Sunteți pe pagina 1din 4

GENUL LIRIC ȘI SPECIILE SALE

ARGUMENTĂRI-MODELE

GENUL LIRIC
Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care poetul/autorul îşi
confesează, în mod direct, prin excelenţă, cele mai adânci stări sufleteşti şi emoţii,
prin intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul resurselor expresive, astfel, creând
un Univers de mare forţă sugestivă, ce se adresează sensibilită ţii cititorului.
Opera literară X de Y prezintă caracteristicile genului liric: prezenţa eului liric, ca
instanţă a comunicării poetice, proiectat în discurs prin indici morfologici, iar modul
principal de expunere este descrierea/monologul liric.
Un prim argument pentru a evidenţia apartenenţa acestei opere la genul liric îl
constituie prezenţa eului liric, ca instanţă a comunicării poetice, proiectat în discurs
prin indici morfologici la persoana întâi, singular (forme pronominale, precum: ,,...",
,,...", ,,...", forme verbale, precum ,,…’’) sau la persoana a doua (forme pronominale,
precum: ,,…’’, forme verbale, precum ,,…’’), substantivul în cazul Vocativ…sau
interjecţia afectivă (rareori, apar indici la persoana a III-a)
Textualizarea eului liric pune în lumină tipul de lirism (subiectiv, confesiv sau
adresativ sau obiectiv), discursul fiind de tipul monologului liric.Tema/ temele creaţiei
sunt... (le precizezi şi dai exemple de versuri, arătând de unde reies.).
O altă dovadă a apartenenţei acestei opere la genul liric e dată de faptul că
autorul/poetul îşi exprimă sentimentul/sentimentele de..., în mod direct, iar
subiectivitatea reiese şi din valorificarea resurselor expresive ale limbii. Poetul este
capabil să transfigureze realitatea exterioară prin propria viziune, cu scopul de a
exprima metamorfozele fiinţei. Figura de stil predominantă este... (,,..."), (,,...), însă
nu lipsesc... (,,...") sau (,,..."). Comentează două-trei figuri de stil care să susţină
argumentul care surprinde sentimentul dominant din poezie.
În altă ordine de idei, descrierea, ca mod predominant de expunere, atestă
apartenenţa acestei opere la genul liric. Imaginarul poetic este preponderent... (,,..."),
surprins în regim... (,,..."). Tabloul prinde contur prin îmbinarea elementelor
aparţinând planului... (,,...") sau ale celui (,,...").
Nu în ultimul rând, elementele de versificaţie care imprimă discursului liric o
muzicalitate aparte, o tonalitate în acord cu trăirile poetului.Textul se compune
din...strofe, în care rima este...ritmul..., iar măsura versurilor este de...silabe.
Asadar, sintetizând cele afirmate, (prezenţa eului liric, a descrierii şi valorificarea
resurselor expresive) pot susţine că opera literară X de Y aparţine genului liric, iar
poetul abordează tema/temele… şi transmite ideea că...de o surprinzătoare forţă
expresivă.
DOINA POPULARĂ
Doina este o creatie a liricii populare, caracteristică folclorului românesc în care
sunt exprimate, cu sinceritate, cu căldură sau cu vehementă, sentimentele de
dragoste, de dor, de jale, de revolt si de nemultumire, prin intermediul sufletului
românului, proiectate în mediul rural si sunt interpretate pe o melodie tărăgănată.
Opera literară X întruneste elocvent trăsăturile unei doine populare: se
caracterizează prin adânca sa emotivitate, în care autorul exprimă un sentiment de...
(de dor, de jale, de revoltă), fiind însotită, de obicei, de o melodie adecvată ( caracter
sincretic), din punct de vedere prozodic, doinele sunt scurte ca întindere, versurile au măsura
de sapte-opt silabe, rima este împerecheată sau monorimă, ritmul este trohaic, toate acestea
contribuind la realizarea unei muzicalităti implicite a discursului si a unei tonalităti elegiace.
Pe de o parte, opera X este o doină populară, deoarece autorul anonim îsi exprimă, în mod
direct, un puternic sentiment de..., valorificând resursele expresive ale limbii, precum: epitete
(...); personificarea (...), (Comentezi o figură de stil care sugerează sentimentul respectiv.)
Instanta comunicării specifice operelor lirice (si implicit si doinei), eul liric, care este
textualizat prin indici morfologici la persoana I ,,...", ,,...", evidentiindu-se lirismul subiectiv si
discursul de tipul... (monologul liric/adresat). Exteriorizarea eului liric indică tipul doinei de...
(de dor, de jale, de înstrăinare). Doina se distinge prin caracterul intim, personal care reiese
din confesiunea eului liric profund afectat de... (dorul fată de.../de dragostea.../de
înstrăinarea.../de trecerea timpului...).
Pe de altă parte, caracterul sincretic al acestei specii literare este pus în evidentă printr-o
muzicalitate aparte, implicită, realizată prin intermediul prozodiei. Versurile sunt scurte,
având măsura de...rima este..., iar ritmul este... .Specificul folcloric al acestei creatii se
justifică, pe lângă caracterul anonim (autorul nu este cunoscut), oral (a fost transmis prin viu
grai de la o generatie la alta) si prin prezenta unui limbaj specific, valorificând valentele
expresiv-muzicale ale arhaismelor/regionalismelor...
Aşadar, sintetizând cele afirmate, pot sustine faptul că opera literară X este o doină
populară, ce îmbină mijloacele stilistice variate într-o compozitie de o mare fortă expresivă.

Explicatii suplimentare!!!
elegie-poezie lirică în care autorul îsi exprimă sentimente de tristete( de melancolie,
de regret);
elegiac-trist;
Muzicalitatea:
1.explicită-este rezultatul valorificării termenilor din câmpul semantic al muzicii
(,,vioară", ,,fanfară")
2. implicită-este o consecintă a elementelor de versificatie (rimă, măsură, ritm);
rezultat al valorificării natură, valorificând descrierea si o gamă largă a procedeelor
artistice.
PASTELUL
PASTELUL este specia liricii peisagiste, în care poetul/autorul îsi exteriorizează
trăirile prin intermediul vocii eului liric fată de un tablou din natură, valorificând
descrierea si o gamă largă a procedeelor artistice.
Opera literară X de Y este un pastel dedicat...(cui?), deoarece întruneste
caracteristici, precum: descrierea este modul predominant de expunere, apare grupul
nominal si limbajul abundă în expresivitate.
Pe de o parte, opera ...de...este un pastel, deoarece poetul/autorul îsi exprimă
direct sentimentul/sentimentele de...prin intermediul unui tablou...(static/dinamic). De
altfel, tema naturii, valorificată în orice pastel, este fixată prin indici textuali specifici
încă din titlu: ,,...".
Acesta surprinde... (atmosfera unui tablou-liniste-, un fenomen specific anotimpului
de...punctul de contemplare al cadrului natural, fie static (Malul Siretului), fie dinamic
(Sania), elementul central al tabloului( Bradul) sau tipul de peisaj: nocturn, diurn,
terestru, cosmic, silvestru, campestru, lacustru, marin etc.).
Tabloul prinde contur prin îmbinarea elementelor apartinând planului...cu cele ale
planului...Se remarcă instanta comunicării, care dă glas trăirilor autorului, eul liric,
textualizat prin indici morfologici la persoana întâi...evidentiindu-se lirismul subiectiv;
/care nu se proiectează în discurs, iar revelatori sunt indicii morfologici la persoana a
III-a...ce evidentiază lirismul obiectiv.
Pe de altă parte, fiind un pastel, este prezentă descrierea literară ca mod de
expunere. Imaginea reală este transfigurată prin folosirea unor procedee artistice,
descrierea fiind o proiectie a unor stări emotionale generate de contemplarea
tabloului. Astfel, (se identifică figurile de stil si se comentează).
Totodată, sunt prezente constructiile nominale (substantiv-adjectiv-exemple), dar si
verbele de miscare...care au rolul de a dinamiza tabloul descris, iar verbele la
indicative, prezent…(ex.) redau/eternizează frumusetea tabloului.
Nu în ultimul rând, elementele de versificatie (rima..., ritmul...măsura versurilor
de...silabe), contribuie la exprimarea sentimentului de...a autorului, prin realizarea
unei muzicalităti implicite a discursului.
Asadar, sintetizând cele afirmate, pot sustine că opera X de Y este un pastel
închinat..., îmbinând armonios diverse procedee de expresivitate artistică, într-o
compozitie echilibrată, de o mare fortă expresivă.
MESAJUL OPEREI LIRICE
Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor
pe care poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului
liric, cu scopul de a impresiona, de a sensibiliza, de a-l impresiona din punct de
vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate, pe nota afectivă, ce susţine
caracterul confesiv al textului.
În opinia mea mesajul textului/fragmentului X scoate în evidentă/pune în
lumină…(formulezi ideea centrală/sentimentele sau stările transmise, generalizând,
făcând referire şi la tema textului).
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor poetice
exprimate prin vocea eului liric: (care este ipostaza eului liric+mărcile lexico-
gramaticale, care sunt ideile poetice, le formulezi pe baza textului cu citate;
sentimentele şi stările exprimate+modurile de expunere)
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului (se specifică structura poeziei
şi se comentează ideea poetică).
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic, figurile de
stil, dobândind, în context, valenţe deosebit de expresive. Astfel, imaginile artistice:
vizuale...auditive...etc. (care vor fi interpretate).Un rol important în transmiterea
mesajului poetic îl au şi figurile de stil... (3-4 figuri de stil-interpretate).
ATENŢIE: se mai pot interpreta interogaţiile şi exclamaţiile retorice care atrag atenţia
asupra unor elemente devenite simboluri în text sau asupra unor emoţii, stări sau
punctele de suspensie.
În concluzie, poezia X de Y are un conţinut ideatic, original, profund, interesant,
inedit…, iar mesajul transmis este unul profund/relevant, deschis interpretărilor
cititorului ce ia contact cu universul ficţional propus de poeturilor de stil sonore
(aliteratia-repetarea consoanei; asonanta-repetate.

TITLUL OPEREI LIRICE


Titlul operei...de...se constituie ca o sinteză a întregului mesaj poetic, el
funcţionează ca o cheie de lectură intratextuală, oferind indicii cu privire la ideea
operei:... (care este ideea?). Este, astfel spus, o poartă de intrare în lumea textului,
pragul care face trecerea de la realitate la ficţiune.
Pe de o parte, opera...de...este o creaţie lirică ce valorifică o singură dimensiune
tematică/două dimensiuni tematice...şi... (numeşti temele, dai exemple din text din care
să reiasă tema/le), într-o formă versificată (...strofe/catrene), evidenţiindu-se ca tip de lirism
(subiectiv/confesiv/adresativ/obiectiv). Apare vocea eului liric, care se află în ipostaza de…şi
reiese din utilizarea indicilor morfologici…Titlul este sintetic/analitic şi este alcătuit din...
(precizezi valoarea/valorile morfologice), poezia fiind o creaţie închinată... (cui?). In plan
real, titlul…semnifică…, iar în plan imaginar, acesta semnifică…(poate fi o figură de stil pe
care o vei comenta).
Pe de altă parte, (TITLUL) devine simbolul central al textului, întărind mesajul acestuia, iar
legătura cu creaţia propusă se face prin intermediul cămpului lexico-semantic (exemple), dar
şi cu ajutorul resurselor sugestive, având menirea de a spori expresivitatea ideilor poetice şi de
a indica percepţia subiectivă a eului liric asupra...accentuând sentimentele de....
Astfel, ( evidenţiezi figurile de stil şi le comentezi)
Asadar, sintetizez prin a sublinia că titlul operei...de...reprezintă o chintesenţă a întregului
mesaj poetic, punând în lumină o creatie lirică pe tema..., de o surprinzătoare forţă expresivă.

S-ar putea să vă placă și