Sunteți pe pagina 1din 7

Întrebari:

1. Dacă numim o anumită fiinţă individ, în esenţă, susţinem faptul că:


a. acesta este un potenţial om
b. acesta reprezinta o specie
c. acesta este o personalitate

2. În psihologie, problema individualităţii este legată de caracteristica integrantă a unei


singure persoane într-o varietate de:
a. Obiceiuri și tradiții
b. Gânduri, sentimente, manifestări de voinţă, abilităţi, motive, dorinţe,
interese, obiceiuri, stări de spirit, preocupări, capabilităţi perceptive,
capacităţi intelectuale, înclinaţii, aptitudini şi alte caracteristici.
c. Trăiri, sentimente, manifestări de voință, și dorințe

3. Esenţa personalităţii constă în capacitatea omului de a acţiona:


a. Numai în mod liber
b. În mod liber și responsabil
c. În mod liber, independent şi responsabil

4. Cine a formulat principiile fundamentale ale teoriei psihodinamice a personalității?


a. S. Freud
b. A. Adler
c. C. Jung

5. Selectează cele trei instanțe ale structurii aparatului psihic în concepția lui S. Freud.
a. Sine (ID), Eu (EGO) şi Supraeu (Super Ego)
b. eul, incoştientul şi inconştientul colectiv
c. Inconștientul colectiv, inconștientul personal, conștientul

6. Evidențiază cele trei unități conceptuale pezentate în modelul analitic al personalității.


a. Inconștientul colectiv, inconștientul personal, conștientul
b. Id, ego, super ego
c. Eul, incoştientul şi inconştientul colectiv

7. Cea de-a treia teză a abordării fenomenologice reflectă natura pozitivă a omului şi
tendinţa acestuia spre:
a. Autorealizare, dezvoltare şi perfecţiune
b. Autocunoaștere și dezvoltare a increderii în sine
c. Autocunoaștere, autoapreciere și dezvoltare

8. Forţa motrice a dezvoltării personalităţii, în opinia lui C. Rogers, este tendinţa spre
actualizare, iar scopul vieţii este de a-şi realiza potenţialul înnăscut, de a fi:
a. „o personalitate care se autocunoaște”
b. „o personalitate pe deplin funcţională”
c. „o personalitate pe deplin apreciată”
9. Reprezentanții carei teorii presupuneau că oamenii au anumite predispoziții pentru a
reacționa în diverse situații?
a. Repezentanții teoriei comportamentale a personalității
b. Repezentanții teoriei cognitive a personalității
c. Reprezentanții teoriei dispoziţională a personalităţii

10. În teoria comportamentală a personalității principala sursă de dezvoltare este mediul în


cel mai larg sens al cuvântului, iar elementele-cheie ale personalităţii sunt:
a. Ineresele și aptitudinile sociale
b. Reflexele şi aptitudinile sociale
c. Reflexele și predispzițiile

11. G. Kelly considera că omul este un cercetător care încearcă să înţeleagă ce i se


întâmplă şi să anticipeze ce i se va întâmpla în viitor, în acest sens, comportamentul
uman este influenţat considerabil de:
a. Procesele psihologice
b. Procesele fiziologice
c. Procesele cognitive şi intelectuale

12. În ce constă principala diferenţă dintre abordarea acţională şi cea comportamentală?


a. în faptul că mijlocul de învăţare în acest caz nu este un reflex, ci un
mecanism special de interiorizare prin care se dobândeşte experienţa socială
şi istorică
b. în faptul că mijlocul de învăţare în acest caz este un reflex și un mecanism
special de interiorizare prin care se dobândeşte experienţa socială şi istorică
c. în faptul că mijlocul de învăţare în acest caz nu este un reflex și nu este un
mecanism special de interiorizare prin care se dobândeşte experienţa socială
şi istorică

13. Modelul celor patru componente ale personalităţii este cel mai popular în abordarea
acţională, acesta include elemente-cheie ca:
a. Interesele, caracterul, temperamentul și voința
b. orientarea, aptitudinile, caracterul şi autocontrolul
c. Aptudinile, voința, caracterul și emoțiile

14. Selectați cele trei componente importante ale structurii personalității.


a. Motivațională, intelectuală, acțională
b. Motivațională, afectiva, aptitudinală
c. Intelectuală, aptitudinală, acțională

15. Evidențiați una dintre cele mai imortante trăsături de personalitate care cuprinde cele 2
componente: activitatea și afectivitatea.
a. Caracterul
b. Voința
c. Temperamentul
16. Denumirea tipurilor de temperament, date în funcţie de fluide care s-au păstrat până în
zilele noastre sunt:
a. Coleric, sangvinic, flegmatic, melancolic
b. Bilă, sînge, salivă, fiere neagră
c. Chole, sanguis, phlegma, melan chole

17. În opinia lui V.N. Kunitsyna, “este un set de caracteristici esenţiale specifice pentru un
anumit grup de oameni, care reprezintă produsul dezvoltării sociale”.
a. Mediul
b. Cultura
c. Caracterul social

18. Trăsăturile de caracter emoţionale se referă la:


a. Pasiune, sentimentalism dar şi la trăsături bazate pe sentimente morale:
patriotism, omenie etc.
b. Pasiune și emoții
c. Sentimente, emoții, trăiri

19. La evaluarea caracterului este crucial de a determina:


a. Numai instabilitatea acestuia
b. Stabilitatea sau instabilitatea acestuia
c. Numai stabilitatea acestuia

20. Care este vîrsta specifică care poate fi considerată o perioadă sensibilă pentru formarea
caracterului?
a. De le 4-5 la 14-16 ani
b. De la 6-7 la 2-14 ani
c. De la 2-3 la 9-10 ani

21. Este un concept introdus de către psihologul german K. Leonhard (1904-1988) şi


exprimă evidenţierea excesivă a unor trăsături de caracter individuale şi a combinaţiilor
acestora, reprezentând variante extreme ale normei limitrofe cu psihopatia.
a. Predispozițiile
b. Capacitățile
c. Accentuarea caracterului

22. Selectați cele 2 zone care arată intensitatea manifestărilor accentuării caracterului.
a. zona caracterelor absolut „normale” și zona caracterelor evidenţiate
b. zona caracterelor cu abateri importante sau psihopatii și zona caracterelor
evidenţiate
c. zona caracterelor absolut „normale” și zona caracterelor cu abateri importante
sau psihopatii

23. Sunt caracteristicile psihologice ale unei persoane, de care depinde succesul asimilării
cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinilor, dar care nu se limitează la prezenţa acestor
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
a. Capacităţile
b. Abilitățile
c. Cunoștințele

24. Psihologul englez R. Burns defineşte acest sistem ca „un ansamblu de reprezentări ale
individului despre sine, conjugate cu evaluarea acestora”.
a. Sugestia directa
b. Concepţia „Eului”
c. Sistem de control

25. Din ce constă mecanismul principal de formare a concepţiei « Eu-lui », adică a


conştiinţei de sine?
a. din fenomene subiective de asimilare şi diferenţiere
b. din fenomene obiective de asimilare și dierențiere
c. din fenomene centrale de asimilare și diferențiere

26. Ce fel de manifestări ale individualităţii se referă la caracter şi capacităţi?


a. Instrumentale
b. Productive
c. Instrumental-productive

27. Este un echivalent psihologic al individualităţii umane, este acel mecanism psihologic
ce determină cel mai înalt nivel de realizări ale omului în cadrul unei anumite activităţi.
a. Egalitatea
b. Integritatea
c. Stabilitatea

28. În ce perioada se formează personalitatea de facto și se dezvoltă mecanismele


comportamentale personal?
a. Perioada preşcolară
b. Perioada școlară mică
c. Perioada peadlescenței

29. În ce perioadă se pun bazele unui comportament moral, se asimilează normele morale
de conduită, se începe a forma orientarea socială a persoanei?
a. În primii ani de şcoală
b. În preadolescență
c. În adolescență

30. Cum este numită perioada în se produce trecerea de la copilărie la maturitate şi această
vârstă este asociată cu o transformare serioasă a psihicului, cu destrămarea vechilor
forme existente de relaţii cu oamenii, cu modificarea condiţiilor de viaţă şi de muncă?
a. Adolescenţă
b. Preadolescența
c. Tinerețea
31. Dezvoltarea unei persoane pe tot parcursul vieţii sale în interacţiune cu mediul
înconjurător în procesul de asimilare şi de reproducere a normelor şi valorilor sociale,
precum şi a autodezvoltării şi autorealizării în societatea din care face parte se
datorează:
a. Autoeducării
b. Transformării
c. Socializării

32. Care a fost descoperirea principală a lui Jung care l-a condus la ideea că interpretarea
sa a simbolului îi dă cheia pentru a analiza nu doar vise, dar şi mituri, basme, religii şi
arte.
a. existenţa inconştientului colectiv
b. existența inconștientului personal
c. conștiința

33. .Care este principalul obstacol în calea de autorealizare după depăşirea căruia se
dezvoltă personalitatea în viziunea lui A. Adler?
a. Sentimentul de superioritate
b. Sentimentul de vinovăție
c. sentimentul de inferioritate

34. La ce se referă Adler cînd vorbește despre factorul determinant ce defineşte şi


organizează experienţa umană?
a. Stil de viață
b. Eul creativ
c. Finalismul ficțional

35. Datorită cărei activități Adler consideră că copii pot depăși complexul de inferioritate
pe care îl trăiesc în lumea adulţilor ce-i înconjoară?
a. Activitatea de joc
b. Activitatea de învățare
c. Activitatea de reflecție

36. Asupra cărui proces psihic Watson în experimentele sale a demonstrat experimental că
este posibil de a forma un răspuns de teamă la un stimul neutru.
a. Formarea trăirilor
b. Formarea sentimentelor
c. Formarea emoţiilor

37. Vygotsky la ce se referă cînd vorbește de acel spaţiu de acţiuni pe care copilul nu le
poate încă efectua singur, dar le poate realiza împreună cu adulţii şi datorită lor.
a. Zona proximei dezvoltări
b. Dezvoltare
c. Educație

38. Conform lui Lewin, condiţia dinamică care apare la om în timpul realizării acţiunii
intenţionate est:
a. Cvasinevoile
b. Motivul
c. Nevoia

39. Selectați caracteristicile nevoii de securitate.


a. Foame, sete, atracţie sexuală
b. Confort, stabilitate a condiţiilor de viaţă
c. Cunoaştere, autoactualizare, autoexprimare

40. Cum se mai numește terapia nondirectivă a lui Rogers?


a. Terapia centrată pe client
b. Teoria dinamică a personalității
c. Teoria integrativă a unicităţii

41. Cum se numește doctrina ce se afla în centrul concepţiei lui Frankl care cuprind
experienţa generală a umanităţii despre sensul unor situaţii tipice?
a. Doctrina despre valori
b. Doctrina despre obiceiuri
c. Doctrina despre tradiții

42. Identificați cele trei clase de valori după Frankl ce permit ca viaţa umană să capete
sens.
a. Valorile experienței, valorile motivaționale și valorile creativității
b. Valorile creativităţii, valorile experienţei şi valorile relaţiei formate în mod
deliberat faţă de acele condiţii critice din viaţă pe care nu le putem schimba
c. Valorile personale, valorile experienței și valorile existențiale

43. V.S. Merlin a identificat trei niveluri în structura unicităţii, selectati-le.


a. Însuşiri individuale ale organismului, însuşiri psihice individuale, însuşiri socio-
psihologice individuale
b. Însuşiri colective ale organismului, însuşiri fiziologice individuale, însuşiri
socio-psihologice individuale
c. Însuşiri individuale ale organismului, însuşiri fiziologice individuale, însuşiri
socio-culturale individuale

44. Evidențiați prima etapă în sttudiul unicității.


a. Identificarea trăsăturilor psihologice şi determinarea relaţiilor dintre acestea
b. Identificarea trăsăturilor fiziologice şi determinarea relaţiilor dintre acestea
c. Identificarea trăsăturilor caracterologice şi determinarea relaţiilor dintre acestea

45. Care sunt cei doi factori importanți în formarea diferenţelor de sex ?
a. Factorii biologici și culturali
b. Factorii biologici şi sociali
c. Factorii culturali și sociali
46. Conform cărei teorii noţiunile despre roluri ce s-au dezvoltat în copilăria timpurie tind
să definească comportamentul într-o varietate de situaţii şi la vârste înaintate?
a. teoriei învăţării sociale
b. teoriei cognitive
c. teoriei identificării

47. Care teorie atribuie părinţilor un rol mai puţin important în formarea diferenţelor de sex
şi presupune că adoptarea unui rol sexual de către copil este o consecinţă a ideilor sale
despre diferenţele de sex ?
a. Teoria cognitivă a dezvoltării sexuale
b. Teoria identificării
c. Teoria cognitivă

48. Mediul familial depinde de multe ori de statutul...


a. Socio-economic
b. Socio-cultural
c. Socio- juridic

49. Din punct de vedere al sociologiei, cultura poate fi împărţită în două părţi de bază:
a. Statica culturală şi dinamica culturală
b. Statistica economică și dinamica culturală
c. Statistica sociologică și dinamica culturală

50. Constituie un sistem de norme sociale sau standarde de comportament pe care le


urmează membrii societăţii într-un fel sau altul.
a. Cultura normativă
b. Eticheta
c. Obiceiurile

S-ar putea să vă placă și