Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 1/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

1. Identificarea substanţei/ preparatului chimic periculos şi a firmei sau întreprinderii


1.1. INDENTIFICAREA SUBSTANŢEI Polistiren
N° cod pentru Fişele tehnice de securitate PSTY-001
Numele produsului POLYSTYRENE CRISTAL
Număr CAS 9003-53-6
1. 2. UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANŢEI ŞI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE
extruziune
injectare (injecţie)
Utilizare recomandată Recomandat pentru utilizatori profesionişti
1.3. RESPONSABIL CU VÎNZAREA
Indentificarea societăţii a se vedea nota de subsol a paginii

Adresa electronicã (e-mail): Petrochemicals.felr-sds@total.com


( FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE)
1.4. NUMĂRUL DE TELEFON IN CAZ DE URGENŢĂ Numărul de telefon în caz de urgenţă Carechem 24 International în
Europa: + 33 1 49 00 00 49
Organism consultativ oficial R: Department of Clinical Toxicology - BUCHAREST - Romania
Emergency telephone: +402 212 106 282

2. Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei
EC-GHS (CLP) Neclasificat în conformitate cu reglementările EC 1272/2008 (EC-GHS)
şi ATP
67/548/EEC & 1999/45/EC Nu este clasat după directivele 67/548/CEE (substanţe periculoase) şi
nici după directivele 1999/45/CE (preparaţii periculoase).
Principalele pericole legate de utilizare
Efecte nefaste pentru sănătatea omului
Inhalarea particulele fine pot provoca o iritare a sistemului respirator şi a
mucoaselor.
încălzit la peste 200°C, produsul poate degaja vapori şi fumuri iritante
pentru căile respiratorii; poate provoca de asemenea tuse şi o senzaţie
de sufocare.
Contactul cu pielea contactul cu produsul cald poate provoca arsuri grave

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 2/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

Contactul cu ochii particulele fine pot provoca iritarea mucoaselor oculare


Ingerarea poliolefinele sunt inerte din punct de vedere biologic.
Efecte nefaste pentru mediu având în vedere structura sa, produsul ar trebui să nu fie periculos
pentru organismele acvatice
nebiodegradabil
Efecte nefaste de natură fizico-chimică combustibil dacă produsul este expus la flăcări.
frecările datorate scurgerii produsului produc electricitate statică; ca
urmare, pot apărea scântei care provoacă inflamarea sau explozia
prafurilor în anumite condiţii de concentraţie.
2.2. Elemente ale etichetei
EC-GHS (CLP) Neclasificat în conformitate cu reglementările EC 1272/2008 (EC-GHS)
şi ATP
Pictogramă(e) -

2.3. Alte pericole nu există informaţii disponibile

3. Compoziţia / informaţii despre componenţi (ingrediente)


3.1. Denumire chimică Polistiren
Homopolimer de Etenilbenzenă
Formula chimică (C8H8)x
Număr CAS 9003-53-6
Număr IESCE (EINECS) sau ELINCS produsul est un polimer după legislaţia europeană; din acest motiv el
nu a fost înregistrat în inventarul EINECS / IESCE (European Inventory
of Existing Commercial Chemical Substances).
EC-GHS (CLP) ne cerut (de lege)
67/548/EEC & 1999/45/EC ne cerut (de lege)
Substanţe periculoase nici una
Impuriăţi cu caracter periculos Stiren < 0.08 %

4. Măsuri de prim ajutor


4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Mijloc de expunere
Inhalarea în cazul unei tulburări datorate unei expuneri importante la aerosoli,
fumuri, sau vapori, a se scoate imediat victima în aer liber.
dacă este necesar, a se respira sub mască de oxigen

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 3/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

în caz de oprire a respiraţiei: a se practica respiraţia artificială.


în cazul unor tulburări grave, a se chema medicul sau a se cere un
ajutor medical
Contactul cu pielea expunerea la contactul cu produşii calzi în urma proiectării (aruncării)
acestora:
a se răci imediat părţile arse cu ajutorul apei reci (prin imersie sau
stropire).
a nu se îndepărta stratul aderant de pe piele, nici hainele murdărite,
porţiunea de corp atinsă fiind în pericol de a fi smulsă; în general, ea
se desprinde singură după câteva zile.
în caz de arsură gravă, a se transporta persoana(ele) la spital
Contactul cu ochii în caz de iritaţie provocată de către particule fine: a se spăla cu apă de
la robinet, din abundenţă, până la dispariţia iritaţiei.
expunerea la contactul cu produşii calzi în urma proiectării (aruncării)
acestora:
a se răci rapid globul ocular cu ajutorul apei reci.
a se consulta un medic oftalmolog
Ingerarea ingerea în timpul manipulării este neverosimilă
a se elimina prudusul din gură
nu se provoca vomă
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
a se referi la § 11 pentru o descriere mai detaliată a efectelor.
4.3. Indicarea vreunei îngrijiri medicale
nu există informaţii disponibile

5. Măsuri de combatere a incendiilor


Clasa de inflamabilitate A: combustii de materiale solide, în principal de natură organică, care
ard cu incandescenţă
Măsuri tehnice a se întrerupe alimentarea focului.
a preveni imediat serviciul de pompieri.
a se îndepărta personalul neimplicat.
a se pune la dispoziţia pensonalului pentru combaterea incendiului
haine de protecţie adecvate, ochelari de protecţie şi un aparat pentru
respiraţie autonomă.
5.1. Mijloace de stingere
Corespunzătoare în cazul unor mici focare: bioxid de carbon (CO2), pulberi uscate
în cazul unor focare mai importante: spumă şi apă pulverizată, sub
formă de ceaţă, pentru răcirea suprafeţelor expuse flăcărilor
Contraindicaţii a nu se utiliza niciodată furtune de incendiu cu robinet (jet baton) căci
ele ar putea favoriza dispersia flăcărilor
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă în cazul combustiei complete, în prezenţa aerului în exces, se
formează bioxid de carbon (CO2) şi vapori de apă.
în cazul combustiei incomplete, se formează, în afară de monoxid de

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 4/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

carbon (CO), funingine şi produşi de cracare: aldehide, cetone. , Stiren


, Toluen , Alcool
5.3. Recomandări destinate pompierilor a se echipa cu un aparat pentru respiraţie adecvat, dacă există un risc
de expunere la vapori sau fumuri.

6. Măsuri în caz de pierderi accidentale


6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Pentru personal ce nu acţionează în caz de urgenţă a se purta o mască contra prafului adecvată.
în cazul unei expuneri posibile, a se utiliza haine de protecţie potrivite,
în special mănuşi
ochelari de securitate (protecţie)
Pentru personal ce acţionează în caz de urgenţă a se echipa cu un aparat pentru respiraţie adecvat, dacă există un risc
de expunere la vapori sau fumuri.
6.2. Precauţii pentru mediu
a nu se arunca acest produs în mediul înconjurător
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi curăţenie

pe teren (pe sol) granulele răspândite pe sol reprezintă un risc de alunecare pe


suprafeţele netede.
a se recupera prin măturarea sau aspirarea produsului răspândit; a se
depozita produsul recuperat într-un container pentru a facilita
evacuarea lui.
a se elimina conform reglementărilor locale sau naţionale în vigoare.
în apă a se împiedica dispersarea produsului răspândit.
dacă produsul s-a răspândit pe cursul unei ape sau într-un canal, a se
avertiza autorităţile
a se consulta un specialist pentru eliminarea produsului în conformitate
cu reglementările locale sau naţionale în vigoare.
6.4. A se vedea de asemenea rubricile 8 şi 13

7. Manipulare şi depozitare (stocare)


Important a se respecta de asemenea orice altă dispoziţie naţională aplicabilă la
acest produs.
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri tehnice a se lega la pământ toate echipamentele de transport pneumatice.


a se evita acumularea pulberilor (prafului) în instalaţiile de filtrare în
circuitul de transport pneumatic.
Prevenirea incendiilor şi exploziilor În timpul golirii sacilor cu produs, se pot acumula sarcini electrice
(poate apărea electricitate statică). Se recomandă ca golirea sacilor să
se facă în absenţa oricărei atmosfere explozive.
REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 5/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

Ca urmare a prezenţei gazelor inflamabile sau ca urmare a evaporării


lichidelor inflamabile (numeroşi solvenţi), poate apărea o atmosferă
explozivă. Atmosfera de deasupra instalaţiilor de amestecare în care
trebuie vărsat produsul, poate fi explozivă

Se dau ca exemplu procedurile următoare, recomandate în cazul golirii


sacilor:
- A se umple instalaţiile de amestecare utilizând o vană rotativă sau
orice alt sistem de vane potrivite
- A se umple instalaţiile de amestecare indirect, vărsând produsul pe
un jgheab metalic legat la pământ
sau vărsând pur şi simplu produsul mai întâi într-un recipient metalic
legat la pământ, departe de o atmosferă explozivă şi apoi vărsându-l
în instalaţia de amestecare
7.2. Condiţii de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Condiţii de stocare a se depozita (stoca) la temperatură ambiantă şi la presiune


atmosferică în ambalajul de origine (saci de plastic sau de carton) sau
în silozuri construite din materiale adecvate (aluminiu, oţel
inoxidabil,...).
a nu se depozita împreună cu materialele uşor inflamabile.
a se conserva la întuneric.
a se stoca departe de sursele de căldură. A se lega echipamentele la
pământ, pentru evitarea acumulării electricităţii statice.
a se depozita într-un loc uscat şi bine ventilat.
a se depozita la temperatură ambiantă, ferit de apă, de umiditate şi de
orice sursă de aprindere
Stocare în palete Se pot stivui paletele în condiţii normale de rânduire, respectând
regulile artei şi dacă starea solului o permite,
cu toate acestea, o paletă care poartă pictograma desenată la
începutul fişei nu poate să fie niciodată plasată dedesubtul sau
deasupra unei alte palete. N.B.:prin "paletă" se înţelege paleta şi
încărcătura sa.
în cazul în care paletele sunt depozitate pe etajere, a se verifica dacă
etajerele sunt adecvate paletelor.
Materiale incompatibile a se evita cantactul cu agenţii oxidanţi puternici
Materiale de ambalaj
Corespunzător(i) Polietilenă,saci de hârtie,oţel inoxidabil
7.3. UTILIZARE(ĂRI) PARTICULARĂ(E) Recomandat pentru utilizatori profesionişti
A se vedea de asemenea punctul 8

8. Controlul expunerii / protecţia individuală


8.1. PARAMETRI DE CONTROL a se respecta de asemenea orice altă dispoziţie naţională aplicabilă la
acest produs.
VALORI LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ Particule inhalabile:
REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 6/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

US (ACGIH-2012): TLV-8h TWA: 10 mg/m³


pulberi respirabile:
US (ACGIH-2012): TLV- 8h TWA: 3 mg/m³
Stiren (monomer):
US (ACGIH-2012): TLV-8h TWA: 20 ppm - 85 mg/m³ ; TLV-15min
STEL: 40 ppm - 170 mg/m³
8.2. CONTROLUL EXPUNERII
Controlul expunerii profesionale
Echipament de protecţie individuală

Protecţia respiratorie în cazul în care există un risc de supraexpunere la pulberi, la vapori


sau la fumuri (în cursul transformării produsului),
este bine de a se instala un sistem de aspirare locală deasupra
instalaţiei de transformare (de exemplu o nişă aspirantă); aria de lucru
va fi corect ventilată.
a se purta o mască contra prafului adecvată.
tip de filtrare recomandat : P1
Protecţia mâinilor mănuşi industriale
Protecţia pielii şi a corpului în cazul unei expuneri posibile, a se utiliza haine de protecţie potrivite,
în special mănuşi
Protecţia ochilor ochelari de securitate (protecţie)
Alte protecţii individuale a se purta încălţăminte de securitate antiderapantă în toate localurile
unde pot avea loc scurgeri sau împrăştieri accidentale ale produsului.
Măsuri de igienă industrială
Utilizare generală a se prevedea o bună ventilaţie în cazul unei manipulări în spaţiu
închis.
a se utiliza haine de lucru.
a nu se depozita în prezenţa produşilor alimentari.
A nu se mânca, a nu se bea şi a nu se fuma în timpul folosirii.
Controlul expunerii legat de protecţia mediului a se manipula produsul urmând o bună igienă industrială şi respectând
procedurile de securitate

9. Proprietăţi fizice şi chimice


9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Aspect
Starea fizică la 20°C solid ( granule )
Culoare transparent
Miros uşoară

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 7/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

Schimbare de stare la 1013 hPa


Punct de înmuiere (°C) VICAT (ISO 306-A): 90 - 105 °C
VICAT (ISO 306-B): 82 - 100 °C
Flash point (ASTM D 1929) (°C) nu există informaţii disponibile
Descompunerea termică (°C) <= 250
Temperatura de auto-aprindere (°C) 490 aproximativ
Limite de explozie (kg/m³) :
Inferioară 0,015 (pentru praf de polimer < 63 µm)
Presiunea de vapori la 20°C (hPa) -
Masa volumică la 20°C (kg/m³) 1050 aproximativ
Masa volumică aparentă la 20°C (kg/m³) 600 aproximativ
Solubilitatea în apă la 20°C (mg/l) insolubil
Solubil în solvenţi organici
pH (produs concentrat) neimplicată
Vîscozitatea (mm²/s) neimplicată
9.2. ALTELE nu există informaţii disponibile

10. Stabilitate şi reactivitate


10.1. REACTIVITATE combustibil dacă produsul este expus la flăcări.
10.2. STABILITATE CHIMICĂ produs stabil în condiţiile uzuale de stocare, manipulare şi utilizare.
10.3. POSIBILITATEA DE REACŢII PERICULOASE
produsul, sub formă de praf (pulbere), poate forma un amestec
exploziv cu aerul, în prezenţa scânteilor sau surselor de aprindere.
10.4. CONDIŢII DE EVITAT a se evita apropierea de flăcări sau de scântei
a se evita supraâncălzirea produsului.
a nu se încălzi la o temperatură superioară celei de 250 °C
a se conserva la întuneric.
10.5. SUBSTANŢE DE EVITAT a se evita cantactul cu agenţii oxidanţi puternici
10.6. PRODUŞI DE DESCOMPUNERE PERICULOŞI
în cazul combustiei complete, în prezenţa aerului în exces, se
formează bioxid de carbon (CO2) şi vapori de apă.
în cazul combustiei incomplete, se formează, în afară de monoxid de
carbon (CO), funingine şi produşi de cracare: aldehide, cetone. ...
Sugestii pentru evitarea unei explozii a se lega la pământ toate echipamentele de transport pneumatice.
a se evita acumularea pulberilor (prafului) în instalaţiile de filtrare în
circuitul de transport pneumatic.
a se prevedea o bună ventilaţie a încăperii.

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 8/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

frecările datorate scurgerii produsului produc electricitate statică; ca


urmare, pot apărea scântei care provoacă inflamarea sau explozia
prafurilor în anumite condiţii de concentraţie.
în cazul alimentării pneumatice, a se alimenta aparatul de extrudere
prin aspirare şi a se utiliza de preferinţă azot drept gaz de transfer

11. Informaţii toxicologice


11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
TOXICITATE ACUTĂ
Ingerarea având în vedere compoziţia sa, produsul poate fi considerat practic
nenociv
EFECTE LOCALE
Inhalarea pulberile generate prin manipularea în timpul utilizării, depozitării şi
transportului pot provoca iritaţia căilor respiratorii.
încălzit la peste 200°C, produsul poate degaja vapori şi fumuri iritante
pentru căile respiratorii; poate provoca de asemenea tuse şi o senzaţie
de sufocare.
Contactul cu pielea având în vedere compoziţia sa, produsul poate fi considerat practic
neiritant
produşii de descompunere termică la temperatură înaltă ar putea să fie
iritanţi
contactul cu produsul cald poate provoca arsuri grave
Contactul cu ochii având în vedere compoziţia sa, produsul poate fi considerat practic
neiritant
particulele fine pot provoca iritarea mucoaselor oculare
proiectarea picăturilor de topitură provoacă o arsură a ţesuturilor
oculare.
produşii de descompunere termică la temperatură înaltă ar putea să fie
iritanţi
EFECTE SPECIFICE nu există interes deosebit pentru om

12. Informaţii ecologice


Informaţii despre efectele ecologice a se utiliza luând toate măsurile de securitate, a nu se împrăştia în
mediul înconjurător.
12.1. TOXICITATE având în vedere că produsul este greu solubil, el ar trebui să nu fie
periculos pentru viaţa acvatică.
12.2. PERSISTENŢĂ ŞI DEGRADABILITATE este persistent în mediul înconjurător
Biodegradabilitate această substanţă este greu biodegradabilă.
DBO 5 (gO2/g) inferior(oară) limitei de detectare
sol şi sedimente produsul se degradează în prezenţa luminii solare

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 9/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

12.3. POTENŢIAL DE BIO-ACUMULARE potenţialul de bioacumulare al acestui produs în mediul înconjurător


este foarte mic
12.4. MOBILITATE
apă / aer pierderile prin evaporare sunt mici
conţinutul în compuşi organici volatili (COV) al acestui produs este
inferior valorii de 0,5% (procente de masă).
sol şi sedimente ţinând cont de caracteristicile sale fizico-chimice, produsul este puţin
mobil în sol
apă produsul are o masă volumică > 1000 Kg/m³ şi curge în apă.
având în vedere că produsul este greu solubil, el ar trebui să nu fie
periculos pentru viaţa acvatică.
12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB ne cerut (de lege)
12.6. EFECTE NICIVE DIVERSE nu există informaţii disponibile

13. Măsuri privind evacuarea substanţei / preparatului chimic periculos


13.1. Metode de tratare a deşeurilor a se conforma reglementaţiei în vigoare
recuperare de către un colector agreat
ca reziduu destinat reutilizării
a nu se arunca la canal, în ape curgătoare, puţuri şi nici în mediul
natural
poate fi utilizat drept combustibil în instalaţii agreate în acest scop.
poate fi incinerat împreună cu deşeurile menajere în uzina de
incinerare a deşeurilor menajere.
N° de deşeu industrial CE 07 02 13, 16 01 19, 17 02 03 & 20 01 39: materii plastice
cod API (Association of Plastic Industry) 6 : PS: Polistiren

14. Informaţii privind transportul


Şosea (ADR) / Cale ferată (RID) Nu există restricţii pentru transport.
Număr ONU neimplicată

ADN Nu există restricţii pentru transport.

Maritim (IMO) Nu există restricţii pentru transport.

Căi aeriene (OACI / IATA) Nu există restricţii pentru transport.

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 10/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

15. Informaţii reglementare


15.1. Reglementări de siguranţă, sănătate şi de mediu/legislaţie specifică substanţei sau amestecului
Germania
Clasa WGK (Germania) NWG:nepericulos pentru mediul acvatic.
Înregistrare înregistrările prezente se referă doar la polimeri; în ceea ce priveşte
înregistrările aditivilor, a se lua informaţii de la TOTAL care va elibera
certificatele necesare.
produsul est un polimer după legislaţia europeană; din acest motiv el
nu a fost înregistrat în inventarul EINECS / IESCE (European Inventory
of Existing Commercial Chemical Substances). înregistrat în inventarul
Statelor Unite: TSCA (Toxic Substances Control Act)
înregistrat în inventarul canadian: DSL (Domestic Substances List)
înregistrat în inventarul japonez: ENCS (Existing & New Chemical
Substances)
înregistrat în inventarul australian: AICS (the Australian Inventory of
Chemical Substances).
înregistrat în inventarul corean: ECL (Existing Chemical List).
înregistrat în inventarul suedez: SWISS
înregistrat în inventarul filipinez: PICCS (Philippine Inventory of
Chemicals and Chemical Substances).
înregistrat în inventarul chinezesc: CRC-SEPA (Chemical Registration
Center for Chinese State Environmental Protection Administration)
15.2. Evaluarea siguranţei chimice Substanţa nu este clasificată ca fiind periculoasă pentru sănătatea
umană sau pentru mediu şi nu este persistentă, bioacumulativă şi
toxică (PBT) sau foarte persistentă şi foarte bioacumulativă (vPvB),
nefiind deci necesară evaluarea expunerii sau caracterizarea riscului.
Pentru sarcinile în care este necesară intervenţia muncitorilor,
substanţa va fi manipulată în conformitate cu bunele practici de igienă
şi securitate în industrie.

16. Alte informaţii


Sugestii relative la formarea personalului Utilizarea acestui produs periculos cere o formaţie specifică a
personalului. Lucrătorul trebuie să primească toate indicaţiile necesare
manipulării produsului în condiţii de maximă securitate.
(protecţie individuală şi reguli de utilizare)
Alte date nu există informaţii disponibile

Fişã de date de securitate conformã regulamentului (UE) Nr. 1907/2006

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47


FIŞELE TEHNICE DE SECURITATE

TOTAL POLYSTYRENE CRISTAL


pagina : 11/11
Produsul: Revazută în : 20/08/2012
PSTY-001 versiune (ro) n° : 11.0 a se înlocui o fişă de : 30/08/2011

Aceste informaţii se aplică produsului CA ATARE şi utilizat singur, conform specificaţiilor furnizate de TOTAL.
În cazul combinării sau amestecurilor asiguraţi-vă că nici un nou pericol nu poate apare.
Informaţiile conţinute în această fişă sunt date de bună credinţă şi se bazează pe ultimele noastre cunoştinţe
asupra produsului, la data publicării.
Totuşi anumite date sunt în curs de revizuire.
Se atrage atenţia utilizatorilor asupra eventualelor riscuri suplimentare create de utilizarea unui produs în alte
scopuri decât acelea pentru care este destinat. Această fişă nu trebuie utilizată sau reprodusă decât pentru
prevenirea accidentelor si securitatea muncii.
Enumerarea textelor legislative, reglementare şi administrative nu poate fi considerată ca exhaustivă.
Destinatarul produsului trebuie să ia cunoştinţă de toate textele oficiale privind utilizarea, deţinerea şi manipularea
produsului, acţiuni de care el singur este responsabil.
Utilizatorul produsului trebuie deasemenea să aduca la cunoştinţa persoanelor care pot intra în contact cu produsul
(utilizare, depozitare,curăţarea containerelor, intervenţii diverse) toate informaţiile necesare securităţii muncii,
protecţiei sănătăţii şi mediului, transmiţându-le această fişă de securitate.

Semnul (*) indică modificări în raport cu versiunea precedentă.

REFINING & CHEMICALS BRANCH ExESS®©

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SA/NV


rue de l'Industrie 52 Nijverheidsstraat
B- 1040 BRUSSELS
BELGIUM
telefon : +32 (0)2.288.91.11 - fax : +32 (0)2.288.33.69
www.total.com

Quick-FDS [16773-30286-11640-010966] - 2013-12-02 - 08:24:47