Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 19 FEBRUARIE 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al


Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.3 lit.b, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei extraordinare
domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, doamna BRONŢ DACIANA secretar general al U.A.T.,
doamna FERECEAN-GULER DACIANA, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei
Periam, precum și următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA,
AVRAM IOAN-MIRCEA, BUCŞE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL,
DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN,
RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ
CRISTIAN-MARIAN, USVAT VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 25 din data de 14
februarie 2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr.1214/14.02.2020,
când le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul


2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA
PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.

Secretarul general al U.A.T. Comuna Periam, doamna Bronţ Daciana, supune la vot Procesul-
verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc
în data de 30.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).
Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anişoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-contabil, contul de execuţie a bugetului Comunei Periam pe anul 2019, Proiectul

1
de hotărâre nr.1/14.02.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2019 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/14.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/14.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anişoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare și raportul prezentate de primarul Comunei Periam, cererile și adresele primite din
partea unor persoane fizice și instituții publice, rapoartele compartimentului de specialitate - inspector I
principal - contabil, anunțurile privind dezbaterea publică și procesele verbale de afișaj, Proiectul de
hotărâre nr.2/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020 și avizul
comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/14.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/14.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anişoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L.,
raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal - contabil, anunțul privind dezbaterea
publică și procesul-verbal de afișaj, Proiectul de hotărâre nr.3/14.02.2020 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-
Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2020 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/14.02.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/14.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, doamna consilier local Strutinschi Rodica,
preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise
lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General U.A.T.,
STRUTINSCHI RODICA BRONŢ DACIANA

S-ar putea să vă placă și