Sunteți pe pagina 1din 3

Gimnaziul Cîșla

PROIECT DIDACTIC LA BIOLOGIE

Subiectul lecției:
Polenizarea la plantele cu flori
Profesor: Bologan Eugenia
Data:
Clasa: VII-
Disciplina: biologia
Unitatea de conținut: Reproducerea în lumea vie
Subiectul lecției: Polenizarea la plantele cu flori
Competențe – cheie transversale:
 Competențe de învățare/ de a învăța să înveți;
 Competențe acțioinal – strategice.
Competențe specifice:
 Competența de a utiliza cunoștințe de bază din domeniul biologiei în diverse situații de comunicare
referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese și fenomene vitale, legități biologice și a rolului
acestora în supravețuirea organismelor.
Subcompetențe:
o analiza etapelor de reproducere la animale și la plante.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:

Cognitive: Psihomotorii:
O1-Să definească, studiind informația din manual, O3-Să compare, în baza
noțiunile:polenizare, autopolenizare, polenizare informației studiate din
încruțișată, polenizare artificială, plante anemofile, manual, plantele
plante entomofile; anemofile și plantele
O2-Să identifice, în text și pe imagini, tipurile de entomofile;
polenizare la plantele cu flori și agenții polenizatori;

Afective:
O4-Să alcătuiască un mesaj, scris, argumentând acțiunea nocivă a substanțelor chimice în
agricultură asupra procesului de polenizare;
O5-Să coopereze, manifestând răbdare și bună înțelegere în timpul realizării sarcinilor.

Strategii didactice:
a)metode și procedee: alfabetul cifrat, discuția, interogarea reciprocă, lectura textului, graficul T,
exercuțiul, rebusul, explicația.
b)forme de activitate: în perechi, în grup
c)materiale didactice: manual, prezenatre Power Point ”Floarea”, fișe de lucru, alfabetul cifrat.
Scenariul activității didactice
Etapele Ob. Activități didactice Tehnologia Evaluare
lecției didactică
Evocare Salutul. Stabilirea regulilor de lucru. Activitate
a)Captarea atenției frontală
O5 Elevii sunt împărțiți în șase grupe. Fiecare grup
primește câte o fișă care conține un cod. Cu ajutorul Alfabetul
alfabetului cifrat elevii descoperă noțiunile codate. cifrat Orală
1.penduncul-
2.receptacol-
3.petalele-
4.staminele
5.pistilul-
6.sepalele-
b)Verificarea cunoștințelor
Profesorul prezintă pe mulajul ”Alcătuirea florii” și
roagă elevii să numească componentele florii. Prezentarea

-Care este rolul staminelor? Formativă


-De ce are nevoie floarea de polen? Discuția

Întrebare-
răspuns
Realizarea Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor.
sensului Profesorul propune elevilor să formeze perechi.
O1 Fiecare pereche studiază primul aliniat al textului Interogarea Întrebare-
din manual (pag. 86). După lectură elevii alcătuiesc reciprocă răspuns
câte două întrebări pe care și le adresează reciproc.

Profesorul prezintă „Polenizare” și”Cine transportă


polenul” explicând elevilor informația prezentată.

Studiind informația din manual, elevii sunt rugați să prezentare


O1 noteze asemănările și deosebirile dintre plantele explicația
O2 polenizate cu ajutorul vântului și plantele polenizate
cu ajutorul insectelor completând schema propusă.
(anexa nr.1) lectura
textului
O3 graficul T Completarea
O5 schemei în scris
Prezentarea
răspunsului oral
Reflecția O1 Profesorul propune elevilor să realizare exercițiul 1, Exercițiul Orală
și O2 pag.87 din manual.
extinderea -Cu ce scop se realizează polenizarea artificială?
-Utilizarea insecticidelor de către om în agricultură Discuția Întrebare-
dăunează procesului de polenizare? Cum? răspuns

Elevii răspund la întrebări și rezolvă rebusul propus.

Lucrul pentru acasă: de alcătuit un mesaj adresat


O4 agricultorilor Insecticidele – pericol pentru
reproducerea plantelor.
Notarea elevilor. Rebusul oral