Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.02.2020

CLASA: a II-a B

PROPUNĂTOARE: Radu Simona

ȘCOALA: Liceul Tehnologic,,Alexandru Vlahuță”,Podu-Turcului

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Învățăm să ne comportăm!

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

SUBIECTUL: Jucării.Jucării din plastilină

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE REALIZARE:activitate integrată

DISCIPLINE IMPLICATE: M.E.M., C.L.R., D.P.


MIJLOC DE REALIZARE:modelaj

SCOPUL: Perfecționarea abilităților practice și exercitarea unor influențe pozitive asupra dezvoltării și întăririi relațiilor de colectiv;

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.1. Identificarea unor caracteristici/proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut

2.3. Realizarea de obiecte/construcții/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile

COMPETENŢE INTEGRATE:
1
CLR 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în context de comunicare cunoscute

MM 2.1. Cântarea individual sau de grup, asociind mișcarea sugerată de text și ritm

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

Cognitive:
OC1 - să denumească materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse;

OC2- să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a explicaţiilor primite;

OC3 – să modeleze diverse obiecte din materiale maleabile (plastilină);

OC4 – să aplice tehnici de lucru învățate în realizarea unor compoziții;

OC5 – să evalueze corect, în baza criteriilor date, lucrările proprii și ale colegilor;

Psihomotrice:

OC1 – să lucreze curat şi ordonat, demonstrând simţ practic si estetic;

OC2 – să execute corect tehnica de modelare a plastilinei;

Afective:

OA1-vor lucra cu interes pentru realizarea corectă a fiecărei sarcini;

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;

MIJLOACE DIDACTICE: plastilină, planșetă, machetă, imagini, laptop; videoproiector.

FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal;

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, turul galeriei;

2
DURATA: 45 min

RESURSE UMANE: 21 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Barboni, E., Bojneag M. (2002), Pictura - mai mult decât o joacă, Editura Emia
 Cristea, M. (2009), Metodica predării educaţiei plastice în învăţământul primar şi preşcolar, Editura Corint
 Ştefan-Cărădeanu, V., Hăhăianu, F., Apopei, E. (2014). Ghidul cadrului didactic - clasa I. Editura Joy
 Ştefan-Cărădeanu, V., Hăhăianu, F., Apopei, E. (2014). Arte vizuale şi abilităţi practice – clasa I. Editura Joy
 *** Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice – Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată
prin Ordin al Ministrului Nr.3418 / 19/03/2013.

3
SCENARIU DIDACTIC

ETAPELE Ob. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


LECȚIEI op.

METODE ȘI MIJLOACE FORME DE


PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1.CAPTAREA -Dragii mei, astăzi v-am Frontal
ATENȚIEI 4 min. pregătit multe ghicitori Observarea
despre Jucării. sistematică a
comportamentului
-Cerul larg îi este drum elevilor
Lasă-n urmă drum de fum. Conversaţia Individual Apreciere verbală
Pasăre de fier ce zboară,
Toţi copiii ies pe-afară.

Ana-i strigă lui Ion:


– Vin-să vezi un…(avion!)

-Roşu, galben, parfumat


Din livadă l-am luat.
L-am spălat şi l-am mâncat
Că e ...vitaminizat.
( Mărul )

Ghemulet, ghemut,
Puf de aur, puf de soare,
Ghici copile, cine-i oare ?
(Puișorul)
2.ENUNȚAREA Se prezintă tema și Conversaţia Frontal Observarea
TEMEI ȘI A obiectivele de la noua sistematică a
OBIECTIVELOR lecției. comportamentului
2 min. -Astăzi la arte vizuale și elevilor
abilități practice vom realiza
prin modelaj Jucării

4
3.ACTUALIZAREA Elevii vor avea pe bancă frontal observare
CUNOȚTINȚELOR materialele de lucru. conversația sistematică a
2 min. -Ce tehnici si materiale ați comportamentului
mai folosit? explicația individual elevilor
-În ce anotimp suntem? În -chestionarea
ce lună? orală
Cum se numeste lectia de
la comunicare făcută astăzi?
Despre ce era vorba?
Ce a făcut copilul?

4. PREZENTAREA Se precizează faptul că în Conversația macheta Activitate


CONȚINUTULUI această lecție vom realiza o Frontală
1 min. machetă cu jucării.Se
prezintă elevilor câteva
jucării din plastilină,realizate
de învățătoare.

5. DIRIJAREA O1 Se formează 4 grupe de Conversaţia Imagini Activitate pe Observarea


ÎNVĂŢĂRII elevi,fiecare grupa va Laptop grupe sistematică a
15 min. modela diferit. Videoproiector comportamentului
I gr. –animale; elevilor
II gr.-mijloace de transport;
IIIgr.--o casă cu gradină;
IV gr- fructe și legume;

O2 Prezint elevilor cum se Explicaţia


modelează plastilina. Individual
Etape de lucru: Demonstraţia Plastilină
*Alegem un obiect din
lumea reală (o casa cu Planșetă pentru
gradina, un puisor, un Exerciţiul modelaj
O3 mar,un avion etc.).
*Așezăm plastilina pe Observarea
planșeta de modelaj. sistematică a
5
*Pregătim plastilina: comportamentului
separăm bucăți mici de elevilor
plastilină, pe care le vom
presa cu degetele pentru a
spori elasticitatea
materialului.
*Modelăm forma de bază a
obiectului pe care am stabilit
să îl realizăm. Începem o
lucrare pornind de la formele
de modelaj: o bilă, clătită
(bilă turtită), ou, con, tub,
panglică. După ce te-ai
familiarizat cu formele, este
mult mai ușor să urmărești
instrucțiunile pentru a
modela figurine.
*La îmbinarea a două bucăți
de plastilină, ne asigurăm că
presăm cu atenție zona
pentru a nu se desprinde la
uscare.
*Pentru modelaj putem
folosi scobitori sau un
creion, pentru a face găuri.
6.OBȚINEREA O3 După ce au urmărit modul Exerciţiul Plastilină Frontal Observarea
PERFORMANȚEI de execuție al învățătoarei, Planșeta de sistematică a
13 MIN. elevii îşi pregătesc modelaj comportamentului
materialele necesare şi trec elevilor
la realizarea lucrării. Apreciere verbală

7.FEEDBACK Se fac aprecieri pe întreg


2 MIN. parcursul orei.

8.EVALUARE Lucrările vor fi expuse Conversaţia Figurine din Frontal Observarea

6
ACTIVITĂȚII în faţa clasei. Se va realiza observația plastilină sistematică a
6 MIN. turul galeriei pe rând, şi vor explicaţia comportamentului
fi analizate, critic şi Individual elevilor
autocritic, după următoarele Turul galeriei Machetă
criterii: Autoevaluare
 finalizarea lucrării,
 corectitudinea Turul galeriei
execuţiei,
 aspectul estetic,
 originalitatea lucrării.

-Le voi cere copiilor să se


autoevalueze și să evalueze
lucrările colegilor.
-La finalul activității, se fac
aprecieri asupra modului de
comportare și participare al
copiilor pe parcursul
activității .
9. RETENȚIA -Impresii despre activitate Conversaţia Activitate Aprecieri verbale
-Se vor adresa întrebări Frontală asupra activitatii
despre etapele de lucru:
-Ce materiale au folosit?
-Cum se numește tehnica ?
-Ce au realizat?
Audiție: Cântecul ,,Fuga
Jucăriilor”-YouTube
10.TRANSFERUL -Ce putem face cu aceste Activitate
jucarii modelate? Frontală
-La ce ne ajută în activitatea
școlară?

7
Etapele de lucru:
-Alegem un obiect din lumea reală (un puișor, un măr,o casă,un avion).
-Așezăm plastilina pe planșeta de modelaj,
separăm bucăți mici pe care le vom presa cu degetele pentru a spori elasticitatea materialului;
-Modelăm forma de bază a obiectului pe care am stabilit să îl realizăm;
-La îmbinarea a două bucăți de plastilină, ne asigurăm că presăm cu atenție zona pentru a nu se
desprinde la uscare;
-Pentru modelaj putem folosi scobitori sau un creion, pentru a face găuri;
-Finisarea lucrării.

Criterii de evaluare:
 finalizarea lucrării;
 corectitudinea execuţiei
 aspectul estetic;
 originalitatea lucrării.