Sunteți pe pagina 1din 1

Durata de completare a formularului: 16 minute

A Denumirea organului fiscal de la B Denumirea organului fiscal local:


domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează: CONTRACT DE ......................................................................
..................................................................... ÎNSTRĂINARE- Vânzătorul nu are debite la data de întâi
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... DOBÂNDIRE a lunii viitoare înregistrării actului de
Adresa: ......................................................... A UNUI MIJLOC înstrăinare-dobândire.
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... DE TRANSPORT Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
Rol nr. .......................................................... LS
Original Copie

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa MOTOC ........................................................................


CONSTANTIN SILVIU cu
domiciliul/sediul în România/............................, județul BUCURESTI .................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul 2......................................................, str. TEIUL
BUCURESTI ..................................................
DOAMNEI ...........,
nr. ...........,
92 bl. ............., sc. ........., et. 1......., ap. ........,
1 identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... RR nr.....................,
667561 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1580509400203
România/........................., județul ........................................................,
BUCURESTI codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
..........................................................., satul/sectorul 2......................................................, str. TEIUL
BUCURESTI ..............................................
DOAMNEI ...............,
nr. 92..........., bl. ............., sc. ........., et. 1......., ap. ........,
1 reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ................................................, tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ............................................................................................................

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDEȘTE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa MIHAILA ........................................................................


BOGDAN cu
domiciliul/sediul în România/............................, județul NEAMT .................................., codul poștal ............, municipiul/orașul/comuna
...........................................................,
PIATRA NEAMT satul/sectorul ......................................................, str. REPUBLICII
.............................................. ...............,
nr. 27
..........., bl. A12
............., sc. E........., et.1......., ap. 51........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......... NT nr.....................,
610015 C.N.P./C.I.F.
........................................................, tel./fax: ................................, e-mail: ........................................................ și domiciliul fiscal în
1780318270588
România/........................., județul NEAMT ........................................................, codul poștal ..........................., municipiul/orașul/comuna
...........................................................,
PIATRA NEAMT satul/sectorul ......................................................, str. REPUBLICII
.............................................. ...............,
nr. 27..........., bl. A12
............., sc.E........., et. 1......., ap. 51 ........, reprezentată prin ..............................................................., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ........ nr. ................., C.N.P./C.I.F. ........................................... ....., tel./fax: ..........................................,
e-mail: ................................................................., în calitate de ......................................................................................................... ...

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca ............................................................,
SKODA tipul 3T ................................................, număr de identificare
......................................................, serie motor A03707
TMBAD73T2A9018696 .................., capacitatea cilindrică 1.896 ............ cmc/greutate maximă admisă (pentru
remorci/semiremorci) ......... tone, număr de înmatriculare/înregistrare .........................,
B400MOT data la care expiră inspecția tehnică periodică
......................., seria și numărul cărții de identitate a vehiculului ....................., anul de fabricație ..........., 2010 norma euro ......, E4 dobândit
la data de ...................., conform actului ................................................................................................................................................
(4) PREȚUL: în cifre ....................................
32.500 lei, în litere ............................................................................................................
TREIZECISIDOUADEMIICINCISUTELEI

(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice
sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4).
Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul
de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul
menționat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu
Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund
realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.
Data și locul încheierii actului: .............................
17.07.2018 / .............................................................................
BUCURESTI
Semnătura persoanei care înstrăinează: ................................. Semnătura persoanei care dobândește: ..............................

C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4 „Conform cu originalul”


domiciliul/sediul persoanei care dobândește: (se semnează doar pe copii)
..................................................................... Semnături:
CIF/Cod SIRUTA: ....................................... Vânzător: .................. Cumpărător: ...................
Adresa: .........................................................
........................................................................ Prenumele: ...................................................
Tel.: ............................ Fax: ........................... Numele: .......................................................
E-mail: .......................................................... Funcția: ........................................................
REMTII: Nr. .................. / ...........................
LS

S-ar putea să vă placă și