Sunteți pe pagina 1din 5

MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL c.f. 36916204 r.c.

J40/283/2017
BUCURESTI sect. 3 str. BURNITEI nr. 24, biroul 120, etaj 1

FISA DE POST
Anexa la Contractul individual de munca

APROBAT
Administrator,

TIMIS VASILE CRISTIAN


--------------------------------

Organizatia: SC MOVIDA NAVAL CONSTRUCTION SRL


Denumirea postului: POLIZATOR
Codul COR: 722406
Titularul postului: PANA VASILE

DESCRIEREA POSTULUI :

Lucratorii la masini de polizat, rectificat si ascutit conduc masini fixe sau portabile de
polizat si rectificat, de ascutire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza si ascut lamele
de taiat si dintii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele
operatii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri,
honuire, rodare, lepuirea si ascutirea de scule si instrumente.

DESFASURAREA ACTIVITATII

În ateliere. Se lucreaza, în praf si în zgomot.

COMPETENTE PERSONALE:

 sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate,


hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice
necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de
orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);
 sa nu aibă antecedente penale .

SUBORDONARE DIRECTA :

 se subordonează sefului de echipa

STRUCTURA IN SUBORDINE:
 fara

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:


 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor
sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe
care le are in gestiune;

ATRIBUTII:

 sa polizeze piese;
 sa ajusteze manual parti;
 sa monteze manual parti;
 sa asigure calitatea conform normelor;
 verificarea stării tehnice a maşinilor se face prin probe de pornire - oprire şi de
mers în gol;
 reglarea şi fixarea parametrilor de lucru se face prin acţionarea comenzilor
specifice fiecărui tip de maşină;
 verificarea se face conform instrucţiunilor prevăzute în cartea tehnică a
maşinii;
 verificarea stării tehnice a maşinii se face la începutul programului de lucru şi
ori de câte ori apar disfuncţionalităţi în funcţionare;
 stabileşte regimul de lucru pentru fiecare tip de operaţie;
 utilizează şi întreţine echipamentul specific de protecţia muncii;
 verifică starea sistemelor de alimentare cu energie electrică, pneumatică,
hidraulică, ungere şi răcire;
 recuperează materialele rezultate din prelucrare;
 sa aiba o conduita corecta in fata clientului;
 sa menţină curăţenia;
 sa anunţe de îndată administratorul orice neregula constatată ;
 sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia
sa asigure păstrarea si utilizarea acestora in bune condiţiuni;
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu;
 sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru
îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
 sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea
sau pierderea lor;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o
atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul
unde desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele
periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de
lucru;
 sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o
situaţie de pericol;
 angajaţul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in
conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de
la angajatorul sau;

In acest scop angajatul are următoarele obligaţii :


 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si
masurile de aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite
de propria persoana sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si
sănătăţii in munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini
sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
bolilor profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
 sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient in practica
implementare solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
desfasurarea in mod corespunzator a
activitatilor, pentru realizarea obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele sau
eficient problemele dificultatile intervenite in activitatea curenta,
prin identificarea solutiilor adecvate.
3 Capacitatea de Capacitatea de imbunatatire a rezultatelor
autoperfectionare si de activitatii curente prin punerea in practica a
valorificare a experientei cunostintelor si abilitatilor dobandite.
dobandite
4 Capacitatea de asumare a Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa
responsabilitatilor caz, deficientele propriei activitati si de a
raspunde pentru acestea.
5 Creativitate si spirit de Atitudine activa in solutionarea problemelor si
initiativa realizarea obiectivelor prin identificarea unor
alternative eficiente de rezolvare a acestor
probleme
6 Capacitatea de planificare Capacitatea de a anticipa solutii si de a-si
si organizare a timpului de organiza timpul propriu pentru indeplinirea
lucru eficienta a sarcinilor.
7 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
echipa a-si aduce contributia prin participare directa.
8 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati pentru
independent indeplinirea atributiilor de serviciu fara a
solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in
care activitatile implica luarea unor decizii
care depasesc limitele de competenta
9 Capacitatea de gestionare Capacitatea de a utiliza rational si eficient
eficienta a resurselor resursele materiale financiare si
alocate informationale alocate.
10 Inegrarea morala si etica Intelegerea si respectarea principiilor de
profesionala moralitate si etica socio-profesionala.

RESTRICTII :

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea


vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se
încadrează in prevederile legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară
in cadrul spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat
iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

DESFASURAREA ACTIVITATII

În ateliere si fabrici.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

- masini de polizat;
- propriile mâini si picioare;
- alte echipamente specifice.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare: scoala profesionala în domeniu

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

- sa aveti dexteritate manuala,


- agilitate fizica si conditie fizica,
- sa aveti viziune spatiala,
- abilitate de lucru în echipa,
- o buna privire
- un auz perfect.
Alte responsabilităţi:
Respectarea programului de lucru

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ

Program de lucru: Se lucreaza 8 ore /zi , saptamana normala de lucru .

Titularul postului,

Am luat la cunostinta___________________

Am primit un exemplar_____________________