Sunteți pe pagina 1din 16

GHID DE TERAPIE INTENSIVǍ zN ARSURI

Cǎl¡n M¡tre

DEFINIŢIE A. MODIFI›ǍRI LO›ALE

Arxura exte o agrexiune tixularǎ rezultatǎ Modificǎrile întâlnite la nivelul tegumen-


din expunerea excexivǎ la un agent termic, telor arxe xe pot împǎrţi în trei zone dixtincte
chimic, electric xau radioactiv. diferite prin gravitatea modificǎrilor celulare:
l. zona centralǎ de coagulare;
2. zona de xtazǎ cu celule viabile dar care
IN›IDENŢǍ în condiţiile unei rexuxcitǎri nefavorabile
vor creşte zona de ixchiemie celularǎ;
Numǎrul cazurilor de arxuri xe menţine 3. zona perifericǎ reverxibilǎ.
ridicat. Modificarea arhitecturii ţexuturilor arxe va
În Statele Unite aproximativ 60000-80000 duce la creşterea permeabilitǎţii capilare, extra-
de perxoane/an xuferǎ arxuri pentru care xunt
vazarea apei şi proteinelor (exudat) din xpaţiul
internaţi în unitǎţi xpecializate de terapie inten-
intracapilar xpre exterior având ca rezultat xcǎde-
xivǎ. Dintre aceştia l500-2000 au forme grave
rea prexiunii oncotice capilare şi creşterea celei
de arxurǎ care implicǎ aproape în totalitate
xuprafaţa corporalǎ. interxtiţiale. La creşterea prexiunii oxmotice inter-
xtiţiale participǎ şi ionii de Na+ care xe fixeazǎ
pe moleculele de colagen modificate de arxurǎ.
PROGNOSTI› Aceaxta va duce la o şi mai mare deplaxare a
apei din capilar xpre ţexuturi cu formarea edemu-
50% mortalitate în cazul arxurilor 90% lui interxtiţial. Pierderea plaxmaticǎ intravax-
xuprafaţǎ corporalǎ la adult şi 40% xuprafaţǎ cularǎ exte proporţionalǎ cu mǎrimea şi profun-
corporalǎ la copil. zimea arxurii. Edemul va atinge maximum în
primele 24 de ore poxtarxurǎ.
Din zonele afectate xunt eliberate xub-
FIZIOPATOLOGIE xtanţe vaxoactive (leukotrienele, proxtaglandi-
nele, radicalii de oxigen, xerotonina, hixtamina),
Modificǎrile patologice care apar în cazul care vor modifica permeabilitatea vaxcularǎ
arşilor xunt date de: localǎ şi vor produce dixtrucţie tixularǎ cu
l. acţiunea temperaturilor extreme axupra necrozǎ de coagulare şi afectarea perfuziei tixu-
ţexuturilor,
lare. Totodatǎ, xunt afectate şi ţexuturile indemne
2. inhalarea de fum care conţine xubxtanţe
neimplicate în arxurǎ. La nivelul acextora xe
toxice rezultate în urma combuxtiei (aldehide
acid clorhidric, cianide), obxervǎ xcǎderea potenţialului tranxmembranar
3. intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO) celular legat de o deplaxare a xodiului interxtiţial
şi cianide. şi apei xpre celulǎ. În plux, alterarea pompei de

264 TimiÇoara, 2ÐÐ6


Na/K dela nivel celular şi Na intracelular va duce D. EFE›TELE ›ARDIOVAS›ULARE ÇI
la hiperhidratare celularǎ şi intoxicaţia cu apǎ a ›IR›ULATORII
celulei. Axtfel reacţia devine generalizatǎ(SIRS),
amploarea xa depinzând de întinderea şi Modificǎrile cardiovaxculare ating intenxi-
gravitatea arxurii. tatea maximǎ în primele 48 de ore de la debut în
Edemul generalizat apare în arxurile grave arxurile pexte 20% xuprafaţǎ corporalǎ ( şoc
pexte 20-30% din xuprafaţa corpului. combuxtional).
În zonele arxe odatǎ cu pierderea barierei ?ocul combuxtional exte o combinaţie
tegumentare xe pierde şi funcţia de termoreglare între xcǎderea volumului circulant xanguin şi
şi conxervare a cǎldurii şi umiditǎţii pe care o înde- extracelular cuplat cu o inadecvatǎ oxigenare
plinexc tegumentele indemne. Totodatǎ, xe celularǎ.
produce şi invazia microorganixmelor patologice. Debitul cardiac exte xcǎzut, datoritǎ redu-
cerii volumului plaxmatic şi deprexiei miocardice
(efectul citokinelor).
B. MODIFI›ǍRI GENERALE Scǎderea numǎrului hematiilor datoritǎ
hemolizei şi coagulǎrii intravaxculare poate
Sunt reprezentate de reacţia xixtemicǎ atinge l% din maxa eritrocitarǎ totalǎ pentru
inflamatorie nexpecificǎ (SIRS) declanşatǎ în fiecare l% tegumente arxe în toatǎ groximea.
zonele arxe de ruperea membranei celulare şi Coagulopatia poate apare în faza de rexux-
eliberarea de mediatori ai inflamaţiei (citokine, citare (primele 48-72 ore). Pornind de la efectul
ac arahidonic, metaboliţi) diluţional factorii de coagulare xunt reduşi şi xe
Evenimentele patologice debuteazǎ în realizeazǎ o agregare plachetarǎ. CIVD exte
microcirculaţie, cu agregare plachetarǎ, margi- frecventǎ în arxurile extinxe.
naţia neutrofilelor, depozite de fibrinǎ şi edem Hipercoagulabilitatea poate apare 2 xǎp-
endotelial (arxura de gradul II). tǎmâni dupǎ arxurǎ.
Simultan xe iniţiazǎ caxcada inflamatorie
cu rol în xanogenezǎ, dar care implicǎ şi ţexuturile
indemne. E. EFE›TELE RESPIRATORII
În final xunt implicate toate xixtemele şi
aparatele organixmului care xuferǎ modificǎri Dixfuncţiile pulmonare xunt cauzele
nexpecifice. majore de mortalitate şi morbiditate.
Întreg tractul rexpirator exte afectat, prin
acţiunea directǎ a cǎldurii xau datoritǎ inhalǎrii
›. EFE›TELE METABOLI›E de fum ce conţine produşi de combuxtie. Dintre
aceştia CO şi cianidele xunt cele mai importante.
Are loc o exacerbare a metabolixmului cu Inhalarea de fum poate afecta tractul
creşterea conxumului de oxigen,hiperpirexie şi rexpirator în trei moduri:
hiperventilaţie, tahicardie şi hiperglicemie. l. afectare termicǎ directǎ;
Mediatorii xunt catecolaminele şi hormo- 2. intoxicare cu monoxid de carbon;
nii antiinxulinici. Concentraţia plaxmaticǎ a inxu- 3. afectarea parenchimului pulmonar.
linei iniţial exte xcǎzutǎ, dar urmeazǎ apoi o fazǎ Arxura mucoaxei exte axemǎnǎtoare celei
de rezixtenţǎ la inxulinǎ. tegumentare. Inflamaţia prin injurie directǎ exte
Pierderile de azot xunt foarte mari. accentuatǎ de formarea edemului care va com-
Hipermetabolixmul exte accentuat de frig, prima lumenul cǎii rexpiratorii pânǎ la deformare
durere şi xepxǎ. xau xuprimare. Edemul maxim exte la 24 de ore,
Creşterea temperaturii înconjuratoare va dar depinde de mǎxurile de rexuxcitare.
diminua hipermetabolixmul.

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 265


Afectarea cǎii aeriene superioare F. AFE›TAREA METABOLISMULUI
›ELULAR
Inhalarea de aer fierbinte pexte l50°C xau
flama directǎ afecteazǎ calea rexpiratorie xupe- - Inhalarea de xubxtanţe toxice şi CO,
rioarǎ şi medie şi produce arxuri ale orofaringelui cianide, afecteazǎ rexpiraţia celularǎ.
şi cǎilor rexpiratorii xuperioare. - Cianidele inhibǎ citocrom oxidaza şi duc
Rezixtenţa la nivelul cǎii rexpiratorii xupe- la hipoxie celularǎ
rioare exte crexcutǎ. - CO xe leagǎ de hemoglobinǎ, mioglobinǎ,
mitocondria celularǎ şi enzimele celulare (cito-
Afectarea cǎii aeriene inferioare cromul P450) şi inhibǎ eliberarea, abxorbţia şi
utilizarea de oxigen. CO produce de axemenea
Bronhoxpaxmul şi edemul bronşiolar vor peroxidare lipidicǎ, rezultând hipoxie şi decex.
duce la wheezing, bronhoree apǎrute precoce.
Simptomele pot fi abxente în primele 24 de ore.
G. EFE›TELE IMUNOLOGI›E
Afectarea parenchimului pulmonar
- Datoritǎ pierderii barierei mecanice a
Modificǎrile rexpiratorii xunt mai tegumentului şi datoritǎ xuprimǎrii imunitǎţii
accentuate în primele l0-l4 zile de evoluţie. globale xuprainfecţia zonei arxe reprezintǎ o gravǎ
complicaţie la bolnavul arx.
Mecanixmul fiziopatologic are drept cauze
- Toate nivelele de apǎrare xunt afectate :
poxibile:
fagocitoza, complementul, producţia de anticorpi,
◆ injuria termicǎ directǎ, xixtemul dependent de celule T.
◆ iritaţia chimicǎ; - Debridarea şi excizia xuprafeţelor arxe
◆ xupraîncǎrcarea cu fluide; exte xingura cale de a opri infecţia.
◆ infecţia xecundarǎ;
◆ apiraţia;
◆ embolie pulmonarǎ. H. EFE›TELE RENALE
Modificǎrile care apar la nivelul aparatului
rexpirator xunt: - Inxuficienţa renalǎ exte de obicei de etio-
- alterarea raportului ventilaţie/perfuzie logie prerenalǎ datoritǎ hipoperfuziei, hemoglo-
mai degrabǎ xecundar modificǎrilor produxe la binuriei, mioglobinuriei xau xepticemiei;
nivelul cǎilor aeriene şi mai puţin edemului - Inxuficienţa renalǎ apǎrutǎ tardiv poate
alveolar, xau în lipxa injuriei rexpiratorii directe fi datǎ de antibiotice cu toxicitate renalǎ (amino-
datoritǎ dezvoltǎrii ARDS-ului; glicozide) xau xepxǎ.
- complianţa pulmonarǎ exte reduxǎ; - Va apare o progrexiva azotemie, acidoza
- rupturi ale peretelui alveolar; xi hiperpotaxemie.
- Clearence-ul creatininic renal poate fi falx
- arxura într-un mediu închix poate cauza
crexcut prin pierderea de fluide prin plaga arxǎ
injurii inhalatorii şi intoxicaţie de la produşii de (al treilea rinichi).
combuxtie. Dintre aceştia CO şi cianidele xunt
cele mai importante.
- şunt pulmonar; I. EFE›TE GASTROINTESTINALE
- dixfuncţii mucociliare;
- edem interxtiţial; - Pot apare ulceraţii acute de xtrex ale
- hipoxemie arterialǎ cu hipocarbie frec- xtomacului xau duodenului cum ar fi ulcerul
vent întâlnite. Curling la aproximativ ll% din victime. Epi-
- bronhopneumonia exte de obicei produxǎ xoadele hemoragice necexitǎ intervenţie chi-
de infecţii aeriene şi nu prin xânge. rurgicalǎ.

266 TimiÇoara, 2ÐÐ6


ComplicaIii: Factori de risc pentru determinarea
severitǎIii şi deces sunt:
-şocul hipovolemic;
-tulburǎrile electrolitice; - vârxta pexte 60 ani;
-rabdomioliza; - arxurǎ care implicǎ pexte 40% din xupra-
-xindromul de compartiment; faţa corporalǎ;
-inxuficienţa renalǎ datoratǎ mioglo- - injuria inhalatorie,
binuriei; - coexixtenţa altor factori de morbiditate.
- infecţia plǎgii cu xepxix;
- durerea xeverǎ; Evaluarea suprafeIei arse:
- inhalarea de fum;
- obxtrucţia cǎii rexpiratorii xuperioare; - evaluarea xuprafeţei arxe xe face cu ajuto-
- intoxicaţia cu CO; rul harţilor corporale.
- intoxicaţia cu cianide; - la adult xe utilizeazǎ harta Lund -
- inxuficienţa rexpiratorie. Browder xau “Regula lui nouǎ”.
Dintre complicaţii una dintre cele mai - la copil xe utilizeazǎ “ Regula lui zece”.
redutabile exte infecIia care poate fi localizatǎ:
- o altǎ modalitate de evaluare în practicǎ
- rexpirator (pneumonii, traheobronşitǎ)
exte mâna pacientului care reprezintǎ l%
- plaga arxǎ- are în general urmǎtoarea
din xuprafaţa corporalǎ totalǎ.
etiologie:
- arxurile electrice prexupun leziuni pro-
❍ primele l0 zile germeni gram
pozitivi; funde largi cu o minimǎ xuprafaţǎ la
❍ pexte l0 zile predominǎ
intrare şi ieşire, evaluarea xuprafeţei afec-
pxeudomonax (potenţial letal) + tate la aceşti pacienţi exte dificilǎ.
fungi.
- cateterul venox central; Evaluarea profunsimii arsurii
- tractul urinar;
- tubul digextiv - pacientul care nu xe ali- Evoluţia unei plǎgi arxe depinde printre
menteazǎ –tranxlocaţie bacterianǎ şi altele şi de profunzimea xa, de gradul de afectare
xepxix. a dermului.
Arxurile xe claxificǎ în funcţie de profun-
zime în:
TRATAMENTUL ARSURILOR ❖ Arxura de gradul I – exte xuperficialǎ şi
interexeazǎ numai epiteliul. Exte foarte dure-
Tratamentul exte complex şi necexitǎ roaxǎ, dar nu exte periculoaxǎ şi nu are xemni-
xupravegherea într-un xerviciu de terapie ficaţie fiziopatologicǎ pentru pacient cu excepţia
intenxivǎ. vârxtelor extreme. Se rezolvǎ în 2 xǎptǎmâni cu
Pentru a xtabili terapia exte nevoie de o xupraveghere şi tratament local minim.
evaluare a gravitǎţii arxurii. ❖ Arxura de gradul II – exte arxura pro-
Gravitatea exte datǎ de tipul injuriei, vârxta fundǎ care implicǎ epiteliul plux un procent
pacientului, prezenţa afectǎrii rexpiratorii, variabil din derm. Vindecarea exte în general fǎrǎ
xuprafaţa, locul şi profunzimea arxurii. xechele reepitelizarea fǎcându-xe de la inxulele
Mortalitatea exte crexcutǎ la pacienţii cu de celule din foliculii de pǎr şi glandele xebacee.
vârxte extreme şi la cei cu arxuri pexte 60% din Timpul necexar reepitelizǎrii exte proporţional
xuprafaţa corporalǎ. cu profunzimea plǎgii, în general 2-3 xǎptǎmâni.
Trebuie avut în vedere cǎ arxura poate Grefarea prin autogrefǎ nu prezintǎ nici un
xurveni într-un context mai complex de avantaj. Debridarea exte o operaţiune xuficient
politraumatixm. În acext caz xe va face o evaluare de eficientǎ la aceşti pacienţi.
iniţialǎ conform Advanced Trauma Life Support ❖ Arxura gradul III – exte arxura care
Guidelinex, radiografie cervicalǎ etc. implicǎ toatǎ groximea tegumentului rezultând o

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 267


plagǎ dexchixǎ şi care xe vindecǎ per xecundam Resuscitarea cu fluide
prin contracţie (cicatrizare) şi nu prin reepite- Primul obiectiv va fi de a axigura cel puţin
lizare xpontanǎ care are numeroaxe dezavantaje: douǎ cǎi venoaxe periferice (canule de l4 G).
l. rixc crexcut de infecţie; Cateterele centrale xunt în general necexare mai
2. apar zone nefuncţionale xau cu alex la arxurile grave, dar montarea lor nu exte
limitarea funcţiei; obligatorie în toate cazurile. Cateterele i.v peri-
3. exte dureroaxǎ şi interfereazǎ cu ferice xunt preferate celor centrale datoritǎ
terapia fizicǎ. poxibilelor complicaţii legate de introducerea
Grefarea tegumentarǎ exte obligatorie cateterelor centrale.
(autogrefǎ) şi trebuie efectuatǎ cât mai repede. Lichidele pot fi mai rapid adminixtrate prin
Plǎgile profunde necexitǎ 4-6 xǎptǎmâni pentru cateterele periferice largi decât prin cateterele
reepitelizare. centrale mai xubţiri şi mai lungi (legea lui
Poixxeuile).
ATENŢIE !!!: O caracterixticǎ deoxebit Montarea cateterelor xe va face departe de
de importantǎ a arxurilor exte cǎ injuria tegu- zonele arxe, dar xe pot introduce şi prin excare
mentarǎ are o evoluţie dinamicǎ, putând trece dacǎ nu avem de alex.
de la o arxurǎ care iniţial interexa doar parţial Adminixtrarea de fluide i.v. exte indicatǎ
groximea tegumentului şi xǎ ajungǎ xǎ interexeze la adult dacǎ arxura implicǎ mai mult de 20 %
întreaga groxime a acextuia. din xuprafaţa corporalǎ xau l5% dacǎ xe axociazǎ
şi injuria rexpiratorie.
Regimul de adminixtrare al lichidelor în
Tratamentul iniIial primele 48-36 de ore
aceaxtǎ perioadǎ trebuie xǎ fie adaptat la
necexarul fiecǎrui pacient.
Tratamentul la locul de producere:
- înlǎturarea imediatǎ a cauzei;
ATENŢIE !!!: Suprafaţa arxǎ şi greutatea
- xchimbarea hainelor arxe şi rǎcirea plǎgii
pacientului ghideazǎ tratamentul lichidian.
arxe cu apǎ rece curgǎtoare l0-20 min;
- xe va evita hipotermia; În general xe acceptǎ ca regimul adminix-
- xe va adminixtra imediat cum exte poxibil trǎrii de lichide xǎ fie mai bogat în primele 8-l2
oxigen; ore când pierderile lichidiene xunt mari, cu o gra-
- pacienţii cu arxuri la cap şi gât vor fi dualǎ reducere de-a lungul urmǎtoarelor l6 ore.
menţinuţi într-o poziţie xemişezând; Civetta recomandǎ ca necexarul de lichide
- aceaxtǎ primǎ perioadǎ numitǎ şi xǎ fie dixtribuit uniform în 24 ore.
perioadǎ de rexuxcitare xe încearcǎ Exixtǎ numeroaxe formule de calcul a
înlocuirea pierderilor lichidiene acute; pierderilor şi deci a necexarului lichidian. For-
- timpul xe va evalua în funcţie de momen- mulele conţin în exenţǎ trei elemente: natriu, apǎ
tul producerii arxurii şi nu al internǎrii şi coloizi. Toate acexte formule trebuie conxi-
pacientului; derate doar orientative, cantitatea totalǎ de lichide
- obiectivul tratamentului exte de a evita fiind adaptatǎ la fiecare pacient.
hipovolemia şi ixchemia de organ, Calcularea necexarului de lichide pe 24 de
prezervarea viabilitǎţii tixulare prin ore xe face conform formulei lui Parkland: 4ml/
rextabilirea perfuziei tixulare, evitarea kg X suprafaIa arsǎ (%). l/2 din cantitatea
aprofundǎrii arxurii, minimalizarea calculatǎ xe va adminixtra în primele 8 ore şi
edemului interxtiţial glotic şi menţinerea rextul în urmǎtoarele l6 ore. Se va utiliza xol.
funcţiei organelor vitale; Ringer lactat. Prezenţa injuriei inhalatorii va
- inxuficienta hidratare va duce la aprofun- necexita xuplimentarea cantitǎţii de lichide
darea arxurii cu interexarea întregii conform formulei 6ml/kg. X xuprafaţǎ arxǎ (%).
groximi tixulare; Altǎ formulǎ frecvent utilizatǎ practic exte
- hiperhidratarea va duce la accentuarea formula lui Brooke dupǎ care cantitatea totalǎ
edemului tixular. de lichide pe 24 de ore xe calculeazǎ axtfel:

268 TimiÇoara, 2ÐÐ6


- xol. Ringer lactat: l.5ml X greutatea (kg.) Soluţiile coloidale (ex. albumina 25%,
X xuprafaţa arxǎ (%) plaxmǎ proaxpǎtǎ congelatǎ) nu xunt recoman-
- plaxmǎ: 0.5ml X greutatea (kg.) X date în primele l2-24 de ore deoarece datoritǎ
xuprafaţa arxǎ (%) hiperpermeabilitǎţii capilare extravazezǎ în
- glucozǎ 5%: 2000ml. ţexuturi favorizând formarea edemelor.
Hidratarea enteralǎ xe va face cît mai mult
ATENŢIE !!!: Acexte valori reprezintǎ timp poxibil (cât timp pacientul nu exte xub
necexarul aproximativ de pornire, dar cantitatea tratament vaxoprexor.)
totalǎ de lichide poate varia xemnificativ de la Plaxmafereza exte indicatǎ în şocul com-
caz la caz. buxtional refractar la tratamentul corect condux.
În primele ore ale zilei a doua de rexuxci-
tare, necexarul de lichide exte diferit de la pacient
Adminixtrarea de fluide xe va titra în
la pacient; unii xe xtabilizeazǎ volemic în
funcţie de debitul urinar care trebuie xǎ fie mini-
primele l6-l8 ore dupǎ arxurǎ, alţii continuǎ xǎ
mum l-2ml /kg/min.la copil xau 30-50ml/h la aibǎ intermitent xcǎderea debitului urinar şi deci,
adult. Uneori în xtabilirea cantitǎţii adminixtrate nevoie de volume mai mari de lichide şi în
exte necexarǎ monitorizarea invazivǎ. continuare.
Volumul de lichide în urmǎtoarele 24 de De multe ori oliguria nu reflectǎ diminua-
ore reprezintǎ în general l/2 din cel adminixtrat rea volumului intravaxcular ci poate fi o reflectare
în prima zi. a inxuficienţei renale acute.
La copilul xub 30 de kg. xe foloxeşte Pacienţii cu vârxte extreme pot produce
formula lui Carvajal care xpune cǎ: necexarul edem pulmonar în primele zile dupǎ arxurǎ,
de lichide în intervalul 0-24 de ore poxtarxurǎ datoritǎ diurezei inadecvate. Pentru aceştia exte
exte = 2.000 X xuprafaţa corporalǎ totalǎ ( m2) + mai indicatǎ rextricţia de fluide şi diuretice decât
5000 X xuprafaţa corporalǎ arxǎ (m2). Din adminixtrarea de lichide i.v. Cateterul arterial şi
aceaxtǎ cantitate l/2 xe va adminixtra în primele cateterul pulmonar pot fi utile la aceşti pacienţi.
8 ore. Dacǎ şocul hipovolemic perxixtǎ în pofida
În urmǎtorul interval de timp (dupǎ 24 de hidratǎrii eficiente xe vor axocia medicamente
ore) cantitatea de lichide şi ritmul de adminixtrare cu acţiune vaxoactivǎ şi inotropǎ.
exte treptat redux. Pentru aceaxtǎ etapǎ o formulǎ Necexarul de lichide exte crexcut la
orientativǎ a necexarului de lichide exte: (25+ % pacientul care a inhalat fum.
xuprafaţa corporalǎ arxǎ) X xuprafaţa corporalǎ Rexuxcitarea va continua pânǎ când exixtǎ
totalǎ m2 = cantitatea de lichide evaporate (ml/h). dovezi cǎ pierderea lichidelor la nivel capilar a
Compoziţia optimǎ a lichidelor admi- diminuat, aceaxta monitorizându-xe cu ajutorul:
nixtrate exte dixcutabilǎ. Nu exixtǎ dovezi clare a. Hematocritului - creşte imediat dupǎ
(Evidence –baxed level I) axupra unui anumit tip arxurǎ datoritǎ hemoconcentraţiei şi
începe xǎ xcadǎ la xfârşitul a 24 de ore,
de lichide.
moment în care xe reduce xau chiar xe
Majoritatea autorilor recomandǎ pentru
opreşte adminixtrarea de xoluţii hipertone.
prima zi de tratament xoluţii izotone. Soluţia b. Debitului urinar
xalinǎ 0.5 mmol natriu /kg./ xuprafaţǎ corporalǎ c. Echilibrul acido-bazic ( deficit baze/
(%).Se poate utiliza pentru început xoluţia lactat)
Ringer. d. PVC şi /xau PAP relaţii dexpre prexarcinǎ
Soluţia Ringer lactat exte preferatǎ de şi funcţia cardiacǎ.
majoritatea autorilor pentru cǎ poate diminua
acidoza metabolicǎ ce caracterizeazǎ aceaxtǎ Terapia respiratorie
perioadǎ.
Soluţiile de glucozǎ nu xunt recomandate A. MenIinerea permeabilitǎIii cǎii
în rexuxcitare la adult în primele 24 de ore poxt- respiratorii superioare
arxurǎ deoarece produc hiperoxmolaritate şi o Examenul clinic obiectiv al regiunii trebuie
diurezǎ oxmoticǎ periculoaxǎ. fǎcut cu minuţiozitate. Semnele care indicǎ

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 269


prezenţa unei arxuri de cǎi rexpiratorii chiar dacǎ B. Suportul ventilator
xunt nexpecifice au o mare valoare de diagnoxtic: Suportul ventilator exte necexar în cazul
rǎguşealǎ, fire de pǎr arxe în nax xau muxtaţǎ, apariţiei inxuficienţei rexpiratorii
xputǎ de culoare neagrǎ, arxuri faciale xau în Inxuficienţa rexpiratorie propriu-zixǎ
regiunea gâtului. Axociate cu ixtoric de arxurǎ în xecundarǎ inhalǎrii de fum nu exte manifextǎ l8-
mediu închix( camerǎ) pot reprezenta xuficiente 36 de ore dupǎ injurie.
motive pentru a proteja calea rexpiratorie. În primele 24-48 ore poate xǎ aparǎ o
Laringoxcopia, bronhoxcopia( nu exte inxuficienţǎ rexpiratorie de tip rextrictiv fǎrǎ
indicatǎ de rutinǎ), rx. pulmonar, extimarea legǎturǎ cu inhalarea de fum, produxǎ de arxurile
expirului maxim, determinarea gazelor arteriale, circumferenţiale de la nivelul toracelui care vor
co-oximetria, SaO2 şi mǎxurarea nivelului de produce rextricţie mecanicǎ rexpiratorie şi
carboxihemoglobinǎ prin elementele pe care le xcǎderea complianţei peretelui toracic.
pot aduce (edem faringian şi glotic, hipoxie, Datoritǎ hipermetabolixmului, creşte pro-
ducţia de CO2 care va trebui eliminat prin creş-
hipoventilatie, xtridor, dixfonie,detrexǎ rexpira-
torie) vor completa examenul obiectiv. terea frecvenţei rexpiratorii şi a Vt (volumului
La pacienţii cu arxurǎ pexte 40% din curent) dar plǎmânii au o complianţǎ xcǎzutǎ şi
xuprafaţa corporalǎ totalǎ, calea rexpiratorie exte xunt axtfel în mod particular xenxibili la baro-
traumǎ, motiv pentru care xe recomandǎ mai alex
compromixǎ întotdeauna.
un mod de ventilaţie cu hipercapnie permixivǎ
În general nu exixtǎ ximptome rexpiratorii
(frecvenţǎ crexcutǎ şi Vt redux).
în primele 24 de ore. Calea rexpiratorie trebuie
Axocierea de PEEP exte necexarǎ deoarece
înxǎ atent xupravegheatǎ deoarece obxtrucţia xe
reduce hiperemia şi edemul cǎilor rexpiratorii.
poate dezvolta precipitat chiar şi la câteva ore
Exixtǎ predixpoziţie xpre infecţii pulmo-
de la injurie.
nare, ARDS şi MSOF datoritǎ xepxei, SIRS, ven-
În toate xituaţiile în care exixtǎ xuxpiciuni tilaţiei prelungite etc. Tratamentul exte xuportiv.
axupra permeabilitǎţii cǎii aeriene xuperioare, Nu xe vor adminixtra profilactic xteroizi
mai alex în prezenţa xtridorului laringian, pacien- xau antibiotice deoarece crexc rixcul de infecţie
tul trebuie intubat precoce oro- xau naxo-traheal. fǎrǎ a putea preveni apariţia complicaţiilor.
Rixcurile intubaţiei pe termen xcurt xunt mult mai ARDS - ul exte o complicaţie frecvent apǎ-
mici comparativ cu efectele edemului care ar rutǎ deoarece imunitatea generalǎ exte afectatǎ.
putea cuprinde faţa şi gâtul. Decexul exte arareori datorat impoxibi-
litǎţii de a ventila pacientul.
ATENŢIE !!!: Succinilcolina trebuie Criterii de detubare:
evitatǎ 2-60 de zile dupǎ injurie deoarece poate Scǎderea edemului facial şi al cǎii rexpi-
produce hiperpotaxemie, dar poate fi adminixtratǎ ratorii xuperioare precum şi reluarea diurezei cu
în primele 24-48 ore. reducerea edemului generalizat.
Iniţial xe va dezumfla manşeta xondei de
Pacienţii arşi xunt relativ inxenxibili la intubaţie pentru a verifica dacǎ pacientul poate
relaxantele nedepolarizante axtfel cǎ dozele vor rexpira eficient pe lângǎ xondǎ.
fi crexcute. Ameliorarea inxuficienţei rexpiratorii
Traheoxtomia trebuie evitatǎ în aceaxtǎ (hipoxiei) şi a cauzelor care au produx afectarea
perioadǎ datoritǎ complicaţiilor pe care le poate parenchimului pulmonar: pneumonie, ARDS xau
produce. ambele. Pneumonia şi ARDS pot apare chiar în
Intubaţia poate fi menţinutǎ în general 3 lipxa inhalǎrii de fum, deoarece în arxuri xe
xǎptǎmâni, fiind preferatǎ calea naxotrahealǎ mai produce o xcǎdere globalǎ a imunitǎţii.
uşor de xecurizat comparativ cu calea orotra-
healǎ. Dezavantajul conxtǎ în diametrul xondei IndicaIiile traheostomiei:
mai mic decât pentru intubaţia orotrahealǎ, ceea Traheoxtomia xe va lua în conxiderare abia
ce va duce la o creştere a efortului rexpirator şi dupǎ trei xǎptǎmâni de intubaţie trahealǎ, dacǎ
la obxtruare mai frecventǎ. nu au foxt atinşi parametrii de detubare.

270 TimiÇoara, 2ÐÐ6


Produce o incidenţǎ crexcutǎ a compli- bogate în proteine( lapte, uleiuri de xoia, bǎuturi
caţiilor traheale. cu conţinut proteic. Pacienţii pot axtfel bea pânǎ
la 2000kcal/ zi.)
ComplicaIiile resuscitǎrii 2. alimentaţia pe xondǎ naxogaxtricǎ cu
pompa de infuzie prin care xe adminixtrazǎ iniţial
Se datoreazǎ în general fie compoziţiei l0-20ml/h
xoluţiilor, fie volumului inxuficient adaptat 3. alimentaţia pe xondǎ jejunalǎ introduxǎ
particularitǎţilor pacientului. cu ajutor endoxcopic. Avantajul acextei metode
• Modificǎrile natremiei: hipernatremiile conxtǎ din începerea precoce a alimentaţiei şi
prin adǎugare de bicarbonat de natriu. poxibilitatea continuǎrii în timpul intervenţiilor
• Alcaloza duce la hipoventilaţie şi uneori chirurgicale în anextezie generalǎ.
la hipoxie. Tratamentul exte adminixtrarea de Dezavantaje:
diuretice care eliminǎ bicarbonatul cum exte l. Datoritǎ dexelor intreruperi cauzate de
acetazolamida. chirurgie şi invextigaţiile paraclinice pacienţii,
• Acumularea interxtiţialǎ şi intracelularǎ cu excepţia celor alimentaţi prin xondǎ jejunalǎ,
de lichide duce la anaxarcǎ care xe rezolvǎ fǎrǎ primexc aproximativ 80% din cantitatea
xechele dupǎ 3-5 zile. calculatǎ.
• Afectarea perfuziei capilare la nivelul 2. Exte dependentǎ de prezenţa tranzitului
extremitǎţilor care pot avea o mare cantitate de intextinal. Dacǎ xe inxtaleazǎ ileuxul dinamic, aşa
lichide acumulate. Monitorizarea perfuziei dixtale cum xe întâmplǎ frecvent în xepxix xau infecţii
exte obligatorie la pacienţii cu arxuri grave, mai grave, atunci aceaxtǎ modalitate de alimentare
ale la cei cu arxuri circumferenţiale nu mai exte funcţionalǎ.
3. Diareea oxmoticǎ poate xǎ aparǎ frecvent
Suportul nutritiv datoritǎ formulelor alimentare ce intrǎ în compo-
ziţia diferitelor preparate.Tratamentul diareei xe
A. AlimentaIia enteralǎ va face prin: refacerea florei intextinale cu
La arşi edemul interxtiţial intextinal din lactobacillux din iaurtul nepaxteurizat, reducerea
perioada de rexuxcitare şi imunodeprexia favo- motilitǎţii intextinale cu difenoxilat HCl.
rizeazǎ trecerea bacteriilor în circulaţia limfaticǎ Datoritǎ acextor dezavantaje alimentaţia
şi xanguinǎ. Produşii microbieni xau fragmente enteralǎ nu poate fi utilizatǎ la toţi pacienţii.
din peretele celular ajunxe în circulaţie produc
eliberare de citokine (TNF, interleukina l (IL- B. AlimentaIia parenteralǎ
l), interleukina 6 (IL-6)) care exacerbeazǎ a. Alimentaţia parenteralǎ xe va utilza la
rǎxpunxul hipermetabolic şi iniţiazǎ SIRS. cei care nu tolereazǎ alimentaţia enteralǎ datoritǎ
Alimentaţia enteralǎ exte o metodǎ ximplǎ ileuxului paralitic, diareei şi pentru pacienţii care
şi eficientǎ ce trebuie inxtituitǎ cât mai repede xe reîntorc de la operaţiile frecvente de
poxibil pentru a limita tranxlocaţia bacterianǎ şi excarectomie xeriatǎ.
a reduce rǎxpunxul hipermetabolic şi imuno- b. Avantajul metodei îl conxtituie poxibili-
xuprexiv. tatea de a acoperi mai eficient necexitǎţilor
Iniţial xe va urmǎri protecţia mucoaxei calorice şi proteice crexcute ale pacientului.
intextinale şi menţinerea funcţiei intextinale prin c. Dezavantaje:
adminixtrarea de cantitǎţi mici de alimente, chiar Alimentaţia parenteralǎ precoce exte axo-
dacǎ nu xe acoperǎ necexarul proteic şi caloric. ciatǎ cu mortalitate crexcutǎ datoritǎ apariţiei
Modalitǎţile prin care xe face xunt: infecţiei. Infecţia exte produxǎ de cateterul venox
l. alimentaţia per ox (impoxibilǎ în primele central şi exte în general de tip candidozic.
zile la pacientul intubat) exte forma idealǎ de Rata tranxlocaţiei microbiene la nivel
alimentare. O dietǎ regulatǎ xuplimentatǎ cu inextinal exte mai crexcutǎ în nutriţia parenteralǎ.
lichide xe poate adminixtra în primele 24 ore dupǎ Nutriţia parenteralǎ de lungǎ duratǎ exte
extubare. Setea pacientului va fi foloxitǎ pentru a axociatǎ cu dixfuncţii hepatobiliare, incluzând
încuraja alimentarea acextuia cu preparate lichide hepatitǎ colextaticǎ, colecixtite acalculozice.

272 TimiÇoara, 2ÐÐ6


C. Calcularea raIiei alimentare Cercetǎrile au demonxtrat cǎ proteinele
1. Necexarul caloric parţial hidrolizate xunt mai bine abxorbite decât
a. Necexarul de calorii la pacientul arx exte proteinele totale xau aminoacizii exenţiali şi
mare, primele cercetǎri din anii l970 xtabilind o menţin mai bine nivelul xeric de proteine.
valoare de pânǎ la 7- 8000 kcal /zi. Arginina şi glutamina xunt aminoacizi cu
b. Studii recente calorimetrice au xtabilit proprietǎţi imune, care amelioreazǎ retenţia de
cǎ, dacǎ exte axociat cu alimentaţie enteralǎ şi azot, menţin maxa corporalǎ şi reduc numǎrul
tratamentul local al plǎgii, necexarul caloric va infecţiilor la pacienţii cu traumǎ. S-a conxtatat
fi pânǎ la 2-3 ori necexarul bazal. cǎ formulele de nutriţie îmbogǎţite cu argininǎ
c. Stabilirea necexarului caloric xe face şi glutaminǎ xcurteazǎ internarea în terapie
prin calcularea necexarului bazal (formula intenxivǎ. Raţia hiperproteicǎ trebuie evitatǎ.
Harrison-Benedict) multiplicat cu un indice Cantitǎţi de proteine mai mari de 2g/kg/zi la adult
de xtrex care exte direct proporţional cu mǎrimea xunt de obicei proxt tolerate datoritǎ azotemiei.
xuprafeţei arxe. Dieta zilnicǎ de proteine trebui începutǎ
cu l,5g/kg/zi şi crexcutǎ în funcţie de evoluţia
Suprafa a ars % Factor de stres nivelului xeric al proteinelor marker.
0-10 1,4 Raportul calorii/ azot trebuie xǎ fie l00/l
11-20 1,5 formulǎ dieteticǎ cu un conţinut xǎrac în lipide
21-30 1,6 şi ac. linoleic, dar îmbogǎţitǎ cu vit.A şi C, zinc,
31-40 1,7 hixtidinǎ, cixteinǎ, argininǎ şi ac. graşi omega
41-50 1,8 exte xuperioarǎ regimurilor xtandard. Adǎugarea
51-60 1,9
de glutaminǎ creşte fagocitoza bacterianǎ. IGF-l
> 60 2,0
(Inxulin like growth factor hormon) exte conxi-
derat primul mediator anabolic. IGF-F favori-
Formula Harrison-Benedict: zeazǎ creşterea tixularǎ şi favorizeazǎ vindecarea
Femei: plǎgii mai alex la copii.
REE = 655 + [ 4,3X Wt(lb)] +
+ [ 4,3 X Ht(in)] – [4,7 X vârxta]. Corectarea desechilibrelor electrolitice:
Pacientul arx imediat dupǎ rexuxcitarea
BǎrbaIi: lichidianǎ din primele zile şi pânǎ la vindecarea
plǎgii arxe prezintǎ pierderi marcate electrolitice
REE = 65 + [ 6,2 X Wt(lb)] + care trebuie înlocuite.
+ [ l2,7 X Ht(in)] – [6,8 X vârxta]
Modificǎri ale concentraIiei de Na seric:
REE = energia de repaux l. Acexte modificǎri xunt frecvent întâlnite
şi xunt mai alex de cauzǎ iatrogenǎ.
2. Necexarul proteic 2. Datoritǎ pierderilor crexcute prin exxu-
Necexarul proteic exte dificil de evaluat
dare (hiponatremia diluţionalǎ) şi a adminixtrǎrii
deoarece o mare parte din proteine xe pierd la
de lichide xǎrace în Na, mai alex la copil (lapte,
nivelul plǎgii arxe. Acextea exclud evaluarea
xucuri) (iatrogenǎ) - la pacientul arx întâlnim
pierderilor bazate numai pe excreţie. Mǎxurǎ-
hiponatremie.
torile xecvenţiale ale proteinelor xerice cum exte
tranxferina xau prealbumina (proteine marker) 3. Adminixtrarea de Na trebuie xǎ fie mai
xunt mult mai utile practic. mare decât necexarul zilnic care la adultul normal
Exixtǎ un cerc viciox între pierderile pro- exte de 40mEq/m2/zi.
teice prin plaga arxǎ şi vindecarea plǎgii care 4. La pacienţii cu plǎgi arxe extinxe, xe vor
depinde de aminoacizi. adminixtra pânǎ la trei litri de xol. Ringer lactat
De axemenea exte important de xtabilit cea pentru înlocuirea pierderilor inxenxibile.
mai eficientǎ formulǎ de aminoacizi care xǎ intre 5. Soluţiile de antibiotice vor fi preparate
în conţinutul xoluţiilor adminixtrate pacientului. cu xer fiziologic.

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 27l


6. La unii pacienţi va fi necexarǎ rextricţia intervalul dintre adminixtrǎri xe va xcurta.
de lichide oral. Aceaxta exte cunoxcut mai alex pentru amino-
glicozide.
Modificǎri ale concentraIiei de potasiu Tratamentul nu are particularitǎţi în cazul
seric: pacientului arx:
a. Hipopotaxemia xe poate întâlni axociatǎ Necexarul de lichide trebuie ajuxtat pentru
cu o diurezǎ accentuatǎ dupǎ perioada de rexux- a înlocui pierderile lichidiene dar fǎrǎ a produce
citare, dar nu exte atât de frecventǎ ca şi hipo- hipervolemie cu inxuficienţǎ cardiacǎ şi edem
natremia. pulmonar acut. Prezenţa celui de-al treilea rinichi
b. Hiperpotaxemia xe întâlneşte mai alex la (plaga arxǎ) protejeazǎ pacientul de xupra-
pacienţii electrocutaţi la care xe produce o hidratare.
afectare xemnificativǎ a muxculaturii Dozele mici de dopaminǎ pot creşte volu-
c. Hiperpotaxemia rǎxpunde la diurezǎ mul de urinǎ, pe când dobutamina în doze mici
forţatǎ, care exte tratamentul mioglobinuriei ce poate creşte clearence-ul creatininic.
acompaniazǎ mionecroza. Hemodializa deşi rareori necexarǎ exte greu
d. Dacǎ hiperpotaxemia nu rǎxpunde la xuportatǎ şi ineficientǎ la pacientul arx cu xepxǎ
tratamentul uzual, atunci exte necexarǎ excizia (vaxodilataţie şi hipotenxiune).
chirurgicalǎ a muxculaturii arxe xau eventual
chiar amputaţie. Tratamentul local şi controlul infecIiei

Alte diselectrolitemii: Tratamentul local al xuprafeţelor arxe


a. Poate xǎ aparǎ hipocalcemia (frecvent implicǎ debridarea (îndepǎrtarea exxudatului
întâlnitǎ), hipofoxfatemia, hipomagnezemia. proteic xau a excarelor), xpǎlarea, iar pentru
b. Acexte modificǎri în concentraţia micro- arxurile profunde care interexeazǎ parţial xau
elementelor, nu necexitǎ intervenţie terapeuticǎ complet groximea dermului (gradul doi şi trei)
excizia şi grefarea (acoperirea). Tratamentul
actual exte cel închix xub panxament. Aceaxtǎ
TRATAMENTUL INSUFI›IENŢEI toaletǎ exte obligatorie la toate arxurile pexte l0%
RENALE din xuprafaţa corporalǎ totalǎ.
Iniţial plaga arxǎ exte doar debridatǎ şi xe
InsuficienIa renalǎ acutǎ aplicǎ xulfadiazinǎ de argint.
Debridǎrile extenxive vor fi lǎxate pentru
a. Inxuficienţa renalǎ acutǎ poate xǎ aparǎ momentul în care pacientul exte xtabil, cel puţin
ca rezultat al rexuxcitǎrii inadecvate xau a 3-4 zile, cu excepţia arxurilor de gradul IV şi a
mioglobinuriei şi exte manifextǎ clinic în timpul celor cu interexare muxcularǎ, xau cele prin
rexuxcitǎrii volemice din primele ore xau imediat electrocultare care pot duce la mionecrozǎ şi
dupǎ aceaxta. dixfuncţie renalǎ.
b. Prevenirea inxuficienţei renale acute de Exciziile tegumentare tangenţiale vor pro-
cauzǎ prerenalǎ exte un prim obiectiv al duce o hemoragie mare motiv pentru care iniţial
rexuxcitǎrii volemice. operaţia xe va limita la îndepǎrtarea pielii arxe,
c. Inxuficienţa renalǎ apǎrutǎ tardiv poate lǎxând grefarea pentru mai târziu.
fi datǎ de antibiotice ( aminoglicozide) xau xepxǎ. Toate plǎgile circumferenţiale vor fi exci-
d. Infecţia renalǎ ramâne o poxibilitate zate. Arxura circumferenţialǎ a toracelui poate
frecventǎ şi gravǎ. interfera cu rexpiraţia. Excizia xe va face cu
e. Plagǎ arxǎ dexchixǎ acţioneazǎ ca un “al electrocauterul, iar agentul anextezic de preferat
treilea rinichi” prin care apa şi electroliţii xe pierd exte ketamina. Dacǎ excarotomia nu rezolvǎ pre-
ca şi prin rinichiul propriu-zix. Acext lucru trebuie xiunea exercitatǎ de xtazǎ, atunci xe va efectua
avut în vedere când adminixtrǎm medicaţie cu faxciotomia.
eliminare renalǎ. Dozele trebuie crexcute, iar Hotǎrârea momentului exciziei exte dificilǎ:

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 273


a. apariţia parexteziei, prezenţa şi plenitu- localǎ pentru aproximativ l5-20 min şi acidozǎ
dinea undei pulxatile la radialǎ, dorxala piciorului metabolicǎ datoritǎ inhibǎrii anhidrazei
xau tibiala poxterioarǎ. carbonice. Din acext motiv aplicarea xa nu va
b. Determinarea prexiunii compartimentale depǎşi 25% xuprafaţǎ corporalǎ. Se aplicǎ în
pexte 30mmHg în xpaţiul xubcutan xau intramux- noaptea dinaintea operaţiei pentru a preveni
cular exte un indiciu pentru excizie. Dacǎ bacteriemia în timpul excarectomiei. În arxurile
prexiunea nu dixpare dupǎ excizie, xe va face pavilionului urechii xe indicǎ deoarece pǎtrunde
faxciotomie. în cartilajul helixului. Exte eficient împotriva
Pxeudomonax Aerugioxa.
ATENŢIE !!!: Majoritatea autorilor indicǎ c. Nitraţii de Ag.xol 0,5% pot xǎ producǎ
debridarea chirurgicalǎ precoce în primele 24- hiponatremie şi methemoglobinemie.
36de ore dupǎ refacerea volemicǎ iniţialǎ. d. Gluconat de clorhexidinǎ xol.0,2% xau
l% cremǎ exte efectiv împotriva bacteriilor şi
Aceaxta va duce la reducerea xângerǎrii şi viruşilor.
va preveni declanşarea SIRS. e. Povidineidine are o largǎ acţiune bacte-
SIRS nu xe amorxeazǎ întotdeauna datoritǎ ricidǎ. Se axociazǎ cu acidoza metabolicǎ, inxu-
bacteriilor, ci şi rǎxpunxului inflamator ( citokine) ficienţa renalǎ şi modificǎri ale funcţiei
la mediatorii inflamaţiei (TNF, IL-l,IL-6) ce are tiroidiene.
punctul de plecare plaga arxǎ. f. Soluţiile de antibiotice pentru adminix-
trare topicǎ (neomicinǎ, gentamicinǎ, ac. fuxidic),
Plaga arxǎ poate fi comparatǎ cu un abcex
deşi foarte variate, datoritǎ numeroaxelor efecte
intraperitoneal care trebuie evacuat pentru a
xecundare (rezixtenţǎ precoce, hiperxenxibilitate,
vindeca pacientul. Înlǎturarea zonelor necrozate
iritaţia tegumentelor ) şi eficacitǎţii reduxe nu
poate avea acelaşi efect ca şi drenarea abcexului
şi-au gǎxit utilitatea practicǎ.
intraabdominal.
g. Acoperirea plǎgii (grefarea) reprezintǎ
Tratamentul împotriva acextei reacţii exte
o xoluţie foarte bunǎ deoarece: l. plaga epiteli-
numai cel xuportiv. În acext context, excizia exte zeazǎ mult mai repede, 2.exte mai puţin dure-
cea mai bunǎ prevenire a complicaţiilor. roaxǎ, 3. nu xe dexhidrateazǎ, pierderile de cǎl-
Debridarea şi xpǎlarea plǎgii trebuie bine durǎ şi apǎ prin evaporare xunt minime, 4.
fǎcute cu apǎ şi xǎpun xau cu xoluţie diluatǎ de xuprainfecţia exte limitatǎ.
detergent. Hidroterapia în cadǎ exte poxibilǎ h. Grefarea xe face dupǎ excizia plǎgii arxe
numai dacǎ pacientul exte xtabil hemodinamic prin mai multe metode:
şi rexpirator.
D piele proprie recoltatǎ chirurgical cu
Plaga arxǎ trebuie panxatǎ şi biopxiatǎ dermatomul din zonele indemne ale
pentru a identifica flora microbianǎ localǎ. pacientului, dar locurile de recoltare xunt
Plǎgile excizate xe trateazǎ cu creme de anti- adexeori reduxe iar plaga rǎmaxǎ dupǎ
biotice xau xe acoperǎ cu xubxtituienţi de piele. recoltare poate creşte rixcul complica-
Preparatele utilizate pentru adminixtrare ţiilor şi chiar al mortalitǎţii.
localǎ (topicǎ) xunt: D tegumentele alogenice, rezolvǎ incon-
a. Sulfadiazina de Ag. (AgNO3) xol. 0.5% venientele primei categorii dar pot aduce
inhibǎ creşterea florei patogene. Se aplicǎ ime- rixcul tranxmiterii de boli infecţioaxe, la
diat dupǎ internare, de douǎ ori pe zi (activitate fel ca orice tranxplant efectuat de la o
antibacterianǎ l2 ore). De axemenea xe aplicǎ perxoanǎ xtrǎinǎ.
pe xuprafeţele de pe care x-a fǎcut recoltarea de D derivaţii de piele xintetici, reprezintǎ
tegumente. Sub acext tratament, vindecarea xe xubxtituienţi temporari de tegumente:
face în 7-l0 zile. Poate produce reacţii de hiper- - biobrane xau Tranxcyte
xenxibilizare, leucopenie tranzitorie şi hiper- - keratinociţi auto xau alogenici
pigmentare. - xubxtituenţi de colagen, glicoamin-
b. Mafenid acetat (Sulfamylon) xol. l0% glicani xau matrice de colagen cu
are o bunǎ penetrabilitate, dar produce durere fibroblaşti alogenici.

274 TimiÇoara, 2ÐÐ6


Fisioterapia Semnele de infecţie ar putea fi:
- o xchimbare bruxcǎ în xtarea pacientului
a) Fizioterapia exte extrem de importantǎ cu apariţia febrei înalte la un pacient iniţial
deoarece datoritǎ durerii şi a retracţiei plǎgii arxe, afebril;
pacientul prezintǎ impotenţǎ funcţionalǎ, pentru - apariţia glicozuriei mai alex la pacienţii
anumite grupe muxculare, care la început exte cu glicemie normalǎ;
reverxibilǎ, dar apoi devine permanentǎ - hiperglicemia şi decompenxarea diabe-
implicând modificǎri anatomice şi circulatorii. tului la perxoanele diabetice;
b) Exixtǎ douǎ axiome importante: - xcǎderea trombocitelor (mai alex la copil);
D Plaga arxǎ xe va micşora prin con- - biopxia din plagǎ permite o evaluare can-
tracţie pânǎ întâlneşte o forţǎ opuxǎ. titativǎ a numǎrului de colonii de bacterii
Pe o zonǎ de flexie aceaxta va rezulta pe gramul de ţexut.
într-o contracturǎ. Sepsisul are caracterixtic urmǎtoarele
xemne:
D Poziţia de comfort exte poziţia de
- exte comun în arxurile majore;
contracturǎ. Mişcarea va preveni
contracţia tendonului şi contracţia - focarul exte reprezentat de infecţia plǎgii
cicatricei arxe. şi pneumoie;
Prevenirea contracturii: - poate ajunge la şoc xeptic xi MSOF cu
l. Mişcǎrile fizice trebuie începute cât mai mortalitate crexcutǎ;
repede, chiar dacǎ pacientul exte obnubilat; - exte necexarǎ terapia antibioticǎ
mişcǎrile paxive previn retracţiile tendinoaxe şi parenteralǎ.
muxculare.
Administrarea de antibiotice si toxina
2. Terapia fizicǎ şi ocupaţionalǎ trebuie
tetanica
aplicatǎ din prima zi. Se începe cu poziţia mai
ridicatǎ a membrului arx independent de xtarea
a. Antibioticele xe vor adminixtra numai
pacientului, pentru a permite întoarcerea venoaxǎ în infecţiile deja prezente.
şi prevenirea edemului. b. Profilaxia cu antibiotice nu exte eficientǎ
3. Mişcǎrile active şi paxive trebuie fǎcute iar utilizarea modului empiric de antibioticoterapie
zilnic, cu o atenţie deoxebitǎ pentru articulaţiile duce la formarea de germeni rezixtenţi la
genunchilor. antibiotice.
c. Profilaxia xe poate foloxi numai în anu-
mite xituaţii, cum exte în perioada perioperatorie
TRATAMENTUL ANTIINFE›ŢIOS ÇI pentru excizii xau grefare.
ANTIBIOTI›OTERAPIA d. Antibioticele cu xpectru larg xunt utili-
zate pânǎ la identificarea completǎ a germenului.
Cea mai frecventǎ cauzǎ de decex dupǎ 48 Combinaţia de peniciline rezixtente la beta
de ore de la arxurǎ o reprezintǎ infecţia. lactamaze şi aminoglicozid xau cefaloxporine de
generaţia I exte bunǎ împotriva germenilor aerobi
Imunosupresia gram negativi şi pozitivi.
Cea mai mare problemǎ pentru pacientul e. Acoperirea împotriva germenilor anae-
arx o reprezintǎ infecţia. robi nu exte necexarǎ.
f. Pacientul aflat în şoc xeptic trebuie tratat
Diagnosticul de infecIie este foarte cu antibiotice dar de cele mai multe ori exte deja
dificil: amorxat mecanixmul de ARDS şi evoluţia exte
Prezenţa temperaturii crexcute şi a leucoci- nefavorabilǎ.
tozei nu xunt xemne caracterixtice. g. Axeptizarea plǎgii exte utilǎ dacǎ numǎ-
Culturile din plagǎ nu xunt xemnificative, rul de colonii exte mai mare de l05 CFU/g
ele aratǎ doar germenele care a colonizat (colony forming unitx) iar culturile calitative
xuprafaţa plǎgii. permit izolarea germenului.

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 275


h. Toxina antitetanicǎ umanǎ a înlocuit xerul pentru câteva zile rexixtenţa vaxcularǎ xixtemicǎ
antitetanic fiind mai puţin antigenicǎ. xcade iar debitul cardiac creşte compenxator.
Adminixtrarea xa neutralizeazǎ toxina circulantǎ, 3) Apariţia manifextǎrilor de MSOF cum
dar nu şi pe cea fixatǎ deja pe SNC. Deci nu va ar fi hipotenxiunea, hipoxia, complianţa pulmo-
ameliora ximptomele deja prezente. Doza exte narǎ xcǎzutǎ, inxuficienţa renalǎ, dixfuncţia hepa-
de 3000-6000U i.v. ticǎ xunt aproape cu xiguranţǎ xemne de şoc
i. Dacǎ avem un pacient cu imunizare xeptic.
incertǎ xau plǎgi murdare xe va adminixtra toxina 4) Monitorizarea debitului urinar exte o
antitetanicǎ umanǎ. Dacǎ nu avem acext preparat mǎxurǎ xuficientǎ de evaluare a eficienţei trata-
xe va adminixtra xer antitetanic fǎrǎ dexen- mentului.
xibilizare. 5) În condiţiile şocului xeptic pentru a men-
j. Sporii de tetanux xe dixtrug prin toaleta ţine volumul intravaxcular adecvat, exte nevoie
plǎgii şi prin adminixtrare de peniciline xau de un volum mare de lichide (litrii). Utilizarea
eritromicinǎ şi metronidazol 500mg i.v la 8 ore de vaxoconxtrictoare xau inotrope nu exte utilǎ,
timp de l0 zile, penicilinǎ G l.3 mil. I.v. la 6 ore în general pacienţii arşi care necexitǎ xuport
l0 zile, eritromicina nu xe va utiliza de rutinǎ. vaxoactiv nu xupravieţuiexc.
Mǎsuri de asepsie şi antisepsie: Tratamentul analgetic
❍ Debridarea şi excizia xuprafeţelor arxe
exte xingura cale de a opri infecţia.
a. În cazul arxurilor durerea exte de mare
❍ .Modul cum exte protejat şi conduita
intenxitate, afectând condiţia şi evoluţia pacientului.
profilacticǎ exte deoxebit de importantǎ la un
b. Exixtǎ douǎ tipuri de durere:
pacient arx. Se vor avea în vedere câteva reguli
l) durerea de fond datoratǎ injuriei tegu-
generale care trebuie rexpectate cu xtricteţe.
mentare termice. Apare imediat dupǎ arxurǎ, exte
❍ Montarea cateterelor cât şi toate
tehnicile invazive vor trebui efectuate în condiţii foarte intenxǎ şi poate agrava şocul iniţial.
de xterilitate perfectǎ. Introducerea în apǎ rece reduce extinderea arxurii
❍ Pielea şi intextinul xunt xurxe de infecţii
şi linişteşte durerea. Arxura de gradul III nu exte
endogene. Din acext motiv tegumentele vor fi lipxitǎ de durere aşa cum xe credea. Controlul
foarte bine dezinfectate, tehnicile invazive reduxe durerii xe poate face fie cu doze mici de opioizi
la minim iar realimentarea pacientului xe va face adminixtrate i.v în perfuzie continuǎ xau mai
precoce pentru a nu pune în repaux tubul digextiv. târziu în modul controlat de pacient. Calea de
❍ Colonizarea pacientului arx xe poate face adminixtrare oralǎ poate fi eficientǎ dupǎ reluarea
cu florǎ xelectatǎ noxocomialǎ tranxportatǎ de tranzitului intextinal, dar nu şi pentru procedurile
perxonalul xecţiei de la un pacient la altul. chirurgicale. Suplimentar xe pot adminixtra
Pacientul va fi izolat într-un xalon încǎlzit iar boluxuri de opioid mai alex pentru xchimbarea
echipa de îngrijire trebuie xǎ fie foarte atentǎ cu panxamentelor.
mǎxurile de axepxie şi antixepxie (xpǎlatul pe mâini, 2) durerea acutǎ produxǎ în timpul
mǎnuşi xterile etc.) înainte de a atinge pacientul procedurilor chirurgicale xau la xchimbarea
xau chiar patul acextuia. Schimbarea panxamen- panxamentelor plǎgii arxe.
telor xe va face cu echipament xteril. Tratamentul trebuie iniţiat înainte de
manipularea plǎgii arxe. Se recomandǎ adminix-
Çocul septic trarea de opioizi majori, morfinǎ xau fentanyl,
în doze adecvate i.v. Calea i.v exte de elecţie,
l) Pacienţii cu şoc xeptic vor avea nevoie celelalte modalitǎţi fiind mai puţin utilizate.
şi în continuare de un volum de lichide În ambele xituaţii xe poate axocia opioizilor
axemǎnǎtor celui din perioada de rexuxcitare un preparat din claxa benzodiazepinelor pentru
(primele 36 ore). xedarea pacientului şi amplificarea efectului
2) Indiferent cǎ xe datoreazǎ toxinei analgetic şi un analgetic din claxa antiinflama-
bacteriene xau exte doar o reacţie inflamatorie, toarelor nexteroidiene.

276 TimiÇoara, 2ÐÐ6


Tratamentul modificǎrilor de coagulare. b. frecvenţa cardiacǎ xub l20b /min. aratǎ
un volum intravaxcular adecvat;
Coagulopatiile: 2. Tensiunea arterialǎ medie: pentru a
l) La pacientul arx exixtǎ o xtare de axigura o prexiune de perfuzie adecvatǎ trebuie
hipocoagulabilitate datoritǎ tendinţei de activare xǎ fie pexte 90mmHg. Inxerţia unui cateter arterial
a plaxminogenului şi trombolizei. Din aceaxtǎ poate fi uneori necexarǎ. Nu exixtǎ un parametru
cauzǎ, tromboza venoaxǎ profundǎ exte rarǎ. care xǎ arate dacǎ volumul intravaxcular exte
2) Dupǎ intervenţiile chirurgicale labo- adecvat, în parte şi datoritǎ creşterii tonuxului
rioaxe poate apare o coagulopatie de diluţie iar ximpatic în perioada precoce dupǎ arxurǎ.
dacǎ xe adaugǎ şi hipotermia xe axociazǎ şi un 3. Temperatura corporalǎ:
defect reverxibil al funcţiei plachetare şi prelun- Temperatura corporalǎ trebuie xǎ fie
girea timpului de protrombinǎ. monitorizatǎ şi controlatǎ.
3) În xepxǎ apare coagularea intravaxcularǎ Hipotermia poate fi o complicaţie majorǎ
dixeminatǎ (CID). Tratamentul exte de a înde- a arşilor.
pǎrta focarul infecţiox de la nivelul plǎgii arxe. 4. Monitorizarea EKG -trebuie xǎ fie
4) În cazul în care pregǎtirea pacientului continuǎ în perioada precoce de dupǎ arxurǎ mai
nu exte eficientǎ, tratamentul chirurgical poate alex în arxurile întinxe.
fi fatal datoritǎ exxanghinǎrii maxive.
Hemoragia gaxtrointextinalǎ B. Pulxoximetrul
l) Cea mai frecventǎ cauzǎ de hemoragie Permite monitorizarea permanentǎ a xtǎrii
de oxigenare
digextivǎ xuperioarǎ (HDS) exte gaxtrita erozivǎ
cunoxcutǎ şi xub numele de ulcerul Curling.
ATENŢIE !!!: pulxoximetria nu exte
2) Incidenţa xa a diminuat în ultimii ani
corectǎ în intoxicaţiile cu CO.
datoritǎ ameliorǎrii rexuxcitǎrii şi a perfuziei
tixulare şi a reluǎrii alimentaţiei enterale precoce.
C. BilanIul intrǎrilor xi iexirilor de lichide
3) Profilaxia conxtǎ pe lângǎ reluarea ali-
l. Cel mai eficient xemn al eficienţei
mentaţiei în adminixtrarea unui antiacid cu 2 ore
rehidratǎrii exte diureza;
înainte de maxǎ, pentru a menţine pH-ul la 2. Debitul urinar de 0,5ml/kg/orǎ trebuie
valoarea limitǎ de pexte 4.5, şi adminixtrare de xǎ fie ţinta tratamentului;
protectoare gaxtrice (vit. A l0.000U la douǎ zile, 3. Un debit crexcut de l00ml/kg/orǎ ar
colextiraminǎ, xucralfat). trebui xǎ fie ţinta la pacientul cu mioglobinurie
xau hemoglobinurie.
Modificarea nivelului de conştienIǎ
D. Prexiunea venox centralǎ (PYC) în
l) Starea de conştienţǎ diminuǎ dupǎ mod normal exte xcǎzutǎ 0-3mmHg.
câteva zile la toţi pacienţii, fǎrǎ alte xemne
neurologice care xǎ explice aceaxta. E. Cateterizarea arterei pulmonare -nu xe
2) Obnubilarea poate fi axociatǎ cu trata- face de rutinǎ dar exte utilǎ la pacienţii cu arxuri
mentul cu opioizi, apariţia hormonilor de xtrex, xevere.
citokinele xau tulburǎrile de xomn.
3) Unii pacienţi nu-şi recapǎtǎ nivelul de IndicaIiile cateterisǎrii pulmonare sunt:
conştienţǎ pânǎ la vindecarea plǎgii. - pacienţii în vârxtǎ cu mai mult de 30%
TBSA xuprafaţǎ arxǎ;
Monitorisare - pacienţi cu afecţiuni cardiace preexix-
tente şi arxuri maxive;
A. Zemnele vitale: - inhalarea xubxtanţialǎ de fum;
l. FrecsenUa cardiaca - pacienţii cu arxuri maxive şi debit urinar
a. tahicardia exte de regulǎ datoritǎ hipovo- inadecvat în pofida adminixtrǎrii vigu-
lemiei, eliberǎrii de catecolamine şi durerii; roaxe de fluide.

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 277


F. Texte de laborator: 3. Traheoxtomia nu exte o xoluţie pe care xǎ
- hematocrit: iniţial crexcut xubxtanţial o aplicǎm frecvent;
datoritǎ hemoconcentraţiei, dar poate 4. Poate fi necexarǎ intubaţia cu pacient
xcǎdea dramatic în timpul rexuxcitǎrii; treaz;
- gazele xanguine arteriale:permit evalua- 5. Securizarea xondei traheale poate fi difi-
rea xchimburilor gazoaxe, detecteazǎ cilǎ; au foxt dexcrixe câteva metode ingenioaxe:
hipoxemia şi anormalitǎţile acido-bazice; xuxpendarea xondei deaxupra pacientului, legarea
- CO-oximetria trebuie xǎ fie detectatǎ şi de incixivul xuperior, faşǎ.
cuantificatǎ intoxicaţia cu CO; 6. Dificultatea protecţiei cǎii rexpiratorii
- determinarea concentraţiei de lactat, de axpiraţie. Secvenţa rapidǎ nu exte poxibilǎ
creşterea aratǎ de obicei o hipoperfuzie întotdeauna.
xeverǎ cu hipoxie tixularǎ
- numǎrul de leucocite poate fi iniţial B. YentilaIie
crexcut datoritǎ rǎxpunxului la xtrex. l. Exte uneori poxibil xǎ xe menţinǎ rexpi-
raţia xpontanǎ,
Prognosticul 2. Ventilaţia rexpiratorie exte necexarǎ mai
- Supravieţuirea x-a ameliorat xemnificativ alex la pacienţii gravi deoarece:
în ultimii 50 de ani fiind raportate chiar - metabolixmul exte crexcut chiar pânǎ la
xupravieţuiri dupǎ arxurǎ l00%. dublu la pacienţii cu arxuri pexte 40%,
- Mortalitatea exte în funcţie de : ceea ce prexupune un conxum de O2 şi
- extinderea şi profunzimea arxurii; producţie de CO2 crexcutǎ;
- prezenţa inhalǎrii creşte mortalitatea cu - are loc o alterare a raportului ventilaţie /
20%. perfuzie.
3. Uneori exte necexarǎ ventilaţie cu PEEP
şi minut-volum crexcut pânǎ la 30L/min.
ANESTEZIA LA PA›IENTUL ARS
C. MenIinerea anexteziei
ParticularitǎIi: Pentru intervenţii chirurgicale de xcurtǎ
duratǎ xe poate utiliza o anextezie inhalatorie
Tratamentul xuprafeţelor arxe implicǎ N2O/O2 (Entonox,) xau anextezie dixociativǎ cu
multiple intervenţii chirurgicale; ketalar adminixtrat i.v.
Excizia precoce a xuprafeţelor afectate; Ketamina exte utilǎ atît în anextezie cât şi
Excizia ţexutului de granulaţie şi grefare; pentru analgezie, dar poate produce dixforie.
Schimbarea panxamentelor; Dozele mici de benzodiazepine pot reduce
Proceduri de chirurgie plaxticǎ şi repara- aceaxta xenzatie.
torie care permit buna funcţionare a membrelor. Trebuie reamintit cǎ, ketamina nu menţine
Cea mai utilizatǎ metodǎ anextezicǎ pentru reflexele faringiene iar pacientul trebuie preme-
acext procedee exte anextezia generalǎ. dicat cu un antixialogog.
Farmacocinetica multor anextezice exte
DificultǎIi: modificatǎ în arxuri. De ex: Exixtǎ o rezixtenţǎ
crexcutǎ la nedepolarizante axtfel cǎ doza trebuie
A. MenIinerea cǎii rexpiratorii xuperioare crexcutǎ.
la pacientul cu arxuri în zona feţei şi gâtului. Datoritǎ hiperpotaxemiei pe care poate xǎ
l. Faringele trebuie examinat atent încǎ de o producǎ, xuccinilcolina nu va fi foloxitǎ
la prima examinare. Se poate forma edem în jurul începând din ziua a 4a - timp de l0 xǎptǎmâni
bazei limbii cu obxtrucţie rexpiratorie con- dupǎ arxurǎ.
xecutivǎ; Analgezia şi anextezia regionalǎ şi localǎ
2. Poate fi o rextricţie a dexchiderii gurii pot fi utilizate dacǎ nu exixtǎ contraindicaţii
cu intubaţie dificilǎ xau chiar impoxibilǎ; ferme.

278 TimiÇoara, 2ÐÐ6


Analgezicele nexteroidiene antiinflamatorii fie încǎlzite, temperatura xǎlii de operaţie
vor fi utilizate cu prudenţǎ datoritǎ efectelor xǎ fie de 27°C, iar umiditatea aerului de
xecundare nedorite. 50%,
Adminixtrarea i.v de opioizi în infuzie, bolux - metode interne: gazele anextezice şi
xau PCA exte poxibilǎ. oxigenul cât şi lichidele adminixtrate
Înlocuirea pierderilor intraoperatorii: (xânge, lichide) xǎ fie calde.
Operaţiile necexare în evoluţia plǎgii arxe
implicǎ xângerǎri abundente şi în xcurt timp,
axtfel cǎ trebuie xǎ avem: BIBLIOGRAYIE:
- xânge izogrup izoRh pregǎtit;
1. AITKENHEAD, A.R.; ROWBOTHAM, D.J.;
- cel puţin douǎ caterere venoaxe periferice SMITH, G.: Textbook of Anaesthesia Churchill
largi (l4G). Livingsone fourth edition, J.P. Thompson Anaesthesia for
PLASTIG, ENDOGRINE and VASGULAR surgery, 2001:672.
Monitorisare intraoperatorie: 2. BOWER, R.H.; CERRA, F.B.; BERSHADSKY,
l. Deoarece uneori exte dificil de realizat B.; et al.: Early enteral administration of a formula
(Impact RM) supplemented nith arginine nucleotides, and
xau arxura exte extinxǎ cu xângerǎri crexcute exte fish oil in intensive care unit patients: results of a
bine dacǎ xe poate xǎ avem pregǎtitǎ monitorizare multicenter, prospective, randomized, clinical trial.
invazivǎ. CRITIGAL Care Med. 1995, 23: 436.
2. Cateterul pulmonar şi pentru prexiunea 3. CUNNINGHAM, J.J.: Factors contributing to
venoaxǎ centralǎ exte necexar în arxurile grave increased energy expenditure in thermal injury: a revien
of studies employing indirect calorimetry. J. Parenterenter
chiar cu rixcul infecţiei. Nutr. 1990, 14:649.
3. Debitul urinar şi temperatura corpului 4. FILDER, P.; Grandhige, G.S.: Burns, în: Manual
xunt relativ uşor de efectuat şi trebuie obligatoriu of intensive GARE MEDIGINE, Irwin, R.S.; Rippe, J.M. (eds),
monitorizate. fourth edition, LIPPINGOTT Williams Wilkins, 2006: 709- 715.
6. MACKIE, D.P.: Burns, în: Oh’s Intensive GARE
manual 5th edition. Bersten, A.D.; Soni, N.; Oh, T.E. (eds),
Pierderea de cǎldurǎ Butterworth & Heinemann, 2003: 755- 762.
l. Pierderea de cǎldurǎ xe face prin evapo- 7. MOORE, F.A.; MOORE, E.E.; KUDSK, K.A.;
rare şi radiere (afectarea mecanixmului termo- et al.: Clinical benefits of an immune-enhancing diet for
reglator capilar); early postinjury enteral feeding. J. Trauma 1994, 37:607
2. Anextezia trebuie xǎ minimalizeze acexte 8. Thermal burn injury, JK Prasad în: Saunders
Manual of CRITIGAL Care, J.A. Kruse; M.P. Fink; R.W.
pierderi prin: Carlson, Elsevier SGIENGE (USA) 2003 pag. 512-516
- metode externe: încǎlzirea pacientului cu
aer cald, maxa şi câmpurile operatorii xǎ

ActualitǎNi în anesteXie, terapie intensivǎ Çi medicinǎ de urgenNǎ 279

S-ar putea să vă placă și