Sunteți pe pagina 1din 2

LOGOSSFERA

GRUP

NR.INREGISTRARE .................................

( Se inregistreaza de Logos Sfera Grup )

ADRESA SOLICITARE SERVICII


( Dupa completare formularul se transmite la Fax+4 0318042027 sau email: office@securitatemunca.ro )

S.C .........................................................................CUI...................nr.tel./
fax.....................email. ...................... solicita urmatoarele servicii pe linie de
securitate -sanatate in munca ( protectia muncii ) si psi – situatii de urgenta.
- Domeniul de activitate ...................................................................................................
- Numarul total de persoane cuprinse in procesul muncii este de ............... persoane.
- Numarul de puncte de lucru ale societatii este de ........... puncte.

SERVICII SOLICITATE
DENUMIRE DESCRIERE SERVICIU Solicitat DESCRIERE Solicitat
SERVICII SSM serviciu SSM SERVICIU PSI - SU serviciu
( se marcheaza PSI-SU
cu “x” ) ( se marcheaza cu
“x” )
SERVICII -Identificarea □ - Identificarea şi □
pericolelor şi evaluarea riscului
INITIALE
evaluarea riscurilor de incendiu
in conformitate cu conform legii □
cerintele Legii nr. 307/2006 art.19
319/2006 - art.7 (4) lit. - Intocmirea
a; art. 12(1) lit. A si □ documentatiei de □
H.G.1425/2006 art 15 organizare in caz
pct.1; de incendiu si □
-Intocmire protectie civila
documentatie SSM -Realizarea □
in conformitate cu planului de
prevederile evacuare
H.G.1425/2006 art. 15 : - Realizarea
tematicii anuale
de instructaj
-Plan de
interventie
SERVICII -Efectuarea Instruirii □ Efectuarea □
Introductiv Generale Instruirii
PERIODICE
la toate categoriile de Introductiv
CU CARACTER personal Generale la toate
-Asistentă tehnică in categoriile de
PERMANENT □
vederea efectuarii personal ( conform □
instruirii la locul de OMAI 786/2005 )
munca in conformitate
cu cerintele legale -Asistentă tehnică
□ in vederea
-Asistentă tehnică in efectuarii instruirii
vederea efectuarii la locul de munca
instruirii periodice si in conformitate cu
testarii lucratorilor in □ cerintele legale ( □
conformitate cu conform OMAI
cerintele legale 786/2005 )

SC LOGOS SFERA GRUP – Adresa solicitare servicii


COD : LSF – PA / AA1
LOGOSSFERA
GRUP

NR.INREGISTRARE .................................

( Se inregistreaza de Logos Sfera Grup )


-Audit periodic in -Asistentă tehnică
conformitate cu in vederea
cerintele legale efectuarii instruirii
periodice si □
-Asistentă tehnică testarii
pentru organizarea , lucratorilor
dupa caz, a (conform OMAI
Comitetului de 786/2005 )
Securitate si
Sănătate in Muncă si
Serviciului Intern de
Prevenire si -Audit periodic
Protectie . (Pentru conform OMAI
un numar de peste 163/2007
50 de angajati)
SERVICII Participarea la □ Exercitii de □
cercetarea
OCAZIONALE evacuare □
evenimentelor
conform competenţelor Reprezentare la
prevăzute de HG 1425
inspectii ale
autoritatilor

SOLICITANT......................................................... Data
intocmirii ............................
SEMNATURA SI STAMPILA

SC LOGOS SFERA GRUP – Adresa solicitare servicii


COD : LSF – PA / AA1