Sunteți pe pagina 1din 79

{

t
t
tsBN 978-973.9395-744 ililillLlt]ilil
I
t
SCHNEIDER
GHEORGHEdDALBERT
MATEMATICA
PROBLEME
EXERCITII$l
PentruclasaI
EDITURA}TYPERIONCRAIOVA
P R E FA T A
Lucrarea de fali a fost elaborati in conformitate cu
programa gcolaxi actual4 cu scopul de a veni in sprijinul
Intemet : http ://editurahlperion.ro elevilor de clasa I, parinlilor care doresc si-ti ajute copiii,
Comenzipentruci4i1e editurii noasbesepot precumqi lw"ititorilor.
face la umetoareaadresi de e-mail: Prin concepereaexerciliilor qi problemelor este stimulati
cor1tact@cditurahruq,iaqro gandirea gi crcativitatea elelllui qi ajutatd dezvoltarea
sauediturah]?edon@yahoo.de imaginafiei $i a spiitului de observafieal acestuia.
saula tel./ fax0251-531133 Lucrarea are o deositatemare de probleme qi exerci{ii,
saula tel.l fa-x.035l'405696 prezentate sistematizat pe tipud de probleme, grupate mai
saula tel.0351-0771514387 multe sub acelaSienunf.Acolo unde a fost posibit, s-a realizat
saula telefon0744628656 o acoperirc cet mai completi a capitolglol tatate, dendu-se
posibilitatea elevului, ca prin repet(ie qi evaluare sd
aprofundeze principalele tehnici legate de problemele din
Cop)"ight O Editura Ht?erion capitoleleabordate.
ln prirna parte a luqdrii sunt prezentate etrurturile
problemelor, grupatein 11 capitole, referindu-seprinhe altele
la numerenaturalede la 0la 10, de la 10 la 30 si de la 30 la
100. adunareaqi scddercanumerelorin concentrul0-10, ir
concentele 0-30 9i 0-100 ftuA trecerc peste ordin, la figuri
geometrice, mdsuriri cu unit{i nestandard $i mdsumrea
timp9lui.
Descrirea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romeniei In partea a doua a lucrdrii sunt date rezolveri ale
SCIINEIDER, GHEORGHE-ADALBERT exerciliilor 6i problemelormai dificile.
Matematici: exercitii gi probleme pentru clasaI / Fiecare capitol abordat se iacheie cu cateva teste de
Gheorghe-AdalbertSchneider,- Craiova:Hypedon. evaluarc,careajuti ele.v.ulsa aprofundgzecrmo$tinleleinsu$ite,
2DO9 si-qi dezvolte imaginatia" galdirea qi creativitatea, $i ajuti
rsBN 978-973-9395-74-8 invi.titord sA stabileascAgadul de insu$ire de cdtre elev a
cunottinlelor din a!e[ capitol.
5 l(0 75. 33
X0?6 probleme cu nivel mai ridicat de dificultate,
Prin anlr11lite
luclarea, se adrgseazi.qi elevilor care se pregdtescpentru
concursurilede matematicd,iar prin unele probleme ce pot fi
selectatedin fiecare capitol, luc.atea este foarte utila pentru
cercurile deelevi.
Autorul
1. F.I,EMENTEPREGATITOAREPENTRU
I]YTELEGEREA UNOR CONCEPTE
MATtrMATICE
t. in desenulde mai jos apar liguri geornetrice
precwn
pAhaLcerc,dreptlrnghi.
Complctcazd:
a) in mijloc este
b) la stenga cerculuieste
la &eaptacerculuieste
d) la dreaptapdtatului este
la stenga&eptunghiuluieste
2. In desenulde mai jos apar figuri geometdceprecum
tdungbi,pduat,&ephrnghi,cerc.
Completafi:
a) primafiguld geometicbeste
b) ultima figuri geometrioi este
c) la &eaptatriunghiului este
d) la dreaptapatatului este
la $angacercului gste
la stdngadreptunghiuluieste
la dreaptadreptunghiuluieste
h) la stangap:itratuluieste
\) in mijloc sunt
3. in desenulde mai jos apar igud geometriceplecum 7. Recunoa$tefigurile din stAnga9i din dreaptacercului ti
tdunghi,patlal cerc. le coloreazi prima cu albastruti a douaau galben:
A A
T 8. a) Coloreazacu ro!u, galben,albastrusi verdepatatele
o
de mai jos, de la cel mic sprecel mare:
Completeaze:
a) in miiloc este
b) deasuprapdtratuluieste b) Deseneazdpdtratelede mai sus in altd ordine gi coloreazd
c) dedesubtulpAtratuluieste ca mai sus,pastrAndcorespondenla
mirime-culoaxe.
4. Deseneazilriunghiurile de mai jos, in ordine de la cel 9, Recunoatte figurile geometuicedin interior gi le
mic la cel maregi apoi de la cel mare la cel mic: coloreazi cu culori diferite:
5. Deseneazd&eptunghiudle de mai jos, in ordine de la 10, RecunoatG figurile geometnce din inlerior qi le
cel mic la cel male qi apoi de la cel mare la cal mic. ColoreazE coloreazecu culori difedte:
figura ceamai micd cu roqu pi figum ceamai maxecu galben,
A / 7\
iar fieudle din miiloc cu albastnr:
/n\ (l__\/
/- \ \_- /
u'x'*' 11. Coloreazdcu aceeaqiculoarefigud1edin interior:
6. Recunoa$t9
l
figura din mijloc
t-t mt
tl
7

(r )
rtr rtr FFl
e c u rctu, galben51 albashu:
12. Colore zd steguletel 16. Coloreazi cu roqu bilele situate deasupraliniei gi cu
verdebilele sihratesublinie:
coo oo f.
o
13. Coloreaztrsuprafelele din interiorul <kepnrnghiului
astfelincAt doui suprafetealdturatesAaib6 culori diferite:
o
17. Colore€zi cu galbenbilele situatein stdngaliniei 9i cu
albastrubilele situatein drcaptaliniei:
r-\
o
a) \-/
\_-/
.,.
(ro oo o"
14. Coloreazi suprafeJeledin interioml fiecnrei figuri
astfelincAt doui suprafetealdturatest aibi culori diferite: 18. Grupeazdfigurile aseninEtoareqi apoi coloreazi cu
acieati cnloaretoate figurile dintr-o grupd:
a"^ (( c?ooAoo ( ",qL
\- / \ "(bYo 6i
\ -) arf \Yy'
("V,i,
19, Selecteazidin figurile de nai jos pe aceleacare au
oool%
15. Coloreazi cu aceea'iculoarefrgurile asemdnaloare: aceeati forrni qi le ageaznpe aceeagilinie a tabelului de mai
jos. Coloreazdapoi figurile de pe aceeagicoloanda tabelului cu
ac€eaticuloa{e:
t_/.\_l
# _A @:A r- )
r)
O oE AU
,/-\ t ()) 11 bA?
[ \:/ v 1=F r)
a&a a &&
c)
21, Numette mulgmea dln stenga ti apoi deseaeazi in
dreaptao mrdlme cu acelaginumtrrde elemente:
/o
20. Numegtefiecaremdlime in pane:
o co
\C
b)
A
A
@@ @ g €
20. Numegtefiecaremulfime irr parte: vA<
a)
b)
@@@€ €
ry/
@€&@ @
10
22. incercuiesteeleme[telecaxenu fac partedil mullime: 2. NUMERENATURALDDE LAO LA 10
a)
Numirul si cifra 1
# #-t## As#
b)

1. ComDleteaztdupamodel:
@ .) .) e)
+++ +j ?t+
c)

V VV V
cc c o
@w@w@wffi o mutlimedetriunghiuri9iunadecercuri:
23. Forrneazd

2. Continutrginrl:
. lC t Q r . .. .. .
Ol t I t tr f "'
OAO ACA AA C oC 'IQr '
O t fl A t I
24, Formeazdo mu4ime de triughiwi, una de
E r Q .....
") o
S:1ffl#"l#"xi"cercuri.licoloreazdneaarcelemental r a
CA TCAA T] T] o rO , A t C
25. Observi regulaqi continui:
e rrE Q r. . .. ..
. r o0 o0 o .... 3. Colorcaz[ pdtratelecareconlin cifia l:
u) ,- .-[ 0 a[ 0 a ffi
4. Descompune:
oC O #nC (D
o[0C uOD
t2
d-o
Nuudrul gi cifra 2 Numirul 9i cifra 3
1. Completeazedupdmodel:
6S a
1. Cornpleteazddupi model:
g'
>/\ \ur ^.ffi
2. Descompune:
6)
(ft 2. Completeazivecidi:
3. Coloreazdpihatele careconlin cifta 2:
O 'O O,O Q:
ffi 3. Completeazinumirul de elementeal mullimii:
4. Sesizeazdfi continui gupele:
a) 01 2
b)12 O
$12
r20
0 . .-. . .. ..
r....... & t
cyrIz r[z r........ I I
5, Fomeazi gnrpede catedoudstelule:
A A A
J, =,^7' _A_ _I_ =A_ -
i,{ h.\ /^\ /^\ /..\ x x x 4. Completeazi:
6. Completeaza: lJ" p . ,...
1 =( 1=( ^
(*#)(6 ) @@ \f...
\,-. \ \
(, \-./ \-/
'
YY 5. Completeazacu cifta potrivitd:
oo l4
d d aror Q. r b) r2 O o c ) rO l o
15

a ro Q z :
Numirul 9i cifra 4
6. Complel,eazA:
a) 0 12 3 {0
1. Completeazi dupi model: v1t z t r Q o t z
/o' c) o 1 ,n 3 4 o 1
oo . eo
prupeseparate
7. Formeaza cu figurileasemenitoare:
€ o
\o ./ t*@o e &
# ,r w w (
8. Adauedbaloane:
2. Compl€teazdvecioii:
Q+ O , O C'O O'C wI ,1i\
3. Adaugdcorespunzdtorfigrui ln drcptunghiastfel incAt
sAobfi num&o1din aaseti: \l/
.{-
6t
V I
t.l
[61 ltt t:,J
I?I
L_:l tJt
I I l ! I ---r-
L_____r_ r

I 't
tt L----__--r
N umirul pi cifra 5
oo (?
s\
/-

1. ComDleteaz5:
/01 )
/-
5\
|
5\
trtr 5\
FF
s\
r; l f - l
5\
p- Y-r [n
Completeazi: \ml
D. . 4 :( D . \-t
l_l L:l EE t _l L-1
4:( 4=
. \f.. \ 3. . . \f.... 2. Ordoneazaclescitor gi apoi descrescitornumerele:
a) 4,l,0,5,3,2 b \ 3 ,0 , 5, 2, 1 ,4
Compad rezultateleobdnutela a) $i b).
5. Completeazicu ciila potrivig: cu cifrelePorivite:
3, Complelcaza
a) or C 34 b) 40 2 1o a)43010
a o r Q: + Q b )5 4 0 2 i C
16 l7
4. Completeazi: 2, Descompture:-
a ) o 2 4 0 2 4 0 .. . .. . b) 1 3 5 1 3 s I ......
5. Completeazi: ,Fr f rr rl
). -a
11.... .)...
/v
J {
/v
) {
n..
/v
)- I
n .
/ \ ,t ) _]TNT ITN
\r1 .
\rl
V. . \rl
n --/ .. . V-) \-/....
numerele:
J. Scriein ordinecrescartoare
\, a) mai mici sauegalecu 6 :
6. Completeazi succesiunile: b) pare mai mici sauegalecu 6
a )012Q3450 .. ... - c I jmpareoui mici sauegalecu6 Tfn
4. CompleteazA
vecinii:
b )135C 0241 .. ... .
c) 124tc 0st2......
[r I I,! fol I l )l I
5, Descompunepe 6 folosind numercegale:
rb r-&l rrffihl
?. Completeaza
cificlecareauca recinipe:
oI, 3I 5 rfl 3 tn o
8. Formeazi grupede cdte 5 bile:
& ; 1;1- 53 \, O
- _ o _ @ a '- . F
$ * vGO
T
Nurrtuefi scriece&gupesunt fl
n
Numirul qi cifra 6 11. .. .. 11. ... r) ...
o= (" e=(- 6= ( "
1. Deseneazi 6 triunghiuri, 6 pdtrate9i 6 &eptunghiuxi.
Vr
\_/
K) -- \f...
18 19
8. Fonneazagrupede cete6 stelufe: descrcscator
xn
=^-* * T( ,. * .n
l;J-** ^ * 7r- >-< 7K 3. Ordoueazd cresc[tor $i apor descrescitor numerele
-'* ' tr t t* l r imparemai mici sau€galecu 7.
4, Ordoneazicrescetor9i apoi descrescitor numereleparc
Numdrdgi scriecdteg*p" fl
"unt mai mici deoat7.
Numirul $i cifra 7 5. Compleleaze:
a) toatenurne.elemai mari decat2 $i mai mici decAl7
1. Coloreazi:
a) cu roqucasetelea1,b2, c3,d4, e5,f6, g7
b) cu galbencasetele a2,b3,c4,d5,e6,f7,e7 b) toatenumerelemai mari dec6l1 gi mai mici sauegalecu 7
c) cuverdecasetelec7,d2, e3, f4, 95,d7, c7
d) cu mov caseteled 1, A" B, 94,e7, b7, 96
e) cu portocaliucasetelea6,b5, c5,d3, el, fl, 91 c) toatetrumereleparemai mari decdt 1 9i mai mici decAt7
f) cu maro casetelea4, b4, c2, bl, a3,b6, f2
a
n-n
6. CompleteMacu cifiele potrivite:
b
c a) 0 121 l4 L l o[__]
d
b) r f-]f
- l
L I L, J
e
1 . tr---t
c) I ,L IL] T--
g
I 2 3 4 5 6 7 7. Completeazesuccesir.mile:
Numdxati scriecatecaseteau ldmasnecolorate a ) 0 1 2 I 3 4 5 67 0. . . . . .
numercle:
crescitor$ apoidescrescdtor
2. OrdoneazA b) 1357c0246 t......
4, 1, 7, 0, 6, 5, 3, 2
gi completeazi: .)r2A :+ 0 s 0 O7 12 .. .. ..
clescator
d,f i 4 7 I 4 7 | ......
20 2l
Numirul qi cifr& 8 o 5[ 5 81 8 0 6 I7
")
l. Descompunepe 8 folosindnunere pde: 45" Taietoatendmerele carenu suotvecinipentru7:
lrrr T n
4 ,5 , 2 ,8 , 1 ,3 , 0 , 6.
' : E n nT T
46. lncercule$rcvectnll rul /:
2 , 4, 0 , 6, 5 , 8, 31, .
47. Scrieln o(dinecel mai mic numdrpar de o cifri ii cel
2. Descompunepe 8 folosindnumereimpare:
8 =(
n
,,IrI
maimarenumdrpardeo cifia: f-l ,f-l
48. Colol€azdcu o culoarenumirul mai mic ti cu altd
numdml
culoare mai
m*", 8,E,E,tr,tr
\]T I T 49. Descompunefolosind numereegale:
3. Ordoneazecrescitor $i apoi desqescdtor unerele:
4 , 8, 7 , 0, 6 , 5, 3 , 2
qi conpleteazd:
qescAtor
descrescdlor
4. Ordoneazi crescator ti apoi descrescatornumercle Numirul qi cifra 9
imparemai mici decat8.
parecuprinseinhe I :i q'
Scrienumerele
5. Ordoneazicrpscdtor$i apoi descrescitornumerelepare
mai mici sauegalecu 8.
6. Completeazdcu cifra potrivitd:
d o2 [ 6n b )1 f5 I
7. Completeazd: 3. Scrie numerele mai mari sau egale cu 2 fi mai mici
a) 02 4 6 8 0 .. . . .. b) 1 3 s 7 l .... .. decAt9.
8. Compard: 4, Scrienurnerelemai mari decdt3 qi mai mici sauegale
a) 3 f -l s
L !-
u r z [s c;tf o c$ 9.
1'' 'ra
5. Scrienumerelemai mari sauegalecu 3 li mai mici sau 14. Numaxddin 3 in 3 inceo6ndcu:
egalecu g. 0
6. Taie toatenumerelecarenu $mt vecini pentru 8:
4 ,5 , 2 , 9 ,1 , 3 , 1 ,0 , 6 .
f'TTl
/. lncercure$te
vecrmllut 6 PTN
9 , 2 ,4 , 7 , 6 ,5 ,8 , 3 ,t.
15. Coloreazanum5rulcaresepotoive$temullimii:
8. Scriein ordine cel mai mic numdrimpar de o ciftd qi
celmaimarenurnarimlardeo cifit,! . I
9. ColoreMdcu o culoarenumirul mai mic $i cu alti
culoarenunfurl mai inare:
tr,tr,tr,tr,tr 15. Completeaza
din 2 in 2:
6 cu culori diGrite numereleimpare:
10, Coloreaz
tr,trtrtrtr @ co o o
11. Descompune: oocoo
, = Ft r tr nt r 16. Descornpune
folosiodnumainumereimparediferite.
f i t r nl n /D aI I t r I
' ( f t tr r t r t r r
Irnnr r
12. Descompunefolosind numereegale:
?
db a)
17. NumdrdFi completeazd:
n
13. Numdrddin 2 in 2 lncepandcu:
b)
n
n
2
c) o oo o oo o
3
24
d ) .. "
25
n
Numtrrul10 Teste de evalua!'e
Testul 1
1. Descompruefolosind numai numereimparediferite:
l0 t0 10 10 qescdtort 7,2, 1, 5, 9, 4
r-tr ftr
l Ordoneazd
T, NNT T N
pe4:
2. D€scompune
-^- -^tr
T--l
2. Scrievecinii numerelor:
t <7{) a) folosindcifreegal. o
-_il
3. Completeazidin 2 in 2:
4 I n
ri a) a) a) r.-) nn 4F
b)rorosindci-fredife
\:/ \ _/ \ -./ \_-/ \-/ - -I T T T
ec cc o 3, NumirA ti completeazd:
4. Descompunepe l0 folosind doudnumereegale.
a ). " . "
n
b) ".."". I
5. Descompunefolosind numainumereparediferite:
10 10 l0 l0 c )" . .. " ". tr
r^tr 4. Completeazd:
-^- --h --L
6. Nundri ti completeaza:
n
a ) . . ".
T
b ) . ". . . "

fn
t .t t. . t tl
l .t
t. t
t 't t't t 'l
+ +?

I;.1
l' 1
t.1

f;l
t' l
| I t|tt
tl tl
c) ""o r ooc oo
d)... l 5. Continuiqirul:
1 2 . I I . 1 4 . . ..
26 11
TESTUL 2 Testul3
1. Subliniazi cu o tinie numdrulmai mic, qi cu doud linii
1. Completeazammerele carelipsesc: lumdrul cel mai maredin pirul de numere:
a)
tr t r Ttr[ a) 3 .9. 1 .5 , 6 , 8 . 2 b ) 4 , 8 , 2 , 5 , O, ' 1 , 3
2. Descompunefolosind numere:
b)
EI t rtrtrT
a1impare: b) egale
2. Deseneazio mullime cu mai mult de 5 elementegi mai A
tuiin de 7 elemente. L,) (-)
3. Descompunefolosind numereegale: 3. Continui succesiunea:
a) l 4 2 5 3 6 . - . .. .
O
A
b)0 4 t5 2 6 .. . . . .
c )l 5 2 6 3 7 .. . . ..
.<4\ pe axi:
oumerele
4. Completeaza
0 123
4. Continui ;irul:
#
a )13 I, , f "' 5. Numala $i completeazE:
b )0 I I [ of ] LI ....[ .. .. . .. f .........r
5. CompleteazemdFmea: 6. Deseneazimullimea:
Q9QQ9
Testul4
3. ADT]NAREASI SCADEREAT\TJMERELOR
1. Sublioiazi cu o linie numerelepare,!i cu dounInii NATURALE iN CONCENTRULO-10
numereleimpare din qirul de numere:
a) 3 ,9, l , 5, 5, 8 , 2 , 0 b ) 4 ,8 , 2,s , 0 , 7 , 3 , 1 Adun&reati scidereacu I
foloqigd:
2- Descompune 1. Calculeaza:
2 +1 = b) 4+1= c) 6+i =
^) e) 5+l= D 7+ l =
a.; numerediferire b) egale h) 6-l = i) 10-l=
j) 1 - i= k) s - 1= l ) 9- 1=
2. Gdseqte numerelemai mari cu 1 decal 5, 2,8,6' l, 3
3. Continui succesiunea:
qi le scriein cdsu,telede mai jos:
| 2 3 2 3 4 3 4 5 ......
b) | 3 5 2 4 6 3 5 7 . . . . .
0 2 4 2 4 6 4 6 8 ... .
3. Gisegtenumerelemai mici cu 1 decAt:7 0 , 3 , 7 , 5 ,r ,4
1i
4. Completeazddin 2 in 2 numerelepe axr: le scriein cdsulelede maijos:
i titi tl tr r '
4. Seconsideri succesiuneade numerenatuale cu sol:
r-i-r-i--ri-tt-m* 0,2,4,6,8.
Fiecarenumtu al succesitmiiseaduni cu 1 gi sefonneazl o
noui succesiune-
4. Scrietoaleposibilitdtile de compunereale munerelor: Scrie noua succesiuneqi precizeazi ce fel de numere
b)5 c)7 d)4 e)6 nafuraleconline nouasuccesirme.
Completeazinumerelecarelipsesc: 5. Seconsided succesirureade mrmerenatu.alelArd so!:
t" to u r f ,[ ,[, z ,r 1,3,5,'7,9.
"r [ ,!,[, Fiecaxenumir al succesiuniiseadunecu I ti seforrneazao
a r , : , ! , [. e a .r z.[.[, t.ro noud succesiune.
Scde noua succesiune$i precizeazi ce fel de nunere
nafuraLeconline nouasuccesiule.
a r ,2,! ,[, s ai r. [. [. + .[
30 3l
c ) 4 - l = 2 +1
u d) 6 1 = 4+ 1
f
6. Completeazdin cisqi veainul mai marecu l:
3 fl 5[ 6[ 8J e ) 5 - 1 =3 +1 u 0 5+ 1 = 8 - l T
7. Completeazdin cdsuti vecinul mai mic cu I :
g ) l - 1 =0 +0 I h ) 9- 1 = 9 + 1 fl
[ l:
r---r Vt f-tq
L____.1 flq 12. Completeazd:
a) [ +3=+ b ) 4 + I =5 cyr+f-l =ro
8. ('ompleteazain ciisuga
din sringavecinulmar'mic cu
I t; in casuta
din &ecptavecinuJ maimarecu l: ay: f = : "; [ - r =o f l s- I = 7
LI J LJ lu I f'[ 13. Compieteazd:
9. Completeazdio cdsuli A, dacdrezultatulesteadevdrat
li F dac5rezultatulestefals:
a) : +r = +f l b)z + r =e[ a[ *r =: -[ d)6- I = 4+ E
c)++r= :f-l
+- [ I t -[ = o+ f
d )5-r = 2
[ e;z - r = oI O + _r=z I ") [+ z =
g )l+ t= r I q: - r = z f ] i) a+ r=z f 14. Completeazd:
j ) l-t -, ) I I ayz+[ *f ] =4 t ) ++[ n[ =o
kr a *r_ q l I L_ -.1
rr r_r-_z I
c; ! *r +[ =: a , lf ] + s + [ =r
10. Taie rczultatelegefite:
a ) 3+l = 4, 5,6 b) 5- 1 = 3, 4 ,5 e1[ +[ + z=+ 0 [ +[] +t =ro
c ) 6 - l = 3,5 ,7 d) 8+ l=5, 7 ,9
e ) 6 +l = '7, 8, 9 15. CompleleazA:
0 1- l=3, 0 ,1
g ) 4+t =4, 6, 8 h) 9 -l = 4, 5, 6 . a)z+ [ *I =4 u )n + [ * E =6
lI. Completeazdin cisuli A, daci egalitateaesteadevdmtd +r +[ =: a ; [ + s +f = z
ti tr dacdegalitateaestefalsA: "; [
a) l +r= a I b)r rr =e-r fl *[ *z = + +[ +z =+
f] "t [ ") [
16. Taie rezultatulgrc$it:
20. Conpleteazi:
T;I
tra r I
N
L___.1
=f l * ' =l
I
1 +
- f t,_
L
fl
l -r- L _ _J
21. Completezd:
-_ft
Lt -, ,_f-l
L - -t
17, Completeazi ln c5suleulul din semnele,.+ " sau,,- 1
astfel incat rezultatulsdfie adevirat: I
=I -'= [
a r !rIr=r b) 2 T l
a s[ r[ r=r d)l l T l=4
22. Macla are 3 mere. Ea primette de la sora ei Cristina
ino, un mfu. Cetemereafe acumMaria?
";
r[ :[ r=s 01 n n 23. intr-o uma surt l0 bile. Un copil scoatedin umb o
g ;s [ r[ r=r h)1 n T t_ a
bild. Catebile ramanln urn6?
24. intr-un micobuz sunt 9 pasageri. I-a prima stalie
,i r!;[ r=e i) l il T coboad un pasaget.CAtipasagedrdmAnln microbuz?
18. Gasettenumard a astlel incat: 25. Un elev din clasaa 7-a a luat la oru de matematicenota
a) 5+ 1 +a=7 b) 3- 1+4=3 7 +l+ a - 9 8, Colegul lui de bancAa lual la aceea$iord de matematicdo
d) 2 +1 -a=2 e) 6- l-a=4 10 -1 - a=8 nolil cu 1 mai mare.Ce rlote a luat colegulla matematicd?
19. Completeazi: 26. Mirela are 10 tei. Ea cumpira de la chioqcun ziar pe
I l+l I - | |
=[*' = f] care di I leu. Cdnd ajungeacasaea pdmelte de la mamasa 1
leu. Cai lei afe acumMirela?
+ I
27. intr-un aulobqz sunt 9 persoane.La prima stalie
1 +
= f *'=fl coboad o persoandgi wcd o alti pe$oani. Catepersoanestmt
acumin autobuz?
35
Adunar€a ri sciderea cu 2 6. Compleieaza:
a)
[ +: : s t i ++ [= e c,)s+fl=ro
1. Calculeaz5;
c) 6+2 = =4
+,J:t "y f -r=r
a) 2+ 2= b) 4+2= d) 0 6 -I
d) 3+2 = t 7+2=
g 4-2 = 1)r0,2 = 7. Completeazil
i) 3- 2 = t ) 9 -2 =
a; [ +r = s - [ u; t-[ =a +[
2. Completeazdin st6lga numelelemai mici cu 2 ti in
dreaotanumerelemai mari cu 2: o- [ a yr- [ =: + f ]
") [ o: =
7 2
4 5 8. CompleteazA in cdsuleunul din semnele,, + " sau,, - "
astfelircAt rezultatul safie adevi&t:
3. Seconsider6succesiunea de numerenatuale:
2, 3 ,4 ,5 , 6 , 7 . a I z I r= r b) 3I z l]r=z
Fiecarenundr al succesiuniise adunacu 2 6i seformeazi o
noudsuccesiune. aI zI r=: d) 3 I l
Din frecarenumdral sucoesiuniisescade2 qi selbrmeazd
o noui succesiune, +[ u I r=s 03 l n
Scrieli fiecaredin succesiunilede numerefomate.
3. Taie Fzultatele gregite:
a [ zf] r=z h)e n T i=8
y' 6 y' 6 y'4
4 + 2 = < } 7 8 + 2 = < _ > 8 7 _2=< | 5
r) e f lz [ r =o i) 1 T l 1- 1n
r8 )l10 )l 6
$i apoicompleteazd:
9. Calculeazd
4. Taierezultalelegre$ite:
a) 5+2= 6 , 1 ,8 b) 2+2 = 4, 6. 8
a) 2+ a r+2- t=l*l b) l 0- 2 +l z+ l = !
c) 1-2 = 4 , 5 ,7 d) 9 -2= 6 , 7, 8
e) 8+2 = 6 , 8 , 1 0 0 c) 3+2-1+2-l=f-l d) 8- 2 +l - 2- l =
5. Completeazi: numixula astfelincdt:
10. Gdsa$te
r,:,fl,t,f 0,2,I,6,I,10 a) 3 + 2 + a = 7
d) 2 + 2 -a = 2
b) 4-l+a=5
e) 6-2-a=2
c) 6 + 1 + a -- 9
D 10-2 a=6
36
11. Calculeaza$ pune apoi in cisu{d unul din semnele Adunarea gi sc{derea cu 3
numerelemai mari cu 3 decSl5,7, Z,4,1,6.
1. Calculeazd
a 't 3+ 2-1J 2+2 b)7+2- r I o*z
2, Calculeazinumerelemai mici cu 3 decAL4,7,9,3, 5,8'
c) 7- 2+ r I s *z d)s-2+r lf +,2
3. Taie rezultatelegetite:
a ) 4 + 3 = 6.'1,8 b) 2+3= 5, 6, 8
e t s + z+ tf] e+z , 4-2+r V s+2 d) 9-3= 6,7,8
c) 7 -3 = 4,5, 1
19. Completeazi: e ) 1 + 3 = 4, 6 , 8 D 4- 3= 2, l, 5
@=n + 2
T--l a_ T--l
L__l-'- LJ 4. Completeazdtabelele:
2 + b a +b b a-b
= f l_. , = f l 2 3 6 3
3 3 4 l
7 3 9 3
20. Ioanaare 5 caietede matematicA,iax $atele ei Mircea 3 6 5 3
arc 2 caie1d,
de matematici Cate caiet€de matematici au cei
.l^; +cfi a--.-.'-a?
5. Completatitabelele:
21. $tefan are 8 lei, iar sora lui Mirela are cu 2 lei mai a b c a+b+c a b c a+b-c
mdt. Cafi lei arc Mida? 2 3 4 4 3 3
3 1 3 3 6 3
22. Ion 9i Marin au lmpleund9lei, iar Ion arc 2lei. Cef 7 3 3
4 3 3
lei are Marin? 3
3 3 3 6 3
23. Monica are 7 ani. CaUani va aveaMonica peste2 ani
gi cati ard a avut Monica acum2 ani? 9. Calculeazdsi apoi completeaza:
a) 6+3-l-2+:= fl b) 1 0 - 3 +1 - 3+2 =fl
24. lntr-un aoleibuz sunt 10 persoane.La pdma statie
coboard2 persoane,la a doua stalie coboafdo persoani"iar la c) 3 + 2- 1 + 3 -l= [ - l d) 8- 3+ l - 2- 3=
urmitoarea stafie coboari il1cd2 persoane.Cate pe$oanesunt
acumln holeibuz? 10. Gdse$tenumdrul a astfeliocdt:
e ) a +a =6 b) a+a+a=3 c ) a+a+o=9
25. Afl6 sumavecinilor lui 3.
38 39
14. Completeaziftr cisuli A, dacaegalitateaesteadevtuati
11. Completeaz,h cisule unul din semllele,, + "
ti F dacaegalitateaestefalsl:
astfel incat rczultatul sd fie adevixat:
a :I z I r = o
a) 3 +1 = 4-1 n b ) a +3 :8 - 3f l
u r s[r I r= r c) 3 +2 = 8-3 n <D7-:=3+rfl
" r .l! zI r=z a 1+ !r T e) 5- 3= 4 -l tr fl z+3=3 +r T
d 3f 2I t =o o +! r T 15. Completeazi:
e t+I: I t=u qs[: l a1:+2+ T =t o;a-:*fl =s
o 3-z+l-l= a d) 4 - 3+ [ =4
il o[ : [ r=r : rz I3 I =s
e)3+t+fl =u f l s- l+ f
12. Calculeazd9i pune apoiin cdsuldunul din semnele
16. Calculeaz[sumadinhe 3 ti vecinii din stAnga9i dio
q z + t r 7l z + t b ) 8+ 2- 3 T 3+4 dreaptaai lui 3.
c) 5 -2 +3 [ :* : d) 9 - 3+ 1 l 17. Doi copii au impreuna9 pere.Primul copil are 3 pere.
Cite pere are al doilea copil?
e 1s + : + t I e +: D 4-3+1 T 3+2
18. Sumaa doudnumereeste10,uqul din termenieste3.
13, Coloreazdrispunsul adevdrat: Cat est€ceiblalt teruen?
19. intr-o urne sunt 3 bile. Cristianplme in umA3 bile, iar
lonel punein umAtot 3 bile. CAtebile segisesc acumin uma?
a) 6+3 2 +1 3=
20. Eugeniaare 10 portocale.Ea d6 ftatelui ei 3 portocale
qi veri;oarei ei 2 portocale.Cu cdteportocaledmane Eugeaia?
21. Tatil lui lonelpleacila drumcu-ma$ina prcpriecare
are 5 locuri. El ia ca pasag"4 Sperso*". in primul oraSin care
h l ?+ l- ?+ q- l= oprctte coboard3 persoane.ln r.rmdton oraqurcd2 persoane.
C6tepe$oanemai poatelua tatil lui Ionel in matin.d?
22. Calculeazisumavecinilor lui 4.
4l
40
Adunareati scid€r€acu 4 gi completeaza:
5. Numad, calculeaza
l. Calculeaziqi completeazi: oooo o oo
a)4 + 1 =f l t r + r =! c) 4+3=fl T-T = T
a; a+ : = [ 4 -3 : f 0 ro-4=[ gi completeaza:
6. Numtu,,calculeazd
at&*
")
e) 4+4=fl h ) 8 - 4= J D 4-4=fl
2. Compieleazi tabelul:
I l- | r- L _ l
b a+b a+b-d a+ b - b
4 5 7. ColoreazA rAspdnsuladeverat:
3 4
6 4
4 I
5 4 a ) 6 + 4 - 2 +1 -7 =
Ce semnificalieau ultimele doul coloane?
3. Completeazatabelul:
b at- b a- b+ b
9 b ) 4 + 4 2+ l -5 =
4
5 4
4 2
4 1 8. Complsleazdtabelul:
7 4
a +b b
Ce semnificafe are ultima coloand? 4
4. Gdsettentunerelemai mari cu 4 decat2, 0, 1, 3, 5, 4 9i 4
le scriein ordile crescitoarein cdsu{elede mai jos;
4
4
42 43
9. GAsegemunirul a astfelfucat: 14. Calcule^zd$i comPleteazA:
a) a+o= 4 b ) a + q= 6 c) a+a=8
10. Gdsegetoateposibilitd(ile pentru a qi 6 careverifrc[ ---------|
rela.tia:
a) a+ b=l b) a+ b= 2 c) a + b = 3 d ) a +b = 4
I 1. Completeazeln cdsurdA, daci egalitateaesteadevdmtd
$ F daci egalitaleaestefalsd: li completeaza:
15. C-aiculeaza
{ a+r=e -If l b ) 4 +l= q 3 f l
c) ++z=s-3l-l d) 7- a=2+rfl
e ) 5 + 4= e1 fl 0 s -4= 3+nr -----|
12, Completeazdin cAsqeunul din semnele,, + ,, sau,,
astfelincat rezuhatulsAfie adevrrat:
a +[ :I r=o b )4Iz Ir =r 16. Crislian are 5 pixuri, iar Adrian are cu 4 pixuri mai
puline der-AtCrislian. Cdtepixuri au impreurli cei doi copii?
c )+f :I r =z d) 4 I : !: - - .r
17, Maria are 9 bomboane.Ea mdnanca2 ti di fratelui ei 4
" ) + [ zI z =+ D4 l bomboane.CAtebomboanei-au rdmasMariei?
s )4 f l rf r= u h)4 r z ll r=t 18. led am rezolvat2 problemela matematicd,astdzi4, iar
miiae voi rezolva 4 probleme. CAte probleme voi avea
i) 4J 31 l = s i )4 T t ll z=s rezolvatedupdceletrei zile?
19. intr-un coqsr.rnt9 oud de gdind9i de rati, dinhe care4
13. G6ndegeqi apoi completeaziurmairndregula: oui suntde gAini. Cateoui de ra-ti smt in col?
a) 4 +1=3+2 b ) 9- 4= 8 - 3
c) 4+2 =3+ 3 d) 8- 4= 7 - 3 2I. in taza de pe cated$ sunt 5 garoafe.Doamna
4+3= t) '1-4= _ invafdtoaremai prime$e 4 garoafe.Cdte garoafesunt acum in
yoza?
h ) 6-4 =
4+5 =_ j) s- 4 = 21. Calculali sumanumerelorpare 5i apoi sumanunerelot
k) 4t 6 = r ) 4- 4 = imparemai mici decit 6.
44 45
Adunareati scidereacu 5 6. Numira, calculeazi Si completeazi:
l. Efectueaze $i completeazd:
a) 5 + 4= b ) 5- 2 = @##@@ e
5 + 0=

c ) 5 - 3=
h ) 5 - 1=
n- n:r
7.
i) i ) 5 5=
2. GdseSte numerelemai mari cu 5 decet4, 5, 0, 2, 3, 1 ii
le scriein ordinedescrescitoareitr cisulele de mai iosi
3. Gisetterumerelemai mici cu 5 decat6,5, 10,8, 9, 7 fi
le scriein ordinecrescdtoarcin cdsutelede mai ios:
8, Completeazain cdsufeunul diII semnele,, + " sau,, -
4. Completeazdtabelul: astf€linc6t rezultatul s[ fie adevirat:
4
a b
7
a+5 D- 5 + 5 s[z[ z= r b ) sI T
2 9 s[ :f r = : o 5n l
5
5
8 e) s [z [ z=s D sI n
3
I 6
10 s [z [ +=z h ) sI n I,a
Ce sennificatie au ultimele doudcoloane?
5. Nuntud" calculeaz5li completeazA:
sfs [ r= o t 5[ tr
ssw@@ w@g 9. Gdsefte num5rul 4 astfeliacdt :
5 +.2 =10 b) 5- a=0
e) 2+5+4=10 fl
a+5=7
3+5-a=4
I.I=n d) 5 + l+a =9
5 - 1 a= 0 h) 5 3- a=1 10-5 a=0
46 47
lO, Coloreazadspunsul adevirat: 13. Gdseite mr-mdrula astfelinoat:
a) d + a + l=5 b) a+a- 1=5 c , d+a- 5=5
14, Giseite numerelea,6 astfel incAl
a ) 5 + 4 - 2 +l - 7 = a + b =5 b ) a+6+r =5 c ) a+b+b+b=5
15. G'asegecel mai mic Dumir pax de o cifri gi cel mai
marenumir par de o ci1id.
16. Adundla 5 cel mai mic numdr pat d€o cifid ti cel mai
mic numlr impar de o cifte $i scrierczuitatele.
b ) 5 + 5 - 2 r l- 5 =
17. Scadepe rfud din 5 fiecarenumir impar de o cifremai
mic decAt5 qi apoi aduni rczultatele.
11. C4rnpleteazitabelul: 18. intr-un autobuz sunt l0 persoane.La prima statie
coboarA3 persoan€$ ruad una. La a doua stafie coboari 2
a+b a b persoane;i urci una. La a feia statie coboari o persoani 5i
5 wcA una.Cetepersoanerdmanin autobuz?
5
5 19. Scadedin 9 cel mai mic numdr impar de o cifti ii apoi
5 scadedin 9 oel mai marenumir impar de o cifld mai mic decAt
5 9. Adunerezultatele.
5
20, Mamaare l0 lei pi dd fiecEruiadin c.eidoi copii ai ei
12, Completeaza auunadin cifrele1,3, 5, astfelincdtpe cale 5 1ei.Cu cali lei mai rimdne mama?
fiecarelinie $i coloania desenuluisi apadcifte distincte:
21. insumeazitoatenurnereleparernai mici decat5 fi
apoi insumeazdtoatenumereleimparemai mici decat5
Compari rezultatele.
22, Maria arc 9 bomboane.Ea mdnAnci2 bomboane,da
liatelui ei o bomtloari ti prietenuluiei 5 bomboane.Cu c6te
bomboanerimAneMaria?
Calculeazdsumaelgmenlelorde pe fiecarelinie 9i coloand
desenului.Ce remarci? 23. Mdrc$tecu 5 fiecarenumtu impar rlrai mic decAt5.
,t8 49
Adunareaqi scidereacu 6 5. Completeazi cuuna din cifiele 1,3, 6, asd-elincat pe
fiecarelinie {i coloani a desenuluisd apad cifre distincte:
1. Efectueazd completeaza:
$i
a) 6+4= b ) 6 *2 =
6+1= c) 6 -3 =
6+2: fl 6 5=
6+3= h) 6 - 1 =
r.) 6+0 = ) 6- 5 =
Calculeazisuma elementelorde pe fiecarclinie 9i coloani
desenului.Ce remarci?
6. Calculeazdqi apoi coloreazi rispunsul adevdrat:
6+2 =
au uJtimeledouacoloane?
Ce semnificatie
,(6 -'
6 - 3= <3-c-r;
\61D
7. candelte li apoi completeaziurmdrindregula:
a) 6 + 0=5+1 b) 1 0, 6 = 9 - 5
6 + l =5 +2 d) 9 - 6 =8 - 5
e) 6 + 2= q 8 -6 =
6 + 3= h ) 7-6 =
4. Gdsegenumirul a astfelincat: 6 + 4= I e- a=
a) a+ 6 = 9 b) a+l=6 a +3 = 6
d) 6- a= O e ) 6 - a= 3 6 - a =6
numirul q astrelinc61:
8. GAseSte
h ) a + a+ 2 = 6 a +a - 2 =A
a) a+a+a=6 b ) a+6 +a +3 =6 c ) 9- a - a - a= 3
50 5l
9. Calculeazi gi pune apoi in cdsutdunul din semnele Adutrareali scidereacu 7
6 +2 1. Efectueazafi completeazd:
.i )3+ 6-1rl b\ 6+ 2- 3 [ :*a
a ) ' 7+3=
ci 6 2 + 3 [ ]*e d) s-6+1 f] u , c ) 7 + l=
e) 7+0=
e) 6+3+1fl 6-3 06 3+l [:*z e ) ' 1+ 2 = h) 7 - 2=
10. Calculeazi sumaprimelor 3 numereimpare5i apoicel
mai mare numir impar format dintr-o cijii. Compari 2. Taie rezultatelegrefile:
rezultatele. b) 7- 3 = 3,4,5
a ) 7 + 1 =5,6 ,8
11. Mi gAndescla un numir. Din el scad cel mai mare c) 7 - 1 = 3 ,5 ,6 d) '1+2=5,7,9
numdrpar format dintr-o ciftd 9i oblin 1. Gnse$enumdnrl. e ) 3 + 7 = 8 ,9,1 0 t 7-s =3,2,1
g ) 7 -6 = 4 ,1,0 h ) 7 - o = 4 . 5 . 7.
12. Scrie-l pe 6 ca sumaa trei termeniegali.
3. Completeazi:
13. Iau cel mai marenumir impar. Din el scadcel mai mic
numer impar, iar din iezultat scad2. Scdeli rczultatul ca suma u' ;Q +: =t o b )2 +c =e c) 3+O -10
a doi termeni egali.
14. Din 6 scadpe r6nd primele trei numereimpare.Adun
d)7 -o :3 e ,tr-Q:r D Q - t= z
rezultatele. Compari rczultatul final cu cea mai mare cifri
4. Gas€ttenumirul a astfeli'lcat
impard. c ) a+3=10
a ) a + 6= '1 b) a+1=8
15, Numdml creioanelorro6ii dintr-o cutie este6, iar cel al d ) 7 - a =0 e) 7-a=3 D 7- a=6
creioanelor albastreeste 3. Cu cat sunt mai puline creioane
5. Calculeaziqi pune apoi in cdsuli unul din semnele
albastredecatrc$ii?
16. Se corsiderddoui nrnnereimparc consecutive.Cu cal
estemai mareal doileanwntu decatprimul? a ) 3 + 7 -l O 6+2 b) 7+ 2 -3 O 3+1
17. Scriepe 6 ca sumaa doui numerepareconsecutive. c) 7-2+3 Q z+e d)7-6+r o r-,
18, Scriepe 8 ca sumaa doudnumereimpareconsecutive. e ) 7+ 2 + 7 Q e* + D 7 - 3+ r Q l +z
<t 53
6. Completeazatabelul: 9. Completeaziln cisule unul din semnele,, + " sau,, -
astfelincat rezultatulsdhe adeviBt:
a +b a b
r= r b)7I e Ir= z
7
7 "; z I s !
7
7 " )z n sI r=: orrf+fr=+
7 a zf + [ z:s orf l z fr=o
7
7 e rz! :[ :=z h)7n z fl:=s
'7
r[ : [ :=s j ;)i a 2 [r= ro
7. Completeazecu una din ciftele 1, 3, 4, astfelincel pe ';
fiecarelinie qi coloanda desenuluisAapaxdcifre distincte: 10, Calculeazdsurna primelor tlei numere parc li la
rezullal aduni 1. Ce numdrrezult6?
11, Din 7 scaddoui numercimpaxeti oblin 3. Carc sunt
cele douanumereimpare?
12. Scriepe ? ca sumadintre un numdxpar 9i unul impar.
Existi mai multe posibititali? Dacdda, scriele pe toale.
Calculeazdsr-rrna
elementelorde pe fiecarelinie $i coloani
a desenului.Ce remarcali? 13. intr-un cot srmt porlocale. Marian ia din co$ o
ponocala.iar malnapunein cos doua ponocalelon^elia din
8, Calculeazdqi apoi coloreazdrdspursuladevdnt: iop o portocala.iar tala punein co) douaporlocaleln acesle
momontin cof sunt 7 portocale.Catepofiocaleau fost inilial in
cog?
14. Din 7 scaddoudnumerepare 9i oblin 1. Caresuntcele
doui numerepare?
15. Suna a doua numereeste7. Dacdscidem I din suma
- V( o- ?)
/ / / - - ' j/ numetelor, oblinem suma a doui numere egale cu llumdrul
€) mai mic. Determinacele douanurnere.
\a;- 16. Scriepe 7 ca sumaa doui numerenaturalecons€cutive'
54 55
d) 8-a=0 c)8 a=3 | l 0- a= 2
Adunarea$i scddereacu 8 5. Caiculeazi qi apoicompleteazi:
l. Efectueaze completeazi:
fi
a) 8 -4= b) 8 2= "t@*@:t-> a= Q
c) 8 +l = c) 8-5= tt @* @ +2:8 --> a=()
e) 8 +2= 1) 8- 7 =
+2:10-+ a=Q
g) 8+0 : h) 8- 6= ") @ . @
2. Calculeazn!i apoi coloreazardspunsuladevarat: 6. G6ndeqte apoi completeaziurrndrindragula:
9i
a) 8 +l = ' 7+ 2 b ) 8- l =9- 2
7+ l = 6 + 2 d ) 7- l =8- 2
8 +2= 6 +l = 0 6 -l =
5 + l= h) 5,1
i) j) +-t
/'€-D 7. Seaduni doudnumereegale,la sumi seaduni 2 qi se
8 5=<a-)<t';\ obtine 8. Caresuntnumereleegale?
\€D 8. Din l0 se soade2 9i se obline suma a doui numere
cgale.Caresuntnumereleegale?
3. Completeazdcu una din cifrele 1, 3, 4, astfelincdt pe
9. Scriepe 8 ca sumaa trei numerepareii apoica suma,r
fiecarelinie si coloanda desenuluisI apari cifre distincte:
tlei numercimpare.
10, Din cel mai marenunir impar de o cifrd scadcel mai
mic numir impaI. Comparl numArulobtinut cu 8.
11. Adun un oumtu da1cu el insugide patru ori 9i obJincel
mai marenumir par de o cifii. Detetmindnumirul.
Calcul€azdsuma€lementelorde pe hecarelinie Si coloand
desenului-Ce remarci? 12, intr-un mialobuz sunt 8 persoaoe.La p ma stalie
coboari o persoand;i urcd doui persoane.La a doua sta,tie
4. Cisefte numdrul 4 astfel incat: coboarddoui peNoane$i urcd una-Calepenoanesunt acumitr
a) a+ 2=8 b) a+ 8= 9 c) t:t+2 =lO miqobuz?
5/
56
Adunare| li scider€acu 9 7. GSselteoumard 4 astfelincat:
a ) a+ a+ a= 9 b) a+a+a+3=9 c ) a+a+a+6=9
l.
8. Glse$e nurerele 4,, astfelincat
a) a+b=9 b) a+b+b=g c ) a+b+b+b:g
9. Completeazicu una din ciftele 2, 3, 4, astfel incit pe
fiecarelinie ;i coloani a desenuluisi apari cifre distilcte:
8. Calculeazd9i apoi colorcazEraspunsuladevS&t:
Calculeazasumaelementelorde pe fiecarelinie gi coloani
/a,u) a desenului.Ce remarci?
q+ r=4-->(i+D
)r/.--i\ 10. intr-rm bamvai sunt l0 persoane.La prima stafie
\!i--l coboardcetevapersoaueqi lru urci nici o persoani.La a doua
stafie coboarl cu o pe$oanemai mult decat la prima stalie $i
./' - t( r + r )
nu urci nici o persoand.In tamvai sunt acum 5 persoane.CAte
/ -'-:--:/
.--"'-\
e-3=\--x{3) persoaneau coboratla pdma stalie $i cetela a douastatie?
\ /---\
) t( ?+ t ) 11. Scdepe 9 ca suna a tlei nunereegale.
12- intr-o umd srmt9 bile albe,negregi roqii. Bile albe
3. Completeaze:
sunt2, bile negrccu una n]ai mult decdtalbe.Calculadcate
a)fl +:=r a1z +l) = s c)e+ f-l:ro bile roqii suntin urnd?
o e f l= 6 e ; r-[=o o E-o= t 13, Gdsegenumirul mai maxecu 9 d€catceamai mica
cifri impari,
4. Scrie pe 9 ca sumaa doi teimeoj consecutivi.
14. Gds€ttenumdrulmai mic cu 9 decatceamai mare
5. Scde pe 9 ca sumaa trei temreniconsecutivi. cifld impari.
6. Scdepe 9 ca sumaa doi temeni dintre carermul eslecu 15. Dacddin 9 scidem I oblinem sumaa doudnumere
3 mai maredecAtce161alt. egale.Glseqtenumereleegale.
58 59
Adunarea ;i scidereanumerclornaturalepeni Ia 10 7. Completeazebbelul:
1. Efectueazii b d+b b- a l 0- a 10- b
a) ' 7+ 3= b) l 0- 3= 5+3= 1 9
d) 9 -9 = 1 0- l = 8
h) 5+ 5= t) 8+2= 3 7
J ) l0 - 5 = k ) 6 -4= l) 1 0- 8 = 4 6
5 5
2. Completeazicu cifta Potrivitd:
Ce s€mni{icalieau ultimele doui coloane?
a) 2 + [ =1 0 b) [ ++=e
8. Calculeazd$i puoe apoi in cisufd unul din semnele
r o -I =4 d ) I-5= 4
e) f-l +7=10 D 6+I= 10 ay: +s-r Q e +t b) 7+3-2 C 3 +5
3. Calcdeazi: c)lo-2-3 O 3+3 d) e - 6+ l O ,-,
e) 5+2+1O 6- 4 D 1 0- 3 + 1Q :+ a
a) 3 + I 5 4 2 6
9. Adrm la 3 pe I gi la rezultat pe 2. Cet trebuie sd mai
b) 1 0- 2 5 4 9 6
adunla num6rulob{hut pentrua obline 10 ?
4+ 3 5 I 2 4 10. intr-un microbuz sunt l0 persoane.Le pdma stalie
coboaiSo peNoa[i, la a douastatiecoboaradoudpeBoane,la a
4. Gandegtefi apoi completeazAurndrind regula:
treia staqiecoboari trei persoane,iar la a patla stalie coboard
7+ 3 =6 +4 b) 9 - r =1 0 - 2 patnr persoane.Catepersoaneau rEmssin microbuz?
c) 6+ 4 = 5+ 5 d ) 8 , 1 =9 2
5+ 5= 11. Calculeazi sumanumerelorparemai mici decal5.
4+ 6 = h) 6 -1 = 12. Calculeazdsumanumerelorimparemai mici decat6.
r) 3+' 7= j ) 5 -l =
13. Adund vecinii lui 2 ii ob$i un numir. Aduni vecinii
6. Gdsegtenumdrul a: lui 3 ;i oblii alt nwntu. Calculeazi sumacelor douAnunere
a ) 1+2+a=6-a =fl t-) t+z+: +o = 9 = a = [ 14. Calculeazidifetentadintre vecinii mari ai lui 5 qi ai lui
2 , 9i apoi diferenla dinte vecinii mici ai lui 5 ti ai lui 2.
c) r +2- a=2 >a=f] d) 1+2+3 -a= 4 > a = l Copardcele doui mmrereoblinute.
6{l 6l
I
Teste de evaluare Testul2
Testul 1 1. Completeazatabelul:
aL+b b
1. Ordoneazicrescitornunerele:3, 9, 1' 6, 10,4,7,8'
l
SelecteMi apoi numerelepare li l9 ordoneazacrescdtortl
l
numereleimpareqi le ordoneazddesclescalor-
l
2. Calculeazd$i completeazd: 3
din tabel cazulin carea qi D suntconsecutive;i
Selecteaza
crescAtoare.
2. Completeazdcisulele cu unul din semnele,, + " sau
a ) 5I:Iz !r =r
3. Completeaz6cu aceeatl cifrA, pentru fiecarc caz in
b) r Ir Iz l r- z
parte: c) r I,Iz I r:s
4 r+f r:- ! 3. Scrie vecinii lui 5 qi apoi calculeazi suma vecinilor ti
diGrenladinLrevecinulmaimaregi cel roaimic.
t; z+[<l-! 4. Sumaa doud nurnereeste 10. Un nrunarestecu 4 mai
maxedecAtcelahll Afld numerele.
o ro-[ '[+o 5. Sumaa doui numerceste8, iar difercnlalor este2. Afla
4. Sumaa doui numere este 9. Un numfu estecu i mal nurnerele.
maredecatcelSlalt.Si sedeterminenurndrulmai mic
6. CalculeazAti completeazi:
5. Mana a cumpdmt2 kg de mere qi 3 kg pe pere Copiii
ei au mdncat1 kg de ftucte. Catekg de fiucte au rtums?
6. Scriepe 6 ca sumaa doui numercpareconsecutive. -----|
7. Sumaa doud numere este 7. Daci adrudm 3 la suma
numereloroblinem sumaa doui nwnereegalecu numdml mai
marc. Sesedetemine arnbelenumerc. 7, Scriepe 6 ca sumaa doudnumercimpare.
63
Testul3 Testul 4
1. Calculeazi diferenlavecinilor lui 2, ai lui 4 qi ai lui 6' l. Completeazi prima succesitmecu numereleimpare
Ce conslati ? carelipsescqi a douacu numerele pare carelipsesc:
2. Completeazl cu aceeaSicifti, pentu fiecare caz tlt r Q Qr Q; oOO O' O
Parte:
a 1 o+ [ < t- [ 2. Completeazeclsu1elecu unul din semnele,, + " sau
u ; s+ [> r - f a) o I ' rI z I r:z
o E -7 .I -5 b) +I:I z I r: +
Gdsettetoatesoluliile
c) o[, Izf]r:o
3, Sumaa doui numereeste10 9i estecu 5 mai mare
decatuni. dinte numere.Aratd cd cele doudnumeresunl 3. iotr-o umi sunt l0 bile. Din ea se extag mai intei 4
egale. bile, apoi seextragpe rind de trei ori acelaginrm6r de bile, iar
in umd nu mai idmanenici o bili. CAtebile s-auextras in cele
4. Adund I la un numir qi 2 la alt numdr' Scadedin suma
tei extrageri?
numereloroblinutesumanumereloriniliale CAtseobtine?
5. Calculeazi diferenla mrmerelor 9 ti 7, diferenla 4. lonel are 8 mere.El impafte toatemerclein mod egal
nunerelor 7 qi 5 gi apoi diferenla mrmerclor 5 qi 3. Compari c€lor doi perinli ai sei qi celor doi fia,ti ai sii, Caiemerea dat
celetrei rezultatedoui oatedoui. Ce constafi? Ionel fiecdruia?
6. CompleteMAastfelincAtsAfie adevtuat[inegalitatea: 5. Si sedetemfnea fi D,ptiindcn a+b+c=9,c=5 ti
C i *6 ) o+@
e rabelul:
6. Completeaz
1_ * -l-* ab b
o.c @ *c '7
7
Srabililitoateposibilitdfile. 7
7
7. intr-un microbuzsunt 10 pe$oane,5 btubati $i 5 femei'
f,a ,rima state coboaraun baxbatsi o femeied urceun barbal.
7, Scrietoateposibilitdt'le de descompunere
al lui 8 ca
La a douastaliecoboari un bdrbatSi o femeieqi urci o femeie'
Cd,tibirbali $i c6tefemei sunt acumio microbuz? sumaa douenumereimpare .
64 o5
Testul 5 4. NTMERE NATURALE DD LA O LA 30
Citirea, scrierea,compararea,ordonareanumerelor
1. Nunfui, adundsi completeaza:
ualurale d€la 0 la 20
1. Scrienrunereleceseformeazl dirr:
a) o zece$i: .'roitanfTl
b) o zecesl 5unitagifT_-]
c) o zecesi 9unitali fT l
in zeci9i unifiJi (Z +U):
2. Descompune
2. Suma a doud numerc este 8. Unul din nunere este3. a ) 1 3 =10 +3 b ) 1 s= .. .. ., c ) 19= ... ..
Calculeazddiferenlanumerelor. d ) 1 4 = .... e ) 1 6= .. .. ,. 0 1 8 =. . . .
3. Scde toate posibilitafile de descompunereal lui 6 ca 3, Scriein ordinecrescdtoale;i apoi in ordine desces-
sumaa doudnumereimpare: cdtoarenumerelede la 11la 20.
( 6: . )
dintrenumerele:2,
4. Selecteaza 13,15,4,19,0.16,5, 8
..-F.^ a) pe celemai mici decAt10
OOO b) pe celemai mari decdt10
4. Suna a douenumereeste8. Unul din numeresemdre$te 5. Scrienumerele:
cu 2, iar celilalt nlunar se micSoreazdcu 3- Calculali suma a) rnai mari decit 14 9i mai mici decat19
noilor numere. b) maimafi decatl1 9i mai mici decAt15
c) mai mari decet 13 qi mai mici decdt 15
5. Sumaa trei numerenaturaleeste9 Sumaa douddintre 6. Scrienumerele:
numereeste 5, iar suma altor douAnumereeste 6. Detef.lind o) celpulinegalecu i2 ii ma micidecdl14
celetrei numere, b) mai mnri decat13 qi cel mult egalecu 16
6. Sumavecinilor unui numdreste8 DetemiEd nuniml. 7. Scrievecinii numerelor:
7, ina-o vazi sunt l0 flod. Din vazi iau 3 flori 9i pun una ,, fTirl_l fT"I=.l fT"Tl fT,I_-]
inapoi, iau 5 flori gi pun douainapoi. Pun atun in vazaacelagi
numdrde flori cacel existent.Cateflori $mt acumin vazd ? b)fll2i_l l=T*T_lfT"l_l fT"T_l
66
8. Scrie: Citirea, scrierea,comperarea,ordontrea numerelor
a) numexeleparccupdnseinlre 10 ;i 20; naturale ile la 20 la 30
h) numereleimparecuprinscinlrr l0 si 20
1. Scrie numereleceseformeazddin:
9, Numiri dela 0la 20:
a) di 1 2i n 2 b ) di n4 i n4 c) d in 6 ln 6
a) douazeci ti 4 uniti{i m
d) di n l i n l e) di n3 i n3 f ) d in5 in 5 . b) dounzeci !i 7 rlrritdli m
10, Ordoneazdcrescitor $i apoi descrescator
a) 2 ,7 , 1 2, 3, 198,, 15 ,0 ; 2 0,1r , 16 ,9 ,6 t
1 , 1 1, 3 , 1 5, 7,1 9 ,9, 5, 13 ,t 't, 7.

nulerele:
c) doudzeci $i 9 unfte!
m
2. Scrienumerelece seformeaz.dpe numdrdtoareacu bile:
11. CAtenumereexisti de forma la: z l-+----) Z
daci a esteci116parA; U_ U
b) daci a esteoilia impar5.
z a+--i
EL--
12. Comprme:
tirl _ Uffi
Z
{J t;;l
t;1-4-] r;] >l*
t:,) l lj 3. Se dau numerele: 23, 29,21, 30,2'/, 20,22, 25.
Sublinialicu o linie cifiele carc repiezinti zecile9i cu doui
13. Compleleazicu nulnarul potdvit:
linii cifrelecarereprezintiunititile.
, , Q b )1 2, C , 14 c )O , 1 6 , r 7
a )ro 11
4. Completeazi:
d )1 r , 13 , O e)r: , Q , n t O ' D ,t 4
25\ 27(,
14. Completeazacu numerelepotnvite: U:
a ) u . O . C).14 b,12r 3. O . O 5. Descompunedupi modelr
,2 0
o r o ,r 2 ,O,O a1Q,Q ,r o , r o 2 5\
/."
22\
/."
29\ 21\ 27\
15. Compardnumerele: 9 ' ,?
a) 12qi 13 b) 159i ls c) 18,si14 d) l7 9i 17-
6. Scriei
16. Scdetoatenumerelemai mici decdt20 ce sepot Forma a) toatemrmercle cupdnseintre 21 ti 29;
cu ciAele: b) toatenumerelecu sol cupriDseinlre 22 $i 29;
a) 0, l , 2 b ) 1, 2, 3 c) 0 , 1 , 3 d) 1 ,3 , 5 e ) 0 ' 1 , 2, 5 c) toatenumerelefiri sot cupdnseintre 20 !i 28.
68 69
Testede eyaluare
7. Scrie vecinii numerelor:
.)TlrTl l-Trl_l fT,'T_l[t4l Testul 1
b)rlrT-] rl;n rlrTt flrl_l l. SesizeazA
a) 1 ,1t. 22,1, ....-.
ti continuegropele:
a) r , 2 , tt , 1 ).2, 1,22,1,2, . . . . . .
8. Giseqte cel mai mare $i cel mai mic numdxnaturalcare
b) r ,2 ,3,1 1,12,13,21,22,23,I , . . . . . .
arecifra zecilor egaldcu 2.
9, G5settecel mai mare Fi cel mai mic numarnalural carc 2. Scrienumerelede 1a0 la 30:
arc cifra unitalilor egaldcu 2. a ) d in2in2
b ) d in3in3
10. OrdoneazicrescStor5i apoi descrescdtor
numerele: c) d h 5in5
25- 22,29,30,20,24,27. gi apoi ordoneazicrescAtorli desqescitor fiecatedin girurile
de mrmereolllitute.
ll. Ordoieazi crescdtorti apoi desclescdlormrmerele:
a) imparecupdnseinte 20 fi 30; J. Complcteaza
rjumerele
careau ca ve(.inipe:
b) parecuprinseinte 20 $i 30.
a) r2l l 14 b, 2 rl | 2 r c ) 2 s [ -l 2 7
12. C6tenumereexistdde forma 27:
a) daca d estecilid pardj d) roI 12 e) 20- ],22 D 2 Jn 2 s
b) daca a estecifra impad.
4. Ordoneazdcrescitor numerelede folma la wrde este
-
13. Comparinumerele: a estegifri cu sol.
a) 22 9i 23 b) 2s 9i 2s c) 28 pi 24 d) 27 9i 2'1.
5. OrdoneMadescrescalor
numerelede foma I, Lrnriea
14. Scde toatenumerelemai mici decdt30 ce sepot fonna estecifri ffud so!.
cu ciAele:
a) 0, 1 , 2 b ) 1, 2, 3 c) o, 1 ,3 d) l,2,5 e ) 0 , 1.2 ,5 6. Completeaza
cu nunaruJpohj\i..
15. Completeazbcu numirul polrilit: a , lJ. | / . rv. L__l b, tJ - tb. l,r. c \ 21.24-27.1
LJ
a) 20,21,O b )23 .o.25 c) O ,26.27 .
7. Scrietoatenunerele parc cuprinseintre l0 30 le
!i fi
ordoneazdcrescitor,
d)21,23,
o q x, O.2i D (),zt.zs 8. ScrietodLe
numerele
imparecuprinse
innel5 $i J0 ii lu
16. Completeazd
cu numerelepotrivite: ordoneaza
descrescEtor_
a) r, 0 , 0, 26 b) 2124, 0,O 9. Scrieroaenunerelemaimicidecdr10.rlelorma,r/,,
unde a gi 6 suntcifie consecutive.
c) 20,22,O,O d )O .O, 2 6 ,2 e
10 7l
Testul2 Tcstul3
1. Completeazdcu numerelepotrivite: 1. Sesiz,eaziti continui grupele:
a) 1, 11 ,2 , 2 2 , t, 11 , 2, 22, ...- -.
^;ff;z.llz+ u 1z s, [ , zr, f b ) 4 , 8, t2 , t 6.2 0, 2 4,2 8, 4 , ... .
6, 12 , 18 , 2 4,30 , 6 , ......
") fl,[,zs,zs a,l:o,zs,
[,[ 2. Completeazdou aceeagicifri:
4 r o,[,[,zs o r t ,[ , [ ,z a
2, Scdetoatenumerelede forma 2a , unde a estecite cu
sot, $i apoi le ordoneazidescrescitor.
3. Sesizeazd$i continui grupele:
a) l , 1 2 , 1 3 , 2 .2 2 "23 ,1 ,. . .. ..
3. Scie toate numerelemai mici decat 30, h care cifta
a) 5 , 1 0 ,1 5 ,2 0 .2 5 ,5 , .. .. . .
zecilor estecu 2 mai maredecetcita unitlfilor.
b) I . 2 .u . . I2 . 1 6 .2t. 2 2 . 2 6 -t , . .. . . .
4. NumArA de cdte ori se repeti cifa 2 la numerele
4. Scrie lurnerele de la 20 la 30 care se pot foma cuprinseinhe 5 9i 25.
cu ciliele l, 2- 5
5. Scrie cel mai mic qi cel mai mare numir de doud cifre
5. Scdenunerele careurmeazi dup5fiecarc din numerele: rnai mic decat 30, in care ciAa zeailor este egali ou ciAa
15,21, 25, \2, 29,19, \0, 20. unitdlilor.
6. Sc e numelele cale sunt cll o unitatemai mici decat 6. Scrietoatenumeielede la 10 la 30 care se scriu cu
rumerele:11,22,28, 12,30,18.10,2t) c ilie leI . 2 . L
7. Scrie numerele mai mici decAt 30, care au cifrele 7. Coloreazdnumereledin cIsuld caresuntmai aproapede
formate dill cea mai micd cifin imparn ti cea mai mici cifri numerelecaxeltu su[t in cAsuf::
pari diferiti de 0.
8. Scrie numirul mai mic decat 30, format din cea mai "rE reE ry @rs @ oE ro@
mjcacifra imprrd$i ceamatmarecilia impa-rii
8. Scrietoatenumerclede doui ci&e mai mici sauegalecu
9. Detemind: 30. pentru caxesumacifrelor esteegali cu 3. Selecteazipe cel
mai mic ai apoi pe cel mai maredintre ele.
at numerelemaimici dccdrJ0 de lorut aa
b) numerele maimieidecdtJ0 de tormda4 9, NumtuA de cdte ori se repeti aiAa t la lumerele
c) numerelemainicr decdtJ0 de lormoa0 . cuprinseinlrc 0 9i 15.
1.,
T€3tu14
5. ADUNAREA $I SCADEREAIIUMERELOR
1. Completeazicu nwnerelepotrivite: NATURALE iN CONCENTRUI, O-30TAR,{
TRN,CERI,PESTEORDIN
41 5[17rs[[L]
Adunarea numirului 10 cu un numir de unititi
b) 12 1 1 [ [ ] zo z [[
1. Calculeazd:
c) l t 1 4f- l[ "[[ a ) l 0 + l= b ) 10 +3= c ) 10+5 = d) 10+7 =
e ) 1 O+2 = O 1 0+8: g ) l 0 +6: h) 1 0+4=
2. Scrietoatenumerelede doudci&e mai mici sauegalecu j) 9+1 0=
i) 0+10= k ) 5 r1 0= l ) 4 +1 0=
30, pentru aaresumaciftelor este egalacu 4, Selecteazdpe cel
mai mic apoi pe cel mai maredintre ele. Z. CalcnleazA:
'i a ) 2 +8 . r 3 : b) 6+4+9= c) 5 + 5 + 5 =
3. Numfud de cate ori s€ repeta cifi'a 3 la mu|Ierele
cuprinseintre 0 li 30. d ) 7 + 3 + 5= e) 9+l+9= 0 4+6+6=
4. Completeazdcu aceeapicifri gi apoi cu cifre impare: 3, Completeazd:
a)10+ o = 1 3 b ) 5 + o : 1 5 c ) Q+ r o = l e
0 Q + r=rr e )z+O: rr 0 Q+s=ra
4. Mrrctte cu 10 fiecarcdin nsmerele: l, 3, 5, 7, 9.
Seoblin numerecu sof sauIirA so!?
5. Scde toate nwnerele de la l0 la 30 care se scriu cu
5. Mdreqtecu 10 fiecaredin numerele:0,2, 4, 6, 8.
cifrele 1, 2, 3, 4. Ordoneazicrescitor acestenumerc.
Seoblin numerecu sot sauffre sol?
din 2 in 2 nunerelepea-\aj
6. Completcaza
6, intr-un autobuzsunt 10 persoal1e.
La prima staliewce 8
2t 23 peNoane.Catepersoanesuntacumin autobuz?
7. Maria are 7 ani. iar &atele ei Ionel are cu 10 ani mai
7, Deseneazd
o mullime careconfue 20 de elemente. mult. C6!i ani areIonel?
8. Seconsideri succesiunea: f. intr-o ulni sutrt 10 bile. Cristi punein umA2 bile. Cate
,.,., ., ..,r_)
, ..... bile se g5sescacumin umd?
Calculeazial cablea elementin aceastisuccesirmeeste al 9. Mamaare3 copii careau vArstelede l0 ani, 3 ani $i 5
doileanumtu23. ani. Calculali srunav6rstelorcopiilor.
74
Adunarea si sciderea numerelor fomate numai
Ailunarea unui numir format din zeeicu un numdr
din z€ci format din unitifi
l. CalculeetzA:.
a) 10+ 1 0= b ) l 0 + 20 = c) 20+ l0 = 1. Efectu€azi:
a) 20+'l= b) 10+6= o) 20 +5 = d) l0 +8 =
d) 20- 10 = e) 3 0- 10 = D 30,20=
e) 1 0 +2- D 20 +l = g ) 10 +9 = h ) 20 +4=
2. Calculeaz5.: i.) 0 + 1 0= i ) 9 +20 = k ) 5+l o = l ) 4+ 20=
a) 1 0 + 10 + 10= b ) 10 + 1 0 -1 0 = c) 30 - 1 0+1 0 =
d) 1 0+ 10 - 2 0=e ) 2 0 + 1 0 - 10 = 0 30 - 2 0 + 1 0= 2. Et'ectueazd:
a) 2 + 8 +10 +3: b) 6+ 4+ 10+ 9=
3, Cornpleteaza in cisuli A . dacarezultalulesteadevamt c) 1 0 +5+5 +5= d) 7+3 +1 0+5=
si F dacerezultat l estefals:
u)ro*ro=:orofl b) 20-10=lo+10
fl 3, Completeazi:
c ) 30- 20= 10+10 d) 30-20=20-10 a)20+O :2s b) 7+O =27 c) Q+ro=la
fl fl
4. Gdse$tetermgnulnecunoscut4 : d) O + 8= 2 s e ) e + O :2 e 0 Q +: =t :
a ) 1A + a= 3 0 b ) 3 0 -a = 1 0 c) 2 0 - a = 1 0
4. Mirc$te pe 10 cu 10 gi apoi la rezultat aduni p€rand
5. Calculeazidiferenlelenumerelor20 $i 10,respectiv30 fiecaredin numerele:1,3, 5,'7,9.
qi 20- Compari celedou6rczl\llatg Ordoneazacresoator9i apoi descrescdlornunerele?
6. Intr-o uma sunt l0 bile a1be,10 bile rotii ti 10 bile 5. Mtuqte cu 20 fiecaredin numerele:0, 2, 4, 6, 8'
galbene.Catebile sontin umd?
Seoblin numerecu sot saufErAsol?
7. intr-un tramvai sr[rt 30 de persoane.I"a prima stalie
6, lnh-un autobuzsunt20 persoane.La prima stalie urcd 5
coboari 10 persoane,la a douasta,tiecoboari alte l0 persoane. persoane.Celepe$oanesuntacumin autobuz?
Catepersoaneau rdmasin tramvai?
7. Mada are l0 ani, fratele ei Ionel are cu l0 ani mai mult,
8. intr-o umi srmt 10 bile. Ionel pune in umi 10 bile, iar Felicia are cu 8 ani mai mult decdtIonel. Crili ani au Ionel qi
Georgepuneia umd alte 10 bile, iar Victor ia din umd 20. Cate Felicia?
bile rimdn in um6?
8. intr-o urnd sunt 10 bile. Adi punein urnAl0 bile 9i apoi
9. Comprmelicdteo problemd,folosind expresia: inca 9 bile. Catebile segasescacumin umi?
a) 1 0+ 10- 1 0 b) 3 0 - 10 - 10 c ) 2 0 + 1 0- 2 0
9, Mama are 3 copii careau v6lstelede 4 aoi, 6 ani qi 10
10. Andrei are 10 portocale. Ir{arian are cu 10 portocale ani. Calculali srmlaverstelorcopiilor.
mai mult, iar Eugen are cu l0 potocale mai pufn. Cdte
pofiocaleau cei trei copii impreuni? 10. lon are20 de ani. Acum l0 ani Sanduaveacu 7 ani
mai mult decdtlon. Caf ani are Sandu?
76 77
Adunarea unui numS!.fomat din zeci$i unititi cu un Adunareautrui numir format aliDzeci!i unitili cu un
numir lbrmat diD unitit numir format din zeci
1. Calculeazi:
a ) 15 +2= b ) 1 7+ 2= c ) 12+1= d ) l5 + 4 = 1. Calculeaza:
e ) 2l +4: a) 1 0 + 1 2 = b ) 1 0+15= c ) 1 0 + 1 8=
f ) 22 + 6= s) 27+2= h ) 2 3 +5 =
d) 1 l+ 10 = e) 16 +10 = 0 1 9 +l o =
2. EfechreMd:
a ) 1 5+ b) 23 + c) 27+ d) 16+ 2. AdtmA:
36 2 3 a) la l0 p er e n d 1 1 ,1 3,1 5,17 ,19
o) la l0 perand D,14,16,18,20.
2. Adun5:
3. Ef€ctueazAr
a) la 12p er €nd5,4,7,1.6,3,2 13+2+8=
a) 1 2 + 3 +7= b) 1 1+4 +6 = .)
b) la 2 1per an d7,2,8,| ,4,5.
d) 5 + 5 +1 3 = e ) 7 +3 +12 = 0 2+8+19=
3. Efectueazi:
a) 12 +3+2 = b) 11+4+4= c) 1 3 + 2 + 4 =
d) 25+ 2+2 = e) 26+ l+2= 1 4 +1 0
4. Completeaziin cisute A, daci rezultatulesteadevijat
$i F dac5rezultahrlestefals:
a) 12+7= 1sr4fl b) 13+s=12+4T-l
c) 22+s= 2 4+ 3 d ) 2 5 + 4= 2 2 +5
[
5. Soniaare 13mere,iar Gigel are 6 pere.Catefiucte au a) r 7+i | - z t b , l 0 | I- tr - . l - 2 q c) L-l -10=25
impreuni cei doi copii?
6. intr-o cdrufi surt 15 saci cu porumb. Jbrailul mai pune
6, intr-un mijloc de transpot surt 21 de femei, 5 birbali $i in ctu4i 6 saci qi liranca fuce 4 saci. C6.tisaci sunt acum in
3 copii. Cdfi oamenisuntin mijlocul de tansport? c5ru{e?
7. Un tiran a shaos de pe un teren al lui 10 tone de grAq
iar de pe alt terena strdnscu 5 tone de greu1naimult CAtetone
de gr6u a str6nslSranulde pe cele doui terenuri?
8. intr-un aprczar sunt 15 ladiF cu cbp$uni.Venzitorul
aduceintr-o zi 10 lAdi,te,iar in alli zi mai aduceinca 4 lAdife.
Ciatelidile suntacBmin aprozal?
79
Scidereadintr-un numir format din zeci unititi I Sciderca dintr-uD numlr formlt din zeci gi unitSli a
,i
unri numir format din qnitili unui numir format din zeci
l. Calculeazd: 1 Calculeazi:
a) ls 10= b) 18-10= c ) 11- 10= d) 13-10=
l1-:=
"l 2s-s= b)re-e- c) 1s_4= d)16_2= gz 9 r0=
e) t) z9-s= e )2 2 r0 = ,2 7-2 0= h) 24- 10=
s) 24_3= h) 2j_7=
2. Calculeazd:
2. Efectueazi:
a) t] --3-2=
a ) 1 0 +3 + 2- 1 0= b) l 0 + 4+ 2- 1 0= c) 1 0+ 1 + 11 0=
b ) 1 9 - 3-6= c ) t5_ l 3 = d ) 2 0 + 1 + 3 1 0= e) 2 0+ 2 + 2 - 10 = t) 2 0+ 3 + 5 - 20 =
d) 25-2-2= e) 29 - 3 5 = I) 27 - 3 _ 2=
3. Efectueazd: 3, Completeazlcu aceea$i
c ie:
l9*5 +2= b) l8-8 + 6= c) l 5- 1 + 3 - a) 2+- f] =a+ T b) 2 6- I = 6+ I
^)
(r) 25 -2 +4 = IJ 2 3 - 3 +6 =
4. Completeazdcu aceeagicifti:
c) s+ f-l =zs T a t + + [ :z + -!
a)z + - I l - zo- l i u; r o_l l_ rz, fl 4. Scade:
a) pe 10perAnddin 16,19,12,15,ll,14,18
c r 1 2 + f l - rs, II ar : :, ,l-. l=u + f-l b) pe 20pe rdnddin 29,22,25,21,2'7
,24,28.
5. Scade: 5. inlr-o parcaresunt29 de ma$ini.Din parcarepleacdpe
a) dtu 19pe fir\d5,2,7, t, 6,4 rand 9 ma5ini$i apoi 10ma;ini. Cdtemaqinirimin in pmcare?
b ) dir 28per6nd2, 6 , 1 , 7 , 5 ,4 . 6, Fdnela rezolvatla matematici 27 de probleme.Costela
rezolvatcu l0 problememai pulin dec61Finel, iar Ciprian a
1n".9:lT, sm]t29 de elevi.Din clasaiesafcrape
, elevr.
-,9.. apoi2 elevi din nou J rand rezolvatcu 10 problem€mai putin decAtCostel.Cdteprobleme
J. $i elevi.Cetiele!i au rimas io
clasa? au rezolvatCostel$ Fdrc1?
7. Calouleazdgi ptmein corespondenfa:
7. Pe raftul unei biblioteci surt 27 de cir{i. Mircea ia pe
de
,T^ tdriu' ia 2 cafi iii Liviu ia o cane.Calecaflj
raman "a*.-
^3pe rali?
8.^inrr-oclasisunr27 de elevi.iar ln altiicias6sunt
, 2J de
elevt.I etevldrnprimaclasasemutain clasaa doua
Compara
numdrul de elevi care sunt acum in prima clas[ cu
numarul de 8. inft-o clasi sunt25 de elevi- ln recrealieies 20 de elevi
erevrcaxesunt acumin a douac1as6.
fi apoiioce5 elevi.C61ieleviaurimas in clasi ?
80 8l
Adunareaunui numir format din zeci$i unititi cu un
Scider€aunui numir format din zeci$i unititi dintr-un
num?irformatdin zeci9i unitali numir formrt din zoci si unit4i
I. Ca.lculeazd: 1. Calouleazd:
a) 1 6 +1 2- b) l5 + l1= a) 12+14= d) 10+l t = a ) 2 6 - 1 1 = b ) 2 9- 1 8 = c ) 2 5 - l t: d) 24-r2 =
2. Efectueazd: 2. Efectueazi:
a) 1 5 + b ) 12 + .) l 7 + d ) l0 + a ) ls - b ) l 8- c) 1'7- d) 28-
l3 t6 10 19 12 t6 11 13
3. Aduni: 3. Gdse$tea astfelincdl:
a) pe 12perandh 13,17,tS,tO,12,14 25-a=20 b ) 29 - a = 25 c ) 1 7 - a= 1 2
b) p e ll p e r a n d h1 6 ,1 3 .1 7 , t1 . 1 2, 1 4 . ^:)
.,1.Calculeazi qi puneapoi in cdsuli unul din semnele
,l- Calculeaza
$i punein corespondenla:
12+10 a) 2s-:jrl n-2 b) 27-23f]zs zr
c) 24 Daf 2e-27 d) 17-14fl rs 16
5. Scade:
a) pe 11 pe rdnddin 15,25,29, 14, 19,24, 16,26;
8. Se considerdun mundr cu 7 mai mare decat 2 alt b ) p e 1 4p er d n dd i n 1 6, 26 , l 7, 29 , 19 ,2 8 ,2 5 ,1 8
mrmir cu 5 mai mare decat 14. Se scatlegimul numlr fi
in al
doileanumA..Compa.rdnumdxuloblinut cu 10. 6. intr-o livadi sunt25 de meri, cu 14 mai pufini peri decat
mei gi cu 12 mai pulini pruoi decatmeri Cafi peri $i pltmi
_ 9. Se consideri un numir cu 2 mai mare decit 1l,al sunlimpreuniin li\adal
doilea_mtmir cu 2 mai mme decAt l0 qi al heilea un5r
cu 4 7. Se consideri un nurn;r cu 5 mai mic decat 17, al doilea
mallnic decat 29. Aduni primul numir cu al doilea gi compad
cu al teilea- numfucu 6 mai mic dec6t18,iar al treileanumi.tcu 5 mai mic
decet 29. Compad al treilea nundr cu suma primelor doui
numete.
10, Completeazt unulJin senuele.. . ..sarr,, _..
in casute
^ incStrezultatulsAfie adevaratl
astlel 8. Dintr-o clasi ies in pauzain curteaqcolli un numdr de
ar l l.lL_ J ,lt_r=
. _rJr tl lr *. slevi cu 5 mai mic decat28 de elevi $i mai rdmdnin clasd5
", t_ or,'rrL
[- - 1 5 _ tq l
l2 clevi. CAlieleviareclasa?
..r ^ l
Uz-L lr _ _t, -2I | | I
9. Scadedin 25 pe 5 ti adunb la 15 pe 5. Compara
l _ ) 1 4 d) 2 7 1 l4 _ | I It )
rozultatele.
82 83
Teslede evalnare Testul2
Testul I
Completeaza cu numele
1.. CompleteazA
1
t: C.^l mai mic ntrmtu de doui cite cu cifiele a) r o 13 [ f ]t ,
,
Din cet mai mareoumarde doua
egale se !
1:T: :: ". cifre m.aimic
iilll",lrl ..*
scadeq Dererminali
celedouanuntcrece b) uf l 17 2 II
0
24Tl
2. C6se;lenumarltla asrfelincdt: ")I nls 21
a t a +a - 20 hi ard_24 2, intr-o urne sunt 21 bile rogii 9i 27 bile altre. Se adaugi
q o 1 . t_ ) 2
in uml 3 bile ro$ii $i s€exhagdin umd 3 bile albe.Cite bile
J. microbuzsuntS caldrori.La primirsl,ilie
,. -inr-rrn
c,lerori..iaj urcii l2 roqii qi cdte biie aibe sunt acrunin umi? Compatali cele doui
la a douastclic ulca alli ll c.i,jalori.
stafie coboare 8 cildtori. CAti c
La unnatoarca numere.
ft;i ramzin in microbM ?
3. Suma a doud 11umereimpare consecutive este 28'
4. Se coDsided urr mundr cu 12 Detenninaticeledoui numerc.
mai mare decat 16 $i alt
ily:r l? ry micdec6t16.Cucatestern"i;;;il;;
rlumdrdecatal doilea numtu? 4. Ordonagi crescator numerele mai mici cu 3 decat
14,9, 24, 19,25,2'7,16,13,15,23
numerele:
5. lntFo ciirnaracunl2q kg de ccapa_
,.., careseconsonain 4
lunr. h prima lunaseconsl.mi4 kg. in a doualLrnacu 5. Mama di celor doi copii ai sii cete 12 rnere gi ii mai
I kg mai rinl 15 mere.CatemLrea avutmama:
O.:d, in lrLnaanrerioarA.iarr:n urmaoarejedou:t lur sc
li'l
consuina aceeajicantitatede ceaD5.
Calekg ce ceapi s-auconsuinatin ultimele 6. Radu are 13 pere $i Andrei are 12 pere. Cate pere
doudluni? lrebuiesble deamamalor la fiecare,pentruca cei doi copii sd
6. Sesiseaza continuA aibdfiecarecate25 de pere?
$i Rlupele:
a) 5 1 0 15ZOz s lo s ...' ..- 7. Se considerddoui nu.rnerecare au sulna egala cu 25.
b ) 4 8 1 2 1 6 2 0 2 4 4 . . . .. . [Jnu]din mtnereestemai maredecit celdlaltnrundrco 5 Si se
c ) 3 6 9 1 2 15 1 8 21 3 . . .. . . dotetmineceledoui rurnere.
7. Completeazdcu aceeagicifri: 8. Cotorali cu aceea'iculoarenumerelecarc au sumaegali
a) 20+Ll _ 24_ .\t 25.
LJ ar rs. fl _r7_l-l
11 12 15 5
8. Se considereun num6xmai marecu
5 decAt11, iar alt 20 21 224
;ffiflff;ll,?:n*3l?1e. cucaleste
maimure',primJ 10 14 13 3
8'l
Testul 3 Testul4
t*u a trei nunere natuale este 2g.
,,--1. Sru[a a
doud 1. Adunim un numfu de doui cifre cu el insuti de trei ori
;TffiHn;j:"1*iar surna j?l
alrora",antl,n*"-ot"
ii oblinem 30. Determini numirul.
2: lazi sunl 2,) de flori. Di 2. Sumaa doui numereeste26. Ijnul dil numereestecu 2
-
;'['ilJ!;trioi,l
-i1tr-o
ifi:l'"ii"i.xxllff l"lii',i"?H mai nare decetcelilalt numix- Semire$te munfutl mai mic cu
2 qi seaduni la numirul mai lnare. Ce nrlmii se obtine?
cu aceeasi
culoarenumerele 3. Ivlama are un nulnSi de portocale egal cu diferenla
careaudi6.enta dintre cel nrai mare numir de doudcifre mai mie decit 30 9i cel
"uri ".r"irtl*t mai mare numlr lbrmat dintr-o cifri. Ea imparle podocalele la
tt t2 1 3 2 7 cele doua fiice ale sale in mod egal Cate porlocale primesc
28 14264 celedouefiice ale sale?
29 l 9 4. Completeazbcisufele cu unul din semnele,' + " sau
l8 l
4, Completeazdcu aceeasicifrd:
. ) 2 4f ] z :I zI r-z
at 22+L) _28_ ar r: , f-l _ r*_
LJ I r1zsI znl]zl]z=z
15ani,iar ftateleei marmic arc
,,-4.^a:*ug:
-puun. Delerminicdli ani au acumimpreunii
cu J ani mai c ) z a [ zs f] a [: = z
rmpreundacun 2 ani. Srcdli ani au c!,rt
5. Sumaa doud numerceste24- Semarette primul rum;r
tT-* mar sunr26 de mere.in cu 1 qi al doilea numdr cu 2. Calculeazi surna celor doui
cao doui zile consecruire numererczultate.
o_mmir acela)inumdrde mere.
^^,1:-
r atemereaucazuldin nt,ir rbmin;nd in mar j4 rnere.
in fiecare
dJnceledoudzile? 6. Taie .ez-ultatelegretite:
a rrei nunffe este27. Daciidin primuJ a) 12+14=25, 26, 27 b) r1+27=26, 28,30
scao l.r^1
"^-.t;l. djn,al nL{nar c) 2 5 1 4 = 1 0,1 1,1 2 d ) 2 9- 1 5 = 1 2 1. 4 ,1 6
doileascad2;;i din al treilec.""a,1,
numere egale.DeleminaceleLreinumcre. ,,:_rlrirri
7. r\dun la 20 pe 4 9i scad din 27 pe 3. Compari cele doui
S" toatenumerele narurate nunere obtinule-
, "8. "un.id"ad Ir[armicidcc:jlJ0
de lont'Ia aLI
8- Camelia are 6 lei. Primeqrede la mama ei l0 lci, dc la
numarulcel mar.ma_renurrirutLetmai mic. Ce la1elei 4 lci $i de la sola ei Luoica inca 7 lei Cu burii ohlirllli
:]jj"* seobline?
llumar lll
b) Adund li la rezultat.Ce nundr oLrmpAra 3 pixud care au acela{i pre1.Calculcitziiciil c('sl[ llll
seobfine? P'x.
86 87
Testul 5
a douanurnere e\te27. Scaddin numarj 6. NUMERE NATURALE DE LA 30 LA lOO
,,1 arly:
-, orn J,rLnul
ootteanurnir3 qi sc oblinaltedouanumere.
)r
sumaacestoldoui numere. Cdreste Citirea, scrierer,compararea,ordonareanumerelor
naturalede la 30 la 100
Completeazicisutele cu unul din semnele , ,
_ ,2. ,, + sau
m
1. Scrienumeaelece se lblmeazi din:
a) trei zeci $i 2 unitifi
")z s[z:Iz Ir= r
u, z tt I zJt
o) cinci zeciSi 4 unitdli ul
m
t.tt t l :,
c) 2 5 1 l 2 r l l 2l l r =r nouezeci$i 8 unitali
r",l;"3,Tp,lTHJii.",;;"JJi daciesaritatea
cste
r*, a) 35 = 30 + 5 b ) 4 6= . .. ' c ) 8 9=.. .
a) 2 3+ 4 - lt= 2 9_ 13
l b) 25+2-5= 2 8* 6
l d) 54 = .. . .. c) 6 6=.. .. f) 7 8= .....
c) 2 3+ 4 - tt = 29_13
l b) 26+2-4=2 8- l
fl penumixdtoarca
ceseformeaztr
3. Scrienurnerele cubile;
z|*.---_.] rr zF---lr-t
j{#l}
4, Maria cite$lein 5 zile o povesl
iH{rT
f,.,,,,.'x-&
1;gni1.rr*,ffi
pagrni.Catepaginia citit Maria in
fiecaredin uitimeledoud

t
z'r-+,
Lr ur.-.*--LJ
zi-.tt_l
r
- n
Lr u L-'-j
f.-*.----l
ra pe3
*",n'" ' ei
ulffio11i?3,:ffJ.1ff:i".g,iffit-ri ;1. Cornpleteazd:
--..]------]
6. Completeazdcu acela$i[umdr astfel lncat /- - /
sdavem: 4 5< 77< 8e 1
a) 15+ l-l < 20*
T t't zz- L] < z0+f-l U: U:
i$'ffi;l;fffi:"j?::",T,1;l?;iffi
'"J.", ,1:
:":ili
5. Descompune
.,30
dupdmodel:
t50 t60
87
Js\ s2 \ 6 q\ 7l
mrmerepare consecutive
€ste30. 6, Scrie in ordine crescltoare qi apoi in ordinc
mrmerelede la 41 la 50.
descrescdtoaie
"""L*TL:."fua
88 89
7, Selecteazidiatre numerel€:
13,15,41,92,28,66,15,I b) cel tnai mic fi cel mal marenumir nahrrulpar dedoul cifte;
a) Pecelemai mici decet30
b) cel mai mic 5i cel mai maxenumir natural impar de doud
b) pe cele mai maxidecet30 cifre.
8. Scrienumerele: 16, CAlenumere de lorma4a:
exisLo
a) mar mari decet34 mai
ii mici decat49 a) dacd d estecifre paxa;
b) mai mari decat40 lnai mici
!i decatj5 b) dacd a estecilia impard.
mar lnan decet75 mai mici
,i decat90
1?, Completeazdcu numarulPoaivit:
9. Scrienumerele:
cel pufn egalecu 42 mai mici a)50.5or. b) 7 2. o. 74 c) O , 86,87
$1 decat48
b) marmari decat63 qi cel mult
egalecu 76
d)41 , 43
o, 4 63.O,67 D (),tz,z+
Scrie[i vecjnii numere]orj
,, .I0-,
fr*f]
[r*fl ilrr-l ou nunerelepotrivite:
18. CompleteazA
b)!!L
i-lrTl l-Trn nzn
a) 61,0, 0,64 b)52,s3,o,o
ll. Scrie:
m .) e0,e2,O,O a rQ . Q. t o . t o
a) rlumereleparecqprinse 19. Cornparl numerele:
intre 30 ;i 50;
b) numereleimparecuprinse
intre 60 9i 80. a) 52 qi 56 b) 75 $ 75 c) 68 qi 54 d) 87li 87.
12. Numdrdde la 30la 50: 20. Scrietoatenumerelode 2 cifre ce sepot lolma cu
a) d i n 2 i n 2 b ) d i n 4 i n4 cifrele:
c) din 6 in 6
drn 10in 10 e) din 3 u -l a ) 3 . 4 , 5 b ) 4 , 5, 6 c ) 5,6 ,7 d) 7,8 ,9 e) 8, 9,0.
I din 5 in 5.
13. ScrietoareDumercLe dedou6cifk. 21. Gase$tecel nlai mare 9i cel mai mic numdrnaturalcare
4 careau crfm unitililor egalacu 3; are cifta zecilor ega.ldcu 3.
b) careau crtraunitbtiloregala
cu 5i
c) careau cifra zeciloregala
cu 7. 22, Gdseqtecel mai mareqi cel mai mic numdrnaturalcare
are cifra unitililor egalacu 4.
14, Sctietoatenumerele dedouilcifi(:
a) c.r-eaucthazecilor(galh 23. t Atenmcrs e\is6 Je lormaa9:
cu cifrauniralilor;
b) aucrttalecilorcu I maimicadec;r
::re cifrau irzitilor; a) dacd a estecilii parS;
care au ciha Tecilorcu I maimarrdecdlcifraun;ta!ilor. b) daci a estecifiA impard.
15. Scrie:
a) cel mai mic ai cel mai mare dedou6cifrc.le l"nnrr,rrr'
24. Scrietoatenumerclor
num6rnalwal de doui cifre;
90 9l
Teste de evaluare Testul 2
Testul I
1. Completeazicu numer€lepotdvite:
S^esizeaza
$i continuagrupele:
a) ,1.
t t , 2 2 . J J , 44 . 5 5 . l l . . . . . . . a)I . 6 2 . n. 6 4 b)55,
I ,s1,I
a) 12,23,34,45.12, ..-...
b) 35,4 5 ,5 5 ,6 5,75,35,...... o ['[ ,+ s' +t d) 50,45,[,f]
dela30la 50: e)30,
fl,tl,4s 0 38, [].I,44
u) ;; r1;;***"le
b ) din3in3 2. Scdetoatenumere]e de forma 5a, unde4 estecifii cu
c) din5in5 so}, $i apoi le oidoneazedesclescator'
$i desclescdtorfiecaredin pirurite
:t^T:]
o€ :tri:pacl"scitor
nl]mere obtinute_ 3. Sesizeazd $i continudgrupele:
a) 1, 2 1, 3 1, 4 1, 51, 6 1. 1, '
-1. Completea, numejg]S
careauca vestniDe: a) 5 , 1 5, 25,3 5,45,5, "
a\ i2 ll74 br srl I 5r b) 3 1 ,4 1, 516, 1,71,31, " - -'
ct 4s-l 47
d) 407 42 eroo 4. Scdetoaie numerclecaresepot forma cu ciftele 3' 4' 5
fl oz o 83I 85 ri 6.
4. Ordoneaz descrescAtor
--, a estectlra cu
Err(
numerelede lblma aa, unde 5. Scrienumerelecareurmeazi dupl hecaredin numerele:
sol. 35, 56,25, 42,',l9, 89,31, 60.
5. OrdoneazadescresralornLunerele
de Ibt.maao , unde a 6. Scrienumerelecaresunt cu o unitatemai mici decat
cstecrild lfua sot qq
5 l, 41.38.6). 70.8l. 90.
numerele:
6. Completeazlcu numArulpotrivir:
7. Scrietoate[umerele careau ciftele formatedin ceamai
a)5s,s7,5e,
f] a1r,rc,te, micacilii impara5i ceamai marecifta pard
f er,&,r2,[
")
parecuprinse 8. ScrietoateNrnerele careau cifrele formatedin ceanal
intre60qi80eile
micd cift6 paredifedti de zero ti ceama; marecifii impara'
".*":"rTJ::fi"yerete
impare
cuprinse 9. Determrna:
.,0*"*Tj.j::H:::rere inrre55$i80fi te
a) numerelemai mici d€cat80 de fomra ira
b) numerelemai mici decat70 de forma 43
de a6 u.dea 5i b sLrnt
"'rJdJ""::::iffierele 'orma ' c) nunrerelenraimici dec6lb0 de formr i7
93
Testul3
l. Sesizeazi continui: ?. ADUNAREA$I SCADEREANUMERELOR
$i
a ) 34,3 8,4 4,48, 5 4 5, 8 ,. . . . . . iniluriii" FaRi
iwboNcnNrnur':o-100
b) 30,4t, 52,63,"t4....... TRECERE PESTE ORDIN
c) 10, 20, 40 , 5A , . . . . . .
numai
Adunarea Tiscadereanuderelor formtte
.^ 2.-Scrie!i apoiordoDeazj descrescator
toarenunercledc 2 din zeci
crEe rn care cilia /ecill)t.eslc cu 2 mai
mare dec6tcilra
unititilor. l. CalculeazS:
a) 30 + 1 0= b) 3 0 + 2 0= c) 40+10=
J. Comf'lelcaza
cu numdrulpolrivit: d) 5 0 + 2 0= e) 4 0 + 3 0= 0 50+40=
a) lO,2O, c) 40,10= h) s0- 20= i) 60-40=
I b ) r s , [, 4 5 cl fl .40.60 1) 90-60 =
i) 7 0 , 5 0 = k) 80 40=
4. Nurniri din 4 in 4 incepdndcir 60.
2. Efect eazd:
C1,:.nlunere dc doui ciiie au cifrazecilormajmcrecu a ) 1 0 + 40 + 3 =
0 b) 30+40-50= a) 70 20+40 =
/. oecar
,5.^
crffauntla lor $i ciitenumercde douacjfre iy so*zo-ao= e) 70+20-so= 0 80- 40+ 20=
au cifra
unitililor cu 7 mai maredecetcifia zecilor? h) 90-50-30= i) 60-20- 40=
E) 7O 30-20=
.^ 6. Scrie toate nrunerele de doud cifre ca.reau sulna 3, Completeaziin cdsulaA , dacdrezultatul esteadev;rat
cifrelor:
$ F daci rezdtatul estefals:
a) egali cu 7;
b) egaldcu 8; a1l0 + 4 0 = s 0 1 0 f b) 60-20=30+l0l--l
c) egalScu 6.
c' 70-20=40+sOn d) 30- 20= 20-10 f-l
7. Scrie toate mrmerelede doudcilie caresepot
.^ forma cu -"
cifrele7, 8. 9. 4. Completeaziin cisule unul din semnele" + " sau"
astfel incdt rezultatul sdtie adevtuat:
t"n" toate numerele de doud ciAe care au
^,"--ll- difeienla
cllreloa:
a) egahcu 3; ")eo n70[to=10
b) egaEcu 4; b) ?o n 40[10=20
c) egalacu 5.
c ) s ol ] 30[10 =30
toarenumcrele namralede clouacifte,care
^1: ?","-tn,
^.. crlrete
au rmpareconsecuuve d) 3 0[ 2onlo=40
$i toJte numerelenarurclede
oouacttre.carcaucifrelepdrccon\ecutive.
e) +o[] 30fl 20=so
94
95
D 80[ 40 =60 Adunarea unui numir format din z€cicu uri numir
I2o
format dir rnititi
d 50I 3 0 [ 1 0 :7 0 .
1. Efectueazdi
5. Gdsettetermellulnecrmoscuta: c) 7 0 + 5 = d) 9 0 + 8 =
a) 3O+'l= b) 50+6=
a) 4 0 + a =6 C b ) 5 0 +a = 80 c) 30+a=90 e ) 4 0+ 2 = 1 ) 7O+1 = c) 3 0 + 9= h) 2 O + 4 =
d) 5 0 -a = l 0 e ) 6 0 -d = 40 0 60 - a = 4 0 i) 0+50= j) 9+60 = k) 5 + 8 0 = D 4 +90=
a 3 O= 2 0 h ) a - 40 = 30 l ) a - 5 0= 2 0 .
2. Efectve?zd:
diferenlelenronerelor
40 $i 20.70 5i 50,90 a ) 2 r 8 + 50 +3 = b) 6 + 4 + 8 0 + 9 =
/U.)U $t J0 respectiv
fl -^6.-CalcuJeaza 80 gi 60.Compara d) 7 + 3 + 4 0 + 5 =
rezulrarelc. c ) 4 0 + 5 +5 + 5 =
7. 90 esteInai maxedecat: 3. Completeazd:
a) 40cu_ b ) 2 0 cu _ c) 6 0 cu _ d ) 8 0 cu a;+o+Q = as b) 7+C =87 c) Q+60=6+
8. 20 estemai mic decet:
a) 5 0 c u _ b) 7 0 cu _ c ) 9 0 cu _ d ) 4 0c u _ .
a) O + s=o t e ) r + O = s e 0 Q+:=r:'
in^l1o 4. Mireite pe 10 cu 40 5i apoi la tezultal adunl pe rand
,,9. _urnAs.mt 20 bile albe, 30 bile roqii qi 40 bile
galbene.Catebile sunt in wnd? fi ecarcdin nurnercle:1, 3, 5''7' 9.
Ordonaficrescitor $i apoi desuescitor nunercle?
tramvaisunr60 de persoane.La prima stade
.^,^t-n. t,
,To-*
persoane.
laa doua$alie coboaraalre i0l"rro*". 5. MAreStecu 50 fiecaredin numerele:0, 2, 4' 6' 8'
:",?:"."
Lare persoane Seobtin nunere cu so! sauliri sof?
auriimasin tlamvai?
11, intr-o ume sunt 60 bile. Ion pune in umd 6. intr-tur autobuzstmt 50 persoaneLa prirna staliewci 5
.... l0 bile, persoane.CalepeNoanesuntacumin autobuz?
Mihai punein unlaalle 20 bile.iar Vladimiria
din uma 40.
L are b e ramenin umh?
7. Florina are 20 de ani, fratele ei Eugenare ou 10 ani mai
mult, iar soraei Ntagdaare cu 8 ani mai mult decatEugen Ce,ti
. ,12. Mihai are 40 de timbre romane$ti$i cu 10 rnai pulin
Fl mai tumparainci 20 de rrirnbre ani au cei trci inpreunA?
lli.bl: Xi"", romaDeilj,i
snaDe. LatetlmhreareMihai?
8. in1l-o urna sunt 30 bilc. Cristi punein umn 20 bile 9i
cateo problemi, folosind expresia: apoi inci 5 bile. CAtebile segdsescaoumin um5?
a,) 5-13,
0 +1-Compure,tj
0 -2 0 b) 80_20_50 c) 4 01 2 0 _ 3 0 9. Mama are 3 copii carc au varstelede 4 ani' 6 ani gi 30
14. Andrei are 30 de creioane.Dan a.recu l0 qeioane ani.Calculalisumavdrslelorcelorlreicopii
, mai
mult, iar Dom me cu 10 cleioane mai purin. Cate 10. lon are 20 de ani. Acum 10 ani fiatele lui Paul aveacu
crcioaneau
cei trei copii impreund?
7 ani mai mult decatIon' CaF ani arePaul?
96 97
Adunareaunui numir format din zeci uD
$i unitifi cu un Adunarea urui numlr format din zeci9i unitili cu
numir format din unititi numir forBat din zeci
l. Caiculeazd:
1. Calculeazi:
1 l l: t ] = 47t2- c, j2fr - d r 6 sF 4 _ b) 30+45= c) 40+58=
et / t+4 - a) 20+32=
0 82r o'- B ) q7r 2- . h) 6t,5_ d ) 4 l+ 5 0 = e) 56+20= f) 59+20=
2. Efectueazi:
2. Adune:
__.r j a) la 50perAnd11,13,1 5 , 1 1t,9
-__o _t
b) la 60perdnd 12.14,1 6 ,1 8 , 2 0 .
J. Adun6:
a) la 72 perand 5, .r, 7, l. 6. 3-2 a:
3. Efectueaz
b ) la 81per dn d 7, 2. 8 , 1 , 4 , 5 ,2 . 4 4 3 +1 2+ 3 0= b ) 5 l + 1 4+ 2 0= c) 43+22+30=
d) 5 5 +1 2 + 3 0 = e ) 5 3 + 1 3 + 2=0 ,42 +23 +3 0=
4. Efeclueazi:
a ) 52 +3+ 2= b) 7 t+ 4 + 4= 4.
c) 8 3 + 2 i4 =
d ) 45+ 2+1= e) 6 6 + t + 2 = | 42 + 4 + 2 =
n *"u rezulratu
| e'5te
ader
iiral
,, .t;f;l:5';ili;:,."iil:
a ) 4 2 +7= 45 + 47 b) s3+s=s2+a 4l +l l
fl
c) 72+s
=7++t
lf d ) 8 5 + 4= 72 + 5
6. Auraare lJ de flori.iarovidiuare6
T a)37+
^ llori.Cateflori au
lmpreundcej doi copii?
6. intt-o ciruli sunt 35 saci cu grAu TAranulmai pune in
miilocde transpon
r'l cop
sunr)t de tetnei.5 barba!iri ceru!520 de saci 8i liranca inci 30 de saci Celi saci$mt acrun
^^]:,.1t:y
( aI oamenisunrio mijlocul
de rransponl in cerul
Intr-o patcaresutt 41 de ma
_8.
ma1
parcheazi 7. UI1 liran a strensde pe un teren al lui 30 tone de gdu'
3ma$ini
,i ,r.pr"u"d
ni;i'l;Jiflr*:.Lt Ti31T iar de rrealtteren a stranscu 5 tone de graumai mult. Catetone
.loy,: tttt parcheazi 5 maqini nu pleaci
matmr suntacurnin parcare?
9i nici una. Cite de grdu a strdnslilanul de pe cele doudterenuri?
8. intr-un aprozax sunt 45 lddite cu cireie- VArzdloml
executatintr_o sdplantind4l de piese,iar
.- -_1_.
-U,.
m-urmatoarele
-l*i - " zile a executat 3 respectiv 5 pise. Cdte
doui aducelntr-o zi 20 l6dile, iat ln alta zi mai aduceincd 30 lidile'
presea executatmuncitorul? Cateladile surt acumin aProzar?
98 99
I
a
Scider€a dintr-un numir format din zeci uniti{i a
9i scidere| dintr'un numir format din zeci !i unitifi
unui numir formrt diq unititi unui oumir formatdin zeci
l. Calculeazd: 1. Caiculeazl:
b)4e-e= a ) s 5 - 10 = b) 68 1 0 = c) ? 1 -1 0= d) 8 3 -1 0 =
:1-l=
"] 4 s - 5 = c)ss_4= d).16_2= g ) 3 9 - 1 0= h) 4 4 -r 0 =
e) D 4 9 -5 = s) 84_3= h) 6.1_7= e ) 9 0 - 1 0= t) 4 1- 1 0 =
2. Efectueazi: 2. Calculeaz1:
7 - -3
' 7 -2 = b ) 5 9 -3 , 6: u l s o " i i z- r o = b ) 4 0 + 4+ 2 - 1 0 = c) 6 0 + 1 +1 - 1 o =
c) 65_t 3=
d) 3 s- 2 - 2 = e ) 7 9 -3 -5 = t s7_3'2=
6 +o*l*:-lo= "i ao*z*2-to: D s0+3+5-20=
3. Efeclueazi: 3. Completeazdcu ateeasiciftA:
D) 88 - 8 +6 = a 1+ + - I I -+* L_] b) 66-I l- 6r I I
d) 6 5 -2 +4 =
4. Completeazicu aceeapicifii: ' ' ' o f _ l -- ;r I I a r : + - I'- J l = 4 4 | I
a) 54-l l -_ro Fl I u, +o_fl _12, l-l 4' Scade: q - 1. 5 8
a r o e2 0 o er d n dd i n 1 6 .5q .7 2 .4 5.8 1 .
c ) 1 2 +| l = r8 _L.l a t z z tV _ z + b) pe30 pe rdnddin -i9.52-75,81"7'794'48
t-l
pleacdpe^
5. Scade: 5. intr-o parcaresrurt89 de rnaSini-Din parcare
in parcare?
a) din 19pe r6nd5, 2, 7, 1, 6. 4 ,arlal ,nuq*ili upoi 10 maqini.Cite ma;ini riman
b) din 28 pet6nd2,6, t,j,5,4. Nicu a
6. Vasile a rczolvat la matematici 57 de probleme'
6. intr-o dubAsmt 59 de muncitori. Din dubd coboardpe ..roi*t l0 problememai pulil decit Vasile iar Dorin a
^ r"r"f"ri .""u l0 nrobleme maiputindecirNicu Cateprobleme
apoizmuacitori li din nou 3 muncitori.Cit
:ld:.muncitori,
munqton au rdmasin dubd? au rezolval Nicu 9i Dorin?
7. Pe raf{.u1rmei biblioteci sunt 77 de carfi. Radu Calculeazesi punein corespo[denl5:
.. ia de pe
raft 3 cir!i,- Denisa ia 2 cirfi qi Flonn ra o calte.
rhmdnpe raft?
Cato ci4i @.- @
ilrr-un aprozarsunt 57 de lizi, iar in alt aprczarsunt 53
6ta) \ CsD
, ._8..
de lTi..2 din primul aprozarsemut6 in al do-ilea.Compari
numdrulde lizj
lazi caresu]| acum in primul aprozarcu numarul
elevi
oe tazt caresuntio al doilea aprozar. 8. intr-o 6coal6sunt 95 de elevi in recrealieies 40 de
rimas in clasi ?
ti apoi inca 26 de elevi. Cdfi elevi au
r00 101
AduDareaunui numir format din zeciqi unititi qi unitili dintr-un
cu un Scidereaunui nrmir format din zeci
trueir formal din zeci$i unit:i!i numir format din zeci ti unitili
l. Calculeazd:
1. Calculeazd:
a) 56+12= b) 65+11= c) 32+14= d) 40+11: c) 45-21= d) 54-22=
a ) 4 6- 1 1 - b ) 39 - 1 8=
2. Efectu,eazA: 2. Efectueaz6:
a) 35+ b) 62+ .) 87+ d) 70+ ar 45 b r 8 8- ct 7-l' d) 88
l3 t6 10 l9 12 16 21 2r
3. Aduna: 3. Gdsettea astfelincat:
a) pe32perdndta23,47.55,60,52,41 a) 45-a=31 ti ) 5 9- a =2 5 c ) 4 '7 - a - - l 3
hl pe41per.eird
ta26,33,4'1,21,32,54.
4. Calculeazi gi puneapoi in casda unul din semnele
4. Calcuieazd
CtlcrleaTi ti
<i pune i- ^^-^--^-J^,
in corespondenfi:
-',-^
a ) b s-r 2 l_ l 47 - 1 2 b' 5 7 - 43| | 15 ll
ct 44-nlf4s-27 dt s7-14! ls-:e
4 l+ 1 1 5. Scade:
q q .0 4. 8 6- 6:
5
a r D e2 l o er 6 n dd i n .l 5 ,5 5 .7 q .4 4. q8'
5. Se consideri un rrmir cu 13 md mare decat 32 b.1pe34 perdid din46.86.57.7c 49 b8-85'
numar cu 15 mai mare decat32. Se scadeprimul Si alt
numdr din al ped decAt
corleanumdr.Compali nulndrul obtinut cu t0. 6. intr-o livadn sunt25 de med, cu 14 mai putini
*eJii p*ni putini decatmeri Ca! peri ti pruni sunt
. .6- Se consideri un nunir cu 32 mai mare decAt 11, imFeuni",itzln livade?-ui
al doileatrumarcu 22 nar' maredecdtl0 aJtreilea
$i numarcu
decat,79. Aduoa primul numiir cu aJ doilea 7. Seconsiderd un numtucr 25 mai mic decat37' al doilea
15 mai
1^:- 1"cu
compard al heilea.
)i numar cu 26 mai mic dec6138' iar al treilea numdr cu
doua
,Jc-decat :S. Comparaal treilea numdxou sumaprimelor
Compleleazain c6suleunuldjnsenxtele
.. F..sau,,_.. nurnere.
- -"7."
astlet
rncatrezultatulsafie adevdrat: de
8, Dintr-un t€mvai coboari la prima stalie tm numAr
15
a)
-..llL_ JI, - -.ltJr-
t asl lr .. Jzl]
Dt 5 - lq L J2 ou"uneri"o 15 mai mic decat 58 fi mai raman h tamvai
,t '.f- pasaleri. Cili pasagerierauinilial in tramvai?
^' rn v
L'. l, I
l
L _ _ rl - lz
^^l
l )1 4 d\ 47 | l r += 2 lL l t2 9. Scadedin 55 pe 15 9i aduni la 25 pe 15 Compar5
rezultalele.
to2 103
Testedeevaluare Testul 2
Testul I
1. Completeazacu numerelepotrivlte:
1. La cel mai mic nunrdrde doud cifre cu cifiele egale se
aduni 29. Din cel mai mare numir de doui. cifre se scade59. ar l0 j3 l l L_l 42 i___1
Ll
Deteminafi celedoudnumere.Ce constatali?
t r sr I s 7 6 0 E n
2. Gdseltenumbrul a astfelincat:
a ) a + <t = 40 b) a+.t=22 c) a + d = 6 0 d n E7 8 s 1 s4 f]
3. intr-un mioobuz sunt 42 de cdldtori. La prima staie 2. intr-o umi srnt 3l bile roqii qi 37 bile albe' Se adaugd
bile
ulcd 14 c5ldtori,iar Ia a douastalo ulcd alfi 11;il5tod. ia in um;: bile ro;ii 5i se extag din umi 3 bile albe Cite
umAtoar€a stafie coboara25 cd.litori. Cat cdlltori rdmAn in iogii 9i cdte bile albe sunt acum in utnd? Compamli cele doua
microbuz?Compari cu numdrulinilial de cllitori_ tumele.
42'
4, Se consideri un numdr cu i2 mai mate decat 36 alt 3. Suma a doui numere pale colsecuti\€ este
$i
numa cu 12 mai mic decat 36. Cu c6t estemai mare p;mui Determinalicele doui numele.
nrunfu decetal doileaoumir?
4. Ordona{i crcscdtor nudelele mai mici cu 13 decat
5: numerele:44,69, 84, 99,55' 37' 26' 73.25' 7'7'
_. .h*-o canurasunl ]9 kg de cartofi.carese consuJna in
4 Iunr.In frrma_lundsecoo<uma 4 kg. in a doLralun6cu I kg
mal mult decatin luna anterioari, iar in urmdtoareledoui luni 5. Mama di celor doi copii ai sii cate 12 lei qi ii mai
secoffumd aceea$icantitatede cartofi. rnmin 25 de lei. C6fi lei a avul mama?
-
Cate kg de cartofi s-au coisumat in fiecare din ultimele 6. Rich are 33 de lei 5i Aurel are 32 de lei Cetelei trebuie
doud ltmi? si le dea mama lor la fiecare, penau ca cei doi coPii sd aiba
6. Sesizeazlii continuAgupele: fiecarecate55 de lei ?
a) 3 t 3 23 33 4 3 5 3 3 . . . . . . 7, Se considetddoua nrunerecare au suma egale cu 45'
b) 4 2 4 44 64 8 4 4 . . . . . . Unul din nurnereestemai mare dec6tcelilalt nwn;x cu 5 Sd'se
33 43 53 63 73 83 93 33 ...... deter]llineceiedoui numere-
7. Completeazicu aceea$cijii: 8. Colorali cu aceea6iculoarenumerelecareau sumaegale
cu 50.
a )ao +l -l = 44 - I a)3 s + fl =3 t - I
lr 1 2 15 5
8. Se consideri un numir mai mare cu 5 decat31. iax alt
35 21 224
numarcu 5 mai m;c deciil 29. Cu cat estemai mareorimul
nunir decdtal rJoileanumir? 28 14383
104 105
T€stuI3 Testul4
adund'cu 40' iar din
l, Suma a hei munere oatuale este 60_Suma a
doui 1' Cel mai mic numfu de doudcifte se cele
-.
diftre este 40, iar suma altor doud nurnere este 40, ;i;;;;;'J.t"a sescade4e con'pala
Ardtali-numere
cd celetrei numeresuntegale. ""1 "in"
dou.6oumere.
zile consecutivese
2. Intr-o um5 sunt 59 de bile. Din ornd se extrag 16
bile qi 2. intr'-ur mtu sunt 90 de mere in trei mere-In
1 . 3b ile. se e xn a g a p5obi i le s i pu nin a p ogl b il e . li it' '''- tenan 30 de
1 " . -fbLte
Larc y ,t ouPo '
suDtac m in uma: "di.-1;;;;*;" aooatit" se-"'"
,r.-ito-"t" culeg acelaSinumdr de mere !i in mar
iil*a"" calculi.ti cdte mere s-auculesin fiecare
.3.
Co_lora{icu aceea$iculoaie numereiecare au difeienla "" "*;.ile ii cate mere s-au cules in fiecare din
egaldcu 25. il-p;i-"f;"i
urmetoarel€doui zile.
4 din primul
t3 t2 33 27 3. Srmraa doui nurnereeste 50.,Daoi scad
numere egale'
l8 t1 364 ,rolna. ,; O ai" al doilea numdr se obtin doue
Determini doui celedouanunere
49 29 58 3
+ " sau "
,{. CompleteazAcu aceealicifrd: 4. Completeazdin c5s4e unul din senroele" "
astfel incet rezultatul safie adevirat:
a) a :r | | _ 1 8 _L- ] a )1 2 , ar 60f__l 40l_l 20:4t)
f -l _r8_fl
.5. Maxiaare 35 ani, iar liatele ei mai mic are cu l3 ani mai b) eo[ 5 0I 1 0 = 5 0
pulin. Deteimind cdli ani au acum imprermi
rmpreuld acum3 anj- ii cali ani au al,rt
c) 40I I i 0L _ . 1r o : b u
Ul hu -.* parsun l5 0 d e p e re. ind o u 6 z r l e c o n s e c u t ir e c a d 30 mai
.. 5. Sumaa doui numereIraturalemai mari deoAt ;i
(rrn paj aceta$rnumiud( pere.ramanindin par 14 pere.
Cdle mici decat40 €ste62. Gasettecele doui numer€'
pereau cezutdin pdr iIr fiecaredin cele dou.d
zile?
6. G:ase$termad a astfel hcet:
J. Suma a aei numere este 3g. Dacd din primul numir b ) a +a+a=3 0 c ) a+a+a =4 5.
a ) a + a+ a =6 0
scad I, din_aldoilea scad 3 din al treilea sc,Ld4,
$i rimaq tei alt
numereegale.Dete1minecele trei num€re. 7. Seconsideriun numdrcu 1l mai nare decAt35' fi
numerc'
i1u$tu cu l1 mai mic decit 5T Compari cele doud
8, Ca.lculeazitoateDumerelenaturalemai mici decdt
60 de de doui
lotma ad . 8. htr-o urnd sunt 68 de bile Din umd se extag
umi 38 bile'
a) Scadedio numirul cel rnai mare nundrul cel mai ori ; .J; *"tai o,t-at de bile 9i rimin in
mic. Ce bile s-a., extras din umd ta fiecare din cele
numdrse obline? L-a""f"rt"
b) Adunn I I Ia rezultat.Ce munir se obline? "aa"
doudextlagen-
r06 107
Testul5
T
l. Suma a trei numeie naturale este 7g. Suna a doui 8. FIGURI GEOMETRICE
dinte nuner€ caxe sunt egale este 4g. Calculeazdcele trei Triunghi' pitratJ dreptunghi'cerc
nurnereqi compari valorile lor.
qi le
1. Deseneazdtrei tuiughiud de marimi diferite
, 2. intr-o urnd sunt 79 de bile. Din unla se e\1rug prima colorcaz5cu culod dil-elite.
datA.l3 bile, iar a douaoar6 seextragcu 2 bile trai multiecit
ra pnma extragere.Catebile suntacumin un1d? 2, Completeaza:
a) tiiunghiul are laturi;
3. Colora.ticu aceea$iculoaretrei dintre numerelecare au laturi;
b) oitlatul are
sumaegalbcu 50.
dreptungl,iu-arllaturi;
4) cercul atre latud
13 42 33 23
4n 14 364 doui ttiu.nghiuride mirimi difedte-Numdrd
3. Desereazd.
L9 29 5 83 )i s(riecdlel,lruriau in lolalceledouatriureirrr-rri:
I
4. Completeazd cu aceea;i cifrd: 4, Deseneazadoudpdtratede marimi dife te. Numtri lr
a) s:+f-l =56,I a)ao+f-l =48-fl scrie catelaturi au in total cele doui patrate:l
5. Mama5i talaau impreuna gl de anj.Talalcslemdi in 5. Deseneazddoui drepflmghiudde mtuimi difedte Nu-
\Jrst5dec6tmanra.iar aor6ndor au \eritelernainraridecdr40
9i mai mici decAt50 de ani. Calculeazdvirsta tatilui fi varsta nrtud $i scdecatelatui au in tolal cele doui drephtnghiuri: I I
mamei.
6, Coloreaz6 desenul urmdlor astfel: triunghiurile cll
albastru, p5lratele cu roqu, dreptunghiwile cu galben $1
_ . 6. illt-o $coalesunt 3 clasecareau tmprcune7g de elevi. cercuiile cu verde:
Primele doLri clase au acelaSinumir de elevi cu trei elevi
_ $
mai pu{ini decat a treia clasd. Cali elevi are fiecare clasdin
pa.te/
7. Swna a tuei numereeste80. pdmele doue numeresttrtl
egale, iar al treilea nurnbr este cu 5 mai mare dec6t primele
doui numeie.Detefmini cele trei numere.
8. Calculeazdsumanumerelornaturalemai mari decAt40
$i mai mici decat60 de fanrLaaa. Compari rezultatul obiinut
cu cei mai marenumir naturalformat dil1douhcifre.
r08
5. Pe[tru fiecar€din deseneledernai jos stabileqtefigurile
geomefice componente$i numdracatesun1:
t
ta)
-b )
doui triunghiuii ;
patru triurEbiuri.
12. Deseneaz[un dreptuoghi,folosind:
a) dou[ pdt?te;
b) trei pitrate;
o) pa1rupatrate.
6. Numdrdfigurile geometriceasemineroarepearrufiecare 13. De\eneaTiun dreprunghifolosind:
din desenele
demaijos:
+ffim
.) douddieptunghiuri;
b) trei dreptungh:iuri;
patru dreptrnghiuri.
14. DeseneaTar ul dreplunghifolosindl
a) dou6triunghiuri;
b) patru hiunghiuri.
7. Realizeazdun desel folosind :
a) doui trimghiuri; 15. Deseneaziun tdughi folosind tul dreptunghi$i trei
h) trei triurghiud; triunghiuri.
c) pa1-ru kiunghiud.
16. Deseneazir.urtriunghi folosiod un pitrat $i tlei triun-
tl. Realizeazdu.ndesenfolosind : Chiwi.
a) doui pitlate;
17. Deseneazao casi folosind timghiuri' patrate9l
b) hei patrate;
drcptunghiwi-
c) patru pdftate.
18. Deseneaz[tm zid despi4itor, folosind drephlnghiuri'
9. Realizeazdun desenfolosind :
a) douddreptunghiuri; 19. Continui qiml cu flgura geometrici corespunzAtoare:
b.) hei drcptunghiuri;
c) patru dreptunghiuri.
u' L l( ,L , -l( t , L l
10. Realizeazirut desenfolosind : b) [ IO II
a) doudcercuri;
b) ttel cercull; O N AO T
c) paml cercun.
11. Deseneazdun pitrat folosind :
d ,l o a l oa !
4 AO TA Of A
u0 tll
Teste de evaluare Testul2
Testul 1
un txirurghifolosind trei triunghiuri.
1, Deseneazd
l. Nurndrdtriunghiurile din desenulde mar
1os: 2. Deseneazirr11pdtratfolosind patru pdhate.
3. Numari toatetxiunghiirile din desenulde mai jos:
2. Cetepdtrateconfue <lesenulde maijos?
4. Realizeazittei desenediferite folosind pentu fieca1€
desenin parfeceletrei figuri geometricecunoscute.
5. Cootinud$irul cu figura geometrici corespunzatoare:
3. ContiDui liml cu figum geometuicdcorespunzatoare:
f--l z-\
a) !o I u o r I
at |
Lr
| I | { I I
L_r
- \_-/ Ll
I I t r \ |
L_t V J
|
i
.. b)
A T OO! ! A
' ) o I t ro n IO c) o A A r ru Io
") a A oI AA O f A 6. D€seneazeun om de zepadi folosind umai cercwi.
7. ConstmiettediD chibituri un drephmghi cu latun mare
,,1.^Realizeazdtrei desenediferitefolosindpentrufiecare
desen in pafie formalb din dout chibrituri qi lalula mice dintr-un chibrit.
cetedoui figud geometrrcecunoscute.
Aqeaziur chibrit la locul potrivit li ob1irc douepabate
5. Deseneazeun tiunghi folosind doui triunghiu.i.
8. CoDshliestedin bele de chibrituli un pii(ralotl lrllrttll
.6. .hp{" * pamt in doui drephmghiuriegale.io cAte €gala cu doui chibrituri. AieMe patuuchibriluri h krctttiL'
moduri poti realizaacestlucru?
potrivile $i obline patru p5trate.
Consruielre
din beledechibritur un trunghicu loate
,^- _], egale.
rarunte 9. Din qasebelede chibritri q)DslrlrifllctIt lll{lllthi l)e
catebelede chibritu ai nevoicl)crl|1rir (x)riltrrllr lttlethttrll
8. CAtepltrate poli numdrala un cub? tiunghiului altepah! tdunllhiuri'/
112 I I.1
Testul 3
l. Corrstruie'teun triunghilolosindtrei belede chibnmri.
t
i
9. MASURiRI CU UNITATI NESTA}\'DARD
_.
P]e-criDd
de la figura consnuita-cu ajuroml altor 6 bele de Misurarea luogimij
cruDnttrnmarconslruje$te inc6 rei rriuoghiuri-
2. Numire toatetriunghiurile din desenulrrmdtor:
1. Mesoari cu Palma ti completeazS:
a) lungimeabincii n b) lnlinea bnncii n
c) lungimeacatedrei u d) E-limeacatedrei l
lungirneaferestrei T 0 ld{imeaferestrei n
2. Misoard folosind latul de palni li completead:
3. Continu-E$irul cu figwa geometrici oorespunzatoare:
Oi I I C II O a) lungimeacaietului T b) blimea caietului T
u
a)
ft
b)
ao o u tfA c) lungimeacir.tii L_t
d) le.timeacd4ii
c)
a a [ tr ulo o a 3. Mlsoara cu degetul Sicompleteaza:
a) lungimeacreionului | | b) lurgimeaPenarutur1--.1
4. RealizeazAun desenfolosind numai pitrate,
5. Realiz.eazd
un desenlolosindnumaicercuri.. c) lungimeastiloului I d) talimeabnncii
6. ConshuieSre din parm beli5oareun patmt.A$e.lzaalte 4. Misoad cu talpa piciorului ti completeaza
.
duudbelisoare
la loculpotrivitgi obrineahepatrupatlare.
U" elev are in ghiozdan un triunghi, doud pihate qi a) distanlade la bancata la catedri T
. .?. -
doui drepta€hiuri.
figud geometrice.
Num6rd cate laturi au impreuni acesie
b) li{imea claseiln oateinveli tr
8. Calculeazi sumanumerelorsoise in figurile geometrice c) distaqa de la pat la n$acamereiundedonni D
de acelagifel 5i compaldrezultatele:
,/. l------t' /\ 5, Mdsoaracu pasul 9i comPleteM6:
, / l\ l23 l^Q_, la e, a) lungimeacla.seiundeinveli I
fiTl /o\ f4,-t 6D l\
L\ D) lungimeaqcolii n
r14 115
c) lungimeacaseiin carelocuieqti
.
6. Masoara cu palma. cu degetul
I
rungrmeabdnciiunde inveri.Rezuratcle
$l cu latul palmei
t Mdsurarea capacititii
iar in alta
srmt diferite. tsxplicd f. intr-o sticli incape apa din 12 cdoi cu ap5'
numirul de
sticti'nai',lica incape apa din 7 cdni Calculeazl
.5o*, cu pasutlrrngimea cdni necesarcpentrua urnpleambelesticle'
.^ ,1.p,T,l
loll a.hln_.usoam cunii ;i obline
scotii
$ie0cu pasolei aceeaqi alti cana
il.l-" 48 depa$i.
oopne
lungimeqi 2. o candesteumplud cu 59 lillgud de ap'' iar
Expljcddece. cat este
este umolutd cu 45 de lingwi de apd' Calculeazi cu
*ui primei cad deoat capacitateacelei de-a
)i Ceorpemasoarar distant,r
de ld )coaldpdnala
^,.-!: l:".]
cn,o\cutde zarecu pasulti oblinamdndoi cdni."up*itut"u
doua-ui"
o5 di pagi.Explica
bidon
3. intr-ul bidon incape apa din 12 sticle' iax in alt
misoari hmgimeaclaseicu pasul obfine 15 incape apa dintr-un numdrde;icle cu 3 mai mare Calculeaza
_^^,r:, _UJ"9 9i ambelor
pair. $r tol el mSsoaniacecaSj
lungimccu lalpafi obiine60 dc nundml^ de sticle de api necesarpenlru umplerea
tdlpi.Exf lica rezulratul. - bidoane.
se
10. Polimdsuracupasul( DA?sauNU?): 4. O gdleata se umple cu 3 bidoane, iar un bidon
.rmpl" ! sticle- Cite sticle sunt necesarepentlu a umple o
a) lungimeasradionului "o
gateala.
t]
se
b) lungimeacaietului 5, fln butoi se umple cu 4 gAle! de api' iar o gileala
t] umpie cu 2 bidoane.Catebidoanesuntnecesaxe pentru a urnple
c) lunsimea sumei ur butoi?
f] a
d) Iatimeapenarului 6. Capacilateaurtei vas de bucitdrie estede 12 cd]]i' ia(
J_--] altri vas de bucatdtie este cu 4 cfi mai n1axe'Calcule^zi
11. Polimisua cu tatpa( DA? SauNU? a"-ut doilea vas 9i capacitateatotali a ambelor
)l "uplitui"u ""loi
vase.
a) lungimea
unui covor
f] 7. Un pahar se umple din l0 lingtri ' iar o lingwe se
pentuua
b) openiri umple din i lingurile. CAte linguri,te sunt necesare
fl umple paharul?
c) lu4imea rmui caier
[] 8. Trei ceqtide mtuimi diferite au capacitdlilede 13 liglri'
l2linguri $i respecriv ll linguriToateacestc uei cestisevars'
d) lafmeagumei [l inh-o sriclacare are capacitatea de 87 de linguri Calculeaz6
ting.,ri tt"U,tie himate in sticla pefiu a umple sticla'
1r 6 "at" -ui
9. O clalila are capacitarea
capacrtalea
de 49 de celtj. o sriclAdre
de l2 (e$d-iat o cand arecapaciratea
t Misurarea maser
de -l cegri.io
cJctild-setoamh doua slicla o cara. 1. Ordoneazide la cel mai uqor1ace1mai greu animalele
fi CaicLrleazicdrecegti mai
tleDutenllnate penbu a umple cratita. urmdloareical, elefarlt,bivol, cdine,porc, loarece
Cu doui lingurile umpiu o linguri. cu 10 linguri 2. Ordoneazlde la cel mai greu la cel mai ugoranimalele
umplu
^ ^^10-- cu t"reicesti umplu o cana.
o.cea.$ca. cu l0 caoi umplu o sticlj.
unndtoare:tigiu, vaod,lup, pisici, pbolan, urs'
ar tnlunerali vasele in ordineacaescatoare
oescrescatoarc
li apoi in ordinea 3. Ofdonafide la ceamai uqoardla ceamai greallrrctele
a capacitAtiilor.
urmitoale: pruni, piersici, pepenegalben,irag, grel pepene
umpiecUo tingurire?
Darcu 8 tirrgurilel verde.
f,,^-!:,:^'Tt*.0.]
rrar cu l0 trngllri{e?
c) au clte Iinguri!epot umpleo !.ealca: 4. Completeazefolosind expresiile,,mai grea" sau "mai
d) Cu qite linglri pot umple o canA? ugoart':
e) Cu cate cesti pot nmple o sticln? a) o peineeste decdtun mir;
b) o baiand este decato pa.rna;
I L i nt r -L urbid o n in ca p ea p a d i n t/ decatun pePenegalben;
, ., sri c le.in a l d oil er c) o cepfunaeste
Droonapd drnlr-Lulbumaj de sticle cu O uaj
mic, iar in aj rcilea d1 o ridiche decAtun peponeverde;
orrrootncape apa dinfr_irnnumar de slicle
cu I maj mffe decat e) o nrurd decato pielsic5.
cele care urnplu al doilea bidon.
tll:|".9" ap.i.sr(nL
necesare
penrrua umpleat doitea 5. O porocald centdxo$tecet 10 prune Calculeazdc6te
:]^-:i:: al treilea
respectrv prune cintdiesc cat 2 portocale? Dar cat 3 portocale?
bidon? 'i
.l':,"^.yllecesue penrua umptebidoanete r gi .21
l,^..!i.-
rrar brdoanele2 $j 3? 6. Un $ef cAntAtestecat 3 mere, ial un mdr cantire$tecat
10 mure. Cite mure caotiresccat un $ef ? Dar c6t 3 grefuri?
12.,Un buloiseumplecu apadin 49 de gale{i.
^ umpiecu apadin iaralt huroi 7. Un cal caditeqte cat 3 porci, iar un elefant centireste
sc l7 de galeri.calculeazacu cdreslernai
marecapa(tlatea prifiului buloi il rapodcu capacjtatea cat 18 porci. Cu cat cant6re$emai mult un elefant decet un
celuj cal?
de-aldoileabutoi.
Scriein ordinecrescaloare 8. Un tlen canfile$te cat 69 de autobuz€,iar un vagon
a capdcitalii
vasele:
sticla.
..,^13-butor.
Droon. lingurd.fahar. Lingurila, ceddrcire cat 8 autobuze Cu cet centdre$emai mult un tren
ca,lA.
decatun vagonal sau?
14. Deseneazi in ordinea descrescAloare
a capacitAlii
Lrrmdloarele
vase:$iclb.butoi.bjdon,cani. 9. La un aprozar s-au adus 10 ldzi cu mere, fiecare ladi
cAnttuind c6t 5 plase cu merc. S-au vandut 4 l5zi cu mere'
CalculeMdcateplasecu meres-auvendut?
10. Este adevirati afinnalia: ,, o banaoeeste mai grea
[] decit un pepene!€rde".
118 rt9
Teste de ovaluare Testul 2
Testul I 1. CoDrpleteaziin casuldA (adeverat)sau F (fals):
cu guma lungimer$i ldrimeaunei caqi a) creiomrlesle1naiu$ordecatpenarul n
n
...-L...Y*"r:
E\prrca deceoblinemmajmullem;uri penrrulungime?
b) o peineeslemai uPaJadecdlun m;r
masoara
lungimeahanciicu palmasi cu talpa)i
oD!'ne Yo.:'
^..,-r: l0_mdsuri.
mare:palma sautalpa?
? mitsut-i
Sirespectiv Cinearelunpimea'mai c) o casaestemai greadecatun garaj I
ft:liT t, Denisamasoaracopasuldisranrade tr poarra
^^^,i. p:rnd
d) un a\ ionestemai$eu decdlo matini tr
$corr Ia bancalor. Cristiana llcut 72 de pa'i. iar Denjsa
a6 de pa$iCu cd{ipagia Gcur
maimulliDenisajecir Crisrian
e) o matini esternai greadecatIm tanc T
$I ae cea thlut rai mul(i pa$i? 2, Un rr1dxcaddrclte cat 4 nuci' un gret cet 2 mere,un
oeDene \erdccdr4 glefwi CompleteazS:
4. Complereaziin cdsuli A (adev5rat)sau F (ful
u a) rm g|ef canteregtecat Ll nuci
a) qeionul esternai lung decetguma
b) un pepeneverdecantire$tecat fl -".".
b) stiloul estemai lung decatpenarul
n 3. Di(tr-o stich cu sucumplu 5 pahare.Catepahareumptu
c) caietul estemai lung dec6tghiozdanul
u din:
a) dora sticle? b) tueisticle? c) pahusticle?
c, catteaestemai scut6 decatbanca
T 4. Am bile de tip 1, tip 2, tip 3 si tip 4. O bild de tip 2
certereitecet2 bile de tip I, o bite de tip 3 cat2 bile de tip 2' o
e) floareaestemai scundedecatcasa
T bila de dp 4 cat2 bile de tip 3.
a) Pe un taler al balanlei pun o bile de tip 3 Catebile de tip .,2
0 lul€imea cerfii estemai mici decAttdlimea
r a:e di^terire
l tiebuie sd pLrnpe celdlatt taler al balanteipenhr ca balanF sA
fie in echilibru?Dar bile de tiP I ?
au capaciurile
de I0 sricle.I sricle;i
-^--fl ,]r:'
respecrrv 2 slrcle.poti unple primulrar cu ajutorulcelorlalle b) Pe un taler al balanteipun o bili de dp 4 C6tebile de tip 2
doudvirselExplicacum. trebuie sd pun pe celi.latt taler al balanteipentru ca balanla sd
fie in cchilibru?Darbile de tip 1?
6. Cu lirguri umplu ut pahar.cu dour pahareumpluo
^^ cu^trei J0
cana. caniumpluo slicla.cu trcisticleumpluun bidon. 5. O mafini cantirE$e cat l0 motociclete,o motocicletd
a, ( u caleItngui rxnpluo canil Daro stjcl6? cantireite cAt 5 biciclete, iat o biciclcti ca1 2 totinete'
D) Cu catepaiareumpluo sticlal Calculeazdcatebiciclete cantiresccet o maqineSi caletrotinete
c) Cu c4.1ecini umplu un bidon? cintSresccet o magine?
r20 t2l
rO. MASURAREATIMPULUI
Ora

I 7. Elevii unej clase incep cursurile la ora 13


$aoalA5 ore. La ce ori pleacl ei
de la 6coali?
Ei stau la
8 ore El
8. Tatdl meu lncepesen'iciul la ora 10 9i lucreazi
l. Completeaze: pf"*a J" i" q; face o ofi panaacas6 La ce ori aiunge
a) unitaleaprincipald de misurare a timpului acasi tatil? ".*i"it
".t" f'l plimba $i se
b) pe ceasora exactdesteindicati de,,limba', 9. Elvira 9i Florin ajung in parc la ora 12' se
recreatcei
T__l ,"".""-J pa"a tu ota tl Cat trp s-au plimbat fi
c) ora 2 dupi amiazi secitege doi copii?
[] cu 2 ore'
10. lln ceasalati acum ora 16 9i esle in urmA
d) ola 5 dupi arniazdsecit$te
E Calculeazaora adevitatd li potrivegtecorectceirsul'
3 orc'
2. Completeaziprogramul zilnlcl 11. Un ceas atata ora 19 Si este lnainte cu
CalculeMi ora adevfuali 9i potriveqtecorectceasul'
a) diminealamd scol la ora
trenul
[]
12. Sodn a plecatdin Cmiova la ora 1l ti a frc]]t cu
b) plecla $coalila ola
t:] 3 ore oAndla Bucuregti.Aici a stal o ord $i apoi a licut
rni".i-tf
o orAcu
pa"a f" pioie$ti. La ce ora a ajuns So n la Ploietti?
c) md intorc de la lcoald la om
t_l 13. Mirceaa iflceputsAinvelela o@ 13' Antoniala ora
si Eduardla ora 15.Toli tetnind de invelat la ora l8'
14
dl invnl pan5la ora
E ;) Cateorea invalalfiecare din cei treicopiil
b1 Carecopilain\alatmaimu!lti carea invdlctmai
pulin?
e) md culc la ora
U 14. Mama, tata $r cu Inme ne-amculcat la ora 23 Mana Si
3. Completeazd: La ce
tata au dormit fiecare cate 8 ore, iar eu am dormit 9 ore
a) limbile ceasuluise supmpurrla ora:
tI ora s-a soulatflecaredintre lloi?
15, Cate ore sunt de la ora 8 diminealapanasearacand
b) limbiJeceasuluisuntin prelungirela ora
tl ""uJ
tot oru g Dar de searacand ceasularati ora 8 pena
, 4. Malia iiva!6 zilnic intrc orele 14,i I 9. Cate orc iLala dimineaJa -utf la ora 8
z tuc Marial
16. Cdstian merge luni, miercuri !i vineri la antrenament
5, Un film incepela ora 14 gj dureazd2 ore. La ce orA se intre orele 17 $i 19. Cate ore de anhenamentface Cristran
termindfilmul? intr-o sapttunani?
ore
6. Ionel qi Mirela se intdlnescla ora 15 Si invatd lrnpreund 17. Nicu ti Gabrieia invald' zilnic c6te 3 ore Cate
4 ore-La ce ord au teminat de invitat c€i doi copii? invald zilnic cei doi copii irnpreuni?
122 r23
Zua gi sipfimina Luna
l. Completeazd: 1. Cornpleteaz-i:
a.) zua are J J ore a) uJlanare I--_l r*i
b) sripthminaare zJle. b) o jumatatede anar. I r*i
f
2. Completeazia catazi din siptimand este: c) doianiau T__l tuni.
luni maftj miercuri joi vineri saimbdtd dlmrinica
de zile ale
2. Scrie denumirile lunilor anului $i mrnarul
TT TT f fiecirei luri:
1
-n' l E
n
Mariana pleaci la munte cu mama gi cu tatit siu stau
li
-3,o siptamAni
acolo ti incl 3 zile. Manzma qr mainzl sa se ihtorc
.cas6. iar tataj siiu maj st:i incj o saplzjmina. 2 =-tl 8
nccaredtn cei trci la munte
Cdte zilr o stcr
l
-tl e E
4, Flevij unei clase pleacairr ercursie la mares;mbzila 4 _-E 10 E
drmrneara Ia ord 8 $i 5c intorc dupa4 /ile. in ce zi qi la ce oni
s-aufultorselevii? 5
-.- n rr n
^
5.
intors
.Marius
a plecat Ia lari sambiti dimineala la ora g qi s_a
duminicd la ola I2. Cete ore a stat plecat i\4arius la
lard?
6 | | tt
n
,1. Mama $i tata s-au niscut ln acela'i an, mamain luna
cei doi
Tata a plecat in delegalie intr-o zi la ora 8 dimireafa upriti" ri tuta itt iuou ianuarie'cine estemai maredintre
^6. loaptea la ora 2. $i
s-a irtors Ca1timp a fost plecat tata de acaiai qi cu cdteiuni?
a
Sardr pi fratelesau Claudiu plecciiin or.i la ora l-1. 5. CorjDaesteniscutbpc 15 ianuarie,iar Anape 15 iunie
^ .7.se plimba face
Sanda aceluiagian. Caredintre cele doui fete estemai marc 9i cu
cdte
ii cumpardturiSi se intoarc( acasald ora
lE. rar( laudiuse intoarcecu i ore inairteaSandei.Cdteore luni?
au
fost plecali in ora$ fiecare din cei doi frali?
6, Mama i$i sa{bdtore$tezilra de naql€repe 2 aprilie' iar
.8- .
Mama $i tata au plecat de acasd la ora 7 dimineafa, iar tata pe 13 iuoie. Dupi cdt limp i9i sirbdtore$teziua de naStere
copiii lor Vasilc pi {ngela au plecarla ora g dimineata\y'ama ratain raport cu ziua de na$terca mamei?
s-a mrorsla orit (r. tata la ora 10. Vasile Angeldla ora
)i 10.
( ale ore a lost plecalde acaia fiecare
din cei pirB! )i cdle ore 7. Cofina esteniscuti in ltma ianuarie,iar fralii ei Cristian
gi respectiv septemb e'
impreund au fost plecali cei pah! de acasi? $i Mihai sunt nescuti io hulile august
124 125
T
Dupd cete lud de Ia nafterea Corinei iqi sixbeloresc Testede evaluare
ziua de
na;tereCdstianfi Mihai? Testul 1
3. fnumeralidenumirilea 5a,cluni con5cculj\e(arc
urmeazadupdlunamartie: 1. Matei pleacdin racaqd la bunici intr-o zi de sAmbAtdti
Lt ste acolo 2 si;tdmari in ce zi seintoarceel acasi?
saaihaimpreLlnb 9J
2 2. Eslcposibilcatreiluniconscculjre
5 de zile? ArgumentafiDaJ92 de zile?
3 6 3, Acurn 5 ore ceasolar,ta ora 12 Cat va arita ceasul
8. Scrielrrnileanuluicareau de zile: peste2 ore?
-i0
3 4. in cursulunei siptimani, Cosmininvald luni, ma4i.
invafi
miercuri,joi fi vjneri intr€ orele 15 $i 17. Cate ore
4 Cosminintr-o siptamani?
9. Completeazii
anotirnpurile
rulrlui: 5. 'l'a151meuluffeazl zilnic cate6 ore,ieqiDdde la servici
i l la oro I9. La ce ort incepelucrultatalmeu?
care
2 6, Consultdcalendarulqi numeqtclunile coDsecutive
aulmpreuni62 de zile.
I0. Calculeazifi completeazicdtczilc au impreuld:
7. ( omelia.Viorcl 5i Clmelia in\ aleficcarcin cur-sulunui
a) lunile ianuarie,august,iootombrie
b) aprilieseptembrie
rJ scme\lrula lnatemalici 32 de ore_l0 de oreSIrespecllv
or€.Cateoreinvali impreunila matematicd cei trei copiil
J) oe
,i noiembrie
[] 8. Cristirnpleacide acasiaiungandla seniciu dupi o ora'
cu
c) mai. iunieqi iulie
Il. Mirelcestenascuta
rl Sti la seNiciui ore, dupi carepleacdintr-o alti localitate
o"nui.,iunottOaicidupa2 ore hezolrdproblcmelc pecarcle
jncpoi 2 ore Si inca o oIi p6nd
^In a catazr a anuluicste
pedat,o
de l5 fcbrucrie.
CJculcaza a,e intr-o oia, luce cu trcnul
niscutdMirela. u"*4, ujongalialo n.u 19.La ceori a plecatde acasiCristina?
Adelaestcnascura p( 7 dprili!.iar tsogJanesrenssctrl 9. Sorin mergede 3 ori pe siptimeni la antretamentintre
c\1z.12,
I ee zte tnaiterziu.pe ce data)_aMscut Bogdan? or"t" tS 9i 18. Cate ore pe iaputaoa merge Sorin
la
antenament?
Monj"uiti saibiitore$te
ztuade na:terein lunaiunie,
^ ,13.cu J tunrmaidelTeme. iar Ovidiucu J luni mai rdrziu. 10. Tata estemai mare decatmarnacu 2 ani ;i 5 luoi Cu
lnor:r
ln ce ILU)i
i$i sarbaroresc
ziuade nalrereArJrei)i Oridiu? cite luni estemai maretata decatmama?
126
..

Testul2
l. Un copil pleaci.din Craiova,mergepe jos 3 ore, se
odineqteo ore, mai mergepe jos 4 ore qi ajunge ia Balq la ora

t 11. RXCAPITULARE FINALA


Numere naturalede la 0la 100
Adunirea $i sciderealor
.riret| 1' 7 1' 9 1' 32' 51' 49' 25' 5'
19.La ceor5 a plecatdin Craiovaelelul? l. Selecteazidintrenume
43,',78,85,9, 67. 42,95.27
2. in fiecare zi, familia mea consumd1 kg de fructe. Cate a) pe celemai mici decit 50
^
filcte consumAfamilia mea in luna martie?Dar in luna iunie? b) pe cetemai mari decet50
- Dar in luna februarie?Dar int-o siptEmeni? cat desoescetor'
fi 1"o.,lon"uraapoi utatcrescalor ;i
.^
3:. Dol munciroricolsFuctor;zugr,i\escun apa-mmeDl in 2. Selecteazd dintrenumere le: 12,72' 9'l' 33' 55' 49' 25' 5'
ru /rle. l-r iDceplucrareaintr-o ,/i de marti. in cr zi a 86,s, 't7, 49,9s, 2't' 22'36
44,',78,
sdptimanii temind lucrurea? a) pe celecu sot
,1. Maria estenascut5pe data de 1l rnartie. b) pe celei*d so!
iar AuIa est€ cat qi desclescilor'
ndscuti cu 15 zile mai t6xziu. pe ce datdestendscutdAum. 9i le ordoneazeapoi atit crescitor
3. Descompunein zeci li unitili lumerele:
5. Esle.posibiloa aei iunj consecutive
si aibd impreunl n,12, gi,zi,iz,as,28 3;' s8,6e,rs,sl,43' 72'ee' 44' 36
34'
90 de zile?Explicaliin ce sirualii.
dupimodelul:
6. Un Sofer pleacl din Craiova cu magina vineri 30 4
..
dimheafa la ora 8 qi ajunge la destinafiesanbati dmineala la
ora 5. Cateore a dural deplasarea;oferului? 4. Comounetinumereleformatedin zecifi unitnli: .
qi5-
so sil, :o liz, zb $ s, 70qi3, 10si 8,60si 7, 80qi8,40
_ 7, Copiii urei clasepleachin excursies6mbd16 dimineata dupamodelul: 40 W/
B
ld ora 8 )i se inlorcduminicilsedrala ora g. Cite orc a durat
excusia? 48
8, CAteluni se gisescin doi ani?Dar in t ei anj? Dar in 4. Numdxhde la 40 la B0:
a ) d in 2 i n 2 b ) di n 3 i n3 c ) d i n 4i n4 d) din 5 in 5.
doi ani ti jumdtare?
doud
9. lonel invali zilnic cate o ori la geogra{ie.CAte ore 5. Calculeazdctl mai mare 9i cel mai mic numArde
-
invali Ionel intr-o sdptem6nd?Dar intr-o luni? Dar iJI lunile p""t* care cifra zecilor este cu 6 mai mare decat ci&a
"in"
tmit5lilor.
martie$i apilie imprelutd?
ii compleleaTd
6. Stgbiletle nur'nerele careduca \ecinipe:
10. Madus invafdla istorie o zi pe sdptAndnecdtedoui
ore. Cdte ore illva{d Marius intr-o s6pt6mrind?Dar in doui
a) 15l=l17 b ) 5 7I 5 e c ) s el el .
saptdmani?Dar in cincj siptdmani?
128 129
? 16. Scrie toate nunerele natunle impale cale au cilia
7. GeseFtecel mai mic qi cel mai mare numdr de dou[
cif.e pentrucaresumaciftelor este6. zeciloregali cu 2 sau4 sau6 sau8
8. Pentuufi€care dintre urmitoarele numere, gdse$teli 1?. De cateort s€repeta:
scrieatat munArulanteriorc6t qi numdrulumretor: 15, 34, 29. a) 4 la numerelemai mari decdt40 9i mai mici dec6t80;
b) 3 la numerelernai mari decat20 ti mai mici decet 50i
9. l)escoperenumerelecarelipsescqi le compieteazd: 5 la nurnerelemai mari decat30 li nai mici d€cat90'
'a.)22,23,24,...... , 49,50
b) 11 ,13, 15,. . . . . . , 6 9 , 7 1 18. CompleteMasuccesiurilede nulncre:
c.)5, 8, 11 ,. .. . .. , 7 t , 7 4 . a) t t ,2 2 , , 66
b) 9, 18, , 54
10. Scrie toatenumerelede doui cifre caresepot forma cu c) t2, 21,21, 32, 34, 43, , 6'7'76.
'
cifrele:
cilai:
19. Completeazicu aceeaqi
a) 1, 2,5 b ) 2 , 4, 6 c) 3, 5 . ' 1 d) 4,6,9.
ln liecare caz ii parte ordoneazi crescito. ti apoi
descrescdtornumerele5i incelcuiqte cel mai mare gi cel mai
mic mrnfu -
I l. Calculeazdcel mai mic Si cel mai marenundr de doud
cifre careareuna din cifre egali cu 5.
12. Se considerdsuccesiunea
de numerede la 25 la 67. 20. Determindcel mai mic numdr de doui cilie, care are
Numird de cAteori apare: ambelecifte pare.
a) ciila I b) cifra 5 c) cifra 8 d) cifia 9
in aceasta succesiune, 21, Detelmiod cel mai mare numi.r de douecifte' care
ale o ciftd parali cealaltl ciftd impari
13. Scie toale [runerele de doudcifaecaresepot forma cu
ci{rele: 22. Determini numerele de doud cite. care au ciilele
a) l- 3,5 ,7 b) 2, 4 ,6 ,8 diferite de 8 ti diferentaciftelor est€egalecu 8.
In fiecare caz in parte determini cel mai mare qi cel mar
mic ounar .
23. Calculeazn:
a) 12+32+4l+ 4 = b) 22+10+43+32=
14- Detelmi1ld numirul de doud cifre gtiind cd suma c) 21+32+ 43+3 = d) 51+4+20+13=
cifrelor este7 $i cifra unifitilor este cu 3 mai mare decat cifra e ) 5 3 + 1 1 + 2 2 +=3 f) 43+12+21+2=
zecilor.
24. Efectneatrj':
15. Scrietoatenumerclenaturalepare,careau cifra zecilor a) 69 -21-33 -l = b) 77-34+11-23=
egaldcu 4 sau5 sau6. c ) 8 7 -4 5 +35 -5 4= C t )3 5 +M - 6 6 - 1 2 =
131
130
e) 95- 42+33-75 = ,4 3 + 2 5 - 2 4 - 1 2 - u) s sf Tt:3 s Ir l
25. Efectueazi gi apoi comDleteazdj
b) 6 7 n 23 =3 3 8 ll
a) 21+33+45=84+Ll b) zt+32_rr=7t_l I
O 8ef 6r =se]21
c) 33+s6*2241=l | 4s_23'r2+sz=
fl d) 45I32 =:;'ff 46
e) 45*23+56,32=fl t 1t+67
-3a-22=V
e8I 71=5efa32
26. Calculeazd.. ")
a) 23+ b) 42+ c) 5+
3 d) 62+ 0 51+ 31. Gande$tegi apoi completeaziumfind rcgula :
52+ 45+ 52+ 2l+ 13+ b) 4 9- 2 = 4 8- 1
n, a) 3 0 + 1 1 =3 1 + 1 0
t2 15 33 3 0 + 12 - 3 1 + 1 1 d ) 4 8 - 2 = 47- l
e) 3 0 + 1 3 = D 47- 2 =
27. Ca].o)leazd: I ) 46 - 2 =
a) 47-
3 0 + 1 4=
b) 69- c) 95- d) 77- 0 61+
22 - 4 5- 30+15=
21+ 13-
u 2 t2 t2 33 32. GisQ$tetemenul necunoscut:
Completeaza a ) d + d = 2 0 b ) a +a = 4 0 c ) a+ a = 64 d) a+ a = 8 8'
ln cd$u{eunuldin semnele
,, + " sau,, _
^28.
asffbl
incatrezultatuIsafie adevanat:
33. Gdsettetermenulilecunosout:
" ) e s f l 7r f u = 3 5 a ) a + a + , 1 = 3 o b) a +a + a - 2= 5 2 c ) d + a +a + 1 = 64 '
b)76 f l nf ) n = n 34. Detemioi mrmerele natujale d, ttiind ce
',
c l szI 33I 24 =61 a+6=38 $i numdruld estemai maredecat15 9i mai mic sau
egalcu 18.
d ),n 2 7 f 14s= t 4
e ) 4 7E :38 A:
35. Completeaz
32I 2 3
a) 24+3s=V +Q b) 7t+2a=a3+7t
29. Gisestetemenul neclmoscut:
a) 3 4+2 1+a =23 + 31 + 1 4 b ) 2 3+ 3 t + a = 2 4 + 5 3_ t 2 c) s2+7=fl+81 il s6-2t=s7-
a)
c ) 1 5+ 4 1+ lr =5 5 , 3 2 + 5 6 d ) 2 3 - t t + a = 3 6_ 2 2 + t s
e) 5 6- 34- a =5 5 -t s - Z O D 79 - 3 r, q = 4 4 + 1 3 , 2 3 . fl +62= 55+33 0 7-n=n-n
Completeazeln cesuleunul din sernnele,, +', sarl,, _,,
-30.
astfel incat iezultatul sdfie adevdrat: V +$=2r+74 h) Tl +2s=36+23.
133
II
Calculeazd dilerenta Figuri geometrice
,36. dinrrecelmai marenumalparcr
ambele cifre egalesi cel mai mic [LrmarpiLrcu arnbeleciFre
egale. l . CateftiunghiLui conlinedesenuldemaijos?
-
37, Aratd cA daci adundmcel mai mic numir par de doud
cifre-cu cel mai mic numir impar de doud cifi., oblineat ul
numdrcareare ciliele consecutive$i descaesc5toare.
.
f8. Scrie numdrul 64 ca surna a doui numere natuale
mpare, caresdaibi ciAa zecilor egali cu 3-
39. Arate cd dacdscddemdin cel mai marc nundr pat de

X
2. €ate dreptunghiuriconline desemrlde maijos?
dou"i.,cifrepe cel mai mic trumarpar de doud cilie. oblinem
un
numdrcu cifrele egale.
40. Scrie ln ordine descrescetoare1oatenurnetelede douA
cifte in carc cifra zecilor este un numar impar, iar cifra
urdtatilor estecel mai marerlumtr pat. descnulde nlaijosl
-'1.Cile pincle con!inc
41.. meu a colecfionat23 de linbre. Colegul oteu
axecu l0^Fratele
timbre mai mult. Calculeazacate timbre are colegul
meu fi cAtetimb.e au impreuni ftatele gi colegul meu.
.42.. Bunicaa cumparat 45 de puj.iar buniculcu 2) de pui
mxr-pu!rn deciilbunicc.Cdlculcaza caripui a cumparatbuniiul
$i ca! pui au in curfebrmicul qi bunica. 4. Ai la dispozilie 5 belede chibrituri Constuie$teou ele
43. intr-un cot srurt 98 de mere, pere un desencaresAconlind 2 triul1ghiuri'
. $i prune. Mere
)t peresutr 46. iar prune;i peresunt8b. Calculeazicatemere, 5. Ai la dispozilie 12 belede chibritud' Construieltecu ele
calepere$l cateprunesunlin coq. un desencaresi conlind 4 triunghiuri ;i un pilrat'
:
6. Nujnardfigudle geometriceasemanetoale
. 14: Vn elddinar a cumpdrat 23 fire de ro$ii, 3l fire de
Td"] $j
2f firc de varza.fl a planraracesletire ti a consrarat n
oupa crncrzttcca t-aumairamasin lotal70de fire.A observal
M^i-au picrir 4 fire de rolii pi ardei 5i o hre de ardcj vrr7a. A\ AA
lA
)i
,
1t:.
,tr..9" ro$ii. c;te JE ardei )i cdte de \ ar,/Aa giisil
gradlnanrl in pament? /"o\ \[r-l : - I
i - l\ ,
in
734
l3s
,?
Misuriri cu uniti.ti nestandard,misurarea timpului Teste evaluar€
'le
Teslul 1
_ 1. Misoari lunginea gi lefnea mesei la care inveli cu
palma ti cu latul de palmi. 23 de
1. Pe margineaunei goselese planteazdintr-o zi
zi cu un pom
2. Mii$ard lu1gimeagi lilimea cur,tii $colii la careinveti oomi.a douazr-cu2 pominraipu1in.iar in a lreia
planlalin
cupasul ti cu talpa-Oblii mai multe tttpi decatpari. De ce? Lr rn,lia*r, in primazi Cali eazicdtipomis-au
celetei zile.
. _3. intr-o sticla intrd 10 ce$ticu api. intr-un bidon intre 10
strcle cu apA.Cate ce$i cu apAsunt necesaropentru umplerea mai
2. intr-o urnd srmt 70 de bile dinbe cale 10 bile albe'
unui bidon? mai pu$ne
mufe bile rogii ;i galbene.Bile galbenesunt cu 30
srmtitr
i.J t*t" tiiJi ;in uma.cad bile ro5ii 9i galbeoe
_. 4. Trei ceqti de mirimi difedte au capacititile de l0
linguri, 1l linguri qi respectiv 12 linguri. O sticli are uma?
capacitateade 56 de linguri de apa. Stabile$temodul in care lapte'
poFumplesticlafolosird celetrei ce|h. 3. intrun bidon eldsti coofinutul a 27 de sticle de
ftl."" u *t""."a penh'uo pfdj.iturao sticli de lapte Cei doi
5. O pdine cantir€tte cat 5 casrav€ti, un castoavele ui .i bauri sricleJi laprehtr-o /i 5i inc' I sticlede
cantArettecat 2 ro$ii, iar o roqie c6t 2 cepe.Cale rofii canttuesc "ooil
lapl( a doua ",7i.CAtlaptea mairamasin bidon?
cat o paine?Catecepecanliresc cat un cast avete?
4, Catenulerc imparesegisescinlxe 46 $i 66?
6. Matei se scoali h ora 7 dimineala.igi pregitefte temele
tennindndla ora 9. Cateore a invifat Matei? 5. Seconsideri succesiuuea:
r . ) . l. 4 . u . l 2 .l . 4 . ( r . r .
7. Un ceasaratdora 14 gi estein urmd cu 5 ore. Calculeazd
?
ora adeviratdfi potdve$teceasul. a) Al cdteleaeiemental succesiuniiesteal patulea L/
b) Al cateleael€mental succesiuniiesteal treilea 3?
8. Maxia a inceput se inve,tela o.a l l, Constantinla ola
c) Al cdteleaelemental succesiuniiesteal cincilea 4?
l2 ii Adrianala ora 14.lbti terminddeinvifat la ora 17.
a) Cateore a in!-5tatfiecaredin cei tlei copii? 6, OrdoneazddesqescAtormrmerele de 2 cilie de folma
b) Carcdin cei trei copii a invd{at mai mult? a5 . Scrienumirul din mijloc.
9" Sorfu pleaci cu talil sdu la munte vineri la ora 8 7. Pdvette cu ate4ie desenul 9i nrunira pitratele li
diminea{a.Ei seintorc luni la ora 8 dirnineafa. Cile zile au fost conlinulede ace<ldesen'
dreptunghiurile
plecatide acasacei doi?
10. Mama Si tata au plecat de acasdla ora 6 dimineata,iar
eu am plecat la ora 8. Mama fi tata s-au intors acasi la ola 9,
ia.reu la ora 10. Cateore am tbst cu tolii plecali de acasi? 8. ScrieJ pe 15 ca sumaa trei te1meniegali'
136 137
Testull
1. Mihaela imprermi cu mamali cu tatil seuau idpreunA
79 de ani. Cdli ani aveau impreuri. cei tei anul trecut? Dar
aeulr2 ani?Dar acum3 ani?

f Testul 3
1. Descompul€ti urmrtoarelelumele ln sumefomate
zeci$irmitiii: il,zl, tl,gg' ls' 6, se,zs'ts'
din
I 2. Daci adun la 15 1lnnumir oblin cu 10 mai mult decAt
2, Adrmd cel mai mic nurntu par de doui ciie cu ce1mai
dacdscadnumdruldin 15.Gdsestenumirul'
male nrmar par de doue cifre, cart are cifrele egale.Compard
numdnrl cu cel md marcnumir pai de doui cifre. 3. Calculeazi sumanumerelordin interiorul triunghiului 9i
s,r-u' rlin afara triunghiului , dar djn ioteriorul
3. Deseneaziun triunghi, un pdtrat, un dreptunghi gi un "i"nCe",tt"lot
c€rcuhd, consta!?
cerc $i stabil€tte:
a) ce deosebireesteintre triunghi fi pAtrat?
b) ce aseminaxeesteinfte petrat$i drcptunghi?
c) ce deosebireesteintre pdtratfi crlc.
4. intr-o livad-i s-auplantat 32 de caifi, 21 de meri, 22 de
peri qi 23 de piersici. Ca! pomi au fostplartali in livadi?
5. Un copil care merge la qcoaldare 7 ani. Cate luni are doue
4. Calculeazdcel mai mic 9i cel mai mare numdr de
copilul de celrds-anAscut?
cifrc, carc are sumacifielor egali cu 5'
6. Selecteazamultimile de nurnerea cdror sumdeste75, Si 5. Gdsestetermenulnecunoscul:
colorcazdcu aceeaqicu-loarcfiecarenumir al mutimii.
1 2+ 2 3+ 4 l + a = 13+ 27+ 3 2+ 2 3'
@ @@ @ 6. CAli vecini arc tm numdr mai mare decat0 !i mai mic
decat 100?Da,titrei exemPle
@ o@ 7' Compleleaziin cdsuleunul din semnele"+ " sau"-"
astfel ilcal rezultatul sdfie adevarat:
2 of]30=toI roI ro
" ) r on
7. Maria are 34 de ani, iar fratele ei Cosmin are cu 2 ani
mai pufin. CaF ani au avut impreuni cei doi frali acum2 ani Ei
cAli ani vor aveaimpreruri cei doi pesteun an? b) 2oI 30E 40=zof] aoI ro
8. Sedau 3 cini, una carepoate fi umplutd cu 20 de linguri, cl 40 l -^ T-l lo
a.ltacu 4 linguri Fi a heia cu 3 lingud. Gtse$temodalitateade a l50 l 1 6 0 = ) u i -'^I t u , , _ _ _ . ,
Lunpleprimacandlolosindcelelaltedoui cdni.
8. Scrie pe 80 ca suna a doui nlunere impare consecu-
tive, iar pe 42 ca sumaa doui llumerepareconsecutrve
138 139
Testul 4 Testul 5
1. Adun la un numdr pe l, la rezuftatulobtinut adrmpe 2, l. Scaddintr-Bn numar pe 2, din rezultat scadpe 3 $i dilt
iar la ultimul rezultat adunpe 3 6i obfin cel mai nare numir de rezult*uL oblinut scadpe 4 gi oblin cel mai mic numdrde doui
dou.dcitie. Detemini mundrr . cifte. Determini numArulinilial.
2. Un rum5r mai mare dec6t0 9i mai mic decAt100poate 2, Determind toale nunerele r1edoud cilie carc au oifia
h vecinul a cdtenurnere?Dali trei exerllple.
unitafilor egalAcu 8 $i caresnntmai mari decat50
3. Completatiastfellncdt suna pe fiecarelinie $i fiecare
3. Detelmini Dulnirul, $tiind ci suma vecinilol sii este
coloani sefie egalScu l00i
egalScu 46.
4. Completeazd Pitlalele liberei
a) DJ
b)
4. intr-un mic.robuzsunl 4 persoa.ne. La prima stalie urc6
12 cilitori, iar la urmitoareastalie urci aUi ll cdlito . La
urmitoarale 3 stalii coboari acelagi numir de cnildlori 6i ln 5. Arplizeazi succcsiuniledc numere $1 tale ce
microbuz nu mai rtrmdnenici o persoand.CAti cilitori au corespundel
cobordtla fiecaredin ultimeletei stalij? a) 1 , 3, 4 , 5 , 7 , 9 , l l , " " '
b) 0. 2, 4, 5, 6, 8, 10, "
5. Analizaiicu atenliedesenulde rnai.jos.Suntmai puline '
t . z, Z, 1 1 , 1 2 , 1 3 . 1 5,2 1 , 2 2,2 3 ,
pdtratedccatdreptunghiud'/ ")
6. Completeaziin cisule unul din semnele,, f " sau"
astfel incat rezultatul si fie adevirat:
a ) r ol l 50 L_ l ro 40 l lr o I l 2 0
6. Ad|mS patu lumere naturaiecorsecutive m:ri mici ca b ) e o l 8 o E 7 0' ro f z oI ro
100.Sumalor estenumArcu sotsauflri sof?Er?licede ce.
c) 40Tl 50f-l lu 80fl ro I 20
7. Mama impreunacu lata au vArstabunicii, adic5 80 de
ani. Tata este mai in varsti dec6t mama cu 2 ani. Detemind 7. intr-o cutie sunl 23 de bile. Cristian mai punein cutue
varstelecelor doi pdrinli. 26 de bile, iar Adrianscoatedin cutie35 dc ttile CAtebile sunt
8, Seconsideri succesitmea acrmrin cutie?
de nurnere:
l, 2 , 3, ll, 1 2, 13,2 t, ...... , 53 8, Calculeazl cel mai mare nurnlr de doue cifre' penhu
l)e ceb ori aparccifia I in aceastdsuccesiun€?Dar cifra 2? carediferentadinhe cifra zecilor fi a unitelilor este7'
140 141
Teslul6 REZOLVARI
1, intr-o livadi au fost plantati 77 depomi pe trei rdnduri. PaE.21. 49. Sepunoin fiecarecerccitra 2'
cel
Pe rAndul intii gi al doilea au fost plantati 55 de pon , iar pe P;;. ;i. t. Cel mai mic numdr impar de o cifta este 1 ti
rindul al doileaSi al treileaau fost plantaficu l0 pomi mai mai rnarcnumir impardeo cilii este9' 12' Sepule 3
pu{in. Cdli pomi au fost plantali pe fiecarerand ir parte? Pae.26- 1. Avem:1,9; 3, 7; 7, 3; 9' l' 4' 5 qi 5'
'Se 6. 4, 6' 8, 10'
5, pun:2, 8; 4, 6; 6, 4; 8, 2
' u
2, Scrie ln ordine crcscdtoarc toate nunerele de doua
i^ i.i t. z . 9l i . s. qi *r sec onti nui15 : " 16 o 17
cifte in carecifra zecilor ostenumfu par, iar cifia unjtitilor este
numir impar. " 1 8 . 1 9 .. ll: I ' l' l l' l l
P a e . 2 8. 3 . S cp un c l .l.l : l.l
q'
pa i. z9. u . S e p u ncI.J - 5 r 2 .2 .2 3' a ) I 7 5 8 6
3. O carlede pove$tiare 49 dc pagini.in trei zile r_rn
copil q
cite$teca& 11 pagini pe zi. Cdte pagini trebuic se citeascA Paq.-lO.-1. c) 4 5 r' 5 b 7 6 7 8 7 I
copilulin ziuaa patrapenhna terminacafieade oitit? eai. rt. r. 6. .1.'r. 7. 2.4. 4. l. 1.5. 7. o ii sLurt impare'
t'ri.:.r. r.l, 14.15. La loateptxrcl(le secornllelea/a l l
't8. a ) 6 +u=7 '+tt=l '
4. DetermininumcreleaD: Pa t. 3 4. f 7 . c ) ,-
P^8 35. 22, 3+1 = 4 mere. 21' 9-],+l-r) '
ob+ dh+ ah- ra g. r z. n . q - ,- 9 . a') 2+4 - 1 + 2 - 1 =6^ l + t=
tl 23 45 2l 42 = 5+ 1= 6 . 1 0 . d ) 4 - a =2 = ;a = 4 ^ 2=2 .
;" :
54 76 32 Pag.38, 24. t0-2 = 8;8-I =7;'7-2= 5 persoane'
5. DeterminAcatcnumcrede doudcifrc au sumacifielor Pa s. 39 .1 0 . a ) d =3 b ) ( r = 1 c ) a =3
egali cu 5? pas ., t t . tf . 3 +2+4 = 3 +6=9 20 ' l 0 - 3 ='l ' 7- 2= 5 '
pai . + , t. t o . b ) a+ b =2 = :> a= 0 'b =2a d =l ,b = 1 s a\l
6. Daci Ana prime$te27 de bomboanegi dd soreiei 15
o =2, b = 1 . 1 2 . d ) - ,+; g ) +,- ; J ) +,r .
bomboane,atmci ea va rimane cu 62 de bomboane.Cat€
bomboanea avutAna? P^g. 45 . 1 1 . 9 - 2 =7 ;7 - 4 = 3. 18 ' 2 + 4+ 4 =1 0'
Pag .4 9 . 1 3 ' a ) d+ a +7 = 5:) a+ a =5 - l =4 :+ a =2'
7. Seconsideri.snccesiunea de nurnere: I il . b) 6 = 0 * a = 5 ; b =1.+ a + 2 = 5 :+ a =31
12, 23 , 3 4 , ...... , 89. h =2= > d + 4 = 5 - d =1. 15 . 0 $ i 8 . 1 6 . 5 + 0 =5;
Completeazdsuccesirneacu numerelecare lipsesc li num6rd 5 +1= 5 . 1 8 . 1 0' 3+ l = 7 + 1= 8 i 8- 2 + l = 6+ l ='7 ;
de ceteod apar€fiecarecifri in succesirure. 7 . - -1 + 1 =6 + 1 = .'1 1 9. 9 - 1 = 8;9 - 7 =2 ;8 + 2 =10 '
2 1. 0+ 2 + 4 = 6 i 1 +3= 4i 6 >4.2 2 . 9 - 2 ='1 ;7- 1=6 i
8. intr-o cutie srmt creioane.Victor prme in cutie 23 de 6- 5 = 1 . 2 3 . l +5 = 6; 3 + 5 =8.
creroane, iar Mihaelaia lin cteion.Ovidiu punein cutie21 de P ag . 5t . 8 . .r 1a =J : b t a'l : c \ d- )
creioane,iar Silvia ia un creion. in cutie rimen atateacreioanc p ri . sz. to , I Ij r s - 4 ,5 - a :c el m ai m a r en u m a irm pa r d e
cdte au pus la un loc Victor qi Ovidiu. Cdte creioaneau fost o ci"frdeste 9. 11. Cel mai marenumdrpar de o cift5 este8'
inilial in cutie?
t42 14t
Nu ni r u l es t e8+ l =9 . 12 . 6= 2+2 +2 . 1 3 . 9 -1 = 8 : Pag.83.6. 25-14 =ll peri,25-12=13 pruni.11+13=24
8- 2 =6 ; 6 =3 + 3. 14 . 6_ 1 =5. 6 _ 3 = 3 ,6 _ 5 =1 ; 7. Primulnumir 17-5=12. AI doileanumtu18-6=12.N
5+3+l =9=ceamaimarecifidimpard ii- 6=2+ 4. treileannmir 29 - 5 = 24. 12+12 = 24 .
Pa g. 5510. 0 +2 + 4 = 6 , 6 + 1= 7. t t . ' t -3= 4 ,4 = l+ 3 . Pa g .8 4.1 . 11 +9=20t29-9=20. 2. a) a=l},b) a=12
3. La primastaFe5 + 12= 17, la a dor''ia stafie17+ I 1= 28, la a
1 2. 0 ,1; 2, 5; 4, 3 ; 6 , 1 . 1 3 . i n c ogap a r2 -1= 1 $ i 2 - t =1
treiasta$e28-8=20 c5ldtori.7. a) 2. b) 1. 8. 1l+5=16,
portocale.hrilial in cot au fost ? - 2 = 5 porfocale-
1 9 5 = 1 4.16 - 14 =2.
1 4. 0 g i 6s au 26 i 4 . 1 5 . 7 - 1= 6=3 +3 . N u me re le su n t3 t i P^8 8 5 . 2 . 2 1+3 = 24, 2'l-3 =24. 3. 28-2 =26=13+13
4. 1 6. 7 =3 +4 . Primulnumtuest€13 si al doilea13+2 -15. 5. 12+t2+5=
Pa g .579. 8= 0 + 2 + 6= 0+ 4+ 4t 8= l +3 + 5. 1 I .2 . = 2 4 +5 =2 9. 6 . 25- 13=12 ,25- 12=13.7. 109i 15.
Pa g .59 .10.1 0- 5 =5 ; 5 = 2+ 3. 13 . l + 9= 1 0 .
Pag.86. 1. Ur numdxesteegalcu 28-18=l0,altnumireste
Pa g .61 .1 0. 1 0- l . . 2 -3 -4 =0 14 . 6, 3 = 3 , 4 -1 = 3 - egalcu 28- 16= 12. A1heileanwnir este28-lO-12-6.
Pa:g62. 4. 9-3 =6,6=3+3. Numerele srurt3 $i 3+3=6. 2 . 2 9 6+3 =26 ;26- 5+3=24,24+5=29. 4.a) 3; b) 3.
Pag.63.5. 8-2 = 6,6=3+3. Nunerelesunt3 $i 3+2= 5. 6. 26-14=12=6+6. Au cAzut6 mere. 7. l+?+3=6,
Pag. 64. 4. Sumanoilor numere este cu I + 2 = 3 mai mare 27-6=21='l+7+7. Cele aei numercsuot: 7. 7+l=8,
decatswnanuderelor initiale. Diferentaeste3. ' 1 +2 = 9 .8. a\ 22- ll=11 b) 1I+11=22 .
Pa g . 65.3. l O- 4 = 6 =2 +2 +2. 5 , a+ b= 9 , 5 =4 ; a = b . Pag.87. 1. 10. 2. 26-2=24=12+12. Numirulmic este
Pag. 66. 4. Sumanoilor nunerc se micsoreazi cu 3 - 2 = 1. 12, iax cel mare este12+2:14. 2+lz+14=28. Altfel: dacS
ad i c i e s l e8 l - 7 . 5. q - 5- 4, 9 . 6 = 3, q -4 t -2 . se mireSte cu 2 numdlul mic, atunci se mdxetteti swna cu 2,
Pag.68.11. a) 10,12,14,16,18; b) 11,13,15,17,19. adicddevine26+2=28. 3. Mamaare 29-9=20 portocale.
Pag.70.8. 29 si20. 9.22qi12. lS.e) 25. l6.a)24,25. 20=10+10. 4. a) -,+,- - 5. Sumanumerelorrezultatese
Pag.71.5. 29,27,25,23,21.6. c) 30. 9. 12,23,21,10. mArettecu l+2=3, adici estE24+3=27. 8. Cameliaare
Pa$72.7. 12,21.9. a) 11,22 b) 14,24 c) 10,20. 6+ l0+ 4+ 7 = 10+6 + 4 +7 =10+lO+7 =20+ 7 = 2'7let.
Pag.73. 3. 20. 4. Numerelesunt: 12,21,22,23,24,iN clfia 27 =9 +9 +9, deciunpix costd9 lei.
2 serepetide6 ori. 6. 11"12,13,21,22,23. 8. 12,21.30. Pag. 88. 1. Sumanoilor numereestecu 2+3=5 mai mice
Prg.74. 2. 13,22. 4. 3,3, 3 9i apoi1,3, 5. decAt27,adic5este27-5=22- 4. 29- 4-12-3=10 = 5+5
? ae . 75.6. 1 0+ 8 = 1 8 . 9. 1 0 + 3+ 5=1 0+ 8 =1 8 . Maria cite$tecate5 pagini in ultimele doui zile,
? a9 . 76.6. l 0+ 1 0 +1 0 = 30 . 8 . 10 + 10 +1 0 -2 0 =1 0 . 6. a) Sepoatecomplet^c.d0,1,2.b) 4,5,6,7. 8. 14qi16.
Pag.77. 1. Ionelare 10+10=20 ani. Feliciaare 20+8=28 Pag.90.14. b) 12,23,34,45,56,67,'78,89. 15, a) 10,99;
ani. 9, 4+6i10=10+10=20 afi. lt. ZO+'1=2'7arr.. b ) 1 0 ,9 8; c) 11,9 9.
Pa g. 7 85. 13 +6 = 1 9 f t u c t e .6 . 2l + 5 + 3 = 26 + 3 = 2 9 . Pag.91. 16. a) 40,42,44,46,48;b\ 41,43,45,47,49.
Pa g. 7 9.6. l 5+ 6 + 4= 15 + 10 = 25 s a c r. 21. 30,39. 22. 14,94. 23. a) 29,49,69,89.
Pag. 80. 6. 29-3-2 3 =26-2,3 =24-3 2t elevl. P^9.92.9- 13,35,57,'19,31,53,75,97.
-
Pa g.81 . 5. 29-9 - 1 0= 29 l 0- 9= 19 -9 = 10 m a O in j. Pag.93.2. 58,56,54,52,50. 7. 18 81. 8. 2r)$i 92.
9i
Pa g.82 . 8. 2+' l 1 4 +5= 19 , l 9- 9= 1 0 . Pa g , 9 4 ,2. 97 ,86,'1 5,64.53,4 2,31,20.3 u) 30, tt) l0'
- 9 ,
144 145
P a g . 9 5 . 3 . a ) A ; c) F . 4 . a ) * , - : b ) - , - ; e) + , - . este
Pag. 106. 1. Un numtu este 60-40=20, alt mrmif,
Pa g. 9 6 . 5 . a : ) a = 6 0 -4 0 =2 0 t d ) 1 t = 50, 1 0= 4 0 . 6O--+0= 20, iar at treileaourdr este 60-20-20=20'
9 . 20 + 3 0 + 4 0 = 9 0 . 1 1 . 6 0+ 1 0 :7 0 ;7 0 + 20 are
- 90 9 0 - 4 0 = 2. 59 16+13=56;56-5+8=59' 5' Fntele Mariei
=50 . 12. Mihai are 40+10=50 timbre. El crunpdfd20 de ani cet
35-13=22 ani.impreuni au 35+ 22 = 57 ani-Acum 3
timbre Si are acum 50+20=70 de timbre- 14. Dan are doi lmpreruri aveaucu 313=6 ani mai puiil, adicd aveau
30+10=40 deioane,Doru axe30*10=20 creioane.Cei trei 57- 6 = 51 d e al l . 8 . 11 ,22'3 3,4 4,5 5'
au rmpreuniil0r-40 + 20 = q0 creioalle. P a g .1 0 7 . 1 . 1 0 +4 0:5 0;9 9- 49=5 0' 2' 9 0- 30=6 0'
Pag.97. 7. Eugenare 20 + 10 = 30 de ani, Magdaare 30 + 8 = cules
=38 de ani.Cei trei au imFeuni 20+30+38=88 de ani. 60=20+20+20 in fiecaredin prirrele trei zile s-aE
zile s-au
8. 30t20+5=50+5=55 bite. 10- Paulate20+7 =2'1 a[t. aate20 de merc. 30=15+15 in umdtoareledoui
fs 3- Dacd scad6 din primul nuntu 9i 4 din
P a g. 9 8 .8 . 4 l +3 = 4 4: ' 4 4 + 5 =4 9 . 9 . 4 1 + 3+ 5 = 4 9 p ie se . "J"r "at"numdr, -"t".atunci scad 6+4 = 10 din sumanunerelor sl
al doilea
Pag.99. 6. 35+20+30=35+50=85 de saci. gi
obtin 50-10=40=20+20. Numerelesunt 20+6=26
Pag.100.4. a) 12 b) 2; c) 3; d) 1. 6. 59-3,2,3=5r s . 3 1 $ i 31. 6. a )a =20 b) a=1 0;c )a =15'
io iq = z q.
demuncitod.7. 77-3-2-1=71 de cd{i. Pa* f08. 1. Un nundr este 78-48=30 48=24+24
ani'
Pag.101.3. a) 20; c) 10. 5. 89-9-10=70 matini. Ceielaltedoua sunt egalecu 24. 5 Daca mana are 41 de
m'u
Pag.102.5. 32+13= 45:32+15= 47:47-45=2<10. atunci tat6l are 83-41:42 de ani- Daci mama aa avea
9. 1 1 + 3 2 = 4 3 ; 1 0 + 2=3 2 2 ;7 9- 4 =
- ' t5 ; 4 3 + 3 2 7 5 . mult de.ll de ani,atuncilalalar fi mai mic decil mama'
Pag.103. 6. Ped sunt 25-14=11. Prunisunt 25-12=13. i. u g - l- ls - z s *2 5+2 5 i n pr i m e l ed oudc l as es un lc 6 1e
Peri ti Funi sunt 11+13=24. 8. La prima stafe coboad 25 de elevi, iar ln a lreia clasi sunt 25 + 3 = 28 de elevi'
58-15 = 43 de pasageri. Inifial au fost in tramvai15+43 = 58 8. Nurerele sunt44 5i 55 $i au suma 44+55=99'
depasageri. 9. 55- l5 = 40;25+ l5 = 40 . Pae. 109.2, a) 3laruri. bl 4lamri. c) 4laturi d) 0 iahrri'
Pa;. l12. l. 5 rriunghiuri..2. 5 pzrtrale- 6' Indoudmodun
Pag.104. t. 1l+29=40;99-59=40. 3. 42+14+\1-25=
=42. 4. Primul numdr 36+12=48, al doilea numir Pas. 113.3. Stiunghiuri. 9. de3 be!€'
36-12=24. Primul num5i este mai marc decat al doilea ii|. ttl. z. + triunlhiuri. 7. lg laturi- 8' sumaeste96'
paZ.ll, l. 12+7:19cinideapn.2. 59-45=14lincTt
num5rcu 48 24=24. 5. in a douahmi seconsumi4+l=5
Lg d e ca n o f i .J 9 4 - 5 -J 0- t 5 r 1 5 . i n f i e c ar din
c uf t im el e d e io A . 4 . O g a l e aDs e um p l ec Lr3l l +J =q s l i c l e 8 In
doui luni seconsumd. cate 15 kg de cartofi. st ch m a i t r e bu i e hr m al e 8 7- 13- 1 2- l l - 74- 12 - l l -
8. Primulmrmtu 31+5=36, al doileanumdr 29-5-24. = 62- 11=5l de linguri.
Pag. 118. 9. DouEsticleau capacitatea 12+12=24 de ce$ti'
Primul ntrmdrestemai maredec6tal doileacu 36,24 =12 .
doii sticleqi o can[ au capacitatea 24+3=27 de ce$ti Pentru
Pag. 105. 3. Unul din numerelepare estecu 2 mai mare deoat
c.el51a1t.42-2=40=20+20.Unul din numereeste 20 $i a umDle oralita mai trebuie tutrlale 49-2'1=22 de ce$i de
cF'l!'Ialt20+ 2 = 22. 5. tz +12 + 25 = 24+ 25 = 49 . aod. 10. b) 6=2+2+2. decicu 6linguri{eumplu3 linguri-
6 . 5 5-3 3 =2 2 , 5 5 - 3 2= 2 3 . 7 , 4 5 -5 = 4 0= 2 0 + 2 0. De c i c) O ceapcio umplucu 10 linguri,adicactt 2+2+2+2 +2+
iz+z+)+z+z = to+10 = 20 linglri,te d) O can6o umplu
numarulmic este20 $i cel maxeeste20+5=25.
cu3 ceqti,decicu 10+10+10=30delingud e) Osticho
146 147
umplu cu 10 cini, adicAcu 30 de ceiti. CUPRINS
Pag.119.5. 2 portocalecanldresc cat 10+10 - 20 pruoe.
9. S-auv6ndut5+5+5+5=20 plasecu mere. t. Elementepregdtitoarepentru intelegereaurcr conoepte
Pag. 120. 5. 3+3+2+2=10, deci se puuede cate2 ori matematice. .
2, N u mer en a tu r a le d €l ao l a1 0 ...... - . 13
conlinutul vasului al doilea Si al treilea.
Pag.121.4. a) 2 bile detip 2 sau2 + 2 = 4 bile derip 1. Numirul 9i cifra 1
Numarulti cifia 2 t4
Pag,r22. 4. 19-14= 5 ore- 6. 15+4 = 19, deciora 19.
Numiml qi cifra 3
P a g.1 2 3. 8. L a o r a l 0 +8 + 1 =1 9 . 1 1 . l9 - 3= 1 6 . Nu$arul ti cifra 4 t6
16, 19-17 =2t2+2+ 2:6 ore de antrenament. Numdrul$i cifi'a5 t1
t*
Pag,124 3. Ma.iana Si malna sa seintorc acasi dupi 7+3= Numnrulfi oifra6
?n
=10 zile, iar tatal siu dupd 10+7=17 zile. 4. Se intorc Numerulsi cifra 7
miercuri la oia 8 dimineala- 5. De la 8 dimineaiapanAa doua Numtuul$i cifra 8
zi dimineatalaom 8 sunt 24de ole. De la ora 8 la ora 12 sunt Num*ul si cifta 9
Numxrul10
4 ore. In total sJ.xtt24+4=28 de ore. 6, A stat plecat 27
Testedeevaluare
1 2+ 4+2 =1 8 o re - Testul I 21
Pag. 125. 5. Ana estemai mare decdtCorinacu 5 luni. Testul 2 28
Pag.127.9. l8-15=3 ore.3+3+3=9 orepe siptAmani. Testul3 29
Prg.128. 3. Luffaxeao temind vineri. 4. l1+15=26mafiie. Testul4 30
Pag.130. 11. Cel mai mic estel5 fi cel mai nare este59. 3. Adunareagi scddereanumorclol natuale in concentrul
14. Sumaciftelor este7 pentrucazurilei'1,O; 6, 1; 5, 2: 4, 3. 0-10...... 3l
Alegem 5 ti 2, iar numirul este25. A du na re a tis c ad e r ea t c. u...... - ...... . . ..
P a g.1 3 1. 19 . 2 , 2 ,2 ; 3, 3 , 3 ; 3, 3 , 3 . 2 0 . 2 0 . 2 1 . 9 8 . Adunareagi scldereacu 2 . . . . . - . . . . . - . . . - - . - .
A du na re as c dd e r ea
ti c u 3 . . . . . .... . ...... .. 39
Pag.134,36. 88-22=66. 37. 1O+11=21.39. 98-10= cu 4 , . - - . . . .. ... . 42
= 88 . 40 . 98 , 7 8 , 5 8 , 3 81, 8 . Adunarea )i scaderea
c u 5 . . . . . . ... .. ... .
s i s c ed e r ea
A du na r ea 46
Peg.136. 4. l0+11+11+12+12= 56. Decisepuneo cea$ci Adunalea ti scaderea cu 6 . . . ... 50
de 10 lingud- 2 cetti de 11 tinguri qi 2 ceStide 12 lingrd. Ad un a re$ias c dl de rceua7 . . . . . . . . . ... .. ...- 53
P^9. 137. 2. Bile galbenesunt 70-30=40, bile rosii sunt Ad un a re$ias c ad e r eac u 8 . . . .. .... 56
7 0-1 0- 40=20 . 8 . 15 = 5 +5 + 5. Adunarea5i {adereacu 9 . . . . . . . . 58
Pag. 138. I . Anul trecut au avut imprewE 79 - 3 = 76 de ani. AdunareaSiscedereanumerelornaturab peni h 10 60
Pag. 139, 2. Daci adun 15 la numtu oblin la fel ca daci aq Testedeevaluare
Testul I 62
scadenumfultldin 15+10 = 25. NumSrrlleste5. 63
Testul 2
Pag. 140. 1. 1+2+3=6: 99-6=93. 6. AdunAnddoud 64
Testul3
numel€natwale consecutiveobtinem mmAr impar- Adunand Testul4 65
doui numereimpareoblinem mrmdrpar. Testul 5 66
Pac.141. 3. 46*2=44=22+22. Numdruleste23.
148
4. TestulI 92
Numerenatumlede !a 0 la 30 . . . . . . . . . . 67
Testol2 93
Citirea, scrierea, comp:rarea, ordonareanumerelor
naturalede la 0 Ia 20 Testul3 94
Citire4 scrierea,compamre4 ordonarcanumerelor 7. Adunareagi sclderea num€rclor nafural€in concentrul
naturalede la 20 la 30 3G100{ird trecer€ pesteordin . -. 95
69
Testede etaluare 71 ,Arlunareagi scidereanumerelorformat€numai din
28ai ........,... . 95
TestulI 7l
Testul2 't2 Adunxrea unu;numar formaldin zecicuun nume'
l,'|maldin un;lai 97
t€stut t
Testul 4 '14 Ailunareaunui num6rfomat din zeci $i unitili cu un
numarlormaldin unilSli . . . . 98
5. Adunarca 3i sciderea numerelor nafurale in concenhul
0-'10, : r aue ce re p e l e o r d i..n.. .. Ailunareaunui numir lormat din zeci $i unit5ti cu un
numdrfomat din zeci 99
AdunareanumErului I 0 cu un numarde lmiti! . . . .
Adunareafi sicidereanumerelor fo(nate numai din Scddereadintr-un numir fomat din zeci 9i unitd-tia
unuinumir lonnatdin unitilt . . 100
Adunareaunui numix format din zeci cu un numAr Scddereadintr-un numtu format din zeci ti unita! a
unui numfu fomaf din zeci l 0l
fon at din unitdli 77
Adunaaeaunuinurnlr format din zeci ti unil;.ti cu un Adunareaunui num6r format din zeci 9i unjtili cu un
numerformatdinunitlti 78 n u mirfor matdi nz e ci9i un itd ti - ....... ' ' r02
Adunareaunuinumlr format din zeci $i unita! cu un Sclderea onui numdr format din zeci $i unitdti
numtr format din zeci dintr-unnumir lonnaldin zeci$i unidli 103
Testede evaluare 104
Scadereadintr-un numdr fomat din zeci ti unititi a
Testul I 104
unujnum arf o n n adt i n u n i l i l i .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 80
Testul2 105
Scddereadinh-utr numir format din zeci Si unititi a
Testdl l 106
unu;num5rformatdin ,/eci 81
Adunareaunui numtrrfonat din z€ci $i unitili cu un Testul 4 r07
Testul 5 1 08
num drf or m adl in ze citi u n i u l i ... .. .. .. . .. . . . . . . . 82
8. Figuri geometric€. . . t0 9
Scidere.:r unui numbr format din zeci $i unititi
Iriunghi.patrat.dreptunghi. cerc ... . ' 1 09
dinr-un numArformaldin zrci gi unitaqi 83
Teste de e\aluar€ . .. 1 12
Testede evaluare 84
Testul I 84 Testul 1
'festul 2 ll l
85
Testul 3 4
Testul 3 86
Testul 4 9, Mfuuriri cu unititi nestandard ll t
8'1
Testul 5 88 lvlasurarea lungimii ll it
6. Numerenatunlede la 30 la 100 MAsurarea capeoiilfii I l"l
89
Masurarea masci I Iq
Citire4 scriere4 compa.area,ordonareanumerelor
naturalede la 30la 100 89 'l'estedecvirhrxrc l l ll
TestLrlI l l l)
Testede evaluare 92
Testul2 121
10. Mlsurareatimpului 122
Ora 122
Ziua$i slptlrnena 124
Luna 125
Testedeevaluare t2'7
Testul I 127
Testul 2 128
11. R€capitularefinale 129
Numerenahrale de la 0 la I 00 - adunareaqi
scAdercalor t29
Figuti geometice 135
Misuriri cu unit4i lestandard,mdsurarea
timpului 136
Testede evaluare t37
TestulI 137
Testul2 1 36
Testul3 13 9
Testul4 140
Te$tul5 141
Testul6 t42
Rezolvari 143
Tiparul ex€cutatIe
TTPOGRAFIAPAPIRUS
Str. Florilor nr. 13
Erelcilii$iuo[lGmc[cntruGlasa
E
I
HYPERION
tsBN 978-973-9395-74-8 lilil!nll|
E
-

S-ar putea să vă placă și