Sunteți pe pagina 1din 39

pentru

Procedura privind realizarea de investigații


sectoriale și studii
Ghid - Sectoriale și studii

CUPRINS
Partea 1: Efectuarea de investigații sectoriale ...................................................................................................... 3
1.1. Personalul CC implicat în realizarea de investigații sectoriale ............................................................ 3
1.2. Motivația declanșării de investigații sectoriale ................................................................................... 3
1.3. Scopul investigației sectoriale .............................................................................................................. 4
1.4. Rezultatele posibile ale investigației sectoriale .................................................................................. 5
1.5. Etapele investigației sectoriale ............................................................................................................ 6
1.5.1. Activitatea preliminară ..................................................................................................................... 6
1.5.2. Prezentarea în plen a notei de propunere a investigației................................................................. 7
1.5.3. Declanșarea investigației sectoriale ................................................................................................. 8
1.5.4. Întocmirea planului de derulare a investigației sectoriale și formarea echipei ................................ 8
1.5.4.1. Planul de investigație ..................................................................................................................... 8
1.5.4.2. Formarea echipei de investigație ............................................................................................. 9
1.5.5. Informarea în rețeaua ECN privind deschiderea investigației ........................................................ 10
1.5.6. Anunțul public privind deschiderea investigației ............................................................................ 10
1.5.7. Derularea investigației sectoriale ................................................................................................... 11
1.5.7.1. Documentarea și familiarizarea cu domeniul/sectorul/piața supuse investigației................ 11
1.5.7.2. Solicitarea de informații ......................................................................................................... 11
1.5.7.3. Reveniri .................................................................................................................................. 12
1.5.7.4. Propunerea aplicării de sancțiuni .......................................................................................... 12
1.5.7.5. Analiza datelor, informațiilor și documentelor colectate ...................................................... 13
1.5.7.6. Întocmirea raportului de investigație .................................................................................... 14
1.5.7.7. Obținerea punctului de vedere al DC ..................................................................................... 14
1.5.7.8. Prezentarea raportului de investigație în Plenul CC .............................................................. 14
1.5.7.9. Supunerea raportului de investigație consultării publice ...................................................... 15
1.5.7.10. Finalizarea investigației sectoriale ......................................................................................... 16
1.5.8. Activități ulterioare finalizării investigației sectoriale .................................................................... 17
1.5.8.1. Transmiterea de recomandări ............................................................................................... 17
1.5.8.2. Anunțul public privind finalizarea investigației............................................................................ 17
1.5.8.3. Informare în rețeaua ECN privind finalizarea investigației .......................................................... 17
1.5.8.4. Determinarea costului investigației ............................................................................................. 17
Partea 2: Efectuarea de studii ............................................................................................................................. 18
2.1. Personalul CC implicat în realizarea de studii .......................................................................................... 18
2.2. Motivația realizării studiului .................................................................................................................... 18
2.3. Scopul studiului ......................................................................................................................................... 19

1
Ghid - Sectoriale și studii

2.4. Rezultatele posibile ale studiului ............................................................................................................. 19


2.5. Etapele studiului ....................................................................................................................................... 20
2.5.1. Activitatea premergătoare ................................................................................................................. 20
2.5.2. Prezentarea în plen a notei de propunere a studiului ........................................................................ 21
2.5.3. Inițierea studiului ................................................................................................................................ 21
2.5.4. Întocmirea planului de derulare a studiului și formarea echipei ........................................................ 22
2.5.4.1. Planul de studiu ........................................................................................................................... 22
2.5.4.2. Formarea grupului de lucru (GL) .................................................................................................. 23
2.5.5. Anunțul public privind deschiderea studiului ..................................................................................... 23
2.5.6. Derularea studiului ............................................................................................................................. 24
2.5.6.1. Documentarea și familiarizarea cu domeniul/sectorul/piața supuse studiului ........................... 24
2.5.6.2. Solicitarea de informații............................................................................................................... 24
2.5.6.3. Reveniri ........................................................................................................................................ 25
2.5.6.4. Propunerea aplicării de sancțiuni ................................................................................................ 25
2.5.6.5. Analiza datelor, informațiilor și documentelor colectate ............................................................ 26
2.5.6.6. Posibilitatea declanşării unei investigații sectoriale .................................................................... 27
2.5.6.7. Întocmirea raportului................................................................................................................... 27
2.5.6.8. Obținerea punctului de vedere al DC .......................................................................................... 28
2.5.6.9. Prezentarea raportului în Plenul CC ............................................................................................. 28
2.5.6.10. Supunerea raportului consultării publice .................................................................................. 29
2.5.6.11. Finalizarea studiului ................................................................................................................... 30
2.5.7. Activități ulterioare finalizării studiului .............................................................................................. 30
2.5.7.1. Transmiterea de propuneri .......................................................................................................... 30
2.5.7.2. Anunțul public privind finalizarea studiului ................................................................................. 31
2.5.7.3. Determinarea costului studiului .................................................................................................. 31
Anexe.................................................................................................................................................................... 31

2
Ghid - Sectoriale și studii

Partea 1: Efectuarea de investigații sectoriale


1.1. Personalul CC implicat în realizarea de investigații sectoriale
Potrivit Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)1, direcțiile care au ca atribuție
expresă efectuarea de investigații privind un anumit sector economic sau un anumit tip de
acord în diferite sectoare, denumite în continuare investigații sectoriale, sunt: Direcția bunuri
de consum (DBC), Direcția servicii (DS), Direcția Industrie și energie (DIE), Direcția cercetare
(DC) și Direcția teritorială (DT).

Conform ROF, Direcția licitații (DL) elaborează propuneri pentru efectuarea de investigații
sectoriale.

Investigații sectoriale pot fi efectuate și de direcțiile/serviciile care, potrivit ROF, îndeplinesc


orice alte atribuții prevăzute de Legea concurenței, specifice activității direcției, dispuse de
către directorul general (DG) ori președinte în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 11 sau
ca urmare a hotărârilor Plenului CC.

1.2. Motivația declanșării de investigații sectoriale


Potrivit art. 25 alin. (1) lit. g din Legea concurenței, investigaţiile sectoriale se pot declanșa
atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii
sau denaturării concurenţei pe piaţă.

Dacă argumentaţia care stă la baza propunerii de declanşare a investigaţiei sectoriale se


referă la rigiditatea preţurilor2, nota de declanșare va conține și referiri la cauzele acestei
rigidități. O listă ne-exhaustivă a acestor cauze este prezentată în continuare:

- Posibile practici anticoncurenţiale;


- Eşecul coordonării de piaţă (teoria curbei frânte a cererii);
- Decalaje între viteza de ajustare a costurilor şi cea de ajustare a preţurilor;
- Șocuri externe sau factori care nu au legătură cu preţul, dar au impact asupra
cererii;

1
Pus în aplicare prin Ordinul nr. 376/29.06.2017.
2
În teoria economică, „rigiditatea preţurilor” se referă la situaţia în care prețul observat pe piață nu se ajustează
suficient de rapid la modificările semnificative ale costurilor şi/sau ale cererii, fiind diferit de nivelul de echilibru
(market clearing price).

3
Ghid - Sectoriale și studii

- Contracte implicite sau contracte nominale explicite pe termen lung;


- Costuri importante de tranzacționare care împiedică ajustarea rapidă a prețurilor
(de exemplu, sticky prices sau menu cost);
- Impactul ciclului economic asupra elasticităţii cererii;
- Preţuri psihologice;
- Costuri marginale constante;
- Politica de stocuri a întreprinderilor;
- Structura corporativă a companiilor;
- Asimetriile informaţionale, bunurile investite cu credibilitate (creedence goods),
bunurile Veblen sau bunurile Giffen.
 În cazul în care argumentaţia are în vedere „alte împrejurări care sugerează
posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă”, nota de declanșare
a investigației va face referire la aceste împrejurări. O listă ne-exhaustivă este
prezentată în continuare:
- Existenţa unor reglementări cu posibil impact anticoncurenţial;
- Absenţa intrărilor pe piaţă de o perioadă semnificativă de timp;
- Existenţa unui număr ridicat de plângeri sau reclamaţii în sectorul respectiv;
- Gradul de concentrare a pieţei;
- Aspecte care ţin de performanţa pieţelor;
- Situaţii excepţionale de piaţă (de exemplu, şocuri ale cererii/ofertei generate de
impactul unei reglementări).

1.3. Scopul investigației sectoriale


Printr-o investigație sectorială se verifică, în principal, dacă procesul de concurență
funcționează eficient, per total, pe piața/sectorul analizat. Atunci când este investigat un
anumit tip de acord, analiza se poate restrânge la piața pe care are loc acordul respectiv și a
piețelor afectate de acesta.

Scopul investigației este de a identifica, analiza și remedia problemele de concurență la scară


industrială sau la nivel de piață. Investigația sectorială intervine atunci când există indicii de
distorsionare sau restricționare a concurenței, dar CC nu are suficiente temeiuri/motive să
suspecteze că acestea sunt generate de existența unor acorduri/înțelegeri anticoncurențiale
orizontale ori verticale sau existența unei poziții dominante.

4
Ghid - Sectoriale și studii

Problemele de natură concurențială ar putea fi determinate, spre exemplificare, de


caracteristicile industriei, de un comportament paralel necoordonat al întreprinderilor active,
de lipsa de informare a consumatorilor sau de inerția din partea concurenților aparenți.

Prin urmare, obiectivul central urmărit de o investigație sectorială este cunoașterea


aprofundată a sectorului/piețelor, în vederea clarificării elementelor/aspectelor care au
determinat autoritatea de concurență să efectueze o astfel de anchetă sectorială.

Atunci când pe parcursul investigației apar informații și date care conduc la indicii privind
posibile practici anticoncurențiale, echipa de investigație redactează o notă în care susține
necesitatea deschiderii de investigații privind posibile încălcări ale Legii concurenței.

Identificarea de practici anticoncurențiale nu ar trebui să fie un scop în sine, ci o rezultantă a


cercetării efectuate în cadrul anchetei sectoriale.

1.4. Rezultatele posibile ale investigației sectoriale


Potrivit Legii concurenței, o investigaţie sectorială poate fi finalizată prin identificarea unor
disfuncţionalităţi ale pieţei care afectează procesul concurenţial. Într-o astfel de situaţie,
echipa de investigație va propune măsurile necesare în scopul de a crea condiţii de concurenţă
efectivă. Acestea pot consta în:

a) emiterea de recomandări către mediul de afaceri, autorităţi publice sau


consumatori, pentru facilitarea dezvoltării pieţei şi a concurenţei.

Atunci când raportul cuprinde propuneri privind transmiterea de recomandări, ulterior


aprobării raportului în Plenul CC echipa de investigație va redacta scrisori/adrese către
autoritățile/instituțiile/asociațiile vizate, conform deciziei Plenului CC. Adresele vor fi
redactate în două exemplare, din care unul va purta doar semnătura președintelui CC. Cel de-
al doilea exemplar va fi semnat de membrii echipei de investigație, raportor, conducătorul
direcției din care face parte raportorul, DG și președintele CC. O copie a primului exemplar se
păstrează la dosar de către raportor.

b) promovarea unor reglementări specifice, dacă se constată că disfuncţionalităţile


pieţei au fost generate de acte normative în vigoare.

Odată identificate disfuncționalități ale pieței generate de acte normative, după aprobarea
raportului de către plenul CC echipa de investigație va elabora adrese/scrisori care să vizeze
eliminarea acestor disfuncționalități și eventuale propuneri care să conducă la o mai bună

5
Ghid - Sectoriale și studii

funcționare a sectorului/piețelor din punct de vedere concurențial. Adresele vor fi redactate


conform celor menționate la 1.4.a.

c) impunerea, prin decizie, a măsurilor necesare, adecvate şi proporţionale pentru


remedierea disfuncţionalităţilor pieţei.

Măsurile prevăzute la lit. c) sunt supuse consultării publice anterior adoptării unei decizii.
Întreprinderile faţă de care se impun aceste măsuri au dreptul de acces la documentele din
dosarul CC, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea concurenței, şi pot prezenta în
scris punctul lor de vedere. În observaţiile scrise, părţile implicate pot solicita organizarea de
audieri de către CC. Data până la care se trimit observaţiile, respectiv data audierii, după caz,
este stabilită de CC.

Organizarea audierilor se va desfășura cu respectarea Regulamentului și procedurii specifice


privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul CC.

După caz, Plenul CC poate decide și declanșarea de investigații privind posibila încălcare a
Legii concurenței, cu respectarea legislației în vigoare și a procedurilor operaționale aprobate,
precum și orice alte măsuri rezultate în urma analizei raportului de investigație.

1.5. Etapele investigației sectoriale


1.5.1. Activitatea preliminară
Este o activitate premergătoare celei de derulare propriu-zisă a investigației sectoriale, în care
se pregătește nota privind propunerea deschiderii investigației. Activitatea se desfășoară la
nivelul direcției, cu consultarea și acordul conducerii direcției. Inițierea activității preliminare
poate avea loc oricând în timpul anului.

Persoana responsabilă cu redactarea notei privind propunerea de deschidere a investigației


va identifica posibilele surse de informații utilizabile:

 informații disponibile din surse publice: rapoarte economice, rapoarte ale


organismelor publice/autorități, mass-media;
 informații și date existente în CC;
 sesizări și plângeri depuse la CC.

În scopul obținerii de informații și documente necesare pregătirii notei, persoana


responsabilă le poate solicita în baza art. 34 alin. (2) din lege întreprinderilor şi asociaţiilor de
întreprinderi, precum şi autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale.

6
Ghid - Sectoriale și studii

Solicitarea de informații va fi redactată în două exemplare, din care unul va purta doar
semnătura președintelui CC. Al doilea exemplar va purta semnăturile inspectorului de
concurență responsabil, directorul direcției din care face parte, DG și președinte. Primul
exemplar se transmite destinatarului, al doilea se păstrează în direcția care redactează
solicitarea de informații. O copie a primului exemplar va fi efectuată și păstrată în direcție.

În această etapă de cercetare preliminară:

 se clarifică sfera de aplicare a propunerii prin descrierea bunurilor și serviciilor care


alcătuiesc piața/sectorul;
 se stabilește scopul investigației;
 se prezintă teoria afectării concurenței (theory of harm), a se vedea Anexa nr. 1 la
Ghid;
 se enunță posibilele rezultate/remedii (tipuri generale de remedii previzionate,
rezultând sau fiind corelate cu posibilele cauze detaliate în cadrul teoriei afectării
concurenței);
 se verifică criteriile de prioritizare ( a se vedea Anexa nr. 2 la Ghid);
 se identifică riscurile (care este probabilitatea de a obține rezultate de succes),
resursele de personal și financiare;
 se estimează perioada necesară finalizării investigației, măsurată din momentul
aprobării planului de activitate în plen.

1.5.2. Prezentarea în plen a notei de propunere a investigației


Nota prin care se propune declanșarea unei investigații sectoriale se întocmește fie de către
inspectorul de concurență, caz în care este înaintată spre analiză și aprobare directorului
direcției, fie de către unul dintre membrii Plenului CC. Anexa nr.3 la Ghid prezintă un model
de structură a notei privind declanșarea investigațiilor sectoriale.

În conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, nota de declanșare a unei investigații


sectoriale trebuie transmisă DC și DJC pentru emiterea unor puncte de vedere. Conform PO-
DCS.ECON.01, solicitarea punctului de vedere al DC se va realiza anterior emiterii punctului
de vedere al DJC, deoarece punctul de vedere al DC privind aspecte de natură economică
poate influența concluziile notei de declanșare a investigației, cu impact asupra punctului de
vedere al DJC.

7
Ghid - Sectoriale și studii

Oricând pe parcursul derulării activității preliminare persoana responsabilă cu întocmirea


notei se va consulta cu alte direcții/servicii/compartimente care ar putea deține informații și
date utile redactării notei.

Direcția de resort, principala beneficiară a rezultatelor investigației sectoriale, poate fi


consultată în perioada de pregătire a notei. Persoana responsabilă cu întocmirea notei va
transmite direcției de resort o adresă prin care va solicita acesteia să îi comunice
aspectele/problemele la care investigația ar trebui să răspundă. Adresa va fi semnată de către
persoana care a întocmit-o și de către directorul acesteia.

Nota de declanșare a investigației sectoriale, semnată de persoana care a întocmit-o și


directorul direcției din care face parte, se depune, spre aprobare, la cabinetul DG, împreună
cu punctele de vedere ale DC și DJC. După aprobarea de către DG, nota se transmite la
cabinetul președintelui CC spre programare în Plenul CC în vederea examinării și aprobării.

1.5.3. Declanșarea investigației sectoriale


Odată aprobată nota privind propunerea de deschidere a investigației de către Plenul CC, DG
propune președintelui raportorul în urma consultării cu directorul direcției care va gestiona
investigația sectorială. DG va înainta președintelui CC propunerea respectivă.

Raportorul desemnat de președintele CC va întocmi proiectul de ordin cu privire la


declanșarea investigației. Dacă raportorul este diferit de persoana care a întocmit nota de
declanșare a investigației, va solicita acesteia din urmă punerea la dispoziția sa a notei și a
întregului dosar constituit până la acel moment.

Proiectul de ordin va fi întocmit în două exemplare, din care unul va purta doar semnătura
președintelui CC. Al doilea exemplar va purta semnăturile: raportorului, directorului direcției
care gestionează investigația sectorială, DG și președintelui CC.

Anterior depunerii proiectului de ordin la cabinetul DG, acesta va fi transmis la DJC pentru
obținerea avizului cu privire la legalitatea acestuia.

Ordinul emis de președintele CC va fi înmânat de îndată raportorului desemnat.

1.5.4. Întocmirea planului de derulare a investigației sectoriale și formarea echipei


1.5.4.1. Planul de investigație
În termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului privind declanșarea investigației
sectoriale, raportorul va întocmi planul de desfășurare a investigației.

8
Ghid - Sectoriale și studii

Planul va cuprinde etapele ce vor fi urmate și acțiunile preconizate a se desfăşura într-un


anumit interval de timp, de asemenea preconizat. Anexa nr. 4 la Ghid prezintă un model de
plan de desfășurare a investigației.

Planul de investigație este supus aprobării DG. După aprobarea de către DG, planul se depune
la cabinetul președintelui CC în vederea programării acestuia în plen. După caz, raportorul va
efectua modificările hotărâte de plen.

Stadiul planului de investigaţie va fi analizat periodic în cadrul echipei, fiind adus la zi de câte
ori este nevoie, prin evidenţierea activităţilor corespunzătoare fiecărei etape/faze.

Atunci când se anticipează depășirea termenului de finalizare a investigației, raportorul va


întocmi o notă prin care va cere amânarea termenului, cu precizarea motivelor pentru care
se solicită amânarea. Spre exemplificare, excepțiile de la calendar pot fi generate de factori
externi, cum ar fi întârzieri repetate și de durată în transmiterea răspunsurilor la cererile de
informații sau atunci când întreprinderile/autoritățile transmit răspunsuri incomplete ori
neclare care necesită reveniri pentru al căror răspuns se solicită, din nou, amânări de către
respondenți.

Un alt exemplu ar putea fi acela în care în planul de activități este cuprinsă și efectuarea unui
sondaj de opinie ori achiziționarea unui studiu a căror finalizare este îngreunată de lipsa
resurselor financiare, obținerea aprobărilor, efectuarea plăților etc.

Transmiterea voluntară, repetată, pe parcursul derulării investigației, de documente de către


întreprinderi/autorități poate întârzia, de asemenea, finalizarea investigației.

1.5.4.2. Formarea echipei de investigație


După primirea ordinului de declanșare a investigației, raportorul va redacta o notă ce va
conține componența echipei de investigație, notă ce va fi avizată de directorul direcției din
care face parte raportorul. În cazul în care raportorul/directorul apreciază că echipa de
investigație trebuie să includă și inspectori de concurență din cadrul altor direcții, servicii sau
compartimente, nota va fi semnată și de conducerea acestora, cu solicitarea prealabilă a
acordului în privința includerii în echipa de investigație a inspectorilor din subordine. În
termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării acordului privind includerea în echipa de
investigație a inspectorilor de concurență din alte direcții, servicii sau compartimente,

9
Ghid - Sectoriale și studii

conducerea acestor direcții, servicii sau compartimente va transmite solicitantului, prin e-mail
sau adresă internă, fie acordul său, fie refuzul justificat de a aloca resursele solicitate.

Nota privind componența echipei de investigație este supusă aprobării DG și, ulterior,
președintelui CC.

În cazul în care în orice etapă pe parcursul derulării investigației devin necesare experiența și
informația disponibile altor inspectori de concurență decât cei ce formează echipa de
investigație, echipa va beneficia de asistență din partea acestora.

Sprijinul va fi solicitat conducătorilor structurilor organizatorice din care fac parte persoanele
respective, prin e-mail sau adresă internă, de către directorul direcției din care face parte
raportorul.

1.5.5. Informarea în rețeaua ECN privind deschiderea investigației


În cel mult 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului privind declanșarea investigației,
raportorul va anunța DREC, prin e-mail, cu privire la deschiderea de către CC a investigației
sectoriale.

Inspectorul DREC responsabil va efectua demersurile necesare informării în cadrul ECN a


deschiderii investigației. Dacă inspectorul DREC are nevoie de asistența echipei de
investigație, acesta o va solicita raportorului, prin e-mail. Raportorul poate cere membrilor
echipei de investigație participarea lor la acordarea asistenței DREC.

1.5.6. Anunțul public privind deschiderea investigației


Atunci când Plenul CC decide transmiterea către mass-media a unui comunicat de presă cu
privire la deschiderea investigației, raportorul va pune la dispoziția SRIC informațiile necesare
redactării acestuia, conform Procedurii operaționale privind comunicarea PO-SRIC.01 Ediția
II, 2017, Revizia 0.

După publicarea comunicatului de presă pe site-ul CC, părțile interesate (întreprinderi și


autorități) ar putea transmite CC eventuale puncte de vedere. În cadrul analizei pe care o vor
realiza, raportorul și echipa de investigație pot lua în considerare informațiile considerate
relevante.

10
Ghid - Sectoriale și studii

1.5.7. Derularea investigației sectoriale


1.5.7.1. Documentarea și familiarizarea cu domeniul/sectorul/piața supuse
investigației
În această etapă echipa de investigație va studia materialele, documentele, informațiile
obținute și/sau utilizate în etapa de pregătire a notei puse la dispoziție de către persoana care
a întocmit nota privind propunerea de declanșare a investigației. De cele mai multe ori,
această persoană poate fi chiar raportorul, caz în care membrii echipei de investigație vor fi
cei care se vor concentra pe studierea dosarului constituit până la acel moment.

În completare, vor putea fi identificate orice alte informații privind reglementări specifice
comunitare sau naționale, jurisprudență, practici decizionale, anchete sectoriale la nivel
comunitar, rapoarte de specialitate în domeniu, atât la nivel național cât și comunitar. În
această etapă, raportorul investigației poate solicita sprijin metodologic din partea DC,
Compartimentul Economistul- șef (DC.CEȘ) .

1.5.7.2. Solicitarea de informații


Informațiile culese de la întreprinderi și instituții sunt esențiale pentru succesul investigațiilor
sectoriale, calitatea și rezultatul investigației depinzând în mare măsură de cantitatea și
calitatea informațiilor colectate. Prin urmare, întocmirea solicitărilor de informații reprezintă
o etapă esențială în cadrul investigației, etapă căreia trebuie să i se acorde o atenție
deosebită.

În cazul în care, ulterior, pentru analiza economică a informațiilor colectate se are în vedere
implicarea inspectorilor de concurență din cadrul DC.CEȘ, implicarea acestora este
recomandat a se realiza și în cadrul etapei de întocmire a solicitărilor de informații.

În cazul în care raportorul investigației consideră oportun și solicită acest lucru, transmiterea
solicitărilor de informații și culegerea efectivă a informațiilor de la întreprinderi și instituții
poate beneficia de aportul inspectorilor de concurență din inspectoratele de concurență din
subordinea DT.

În adresele conținând solicitările de informații transmise întreprinderilor și instituțiilor trebuie


să se indice temeiul legal, scopul, termenele, modalitatea în care trebuie să aibă loc
comunicarea informațiilor, precum şi sancţiunile prevăzute de Legea concurenței pentru
furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente
incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate.

11
Ghid - Sectoriale și studii

În adresa respectivă se va solicita întreprinderii să identifice şi să motiveze, în scris,


informaţiile şi documentele considerate secrete de afaceri a căror dezvăluire ar putea-o
prejudicia în situația în care raportul s-ar publica pe site-ul CC.

Similar, se va solicita instituției publice să identifice şi să motiveze, în scris, informaţiile şi


documentele considerate secrete de stat sau/și a celor considerate secrete de afaceri a căror
dezvăluire ar putea prejudicia interesele entităților la care acestea fac referire.

Solicitarea de informații va fi redactată în două exemplare, din care unul va purta doar
semnătura raportorului și va fi transmisă destinatarului. O copie a acesteia va fi păstrată la
dosar de către raportor. Cel de-al doilea exemplar va purta semnăturile raportorului și ale
membrilor echipei de investigație.

În scopul colectării de date și informații pot fi realizate sondaje și chestionare de opinie, din
surse proprii sau externe, și pot fi organizate întâlniri de lucru cu întreprinderi,
instituții/autorități, reprezentanți ai consumatorilor.

1.5.7.3. Reveniri
În situația în care informațiile comunicate de întreprinderi/instituții nu sunt complete ori nu
respectă forma/structura solicitată sau adresanții nu dau curs solicitării de informații în
termenul stabilit, raportorul și membrii echipei de investigație vor transmite adrese de
revenire în care vor stabili un nou termen, de regulă, mai scurt decât cel inițial, și vor reitera
sancțiunile prevăzute de lege, precum și transmiterea unei versiuni neconfidențiale a
răspunsurilor în scopul evitării dezvăluirii ulterioare de informații și date confidențiale.

Revenirile pot cuprinde și solicitări de clarificare a unora din informațiile și datele deja
transmise CC.

Ca și în cazul solicitărilor inițiale de informații, revenirile vor fi redactate în două exemplare,


potrivit celor menționate la punctul 1.5.7.2.

1.5.7.4. Propunerea aplicării de sancțiuni


Potrivit Legii concurenței, întreprinderile și instituțiile/autoritățile care nu dau curs
solicitărilor de informații sau transmit informații și documente incomplete, inexacte ori care
induc în eroare, pot fi sancționate.

Potrivit legii și regulamentului specific, în situația în care apar astfel de situații în cursul
derulării investigației sectoriale, raportorul, cu sprijinul membrilor echipei, va întocmi o notă

12
Ghid - Sectoriale și studii

privind propunerea de sancționare a întreprinderii în cauză. Dacă există mai multe societăți
în această situație, se va redacta pentru fiecare în parte câte o notă.

Nota va purta semnătura directorului direcției care gestionează investigația, raportorului și


membrilor echipei care contribuie la redactarea sa. Nota va fi depusă spre analiza Comisiei CC
constituită de președintele CC în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea
concurenței. Raportorul se va îngriji ca în nota respectivă să fie cuprins și punctul de vedere
al făptuitorului cu privire la fapta sa, potrivit dispozițiilor art.6 alin. (1) din Regulamentul
privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei.

Atunci când Comisia CC va decide sancționarea, raportorul și membrii echipei vor întocmi
decizia de sancționare. Decizia va fi redactată în dublu exemplar, din care unul va purta doar
semnăturile membrilor Plenului CC care fac parte din Comisie. Acesta va fi transmis entității
sancționate. O copie va fi păstrată la dosar de către raportor.

Cel de-al doilea exemplar va purta și semnătura raportorului, precum și a membrilor echipei
care au participat la redactarea acestuia. Decizia va fi înaintată DJC spre avizarea din punct de
vedere al legalității. În situația în care entitatea sancționată nu a transmis CC copia ordinului
de plată a amenzii, o copie a deciziei va fi transmisă la ANAF, spre executare, imediat după
expirarea termenului de 30 de zile prevăzut pentru efectuarea plății amenzii, cu respectarea
modelului de adresă comunicat deja de DJC în interiorul CC.

1.5.7.5. Analiza datelor, informațiilor și documentelor colectate


Analiza datelor și informațiilor depinde în mare măsură de particularitățile sectorului avut în
vedere sau de tipul de acord investigat, fapt pentru care este imposibil de stabilit un șablon
pe care această analiză ar trebui să îl urmeze.

Analiza din perspectivă juridică a sectorului sau a tipului de acord supus investigației trebuie
completată printr-o analiză economică și eventual econometrică a datelor și informațiilor, în
măsura în care acestea permit o astfel de analiză.

De asemenea, este de dorit ca prezentarea istorică a sectorului sau tipului de acord și a


situației de fapt la momentul investigației să fie completată, în măsura posibilităților, de
previziuni privind evoluții viitoare.

De exemplu, previziuni privind mărimea sectorului analizat, așteptări privind magnitudinea


intrărilor și ieșirilor de pe piață, coroborat cu așteptări privind evoluția barierelor la intrarea

13
Ghid - Sectoriale și studii

sau ieșirea de pe piață, evoluții posibile ale cadrului legislativ, modificări așteptate ale
preferințelor consumatorilor, eventuale așteptări privind asimetrii informaționale sau ale
puterii de negociere etc.

Subliniem încă o dată că tipul de analiză ce se poate realiza depinde de disponibilitatea


informațiilor și de tipul de sector analizat, de particularitățile și dinamica acestuia.

În această etapă, ținând cont de datele, informațiile și documentele primite și analizate,


echipa de investigație poate modifica teoriile inițiale privind afectarea concurenței.

1.5.7.6. Întocmirea raportului de investigație


Analiza este finalizată de către raportor și membrii echipei de investigație printr-un raport,
întocmirea acestuia constituind foarte probabil cea mai lungă etapă a investigației.

Recunoscând libertatea raportorului de a evidenția în structura raportului elementele


considerate relevante pentru cazul particular avut în vedere, Anexa nr. 5 cuprinde câteva
aspecte ce ar putea să se regăsească în raport, în funcție și de disponibilitatea datelor și
informațiilor.

1.5.7.7. Obținerea punctului de vedere al DC


După evaluarea rezultatelor raportului de către directorul direcției din care face parte
raportorul și în conformitate cu PO-DCS.ECON.01, raportul investigației trebuie transmis
DC.CEȘ pentru emiterea unui punct de vedere, cu excepția cazului în care din echipa de
investigație face parte și un reprezentant al acestui compartiment.

Raportorul investigației sectoriale va pune la dispoziția echipei DC.CEȘ versiunea electronică


a raportului supus validării.

1.5.7.8. Prezentarea raportului de investigație în Plenul CC


După obținerea punctului de vedere al DC.CEȘ, care se anexează raportului de investigație,
raportorul depune raportul la cabinetul DG în scopul avizării acestuia. Odată avizat de către
DG, raportul se depune la cabinetul președintelui CC în vederea programării sale în plen.

Raportorul va înainta apoi raportul la Compartimentul Asistență Plen (CAP) în scopul


introducerii sale în mapa de ședință.

În ședința de plen fixată de președintele CC raportorul prezintă și susține raportul în fața


Plenului, putând implica în această activitate și membrii echipei de investigație.

14
Ghid - Sectoriale și studii

În urma examinării raportului de investigație, în cazul în care consideră că acesta nu răspunde


în totalitate obiectului investigaţiei privind sectorul sau tipul de acord analizat, Plenul CC
poate solicita echipei completarea investigației și modificarea corespunzătoare a raportului.
În acest caz, examinarea raportului de investigație urmează a avea loc la o dată ulterioară,
după obținerea altui punct de vedere din partea DC.CEȘ.

În cazul în care, în urma examinării de către Plenul CC, se consideră că raportul răspunde
exigențelor instituției și acoperă obiectul investigaţiei, Plenul CC decide asupra oportunității
supunerii consultării publice a rezultatelor investigației și stabilește perioada în care va fi
publicat raportul spre observații. Aceasta este, de regulă, 30 zile.

1.5.7.9. Supunerea raportului de investigație consultării publice


În cazul în care Plenul CC decide publicarea raportului pe site-ul CC, echipa de investigație va
pregăti versiunea neconfidențială a raportului. Raportorul va pune la dispoziția SRIC
informațiile necesare redactării comunicatului de presă și forma neconfidențială a raportului,
care va fi atașată comunicatului de presă.

După caz, raportorul va solicita la DC.STIC crearea unui alias/unei adrese de e-mail temporare
la care se așteaptă observațiile și punctele de vedere ale părților interesate. Această adresă
va fi comunicată SRIC de către raportor pentru a fi introdusă în textul comunicatului de presă.
După încheierea perioadei de consultare, raportorul va solicita la DC.STIC anularea/ștergerea
aliasului/adresei de e-mail folosite pentru consultarea publică.

Publicarea pe site-ul CC a comunicatului de presă și raportului atașat se realizează simultan


prin grija SRIC și DC.STIC3. Atunci când se publică raportul preliminar supus consultării,
anunțul referitor la perioada dedicată consultării va cuprinde și mențiunea că
opiniile/punctele de vedere/observațiile vor fi publicate pe site odată cu raportul final. Părțile
interesate vor fi invitate să prezinte și versiunile neconfidențiale ale documentelor trimise.

Eventualele puncte de vedere transmise de întreprinderi și instituții/autorități vor fi analizate


și, în măsura în care se apreciază că pot adăuga substanță raportului, echipa de investigație
va completa raportul și-l va supune din nou examinării Plenului CC.

3
SRIC va transmite și Colegiului Consultativ, spre observații, versiunea neconfidențială a raportului preliminar.
Punctele de vedere transmise de membrii Colegiului Consultativ vor fi înregistrate de SRIC și vor fi puse la
dispoziția raportorului, nu mai târziu de data încheierii consultării publice.

15
Ghid - Sectoriale și studii

În cazurile în care Plenul CC decide ca raportul de investigație să fie transmis unor autorități
/instituții publice, spre observații, indiferent dacă în raport sunt cuprinse sau nu recomandări
adresate acestora, forma raportului de trimis (confidențial sau fără date și informații
confidențiale) va fi decisă în urma analizei legislației și a protocolului de colaborare încheiat
între CC și instituția/autoritatea în cauză.

Dacă rezultă existența unor prevederi speciale care să justifice schimbul de informații cu
caracter confidențial cu respectiva instituție/autoritate, în adresa de înaintare a raportului va
fi făcută o mențiune expresă în ceea ce privește conținutul confidențial al raportului și
obligația destinatarului de a asigura protecția corespunzătoare utilizării acestuia: “conține
date și informații confidențiale a căror dezvăluire poate atrage răspunderea, în condițiile legi”.

Anterior trimiterii raportului, echipa de investigație va solicita în scris sprijinul DJC cu privire
la forma raportului de trimis.

Adresele trimise autorităților/instituțiilor publice, conținând raportul, vor fi redactate în două


exemplare, din care unul va purta doar semnătura președintelui CC. Cel de-al doilea exemplar
va fi semnat de raportor, conducătorul direcției din care face parte raportorul, DG și
președintele CC. O copie a primului exemplar se păstrează la dosar de către raportor.

După încheierea consultării publice, raportorul va întocmi o notă prin care va informa plenul
CC cu privire la opiniile/punctele de vedere/observațiile primite și în care va propune, după
caz, aprobarea raportului în forma inițială, dacă nu au fost aduse modificări în urma consultării
publice sau aprobarea raportului în forma actualizată. Orice alte propuneri ar putea fi luate în
considerare, cum ar fi spre exemplificare, continuarea investigației, dacă în urma consultării
publice au apărut elemente noi care necesită analize, verificări.

Nota de informare va fi semnată de raportor și directorul direcției din care face parte acesta
și va fi depusă, la cabinetul DG, spre avizare. Se va respecta, apoi, rezoluția DG.

1.5.7.10. Finalizarea investigației sectoriale


Odată cu raportul final, versiunea neconfidențială, vor fi publicate pe site-ul CC și
opiniile/punctele de vedere/observațiile primite în perioada de consultare publică, versiunile
neconfidențiale.

Aprobarea raportului de investigație de către Plenul CC, indiferent dacă aceasta survine după
completări sau nu, în urma consultării publice sau nu, echivalează cu finalizarea investigației

16
Ghid - Sectoriale și studii

sectoriale. În situaţia în care CC impune prin decizie măsuri necesare, adecvate şi


proporţionale pentru remedierea disfuncţionalităţilor pieţei, finalizarea investigației are loc
odată cu adoptarea deciziei prin care se impun măsurile.

1.5.8. Activități ulterioare finalizării investigației sectoriale


1.5.8.1. Transmiterea de recomandări
Atunci când raportul conține propuneri privind recomandări adresate
autorităților/instituțiilor ori altor organisme, raportorul, cu sprijinul membrilor echipei, va
redacta scrisorile de recomandare. Acestea vor fi întocmite în două exemplare din care unul
va purta doar semnătura președintelui CC. Al doilea exemplar va purta semnătura
președintelui, semnătura DG, pe cea a directorului direcției din care face parte raportorul,
semnătura raportorului și semnăturile membrilor echipei care au participat la redactare.

Primul exemplar se trimite destinatarului, nu înainte ca o copie a acestuia să fie păstrată la


dosar de către raportor.

Raportorul va trimite o copie a adreselor și la SRIC, prin e-mail sau adresă internă, în vederea
urmăririi implementării recomandărilor. O copie a e-mailului adresat SRIC va fi trimisă și
directorului direcției din care face parte raportorul.

1.5.8.2. Anunțul public privind finalizarea investigației


Echipa de investigație va redacta o variantă finală neconfidențială a raportului de investigație,
în vederea publicării sale pe site-ul CC.

Raportorul va pune la dispoziția SRIC informațiile necesare redactării comunicatului de presă


și forma neconfidențială a raportului care va fi atașată comunicatului de presă.

1.5.8.3. Informare în rețeaua ECN privind finalizarea investigației


Raportorul va înștiința DREC cu privire la finalizarea investigației. Inspectorul DREC
responsabil va efectua demersurile necesare pentru informarea în cadrul ECN a încheierii
investigației. Atunci când inspectorul DREC are nevoie de asistența echipei de investigație, o
va solicita raportorului.

1.5.8.4. Determinarea costului investigației


După finalizarea investigației, raportorul va centraliza toate costurile aferente acesteia,
colaborând după caz cu direcţiile/serviciile/compartimentele din subordinea SG, precum şi cu

17
Ghid - Sectoriale și studii

direcţiile/serviciile/compartimentele care au asigurat suport prin inspectorii de concurenţă


alocaţi.

Calcularea costului investigației va urma metodologia internă a CC.

Nota ce prezintă costul investigației și componentele sale principale va fi semnată de raportor


și directorul direcției din care face parte acesta și va fi depusă la cabinetul DG, spre avizare.
Se va respecta, apoi, rezoluția DG.

Partea 2: Efectuarea de studii


2.1. Personalul CC implicat în realizarea de studii
Potrivit ROF, DC elaborează propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. o)
din Legea concurenței. În baza atribuției din ROF conform căreia îndeplinește orice alte
atribuții prevăzute de Legea concurenței, dispuse de către președinte, Plenul CC sau DG,
DC poate, de asemenea să realizeze studii.

Și alte direcții/servicii pot propune și efectua studii având în vedere atribuția menționată
în ROF potrivit căreia îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de Legea concurenței,
specifice activității direcției, dispuse de către DG ori președinte în exercitarea atribuțiilor
prevăzute la art. 11 sau ca urmare a hotărârilor Plenului CC.

2.2. Motivația realizării studiului


Spre deosebire de investigațiile sectoriale, în cazul cărora legea precizează situațiile în
care pot fi declanșate, pentru studii nu există o astfel de mențiune.

În prezentul Ghid prezentăm, cu titlu de exemplu, principalele motivații ale realizării unui
studiu: anticipări ale autorității privind “mișcări” pe piață/industrie/domeniu generate
de modificări anunțate de legislație, anticipări privind operațiuni de concentrare
economică, așteptări ale CC privind evoluția/dezvoltarea domeniului, apariția de noi
servicii/produse sau progrese semnificative și rapide ale unor servicii/produse existente
despre care autoritatea nu are informații.

Studiile se diferențiază de investigațiile sectoriale prin aceea că în cazul unui studiu nu


există suspiciuni legate de existența/manifestarea unor probleme de natură
concurențială.

Un studiu mai poate fi propus în vederea realizării unei analize ex-post, spre exemplu

18
Ghid - Sectoriale și studii

pentru a cerceta dacă și cum au influențat piața modificări aduse legislației sau cum a
evoluat o anumită piață fie ulterior implementării unor operațiuni de concentrare
economică autorizate sau nu cu condiții, fie în urma unor măsuri impuse prin decizie de
CC.

2.3. Scopul studiului


Studiul reprezintă un instrument de cunoaştere a pieţei/domeniului care ar trebui uzitat
doar în cazuri justificate și nu în mod frecvent. Mai mult, obiectivele studiului trebuie să
fie clare și bine stabilite pentru a asigura eficacitatea studiului.

Spre exemplificare, obiectivele urmărite ar putea fi:

o examinarea aprofundată a anumitor piețe care par a nu funcționa corect pentru


consumatori sau întreprinderi;
o cercetarea unor piețe pentru care există așteptări privind dezvoltarea acestora;
o analiza unor piețe noi despre care CC nu are suficiente informații disponibile;
o identificarea structurii pieței și pozițiilor concurențiale ale unor întreprinderi;
o analiza unor sectoare/piețe pe care sunt anunțate/așteptate operațiuni de
concentrare economică complexe.

Informațiile și datele colectate de la autorități/instituții și de la întreprinderi în cadrul


studiului pot să faciliteze analize ulterioare ale autorității de concurență și să conducă,
dacă este cazul, la elaborarea de propuneri privind neajunsurile eventual constatate.

Dimensiunea geografică a studiului poate fi extinsă la nivel național sau, dimpotrivă,


restrânsă la nivel regional/local/zonal.

2.4. Rezultatele posibile ale studiului


În urma studiului, pot apărea rezultate la nivel intern și la nivel extern.

La nivel intern, în funcție de obiectivele stabilite, CC își poate îmbogăți/suplimenta


portofoliul de informații pe care îl poate utiliza ulterior în analiza unor cazuri concrete.

La nivel extern, în urma cercetării efectuate în cadrul studiului, CC poate formula


propuneri pe care le consideră necesare pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei și
obținerea de beneficii pentru consumatori şi întreprinderi. Acestea pot lua forma
unor:

19
Ghid - Sectoriale și studii

 Propuneri către Guvern/Parlament/autorități publice naționale/locale


legate de legislația existentă sau de cea care se intenționează a fi implementată, după
caz;
 Propuneri către autorități cu atribuții specifice de protecție a
consumatorilor și autorități de reglementare pentru îmbunătățirea calității
și accesibilității informațiilor pentru consumatori, adoptarea de
acțiuni/măsuri specifice legislației pe care o implementează în scopul
îmbunătățirii funcționării piețelor vizate.

2.5. Etapele studiului


2.5.1. Activitatea premergătoare
Este o activitate premergătoare celei de derulare propriu-zisă a studiului, în care se
pregătește nota privind propunerea de efectuare a studiului. Activitatea se desfășoară la
nivelul direcției, cu consultarea și acordul conducerii direcției. Inițierea activității
preliminare poate avea loc oricând în timpul anului.

Persoana responsabilă cu redactarea notei privind propunerea de realizare a studiului va


identifica posibilele surse de informații utilizabile:

 informații disponibile din surse publice: rapoarte economice, rapoarte ale


organismelor publice/autorități, mass-media;
 informații și date existente în CC;
 sesizări și plângeri depuse la CC.

În această etapă:

 se clarifică sfera de aplicare a propunerii prin descrierea bunurilor și serviciilor care


alcătuiesc piața/sectorul;
 se stabilesc obiectivele studiului;
 se enunță posibilele rezultate/remedii (tipuri generale de remedii previzionate);
 se verifică criteriile de prioritizare ( a se vedea Anexa nr. 2 la Ghid);
 se identifică riscurile (care este probabilitatea de a obține rezultate de succes),
resursele de personal și financiare;
 se estimează perioada necesară finalizării studiului, măsurată din momentul
aprobării planului de activitate în plen.

20
Ghid - Sectoriale și studii

Oricând pe parcursul derulării activității premergătoare persoana responsabilă cu


întocmirea notei se va consulta cu alte direcții/servicii/compartimente care ar putea
deține informații și date utile redactării notei.

Intenția de inițiere a unui studiu se înaintează DC.CEȘ, spre validare, potrivit Procedurii
DCS.ECON.01. Astfel, proiectul de notă care va respecta formatul cuprins în Anexa nr.
3¹ și care va avea în vedere Ghidul de față se va înainta DC.CEȘ prin adresă internă
semnată de inspectorul de concurență care a întocmit nota și de directorul direcției din
care face parte.
DC.CEȘ va verifica cele cuprinse în documentul înaintat și va întocmi o notă pe care o va
adresa DG spre aprobare. Notei conținând propunerea DC.CEȘ i se va atașa și
documentul transmis de direcția în cauză.
Atunci când DC este direcția inițiatoare a studiului, persoana responsabilă cu întocmirea
notei va transmite direcției de resort o adresă prin care va solicita acesteia să îi
comunice aspectele/problemele la care studiul ar trebui să răspundă. Adresa va fi
semnată de persoana care a întocmit-o și de către directorul DC.

2.5.2. Prezentarea în plen a notei de propunere a studiului


După depunerea la cabinetul DG a notei DC, care va cuprinde în anexă și nota direcției
interesate în efectuarea studiului, se va respecta rezoluția DG. În cazul în care se solicită
susținerea în plen a Notei, aceasta va fi susținută de inspectorul direcției inițiatoare. La
ședința de plen va fi prezent și inspectorul de concurență DC care va interveni, după
caz.

2.5.3. Inițierea studiului


Odată aprobată nota privind propunerea de efectuare a studiului, DG propune
președintelui coordonatorul în urma consultării cu directorul direcției care va derula
studiul.

Coordonatorul desemnat de președintele CC va întocmi proiectul de ordin cu privire la


inițierea studiului. Dacă coordonatorul este diferit de persoana care a întocmit nota de
inițiere a studiului, va solicita acesteia din urmă punerea la dispoziția sa a notei și a
întregului dosar constituit până la acel moment.

21
Ghid - Sectoriale și studii

Proiectul de ordin va fi întocmit în două exemplare, din care unul va purta doar
semnătura președintelui CC. Al doilea exemplar va purta semnăturile: coordonatorului,
directorului direcției care gestionează studiul, DG și președintelui CC.

Anterior depunerii proiectului de ordin la cabinetul DG, acesta va fi transmis la DJC


pentru obținerea avizului cu privire la legalitatea acestuia.

Ordinul emis de președintele CC va fi înmânat de îndată coordonatorului desemnat.

2.5.4. Întocmirea planului de derulare a studiului și formarea echipei


2.5.4.1. Planul de studiu
În termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului privind realizarea studiului,
coordonatorul va întocmi planul de desfășurare al acestuia.

Planul va cuprinde etapele ce vor fi urmate și acțiunile preconizate a se desfăşura într-


un anumit interval de timp, de asemenea preconizat. Anexa nr. 4 la Ghid care prezintă
un model de plan de desfășurare a investigației sectoriale poate fi aplicat și în cazul
studiului.

Planul este supus aprobării DG. După aprobarea de către DG, planul se depune la
cabinetul președintelui CC în vederea programării acestuia în plen. După caz,
coordonatorul va efectua modificările hotărâte de plen.

Stadiul planului de studiu va fi analizat periodic în cadrul echipei, fiind adus la zi de câte
ori este nevoie, prin evidenţierea activităţilor corespunzătoare fiecărei etape/faze.

Atunci când se anticipează depășirea termenului de finalizare a studiului, coordonatorul


va întocmi o notă prin care va cere amânarea termenului, cu precizarea motivelor
pentru care se solicită amânarea. Spre exemplificare, excepțiile de la calendar pot fi
generate de factori externi, cum ar fi întârzieri repetate și de durată în transmiterea
răspunsurilor la cererile de informații sau atunci când întreprinderile/autoritățile
transmit răspunsuri incomplete ori neclare care necesită reveniri pentru al căror
răspuns se solicită, din nou, amânări de către respondenți.

Un alt exemplu ar putea fi acela în care în planul de activități este cuprinsă și efectuarea
unui sondaj de opinie ori achiziționarea unui studiu a căror finalizare este îngreunată de
lipsa resurselor financiare, obținerea aprobărilor, efectuarea plăților etc.

22
Ghid - Sectoriale și studii

Transmiterea voluntară, repetată, pe parcursul derulării studiului, de documente de


către întreprinderi/autorități poate întârzia, de asemenea, finalizarea studiului.

2.5.4.2. Formarea grupului de lucru (GL)


După primirea ordinului de inițierea a studiului, coordonatorul va redacta o notă ce va
conține componența echipei de lucru, notă ce va fi avizată de directorul direcției din
care face parte coordonatorul. În cazul în care directorul apreciază că membrii GL
trebuie să includă și inspectori de concurență din cadrul altor direcții, servicii sau
compartimente, nota va fi semnată și de conducerea acestora, cu solicitarea prealabilă
a acordului în privința includerii în GL a inspectorilor din subordine. În termen de 5 zile
lucrătoare de la data solicitării acordului privind includerea în GL a inspectorilor de
concurență din alte direcții, servicii sau compartimente, conducerea acestor direcții,
servicii sau compartimente va transmite solicitantului, prin e-mail sau adresă internă,
fie acordul său, fie refuzul justificat de a aloca resursele solicitate.

Nota privind componența echipei GL este supusă aprobării DG și, ulterior, președintelui
CC.

În cazul în care în orice etapă pe parcursul derulării studiului devin necesare experiența
și informația disponibile altor inspectori de concurență decât cei ce formează GL, echipa
poate beneficia de asistență din partea acestora.

Sprijinul va fi solicitat conducătorilor structurii organizatorice din care fac parte


persoanele respective, prin e-mail sau adresă internă, de către directorul direcției din
care face parte coordonatorul.

2.5.5. Anunțul public privind deschiderea studiului


Atunci când Plenul CC decide transmiterea către mass-media a unui comunicat de presă
cu privire la deschiderea studiului, coordonatorul va pune la dispoziția SRIC informațiile
necesare redactării acestuia, conform Procedurii operaționale privind comunicarea PO-
SRIC.01 Ediția II, 2017, Revizia 0.

După publicarea comunicatului de presă pe site-ul CC, părțile interesate (întreprinderi


și autorități) ar putea transmite CC eventuale puncte de vedere. În cadrul analizei pe
care o vor realiza, coordonatorul și membrii GL pot lua în considerare informațiile
considerate relevante.

23
Ghid - Sectoriale și studii

2.5.6. Derularea studiului


2.5.6.1. Documentarea și familiarizarea cu domeniul/sectorul/piața supuse studiului
În această etapă GL va studia materialele, documentele, informațiile obținute și/sau
utilizate în etapa de pregătire a notei puse la dispoziție de către persoana care a
întocmit nota privind propunerea de inițiere a studiului. De cele mai multe ori, această
persoană poate fi chiar coordonatorul, caz în care membrii GL vor fi cei care se vor
concentra pe studierea dosarului constituit până la acel moment.

În completare, vor putea fi identificate orice alte informații privind reglementări


specifice comunitare sau naționale, jurisprudență, practici decizionale, studii, anchete
sectoriale la nivel comunitar, rapoarte de specialitate în domeniu, atât la nivel național
cât și comunitar. În această etapă, coordonatorul studiului poate solicita sprijin
metodologic din partea DC.CEȘ.

2.5.6.2. Solicitarea de informații


În cazul în care pentru analiza economică a informațiilor colectate se are în vedere
implicarea inspectorilor de concurență din cadrul DC.CEȘ, implicarea acestora este
recomandat a se realiza și în cadrul etapei de întocmire a solicitărilor de informații.

În cazul în care coordonatorul studiului consideră oportun și solicită acest lucru,


transmiterea solicitărilor de informații și culegerea efectivă a informațiilor de la
întreprinderi și instituții poate beneficia de aportul inspectorilor de concurență din
inspectoratele de concurență din subordinea DT.

În adresele conținând solicitările de informații transmise întreprinderilor și instituțiilor


trebuie să se indice temeiul legal, scopul, termenele, modalitatea în care trebuie să aibă
loc comunicarea informațiilor, precum şi sancţiunile prevăzute de Legea concurenței
pentru furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de
documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate.

În adresa respectivă se va solicita întreprinderii să identifice şi să motiveze, în scris,


informaţiile şi documentele considerate secrete de afaceri a căror dezvăluire ar putea-
o prejudicia în situația în care raportul s-ar publica pe site-ul CC.

24
Ghid - Sectoriale și studii

Similar, se va solicita instituției publice să identifice şi să motiveze, în scris, informaţiile


şi documentele considerate secrete de stat sau/și a celor considerate secrete de afaceri
a căror dezvăluire ar putea prejudicia interesele entităților la care acestea fac referire.

Solicitarea de informații va fi redactată în două exemplare, din care unul va purta doar
semnătura președintelui și va fi transmisă destinatarului. O copie a acesteia va fi
păstrată la dosar de către coordonator. Cel de-al doilea exemplar va purta și semnăturile
DG, directorului direcției din care face parte coordonatorul, membrilor GL.

Atunci când solicitarea de informații este adresată unei autorități/instituții publice,


exemplarul care va fi transmis acesteia va purta semnătura președintelui CC, iar al
doilea exemplar va fi semnat și de către DG, coordonator, director direcție, membri GL.

În scopul colectării de date și informații pot fi realizate sondaje și chestionare de opinie,


din surse proprii sau externe, și pot fi organizate întâlniri de lucru cu întreprinderi,
instituții/autorități, reprezentanți ai consumatorilor.

2.5.6.3. Reveniri
În situația în care informațiile comunicate de întreprinderi/instituții nu sunt complete
ori nu respectă forma/structura solicitată sau adresanții nu dau curs solicitării de
informații în termenul stabilit, coordonatorul și membrii GL vor transmite adrese de
revenire în care vor stabili un nou termen, de regulă, mai scurt decât cel inițial, și vor
reitera sancțiunile prevăzute de lege, precum și transmiterea unei versiuni
neconfidențiale a răspunsurilor în scopul evitării dezvăluirii ulterioare de informații și
date confidențiale.

Revenirile pot cuprinde și solicitări de clarificare a unora din informațiile și datele deja
transmise CC.

Ca și în cazul solicitărilor inițiale de informații, revenirile vor fi redactate în două


exemplare, potrivit celor menționate la punctul 2.5.6.2.

2.5.6.4. Propunerea aplicării de sancțiuni


Potrivit Legii concurenței, întreprinderile și instituțiile/autoritățile care nu dau curs
solicitărilor de informații nici ulterior revenirilor sau transmit informații și documente
incomplete, inexacte ori care induc în eroare, pot fi sancționate.

25
Ghid - Sectoriale și studii

Potrivit legii și regulamentului specific, în situația în care apar astfel de situații în cursul
derulării studiului, coordonatorul, cu sprijinul echipei, va întocmi o notă privind
propunerea de sancționare a întreprinderii în cauză. Dacă există mai multe societăți în
această situație, se va redacta pentru fiecare în parte câte o notă.

Nota va purta semnătura directorului direcției care gestionează studiul,


coordonatorului și membrilor GL care contribuie la redactarea sa. Nota va fi depusă spre
analiza Comisiei CC constituită de președintele CC în conformitate cu prevederile art. 19
alin. (2) din Legea concurenței. Coordonatorul se va îngriji ca în nota respectivă să fie
cuprins și punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, potrivit dispozițiilor
art.6 alin. (1) din Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei.

Atunci când Comisia CC va decide sancționarea, coordonatorul și membrii echipei vor


întocmi decizia de sancționare. Decizia va fi redactată în dublu exemplar, din care unul
va purta doar semnăturile membrilor Plenului CC care fac parte din Comisie. Acesta va
fi transmis entității sancționate. O copie va fi păstrată la dosar de către coordonator.

Cel de-al doilea exemplar va purta și semnătura coordonatorului, precum și a membrilor


echipei care au participat la redactarea acestuia. Decizia va fi înaintată DJC spre avizarea
din punct de vedere al legalității.

În situația în care entitatea sancționată nu a transmis CC copia ordinului de plată a


amenzii, o copie a deciziei va fi transmisă la ANAF, spre executare, imediat după
expirarea termenului de 30 de zile prevăzut pentru efectuarea plății amenzii, cu
respectarea modelului de adresă comunicat deja de DJC în interiorul CC.

2.5.6.5. Analiza datelor, informațiilor și documentelor colectate


Analiza datelor și informațiilor depinde în mare măsură de particularitățile
pieței/sectorului avut în vedere, fiind dificil de stabilit un șablon pe care această analiză
ar trebui să îl urmeze.

Analiza din perspectivă juridică trebuie completată printr-o analiză economică și


eventual econometrică a datelor și informațiilor, în măsura în care acestea permit o
astfel de analiză.

26
Ghid - Sectoriale și studii

De asemenea, este de dorit ca datele istorice privind piața/sectorul studiat(ă), precum


și prezentarea situației de fapt la momentul studiului să fie completată, în măsura
posibilităților, de previziuni privind evoluții viitoare privind mărimea sectorului analizat,
așteptări privind magnitudinea intrărilor și ieșirilor de pe piață, coroborat cu așteptări
privind evoluția barierelor la intrarea sau ieșirea de pe piață, evoluții posibile ale
cadrului legislativ, modificări așteptate ale preferințelor consumatorilor, eventuale
așteptări privind asimetrii informaționale sau ale puterii de negociere etc.

2.5.6.6. Posibilitatea declanşării unei investigații sectoriale


În cazuri justificate, coordonatorul și echipa de lucru pot propune la finalizarea studiului
declanşarea unei investigații sectoriale. Un exemplu în acest sens este acela în care
analiza bazată pe datele și informațiile colectate ar arăta îngrijorări concurențiale ce ar
putea fi remediate în urma adoptării de către CC a unei decizii conținând măsuri
adecvate, conform art. 25 alin. (5) lit. c) din lege.

Într-o astfel de situație, investigația sectorială propusă se va concentra pe/va avea ca


obiectiv analiza/verificarea problemelor de concurență identificate în urma studiului.

În redactarea notei se vor avea în vedere informațiile obținute deja în urma studiului. O
atenție deosebită se va acorda secțiunii reprezentând descrierea teoriilor afectării
concurenței.

Nota privind propunerea deschiderii investigației sectoriale, întocmită de


coordonatorul și echipa de lucru, se verifică și semnează de către directorul direcției din
care face parte coordonatorul și directorul direcției propuse spre gestionarea
investigației, dacă aceasta diferă.

Nota se va depune odată cu raportul privind rezultatele studiului și va fi susținută în


aceeași ședință de plen în cazul în care plenul este de acord cu propunerea cuprinsă în
studiu referitoare la deschiderea investigației sectoriale.

2.5.6.7. Întocmirea raportului


Analiza este finalizată de GL printr-un raport, întocmirea acestuia constituind foarte
probabil cea mai lungă etapă a studiului.

Recunoscând libertatea coordonatorului de a evidenția în structura raportului


elementele considerate relevante pentru cazul particular avut în vedere, Anexa nr. 5

27
Ghid - Sectoriale și studii

cuprinde aspecte ce ar putea să se regăsească în raport, în funcție și de disponibilitatea


datelor și informațiilor.

2.5.6.8. Obținerea punctului de vedere al DC


După evaluarea rezultatelor raportului de către directorul direcției din care face parte
coordonatorul și în conformitate cu PO-DCS.ECON.01, raportul studiului trebuie
transmis DC.CEȘ pentru emiterea unui punct de vedere, cu excepția cazului în care din
GL face parte și un reprezentant al acestui compartiment.

Coordonatorul studiului va pune la dispoziția echipei DC.CEȘ versiunea electronică a


raportului supus validării.

2.5.6.9. Prezentarea raportului în Plenul CC


După obținerea punctului de vedere al DC.CEȘ, care se anexează raportului,
coordonatorul depune raportul la cabinetul DG în scopul avizării acestuia. Odată avizat
de către DG, raportul se depune la cabinetul președintelui CC în vederea programării
sale în plen.

Coordonatorul va înainta apoi raportul la CAP în scopul introducerii sale în mapa de


ședință.

În ședința de plen fixată de președintele CC, coordonatorul prezintă și susține raportul


în fața Plenului, putând implica în această activitate și membrii echipei.

În urma examinării raportului, în cazul în care consideră că acesta nu răspunde în


totalitate obiectului studiului, Plenul CC poate solicita echipei completarea studiului și
modificarea corespunzătoare a raportului. În acest caz, examinarea raportului urmează
a avea loc la o dată ulterioară, după obținerea altui punct de vedere din partea DC.CEȘ.

În cazul în care, în urma examinării de către Plenul CC, se consideră că raportul răspunde
exigențelor instituției și acoperă obiectul studiului, Plenul CC decide asupra
oportunității supunerii consultării publice a rezultatelor studiului și stabilește perioada
în care va fi publicat raportul spre observații. Aceasta este, de regulă, 30 zile.

28
Ghid - Sectoriale și studii

2.5.6.10. Supunerea raportului consultării publice


În cazul în care Plenul CC decide publicarea raportului pe site-ul CC, echipa GL va pregăti
versiunea neconfidențială a raportului. Coordonatorul va pune la dispoziția SRIC
informațiile necesare redactării comunicatului de presă și forma neconfidențială a
raportului, care va fi atașată comunicatului de presă.

După caz, coordonatorul va solicita la DC.STIC crearea unui alias/unei adrese de e-mail
temporare la care se așteaptă observațiile și punctele de vedere ale părților interesate.
Această adresă va fi comunicată SRIC de către coordonator pentru a fi introdusă în textul
comunicatului de presă.

După încheierea perioadei de consultare, coordonatorul va solicita la DC.STIC


anularea/ștergerea aliasului/adresei de e-mail folosite pentru consultarea publică.

Publicarea pe site-ul CC a comunicatului de presă și raportului atașat se realizează


simultan prin grija SRIC4 și DC.STIC.

Eventualele puncte de vedere transmise de întreprinderi și instituții/autorități vor fi


analizate și, în măsura în care se apreciază că pot adăuga substanță raportului, membrii
GL vor completa raportul și-l vor supune din nou examinării Plenului CC.

În cazurile în care Plenul CC decide ca raportul să fie transmis unor autorități /instituții
publice, spre observații, indiferent dacă în raport sunt cuprinse sau nu recomandări
adresate acestora, forma raportului de trimis (confidențial sau fără date și informații
confidențiale) va fi decisă în urma analiza legislației și a protocolului de colaborare
încheiat între CC și instituția/autoritatea în cauză.

Dacă rezultă existența unor prevederi speciale care să justifice schimbul de informații
cu caracter confidențial cu respectiva instituție/autoritate, în adresa de înaintare a
raportului va fi făcută o mențiune expresă în ceea ce privește conținutul confidențial al
raportului și obligația destinatarului de a asigura protecția corespunzătoare utilizării

4
SRIC va transmite și Colegiului Consultativ, spre observații, versiunea neconfidențială a raportului preliminar.
Punctele de vedere transmise de membrii Colegiului Consultativ vor fi înregistrate de SRIC și vor fi puse la
dispoziția raportorului, nu mai târziu de data încheierii consultării publice.

29
Ghid - Sectoriale și studii

acestuia: “conține date și informații confidențiale a căror dezvăluire poate atrage


răspunderea, în condițiile legi”.

Anterior trimiterii raportului, GL va solicita în scris sprijinul DJC cu privire la forma


raportului de trimis.

Adresele trimise autorităților/instituțiilor publice, conținând raportul, vor fi redactate


în două exemplare, din care unul va purta doar semnătura președintelui CC. Cel de-al
doilea exemplar va fi semnat de coordonator, conducătorul direcției din care face parte
coordonatorul, DG și președintele CC. O copie a primului exemplar se păstrează la dosar
de către coordonator.

După încheierea consultării publice, coordonatorul va întocmi o notă prin care va informa
plenul CC cu privire la opiniile/punctele de vedere/observațiile primite și în care va
propune, după caz, aprobarea raportului în forma inițială, dacă nu au fost aduse modificări
în urma consultării publice sau aprobarea raportului în forma actualizată. Orice alte
propuneri ar putea fi luate în considerare, cum ar fi spre exemplificare, continuarea
studiului, dacă în urma consultării publice au apărut elemente noi care necesită analize,
verificări, transformarea studiului în investigație sectorială.

Nota de informare va fi semnată de coordonator și directorul direcției din care face parte
acesta și va fi depusă la cabinetul DG, spre avizare. Se va respecta, apoi, rezoluția DG.

2.5.6.11. Finalizarea studiului


Aprobarea raportului de către Plenul CC, indiferent dacă aceasta survine după
completări sau nu, în urma consultării publice sau nu, echivalează cu finalizarea
studiului.

2.5.7. Activități ulterioare finalizării studiului


2.5.7.1. Transmiterea de propuneri
Atunci când raportul conține propuneri adresate autorităților/instituțiilor ori altor
organisme, coordonatorul, cu sprijinul membrilor echipei va redacta scrisorile
conținând propunerile autorității de concurență. Acestea vor fi întocmite în două
exemplare din care unul va purta doar semnătura președintelui CC. Al doilea exemplar
va purta semnătura președintelui, semnătura DG, pe cea a directorului direcției din care

30
Ghid - Sectoriale și studii

face parte coordonatorul, semnătura coordonatorului și semnăturile membrilor GL care


au participat la redactare.

Primul exemplar se trimite destinatarului, nu înainte ca o copie a acestuia să fie păstrată


la dosar de către coordonator.

Coordonatorul va trimite o copie a adreselor și la SRIC, prin e-mail sau adresă internă,
în vederea urmăririi implementării recomandărilor. O copie a e-mailului adresat SRIC va
fi trimisă și directorului direcției din care face parte coordonatorul.

2.5.7.2. Anunțul public privind finalizarea studiului


Membrii GL vor redacta o variantă finală neconfidențială a raportului, în vederea
publicării sale pe site-ul CC.

Coordonatorul va pune la dispoziția SRIC informațiile necesare redactării comunicatului


de presă și forma neconfidențială a raportului care va fi atașată comunicatului de presă.

2.5.7.3. Determinarea costului studiului


După finalizarea studiului, coordonatorul va centraliza toate costurile aferente acestuia,
colaborând după caz cu direcţiile/serviciile/compartimentele din subordinea SG,
precum şi cu direcţiile/serviciile/compartimentele care au asigurat suport prin
inspectorii de concurenţă alocaţi.

Calcularea costului studiului va urma metodologia internă a CC.

Nota ce prezintă costul studiului și componentele sale principale va fi semnată de


coordonator și directorul direcției din care face parte acesta și va fi depusă la cabinetul
DG, spre avizare. Se va respecta, apoi, rezoluția DG.

Anexe
Anexa nr. 1 - Teoria afectării concurenței (“Theory of harm”)

31
Ghid - Sectoriale și studii

O teorie a afectării concurenței pune în evidență (1) problemele și (2) posibilele cauze ale
problemelor, răspunzându-se, astfel, cerințelor legale de declanșare într-o formă amplă și
coerentă. Se emit ipoteze, conferindu-se mai multă focalizare investigației.

Indicatorii de măsurare/elementele în baza cărora pot fi construite teorii de afectare a


concurenței pot consta în:

 Gradul ridicat de concentrare;


 Gradul ridicat de integrare verticală;
 Stabilitatea în timp a cotelor de piață și puterea de piață;
 Bariere mari la intrare și ieșire;
 Lipsa intrărilor și ieșirilor pe și de pe piață;
 Existența unor reglementări care restricționează competiția.

Anexa nr. 2 - Criterii de prioritizare


În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru realizarea de studii și efectuare a
investigaţiilor sectoriale, CC prioritizează propunerile în funcţie de potenţialul impact
asupra concurenţei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanţa
strategică a sectorului economic vizat. Criteriile enunțate în continuare sunt
exemplificative și nu exhaustive.

Criterii de prioritizare

 Impact
Care ar fi impactul direct sau indirect asupra consumatorilor?
Care sunt beneficiile economice importante care ar putea rezulta?

 Importanța strategică
Este în legătură cu strategia și obiectivele CC?
Este CC autoritatea potrivită pentru a acționa?

 Importanța economică
Estimarea numărului de întreprinderi active;

32
Ghid - Sectoriale și studii

Dimensiunea sectorului și/sau piețelor (de exemplu, ca volum, ca valoare, ca


procent din PIB, ca număr de consumatori afectați etc.);
Evoluția productivității;
Ponderea în coșul de consum;
Contribuția la formarea valorii adăugate brute în economie;
Ponderea în investiții totale;
Capacitatea pentru inovare;
Relația /legătura cu alte sectoare ale economiei;
Număr angajați - repercursiuni sociale.

Anexa nr. 3 - Model de structură a notei privind propunerea de declanşare a


investigaţiei în baza art. 25, alin. (1), lit. g) din Legea concurenţei
1. Prezentarea sectorului

Nota va conține o prezentare succintă a sectorului ce urmează a fi investigat și a eventualelor


piețe pe care acesta le include. În funcție de informațiile disponibile, se va încerca:

- Estimarea dimensiunii sectorului și/sau piețelor (de exemplu, ca volum, ca valoare, ca


procent din PIB, ca număr de consumatori afectați etc.);
- Estimarea numărului de întreprinderi active;
- Evaluarea gradului de concentrare în sector/piețe, eventual prin recurgerea la
intervale sau la aprecieri generale;
- Prezentarea sectorului/piețelor prin comparație cu situația altor țări europene/din
regiune.

2. Precizarea aspectelor ce impun declanșarea investigației

Autorul notei de declanșare va trebui să justifice necesitatea investigației sectoriale, și anume


dacă argumentaţia care stă la baza propunerii de declanşare a investigaţiei sectoriale se referă
la rigiditatea preţurilor sau la „alte împrejurări care sugerează posibilitatea restrângerii sau
denaturării concurenţei pe piaţă”.

3. Enunțarea obiectivelor investigației

Nota prin care se propune declanșarea investigației sectoriale va indica unul sau mai multe
obiective generale pe care aceasta va încerca să le atingă, autorul notei putând detalia asupra
aspectelor de interes.

4. Prezentarea teoriei afectării concurenței (theory of harm)

33
Ghid - Sectoriale și studii

Având în vedere indicatorii precizați în Anexa nr. 1 se vor descrie problemele și posibilele
cauze ale acestora enunțându-se, astfel, teoria afectării concurenței.

5. Emiterea posibilelor rezultate/remedii

Autorul notei va prezenta tipurile generale de remedii previzionate, rezultând sau fiind
corelate cu posibilele cauze detaliate în cadrul teoriei afectării concurenței.

6. Verificarea criteriilor de prioritizare

În Anexa nr. 2 sunt menționate criteriile de prioritizare în ce privește impactul asupra


consumatorilor, importanța strategică și economică a sectorului/pieței/acordului care trebuie
avute în vedere în decizia de alegere a acestuia/acesteia în scopul cercetării amănunțite.

7. Identificarea riscurilor

Sunt identificate riscurile și se precizează care este probabilitatea de a obține rezultate de


succes.

8. Identificarea resurselor de personal și financiare

Înțelegerea mecanismelor de funcționare în cazul unui sector sau al unor piețe cu grad mare
de complexitate poate necesita cunoștințe tehnice, economice sau juridice avansate.

Prin urmare, nota va menționa direcția considerată potrivită pentru administrarea


investigației și va preciza dacă se impune colaborarea între inspectori de concurență din mai
multe direcții ale CC, prin includerea acestora în echipa de investigație sau prin acordarea de
asistență fără ca aceștia să fie incluși în mod formal în echipa de investigație.

Nota de declanșare va menționa și dacă, pe parcursul desfășurării investigației sectoriale, se


preconizează că va fi necesară colaborarea cu specialiști din afara autorității de concurență,
autorul notei putând detalia asupra gradului de implicare a acestor specialiști externi.

9. Estimarea perioadei necesare finalizării investigației

Nota va indica durata estimată a investigației, măsurată din momentul aprobării planului de
activitate în Plenul CC.

Anexa nr. 3¹ - Model de structură a notei privind propunerea de inițiere a


studiului în baza art. 25, alin. (1), lit. o) din Legea concurenţei
1. Prezentarea sectorului

Nota va conține o prezentare succintă a sectorului/pieței ce urmează a fi studiat/studiată.

În funcție de informațiile disponibile, se va încerca:

34
Ghid - Sectoriale și studii

- Estimarea dimensiunii sectorului și/sau piețelor (de exemplu, ca volum, ca valoare, ca


procent din PIB, ca număr de consumatori afectați etc.);
- Estimarea numărului de întreprinderi active;
- Evaluarea gradului de concentrare în sector/piețe, eventual prin recurgerea la
intervale sau la aprecieri generale;
- Prezentarea sectorului/pieței prin comparație cu situația altor țări europene/din
regiune.

2. Precizarea motivației inițierii studiului

Se vor prezenta motivele pentru care autorul consideră că este necesară realizarea unui
studiu.

3. Enunțarea obiectivelor studiului

Nota prin care se propune inițierea studiului va indica obiectivele pe care aceasta va încerca
să le atingă, autorul notei putând detalia asupra aspectelor de interes.

5. Emiterea posibilelor rezultate

Autorul notei va prezenta rezultatele așteptate la finalul studiului.

6. Verificarea criteriilor de prioritizare

În Anexa nr. 2 sunt menționate criteriile de prioritizare în ce privește impactul asupra


consumatorilor, importanța strategică și economică a sectorului/pieței care trebuie avute în
vedere în decizia de alegere a acestuia/acesteia în scopul cercetării amănunțite.

7. Identificarea riscurilor

Sunt identificate riscurile și se precizează care este probabilitatea de a obține rezultate de


succes.

8. Identificarea resurselor de personal și financiare

Nota va menționa dacă se impune colaborarea între inspectori de concurență din mai multe
direcții ale CC, prin includerea acestora în echipa de lucru sau prin acordarea de asistență fără
ca aceștia să fie incluși în mod formal în grupul de lucru.

Nota de declanșare va menționa și dacă se preconizează că va fi necesară colaborarea cu


specialiști din afara autorității de concurență, autorul notei putând detalia asupra gradului de
implicare a acestor specialiști externi.

9. Estimarea perioadei necesare finalizării studiului

Nota va indica durata estimată a studiului, măsurată din momentul aprobării planului de
activitate în Plenul CC.

35
Ghid - Sectoriale și studii

Anexa nr. 4 – Plan estimativ de derulare a investigației sectoriale și a studiilor


EXEMPLU DE PLAN ESTIMATIV* DE DERULARE A UNEI INVESTIGATII SECTORIALE SUB FORMA UNUI GRAFIC GANTT
Nr. Data Data Durata octombrie-17 ianuarie-18 mai-18 august-18 noiembrie-18 martie-19
Activitate
Crt. inceput sfarsit (zile)
1 69
1 Documentarea si familiarizare cu domeniul investigat 23-oct.-17 31-dec.-17 69

2 Redactarea solicitărilor de informații și eventuale întâlniri pregătitoare 03-ian.-18 31-mar.-18 87 2 87

Intocmirea si transmiterea de adrese privind prelungiri termen, adrese de completare și/sau clarificare, organizarea unor intalniri cu 3 49
3 01-apr.-18 20-mai.-18 49
operatorii pentru eventuale clarificari
4 Analiza răspunsurilor (introducere și prelucrare date) 19-apr.-18 31-aug.-18 134 4 134

Posibila aplicare de sancțiuni pentru furnizarea de informații incomplete/inexacte, nefurnizarea de informatii (adrese reveniri, solicitare
5 31-mai.-18 31-iul.-18 61 5 61
puncte de vedere, întocmire notă, susținere în Comisia CC, întocmire și transmitere Decizie, comunicare decizie ANAF)
6 Elaborare Raport preliminar 07-sep.-18 30-nov.-18 84 6 84

7 Validare cu directorii și DC 02-dec.-18 24-dec.-18 22 7 22

8 Depunerea Raportului preliminar spre aprobare DG și Plen CC 27-dec.-18 06-ian.-19 10 8 10

Confidențializarea Raportului în vederea publicarii pe site și transmiterea spre observații la autorități, dacă Plenul decide publicarea și
9 07-ian.-19 21-ian.-19 14 9 14
transmiterea, după caz

10 Publicarea pe site-ul CC spre consultare 22-ian.-19 28-feb.-19 37 10 37

11 Preluare observatii/sugestii/propuneri pertinente și întocmire Raport final 29-ian.-19 15-mar.-19 45 11 45

12 Validare directori și DC 16-mar.-19 30-mar.-19 14 12 14

13 Depunerea Raportului final spre aprobare DG și Plen CC 31-mar.-19 10-apr.-19 10 13 10

* Planul poate suferi modificări pe parcursul perioadei menţionate în funcţie de urgenţe intervenite şi de alte variabile al căror rezultat nu poate fi estimat la momentul întocmirii planului.

Anexa nr. 5 - Model de structură a raportului investigaţiilor declanșate în baza


art. 25, alin. (1), lit. g) din Legea concurenţei și, respectiv, a raportului studiilor
realizate în baza art. 25, alin. (1), lit. o) din Legea concurenței
În mod obligatoriu, în cuprinsul raportului se va avea în vedere ca analiza funcționării pieței și
a aspectelor concurențiale urmărite să reprezinte cel puțin 30% din total, ca număr de pagini.

De asemenea, din raport nu va lipsi schema lanțului valoric al industriei/pieței/piețelor


studiate. Prin lanț valoric se înțeleg industriile/piețele situate în amonte și în aval față de
industria/piața studiată, precum și industriile/piețele interdependente și cele conexe
acesteia.

Structura de raport de mai jos este exemplificativă, rapoartele investigațiilor și studiilor


depinzând într-o mare măsură atât de particularitățile domeniului/sectorului/industriei/pieței
cercetate, cât și de disponibilitatea datelor și informațiilor.

1. Prezentarea generală a sectorului/acordului/pieței

Descrierea principalelor caracteristici ale sectorului economic, tipului de acord investigat sau
a piețelor studiate, inclusiv a elementelor specifice acestora, a importanţei și impactului
asupra consumatorilor şi/sau asupra altor sectoare ale economiei. Prezentarea contextului
economic şi social atunci când este cazul.

2. Prezentarea politicilor publice cu impact asupra sectorului/tipului de acord


investigat/piețelor studiate și/sau a cadrului legislativ

36
Ghid - Sectoriale și studii

Descrierea cadrului legislativ aplicabil, analiza proporţionalităţii eventualelor reglementări cu


caracter anticoncurenţial cu scopul urmărit de acestea, analiza comparativă cu situația altor
state.

3. Prezentarea criteriilor privind definirea piețelor, după caz

Enunțarea principiilor pe baza cărora piețele relevante ar putea fi definite formal, din punct
de vedere al produsului și din punct de vedere geografic, atunci când acest lucru este necesar
autorității de concurență. Identificarea principalelor piețe ce fac parte din sectorul investigat,
chiar și fără definirea formală a piețelor relevante.

4. Prezentarea detaliată a sectorului investigat/studiat

4.1. Condițiile cererii: elasticitatea cererii în funcţie de preţ, existenţa unor produse
substituibile, creşterea pieţei (fluctuaţiile și volatilitatea cererii), elementele specifice ale
produselor avute în vedere şi metodele de achiziţie.

4.2. Condițiile ofertei: tehnologia utilizată în producţie/comercializare, materia primă (factorii


de producţie/inputurile), sindicalizarea, durabilitatea produsului, localizarea.

4.3. Structura principalelor piețe ale sectorului: numărul de vânzători şi cumpărători, gradul
de concentrare şi dinamica acestuia, barierele la intrare şi la ieşire, gradul de integrare
verticală a întreprinderilor, diversificarea surselor de aprovizionare şi a clienţilor, structurile
de costuri, existența asimetriilor informaționale, diferențe în puterea de negociere a părților,
magnitudinea costurilor de tranzacționare.

4.4. Apropierea de anumite modele economice teoretice: evaluarea apropierii situației de


fapt de modelele clasice dezvoltate în teoria microeconomică și în aria organizării industriale,
cu implicațiile concurențiale pe care le implică similitudinea cu un model sau altul.

4.5. Comportamentul întreprinderilor pe principalele piețe: strategiile de preţ, marketing şi


publicitate, cercetare şi dezvoltare, investiţii, achiziţii şi fuziuni, comportamente paralele,
practici anticoncurenţiale investigate sau dovedite în România sau în alte state (analiza
predispoziţiei la astfel de practici).

4.6. Performanța principalelor piețe ale sectorului: eficienţa alocativă, eficienţa productivă,
rata avansului tehnologic, calitatea şi serviciile conexe.

4.7. Analiza comparativă cu situația sectorului sau a tipului de acord în alte state: o mare parte
din elementele prezentate anterior se pretează analizelor comparative între situația României
și cea din alte state.

4.8. Alte elemente importante: prezentarea altor factori care au impact asupra concurenţei
pe piaţă cum ar fi: rata de penetrare a importurilor, transparenţa pieţei, simetria și stabilitatea
cotelor de piaţă, existenţa unor concurenți „rebeli”, puterea de negociere a cumpărătorilor,
existenţa şi impactul asociaţiilor patronale/profesionale în domeniu, prezenţa economiilor de

37
Ghid - Sectoriale și studii

scară sau de reţea, incidenţa petiţiilor formulate de consumatori la Autoritatea Naţională


pentru Protecţia Consumatorilor, indicatori specifici ai pieţelor.

Prezentarea situației curente privind elementele de mai sus ar trebui însoțită de un istoric al
evoluției acestora și, în măsura posibilităților, de previzionarea unor evoluții viitoare ale
sectorului sau tipului de acord, cu indicarea gradului de certitudine asociat diverselor scenarii.

5. Concluzii și propuneri

La această secțiune sunt descrise concluziile și propunerile echipei. După caz, acestea ar putea
consta în recomandări adresate instituțiilor și autorităților publice, decizii adresate
întreprinderilor privind măsuri necesare, adecvate şi proporţionale pentru remedierea
disfuncţionalităţilor pieţei, prezentarea unor indicii care ar susține declanșarea unor
investigații de încălcare a Legii concurenței, continuarea studiului cu o investigație sectorială
privind măsuri destinate ș.a.

38