Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Lavinia Barbu


DATA: 11.05.2018
CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Pronumele. Adjectivul (test docimologic)
TIPUL LECŢIEI: evaluare a cunoştinţelor
DURATA: 50’

COMPETENȚE GENERALE:
- 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
- 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
- 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și
scrise.
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte continue, discontinue și multimodale;
2.3. Formularea unui răspuns personal și/ sau creative pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiar;
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare;
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/ aunor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii;
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază a limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative;
4.2. Analizarea constantă a propriului scris/ a unor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a) cognitive:
- să alcătuiască o compunere descriptivă pe o temă la alegere în care să folosească o
comparație și o personificare;
- să aleagă varianta de răspuns corect;
- să precizeze formele adjectivelor variabile;
- să realizeze acordul adjectivelor cu substantivele determinate;
- să analizeze pronumele personale.
b) intelectual-formative :
- să utilizeze corect limba română în producerea şi utilizarea de mesaje ;
- să opereze cu limbajul specific studiului limbii române;

c) afective:
- să participe cu interes la lecţia propusă.
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. METODE ŞI PROCEDEE:
- lectura, conversaţia, exerciţiul, munca individuală şi independentă.

2. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE:


- activitatea independentă individuală.

3. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
- fişele elevilor necesare pentru rezolvarea testului.

4. FORME DE EVALUARE:
- scrisă (test docimologic).

5. RESURSE:
1. BIBLIOGRAFICE
a) metodice:
- Mariana Pintilie, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca,
2002;
- Ion AL. Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest,
Timişoara, 2000;
- Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura
Polirom, Iaşi, 1999

b) didactice:
- Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, autori Mimi Gramnea-
Dumitrache, Margareta Onofrei, Editura Booklet, Bucureşti, 2017;

c) pedagogice:
- Constantin Cucoş, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare şi grade didactice, Iaşi, POLIROM, 1998
d) oficiale:
- Curriculum Naţional . Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria
curriculară limbă şi comunicare, Bucureşti, 2017

2. TEMPORALE
- 50 minute
3. UMANE
- 5 elevi
- clasă de nivel mediu
Demersul didactic
Moment organizatoric – Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii,
asigurarea liniştii, pregătirea materialului didactic, notarea absenţilor. Elevii se pregătesc
pentru evaluare.
Anunţarea temei şi a obiectivelor - Profesorul face cunoscut elevilor faptul că urmează o
lecţie de evaluare a pronumelui și a adjectivului. Conţinutul ce urmează a fi verificat a fost
anunţat în prealabil elevilor. De asemenea, sunt prezentate şi obiectivele pe care şi le
propune în această lecţie. Elevii au de rezolvat mai mulţi itemi de tip: obiectiv (cu alegere
duală), semiobiectiv (itemi cu răspuns scurt, de completare) şi subiectiv (tehnica răspunsului
deschis).

Verificarea propriu-zisă – Elevii rezolvă individual şi independent testul propus.

Evaluarea rezultatelor – Profesorul adună testele elevilor pentru a le evalua ulterior.


NUMELE ȘI PRENUMELE: DATA:
CLASA a V-a
Pronumele. Adjectivul
Evaluare

1. Alcătuiţi o descriere literară, de 10 - 15 rânduri, în care să utilizaţi o comparaţie şi o personificare,


identificându-le prin subliniere. Tema descrierii voastre va fi, la alegere: un anotimp, un colţ din
natură sau o persoană dragă. (20 puncte)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Citeşte fiecare afirmaţie şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, iar dacă o consideri
greşită, litera G: (12 puncte)
A G În propoziţia În vârful unui stejar bătrân, un vultur alb aţipise, există un singur
adjectiv.
A G Adjectivele mare, strălucitor, roşie, alb sunt variabile.
A G În seria strălucitor, înţeleasă, bătrân, alb, există un singur adjectiv provenit.
A G În propoziţia Împăratul cel vestit pleca la vânătoare de cerbi , adjectivul este la
gradul comparativ de superioritate.
3. Extrage din enunţul următor adjectivele şi precizează: felul, forme, gen, număr, funcţia sintactică:
(15 puncte = 1p – identificarea + 7px2)
În vremea veche trăia un împărat fioros, înspăimântând tot ţinutul cu răutatea lui.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________

4. Precizează numărul de forme ale adjectivelor variabile de mai jos: (18 puncte)
- blând - - adânc –
- dulce - - limpede –
- nou - - cenuşiu
5. Realizează acordul adjectivelor dintre paranteze cu substantivele determinate din textul dat: (5
puncte)
Câţiva nori (cenuşiu) __________________ au apărut pe cerul (senin) _____________. Odată cu
primele raze de soare, (zglobiu) _________________ copii încep (hazliu) ________________ lor
jocuri. Ei sunt voioşi, iar fericirea îi determină să uite de sfaturile (grijuliu) _________________ ale
părinţilor.

6. Extrage, din textul de la exerciţiul 5, pronumele personale şi precizează: felul, forma, gen, număr.
(20 puncte = 2p – identificarea + 6px3)
10 puncte aspectul lucrării

20 puncte oficiu

SUCCES! ☺
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

1. Conținut – 8 p (4p utilizarea unei comparații și a unei personificări; 2p utilizarea descrierii


ca mod principal de expunere, 1p respectarea temei, 1p titlul potrivit);
Redactare – 12p ( unitatea compoziției – 1p, coerența textului, vocabular adecvat – 2p,
ortografie – 2p, punctuație – 2p, exprimare – 2p /0p pentru 4 sau mai multe grașeli; așezare în
pagină – 1p, lizibilitate – 1p, încadrare în spațiul acordat – 1p).
2. 12 p ( 4*3p)
3. 15p (1p – identificarea + 7p*2)
4. 18p (6*3p)
5. 5p (5*1p)
6. 20p (2p – identificarea + 6p*3)

10 p aspectul lucrării
20 p oficiu

TOTAL: 100 P
Rezultate Limba şi literatura română
TEST
Pronumele. Adjectivul

Data susţinerii testului: 11.05.2018


Profesor: Lavinia Barbu

Clasa a V-a
Nr.crt. Numele şi prenumele Nota
1
2
3
4
5
Clasa a V-a
Graficul 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- Media
9-10
notelor 1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 clasei
Notele
obţinute

Au participat la test: elevi din înscrişi.

Promovaţi: Nepromovaţi: