Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

Apreciere asupra lucrării ...................................................................................... 9

Cuvânt introductiv ............................................................................................... 13

Capitolul 1
Tendinţe în evoluţia sistemelor fiscale ale statelor europene în contextul
integrării în Uniunea Europeană........................................................................ 15
1.1. Aspecte privind impozitele şi taxele în Uniunea Europeană .......................... 15
1.1.1. Originea şi evoluţia integrării economice europene ............................. 15
1.1.2. Consideraţii asupra Tratatelor institutive ale Uniunii Europene .......... 17
1.1.3. Principii generale ale fiscalităţii în Uniunea Europeană ....................... 18
1.2. Armonizarea sistemelor fiscale în Uniunea Europeană .................................. 20
1.2.1. Măsuri de armonizare a sistemelor fiscale în Uniunea Europeană ....... 20
1.2.2. Reforma fiscală în ţările sud-est europene............................................ 25
1.2.3. Uniunea Europeană şi disciplina schimburilor cu alte state ................. 31
1.3. Consideraţii privind reforma fiscală din România .......................................... 32
1.3.1. Exigenţe privind adaptarea mecanismelor fiscale din România la
cerinţele integrării europene ................................................................. 32
1.3.2. Consideraţii privind integrarea României în Uniunea Europeană ........ 35
1.3.3. Politici fiscale promovate în România în perioada de tranziţie la
economia de piaţă ................................................................................. 37

Capitolul 2
Impozitele indirecte şi analiza acestora ............................................................. 41
2.1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte .............................................. 41
2.2. Accizele sau taxele speciale de consumaţie .................................................... 45
2.2.1. Taxele de consumaţie, prezentare generală .......................................... 45
2.2.2. Reglementarea fiscală a accizelor în România ..................................... 46
2.3. Taxele vamale ................................................................................................. 51
2.3.1. Modalităţi de calcul şi percepere a taxelor vamale ............................... 51
2.3.2. Uniunea Europeană şi zone ale liberului schimb .................................. 53
2.3.3. Taxele vamale încasate de la persoanele juridice ................................. 54
2.3.4. Taxele vamale încasate de la persoanele fizice prin unităţile vamale .. 56
2.4. Taxa pe valoarea adăugată .............................................................................. 60
2.4.1. Prezentarea generală a taxei pe valoarea adăugată ............................... 60
6 Controlul şi implicaţiile economice, financiare şi fiscale ale impozitelor indirecte .

2.4.2. Reglementarea fiscală a taxei pe valoarea adăugată în România ......... 63


2.5. Impozitele indirecte şi analiza acestora .......................................................... 73
2.5.1. Majorări şi penalităţi de întârziere pentru veniturile
nevărsate în termen ............................................................................... 73
2.5.1.1. Majorările de întârziere. Legiferare, calcul şi evoluţia
acestora în perioada 1995-2000 .............................................. 73
2.5.1.2. Penalităţile de întârziere. Legiferare şi calcul ......................... 75
2.5.1.3. Implicaţii economico-financiare ale majorărilor
şi penalităţilor de întârziere ..................................................... 76
2.5.2. Alte impozite indirecte şi analiza acestora ........................................... 77

Capitolul 3
Exercitarea controlului în condiţiile economiei de piaţă .................................. 87
3.1. Economia de piaţă – concept şi analiză. Aspecte particulare privind
economia de piaţă din România ...................................................................... 87
3.2. Controlul financiar în condiţiile economiei de piaţă ...................................... 92
3.2.1. Obiectivele controlului financiar .......................................................... 92
3.2.2. Consideraţii privind funcţiile controlului în economia de piaţă ........... 93
3.3. Metodologia de exercitare a controlului financiar .......................................... 97
3.3.1. Sistemul metodologic de control financiar ........................................... 97
3.3.2. Metodologia privind controlul taxei pe valoarea adăugată ................. 100
3.3.3. Metodologia privind controlul taxei pe valoarea adăugată
în condiţiile rambursării de la bugetul de stat .................................... 123
3.3.4. Metodologia privind controlul accizelor ........................................... 134
3.3.5. Metodologia privind controlul accizelor în condiţiile restituirii
de la bugetul de stat ............................................................................. 152
3.3.6. Metodologia privind controlul taxelor vamale ................................... 161

Capitolul 4
Controlul impozitelor indirecte şi modalităţi de valorificare a rezultatului
controlului........................................................................................................... 179
4.1. Controlul fiscal ............................................................................................. 179
4.1.1. Conceptul de control fiscal ................................................................. 179
4.1.2. Controlul fiscal – formă specifică de control în condiţiile
economiei de piaţă ............................................................................... 179
4.1.3. Metodologia de exercitare a controlului fiscal ................................. 183
4.2. Exercitarea controlului fiscal asupra TVA .................................................. 191
4.2.1. Particularităţi privind controlul fiscal al TVA .................................... 191
4.2.2. Studiu de caz privind controlul taxei pe valoarea adăugată
pe exemplul S.C. ARTA PRINT S.A. BUCUREŞTI....................... 197
Cuprins 7 .

4.2.3. Studiu de caz privind controlul taxei pe valoarea adăugată


pe exemplul S.C. ROMWOLL S.R.L BUCUREŞTI ....................... 204
4.3. Controlul fiscal exercitat asupra taxelor vamale........................................... 208
4.3.1. Organe cu atribuţii de control fiscal asupra taxelor vamale ............... 208
4.3.2. Programarea şi organizarea activităţilor de supraveghere
şi control asupra taxelor vamale .......................................................... 210
4.3.3. Actele de control ce se întocmesc la verificarea taxelor vamale......... 211
4.3.4. Evidenţa, urmărirea şi raportarea rezultatelor activităţii de control
vamal ................................................................................................... 213
4.4. Controlul fiscal exercitat asupra accizelor .................................................... 214
4.4.1. Particularităţi privind controlul fiscal exercitat asupra accizelor ....... 214
4.4.2. Metode folosite în depistarea fraudei fiscale cu privire la accize ....... 216
4.4.3. Regimul de supraveghere fiscală a producţiei de alcool .................... 218
4.4.4. Regimul de autorizare a agenţilor economici care realizează
venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse din
tutun şi de cafea ................................................................................... 219

Capitolul 5
Studiu de caz privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor şi taxelor datorate la bugetul de stat............................................ 225
5.1. Procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor şi taxelor şi a altor venituri bugetare ......................................... 225
5.1.1. Competenţele de acordare a înlesnirilor la plată................................. 226
5.1.2. Procedura de soluţionare a cererilor de acordare
a înlesnirilor la plată ............................................................................ 231
5.2. Procedura de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor
pe exemplul unei societăţi ............................................................................ 239
5.2.1. Prezentarea generală a societăţii ......................................................... 239
5.2.2. Organizarea compartimentului financiar – contabil ........................... 240
5.2.3. Întocmirea documentaţiei necesare acordării înlesnirilor
la plata impozitelor şi taxelor datorate statului ................................... 242
5.3. Modalităţi de soluţionare a cererilor de solicitare a înlesnirilor
la plata impozitelor şi taxelor datorate Bugetului de stat ............................. 253

Capitolul 6
Efectele fiscalităţii indirecte asupra activităţii agenţilor economici ............. 255
6.1. Evoluţia impozitelor indirecte din România în perioada 1995–1999 ........... 255
6.2. Analiza impozitelor indirecte şi reflectarea acestora în gestiunea
agentului economic ...................................................................................... 266
8 Controlul şi implicaţiile economice, financiare şi fiscale ale impozitelor indirecte .

6.3. Reflectarea impozitelor indirecte în bilanţul contabil şi actul decizional


pe baza acestor informaţii ............................................................................. 273
6.4. Elemente ale strategiei creşterii economice în cadrul societăţii
ca urmare a acţiunii impozitelor indirecte .................................................... 280
6.5. Concluzii cu privire la reglementarea impozitelor indirecte, precum şi
influenţa acestora asupra evoluţiei activităţii agentului economic ............... 282
6.6. Principalele măsuri de politică fiscală analizate cu privire la impozitele
indirecte şi implicaţiile acestora în economie ............................................... 290

Capitolul 7
Perfecţionări metodologice privind controlul impozitelor indirecte ............. 301

Referinţe bibliografice ....................................................................................... 313