Sunteți pe pagina 1din 7

sgsgdfg

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul: ”Inginerie Civilă și Geodezie”
Program de studiu: 582.1 – CIC

MEMORIU EXPLICATIV
disciplina: “Construcții din lemn”
Tema: ”Proiectarea elementelor al acoperișului de tip
șarpantă din lemn”

Elaborat: studentul gr. CIC-1601


Zugrav Mihail

Verificat: ingiener
Cutia E.

Chișinău – 2019
Introducere

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 1
sgsgdfg
Răspîndirea largă a construcțiilor din lemn îndeosebi a fermelor de acoperiș, arcelor, cadrelor,
grinzilor, precum și a altor elemente este cauzată de legile fundamentale de execuție a construcțiilor
din lemn, pe măsura progresului tehnic s-au evidențiat și determinat.
Construcțiile din lemn au mai multe avantaje, dintre care pot fi menționate:
1. Densitatea redusă față de rezistența relativ mare. Exprimînd raportul dintre rezistența de calcul la
compresiune a lemnului și densitatea lui, se obține un indice numit coefcient de calitate. Din
comparația valorilor coefcienților pentru diferite materiale, rezultă că lemnul e similar oțelului.
2. Procurarea ușoară și simplitatea prelucrării. Amenajarea exploatarilor și a fabricilor de cherestea
necesită mult mai mici investiții decît pentru celelate fabrici.
3. Posibilitatea asamblării, montării și demontării, refacerii și consolidării total sau parțial a
construcțiilor din lemn.
4. Coefcientul de dilatație liniară a lemnului este foarte mic. Aceasta exclude prevederea rosturilor în
construcții din lemn.
5. Stabilitate chimică. Lemnul rezistă bine la acțiunea multor compuși chimici și gaze. În ambianțe
agresive neinsemnate (slabe) lemnul poate fi uilizat fără a fi tratat, iar în condiții de agresivitate
medie sau puternică lemnul este folosit după un tratament special de protecție.

Ca și orice alt material de construcție, lemnul posedă totodată şi anumite incoviențe specifice, cum
ar fi:
1. Neomogenitatea structurii lemnului, care poate fi observat în interiorul aceluiaşi arbore. Ca factori
care determină neomogenitatea lemnului pot fi numiti variația densității, prezența fibrelor răsucite,
nodurile, devierile fibrelor și tăieturile din prelucrarea lemnului etc.
2. Limitarea sortimentului. Din arbori nu se obțin decît secțiuni ecarisate, semiecarisate și rotunde, cu
lungimi mici pina la 6.5m, mai rar pina la 9.5m în mod exceptional 16m pentru lemnul rotund.
3. Influența umidității asupra proprietaților fizico-mecanice umflării și contragerii lemnului.
4. Distrugerea lemnului prin putrezire, în special în regim alternant a umidității și prin alți agenți
distructivi fizici, chimici si biologici.
5. Pericolul distrungerii lemnului prin incendii. Aici, însă, trebuie de ținut cont de existență și
utilizarea la ora actuală a diferitor metode de protejare a lemnului și chiar de modificare a lui, cu
definitiv neajunsurile menționate mai sus. cu care se pot exclude aproape definitiv neajunsurile
menționate mai sus.
Fabricarea placajului rezistent la umezeala a făcut posibil realizarea unor construcții foarte ușoare
și eficace din punct de vedere al consumului de materiale.

Alcătuirea acoperișului tip șarpantă din lemn


Șarpanta este ansamblul elementelor de rezistență și de rigidizare a unui acoperiș, avînd ca rol
susținerea greutății învelitorii și preluarea unor acțiuni temporare de la acest nivel (zapada, vînt,
greutatea oamenilor), pe care le transmite la elementele de rezistență ale clădirii (planșeu, pereți etc.).

Elementele componente ale unui acoperiș tip șarpantă sunt următoarele:


- căpriorii - rigle cu secțiune dreptunghiulară, orientate dupa linia de cea mai mare pantă a
versanților, constituind suportul șipcilor sau a asterealei.
- grinzi de coamă sau pane (pana-páne) - grinzi de secțiune dreptunghiulară sau circulară,
dispuse orizontal - constituie suportul căpriorilorm, panele sunt rezemate direct pe elementele de

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 2
sgsgdfg
rezistență verticale ale acoperișului sau în nodurile fermelor; pana marginală (de streașină) se
numește și cosoroabă.
- popi - elemente de rezistență verticale (sau cu înclinare redusă), avînd secțiune dreptunghiulară
(pătrată) sau circulară, care transmit încărcările de la pane la structura de rezistență a clădirii
(planșee, grinzi).
- clești - elemente de rigidizare a șarpantei, prevăzute atît în lung cît și transversal acoperișului, sunt
alcătuiți din perechi de șipci, rigle, dulapi sau lemn semirotund, dispuse în pozitie orizontală.
- contrafișe - elemente de rigidizare înclinate, cu rol de contravîntuire, prevazute atît în lungul
acoperișului cît și transversal, pot avea secțiune dreptunghiulară sau circulară.
- tălpi - elemente auxiliare scurte, din chituci de lemn (bucăți de grinzi ecarisate), prevăzute sub popi,
pentru mărirea suprafeței de transmitere a încărcărilor la planseu; în unele cazuri, în loc de tălpi
scurte se pot folosi grinzi lungi, dispuse sub un șir de popi, formînd cu capriorii un triunghi.

Date inițiale

- tipul învelitorii – șindrila bituminoasă


- unghiul acoperișului – 𝟏𝟓°
- sarcina de la zăpadă – 𝟕𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟐

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 3
sgsgdfg
Pereții exteriori ai clădirii sunt realizați din blocuri mici de calcar cu grosimea bconv = 400 mm.
Planșeul ultimului nivel este tip placă din beton-armat cu grosimea h = 160 mm. Distanța între
căpriori se stabilește în dependență de greutatea învelitorii:
- Pentru țigla bituminoasă 𝑑 = 1.0 – 1.2 𝑚.
Distanța între popi se stabilește conform calcului și de regulă se adoptă un pop intre 3 pași de
capriori.
Pentru evitarea deplasărilor orizontale, se vor monta contravîntuiri între popi.

1. Calculul căpriorului
Elementul structural căprior al acoperișului tip șarpantă se calculează ca o grindă, iar în
dependență de modul de prindere și structura acoperișului, poate fi o grindă continuă sau o grindă
simplu rezemată.
Sarcina normată Coeficientul de Sarcina de calcul
Denumirea sarcinii Nn siguranţă Nc
N/m2 γf N/m2
1. Sindrila bituminoasa 85 1.2 102

2. Bariera contra vaporilor 4 1,2 4,8


3.Astereala 64,5 1.2 77,4
4 Greutate proprie 250,8 1,1 275,88
6. Greutate zapada 700 1,4 980
7. Greutate variabila 500 1,2 600
TOTAL: 3.00 0,7 2160,08

Determinarea încărcărilor
Sarcina temporară ce acționează pe cea mai nefavorabilă deschidere. Încărcarea temporară se va
admite convențional 50 𝑘𝑔 = 0,5 𝑘𝑁.
50𝑘𝑔 × 1.2 60
𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = = = 75,37𝑘𝑔 = 1.32 𝑘𝑁
𝑐𝑜𝑠15° 0.796
50𝑘𝑔 × 1.2 60
𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = = = 99,83𝑘𝑔 = 1.32 𝑘𝑁
𝑐𝑜𝑠76° 0.601

Pentru obtinerea sarcinii totale ce actionează asupra elementului dat se va utiliza urmatorea formulă:
𝑘𝑔
𝑞𝑡𝑜𝑡. = 𝑃 × 𝑎 + 𝑔𝑐𝑎𝑝𝑟 = 274.91 × 0.9 + 9.103 = 255.87 = 2.51 𝑘𝑁/𝑚
𝑚
Unde:
𝑃 – suma încărcărilor de la zăpadă și învelitoare cu evidența unghiului de înclinație a sarcinii.
(𝑃𝑧𝑎𝑝 + 𝑃𝑖𝑛𝑣 ) 98 + 11,45 𝑘𝑔
𝑃= = = 182,11
𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠15° 𝑚
2
𝑃𝑧𝑎𝑝 = 𝑞𝑧 × 𝛾𝑓1 = 70 × 1.4 = 98 𝑘𝑔/𝑚
𝑃𝑖𝑛𝑣 = 𝑞𝑖𝑛𝑣 × 𝛾𝑓2 = 10,4 × 1.1 = 11,45 𝑘𝑔/𝑚2
𝑔𝑐𝑎𝑝𝑟 – greutatea proprie a grinzii din lemn.

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 4
sgsgdfg
𝛾𝑓3 1.1 𝑘𝑔
𝑔𝑐𝑎𝑝𝑟 = ℎ × 𝑏 × 𝛾 × = 0.15 × 0.05 × 560 × = 5,80 ;
cos 15 cos 15° 𝑚
𝛾 - densitatea lemnului (560 kg/m3).

Determinarea eforturilor de calcul


Eforturile ce apar în elementul de calcul se vor determina după programul de calcul Ftool. În
program au fost introduse următoarele caracteristici ale elementului și a materialului:
- Secțiunea elementului 50x150 mm

- Modulul de elasticitate al lemnului:


𝐸 = 10000 𝑀𝑃𝑎

- Coeficientul lui Poisson:


𝛾 = 0.5

In urma calculului am obtinut urmatoarele diagrame de eforturi:


1. Moment:

2. Taietoare:

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 5
sgsgdfg

3. Deplasări:

Verificarea la rezistență al elementului


𝛾𝑛 × 𝑀𝑚𝑎𝑥 0.95 × 1,4 × 102
𝜎𝑝 = = = 7,11 𝑀𝑃𝑎 < 𝑅𝑢 = 13 𝑀𝑃𝑎
𝑊𝑥 187 × 10−6
unde:
𝛾𝑛 – coeficientul de siguranță a clădirii, pentru categoria II, egal cu 0.95
𝑀𝑚𝑎𝑥 – momentul maximal exercitat în grindă.
𝑊𝑥 - modul de rezistență al secțiunii calculat după formula:
𝑏 × ℎ2 5 × 152
𝑊𝑥 = = = 187.5 𝑐𝑚3
6 6

Verificarea dupa starea de serviciu al elementului


5 𝑀𝑛 × 𝑙 2 5 × 1,06 × 52 × 10−3
𝑓= × = = 0.0029 𝑚;
48 𝐸 × 𝐼𝑥 48 × 104 × 9.375 × 10−5
𝑏ℎ4 0.05×0.153
unde: 𝐼𝑥 = = = 9.375 × 10−5 𝑚4
12 12

𝑓 0.0029 1 𝑓 1
= = 0.001 = <[ ]=
𝑙 2.50 1000 𝑙 200

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 6
sgsgdfg
Dupa diagrama deplasărilor rezultatul din programa Ftool avem deplasarea maximă la mijlocul
deschiderii de:
𝑓 = 4,90 𝑚𝑚 = 0.0049 𝑚;
𝑓 0.0049 1 𝑓 1
= = 0.002 = <[ ]= ;
𝑙 2.50 500 𝑙 200
Satisface condițiile de rezistență!

Movileanu Tudor Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-PV-1601-13-2019 7