Sunteți pe pagina 1din 2

Judecătoria (denumirea instanţei)

Reclamant (nume, prenume) domiciliul (domiciliul sau reședinţa)

Pârât (nume, prenume sau denumirea) domiciliul (domiciliul sau reședinţa)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu oneros

În fapt, la data de___________ , subsemnatul(a)_________ , având calitatea de „împrumutător” și


pârâtul(a), având calitatea de „împrumutat”, am încheiat un contract de împrumut pecuniar cu titlu
oneros, având ca obiect transmiterea către ultimul a sumei de__________ (lei, dolari, euro), pe un
termen de________ ani. În contract a fost stipulată de asemenea plata unei dobânzi anuale în mărime
de_____ din suma împrumutată.

Potrivit punctului________ al contractului vizat, pârâtul și-a asumat obligaţia fermă faţă de mine de a
restitui banii la expirarea termenului stabilit.

La scadenţă însă, pârâtul nu a executat obligaţia asumată, inclusiv nu a achitat dobânda anuală pentru
toată această perioadă.

Multiplele solicitări invocate pârâtului de a restitui în mod extrajudiciar sumele menţionate, inclusiv prin
notificarea scrisă și remisă debitorului, nu s-au soldat cu succes.

În temeiul art. 668, Cod civil, obligaţiile trebuie să fie executate în modul corespunzător și în termenul
prevăzut de contractul încheiat.

Totodată, conform art. 871 al. (1), Cod civil, împrumutatul trebuie să restituie împrumutul în termenul și
în modul stabilite de contract.

În consecinţă, consider că pârâtul urmează a fi obligat pe cale judiciară la restituirea împrumutului, a


dobânzii pentru folosirea împrumutului.

La fel, întrucât pârâtul nu a achitat împrumutul în termenul stipulat, din contul acestuia urmează a se
încasa și dobânda de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen.

Astfel, de la scadenţă_________ a trecut o perioada de_______ zile, timp pentru care urmează a se
calcula dobânda de întârziere, care la caz constituie ____________.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 512 al. (1), 867 al. (1), 871 al. (1), art. 872 al. (1), Cod
civil, art. 166, 167, Cod de procedură civilă.

Urmare celor expuse,

SOLICIT

Admiterea acţiunii.

Încasarea din contul pârâtului___________ , în beneficiul meu___________ , a sumei împrumutului în


mărime de____________ , a dobânzii pentru folosirea împrumutului în sumă de_______ și a dobânzii
de întârziere pentru nerestituirea împrumutului în termen, care constituie____________ , iar în total
__________ .

Încasarea din contul pârâtului în beneficiul meu a tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi suporta
în acest proces.
Acţiunea o întemeiez pe următoarele dovezi:

(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege să facă dovada
prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câţi pârâţi sunt).

La cerere anexez:

– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;

– copia contractului de împrumut (a recipisei);

– se indică alte probe ce confirmă încheierea contractului de împrumut.

– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr.____ din data de_____ în valoare de______ lei);

– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reprezentantul reclamantului _________________

Data _____________________ Semnătura_________________