Sunteți pe pagina 1din 9

Euzn-MARA Tnonu

GRAMATICA 5
FI$E DE LUCRU
pe leclii 9i unitili de invilare
cu rrEMr $r rESTE DE EVALUARE

Editura Paralela 45
Guprins
Argument .........................5

Unitatea l. ACTUATIZAREA CUllO$TlNTEt0B DIN CLASA A lV-A


FiSa nr. /................. .....................7
FiSa nr. 2 ................. ..................... 8
FiSa nr. 3 ................. ................... l0
FiSa nr. 4 ................. ................... 12
Test inilial nr. I ........... ............... 15
Test inilial nr. 2 ........... ............... 18

Unitatea 2. 0RTOGBAFIE $l 0RT0EPIE


Alfabetul limbii romdne. Ordonarea cuvintelor dupl criteriul alfabetic.
Dic{ionarul. Articolul de diclionar .......22
Semivocali
Tipuri de sunete: Vocal[. Consoani. ........24
Corespondenla dintre literi gi sunet......... ....................25
Silaba. Accentul .....................27
Test stadial nr. L......... ..............30

Unitatea 3. V0CABULARUL.
Cuv6ntul, unitate debazl a vocabularului. Cuvdntul gi contextul.
Forma gi sensul cuvintelor ...................33
Categorii semantice. Sinonime. Antonime ...................36
C6mpul lexical ................ 40
Variafie stilisticS. Limba standard. Norm[ qi abatere. Istoria cuvintelor.
Variatii ale formei gi ale sensului in timp ...............42
Test stadial nr. 2 .......... ..............44

Unitatea 4. SINTAXA
Enuntul. Clasificarea propozifiilor. Punctuafia enunfului ................48
Test stadial nr. 3 .......... ..............52

unirarea 5. PARILE DE PB0POZITIE. PREDICATUT VEBBAT


Predicatul verbal 55
Test stadial nr. 4........... .............. 58

Unitatea 6. SUBIECTUI
Subiectul exprimat (simplu gi multiplu) .......................61
Acordul predicatului cu subiectul ..................64
Test stodial nr. 5 .......... ..............66

UritrerT. AIilBUTUt
AfihruI ......70
Tat stffi m- 6................. ........73

Unireet m,ml, WnBUt


Actualiaa croilfuFlor .......77
Modurile verbale. Indicativul. Timpurile modului indicativ. Timpul prezent........ 78
Timpul imperfect.... ....................82
Perfectul compus ..... 85
Perfectul simp1u........ ..................88
Mai-mult-ca-perfectul.... ............. 91
Timpul viitor.......... .....................93
Verbele auxiliare .....96
Modul imperativ.... .....................98
Forme verbale nepersonale. Modul infinitiv .................. 100
Modul participiu... .................... 103
Test stadial nr. 7 .......... ............ 105

Unitatea 9. SUBSTANTIVUL
Substantivele comune, substantivele proprii. Genul qi numirul substantivelor... 09
Articolul hotdrAt, articolul nehot6rdt (definiVnedefinit) 13
Posibiliti{i combinatorii ale substantivului (substantiv + atribut). Prepozi1ia...... 15
Test stadial nr. 8........... 18

Unitatea 10. PRONUMEIE


Pronumele personal. (Flexiunea pronumelui personal in raport cu persoana,
numdrul, genul) 122
Pronumele personal de polite(e.. 125
Test stadial nr. 9........... 128

Unitatea t1. NUMERALUI


Numeralul cardinal...... 131
Numeralul ordinal 13s
Test stadial nr. 10......... 138

Unitatea 12. ADJECTML


Adj ectivul. Acordul adj ectivului cu substantivul ............. t42
Articolul demonstrativ. Gradele de compara{ielde intensitate ale adjectiwlui.... 145
Test stadial nr. I L........ 150

Test.final.... 153
zortogrofie ti ortoepie
Frsn run. I
AtrRsrrUt Llnttstt ROIuArur. 0RoOnnBEA CUvINTEIOn oupA CRIIERIUI ALFABETIC.
Drcronnnul ARttcor-ut DE DIcnoNAB

ldentific6m
S
1. Scrie in ordine alfabeticd urmltoarele cuvinte: carte, literd, sunet, cdrturar, lexic,
vocabular, diclionar, alfubet, orticol, criteriu, vocald, semivocald, consoand, silabd, accent.

2 Caut5 urmitoarele cuvinte in DOOM 2 gi explicd de ce cuvintele au in fa!6 semnul


exclam6rii sau asterisc.
a) ! 4ntic/antlc
! computer
! profesoriprofesqr-
! sublinia
b) 'disco
* elidare
* tomograf
-
3. Folosind DOOV:.
subliniazd forma corectd a cuvintelor.
o Antichitate antichitate (epoca)
o conclusir- concluzir-
. sangvin/sanguin

@ inv6$6m
4. Scrie forma din diclionar a cuvintelor:
. am mers - . frumo$i -
o b[ieti - o dinsului -

22 w Gramaticd - clasa a V-a


@ €rers6m

ffi5. incercuiegte litera A (dacd apreciezicr afirmafia este adevlrati) sau F (daca
tu crezi cd este falsd).
o Sunt in ordine alfabetic[ urmitoarele cuvinte: cuvdnt, cuvintitor, cuvdntare,
(a)cuvdnta.A/F
. in dictionar, adjectivele au forma de masculin, singular. A / F
QffiO Scrie, pe spaliul punctat din faJa substantivului din prima coloan[, litera co-
respunzitoare explica{iei din coloana a doua.
. DOOM A. totalitatea literelor aSezate intr-o ordine convenfionalS, repre-
....r

zentAnd sunetele debazd ale unei limbi;


alfabet B. oper[ lexicograficd cuprinzdnd cuvintele unei limbi, organizate
intr-o anumitd ordine (de obicei alfabetic6);
diclionar C. Dicfionar ortografic, ortoepic qi morfologic.
sffi 7. Seria cu toate cuvintele in ordine alfabetic[ este:
a)alfabet,alfabetar,alfabetic,alfabetizare,alf abetiza;
b) dictionar, dicJiondraq, dic{iune;
c) silab[, silabic, silabisit, silabisire.
g. Transcrie din dictionar explica{ia substantivuluifoneticd.

r. Transcrie din DEX cdte un cuvdnt pentru fiecare abreviere (prescurtare).


. s.n. -
ovb.-
o inv. -

@ utitiz6m

Effi&f O.n*pfici-i coleguluide bancd, intr-un text de 3-5 rAnduri, in ce fel po{i folosi
Dex online pentru a descoperi forma corecti a unui cuv6nt.

Gramatici - clasa aV-a o 23


Wtr.sr ne jucim!
- o propozilie
SCrie in care primul cuvdnt sI ?nceapl ct o" al doilea cu b, altreilea cu c etc.
Yezi cdt de departe po{i ajunge!

@ Frsn un.2
Trpunr DE surrrETE: Vocnu. CousonuA. Semuocnu

I ldentific6m
1. Subliniazi cu o linie vocalele qi cu dou6 linii consoanele din textul urmltor. Incer-
cuieqte cu galben semivocalele.
A vorbi qi a scrie corect gramatical inseamnd a cvea puncte cardinale. Grarnatica e
lumina limbii romdne. Fdrd ea, cuvintele arfi cu ochii arSi de uitare Si Ei-ar pierde potecile.
(Fdnug Neagu, Insomnii de mdtase)

@ inv6[6m
2. Subliniaz[ cu albastru sunetul [i] vocalic Ai incercuiegte cu galben sunetul [i] semi-
vocalic din cuvintele urmdtoare, dupd ce le-ai desplrfit in silabe: iarbd, idee, mioare,
piele, veselie, iureS, zglobiu, Mihai.

@ €rersam

ffip3. incercuiegte litera A (dac[ apreciezi clafirmalia este adevdrati) sau F (dacd
tu crezi cI este false).
. in cuvdntul bibliotecd existii cinci vocale. A / F
. in cuv6ntal inimioard existii patru vocale, doud semivocale qi trei consoane. A / F
. in cuvdntul adevdrat,numlru] consoanelor este egal cu numIrul vocalelor. A / F
o Sunetul [e] din cuvdntul seard este semivocali. A / F
ffi4. Scrie, in spaliul punctat din fala cuvdntului din prima coloan6, litera cores-
punzitoare din coloana a doua.
...... - stilou A. cuvint in care existi nicio semivocald;
leoaicd B. cuv6nt in care existl trei semivocale;
machiai C. cuvdnt in care exist6 o semivocal[i
D. cuv6nt in care existd doud semivocale.

24 w Gramatic5 - clasa a V-a


Wo 5. incercuiegte litera corespunzStoare r[spunsului corect.
Seria cu toate cuvintele care conlin cdte doui vocale este:
a) vedere, carte, scris;
b) idee, copii, erou;
c) cas6, biiat, qcoal6.

Utitiz6m
€,
sffiO. Scrie un text dialogat format din 8-10 replici, imagindndu-ti ce teritoriul vo-
calelor a fost invadat de consoane.
,ffi Obseruolie. Vei rezolva acest exercitiu pe o foaie separata, pe care o vei
nD&f adiuga in portofoliul personal.

@ Fr$nun.3
GonrspouotNTA DTNTBE UrERA st sUNET

Hentific6m
S
l. Complet eazd tabelul urm6tor.

CuvAntul Numlrul sunetelor Numirul literelor


dictionar
alfabet
Cecilia
Gheorghe
eram
exemplu
1 incercuieqte cuvintele in care numdrul literelor este egal cu num5rul sunetelor: cercel,
seard, ceard, Alexandra, maci, ceas, cdmpie, exerciliu, gherghef geografie, girald,
vreche, George, vecin.

lnv6!6m

I Scrie cdte doud exemple de cuvinte care con{in grupul de sunete [cs] scris in doud
modaliuti diferite:
a) cs-
b) x-

Gramatici -clasa a V-a w 25


4. Grupeazd pe coloane cuvintele: Roxana, exerciliu, pix, examen, Alexa, existenld,
explozibil, auxiliar.
Cuvinte in care sunetul [xl Cuvinte in care sunetul [x]
se pronunti [csl se pronuntl [gzl

5. Grupeaz6 pe coloane cuvintele: eu, erd, este, elev, educalie, el, energie, ele.

Cuvinte care se pronun(I cu [e] Cuvinte care se pronunfl


ini{ial cu grupul [ie] inifial

@ €xes6m

ffit. incercuiegte litera A (dacb apreciezi cd afirmalia este adev[ratd) sau F (daci
it crezi cI este falsa).
. Grupul de litere ghe reprezinti un singur sunet in cuvdntul vegheau. A lF
. in cuvdnttl ciuperci existd 8 litere gi 6 sunete. A / F
mffi
ffi 7. Scrie, pe spa{iul punctat din fala cuvdntului din prima coloanS, litera cores-
punzitoare din coloana a doua.
exerciliu A.9 litere, 9 sunete;
....... - ghiveci B. 7 litere, 7 sunete;
bisilabic C. 9 litere, 10 sunete;
telefon D. 7 litere,6 sunete;
8.7 litere,5 sunete.
ffi j * incercuiegte litera coresp unzdtoare rispunsului corect.
Seria de cuvinte in care litera g redd singurd sunetul p] este:
a) gem, ger, ninge, ginere, morfologie;
b) mergeau, magiun, fragi, geam, gean6.
o Seria de cuvinte in care litera c red[ singur[ sunetul [d] este:
a) ceapl, ciob, cioarl, ceas;
b) circ, cine, cerc, pace, face.
o Seria de cuvinte in care grupurile de litere che, chi noteazd un singur sunet,
respectiv sunetul [kr], este:
a) chior, unchi, mdnunchi, chiar;
b) chimie, ridiche, chenar, chibrit.

26 w Gramatici -clasa a V-a


o Seria de cuvinte in care grupurile de litere ghe, ghi noteazAun singur sunet, respectiv
sunetul [g'], este:
a) unghie, ghimpe, ghinion, ghem, veghe;
b) unghi, gheat[, lighean, ghiozdan.
g. in cuvdntul tndoaievocalele sunt .. ..., iar semivocalele sunt

@ uritiz6m

re t0. Subliniazd varianta pe care tu o consideri corect5 in enunful: A scrie corect


este/nu este mai important decdt a vorbi corect.
Justificare:

@ Frsnrun.4
Srlnsn. Acceuul

Identific6m
S
l. incercuieqte silaba accentuatl din fiecare cuvdnt.
O bibliotecd nu e pur Si simplu un loc de depozitare a cdtorva mii de volume, ci Ei
un lucru viu, cald si familiar. (...) Nu te simli niciodatd singur printre cdrli.
(Nicolae Manolescq Cdrlile au suJlet)
L Grupeazd, urmdtoarele cuvinte dupi numdrul consoanelor intervocalice qi desparte
cuvintele in silabe: cdntec, atlet, casd, mascd, sculptor, lingvist, negru, atlas, vdsld,
monstru, aspru.
o VCV-
o VCCV-
o VCCCV-
o VCCCCV-

Gramatici - clasa aV-a w 2l