Sunteți pe pagina 1din 13

MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL c.f. 36916204 r.c.

J40/283/2017
BUCURESTI sect. 3 str. BURNITEI nr. 24, biroul 120, etaj 1

FISA DE POST
Anexa la Contractul individual de munca

APROBAT
Administrator,

TIMIS VASILE CRISTIAN


------------------------------------

Organizatia: SC MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL


Denumirea postului: Lăcătuş constructii metalice si navale
Codul COR: 721407
Titularul postului: BOGDAN COSMIN

Competenţe fundamentale
 Aplicarea procedurilor de calitate
 Comunicarea interactivă la locul de muncă
 Lucrează în echipă
 Planificarea unei sarcini de rutină
 Respectarea NTSM şi PSI

Competenţe specifice
 Asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
 Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
 Diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
 Efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie
 Folosirea trusei de scule
 Întocmirea rapoartelor de întreţinere – reparaţii
 Menţinerea stocului de materiale, piese de schimb şi scule
 Montarea / demontarea utilajelor
 Realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice
 Remedierea defecţiunilor
 Transportul utilajelor
 Urmărirea programului de dezvoltare individuală

1
Subordonare directa :

 se subordonează sefului de echipa

Structura in subordine:
 fara

Aplicarea procedurilor de calitate

1. Asumarea responsabilităţii pentru lucrările executate


1.1 Efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin
procedura de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice.
1.2 Pregateşte locul de munca, utilajele, sculele, etc. Astfel încât rezultatele muncii
să corespundă cerinţelor de calitate.
1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate şi se preocupa permanent de
îmbunătăţirea ei.

2. Verificarea rezultatelor muncii


2.1 Confrunta rezultatele muncii cu cerintele de calitate, şi daca este necesar ia
măsuri de remediere.
2.2 Raportează conform normelor interne deficienţele de calitate constatate,
cauzele lor şi modul de remediere.

Comunicarea interactivă la locul de muncă

1. Comunicarea informaţiilor despre sarcini, posibilităţi, evenimente, instruire


1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date: rapoarte
scrise sau verbale.
1.2. Selecteaza şi utilizeaza sursele corecte de informatie.
1.3. Selecteaza şi structureaza corect informatiile acumulate.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe continuu.
1.5. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate.
1.6. Dovedeşte capacitate de comunicare atât în situatii oficiale cât şi neoficiale
(familiare) cu persoane sau grupuri familiare sau nu.
1.7. Utilizează / adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii şi
clarificari suplimentare.

2. Participă la discuţii în grup / echipă pentru a obţine rezultatele


corespunzatoare
2.1. Răspunde solicitărilor membrilor echipei.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2
2.3. Comunica deschis parerile şi dorintele.

Lucrează în echipă

1. Contribuie la definirea rolurilor specifice ale muncii


1.1 Identifica membrii echipei şi rolurile lor în activitatea de grup bazându-se pe
informatii şi instructiuni despre obiectiv, cerinte de performanta şi proceduri.

2. Contribuie la planificarea activităţii


2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a contribui în
planificarea activităţilor.

3. Munceşte împreună cu ceilalţi membrii ai echipei


3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunzătoare activităţii.
3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea activităţii.
3.3 Aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4 În funcţie de specific sau de activitate munca este prestată individual sau în
grup.
3.5 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil printr-un proces
agregat şi acceptat.

Planificarea unei sarcini de rutină

1. Identifică cerinţele sarcinii


1.1. Instructiunile legate de proceduri sunt obtinute, întelese şi, când este cazul,
clarificate.
1.2. Specificaţiile relevante pentru rezultatele sarcinii sunt obţinute, întelese şi,
când este cazul, clarificate.
1.3. Identifică obiectivele de realizat.
1.4 Sunt identificate cerinţele sarcinii cum ar fi necesarul de timp sau norma
calităţii.

2 Planifică etapele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.


2.1. Pe baza instructiunilor şi specificatiilor existente, întelege şi clarifica etapele
necesare pentru îndeplinirea sarcinii.
2.2. Identifica şi planifica succesiunea activitatilor care trebuie îndeplinite, conform
cerinţelor
2.3. Verifica etapele şi rezultatele planificate pentru a se asigura ca sunt în
conformitate cu instructiunile şi specificatiile relevante.

3
3. Revizuirea planului
3.1. Identifica şi compara rezultatele cu obiectivele planificate, instructiunile
privind specificatiile şi cerintele sarcinii.
3 2. Revizuieşte şi dupa caz, corecteaza planificarea pentru realizarea obiectivelor
propuse.

Respectarea NTSM şi PSI

1. Urmează regulile de protecţia muncii


1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului de
muncă.
1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica
companiei, legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice locului de
muncă.
1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de protecţie din
dotare, în conformitate cu reglementările locale.
1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu procedura
locală
1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform
instrucţiunilor.
1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele legislatiei,
procedurilor locale şi prevederilor Comisiei Nationale de Protecţia Muncii.
1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare.
1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte correct prevederile
în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident.

2. Raportează pericolele la locul de munca


2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza persoanei
corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă.
2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de protectie şi o
raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii locului de muncă.

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare.


3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi serviciile de
urgenţă.
3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare.
3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de muncă.

Asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare

4
1. Studiază şi însuşeşte documentaţia de asamblare
1.1. Identifica în mod corect componentele subansamblului şi cotele de asamblare.
1.2. Se documentează asupra secvenţei de operaţii de asamblare, instructiunilor şi
normelor tehnice specificate în fişa / cartea tehnica a utilajului sau specificaţiilor
fabricantului.

2. Asamblarea componentelor
2.1. Verifică toate componentele în raport cu specificaţiile documentaţiei de
asamblare.
2.2. Executa asamblarea componentelor aplicând principiile şi tehnicile specificate
în documentaţie.
2.3. Asigura pozitionarea şi îmbinarea componentelor în concordanta cu
specificaţiile ;lucrează în condiţii de siguranţă.
2.4. Controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea îmbinarilor şi face ajustări
finale.
2.5. Verifica ansamblul, identifica eventuale defecte şi face remedieri finale.
2.6. Efectueaza cu instrumente adecvate controlul dimensional final

3. Verifică funcţionarea utilajului


3.1. Executa proba de mers în gol, conform procedurilor standard şi specificaţiilor
fabricantului
3.2. Constata şi remediaza eventuale defecte aparute la proba de mers în gol.
3.3. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în gol, conform
specificaţiilor tehnice.
3.4. Executa proba de mers în sarcina, conform procedurilor standard şi
specificaţiilor fabricantului.
3.5. Constata şi remediaza eventuale abateri de la functionarea corecta a utilajului
la mersul în sarcină.
3.6. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în sarcina,

Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice

1. Controlul modului de exploatare şi al funcţionării maşinilor şi utilajelor


1.1. Urmareşte zilnic functionarea maşinilor şi utilajelor şi raporteaza
disfuncţionalităţile observate, conform procedurilor interne.
1.2. Ia cunoştinta de problemele care apar sau sunt anticipate, din rapoarte scrise
sau verbale.
1.3. Verifica independent / solicitat functionarea maşinilor şi utilajelor şi ia
măsurile corespunzătoare pentru respectarea parametrilor de lucru.

5
2. Întreţinerea curentă a maşinilor şi utilajelor
2.1. Execută lucrări de întreţinere curentă conform prescripţiilor specifice fiecărui
utilaj.
2.2 Intervine şi remediaza în cel mai scurt timp defectiunile accidentale.
2.3 Remediază deficienţe de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf, gaze
nocive, etc.
2.4. Reglează, după caz, mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru
respectarea parametrilor funcţionali specificaţi.
2.5. Întocmeşte fişe tehnice de constatare, raporteaza scris sau oral, conform
procedurilor interne.
2.6. ţine evidenţa defecţiunilor pe tipuri de utilaje frecvenţă de apariţie, cauze,
pentru anticiparea / prevenirea disfunctionalitatilor şi întocmirea unui program de
întreţinere adecvat.

3. Verifică şi asigură funcţionarea sistemului de ungere centrală


3.1. Executa ungerea maşinilor şi utilajelor conform schemelor de ungere şi
graficelor de periodicitate, folosind categoriile şi sortimentele de lubrefianţi
prescrise.
3.2. Ia masuri operative în caz de scurgeri de lubrefianti sau depaşirea normelor de
consum.
3.3. Schimba uleiul şi repara sistemele de ungere, conform graficelor sau / şi atunci
când este necesar.

Diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor

1. Verifică parametrii de lucru şi funcţionarea maşinilor şi utilajelor


1.1. Determina functionarea maşinilor şi utilajelor din carti tehnice, fişe tehnice şi
manuale de operare.
1.2. Testeaza prin proceduri şi cu dispozitive adecvate concordanta între parametrii
de lucru şi cerintele functionale pentru maşini şi utilaje.
1.3. Rezultatele testelor sînt analizate comparativ cu cerinţele functionale şi corect
interpretate.
1.4. Localizeaza disfunctionalitatea dupa zgomot, vibratii şi modificarea
parametrilor de lucru.

2. Identifică utilajul defect


2.1. Identifica utilajul defect utilizând proceduri şi teste specifice conform fişei sau
cartii tehnice a utilajului.
2.2. Determină cauzele defecţiunii după tipul acesteia, condiţiile de aparitie şi
evidentele de întretinere-reparatii existente.
6
2.3. Raporteaza defectiunile constatate, cauzele care le-au generat şi propune
măsuri de remediere.
2.4. Pregateşte în colaborare cu persoanele abilitate oprirea utilajului defect, în
vederea demontării din instalaţie fără a afecta procesul tehnologic.

Efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie

1. Folosirea dispozitivelor de măsură de precizie


1.1 Alege dispozitivele de precizie corespunzătoare cerinţelor.
1.2 Foloseşte tehnici de masura corecte şi corespunzatoare.
1.3. Măsoară cu acurateţe folosind scala de gradaţie corespunzătoare.
1.4. Valorile masuratorilor sunt interpretate corect şi daca este necesar sînt
convertite în unităţile de măsură corespunzătoare.

2. Întreţinerea curentă a dispozitivelor de precizie


2.1 Reglează dispozitivele de precizie conform specificaţiilor fabricantului sau
procedurilor standard.
2.2 Ajusteaza şi întretine dispozitivele de precizie la acuratetea ceruta, conform
specificaţiilor fabricantului.
2.3 Întreţine dispozitivele de precizie în condiţii corespunzătoare, conform
specificaţiilor fabricantului sau procedurilor standard.

Folosirea trusei de scule

1. Pregătirea sculelor / dispozitivelor pentru lucru


1.1 Alege sculele / dispozitivele în conformitate cu prevederile documentaţiei
tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit.
1.2 Identifica şi marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu
prezintă siguranţă în utilizare.

2. Utilizarea şi manevrarea sculelor / dispozitivelor


2.1. Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii rezultatelor
prevăzute în specificaţia tehnologică.
2.2. Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor
prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru.
2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca înainte, pe durata şi după
utilizarea sculelor.

3. Întreţinerea curentă a sculelor / dispozitivelor

7
3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare corectă) în
conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare.
3.2. Depoziteaza şi pastreaza în siguranta trusa de scule conform recomandărilor
specifice locului de muncă.

Întocmirea rapoartelor de întreţinere - reparaţii

1. Întocmeşte raportul de tură


1.1. Completează raportul de tură, conform procedurilor interne.
1.2. Consemneaza cu acuratete masurile de întretinere şi control aplicate conform
graficelor.
1.3. Consemnează cu acurateţe defecţiunile constatate, tipul utilajului, pozitia în
instalatie, cauzele defectiunii, modul şi timpul de remediere.
1.4. Propune măsuri de întreţinere preventivă, anticipează defecţiuni potentiale şi
le consemneaza.
1.5. Face recomandări privind necesitatea supravegherii unor utilaje pe o perioadă
determinată, propune modificări ale graficelor de reparaţii periodice.

Menţinerea stocului de materiale, piese de schimb şi scule

1. Depozitează şi întreţine materialele


1.1. Verifică stocul de materiale pentru determinarea nivelului existent.
1.2. Depoziteaza şi pastreaza materialele conform specificatiilor fabricantului sau
procedurilor standard.
1.3. Întocmeşte necesarul de materiale pentru refacerea stocului şi urmareşte
aprovizionarea conform cererii.

2. Menţine şi verifică stocul de piese de schimb


2.1. Inventariază stocul de piese de schimb, pentru determinarea nivelului existent.
2.3. Recondiţionează piesele de schimb care nu corespund specificaţiilor tehnice.
2.4. Întocmeşte necesarul de piese de schimb pentru refacerea stocului şi
realizează / obţine documentaţia tehnică de execuţie, dacă este necesar.
2.5. Comandă atelierelor specializate execuţia unor piese de schimb pentru
refacerea stocului.
2.6. Urmareşte executia şi receptioneaza piesele de schimb comandate pentru
conformitate cu cererea.

3. Planifică, verifică şi completează stocul de scule


3.1. Inventariază stocul de scule pentru determinarea nivelului existent.

8
3.2. Verifica sculele şi le înlocuieşte pe cele care numai prezinta siguranta şi
precizie în exploatare.
3.3. Remediază prin mijloace proprii sculele defecte.
3.4. Întocmeşte necesarul de scule şi dispozitive pentru completarea stocului.
3.5. Urmareşte aprovizionarea cu scule conform cererii.

Montarea / demontarea utilajelor

1. Pregăteşte şi asigură demontarea utilajului de pe poziţie


1.1 Izoleaza utilajul de restul instalatiei în conditii de siguranta şi fara a afecta
desfaşurarea procesului tehnologic.
1.2 Deconectează utilajul respectând procedurile standard, cele specifice şi
normele de siguranta ce se impun.
1.3 Alege şi foloseşte uneltele, sculele şi accesoriile adecvate pentru demontare.
1.4 Execută demontarea utilajului de pe poziţia de lucru individual sau în echipă

2. Montarea utilajului la poziţia de functionare


2.1 Foloseşte unelte şi scule corespunzatoare montajului în instalatie în condiţii de
siguranţă.
2.2 Montează utilajul pe fundaţie cu ajutorul instalaţiilor de ridicat, adduce utilajul
în poziţie verticală sau orizontală conform poziţiei de lucru.
2.3 Măsoară, centrează, face verificări finale respectând schema de montaj şi
cerintele functionale ale instalatiei.
2.4 Racordează utilajul la restul instalaţiei conform schemei de montaj.
2.5 Face proba de punere în funcţiune, măsoară parametrii de lucru,
supravegheaza functionarea utilajului conform specificatiilor din fişa / cartea
tehnică a utilajului sau specificaţiilor fabricantului. Înregistrează parametrii de
funcţionare, face reglări fine.

Realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice

1. Realizarea desenelor de execuţie


1.1. Identifica subansamblele, reperele şi componentele, conform cerinţelor.
1.2. Utilizează corect simbolurile standard specifice domeniului de activitate.
1.3. Indica marcajele şi cotele conform standardelor în vigoare.
1.4. Indică toate specificaţiile tehnice relevante, conform standardelor în vigoare.

2. Alegerea desenului / schiţei tehnice


2.1. Alege desenul conform documentatiei sau / şi sarcinilor de realizat.
2.2. Verifica şi valideaza versiunea corespunzatoare a desenului.
9
3. Interpretarea desenului / schiţei tehnice
3.1. Identifica subansamblele, reperele şi componentele din schita tehnică.
3.2. Recunoaşte şi interpreteaza corect simbolurile standard specifice domeniului
de activitate.
3.3. Interpreteaza corect instructiunile, notele şi specificatiile din schita tehnică.

Remedierea defecţiunilor

1. Pregăteşte reparaţia
1.1. Ia măsuri de organizare a reparaţiilor conform urgenţelor impuse de
desfaşurarea procesului tehnologic.
1.2. Obţine permise speciale de lucru, atunci când este necesar.
1.3 Alege şi utilizeaza unelte, scule şi dispozitive corespunzatoare pentru
dezasamblarea utilajului.
1.4. Dezasamblează utilajul în componente, în condiţii de siguranţă, fără a afecta
integritatea acestora.

2. Localizează defecţiunea
2.1. Identifica vizual şi / sau prin citirea schemelor tehnice subansamblele defecte.
2.2. Examinează subansamblele defecte sau cu uzură avansată.
2.3. Foloseşte instrumente şi tehnici de masurare corespunzatoare.
2.4. Citirile şi masuratorile sunt interpretate comparativ cu valorile specificate în
documentaţia tehnică.
2.5. Identifica şi analizeaza natura defectiunii şi cauzele care au generat-o.
2.6. Întocmeşte instructiuni privind procedeele de remediere corespunzătoare.
2.7. Informează persoanele abilitate să ia decizii, asupra defecţiunii depistate, a
procedeelor şi masurilor de organizare propuse în vederea

3. Întocmeşte documentaţia tehnică de remediere


3.1. Realizeaza desene de executie şi / sau citeşte şi interpreteaza schite tehnice
pentru determinarea corectă a cotelor unghiurilor etc., conform cerinţelor.
3.2. Utilizeaza STAS-uri tehnice, norme interne de fabricatie, fişe tehnice,
specificaţii ale fabricantului, pentru determinarea corectă a materialelor necesare
a procedeelor de remediere etc.
3.3 Analizeaza şi transmite persoanelor de decizie documentatia tehnica şi dacă
este necesar solicită lucrul în echipă.

4. Alege şi utilizează unelte şi scule, instrumente de măsură şi control

10
4.1. Uneltele şi sculele sunt alese, verificate şi folosite în conditii de siguranta şi în
conformitate cu cerintele procedeului de remediere adoptat.
4.2. Sculele sînt ascutite şi formate pentru a corespunde cerintelor de utilizare.
4.3. Instrumentele de masura şi control sînt verificate şi reglate

5. Întocmeşte necesarul şi procură materiale, piese de schimb şi SDV -uri


5.1. Alege materialele necesare conform specificaţiilor din documentaţia tehnică.
5.2. Stabileşte consumul de materiale şi verifica încadrarea acestora în parametrii
de calitate specificaţi în documentaţia tehnică.
5.3. Alege şi verifica piesele de schimb necesare conform specificatiilor tehnice.
5.4. Alege şi verifica SDV-urile din punct de vedere al functionarii, pentru a
corespunde cerinţelor.

6. Execută, repară, înlocuieşte piesele defecte


6.1. Interpretează desenele de execuţie, respectă succesiunea operaţiilor utilizeaza
corect maşinile şi sculele pentru obtinerea reperelor conform specificaţiilor
tehnice.
6.2. Ajusteaza, şlefuieşte, remediaza suprafete de asamblare utilizând unelte, scule
şi procedee adecvate pentru obtinerea dimensiunilor cerute.
6.3. Realizează operaţii de alezare, găurire, tăiere, debitare pentru obţinerea
reperului conform specificaţiilor.
6.4. Înlocuieşte reperul defect cu piesa de schimb corespunzatoare, verificând
corectitudinea montajului cu instrumente adecvate.

7. Solicită execuţia unor repere speciale şi le recepţionează


7.1. Întocmeşte, verifica şi transmite documentatia tehnica pentru reperele care
necesită execuţie în sectorul de prelucrări mecanice.
7.2. Indica natura şi calitatea materialelor necesare executarii reperelor, conform
specificatiilor tehnice şi conditiilor impuse de procesul tehnologic.
7.3. Verifica respectarea normelor tehnice şi a documentatiei de executie a
reperelor solicitate, folosind instrumente de măsură corespunzătoare.

Transportul utilajelor

1. Manipularea utilajelor
1.1. Utilajul este protejat conform specificaţiilor din cartea tehnică sau
instrucţiunilor fabricantului.
1.2. Utilizează dispozitive de manipulare adecvate pentru a nu deteriora utilajul.
1.3. Manipularea utilajului se face în condiţii de siguranţă, conform specificaţiilor
fabricantului sau procedurilor standard.
11
2. Transportul utilajului
2.1. Alege cele mai potrivite mijloace de transport
2.2. Asigura şi pregateşte mijloacele de transport.
2.3. Transportă utilajul în condiţii de siguranţă.

Urmărirea programului de dezvoltare individuală

1. Menţinerea şi întreţinerea cunoştinţelor tehnice


1.1. Consulta carti de specialitate şi publicatii tehnice pentru a fi la current cu noul
din domeniul său de activitate.
1.2. Participa şi / sau sustine cursuri de perfectionare la nivel de întreprindere.
1.3. Stabileşte retele proprii de informare tehnica.
1.4. Aplica toate cunoştintele dobândite pentru eficientizarea propriei munci.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 abateri disciplinare;
 reclamatii primite;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient in practica
implementare solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
desfasurarea in mod corespunzator a
activitatilor, pentru realizarea
obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele sau
eficient problemele dificultatile intervenite in activitatea
curenta, prin identificarea solutiilor
adecvate.
3 Capacitatea de Capacitatea de imbunatatire a
12
autoperfectionare si de rezultatelor activitatii curente prin
valorificare a experientei punerea in practica a cunostintelor si
dobandite abilitatilor dobandite
4 Capacitatea de asumare Capacitatea de a accepta erorile sau,
a responsabilitatilor dupa caz, deficientele propriei activitati
si de a raspunde pentru acestea.
5 Creativitate si spirit de Atitudine activa in solutionarea
initiativa problemelor si realizarea obiectivelor
prin identificarea unor alternative
eficiente de rezolvare a acestor probleme
6 Capacitatea de Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si
planificare si organizare organiza timpul propriu pentru
a timpului de lucru indeplinirea eficienta a sarcinilor.
7 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o echipa,
echipa de a-si aduce contributia prin participare
directa.
8 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati
independent pentru indeplinirea atributiilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu
exceptia cazurilor in care activitatile
implica luarea unor decizii care depasesc
limitele de competenta.
9 Capacitatea de Capacitatea de a utiliza rational si eficient
gestionare eficienta a resursele materiale financiare si
resurselor alocate informationale alocate.
10 Integrarea morala si Intelegerea si respectarea principiilor de
etica profesionala moralitate si etica socio-profesionala.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ


o Program de lucru:

Se lucreaza 8 ore /zi , saptamana normala de lucru .

Angajat,

Am luat la cunostinta___________________

Am primit un exemplar_________________

13