Sunteți pe pagina 1din 29

lrq'F"

.3

gi bioenergetica
Neurochimia sexualitdlii
part€a
1din2
Dacivomintelege
neurochimia 9i
bloenergetica
serualitalil!l vomaplica
aceast?i
cunoalterein vialanoastra, relaliile deWalterLast
@2007
noastre
vordeveni
maiamonioase, maipline http://w.healthscienespinlcom
website:
Sipoatechiarnal spirituallzate.
dedragosle

qqul .vtmdidcsrabE.ene€iaseruale
datorcaznunor tendinlepredictibilein
rJeste o ro(a puremrca. c
activitateahormonah, ce par a fi asemandtoare
protund asuprasaniiaii noastre,asupm
la toatemamiferele,lendinlece asigud
relaliilor noaste intime ;i a spiitualitifii, dar
realizareaanL'nilor obiectiveevolutiotriste,in
dimensiuneaacestuiaestearareori
specialcombinareape scar. largn a fondurilor
con$ienttatd. SpIenorocul nostn, ftr prezed
geneticeri cre ereain deplini siguranlt a
pulcm discememai mult din dinamicaprofundd
a acestuia,datoriteunei inf€l€-qeridin ce in ce
Acesreobieciive sunt atinseprin intemediul
nai profimde a newochimiei creieruluiuman.
urmiroareio. schimb;n in neurochimia
Efecteleobservaiepol fi pa4ial explicarecu
organismului.Principalii actori pe accastisccnd
ajulorul biochinici ii pa4ial prin inremediul
sunt dopamina hormonulrecompensei(vezi
bioenergeticii.
tabcld t). prolactina hornonul safietafii,
Orgasmulestein gereral privit drept scopul
satuarii (vezi rabelul2), oritocina holmonul
ultim al sexuluirecrealional.tilhem Reich a
afecliunii, comportamentuluimatemal,
fost primul om de $tiida carea descnsnaturati
altmismului (vezi iabelul 3) si diverselemvele
scopulorgasmului,ca mijloc de descarcarea
ale recepto.ilorandrogeni toateacestea
excesului debioeneryie. insotirdeo eliberare
influen€nd protund stareanoastri emofionalt,
adilionaldde ene€ie emolionale9i a recunoscut
dorin,tanoastrade intimitate, percepliape careo
de asemenea consecinlelenegatil€ ale
avemasuprapafenerului cer ;i predispozitia
energiilorsexualeblocate.
noastri la substantc$i actn ntli ce produc
Pe]angi culnile binecunoscute,orgasmulare
dependenit.Ace9tihormoni por aveade
tendinlade a producedin pdcateqi cfecte
secundarenegativ€putemice,c€ doar acln au
asemenea ;i alte tunctii, inst in generalinrudlte
intre ele-in p1l]5,esteimplicat 5i stimul€nlul
inceputs; fie mai bine inlelese.Acestease
feniletilanina(PEA).ce estede asemenea

64 NsuSNewTimes - februae2009
decembrie2008
Fiontlerele

prez€ntqi in cacaoSiciocolad, el ddicand Tabelul1:


dvelul de energie,amplificandgraduide aten!€
Nivele aledopaminei:
$i inbunedlind staxeaint€noara.
PEA esteprodusin cantifili nai mari atutrci
cand$ntem indrtgosti!. ln schimb,o
deficientda acesbria(fetromendesiulde intahit
in cazulcelor caresuferede tulbumrea
maniaco-depresiv5) duce1aap3riliarmor sian
denefericne.Cind indrngostim,devenim
ne Excos
,,inrobi!i" prill intennediulnivelelor cresout€de
PEA, oxitocinn si dopanind. Candsuntem
trezili erctic danrritnun€i apropierifizice,
nivelul nostrude dopamtudcre$tein continuare,
iar in momentuloryasmuluiin creierulnostru
are1ooo adeveratd,ftrnrne" dopaminicd
Gert Holstege,pofesor 1aUniversitatea
croningen $i colegii lui au asociatacesi
fenomencu efectulpe careil arc heroinassupra
creieruluir.Dopaminaesteactivi in toat€
fenomenelede dependenli,ohiar d la oamenii
careau uitat ce est€sexul.cea mai mareparte Deticien!,
din aceasteactivitatesepetrecein sistemul
limbic, carc esleceamai vechepafie a
' incapdcltatea dea expedmenta placerea;
creierului.Dupeorgasm,nivelul de dopamina
luneaparelipsitddeculoale
scad€brusc,fenomenilrsolii de simptomele ' lipsadeiniliativi
binecmoscuteale renunituii.Aceastdrcacle are ' Incapacitatea dea,,iubi"
tendinlade a seproduceimediat in cazul .libidoscazut
bdrbalilor $i cu intarzierein cazulfemeilor' . probleme cuereclia(lablda0
De asemen€a, dupi orgasmcle$te9i nivelul d€ . lipsa€muscdilorin legatuE cu
prolactini iar nivelui receptoriloran&oge componamentulprop u
scade.Nivelul de oxiiochd soadedupd .ADD/ADHD
orgasmulobignuit,dar dacdcuplul menlineun
contactsirans,acestluffu poateajutala
contracararea acesteiscederi$i la susln€rea
nivelului de oxitocine. Schimbed
comportameniale datonte acestuidez€chilibru
homonal au fost observate pe o perioaddde ' strredeblne inte or,mullumirc
pan! h 2 siptamari. ir1tot acest timp, putem fi ' pEc€rc, bucuiiadea ducela
mai intabili, nemulllmili, a!,\iod sau depresivr,
$rin locsa !edeFrpaneaceaburaa pdneDeruh'i .sentimente pozitive
nostru,putemd€veniacumconstienfiintr-un faF deceilalli
mod durerosde defectelelui / ei. ' alegedinlelepte
| \actacela): proces rrndns pea\eeaidrmd) ' a$ep6d rcalhte
\e perrece ri in ca/'ulrenunlariila cocajnd. cdn.l ' dragostenaierd/patemd
prolactiru arenevoiede o anumifi perioadade
trmp pentu a ajmge la un nivel normal- Smsi:htlp://Pw,Euitng.intolscienco/sd-ard-addiction

- lebruae2009
decembde2oo8
NqUSNewTimes
cunoa
Frontlerele

inilial,in timpul,,1uniidemiere"a relaliei


Tabelul2: noasre.rdmenemstranslurili datoritdnivclelor
Simptome cu
asociate inaltede oxitocina$i depiqimmpid aceste
deProla6tind
excesul ..iristeli" honnonale€cand $i mai nult sex.
Inilial, sexulne lacest ne dorimti maimult
ser.Aceb-ra dJLela crelrei)i 'ciderirapide 'zle
niveluiui de dopamind9i deci la fluctualii
enolona1erapidein cadrulrclaliei noastrc'Ma
taziu, devenimdin ce in ce in ce mar pulm
interesalide partenerulnostrudin punct de
vedercsexual(poatedin cauzdcn subconinent
incepemsi l1/oasociem cu niveleledejos ale
acestuiciclu)$i acume posibil sdincercnmsA
susiinelnnivelul de dopaminAdevenind
dependenlide 1'reundrog saude vreo mancare'
saudevenind interesalide un nou pat€ner
sexual.La modul tundamental,acesttip de
Lafem€i
comportamentesteideniic la oamem,pnnate,
' Iipsalibidoului mamifere$i reptile. deoarecei$i arc origineain
' $an schimbatoare,dePrcsie parteaceamai prinidve a creierulurnostru.
. agrcsivitaie,
anxietate Dovezi suplinentarein privrnla acestel
..mahmureli"poslorgasmicede durati s au
'simptome chiar!iatunci
menopauzei,
specifice oblinut din studiul iobolanilor masculiepuizati
estela nivet€normale
cendestrogenul sexuaL.'] Nun;rul receplorilorandrogenidin
. simptome
cea€i; prczenla
unulnivelinaltd-" hipotalamusscade,reducendastfeleficaoilaiea
@srosteronului $i modificAndastfel
comportamentulsexual AcesteschlmbAri,rin
' actulsexual
poateii durerosdatodblipsei aproximativ 7 zilc,€lecorcspunzand cu o lipsd
lubriileivaginale a impul$ ui sexual (libido) in comportamentu
$obolanilor.Prolactina,pe hngt lilptuLca
aclionead ca o ftand sexuah,afecteazesi _
'Lanlenoastreinreioare)i compotuinenhl. c.
ti cum ar fi un fel de hormona1',rcsenrnarii"
(renun!6rii).De exenplu, maimulele$lbaticc
inchisein cu$ri,prezintnin pnna faza nivele
inalrerle horronului5rrc\ului coni-/olL I dar
LabArbali $adar,nivelelelor de prolaclini cresc, pe
misurt ceacestea seresemneaza tot nal mult
cu soartalor Nivelele de protacrinA eraucele
. sta schimbitoare,
dePtesie -
nar rd'cac oupao peiodda de lJr i ln ace'Ie
.ondil {ri\el oeprrlacrina adicarl mai-EJrelc
.inienilitate n! .e :nperechcd/4.' Turreace.rea \eam:r;c
. nivelescazute ceeace sepoateobserva in rclaliilede lungd
detestostercn
durati ce nu prezinleacelnivel de oxitocini
caredeterminao apropiercstdnse intre

decenbie2008 februade
NquSNewTimes
FroItierele
cuno

EfectulGoolidge Tabelul3:
in experiment€lecu gobolanis-aobserwatci, Beneficllle
oxitocinei
dupdo viguoasd copulaliecu o noudpadeneri,
masculii incepst lSi ignorc destulde curend
partenela,dar imediai ce esteintrodNi o noua
femela,ei serevitalizeazdcelpulin suficient
de mult pentrua fi din nou activi s€xual.Acest
procespoatefi repetatdin nouti din noupana
ce Sobolanulmasculestecomplel epuizat.4
Acestfenonena fostnumit..efectul Coolidge",
dupanumel€pre$€dintelui SUACalvin
Coolidge(htpr/wr w.reuniting. 'agrcslvitate
info/science/coolidge effect).
Povesteaspunecd in timpul unei vizii€ la o . stimuleazd
dep6ndenla
fermn,soJieipregedinielui i s-aarAtatun coco$ 'iniibalbldoul
careseputeaimperechea cu gniniLe pe parcursul
. poatetltoxlcpontru
celulelecrelerulul
intregiizile $i aceasta in fiecarezi. l"a placut
' dlstrugemu$chll,
oasele
9ladlculalille
ideeaSi i-a cerut fermierului strii facl cunoscut
' slSbqi€ lmunltatea
acestlucru9i pre$€dintelui. Dupece a ascultat
relatarea,preiedintele Coolidges-6gendit ' blocheazl
ater6b,
peniruun momentti apoia intrebat:.,Faceaces.
g;ina?",Nu domnule"ia ducelaap6dlla
bolllorde
Inlmd
9lahlpercnstuntl
lucrucu aceeagi , obezltato,
dlabet,
osteoporoz,
respuns fermierul,,,Atunclte rog spuneacast
lucru9i doamneiCoolidge"a spuspreiedintele.
EfecnrlCoolidgenu numaicd a fostobserva!
la loareanimalele de se{ tnasculinreslate, insaa
ibstobservat 9i la femele.
Rozitoarelefemelede exemplu,,,flirteazi"
mai mult Siseprezintamai atrigabare aftnci
candsun!obseNate demasculinoi decatin
prezenlaunormascululuicu caredejas-au
- oxltoclna
Dragoste
imperecheat.s Ln ah experimcnr iodici faprLlcA
posibilacauzaa ac€stuiefectpoalefi cr€$erea
niveluluide dopaminA. CandSobolanii au fost
cofiuniune;cuoritatemi ti
invila! sd actionezeo mancti penirn a lii ' djminueaz,dornlele9idependenlete
stimula astfelpropriul ccntru cerebnl al ' receptivitatesexuaE
me tA
recompensei, aceitiaauinceputsdrenunlela a
mai mancaSia se imperecheafi au continuat ' taciliteazalnvilfl rea
doarsi sestim! ezepandin momentulin care . repaE,vlndece 9ireface
au fostpe d€plinepuizali.r' ' vindecarca mairapid;a dnitor

' scadeplesiunea
sanguin;,
Honnonul
afecllunii
prciejeazalmpolrlva
b0lilordeinlmd
Sistemuldopaminicesteevidentproiectat
peniru a produceo cat mai marediversitate
Cenelicn. impJlsionandu-ne \r .ie imperechem- sutsi: hnp://M.rcu nli dg.infolscien
@/sq_and_addicio
n

NOruSNewlimes 2008- iebruae2009


decembne
Frontiorsle
conoasterii

cu cat mai muti parteneriposibili. Exisid insd forme de ,,sexspiritual". Ea vindecn$i menfine
un hormoncarecontracarcaziefectele unite, in loc si le
relaliile de cuplu s1trAns
emolionaleasemdnitoarecu un montaigne dezbine,a$acum separeci face activitatea
russeale dopamin€iii acestaesteoxitocina sexuali ftecventeinsoliti de orgasm desi, a$a
honlonul afecliruii. Oxitocina contracareazide cum vom vedeamai talziu, esteposibil si triim
asemenea frica, careesteasociatacu nivele sj un alt tip de orgasm oryasmuldatoratunei
inalie a1ecortizolului $i cu stresui(tabelul 3)- apropieriemolionalefbartemari
Oxitocina ducela apariliauneiputemice Penlrua studiaii ahearticolerefedtoarela
legdtu.i in cadrulcuplului. h cadul perechilor aspectelehormonaleale sexualitilii noaste,
de animale,imperecherca ti odati cu ac$sia vizitali pagim de inremer $'iywreuniting.info/
si montaigne-russe-ul dopamidc ia star$ii
dupt ce fefilizarca s-aprodus,odati cu aceasta
crescA.nd $i nivelul de oxitocinA.In acestpunct, Relallllesexuale
acliuneaoxitocinei garanteazA cn ainbii pnrtufi
in prezent,un marenumir de cuplr.ri
vor cooperapentrua asigurasuFavielufuea
cnsdtoritesfrr$escpdn a divo4a, deseoridupno
odraslei.Si oameniiar puteaface la fel: ar putea perioaddscurd de timp. Relaliile neoficializate
avearclalii sexualedoarpentrua aslgum
sunt$i mai fiagile. In timp ce acestfenomen
concepereaunui copil, iar apoi sdse abFnnde h parea fi mai degrabeullul recent,moti\ul care
sex.Aceasti varian* ar puteaproduceo relaFe
sti la bazalui a fost lntotdeaunaprczent.
emolionalnstabila,de dumtn,insn majoritatea
in secoleletrecute,cuplurile cnsdtodte
dintre noi ar considera-oprobabilplictisitoar€.
distunclionalernman€auimpreunndatonte
presiunii socialesaudatoriti imposibilitdfi de a
obline divo4ul. Motivele proturde caredezbind
Motlvele caredezbina
Drofunde relaliilede relaiiile de cuplu sunl lffndecillate in
stlclle
caractefi
cuplusuntinriddclnatein caractedsticilehomronalealerclaliilor noastre
hormoiale noastre
alerolatiilor sexuale.in sexuale.In termenievoluljontri, suntem
termeni suntom
eyolulionistl, sd
condilionall condilionali snne respandimgenel€cat mai
ner;spandlmgenelecatmai multcuputirli. nult cu putin!; $i snasigurim un mediu carmai
sigur pentru cregtereadescendenliiornostrii.
Aceastainseamndci suntemplogramali st
infilnim pe cineva,si ne indrngostim,saavem
Paramahansa YoganandanenlioneMn in celebn
o activitatesexualdpentrua put€aconcepeun
ln\ l\$xe Autobiagaphr ofa YogicE aceast^
copil, iar apoj, dupno perioadAde fimp sd
esteexactceeace au frcut parinlii lui.
intahim pe altcin€va9i sdrepetim intregul
Solulia ceamai stdvechela aceastaproblemd proces.Femeilesunl atrasesexualde bArbalii
€steaceeade a facedragostefrd a ajungela
ardtosi,dar deseoriiii alegpartmerul pe bzza
orgasm.Acest lucru aj$e nult la menlinerea
rcsurselor$i a potenlialului 1orparenial,iar
nivelelorde oxitocinn,frre a maipmduce
birbalii incearct st iqi dspandeascaporenlia1u1
dezechilibrantut(nlai alesdin punct de vedere genetic,fiind putemic atasi de orice fem€ie
emotional)ciclu neurochimical orgasmului,cu (fertih) cu caracterisiicigeneticedezirabile.
urcusurilesi cobora$udlelui specifice,aceasta Acesi paternevolutiv esteintrerupt dupece
practicafiind intalniln in tantra indiann,in
femeiaremenelnsircinatn, candnivelul ei de
taoismulchinez9i aparent,in cadrul
cre$tinismuluitimpuriu.In iimpurile modemq Folactina sementineridicat pe inteaga
perioadna hranfii copilului h san,ii cand,in
aceastdpractici a reinviat in cadrulKarezzei,in
loc snm€nlindo legntureor.itocinicastran$ cu
,Jartra albi" (,.WhiteTantra")si in variate padenerulei, eai9i reorienteazdacest

decembe2008- februarie2009
NEOSNewTimes
R..br*

,,sra$ament"afectiv citre copil. in aceasid sni9i nodifice gradulde iryIicer ff,Eic6E,


situaie, sexulestenedorit din punct de vedere r€orientandu-se sprc alte tucruri, in ac€stfel
hormonal$i odce act sexualfinalizat pnntr-un reuqindsdme4inA o relalie satisficitoare.Atii
orsasmduce1anoi instabilit4i hormonale9i insnpot incercasniSi menlinnexpenenFle
dopamjDice se \arf (experientele in carenivelu
Prin umarc, ceeace sepetece in prezeniin de dopaminaelberat ln cory esremaxim n. ed.)
cadrulsocietnliinoastreesteperfectnoimal din prin explorareatuturor poziliilor seroale
punct de vedereevolutiv Mareaprobtemeinse posibile sauincepandst facn schimbde
estedatt de imens€leproblemeemolionaieii padenericu alte cupluri, sau,in extremis,
socialece apar.Alie ,,victime" conexesunt devenindinteresafide un nou part€ner.
starearoastri de sinitate Sislareanoasfa de Experienleledopaminicede v6rfpoi fi de
bine inierior, ce suntmult amplificateil inlidte asemenea menlinutedevenhd dependeniide
de nnplicareain relalii armonioasede lungn ceva nu preaconieazdfaln de ce: poaiefl
durali. Inifial suntemadu$iimpleuni, deoarcce vorba de drcgwi lesalesauilegale,jocuri, curse
ne indragostim,poces sltslinutde o geDeroasa saupariuri, ciocolatdsau,probabil cel mai
eliberarede oxitocinn,ii ne bucurdmde ftecvent,gisirca utrui nou partenersexual.
excitanteleculmi dopaminiceeliberatein timpul Pe langnfaptul ce FovoacAo nulfime de
intahirilor noastresexuale. problemedatoriti shesuluiprelungit $i poate
urada. ..snduci'ea-dopaminci se ducela apariliaunor problernelegatede
diminueazi Siincepemsene ,dez-in&dgostim", $narare.dependenla arede a,eneneio mullime
devenindtot mai dificil st nenlinen o viala de efectesecundarenegativeasupracapacitilii
s€xualdlmplhita. In loc sAne bucunm in
continuarede niveleleinalte de dopamine,ne
tr€zim tot mai mult cd trebuiesAfacemibli
nivelelordopaminice joaseceurmeazddupe Formareaunorrelallisoxuale
stabile
in6lnirile noastresexualecurente. prezlntd
evldentunavantaj,ataipentru
incepemsdvedemin partenen nostu toate binelecopiilor,
catsipenlrustareade
lipsurile ce prealabiituseserimascatede enoflonalalparin!llor.
echilibru
niveleleinalte de oxitocine(datorat€coniactelol
fizice frecventeneinsolitede asocialii
subconqtiente negative).
Acesledvelejoasede dopaminn sepoi noasirede a ne deschidefafi de o starede
in'indepe periodde de pen;la 2 r5pd.,nem. ceea intimitate.
ce poateducela aparilia a numeroasetmsiuli Tinand cont de structuraachralda societdlii,
intr-o rela,tie. formarearnor rela,tiisexualestabileprezinti
in toad ac€astdperioadaaven tendinfade a fi evidentur avaniaj,atatpentrubinele copiilo!
mai iritabili, mai ffitici, mai frusrali, de a da cat Sipentrustarcade echilibru enolional al
vina urlll pe celilalt si aite emolii negative ped4ilor. Din momentc€ ac€stobiectiv estein
d'emdoalodrc ce repreTinla de faple\pre.iaunei contradicliecu condilionareanoastrd
,,mahmueli" biologice. in funci€ de nodul in neuochimicn evolutivi, tebuie sAdescoperim
caresuntemstructuratJemoJional,putem nigb cAi de a depAsinodificerile hormonalece
dezvoltao dorin6 subconftientdde a ne separa ne dezbini. Vorbindin remeni hormonaLi,
$i multe cuplud chiar fac acestlucru. aceastdinsealtnlaci trebuiesi maximizdm
De-a lungul timpului, cupluile pot incepesa Foduclia de oritocini ti saevitim montaigne-
i9i piardalnteresulfati de sexqi sdseinchida russe-uldoparninic.Cu excepfiamomentelorin
din punct de vedereemolional,saupot hcerca caredoim sAddmnattereunor copii, toate

2008- lebruae2009
NE$SNewTimes.decenbde 69
Frontlerele
cunoat e f i i

aceste.ipot fi realizatein inlenorul unei rela,tii


plinede iubirc.Totuti,aici exista$i o culsA
biologica:penfiu a menlineun corppuiemicii
sanitos,trebuiesanenlinem$i o produclie
putemicide hormonisexuali.Aceasaproduclie
dehorrnoniestecel nai binemenlm$aprin
inlernediul trnirii utlor st;ri de excitatie
sexuali. La fel ca $i in cazulactivitill
mu;chilorestemai binest ii folosim,astfel
risctm seii pierdem.Acestcane ducin final la
dout tuh€bnri:,,Poate activitatea sexualiljpsitd
de orgasmst lie implinitoare?" $i ,.Este
orgasmul necesar pentrustimularea glandelor
noastresexualeri mcnlinereaintr-o starcde
sdnitatea organelorsexuale?"Acestorintrebnri
nu li scpoateda un rispunssaiisiictlordoardin lohnHumphrey 1811-1886
Noyes,
considerentc teoretice,insA,sprcnoroculnostrL, (OSy'acuse Lib.ary)
UniveBiiy
d\emoejro mar(crreneora in bcer.rip']\ irri
copii prematuriin primi 6 ani ai nariajuLui lor.
Dupnce s-aluptalo perioadd cu un celibatauto-
Karczza celedin umn ca$i el ii
impus,a descoperittu
Karezza(Si1afel$i ,,Tantra,{bi") esteun solialui craufoate incanhlide sexulljpsitde
dspunsla sexulDonorgastic. La modul ejaculare. A povestitprietenilorlui despreacest
tundamental, acea$epracticeschimbnpunctul lucruiar in anul1848a fondatla Ne\l York
focar al actuiui amorosdc 1aorganelesexuale1a Comuniiarea Oneida,carein cel€din unni a
innnn.Au existattrei idei debazdin evolu,tia ajunss: numere250demembrii,deopoirivd
practici Karezza:o sinAtatcmai buni, evitarca fenei $i birbali. Raporrurile sexualelipsilede
unei sarcininedorite;i o apropieremai mafE$r ejacularccraubazair Comunitatea Oneida.
o pliceresenzuahmiritA. Tineri bErbaliau invatat auloconrrolulde la
fcmeicedepA$iseri perioada de nenopauza.
CorNd(ateao\ei(a No.Jesa inceNt si i\i dea sea$ra Eide
im$Nali{e sliNua\e a\e conti\enlei mas!.\l\\nel
\\. mrt\o(d\.ec.\u\L'rai X\X-\e". $r grupde
te1rrud c'fd .ePdtul l!.' DJmne/eJ oePinl;r
barbali,bazanduscpe er.pedcnlalor, au ajuns
teb\ie sarne stlAd\im N doarsi' i$!aciL$ ne
\a collc\rriraci serlu\\rpsi\de e\acularc\ead\ce
cu Dumnezeu,ci !j si rea\izamo aderhaLt
mai mdta energieSile imbuniteteEtcstareade
in acelatitimp sarcinile uniuneiilre sexe.El chiaf a sugeratci siareade
sindtatc,prevenind
disconfortce aparedupEsexulrnmat de
redorite. Padenerelelor erautoateentuziaste
c r r c Jf l e . a a f l dl a o r a a , o , c q i J d e " . e + i l e
ddrorirr hproprer'i crro,ior.leoro1l|decrre
dinte ser Si stareadc vinovilic Datodtn
apirea. (Tolu$i,accasinsituallenu esteneaparat
afirmaliilor unor autoritili din doneniul
de actualilate,deoarecenuhe femei incl prefera
mcdical ci sexul non-orgasticesiedAundtor
orgasmuli3r bi{ba,tii suri $i mai orientali cntre
stualdtii, un mare n 11.rde ncmbrii ai
oblinercaorgasmului).
comllniiilii Oneidaau fost exaninali de catre
Unul dintre ace$tipionieri a fost John
unmedic ce a descoperitcn aceitii erax .,inh o
HumphreyNoycsde la YaleDivinitv School
stareperfccii de slniiate, fedcili $iin completl
Noyesa !enit cu ideeaconlinenleinascultneca
4 armonic unii cu allii'.r
o consecinlia faptuluica sola 1uipierduse

70 NEXUSNewTimes {ebruarie2009
decembrle2008
Frontierele
cunoasterli

contactfizic, in dezmierdtuice erauexpresia


afectiunii,umate de o uniunecompleti,
lini$tid,a orgaDelor sexuale.
Doar carteadr. L_lgl!!:qe o valoarepractici in
privinla deialiiloriehnicii, celelaltedou5lucrdri
fiind indeosebiinteresantedin punct de vedere
istoric.Toaletreiinsapr€zintd marilebeneficii
derivaiedin aceastimetodr.Pandinmijlocul
secolutuiXX, practicaKarczzeja intrat in
declinin StateleUnite,de$imetodenon-
ejaculatoriisimilareseparecn au cAstigato
mu1limede discipoli in India $i Egjpt.

Paceintre
a$ternuturi
Recent,Karezzaa cunoscuto renairerein
Vederedinspresuda cl;di i principale
a Comunitaiji StateleUnite qi aceastdpracticda inceputsi se
oneidaala cumadtain 1870(@SlracuseUf ivercityLibdry) qi
rAspandeascd in alte !dri, in nare parte
DezvoltareaKarezzei datoritneforturilor lui Mamia Robinson$i Gary
Wilson.Ei delinsite-ul
in 1872,dup: mai mult de 25 de anide httpr/$$lv.reuniting.info ce contineo mullime
practicr,Noyes;i-apublicatexperienlele si de infolmalii practice,rtiintifice ii spidtuale,
reotiile h btcrTeaMdle Contine ce cat $i un forum de discuJii$i un newslcfter
(,.Continenlamasculins").Doud alte 1ucrtui lunar Bazaacestonesteluffarea scrisade
clasicesnntTheKvezza Merrod (,,Metoda Mamia leace hetueentheSheets: Healihg
Karezza")de J. willian Lloyd (1931)$i \rith SexuatRetatianships(,,F!9 1r'l*_
Karezzd:Ethits of Mdfridge (,l<xezza: eti,ca ggtemrn,riYindecaleprin interm€diul rela$ilor
mariajului")de dr.Alice BunkerStockiam, sexuale").Carry em dependentde alcool de
(1903).Toateacestelucriri suntdisponibile mult timp !i i seprescrisesein antidepresive.La
o,ahrii l: .;rPs. /iF inicrncr'
scult timp dupece $i-aumodificat obiceiurile
http/mrvreuniting.info. sexuale, adescopedt ci e relaiivu$orsi
Dr Stockhalm!i-a dezvoltatneioda in special depiteasdaceste probleme(de!i a mai alut
cu scopuldeai$i ajutapacjcntii$i a d$te momentemai dificile); de asemen€a,
promovato ca o practicace ducela o tnai bunt infeclia urinardde caresufereaMamia a
starede snndtate,la o mai mareannonieSila dispdrut.
anunilerealiztrispirituale. Ea credeacA Cartea9i sit€-ul ce includeqi un numir de
energiasexualapoate fi direclionata spre ndrturii, prezinidmultiplele beneficii
imbunAtatea stirii de sdndtatea lesuturilor relalionale$i din punct de vedereal s;ntl.lii ale
corponleSia imbdieriifiec&eicelulecu acesleiaborddrinon-orgasrice,iar Mamia ofere
sdnntate$i vigoare.Pentu Siocl$a1m,Karezza de as€menea insnuqiuni u$orde lmnat pentru
era o formd de asociere/uniune spiritualr. incepdton.
Parteneriicauti o starede udune 9i o deroltare
sufleieascdmuiuah nai degrabddecato
gratificarepasionalt trecntoare.Accentul era MeiodaKareza
pusmai degrabape o apropiere iublioaredecAi In Karezza,accentulestepus atatp€
pe negarea pldcerii.La momentulales,dupi con$tienlizareasinldnintelor interioarecet $i
meditaliacomune,cuplulseangajacaln in asuprasenftrcntului de uniunecompleit cu

€ 2008- februarie2009
NqUSNewTimes.decemb 7L
pafeneru1.Orgasmulesteevitat saucel pulin
minimalizat.Mangaierii€gimiicArile
contolate.lente.din timDulaciuluisexual,
oenereaTt
q€ner€azaun tlux
un fltrxcoostant
constant
de eDergle
de enersiesexuala
sexualS
careestern mod consn€fi conremu m
-
sentimentedebu-iffeiiffiF
potconlmuap€mruo orasau
I oat€acestea
chiar mai mult. Nu estenecesarca penisulsAfi€
in erecJiesausAfie in interiorul partenerei
pentru a te puteabucurade acestmod de a face
&agoste:ueo.i sauchiar tot timpul, vartul
penisuluipoatedoaratingezonade intrat a
vaghului sauorganelesexualepot sdnu se

-partenerul
/ pafen€ra.;n zonasexual,ti J.Wiliamuoyd,1857-1940
,ng4gle,g9ting9.4!easta va senera
Gnziiii-oiacuG.iare ootn us;i-co ,eftiieintr-
trn senlment oe aFcltune. pafenerei / parteneruluisubformd de
qsqa",j,ui.. binecuvanbre,prinintemediul orgareior
@ai! "i-!"E reruale, mbinr'or. buzeiof. prelr.ochi.orrocri.
s;EeaererCului).Intr-om iefi maiacri\4,
putsFirqilqrginali cd trimiteti eqergia relidobandi pLre.ea de d !; salisface'eciDroc.
resmtitlin zonasenitalasauzonaDelviand, ur f:ni necesrlarea adDgenr o'gasmuiui. Cdntnd.
:ielrnicarurralg! qqlg{!!1 a.rtoconno
!!!,r"jp.Jr"l4la.@)$FttF;tf "iq4d. deqaEce{ul9[q1ij]9qaq!!9qi4i de a
.lu8silq9p341!!!!E9E@4@qg $i
de aremereava inrrluii ,'nnndoiiD!r-unno-de atinseorgasmull mcr ea._
iubirc. Penru mulle per<o..]e sen ibile.acea(E Dr Lloyd mentioneazn deasenrenea
)
praclica eslemarrmpliniroare deLaL capacitateaKarezzei, a rapofiului sexual
sau
I controlar,d€ a brAniindrngostilii El
experimenrare€ necarlicaa dilerirepozifi'sdu \
tugr dupao slaredeorga\mpa"aged menlioneaziapari.daunor stnri de: ..inplinire
l plenirdLne. oace. demulreorio dpSnind
Puteli de asemeneast stali intiDi, lini$tili, r,rava.
unifi, doarrelaxafi, apropiali,fire a ulmari st o stralucletrzca sLun larmecmenlarcare
gener4i \{eun efect anume.Dacedonniti dureazA zile intreei,ca si cum amfi primitun
il'rpreu|a.ptrlelilrzvol,a,m obice diqa\dun ii,r,", .nric saumaidegraba
j=T:l ",ifri{-,r."r.
arnrfiii,rranit-it cu asi ce'a. Et irlrma,
ZrbrSllgillds a arlL.ioi.-s* dlp,
in ambelemomenle. AcesrluLruDoaleh realrTalf ,,.::intr-oKarezzar€u9iti, o€anele sexuale
a"* aproape unu] i devin liniltite, satisEcute,demagnetizat€, la fel
6a"
"arnis[. "i-tirdu'r,i I de pedect ca 9i in urna unui orgasm, in timp ce
de celalalt.sauoutei domi impreunn
I restul corpului sfeluceste p1iIIde o minunad
rmnfansat.
Toateacesteanu suni doarimplinitoare drn t vigoareqi bucurie...avandbndinla de a imdia
flnct de vedereemoFonal,ci producai o \ inteaga fiinln cu o dragosteromantica;
'ffise
bgdllre i tutdrescmult rclalia de cuplu. \intotdeaunaduparesimim un sentimentde
O kgnr[d bazaSpe iubire amplifici ln mod lanlate, puritateqi o starede bine. N€ sirnlim
o masd
-cdold sexual,a5aflrm €xptcn 9i /te-icilrrr br-o bJra dtpozitie.ca dupA
.PemisurecedobandiF \imbelsuaatn."
qE r_,Fl€cEicitatea''sexuah

Tlmes
NqusNew e200S- februade
. decemb 2009
Frontiersle
cun

toateorganeleti lesuturileSiorice swplus este


emanaiin exterior,pentrua fonna aula ce ne
inconjoari corpul.
Chaba.exualt e.LecelmzipLemicgenearol
pe
de bioenersie careil detircm. Pemng, faptul
c, tumizeazdun flux constantde energiein
chaka noastrnde h bazd$i apoi in suspe
coloan5"in interiorul ffeierului, rnentinede
aseneneaii producFaconstanttde hormoni
,lt* sexuali.Dacdacesigeneratoren€rgeticshbeqte,
atuncivom fi lipsili de vitalitate $i putemfi mai
erpu$ibolilor saub&rare[i. Problemaeste

$\
WilhelmReich,
urmebarea:dacdL5semacestgenerator
energeticsnse degadezedato.itnun€i nutrilii
proastesauprin blocareafluului de energie
1897-1957 sexuald, atuncinivelulnosfu energetic
sedeterioreazd.
geneml
Dact pe de alti parte,ilfolosim
ftecventprin htemlediul sexuluiurmat de
Eioenergia Siregenerarea fo4el vltale oryasm,atuncipierdemo anumitdcantitatede
Sexualitatea ti variatelebeneficiice rezulti bioenergie,rezult6nddin nou un nivcl energctic
din actulsexual lipsitde orgasn pot fi inlelese sdzut, aceasta pe langeefectele negativece
doarin contextulbioenergieisaual for1ei vielii, su"rin datoritAputemic€lor fl uctualjj
r|JmiIE9i ptdna, chi, ki, oryro, sauod Putemst hormonale.Solufialogica esteutilizarca sau
o veden subforma aurei ce inconjoad obiectele stimulareaenergieisexuale,dar fEraa o
vi sauo puten simli in interiorul corpului, sub descercasi fird a creadci un blocaj eneryetic.
forma unei calduri saua unor tumicaturi, in La modul ideal,vom produceo marecantitate
specialcandhnsferdm energieprinintemediul de energiesexuaEsi apoi o vom canalizain
practicilor sen Reiki saucel mai inteff in interiorulsistemului chakelorii a meridianelor,
timpul orgasmului.Aceastdenergiecircula prin pentru a ne menline tircri ii sindto$i.Ac€si
sistemulde neddianecunoscuE in nodel ne pennite sd inlelesem mai bift
acupuncturi, vorlexurileei fonnendsistemul afimaliile practicanlilor metodelor taoisteSia
chakelor noastre.Ea se afla h baza metodei Karezza de a face dragoste, cet $i
fenomen€lorparanomale $i estede asemenea uimitoarele efecte asupn sdnat4ii care au fost
agentulvindecetor in multetenpii natudste- cxperimentate de cite cei care au imblnti;at
in timp cebioenergia esteincdnecunoscute
pentru$tiintaortodoxe,ea esieo experienF
comundpentu nuli indivizisensibili.Ceanai Lecllldespre perfecllunea sexuala
marccantitate deenergiasexual,seregdseSte in Rudolfvon Urban,un psihiatruaustriacsi
adolescenlii virgini,undeactivitatea electricd psiholog,a fost la inceputasociaicu Sigmund
asociatdei poat€duce1aintederenlecu Freud,dar la fe1ca qi wilhelm Reich, a emigrat
echipamentele electr-icesauelecaonice. Ca ult€riorr'nStateleUniie.In 1952el si-apublicar
organisme vii, suntemun sistembioenergetic lucrareaS"irPedecrion (,.Perfecliunea
dinamic.Senitatea noastaSienergianoastrdse sexualt'),in carerelateaziexpericnlele care
bazeaztpe exisienlaunui putemic flux de l-au dusla concluziaci e).isti -qi o difercnti de
bioenergiein interiorul chakelor noastre.De pokntLalbfi @e rb?t i i o_femere
acolo,energiasedeplaseaza prin meridianein maarieii-sexuaf,ce necesitdaproximativo

. decembe2008 februae2009
NqUSNewTimes 73
Frontlerele
cunoa$terii

fe1de scanteienu apirea inte ei, indiferentde


dumtaactului sexual.ln plus, dezrierdarea
Realizandcd colesii lui nu vor acceptacu um1aade actul sexualce duralnai pulin de 27
uqurinldconcluzilesa1e,ce elau in contadiclie de minute (in carese ajugea la orgasm),a
cu teoriile lor, el a ageptatl0 de ani inainie de a Indusn anbiipanererio pureroica dorinladez
i$i publicadescoperiile. in plus,pe langi faptul face $i mai mult dragoste.Insd candau dat cws
ca a scrisdespreKarezza,el a facut $i acesteidorinle $i au ficut din nou &agoste,au
umntoarele observalii,pe caretrebuiesd le inceput sasufereamandoide diverseproblerne
luim in consideraredac, wem sdformulim o de sinitaie, cum ar fi duleri de cap,astmsau
teorie a energieisexuale. palpitalii ia nivelul inimii. De asemenea,dupd
Cuplularab: Primulcazestea unui fost dezmierdSri$i un contactsexualde duntn
pacient,de profesiemedic si a tinerei salesoJii scufi finalizat cu o starede orgasm,scanteile
de oigine arabt. Dupd ce s-audezmierdatinf-o dina€ ei au devenit9i mai putemice.Von U$an
camelaintunecoasidmp de aproapeo ora fard a a intemrctatacestluffu ardtendcd un act sexual
aveainsi lTeuncontactsexual,acestaa vizut cu o d;rate n'ai mici de 27 d" '"1 ;;;;;"
-._.'''''.-'-'
corpul soliei lui inconjurai de o tuminozitate ---- -
vagi de culoareverd€ albdstruie.Cand$i-a
mtcat palma,,h cativacentimetride sanulei", Gur"omlt-"i'.--s"ant"l""6d";'"-**-"
-,-,< ^
s-aproduso scanteieelectricevizibih ce a si.it mancuo zrrnarnlece rncepurxlpefloaaer
de pe sAnspremAnalui, cauzendu-io oarecare menstnale,acestlucruindicanddin nouo
cretierea tensiunii din interiorul copului. Von
U'bana nai obse^dr cddcrulse\ualdesl:rurd.
pe o perioadddemaipulin de 27 de ninute a
Existiio diforenlddepotenlialbioencEetic crescutdistanJala careseproduceau
descdrcarile electice(la maimult de 2,54cm),
intreunbirbrt$i o temeieincircali sexual, acestlucru indicandfaptul ca tensiuneadin
cenecesltiaproxlmatlvo lumdtatedeord rrreio-ucorpLlui lora de\enirtimaipuremica
deschimb energetic pentrua s6atinge odatncu fiecareact sexualde durad scurtd.
o staredeechilibru. Ac€stescAntei,carepot fi observatedoar la
indi!i,,iicu o pL enicSenerrie .erual;.ardrzcri
pieleaestefoade incercatAcu bioenergie.Acesr
Doctorul Karl von Reichenbach,un distins om luffu esiepldcut ti de dorit ca pade a
de $tiin1t,a descns$i el un fenomensimilat preludiului, inse esrenecesarca aceastd
firA a fi insa luat in seriosde catreceilabi bioenergiesa fle descrrcattpe parc |sul unirii
oamenide 9tiinld.Urmand sugestiilelui Urban, sexuale prelungite. Daci in schimb,pielea
cuplul a realizato seri€d€ experimenie, rdmaneincarcati deoareceactul sexualcare
ajungandla umatoarelerezultate. urmeazaestepreascurt,atunciindividul devine
Cands-audezmierdattimp de o ord 9i au frcut tensionat$i in iimp poatqdQz:qlqllveNe
drasostemai pulir de 27 de minute, ajungendh simptoqE-$ild.
oryasm,incd mai apereauscanteiintre ei. ins, ' In concluzie, actuls€xualdesfi$uratpe o
Jacaactul.erLal ceurmdimed,dr dJpaperiodda perioadi de o jumttate de ora sauchiar mai
de dezmierdiri dula 27 de minutesaumai mult, mult, precedatsaunu de o pedoadainiliala de
nu mai ap&eaud€scircdri electriceinire ei. Mai mengAieri,deanierdnri,nu a prcdusdci un fel
mult d€ aiaq dacAincepeauactul sexualimediat de scen&iii prin urmareparea elimina toate
firi a se dezmierdain prealabil,feneia nu te$iunile. Actul s€xualcu o duate dejumatate
emiteadci un fel de ndiatie vizibili fi nici un de ori saumai mult a fost urmat de o relaxare

NErusNewlimes - tebruae2009
decembrie2006
Frontierele
cunoa

plncutaa integului corp, de sentimentecrescute daci nu firc lm du$,inse apoi au purut continua
de afecliune$i fericire $i lipsa oricareidorinie si steaunul ltngA a1tu1, intr-o starede mare
de a ma1avearaportud sexualetimp de 5 zile fericie. Peparcwsul inbegii zile s-ausimlit
sauchiar mai mult. Daci actul sexuala durat fbartefedciti, r€laxai Siplini de cnergie.
hmp de o 016,aceastist?rede satisfacliea durat Timpde l4 aniar Ecuroragoite in aceirmoL
o snptimand,iar dupAun act sexualde doudore, ..angelic",insn apoi au incercatsafacd dragosie
a durat2 snpiameni. Acestlucrua fostvalabilti la modulobiFuit, convenlional 9i dupnaceaste
in situaliain carebirbatul a cjaculatmai repede incercare nu aumaireuiit niciodatisefacn
insd cei doi au ramasuniti din punct de vedere dragosteca mai inainie. La fel ca fi in cazut
sexual,chiar dacdpenisulerain stareflascn. cupluluj arab,experienla1orerauamplificata
Ulterior,vonUrbana descoperit ci aceste dacdficeau un du$inaintede a staintingi unul
obsewalii au fost confirmate$i de marturiile langi ceh1a1t.
altorcuplun.
Socletatilemalaezlene: VonUrbanmai descrie Cele6 reguliale unulact sexualpe{ect
deasemenea Sipracticilesexuale aleunor dupavonlJrban
societnlimalaeziene, ce confimrnexperienlele
cupluluiarab.La ace$tia, preludiulcaracterizat t. PregAtrea:Ziua aleasep€ntrua face
de sdrurudqi mangaieridureazncel pulin o dragostetrebuiesi fie plina de gestxrimuruale
jumdtaledc ori, bdrbatulneatingandniciodara de afecliune.Actul sexualtebuie $ fie precedai
clilorisulfemeii.Apoi ei seunescprin de preludiu, adicnde o perioad, de sirutnri,
lntennediul organelorsexualeii dmen mangaieri, etc.stimularea clitoridianitrebuind
neni$calitimp d€ inci celputin 30 de minute sdfie evitatn.Femeilecaresunt obignuitesn
inaintede a incepcsi semi$te,iar dupAorgasm
rdmanunili sexualr'nci mulr finp. E1spunecA
in noptlle in carenu fac dragosterac$tia donn Problemeledenaturisexualeparcomplet
imbrnli$ali,dar ferd a se siruta saua se necunoscute
societefi
lormalaeziene.
mengeia.Cup1u.ilefac dragostenu lnai desde o Eisearnuzidepractlcile
sexuale,,lmature,,
datdla 5 zi1e,iarproblemele denaturnsexualA aleoccidentalllor.
par completnecunoscute in accstesocietiti.Ei
seamuztdcpEcticilesexuale,inature" ale

Tadtafemele:VonUrbanmaiprezinta$i aibnorgasmclitoridian, trebuieca gradat,in


cazulunei tinerefemei, frumoasadar caievasnptnmanisauluni si fie ajutatesnse
,,nevrotici" careeraterifiatd de birbali, dar care relbcalizezep€ stimulareavaginald.
dupace s-ainddgostitdeun asistent de al lui (Comentariu:von Urban credeacn simularea
VonUrban,a acceptat in celedin urmasi se clitoridind cre$tetensiunile$i face ca Focesri
cdsdtoreasci cu el, cu condlliaca aceshsnnu de relaxareal intregului corp safie mai greude
incercedclocsAfacdsexcu ea.Dupi 6 obtinut $i cd dacdo femcie esteobi9nuitacu
slptemaniau petecul pnma noapteimpreunn, stimularea clitoridiane
atunciesteposibilca
goi dar fer6 a avealoc nici un fel de co act penFu easd fie mult mai greusd atingAo shre
sexual.Dupdaproximalivo jumitatede ordde de orgasmvaginalFotund. Scopulprincipal
slat imprcuna,inti$i, und langdceh1alt. pentruUrbannu eraacelade a ffea o starede
amandoiau experimentato starede excitalieputemicn$idea ajungerapidla
indescriptibih phcere Siextazcarea dutat orgasq ci mai dcgrabaacelad€ a creao
inteaga noapte.Totu$i,dupd7 ore a fost legdturdfoarte stransd$i plne de iubie inte
necesar sasesepare, cdcisinleauci sesufoce parten€ri.Aceasranu inseamnAci toti irebuie sd
procedeze la fe1;vonU.bancredeaci acest

. decembe2008-februade2009
NgruSNewTimes 75
Frcntlereleconoa

lucru dd celenai bunerezultatepe termenlung intedor, inca cel pulin o jumitate de ola din
in pdvinla rela,tieide cuplu ii a stArii de momentulin carea intrat. Daci sedoreste
sanAtaF. evitareaunei sarcini nedorite,atuci b:rbahn se
2. Potllla:Cei doi parteneriar trebui sdili va retrasepulin pentru a ejacula,apoiva udna,
aleagi o pozilie careseb pemitl snrdmana seva spela,Siapoi va htra din nou in inteiorul
complerrelaxati in timpul unui act sexualde feneii.
lungadurati. Prefera6 estepostua unnntoarc: 4. Concentrarea: Pepmcusul intr€gu1uiact
femerd .rapespare . u genurcl'rrndicalila piepl sexual,cel doi parlenerise vor focalizaunul
in tinp ce bnrba stninrins pe paftea1ui acrpraceluilalr Ji a.Jp-ad ceedc( fac.de\en'no
staDgi,de-acurmezigulcu ea,astfelincai conrtienli d€ toate senzatiilecareaparin
penisulsi sringnintrareain vagh. Acum eai$i momentulin careseating Side fluxurile de
coboardpicioareleSiplaselznpiciorul lui drepr energiedintie ei.
intre picioareleei. Piciorul ei slangesteintre 5. Relararea:Este esenlalsanerelaxamnu
picioarelelui, in timp ce gambaei dreapti se numai fizic prin alegereaunei pozilii potrivite,
odihne$tepe trunchiul lui. Pn4ile pot fi dar $i nertal $i enofiona]. Orice griji, siarede
inversate.Birbatul plaseazavertul penisului la vinovaiie saupreocuparelegatAde se iciu sau
intarea in vagin. Acum toate samtnrile9i problemede familie impiedicarclaxarea$i
ntngaierile trebuiesnincetezeti lndrngostitii realizareaunui schimbenergeticdeplin-
trebuiesd se focalizezepe fluxurile de eneryie incerca! snevitali astfelde probleme
dinte organelelor sexuale.Nu conteazndacn ocupandu-vide ele in alt moment.
pemsu esteclect saunu. Uneod o femeiepoak sAisi intbuie dortnla
Dupd o jumitate de ori ti un schimbcomplet sexuab&lodta unui abuzdh trecul saua unei
de energies€xualA,pcnisul intrAin generalin dezamegiri$i poateastfelsd opura rezistenlA
ereclieqi poatepitnrnde in vagin, aceastain subconstient.Aceasti situaliepoatefi depn$itn
situalialn careacestaestedejalubrefiat in mod cu nultn andrele, dragoste$i rnbdar€dh partea

Folosireauleiului estedescurajatedeoarece ln timp ce ftecvenlaraporturilof


6, Frecvenla:
acestaincetinesteschimburilede energie(dar sexuaiedepindein principal de dotinla
acest1uffu nu ar trebui sAfie o problemi ln part€nerilot von Urban a observatcd in general,
cazulunci uniri de lung, dumti.),iar dJpaJo acr.e\ualdel0 de minure cJ r
reali,,dr
prezervativeletrebuieevirale(cu excepla plegiiire adecvatt,cuplurile sunt nu\unite cu
momentelor in caresedore$te sdseejaculeze) o paurirde 5 zileldupi un aclserJalcLro durali
deoarece elebloch€azischimbuide bioenergie de o ora, suntmuLlunili cu o pauzade o
$i au tendintade a amplifica tensiunea septimand,$i dupeun aot se{ua1de douAore,
corporah. (Comentarii:acesterecomandiri se sunt multunili cu o pauzdde 2 snptnmaniVon
adreseaztdoarcupluilor careau o relalie de Urban considerace acestiDtewal estesuficient
lunge duratA,pentm intahirile ocazionale, deoarecepennite coryului sni;i reircarce
utilizali regulile unui act sexualsigut protejat) completbateriilebioenergetice
3. DuratarDupi ce birbahrl a invnfarsi i9i
conrorezee-acularea. celel0 de niluLe r,rcare Comentafii suplimentarercfeftoare la
rRbuia$ ramdriir afdrdtaginuluinu mar'unl celegasereguliale luiYonljftan
neoesare. Pentu a remaneuniti mai mult timp,
ObseRaliilelui von Urbanpar a aria ca
tutre o orA$i ir€i ore, cuplul rnmanein in\or;
con\eotional
neLlo.iIe
cfecrele ale.exuiLi
majoritateatimpului nemigcatsaufacemi$ciri
de orgasmsepot datoramai degmbd
foarte lent€.DacAejaculareaapareprematur,
nedescnrciriitensiunilot corpoGledecatunor
penisulin stareflasci va tr€bui sdramannin
schimbarihormonalet rtze. deqischimbnrile

e200S- februaie2009
NqUSNewTimes.decemb
Ffontierele
cun

hormonalepot fi l]]1rezultat al unor schimbdri (Cercopithe.B aethiops\,L Zoo md Wiidlif€


Medicine35(l):20-24
Mullumirea clescuta$i fericirea careapare 4. Fiorino, D. F. et al. (1997),Dyahi. chdhsesib
dupEactul sexualpedect al lui voDUrban parea aucteB a.cunbens dapahile elJt6 dun"s the
fi identicAcu stareacareaparedupdKarezza, Cooli.lgeefe.t in tuale rats,J. Nertuscieace
17(12).4849-55
aceastadatorendu-secombinatieidintre o
5.leirer C. L 5i Cor/ala B. B. I tQEat.Ella.t al
secreliecontinui de oxitocine $i o starcde ao,clandlanler aatinqpomett on tucddnnoa oJ
relaxareprotutrdi. Intervalul de pauzn(cu o t*ual rccepttuitr in thefendle hdnste\Bel8ionl
dumt de cinci pendh doui sep6mnni)poate md Neual Biolosy49(3):398405
insemnafaptul cn nivelul de proiacrindcrefe $i 6. olds, J. md Mjl,er, P (1954).?ortrt
nivelJ recepto'ilorandrogenscade.exaclcd ) reinforcement ptudtced b! ele.ticdl stinulation aI
dupdrm act sexualconventrional, dar durata. the septalarea dhd ather legions of tut baia, J.
ac€storschimbdridepindede gndul in carc au Comlmtive andPhysiologicalPsychology47:419-
fost neutnlizate tensiunilecorpomle. 427
7.Vo! t rbd. Rudol".5a Pe*., toh.R:det& co.
Daci existi o reducerepr€lungitna velului
1952,capitolul 5
de dopamine,la fel ca $i dupdsexul
conveniional,aceastapoatefi echilibrati de
nivelulcrescul deoxrlocrra a5lfelcaperlotalnu
Despreautor
existi nici un efect emolionalnegativ. WalterLast a lusat ca biochimisr9i cercefitor
Nu esteclar daci 9i dupnF^cticaKTezza in departamentele medicalea mai multor
existno perioadi de 5 pendh 14 zile de dori4n unive|sitni genrune$i la laboratoarcle
sexualddiminuatn,a$acum sepetece dupi Bio-Sciencedin Los Angeles,SUA. Ultedor a
plactica sexuluiperf€cta lui von Urban. lucrat ca nutrilionist $i terapeutnatudstin Noua
A miti autori par a afiIma acestluffu, in timp Zeelandi 9i Australia,undelocuiette fi in
ce anumitecupluri pot int€ractionasexual
zilnic, dar deseoridoarstauimpleuni Llnul A scnso mullime de articolepe temede
Engd aitul, intr-o starede protundi pacesau sindtateOimai multe c54i, pinte care9i Heal
intr-o siaremeditativn.in cazulpractici Yourselfsi Heali g Foods (Penguin).in prezent
Karezza, perioadelecaracterizatepdntr-o suntin cursde publicarelucrinne me Naturul
dorinli sexuah scdzuti pot fi mai scwe Sise Wayto Heal G{^nrytonRoads,2004) si seria
daloreaznmai degrabimdfumiri de a te afla Heal yaurser $aptecd4i de dimensiunimici
intr-o starcde echilibru bioen€rgeticdecat ce disculndespremodalitnli de a vindecaboli
vreunui efecthomonal nefavorabil.P€nhumai specificecum ar fi aitrita, cancerul,astmul,
multe detalii legatede .sexul perfecf', vizitati candida,diabetulSiproblemede greutate;
pasinade intemet:httD://\r,wrx.health-science-consultalipaginade intemet:
spi.lt.contSexualirr.llhlxl
-6ntinuarein htlp://wwwtheanof-life.conr?roducts 02.hnr1l.
numlrutviitor... Penrruinformalii referitoareh sin6tate,vizitafi
site-ul luii htip://wwwhealth-science-spirit.com
Notede flnali
r. http/wx1r.jneuosci.org/cgi/conten
zbstetlz3l2119185
2. httpr/w.blackwellsynerey.cortdot
abY10.1 1I l/1467-9450.00343
3. Snlena4M. A. etal. (2001),Ph),siologi.
aa"i|qtatio6 af stpssioa captureandrcsbaintaf
ltuercnsiashdleAti.an srcenaonkeys

decembe2008- februade
NEOSNewTimes 2009 77
I

gi bioenergetica
Neurochimia sexualitdfii
partea2 din2
Vechiletradilii spiriiuale9i nollemetodede
relallonaresex[alane poiajuta la deWatter
Last
imbundtdlheasdndlSlii,vitalitilii 9i Websit€r
httpr//u/ww.health
science-spirit.con
longevitdlii.
deslabiietii aflalila adolescenF. Eu credc,
l.roniom studiilorpsihoiogice si acestaesteun factor contribuitorin cazul
\- stzhsticilorpetermenlung,marea
exislenlciaccstordeficienle.D€ficienlade zinc
najoritate a relaliilor sexualecauzeazimai mult
conducede asemenea la subdezvoltarea
stresii nefericiredecatfericie. Esteevident,cel
organelorsexualemasculirc fi mai terziu,in
pulin pentu mine, cd stresuldatorateiunrii
viali, la md.ireaprostatei.Subliniind aceste
rela,tiilornoastrcare un inpact major asupra
conexiu . nu \.reausncreezvinovaie privind
slnntnlii noastreernolionalefi biologice.Chiar
masturbar*, ci doar sAanag atenliaasupra
ii gendneanedicala priveite acumstresulca imporranleiinbunntiFii nurrilei. De
standla bazaagavarii tuturor c€lorlalteboli. a.semenea, orgasmul$i schizofteniasunt ambele
Factorii sexualicarepot contdbui la problemele asociatecu un nivel inali si instabil dc
de sindtatesl.lrt deficienlelenutritive,
dopamina,in timp ce depresiacstc asociatAcu
dezechilibrele holmonaleqi bioenergcticc ii un mvel scnzutde dopamhA.
suferhla enolionah. O partedinte ace$ti
O alta obscrvalieesteci artita aretendinlasA
factori pot fi regdsili in cazul odcui. Sinu pot fi
seinrAutaleasca odati cu crettereafrecvcnlei
iniotdeaunaidentiflcali.
sexuluicu ejaculare.Un vechi proverbspunece
Deficienlelcnunifive au legnturdin principal 'A facedrasoste(in exces).consumulde vin qi
cu picrderea datorate ejacularii.
Lichidul leneaFovoacn artdia-"
seminaleste bogatin zinc$i arcnevoiedemulti Specialistulin artiti BemardAschner MD, a
vitamina86 ti acizi gla$i on€ga-3pentu se
obsenat ca artrita tinde s5seagravezeodati cu
refbcc,carcsegiscscin uleiuldepeiteSiin
cregereaeecventeiejacultrii,in specialin
ulciuldin scnjrle de in. Astfelde deficien!€
cazulberbalilorin v6rsia,pc carei-a sfEtuitsn
suntlarg rAspandite,in specialla bnielii seabfin5de la sexpentrucatevaluni pandce se
adolescenlicu pierderi ftecventede lichid vor vindecarDezechilibrele honnonale, in
seminal. Acel€a$id€ficienleseregdsesc ri in spccialexcesulsaudeficienta de dopalnina, par
cazulschizofreniei, boau ce dcbuteMacel mai a fi celemai responsabil€de tulburerilc de tipul

NqUSNewllnesoctombe - decenbie2oog
Frontierele
clnoa

Recoptorlloxitoclnlciaufost descopeif deasorneneain tumori.p/n urmarcoxitocinaareunefoctde


inhibare
a crette iasupracancerului,in spccialasupracanceruluideprostat:sidesan:
cucatmaimultiioxitoctne. cuatatnaiputtnpoatefideagteptat o crerterea tu;odi.

dcpendenFlor(cum ar fi abuzutde &ogun, sdnitateinclud nu numai cancere)j infeclii ale


compotamentul compulsivsijocwile denoroc) oryanelorsexuale,dar $i boli. Chiar Sicre$rerca
cat t de comportamentele agcsive, violente 9i tumorilor $i metastazeiesulrt stimulatede
de tulburareade deficit de atenlie.Oxitocina,pc honnodi datorali stresului.
de alti partc, areo influenlnbenefict asupra Oxitocina contracareaz 5 ef€ctelehonnonitor
de stres,iar mai pulin stresinseamnno
Princrpal.ritd,rof in . 'ctrerearivetrJu,nosnx imunitateclescutA$i vindecaremai rapidn.Au
de stresestep.obabil inabilirateade a desctuca fbst descoperilide aseneneareceptori
staticabioenergeticn. Un exenplucomunesle oxitocinici in tumori. Prin umare oritocina arc
situaliain careumrtrimse3.anigtefitme un efectde inhibarea creirerii asupra
incitante,careproduco anumitdstimulare,iar cancerului.in specialasupracanceruluide
dpurddornim f:r, sdelibeftjnrrcnsiunea Indrs.i prostatdfi de san:cu cat estemai mare
dc acestca. Estela fel ca $i cu scxul cantitateade oxitocini, cu atatmai pulin poare
convenlLonal. Initial coryul sepoateincdrcapdn li de atteptato crefterea tumorii.
stmulareapielii$i anticiparc, darapoi La adrcsade intemet:htF://*1r'.|v.reuniting.
descircarea estemica,in specialla femei,dacd info/science/research pureli gdsircferinte
acrulse\rdld rred/a maifulin de l0 de mrnule. gnmlifice carearatAce cantitateade oxirocine
Nu e d€ mirare c; unelefemei dezvoltd poatefi crescutnprin imbrdliitui, masaj,
probleneemotionale Siginecologice sause atngere,siruttui $i suportpsihologic.Aceasta
plengdeproblemede ordinnervos,saudoarse imbunatiteqtenivelurile de sres, tuncliile
inchid in sine ii seablin de la sex.Birbafii, mumtare, vindecarearanibr, detoxificarea,
fiind nai pulin confienti din puncr de vedere impot€n1a,autismul,memoria,adnldinea
emotional,pot deaoita in schimbsimptomc tandrd,receptivitatcafeminiDd,Sireduce
fizice, cum ar fi hiperrensiune,afbcliuni deoenJentele. arl{ierdrea.agresrurea. ateruii.e
rl
cardiace,problemea1eprostatejsauimpotenfd. durerca.Pe acelaji websirevef gisi o colecle
SoiuliadoctoruluiRudoltvon Urbanpentru la fel de impresionantdde referinteca.e aratd
alinareafemeilor singuresaufiusrate de dezavantajelesexuluiorgasmicasuprasen rlii.
tensiuneasexuali $i bioenergeticdesteun dus
cald la ora cubnrii. Aceslatrebuiese durcze
rlre l0 ri 20 dc minurc. :n dmpcecesr; indn.a Hiperienslunea ti skesul
int -o cada.Apa estefimizatn prjn anenajar€a Ca si exempluprivind beneficiilesexului
Lnc'rubJanrnde caucrurpesLc robinet.AceacB sinatos, von Urbanmenfioneazici la o
practicdestefoarterelatantd qi nu estenenitS confcrinfdde neuropsfiiarriea prezenlatun caz
si inducdorgasmul,ci va ajurala obtinercaunui d.llcilcJ !enJ,roe anenala ndhaL?. utcc-garn(.
so]nnmai lini$tit.Celemainulte boti fi ;i inabilita.eade a lucra, vindecatin opt
problcmede sandtarcspecificeorganelor sEptamaniprin metodasade Senperfect.Un
sexualepot fi legate(probabil)de pracricite expef de retrumenu credcaci o modificarea
sexualenesanftoase. Acesteproblemede p.acticilor sexualear pureanomaliza presiunea
aneriah ala c6 von Urbanl-a rugarst i trimjti

NEruS
NewTimes. - decembiie2009
octombrie
Udexpertderenunenucr€dea ci o modificarea practicilorsexualearputeanormaliza preBlunea
arteiiald,agaci vonUrbanl-arugatsi-itdmiliicelmaldilicil!i lipsitdesperanlicaz.Lazocezile
dupece pacienful a fostcomlllatdovonljlban,presiuneasaa*erlalderaaproape normali.

celmai difi€il 9i lipsitde spennl-i.


cn. Lz zece Un nivel crescutde testosteronesterm factor
zile dupi cepacientula fostconsiliatde von negativpentrucancerulde prostati, h fel cum
U$an, presiun€asaarteriali eraaproape este$i cu esaogenulpentrumajoritatea
normal6-in contrast,ar trebui menlonat bd cancerelorde san.Dar atuncicandsuntem
Wilheln Reich,carea pledatpentu sexul indrigostili Gau cind se creeazaun sentiment
orgasmicca mijloc de eliberarea excesuluide de ikagostecu creitereaoxitocinicd
bioenergie, a murit de ataccardiac,probabil corespondentt),hormonii sexualiincep st
asocratcu presiuneaferialA crcscuti, jar solia semeneunii cu altii la ambelesenud. B;rbatii
sa suferead€ hipertensiuneseverd. devin nai pulin agresi1.i,mai landrii $i mai
Von Urbanprezinti de asemenea cazulunei spirituali, in timp ce femeileproducmai mult
fenei tinere carea fost diagnosticaticu testosteronpentrua deveninai indrrznele Si
schizofrenie,fiind inslitulionalizad temporarti pentu a echilibnniveleleexcesive de estrogen.
fatata cu $ocffi electrice.La catevasiFamani
dupdschimbarcaobiceiurilor sexuale,ea a Tnllpsaimbrili$rii
devenitcomplet"normala". Anorexia nervoasesedezvoltein specialla
Avandin vedercnumaml nare de cazuride feteleadolescente. Acest lucru sugereazi
hipertensiune,tulburari mentaleti aite tulbudri imediato legituri cu sexualitatea.Am fost
legatede stresdin societateanoastrd,Sicd von int igat si citescca una dinlre celemai de
Urban a demonsrraieficienlametodeisaledoar succes meloderecomandate, pe hngn alte
cu 60 de ani in urmt, nu mi a ept €a metodasa mSsuri,esteaceeade a lolosi o vesii
fie discutatain j umalelemedicalesauin confonabili pentrua oferi o senzaliede cAlduln
mass-mediacat de cwand-
$i protecfie.Acest lucru imi amintettede un
Nu weau sdinsinuezcd energiasexuali este experimentcu mailnule.sTmediatdupi nail€rc,
singurulfactor ce cauzeazisauvindecd puii au fost separalide mamelelor fi cr€sculide
afecfiunilediscutate.Totuti, daci sexul se doud"mame" loctiitoare-Una em o structurdde
iransformndintr-un factor de stresseverintr-un salmaconfuand o sticl, pentruhmnAcu o
factor vindecdtor atunciacestlucru poatefi tetird, iar cealalt; un materiaLpiutat inf4ural
suficientpentrua vindecao mullime dc pest€sarme,inctlzit diniuntru de rm bec
problemede sdnltate. electric.Pui au adoptatmaterialulplu9atca pe
Mai mult, majoritateacelor cu afecfiuni un substitutal mameiSiau fost strcsa! canda
cronic€,in special€ancet suntdin punct de fost temporarindeptutat-Sticla erapentruei
vedereemotionalmai degrabnSagili fi doaro masinddc brAnit.Toateacestemaimule
beneficiaznenormdintr o relalie apropiati, ahmcicendau crcscutau devenitinstabilc
ddgdstoasi, cmeducela cregtereanivelului de emolional(la fel $i in comportarnent)qi nu au
oxitocina.Acest lucru estede asemenea benefic fost capabilede contactesexualereu$iteia
afeclinnilor cardiace$i tulburdrilor maturitate.Atiqerea era din punct de vedere
nentale/emofionalecum ar fi depresia9i emotionalmai importanti pentruele decat
dependenlele.

NDOSNewTimes. - decembe2009
octombrie 57
Frontierele

ln prezentsunt
rapo*atetot maimultecazurideautonalkatare, ceafecteazipani h 20%din
c|lo incldenticrescu6inrandulfetelorin
adolescenti. timp ce beielii autondlnladea_!
adolescenli
descarca pfin
interne agtesiune
tensiunile prin
citre extefior$i a face raualtora,
feteleautendlnladea_Si
faceraubrinsile.

tuana. La fel seintampli si in cazulanorcxiei unclefeie spunci 1emenlinein ua!i, astfcl


incat nu mai au nevoiest sesinucidi.
Situaliae.a adcseanult m.ti rea pentrucopiii Aceastitensiune incepela pubertate ii se
crcsculide bisericisaude diveNeinstitulii atenueza sprefinalld snilor de adolescenle.
guvcmsmentale,undc nu aveaunici mncaro Auto-vdtimareaestede asemenea corelatacu
mamasubslitutdin plus. Unul dintre ccle nai tulburnrilealimentaresi estepredominandin
nefasteaspectcpentruun copil mic este institutiile de deicnlie9i in minnsdrile de maici
seniimentulde a nu fi dorit, mai alesdaci ma' La adulli, un astfeldc comportamentest€
arcparteSide manifcstdri de ostilitatedln etichetatin prczeDtde psihiatrii drepttulburare
patea nuia saua a,nbilor pirinii. O nartere borderline depersonalitatc (BPD).
dificilacu forceps,operatii$i luminiorbitoare Putemacumintelegeacestcorrpodamentrn
estetraumaticd,la fel cun cstc $i o atitudinc funciie de modclul lui von Urbanbazatpe
negadvedin parteacuiva prczcntl3 naiterc. stresuldatoratpiclii incircate bioenergetic.
Si mai reaestesepararea prelungitd acopiiului Candcinevaaredurcri. bioenergiaesle
de mdne in majoritateaspitalelor.Toaleaceste cliberata inpreunecu energieernotionali,ii
aspectcgcnereazihormoni de stres,candcopiii tocmai aceastdeliberarede bioenergieindusade
au nevoic,tnai mult d€cetorice, de un conhct cntredurereface ca acesteadolescentecarese
persistentcu nama (sauun substitutuman auiovattuleaznsnrdmandnormalc.Dwereainsd
corespunzntor) penrrua gcneraoxltocrnace poatcii alinataprintr-un contaotadecvata1
genereazd un seniimentde apropiere9r pielii.Prinumare,reieseugorcnccanai
liniileSte. eficienti netoda pentruace$tiadolesccn,ti, cat il
in prczentsuntraportaietot mai multe cazuri pentrx allii cu probleme emolionale, ar fi
de automaltratare,ce afccteazipanala 20% dln contactulprelungit a1pielii rcalizatintr-un
adolescenli. cu o incidenlidescutain rAndul mediu sigur,pentrua ffe$te nivclele de
lerelorln lr np cebaie,r' ddolc'cenlrJu lerdrr! oxitocinnSiin specislcontactulafcctlros,
de a-$idescircatensiuniieintemcpdn nonsexual cu o pe.soana de sexopus.
agresiunecAtrccxlerior si prin a faceriu aLtora. imbr4i$erile provenitcde la oricarcdintre
fetelcau iendinlade a $i faceliu lor in$i1e pnrinti, la fcl ca $i alte forme de afectiune,sunr
Acestfenomennu esteunul nouii a fost bencficepentmstareadebineemo,tional a
raportatti in sccolele trecute,$i chiarcumilcnii tuturor copiilor indifcronl de sex9i reduc
in ulmi. tn secolul19,multefcle obiinuiaust- substanlialnivelul dc shesal acestora.(De
ii infigi aceit] piele$i eraununite,,lblelecu notat,de asemenea, ct in trecut datoriti
ace"de cAtrepcrsonalul medical.In prezeni, fanriliilormaimari,cxislamaimult contacl
estemult tnai 1anodi tiiatul cu lame de ras- intrecopii.)Estedc aseneneabenefict
Motivulpentrucareseprocedeazn astfeleste reducereaacumulirilor lnari de tensiune
tensiunca emolionalE insuportabild.Acestgen sc{ua1n, carccauzeMd stresla nivcl
de actiuniducela o mareelibcrarede st.cs.ti bioencreetic, in spccialla adolescenti. in
societatca vestici,in t ccut.existaun obicciin

56 NoruSNelliTines-octombe - decembde
2009
Frontierele
cIn

Confolm luivonUrban,ankopologul
BronislawMalimwskia relatat
d S€fu| unuihibatricanft.aoxpdmat
uimirea fati deunevlorator s6ocupidepregitirca
timpuiu,canda aflatci vestlcllnu senratda copiilor
lor.Elcrcdoaci acestlucruestemultmaiimportant decatoricealtaiprellitlre,pentruci dezvollarea
sot0alise||itoasinunumal ci contrlbul6la
starua detedche a indlvldulul,darduce g laotamltle $to
vialituibaliarmonloase.

carc fetelesi biielii selineaude lnanasau musculaln,reducandpermanentaportulde


dansauin s€rilede sanbdti, fiind ln contactcu sange,limfr $i nervi citre ac€st€arii,
t'upul $i cu meinile.Acun cuplurile tind sn aibd predispunandulela inf€clii, artrita Sialte
mai putin contactin timp ce danseazd, iar deterioriri al€ sdnAt4ii.Conformdescoperirilor
nuzica $i luminil€, in loc sAfie relaxante,sunt lui von Urban$i a expericnleicuplurilor care
astfelcreat€incat s6 generezeun nivel foane practici KarezzL ceamai utoari metodSde a
ridicat d€ dopamina. reduceaceslgende tensiune p€rsistentA est€
M^inilesuntputemiceemiFtoarede contactul prelungit,linitiit al pielii ti posibil
bioenergie $i ccanaiefici€nti egalizare se actulscxualcu un partener de sexopus,
realizeazilntrcmanadreaptia bfubatuluiFi csentialm€nte ca o perioade dc rclaxaresau
menastangda femeii.De ascrncnea, un asajal meditalie. in timp cc tensiunile superflciale pot
picioarelor faciliteaze scbimbulde cnergieii fi elimimtelntr-osinguriiedinla,tensiunil€
esterelaxant.Un p;rinte poat€foarte u$orse musculare mai inlcnsesun!cauzate de o viati
maseze umeriigoi,getulii spatelcunuicopil lntreagide ftusferi sexuale ii pot fi necesare
sauadolescent de scxopus,SiapojsAprimeasc; maimulte$cdinlein careceidoi vor staintingi
un masajln schimb;ar fi rela,\antpentru l rpreune,dmp in caresevor folosi rcprezentiti
amandoi. Totuii,esteimporlant$ participe9i inaginativeghidatepentru a lopi blocajele
pirinteledeacelagisexpentnra nu secreaastfcl emolionale corespondentc,
o separare emolionale. O perioadnanumcdin Copiii privali dc afecliunedevin adulli cu
saptamanipoatefi 6lcasdpentruca intr€aga tendinteantisociale sauasociaie. Ace$tia
familiesi semasczeulof recipfoc,De manifesti pc de o parteun comportament
aseheDea timasajulprofesionist din parteaunui dishuctivviolentgi criminal,iar pc dc altAparte
terapcutde sexopusesteo opliune,sau timiditate,nesiguranfi, comportament
imbrdf$Ari1edin cadnrlunui club de sindtate autodistructiv $i depresie. Dcseoriproblemele
saua unuiclubsocial. noastresexualcaparimediatdupi natteredacA
suntemhreniticu biberonulfi nu lasan,sau,ti
Rcduc6rea stresululsl atenslunll mai rdu, dacasuntemseparalide lnamapeitru
mai mult timp. Accastdsepararetinde si facn
Staticabioenergetict f i blocajelecncrgctice dificili mai t6rziu relalionareacu un partener
enofionale suntpfobabil factori pincipali nu
Chiar ii dacdsuniemrelativ bine ingrijili de
numaiin czzulhipertensiunii, problemelor
cdtr€perinli, sexualitateanoasti in continuA
psihiceti a altor afecliunicorelatecu stresul,
evolulie producet€nsiunicnorme$i stres,$i
dar$i in problemele ioldului,genunchiului $i a majo.itat€aadulllor vor €xpe.imentaFobleme
po4iunii inferioarca spatelui,crampelor
emo.donal€ $i de sAnitatedatoritnignoranlei
piciorului,catSiin cazulafecliunilof
generalepdvind echilibrareaenergieisexuale.
ginecologiceDia altor tulburd.i in aria pelvicd,
Comparalieducatianoastrnvestici cu modul
incluzandaici impotenlaSiiligiditatea. Statica
in carevon Urbandescriecum eraucrescu!
bioen€rgetic5 p€ffistentnsi blocajeleemolionalc
copiiiin unelesocieialimult nai avansate. El
asociateacesteiatinde snproduci tensiune

NEXUSNewTimes-octomb
e-derembie2009 59
cunoa
Frontierele

Bronislaw
Antropologul p nt€ melanezieni
Mallnowski

scrie:,.Melanezieniisuntsiguri cd aceicopn a Malinowskia observal cEasemcnea praclrct


c&or impulsuri sexualenu sr.ntcorcct eraumai satisf:catoaredecatmarlxrbarea.De
dezvoliate nu vor deveniniciodatiexpcrliin ce?Pentruci maslurbarea,in timp ce olerea
dragostc." Pregitircasexuala csteconsidcratia relnare locali, cre$tetensiunea corporals
fi foadc importand pentu fericirea l'ntoare a pretutindcni, in timp ce contactulpielii cu sexul
copiilor lot in cadul vietii sentinentale. Ei i$i opuso reduce.Astfcl. contactulnon-sexual
incurajeazn copiiisa acorde atenlic prelungital pielij inhcullbdjatti o fati, sauun
sentimentelorlor sexuale.ExistAfoartemultc copil ti un plrhte de sexopus,d fi probabil o
aringeri,mangAieri9i conlactal pjelii intre bun: metodnpentrua alina hiperacti\'ltatea,
adulliSicopiiin societttileindigere. tulbu nle de deficitde atcnlie,timiditaiea-
Conformlui von Urban,antropologul autismul,violenla, auromaltratarefl alt€
BronislawMalinowskia relatatcd tetul unui
lrib afrjcanii-a exprimatuimireafalede un in socjedlileindigenedesc sede
exploratorrimpxriu, canda aflat ct vesticii nu Malinowskinu seindlnescdeloclulbudri
seocupi deprcgnrieas€xualnacopiilorlor.El sexualcsautulburtridatorate stresulul
crcdeaci acestlucru estemuit mar important in societateanoasrri, sexualitateacopiilor este
decatoricealti pregttire,pentruci dezvoltarea atai de gctit direclionafi incAtviolenta scxuali
sexuah sAnahasenu lrumai ci contribuiela violul $i altcformedeit]l1ibiliisexuale,
stareade fericire a individului. dar duce$i la o ftustmrea, abuzul,probleneleemolionale,
fanilie Sio viatt tribatd annonioasd.El mai hrlburtrilencntale;i alt€sfecJiuni cotelate
spuneact ,,ln uneletriburi din Africa Centrali, siresuluisunt un rezultat ftecventintahit in
masturbareaesteinvdiatnde la o persmni mai vialaadullilor.
in varsti de sexopus", $i pentrua rcduce Toaieacest€aarataci amputeainatla multe
teisiuneasexuah,,femeile in vArstaisi a$eazi din praclicileindigenilor'Cumacestioaneni
itr titrige meirile pe testiculelebtieleilot iar fn niti\i aupJru|oo"e^adirccllodte\arr(r;rle
baftalii in larsE t$ a5e^zemahile pe \rulvele de activitatisexualeiubitoare, sexulnua
' exerciralasupra1orvreo f.tscinaliencsrndtoasd
idtelor drlindu-le asapentrucevahmp

60 octombe - decembde
NEruSNewTLmes 2009
Frontierele
cunoastorii

llnsocietilileindlgene descdse deantropologul BronislawMallnowsklnu scintahescdeloctulburirl


sexuale sautulburefdaloratestresuhl.Cumace$tioamenl pdmltiviau pututobservadirectto6te
varlGt,lllodo activitili sexualelubitoarc,sexxlnoa ercrcital asupralor weofasclnatlenGddtoasi Sinu
a d€vonit o obsesie, agacums-apehecutinsocietatea noastri.lnconseclnl:i, abuzulorercitat
asupra
violulsaualtefoimedeyiolsnli€raunecunoscute
copiilor, lor,

$i nu a devenito obsesie,a$acum s-apetrecutin De asemenea,conform informaliilor transmise


societateanoastrd.in consecinli, abuzul de EdgarCayce,putemreusi regenenrea
exercitatasupracopiilor violul saualte forme compleida organismului(tunc,tionar€perfeda a
de 1.iolen,tn
eraunecunoscutelor Aciivitatea sistemuluiendocrin)dacnpurifici1n $i curntnrn
sexualderapentruei la fe1de natwaln$i
deschisdcum estehrAnitul1anoi. Conform lui ie-fq30, getjg<el@ a scrisfaimoasalucrue,
Malinowski,o asemenea educali€sexuah ,,Ochiu1 Revelaliei"cu cele,,CinciRitualuriale
primitivd nu conduceneapirat la sarcini Reintine.irii". Mii saupoatechiar milioane de
timpurii. Karezzabine inv4ati nu numai cd ar oameniau fdcut acesteexerciJiicx nare atenlie
conducela o societatemai s5nitoas5"dar de in fiec$e zi, {erd sil face chiar pe acelacare
asemenea ar line in ftau Disupnpopularea,altfel contacel mai nult, pentrua atrageenergia
ami de geu de controlatla ora actuald. sexuaEin susulcoloaneivertebrale.Aceasta
Ceeace le lipsestemultor peffoanesingur€$i probabil din cauzdcn instrucliudle lui Kelder
in mod specialfemeilor mai mult decatsexul pentrucel de-al $aselearitual eraudestulde
esteatingeread imbdli$area.Unii incearci vagi.
sa-d satisfacnaceastinevoiep.in masaj.Totui, Rltualul sopracticadoarin situala in carc
poateexistao solulie simph: puneJibazeleunui persoanaesteexcitatasexual.Practicantul
,,clubde nnbrali$ri". Duceli vorbarnai depafe trebujasa steaiD picioareSisd seaplececu
discrei Diveli fi surprinside interesulcarc existi mainile pe genunchi$i sd scoati tot aeml afard
ir aceastedirectie.Puteli de asemenea forma din plimani. Apoi sd seridice $i cu mainile pe
un grup de llndecaresaupute! savd aldturali Soldurisdimpingnumerii ln sus.Setage
unuia,undeimbrti$area poatefi practicatd stomaculiniuntru Siin susSi semenlineaceasti
impeuni cu alte tebnici de autovindecffe. pozilie cat mai mult. Apoi seinspi$ putemic pe
nas$i se expirdimediatpo gur;. Mainiie pot
Sexul9l reintinerirea acumatamade o parteii de alta in timp ce se
continuecu respiraliileprotundepe nassaupe
Reintinerirea si loneevitatecrescuiSsuntdoar
---=-.
: gud. Daci pcrsoa.na esteincd excitatnsexual,
careva_on.Ec{s4!taleE_pracjrcrrol se{uale
aceea$iprocedurdpoatefi repetati de cele ori
s5cre,uneledurre acesrea. cumar ll
estenecesar.Totuii, Kelder nu a scrisdespre
rongevLHrea crescxra rn crcllulretaltuor
cum sedeclan$eaz a aceastAexcitafiesexuah
armoni$se poatefi rezultatulnivelurilor
caregenere^zeenergiasexuauce va fi ddicatn
crcscutepersistente deoxitocinS.
Totuii, existi de asemenea practici vechi,in Sidisrribuiti in intreg coryul. Un seide
insrrucliunimai detaliatSimai subsranlialeste
specialbazatepe Tao,carein mod deliberat
acumla dispoziliapublicului, inullumiti muncii
folosescenergiascxuaEpentrureintinerife si
lui Mantak Chia in colaborarecu Michael Winlr
cregterealongevitilii.

NPruS
New . octombrie
Tlmes decembrie2009 61
Frontlerelecuno

vitrd€cdroar€ pdn Tao ), fte Muhi'Oryasmi(


Md, ( I q96) (.Sarbahrl ;;lr-;rs;;ffi)F Zre
ifrii-oryas ,j!-l&t!pte \2000| l..cuplr.i
;uttnrgasrnict, publicatedeHeatingTao
Books,HuntiDgton,New York. in plus, exista$i
o relea globalade profesoriTao c€rrifica!; vezi

Circulareaenergielsexuale
Mantak Chia,nascutin Tailada din pdnn!
chinezi,a studiatcu diferili maettrii Taoiqti
inainte de a semuta la New York in uma cu 30
de ani $i de a-$ideschideCenhul de Vindecare
Tao.Separeca estepdmul maestruTaomodem
careprcdt deschismetodetaoisieinilial secrete
de utilizarc a energieisexualepentru
reintinerire,longevitateSidezvoltarcspirituaE
Acest sistemfoloseqtedreptcombustibilp.imar
energiasexuali, aceastafiind apoi *finatn prin
pnctica spirituala.in loc ca energiasexuali sd
fie eliberat; subforma orgasmului,ea este
canalizafiin susulcoloaDeivertehale si apoi in
jos pdn fald in ,,orbitamiuocosmica".
in felul acestz,energiadmane disponibild
pentru a vindeca9i reintircri trupui, in rimp ce
orice surplu esteadinat intr-o zonadin sPtele
ombilicului.Separect orbitamicrocosmicia
fost dezvoliati acun 2000 de ad de cStre
practicanlitaoi$tica o practicAsexualdpentru
reintinerireacreieruluisi mai 6rziu a evoluat
devenindo practicAspirituah.
in primul dtrd, se dobendescdouadeprinderi
de bazi: ace€ade a evita orgasmulSi a circula
energjaprin orbita microcosmicn.Este
recomandarca la inceputsi sopracticede unul
Aceasti practicdse
singur,prin autosatisfacere.
nume$tein taoism,,cultivarcade unul singur".
in serialor de ctrti de vindecareprin Tao.Unele
Practictiebuie si ne opnm imediatinaintede
dhte ci,.tile celenai importantesuni lao6t
orgasn$i pdn controlulrespialiei;i
Seuetsof Love: Cultiwting Male Se'ual
imaginalieiconducemenergiain sus.Chia
,' e{gr ( 1984)(,,Secreteletaoisteale dragostei:
sexualemasculme"), numeqteacestexerciFu'marea tagere" pentnr
cultivareaenergiei
birbali $i ,,tagereaorgasmici in slls" pentu
Hedline Love: Cultuating FemsleSexutll
t e{9, (1986)C,Dragostea vindecAtoare:
CAndsunteli capabilsnFoc€daii astfet,este
cultivarcaenergieisexualefemin]tr],e"),Awake
de preferatfolosirea,,cultivtuii duale" cu un
Healins Lisht afthe Tao(,,Trezircaluminij
panerc-de seropu..i\erd n \edereca lehnica

62 NOruSNewTines e - decembie2oog
octomb
Nuput6n aveao onorgieseflati puternici dac; suntemmatnutdli.Fo4aviell, dtll caregeneremenerB|e
$xuali. esteslmilani
cubioenergla dlnhranacludi.

implci schimbulde en€rgiisexualemasculinc Cendestenevoie,aceastienergiepoatefi


ti fbminine.Cendsuntelisuficienide avansat, reactjvati prin intermediulvointei $i folositt
puteli obdncplicere prin multiplele ,,orgasme pentruautovindecaresaup€ntu vindecarea
de tip vale" in timput lungilor pcrioaded€ altoraprin dir€clionarea acesteia cu ajutorul
rcrr! laresexualisi Drrnrepclare rrageflin su\ a mr4ii, in loculin caredoriti.D€ asemen€a
energici. E posibilsdsecontinuepracticafi de poatefi folositdp€ntu activitili cenecesitiun
unul singur,insi laun momentdatprobabilva consummarede €nergic,fiind vorba d€ fapt
fi necesara folosireaunor Inetodeadilionale despreaceea$i €nergicpe caremacstdiartelor
pentrua a8ageenergiasexualiopusacare ma4ialeurmirescsi o cultiveSisi o foloscasca.
rrpsetrc. Candputetisirnlicuutunnlacncrgrati cenrni
Pelangi folosireaenergieisexualeactivatc, carcsegAsesc in caleaei, putelifolosio
putctipractjcaorbitapin acumularea energiei variantinmi scurtApenfu a vAenergiza ti
in timpulmcditaliei,imaginendu-vA energia ccntrarapid.Imaginali-ve cnergiaintrendprin
inMnd pfln ronacennalldin varfulcrpulursau verfulcapuluiiisfuind rdpidinjos,dintr-un
pnn condensarea energicir6piraliei.Peurrua ccnlruin altul,panelabazacoloanei, Apoi cand
invaF circulafea energiei,suntnecesarc niste inspjraliridicalienergiapenetn vartulcapului,
cuno9tlnle de bazeln domeniulch6krelor ticand cxpiratidali-iidrumuldin noupendh
Existdiaptevartcjuriprincipalele ii baztr.In tot acestexercitiu,ihaginali-viSi
numcroase al|clcminoteprin intermediul cirora simlili energiadeplasendu-se pe subsuprafala
scdistdbuiebioenergia in corp.Candsinrili
energiaclat fie prin rcspiratie abdominahfie ln loc sdrcalizali,,marea tragere"in
prifl activareaenergicisexuale,iFaqinati"vi 4propierca orgasnului,putelitrageln susin
{:!q:nzalie cjg!4lpreJlnncu, rpre baza mod constantenergiasexuali priDtr-o,,tragere
cl!9!Ilr-vs!9qq!!. u$oari",lnspecialin cazulunuiactsexual
@!!imaginali:!4! valvi deschizandu-so la prclungitcumesteKarezza.
nivelulcoccisth,isi!! fle.d!r.insp; ridicali Puteli face acestluc^r prin henlinereaunei
meqi!4d-
flgErclSirls!-9slqaneil9{eb(4b, pa4i a minlii concenirateasuprapunctului
o pc loc peexpir.Tmrginati-vic.roana!!_peun drnrrcrp'incenc. prininroarcere0 ochitorinch\l
!q! !.!I9!q!r€91! ! lig!4e(D i rns { }i spreinrerior cari Lurn!-d!.uirdla aLc{
continuatiridicareaei DAnn
h v&tul caDului.
AEI-rfic-4r-ocuen€isrracarern-EaFnin=rertu
Apoi cu fiecareinspir, imasinali-vi energia
.,P!!!Lr!gus!E@lE!!!s .ar. cncuhnd de-alungul coloaneiin sus,in tinp ce
cql.telllJDtr {at. mibe!bisQg!S.i!944!r pe cxpir Esali cnersiasncoboareprin fali $i
ii. in fnal. deDozitail-oin sDateteomb iculur- pdn spate1anivelul organelorsexuale,{ila si
ca pe o minge de en€rsie in fimp ce conduceti uitalLsAmenlinelilimbalipitede cemlgurii.
enG;ril6a earenitstdrSen cerulsuriicL DacAacestlucm suntpr€acomplicat, doar
verful limb,l incepeliprin a vd menlineminteaconcenr.ad
asuprazoneidin mijloculliunlii 9i simlificum

NEruSNewiimes
octombie-decembde2009 63
Frontierele
cunoaSterll

Conforninfolmatlllortnnsmis€de Ed€lar
Cayce,putemrcull rcgenerarea
completa(funclionareaperfecti
a sistemulul
endocdn) dacapudficimSicoritim cenkulreproductix

dragosteandiazi din himd. Tragereaujoara Datoritnknsiunilor sexualeacurulate de-a


estede asemenea potriviii intr o stare lungul rimpului, majoritateadintre noi avemo
meditativi cu saufrrn autosatisfacere sauereclii tensiuneSislibiciune muscularaintre partea
rnatrnalesauin alte st;ri mai bmndede ,upc'oarSa pcl\i.Llui5i genuDchi. | {e prccu.n
o baterievechecareru mai rezisiamult.
Folosili masajul,yibrafile, exerciliile de
intirircaenerglel
seruale relaxareSiimaginaliaghidad pentrua relaxa
Putereaenergieinoastresexualeesteo funcic
De asemenea, facetiexerciiiice aclioneazi
a vitalitdlii noastregeneralesaua energiei
asuprabazeipelvisului. in plus faln de
\,1ta1e.Dacavitalitateanoastri generali este
contractiile$i relaxirile ritmice ale bazei
scazuta,atuDcinu vom aveapreamulta energie
sexuah la dispoziliecare$ circule prin orbita oelvisului.s€leclivimDrnseti inainteDentrua
microcosmicS.$i mai mult, prin tragerea
t nrea6dfi"ft. f."tfr.
Ta b5rb,t.ace.rs,dd,iun impus pcniiulur,in
ftecventna energieiin sus,inilial sepoat€
hmp cefemeilepot de asen€nea contracta
intamplaca energiasexuahdisponibili $ se
goleascn.i! ?fad de metodaconserr,tni ritnic muichii din zona vaginati-Aceste
exer.lii .un,folosrrepe ,lrua pre\enipierdere"
elllglgirridq.|emediul actului sexual_
de energiein pleajna orsasmului,in tinp ce
4bloryasmic.e{ista ulte {!slUi.i p.ot u
rt4ryeLaqe{9$lglgrl
conhacliileselecrive dinjurul anusului$i a
coccisuluiajutnhndicareaenergieiin sus,pe
^ O aremeDed merodaeste.rambetultnlerior'.
lD Qlry':a-gq]]1ailhllq-p! b'
Alte tehnici comlmesunttai cli-ui si chi
lglnen!1qr Le careii inL:lnim,
Laneun topac. o
qong-ul.In acesteFaciici, ne inaginemSi
lloare.un oor.catrecersaucaneui pei'aj.ad
simFmcum energiadin mediul inconjurtuor
unererc;tiu majcomple\purcmincfideoch...
esteatrasdin coryul noshu.\4enu1descul!pe
ne ioncentAm asuprapunctului dintre
irLbi sru pesolulumedsauinoiul in marene
jplanagne !i zAmbimsuccesivcatr" fi€care
orqanimpofantSicitrc fiecaregLcnda din ..^-''.''',-_.'
roLuL noroaLutruLmagner. rarerca$tmana
dreapr;. areo ene'gic (aree.resimildra energici
O allAmetoda impondrdc,reconce rdre"
vane,auenereici€\uale ma.c_d ne.i1 I mpce
€lslgreireJJalE! 1ljAt? poalefi focalLara
cncrg'aporurursuosaup4rmas$ngaesre
. alq]llqIe4ralg4n carearene"e€-de
pentru s;mlad celei) n sauenergrer ,exuaLlemirine
. vindecare, dar a.esrlcor {'r1"- re+&a
Tnfilo7ofia rdoicd, enerciile.puirualcca-einrra
canari
ztnd:ef
!E:l!lp++ry++$xple prin verful capuluisuntmasculinesauydg, in
!nj!3!r_4ql9: abdomrnaL. TLri !rlr!!r mu timp ce energiilepAmantuluisuntyin sau
.qpjr uior imaginali-vdcum bioenergiadin
feminine.In general,energiilefemininesunt
!e'ul in.pi-ar
e.recondu,;incpre recticule
"r- liniititoare $i relaxantein timp ce energiile
masculinesunt stimulative9i activatoare.

64 NP(US
NewTimes - decembte2009
octombrie
Fronlierelecun

Dacipracticile
evlavloase
|luconducla transnuiirircaleal6enerftilorsexuale,
atunclemultmaiblnesa
seg;seasceo supap,naturald,
Suprlmarea conducelntotdeaunala Drcbleme.

Hranepentruenea€lia
seruali Deobiceierdfolosrrd macarLepidium meycnii)
Nu putemaveao energiesexualAputemicd pentruimbuneutireaSiechilibrareasistemutui
dacdsuntemmalnutrili. Fo4avielii, dincare endocrinin generalSia hormonilorsexualiin
generamenergiescxualAjestesimihrn cu particular Separecd cstemult mai €ficientd
bioenergiadin lrana crudi. decerDioscorearillasa, Siestein special
A\rfelrhnni crudaareun efecrvirzl,zatrtmull beneficpentruproblemelesexualedatorate
mai putemic de€atceagdtitt. var$ei. De asemenea lrrulus tetestis este
Prot€inelede inalti calitatefac partedin frecventfolositn pentu imbunftalirea tuncliei
lichidul seminal$i o diet.nbogatein astfelde
Foteinc estestimuladvasexual.In cultura
noasrriesteDreferatd camea.in tunDceir SexSi
spiritualltate
Onentsefoloseqte nauE;ntru a imbunatab Sc\uali,a.eae,rclegaridespirirtralirdre In Ina
performant€lesexualeTotuqi,hranacu ceamsi nulte moduri.Prin aspectelesalenegativeca
buni reputatie est€salbenus ul cruddintr-unou voluptatea,exceselesexuale,degradarea$i
tertlzat al uneieiinr creacrtein aerliber; violul, apareca o antitezna spniruaiitdtii $i in
acestacon$necomponentesulturicecarede aceastilumine a fost vdzutnin tradila crestind.
asemenea suntprezentein candtelinad in Cu toateacestea,prin intermediulaspectelor
spcnni.Simai eficientidecersalbenusul crud salepozitive, sexualitateane poatedeschide
esrecameacmoatocala. inina ti ne poaiepemite sAaven experienle
Lichidul semiDalestede asemenea bogatin similarestdrilor meditativeSifericirii mistice in
zinc $i necesiti muiti vitamiDa86 f acizi gra$i timpul sauin locul orgasnului. lntr-un mod mai
omega3, caresegesesc in uleiuldepeqte$i in putn evid€nt,eneryiiles€xualepot fi canalizate
uleiuldin qemrlerede in A.-tfelde deficienK ascendentpentrua ne dezvoltacentrii de
suntlarg rnspAndite,in specialin cazulpierde.ii energresausistemulchakelor $i coqrurile
ftecventede lichid seminal.Uleimile de pesre cnergeticesuperioare.Confonn inviinrurilor
slmt.le,semeneanecesar"piot'ul6alG;"u ezotenceSiyoghhe, acestcatoatefac partedin
natuali a vaqinului. evolulianoastrtspirituaE.
Corpul produceoxid nitric din aminoacidul Ideeade celibat in cazulFeolilor, miicu!€lof
arginne ca un semnalpentruvaselesanguine
ii crlugarilor estede a splitualiza energia
alepenisului de a serelaxa.Acest 1ucru€st€ sexualeprm meditalie,ritualuri ti altepractici
necesarpentru capenisul saseumple cu sAnge evlavioase.In timp ce acestlucru implicd in
9i sAseFoduci erecfia.De asemerca, generalexerciJiiconitiente,misticii crettini r^$i
suplimentele demaaneziuaiutdla relaxare. lransformi eneryiile,de reguleliri a fi
St,*"Ip.-aiiLt"iF",,au incoraarea conttienti de acestproces,pnn intermediulunui
ernolionaln,irnpiedicl rela,{areanecesar;, si clevolamenlintens.Dacdin cadruireligios se
pnn aceasra,ereclra. lupta pentrua sesuprimasexualitatea,atunci
Variateie$uri qi alcaloizi au fost tradifional motilul protund al acesteipractici esreinleles
folosite pentroa imbunntnlifuncliile sexuale. gre$it.DacApnclicileevlavioase nu conducla

NDruSNewlines octombe-decembe2009
Frontlerele
c noaSterii

Totugi,
in afad deatingerea urorvariatestAritemporaredefedcirelideclanlareaunorevenimente
parapslhlce,
ss pareci purinisuntceicareausucces peaceasticale.Deasemenea, aganrmltele
orgasmo corebrale
sauspirituales-arputea$ flein contlnuare
legatedeactvltitll dopamlnlce
cePrcduc dependenld.

transmutdrirealealc energiilorsexuale,atuncie Tantra9i kundallnl


multmai birc sdsegiseasc,o supapA naturali. Sistemulla ric Sikundaliniyogai$i au
Suprimarcaconduceintoideaunala probleme. origineaintradiliahindusa. Ambelemetodeau
Existi sutede tehnici d€ neditafie, iantrice, ca scopconducerea energieisexuale in sus;in
taoiste,yoghinepentrua iransformaenergia tantrismacestlucru s€realizeaznprin
scxualiin kundalioisauenergiespirituala. intenrcdiul int€racliunii dtualice barbatfcmcic,
Energiasexualecsteo patc mai d€nsda fo4€i iar in kundaliniyogaprintr-opracticistrict
noastrevitalegen€rale, carepoatef1elibemtaca individualeiarnbele metodeimplicaretenlia
encrgiekundaliniti condusd ascendenl. Scopul spemlej,ca rgcompensi,poaleapareorgasn'rul
supr€mesteaceladea fbciliiacrc$tcrca cerebralgi variatestAride fericire. in nrod
spiritualaprin dezvoltarca sistchuluichBkrelor lyaditional. tantmeravezutisi folosi$ ca o
ti a corpurilordc energiesuperioari. ^Lnctodiprin carcbArbaliiputc6ustinge
Ceeslcdc faptspiritualitatea? ln acest 'IEyAIS{!UI'
contcxi,,,spiritualitateafinseanma peni! mine IC St9lI craucoar rorosrre
un efofi de acceleffea evolulieiconqliinlci,
caredevineapoinanifes$ln funcliilc
corpurilornoashe cDcrgclice $iir fornarca
corpurilorenergclicc supcrioarc, ConsidcrcI
urmatoare etapein cvoluliaspirituaha
umaniteliva constain formareauneisocieldli
bazalcpc cooperare, dragoste ii compasiune,
iDtrun fel, acestaesteidealultuturorreligiilor,
expriflratin specialfubudish ii crc$tinism.
Dragostea 9i compasiunca suntcxpresia unui
centrual inimii dcschis.Dc accea, practicarea
Karezzacstcin modspecialfelevantA,,
MetodclctantriceSiyoghjneiintescspreun
drum rapid spreiluminare,ln timp ce taoistii i$i
dorescin celedin urmi sAdczvolteun coql
energctic nemufltortcares-arputeasi
corcspundicu coQul de lumina al filozofiei
New Age. Totu$i,in afarAde atingereaunor
variatc stari empomre de fericjre $i declanqarea
unorcvcnimente parapsihice, separccApqini
suntcercareau succes pe aceaste cale.De
asemenea a$anumiteleorgasmecerebralcsau
spiritualc nar puteasi fie ir continuarelegate
de activitatii dopaminicece producdependenti. Centriideenereie
invadiliahindusa

66 NEruSNewTimes
octombde-decembne2009
Frontierelo
cunoasterii

Scopulsuprcmin laoismesteformaieaufluitrupnemuritor.
Acestanxestouncorpfizic,ci uncon de
enelglesuperload,uncorpdelumini.LaoTzu explci astfel,,corp|ll-lunin;'
nemuritor:
contlientdesinedeglfi|d6g0,capabllse
,,Est6 locuiasciink-un corpblologlc darsanuseata$eze
de6t.
Esteghidatnaldograbideinlelepciunedecatdeemolie.lntreg$lvlrt0os, nupoatemudniciodati.,,

ni$tezeite.Acest lucru s-aschimbatin Facticile abilI;rileprucrican!ilor drnace{e.i.remede-


intineri.
completegalecu btubalii. Probdbil ca ncep;bn,nuuu nicio proble,ri'
Din punctul meu de vedere,principala .u d.e(remcr,rde. dar rapoaneormerodscIndild
problem; a acestormetodeestecurgerea firptul cnpot apareproblemeca ulmare a
energieiin sensuDicde la bazacoloaneipannh suprastimulirii continuea creierului.Acest
verf. lucrusepareci esrerecunoscur d'n cein cenai
Acest lucru tinde si condud la o dezvoltare mult de practicanliimodcmi de tantra ii
dezechilibrateprin suFastimularea cenirilordin kundalini careacun au adnugatorbita
zonacapuluiin detrimentulcenhului ininii. $i microcosmicn in practicilelor Pentu o
mai mult, conducandpreamult energiasexuah prezentaregenerali interesantia lantrei
in sus,aceastapoatein timp epuizavitalitatea moderne,conceptuluide kundalini !i a
generaE.De asemenea, nu srut imFesionat de taojsmului,citiJi articolul Zle Cllesri,r
Spiritudl Oryasn deMichacl Winn sauvizitali
site-ulhttp://r\"$'whealingtaobritain.com
Dacdvoi fbceafimutia: ..Iluminareaestein

+ F*
G
ve&g;', veli credecd incercsa fiu necuviincios
sauprovocatot dar aceastaesteuna din
afimaliile careseregisescin budism.Fraza
orisinali in sanscrit;csteB"ddratvdr?

Astftl, sepuneproblemamodului in care


trebuiesninfelegemsausdinterpr€tdmaccasti
afirma1ic,deoareceeaparesi rdstoame
completintelegereanoastrAobisnuitadespre
iluminare.AceeaSiviziune este€xprimarain
,O! variatetexle sacretantrice.Separecn in unele
i" scoi bud(reribelaDe..ej{lralirarea
inst in modsecret.
esrculil.zal,i,
Budi$tiivestici,pe de alti
: pane,aparentnu qtiu ce sninleleagi din aceste
.'ffi spusea$acn tmd snle ignore,degicunoscun

t€ budistvestic din Thailandacarea inleles dill


aceastiafirmatie cn sexul orgasnic intoxicant
estecaieaspreiluminarc. Mai existi insi 9i o
afirmatiebudisd careafirma cn orgasnul il
ucidepe Buddhadin interior.
Pirerea meaestece pdma zicald serefcra la
0ftiia mhrcc{smici
in hadiliataoistE energiasexuali feminind careesienecesaraunul

- decembrie
NEruSNewTimesoctombde 2009 67
FroItiere torii

cdlugdrbi$arpenlr1l a de\eriandrogin.dceaslL
insemnandde fapt ci energiilesexuale
masculineti feminin€rrebuiesi devinApe.f€cr
echilibmte.Acest 1ucrupoatefi r€alizatprin
cultivaredtde, cum estein tanrr4 saupdn
cultivareindividuali cum esrecazulpmcticilor
meditativeenergeticeindividuale.Estevorba
despreacelasiprocespe careil regisim $i in
practicile taoiste.Nu arenici o legaturi cu
schimbrrile de sexchirurgicalesauhormonale.
A douazicah pur Sisimplu inseannScd prin
irosireaenergieisexual€ca umrarea
orgasmului,nu ne mai rdmanedestuli energie

In secolulopt, o femeie,Lady YesheTsogyel,


a atmsiluminareaprin iniemediul practicilor
sexualetantrice.Ea explicafapd cn femeile
tebuie sd-ti controlezeenergiilesexualea$a
cum bdrbalii trebuiesAti controtezeejacularea
ddcevo s5culdveilminared.piriruata:..Ddcd
exrslao sfrLrserede bodxrchrtta(enercie
.gg]!+,*ry'.rs$!r4s!ts9t!&id,,
J$q'!!j$ A$&lllllrge4rslasteL Reprezertare a pncticttorcontemptative
iradiljonalt
dcorducand in sus..draeo(lea cr,riulorutfo.Ki
C viepi,am tinuFo la nivell]labdomelrululsl
mepundndamrnbre! pt;cenr necoplamin.rede ezotericebudiste,acest]ucru serealizeaz^prjn
s
potta irupeasca. dezbrilandu-rn, dqs_el!l:!l[i combinareaenergieisexualemasculineii
i
i, ti:t 'ra.'"ulusouseu :onsata* feminineastfelincat practicantuldevine
aqaxqarinen!?lq$glliuleala !X9{: androgin.
Acest pasajexplicdinrr,un mod simplu qi Acest lucru are loc inilial ln zonadin spatele
irumosprocesulalchimiei inremetaoist€j ombilicului undeenergiasexualdconvertitna
producereaunui sentimentde pEceresexuatd, fost acumulattprin practicareaorbiiei
conducereaacestuisentimenrdinspreorganele miuocosmice saua unei metodeechivalente.
sexualecAte abdomen,amplificarea1uiprin Majoritateapolilornqri masculini-feminhi
putereamrnFi 5i in acelaSitimp conducerea sunth varfirl $i la bazacoloanei.Esreca o axi
senlrmentuluide fericie medirarivt din zona energeticisituaii inte douavoitexuri cares€
capuluiin abdomen.Fluxul de energieurrneazi invad€sc,cu o impdr,tiresecundarabnrbar
apoi sentimentele.In abdomen,en€rgia femeieintre padeadreapti 9i parca stangaa
masculini Fovenit5 de la centrii din zona coryului.Alchimia intemdsau,,copu1a!it,
capuluiinteraclioneazicu energiasexuaH intemaa acestorpohducela aparitia,.coD ilului
pdmenteanefenininA a cenrrilor sexualiti de 1a
-+{ul.au d.fqalrlr3rfllqrt n."ifiii--
baz6. Pentrua aveasucces,nu avemnevoiedoar de
Scopulsupr€min taoismestefomarea unui un pol sexualputemic dar ii de ur pol coronal
nup nemuntor Acestanu esterllt corp fizic, ci puternic,fomat prin medirafieconstantaii
un corp de energiesuperioarn,un cory de pmtr-o atitudinespirituale.
lru nd. In acelati mod ca Siin placricile

68 NEUSNewTimes. - decembd2009
odombde
Frontierele
cunoaiterii

interFetaremodem5,Ncw Age, a sist€melor


n&'s1{it tantncetradilionalebudiste$i hiDduse).Pentru
infomnlii suplimentareaccesatipaginile de
Tntemet: httpr/*"*lv.santosha.connoksha,r
elt'aL
iA*fr * rltrr *, tantrisml.htmlsi htb://cn.s ikiDediaors/
A4.?ti
fi&D'-{
)tx*{
'^a
'rdhf*
v.xn
isttil Iffi$ t""t" autor:
WalterLast a lucrat ca biocbimist ii cercetltor
in departamentele medicalea mai muitor
uriversiteli germane$i la laboratoarele
Bio-Sci€nce din LosAngclcs,SUA.Ulteriora
t{** lucrat ca nutrilionist $i tcrapeutnaturistin Noua
ZeelandA $i Australia,undelocuiegt€ qi in
6f-ri prezent. Ascriso mullimed€anicolepeteme
dc sintrtateii mai multe ci4i, printre careQi
Heal yourseAiiHealihgFoodr(Pcnguin), ln
prezen!suntin cu$ dc publicarelucririle Zre
Ndtunl Wuyto Heal (H^tnptonRoads,2004) fi
seia Heal hutseA - $pte ci4i de dimensiuni
mlci ce discu6dcspremodaLitalde avindcca
boli specificccumar fi artrita,cancerul, ashnul,
Rep16z€ntals
laolstla,,copllulul
dlvln",
saua,,corpulLil
candidar diBbctulti problemede gre{rtatc;
delunlni"nemurltor,t€lulalchlmlol
lntsmstaolstg
consultali paginade intemet:
LaoTzu explici astfcl,,corpul-lumind" httpi//www.theartof-lif e.cofltProducts_o2.html.
nenuritoflj,EstcconFtient de sinedesifiri ego, Pentru informajii rcferitoare la sdnAtate, vizitali
capabilsI locuiascahtr-un corpbiologicdarsA site-ullui: httpr//www,health-science-spiri!.com
Duseata$eze de e1.Esteghidatmai degrabe de
intelepciune decatde emolc. tntrcg9i virtuos, Notede flnall
nu poatem\lri niciodati,'ro 7. Aschner,Bemard,MD, ArthritisCahbe
Totu$i,EdgarCaycea avetizatcAdaci Crled,JulianPress,NewYork,1957.
encrgiakundalini estestamitdlnainte de a se 8. Harlo\ H. F. andZimmermann,R.
puteacontrolaenergiasexuah.accstlucruva (1996),Atlbctionalrcspokse.s in theinlahl
aprindepur ti simpludorintasexualifi va norfel. FouldationsofAnihal Bchavior8
cauzao multimcdc probleme. 43:376-387;Harlow, H. ct al.
Cam sfatgeneral,acestlucruinseanuaca (1916),Effectsoftnatenal andpeer

! estenecesarapracticaKarezzasauorbita sepdrutians onyoungnon&?rr,JoumalofChild


nicrocosmicipanecandsepoatculilizaenergia PsychologyandPsychiatryandAllied

t sexuagfird a ne confruntacu dorinle Disciplines i7 (2):101-112.


9. Dowman,Kcith, Sb, Dancer: TheSec/et
Life and SanssoJthe Lady yesheBosyel, Snow
NotaedltorulIl: Lion Publications, New York 1996.
Atragematenfa citilorilor ct nulte dintre 10. Walker, Brian (tans.), Hua Hu Chins:
conceplele$i pmcticile prezentatein acest Unbnwn Teachi gs of Lao Tzn,Haqrercollins,
articol apa{in de fapt ,eo-tantrisnului (o San Fmncisco, 1995 (pb ed.),secliunea 66.

NqUSNewTimes
octombde-
decembie2009 69