Sunteți pe pagina 1din 20

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
MASTER
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE
CONSTRUCȚII

EFICIENȚA INVESTIȚIILOR

PROIECT

Analiza cost – beneficiu pentru proiectul


de investiții “Construire Creșă”

dr. ing. Isabella Stan

Îndrumător proiect , Masterand,


dr. ing. Isabella Stan Ing.Radu(Frigioiu)Mihaela-Costelia

2018-2019
1. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI ȘI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

1.1. Identificarea investiției


Prin investiția propusă se dorește construirea unei creșe în comuna Sânpetru, jud. Braşov.
Suprafața terenului este de 1527mp, conform actelor de proprietate, și se află în proprietatea
Comunei Sânpetru.
1.2. Obiectivele investiției
Obiectul specific avut în vedere prin această investiție este construirea și darea în folosință
a unei creșe. Prin darea în folosință a acesteia se urmăresc următoarele obiective:
- Diversificarea formelor de învățământ preșcolar din Comuna Sânpetru
- Oferirea unei alternative părinților care trebuie să își continue activitatea profesională
după ce copilul ajunge la vârsta de 2 ani, ținând cont de faptul că în comună nu există
o unitate de tip creșă.

1.3. Perioada de referință


Orizontul de timp pentru care a fost făcută analiza cost-beneficiu a proiectului este 2020-2039
( perioada de analiză este de 20 ani, conform recomandărilor de întocmire a analizei cost –
beneficiu ). Este estimat faptul că implementarea proiectului se va realiza efectiv în perioada
2018-2019.

2. ANALIZA OPȚIUNILOR
Analiza opțiunilor proiectului a ținut cont de două scenarii ( varianta fără proiect și
varianta cu proiect ), iar înainte de calculul acestor două scenarii au fost clarificate
următoarele :
a. Zona cu influență a proiectului, aspect important pentru a identifica cererea fără
proiect precum și impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a
investiției.
b. Beneficiarii proiectului
- Grupul țintă vizat de proiect : populația preșcolară din comuna Sânpetru
- Beneficiari direcți :
 Comuna Sânpetru, jud. Brașov, solicitantul proiectului
 Copiii care frecventează creșa
 Personalul unității de învățământ
- Beneficiari indirecți :
 Populația din comuna Sânpetru
Alternativele analizate sunt următoarele:
A) Varianta fără proiect
În această situație s-au considerat costuri și venituri 0, având în vedere că în prezent nu
există nici o unitate în comună de tip creșă.

B) Varianta cu proiect, are în componență 2 soluții tehnice :


Varianta 1
Scenariul variantei cu investiție maximă și implicit realizarea acestui proiect este acela de
a construi o creșă, instituție care va deservi comunei Sânpetru.
Această variantă presupune aceeași structură funcțională, cu folosirea unor materiale de
finisaje mai moderne precum : pereți cortină din tâmplărie metalică , pardoseli epoxidice,
tavane casetate metalice, etc.
Valoarea totală a investiției pentru varianta 1 este 5.046.041 lei fără TVA, conform
devizului general.

Varianta 2
Clădirea va fi folosită pentru activități educaționale de tip “ Creșă “. Clădirea prin cele 4
săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deserve un număr maxim de 36 de copii,
împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mica ( 3 luni – 1 an ) respectiv grupa mare (
1 an – 3 ani ).
Suprafața utilă Totală = 887,95 mp
Suprafața desfășurată Totală = 1051,75 mp
Numărul personalului necesar este estimate la 16 persoane.
Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte
de 1527 mp și o lungime de 72,46 m de front stradal.
Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre de beton armat monolit,
compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A.
de 20cm la interior, și planșee din beton armat.
Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.
Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vată bazaltică de 10cm.
Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.
Valoarea totală a investiției pentru varianta 2 este de 4.617.265 lei fără TVA, conform
devizului general.
Compararea celor 2 variante
Varianta aleasă de elaborator este varianta 2 , având în vedere următoarele avantaje și
dezavantaje :
Varianta 1 Varianta 2
Avantaje : Avantaje :
-Un aspect al clădirii mult mai modern. -Costuri de investitie mai mici comparativ
-Termenele de finalizare ale investiției mai cu varianta 1.
mici comparativ cu varianta 2.

Dezavantaje : Dezavantaje:
-Costuri de investitie mai mari comparativ -Termenele de finalizare ale investiției mai
cu varianta 2. mari comparative cu varianta 1.

3. ANALIZA FINANCIARĂ , inclusiv calcularea indicatorilor de performanță


financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și
raportul cost-beneficiu.
Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului ( comuna
Sânpetru ) și a fost realizată pe o perioadă de 20 ani.
Analiza financiară a fost realizată în două variante ( varianta fără proiect și varianta cu
proiect ) și a constat în următoarele etape:
- Considerarea veniturilor și costurilor în varianta fără proiect, nule
- Identificarea veniturilor și costurilor ulterioare ( pe perioada de operare a investiției ) –
pentru varianta cu proiect
- Calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului : rata internă de rentabilitate,
valoarea actualizată netă, fluxul de numerar cumulat.

Orizontul de timp avut în vedere pentru identificarea veniturilor și cheltuielilor este


perioada 2020-2039. Investiția va fi realizată în perioada 2018-2019.
Conform recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu, având în vedere că
obiectivul ce urmează a fi construit nu generează venituri directe din exploatarea lui, am
considerat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru
susținerea cheltuielilor de exploatare, reprezentând necesar de finanțare .

Analiza financiară a ținut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost


Beneficiu, nu a fost luat în calcul TVA – ul.
MII
MII LEI
EURO
Valoarea investitiei fara TVA 4.617,265 1015,498
TVA 873,312 192,072
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.490,577 1207,569
EȘALONAREA INVESTIȚIEI
Anul Pondere Valoare TVA Valoare cu Valoare Valoare cu
fara TVA TVA (mii fara TVA TVA (mii
(mii lei) lei) (mii euro) euro)
2018 6% 287,701 51,778 336,479 62,616 74,003
2019 94% 4332,564 821,534 5154,098 952,882 1133,566
Total 100% 4617,265 873,312 5490,577 1015,498 1207,569

Ipotezele luate în considerare pentru analiza financiară


- Analiza financiară se realizează în euro
- Valorile calculate în RON sunt transformate în EURO la cursul BNR
- Intervalul de realizare a investiției este de 24 luni, pe parcursul anilor 2018-2019
- Perioada de analiză – 20 ani
- Durata normală de funcționare a investiției este de 40 ani, conform HG 2139/2004
- Valoarea reziduală a investiției după perioada de analiză (20 ani) a fost considerată
507,749 mii lei și a fost calculată cu formula :
Vr = Vi x (Durata de viață a investiției – perioada de analiză) / Durata de viață a
investiției
Vr = valoare reziduală
Vi = valoarea investiției
Se consideră că investiția realizată în cadrul proiectului va rămâne în proprietatea
Comunei Cumpăna pe toată durata de derulare și analiză a proiectului.
Ipotezele de calcul utilizate în proiecția costurilor în varianta fără proiect:
Având în vedere faptul că în comuna Sânpetru nu există o altă unitate de tip creșă,
costurile în varianta fără proiect au fost considerate 0.
Ipotezele de calcul utilizate în proiecția costurilor în varianta cu proiect:
Pentru funcționarea unității s-au estimate următoarele costuri:
PROGNOZA COSTURILOR PE O PERIOADĂ DE 20 ANI – VARIANTA CU PROIECT – MII EURO

Varianta cu proiect 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Cheltuieli cu resure umane 0,000 0,000 135,260 138,912 142,663 146,514 150,470 154,533 158,705 162,991 167,391
Cheltuieli cu incalzit,luminat si forta motrica 0,000 0,000 11,437 11,745 12,063 12,388 12,723 13,066 13,419 13,781 14,153
Cheltuieli cu materiale consumabile 0,000 0,000 1,100 1,129 1,160 1,191 1,223 1,256 1,290 1,325 1,361
Costuri pt consumul de apa,canal,salubritate 0,000 0,000 6,158 6,324 6,495 6,671 6,851 7,036 7,226 7,421 7,621
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,000 0,000 2,199 2,259 2,320 2,382 2,447 2,513 2,581 2,650 2,722
Total costuri 0,000 0,000 154,15 160,370 167,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Varianta cu proiect 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Cheltuieli cu resure umane 171,911 176,552 181,319 186,215 191,243 196,406 201,709 207,155 212,749 218,493 224,392
Cheltuieli cu incalzit,luminat si forta motrica 14,536 14,928 15,331 15,745 16,17 16,607 17,055 17,516 17,989 18,474 18,973
Cheltuieli cu materiale consumabile 1,398 1,435 1,474 1,514 1,555 1,597 1,640 1,684 1,730 1,776 1,824
Costuri pt consumul de apa,canal,salubritate 7,827 8,038 8,255 8,478 8,707 8,942 9,184 9,431 9,686 9,948 10,216
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,795 2,871 2,948 3,028 3,110 3,194 3,280 3,368 3,459 3,553 3,649
Total costuri 198,466 203,825 209,33 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Contribuția proiectului (costuri) pentru perioada 2018-2039 ( varianta cu proiect – varianta fără proiect )

Contributia proiectului 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Total costuri Varianta fara
proiect 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total costuri Varianta cu
proiect 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Diferenta 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Contributia proiectului 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Total costuri Varianta fara
proiect 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total costuri Varianta cu
proiect 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Diferenta 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054

Contribuția proiectului (venituri) pentru perioada 2018-2039 ( varianta cu proiect – varianta fără proiect )

Contributia proiectului 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Total venituri Varianta fara
proiect 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total venituri Varianta cu
proiect 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Diferenta 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248

Contributia proiectului 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Total venituri Varianta fara
proiect 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total venituri Varianta cu
proiect 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Diferenta 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Vr
Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Fluxuri pozitive
actualizate 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
Total costuri de
exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Total cost investitii 62,616 952,882
Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Fluxuri negative
actualizate 62,616 907,507 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
-
Flux de numerar net -62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Vr 507,749
Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803
Fluxuri pozitive
actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000
Total costuri de
exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Total cost investitii
Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Fluxuri negative
actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635
Flux de numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
RIR = - 3,40 %
VAN ( rata actualizare=5%) = -750,35

Rata de
1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
actualizare
VAN -582,36 -507,75 -406,14 -269,55 -87,55 153,44 471,21 889,1 1437,84 2157,96

Valoare VAN în funcție de rata de actualizare ( scenariul de bază )


PLAN DE SUSTENABILITATE PENTRU PERIOADA 2018 – 2039

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Contributie
62,616 952,882
proprie
Venituri
proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Valoare
reziduala a
investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Total costuri
de
exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Total cost
investitii 62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Flux de
numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Flux de
numerar
cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Contributie
proprie
Venituri
proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Valoare
reziduala a
investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803
Total costuri
de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Total cost
investitii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Flux de
numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Flux de
numerar
cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
ANALIZA SENZITIVITĂȚII – SCENARIUL 1
Ipoteze :
Creșterea valorii investiției – 1%

Scenariul 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Venituri
proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Necesar de
finantat de la
bugetul local 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Fluxuri
pozitive
actualizate 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
Total costuri
de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Total cost
investitii
Capital 63,242 962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 63,242 962,411 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Fluxuri
negative
actualizate 63,242 916,582 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
Flux de
numerar net -63,242 -962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 440,000 0,000 0,000 0,000
RIR -3,44%
VAN -759,590
Scenariul 1 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Venituri
proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Necesar de
finantat de la
bugetul local 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803
Fluxuri
pozitive
actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000
Total costuri
de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Total cost
investitii
Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Fluxuri
negative
actualizate 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635
Flux de
numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Rata de
1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
actualizare
VAN -592,22 -517,9 -416,6 -280,32 -98,66 141,99 459,4 876,92 1425,27 2144,99
ANALIZA SENZITĂȚII – SCENARIUL 2
Ipoteze :
Costuri exploatare – 1%
Creșterea veniturilor – 1%

Scenariul 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Venituri
proprii 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181
Necesar de
finantat de la
bugetul local 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total intrari 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181
Fluxuri
pozitive
actualizate 0,000 0,000 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824
Total costuri de
exploatare 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181
Total cost
investitii
Capital 62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 62,616 952,882 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181
Fluxuri
negative
actualizate 62,616 907,507 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824
Flux de
numerar net -62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
RIR -3,41%
VAN -750,680
Scenariul 2 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Venituri
proprii 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645
Necesar de
finantat de la
bugetul local 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784
Total intrari 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 768,429
Fluxuri
pozitive
actualizate 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 289,613
Total costuri
de exploatare 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645
Total cost
investitii
Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645
Fluxuri
negative
actualizate 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 98,611
Flux de
numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784
Rata de
1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
actualizare
VAN -583,12 -508,71 -407,36 -271,08 -89,49 150,97 468,07 885,1 1432,72 2151,39
SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI
Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și
constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri interne și alte surse legal constituite.
Fondurile pentru finanțarea investiției vor fi asigurate de la bugetul local.
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalent a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA din
care :
Construcții – montaj ( C+M ) – 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii
euro inclusiv TVA.

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA


INVESTIȚIEI
1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție
Nu se creează locuri de muncă, lucrările se realizează de către firme specializate;

2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare


Nu se vor crea noi locuri de muncă.
În momentul dării în folosință a Creșei se preconizează angajarea de personal
specializat cu atribuții în domeniul educației, pentru a asigura o bună desfășurare a activității.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalent a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA din
care :
Construcții – montaj ( C+M ) – 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii
euro inclusiv TVA.
2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)
INVESTIȚII C+M
Anul I 336,479 mii lei 101,026 mii lei
Anul II 5154,098 mii lei 4041,061 mii lei

3. Durata de realizare: 24 luni


4. Capacități :
- Suprafața desfășurată subsol parțial = 247,56 mp
- Suprafața desfășurată parter = 578,63 mp
- Suprafața desfășurată etaj parțial = 225,56 mp
- Suprafața desfășurată totală = 1051,75mp
CONCLUZII

Investiția propusă constituie o necesitate din mai multe motive și anume:


- numărul mare de copii a condus la necesitatea creării unor spații specifice educaționale
învățământului preșcolar, în momentul de față, com. Sânpetru nu dispune de unitate tip creșă.
Prognozele evoluției indică pentru viitor un ritm de dezvoltare și mai accentuat.
- urmărirea, implementarea și execuția expusă în prezentul proiect va efecte pozitive
asupra desfășurării activităților educaționale.
Analiza optiunilor a tinut cont de 2 variante.Varianta cea mai optima este varianta a 2-
a,deoarece costurile investitiei sunt mai mici ,iar termenele de finalizare ale investitiei sunt
mai mari.
Analiza financiara a fost efectuata din punct de vedere al proprietarului si se realizeaza pe
o perioada de 20 ani.
Analiza financiară a ţinut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost
Beneficiu, nu a fost luat în calcul TVA-ul.

S-ar putea să vă placă și