Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


Departamentul Finanţe şi Bănci

CURRICULUM
disciplina
METODOLOGIA CERCETĂRILOR ECONOMICE
ciclul II - Masterat
Programul de master: FINANŢE PUBLICE ŞI FISCALITATE,
GESTIUNEA FINANȚELOR ȘI CONTABILITATEA ÎN AFACERI,
ADMINISTRAREA BANCARĂ

Autor: Galina ULIAN,


Dr.hab, prof. universitar

Chişinău – 2019
1
APROBAT Şef Departament _______ Olga
Ştefaniuc,
la şedinţa Departamentului Finanțe și bănci doctor, conferenţiar universitar
din „ ____” __________ 2019

2
I. PRELIMINARII

Pentru o conștientizare mai amplă a proceselor ce au loc în economia reală, este necesară
cunoașterea științifică. Formarea acestui tip de gândire presupune: interpretarea esenței
proceselor economice, studierea legilor și evoluției lor, perceperea organismului economic ca un
sistem multilateral și de diferite niveluri. La interpretarea științifică a relațiilor economice o
importanță deosebită o are metodologia în cadrul cursului „Metodologia cercetărilor economice”.
Masteranzii vor opține competențe de utilizarea avansată a conceptelor, principiilor și abordărilor
pe care se bazează practica în domeniu financiar și contabil. Din această perspectivă cursul
încearcă să ofere soluții pentru formalizarea proiectelor economice și modelelor de dezvoltare
pentru elaborarea politicilor în domeniul economic și financiar.
Acest curs aprofundează cunoştinţele obţinute deja la ciclul întîi (licența) din domeniul
micro şi macroeconomiei, finanţelor întreprinderii, analiza activităţii economico-financiare,
bazele managementului financiar ş.a.
Disciplina Metodologia cercetărilor economice urmăreşte scopul de formarea şi/sau
dezvolta competenţe profesionale avansate ale specialistilor în domeniul economic.
Limbi de predare: română/rusă
Beneficiari: studenții ciclului II și ai programelor de master: Gestiunea finanțelor și
contabilitate în afaceri, Finanțe publice și fiscalitate şi Administrarea bancară.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI


Semestrul

Evaluarea

crediteNr. de
Denumirea Responsabil Total ore
Codul disciplinei disciplinei de disciplină
Total

inclusiv
din planul de
studii
C S L LI
F.01.O.03 Metodologia Ulian Galina I 210 30 30 - 150 ex 7
cercetării
economice

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor


Ore
Nr.
d/o Unităţi de conţinut Lucrul
Curs Seminar
individual
1. Știința contemporană, cunoașterea umană și cercetarea 2 2
științifică. Obiectul științei economice. 10
2. Dinamica științei economice și evoluția metodologiei cercetărilor 4 4
economice. 30
3. Construcția și realizarea proiectului de cercetare. Etapele procesului 6 6
de cercetare. 30
4. Documentarea științifică și formele ei. 6 6 36
5. Cercetarea propriu zisă. Metode calitative și cantitative de analiză a
fenomenelor economice. 6 6 24
6. Redactarea și susținerea publică a unui lucrărileștiințifice. 6 6 20
Total 30 30 150

I. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU


3
Competențe profesionale:
CP 2. utilizarea integrată a tehnicilor şi metodelor de analiză şi de interpretare a datelor cu
privire la sistemul financiar public şi instrumentelor politicii bugetar-fiscale, în situații incomlet
definite, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi;
CP 3. Utilizarea cunoștințelor în domeniul managementului finanțelor publice pentru explicarea
și interpretarea situații noi, în contexte mai largi asociate sectorului public;
Competențe transversale:
CT3. Identificarea oportunităților de dezvoltare personală in vederea diversificarii si imbogatirii
competentelor profesionale.

Finalități de studiu:
 cunoașterea și descrierea metodelor de cercetare științifică în economie;
 cunoașterea etapelor efectuării cercetării științifice în domeniul economic;
 utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor pentru realizarea lucrărilor de cercetare în
domeniul economic;
 elaborarea proiectelor economico-financiare cu utilizarea conceptelor, teoriilor și
metodelor, procedeelor și instrumentelor de cercetare;
 cunoașterea și descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor în explicarea gestiunii
afacerilor;
 explicarea etapelor de elaborare și realizare proiectelor de gestiunea afacerilor;
 utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor pentru fundamentarea deciziilor
de gestiune afacerilor;
 formalizarea proceselor economice și modelelor de dezvoltare pentru elaborarea
politicilor în domeniu economic și financiar.

V. OBIECTIVE DE REFERINTĂ ŞI CONTINUTURI

Obiectivele Unităţi de conţinut


Subiectul 1. Ştiinţa contemporană, cunoaşterea umană şi cercetarea ştiinţifică.
Obiectul ştiinţei.
- să relateze despre esenţa ştiinţei;  Esenţa şi funcţiile ştiinţei;
- să identifice funcţiile ştiinţei ;  Cunoaşterea ştiinţifică;
- 
să să identifice metodele principale ale analizei Metode universale analizei economice;
economice;  Categoriile economice şi evoluţia lor;
- să detennine categoriile economice;  Legitaţile economice, varietăţile şi
- să difinească legitaţilc economice şi să specificul lor.
evidenţieze specificul lor.
Subiectul 2. Dinamica ştiinţei economice şi evoluţia metodologiei cercetării economice.
- să descrie particularităţile fenomenului  Particularităţile fenomenului economic;
economic;  Locul ştiinţei economice în sistemul
- să identifice locul ţtiinţei economice în sistemul ştiinţelor contemporane;
ştiinţelor economice;  Clasificarea ştiinţelor economice;
- să efectuieze clasificarea ştiinţilor economice;  Conţinutul şi funcțiile metodologiei
- să abordeze conţinutul metodologiei cercetărilor cercetărilor economice;
economice;  Abordarea metodologiei mercantelismului;
- să relateze despre evoluţia metodologiei ştiinţei
economice.

4
 Abordarea metodologiei liberalismului
classic;
 Abordarea metodologiei şcolii istorice
germane şi a doctrinei instituţionale;
 Abordarea metodologiei curentului
neoclassic;
 Abordarea metodologiei marxistă;
 Abordarea metodologiei keynesistă şi
neokeynesistă;
 Abordarea metodologiei neoliberalismului;
 Abordarea metodologiei sintezei neoclasice.
Subiectul 3. Construcţia şi reakzarea priectului de cercetare.
- să cunoască etapele cercetării ştiinţifice;
-  Caracteristica generală a etapelor cercetării
- să cunoască şi să aplice criteriile şi principiile ştiinţifice;
- pentru alegerea temei de cercetare;  Principii şi criterii în alegerea temelor de
- să formuleze scopul, obiectul şi obiectivele cercetare;
- cercetării;  Formularea scopului, obiectului şi
- să elaboreze planul efectuării cercetării obiectivelor cercetării;
ştiinţifice.  Elaborarea planului efectuării cercetării
ştiintifice.
Subiectul 4. Documentarea ştiinţifică şi formcle ei.
- să descrie procedura de documentare;  Procedura de comentare;
- să identifice şi să explice etapele interne ale  Etapele interne ale documentării;
- documentării;  Documentarea bibliografică;
- să cunoască sursele de documentare  Metodologia căutării surselor bibliografice.
bibliografică;
- să cunoască şi să aplice metodologia căutării
- surselor bibliografice.
Subiectul 5. Cercetarea propriu-zisă. Metode calitative şi cantitative de analiză a
fenomenelor
- să identifice esenţa şi particularităţile  Esenţa şi particularităţilc şi subetapele
- cercetării propriu-zise; cercetării propriu-zise,
- să examineze subetapele cercetării propriu-zise; Rolul şi conţinutul observării ştiinţifice;
- să examineze rolul şi conţinutul observării
 Elaborarea ipotezelor ştiinţifice;
stiinţifice;
- să clarifice esenţa şi particularităţile elaborării  Fundamentarea concluziilor ştiinţifice;
ipotezelor ştiinţifice;  Metode de analiza calitativă;
- să identifice rolul şi specificul măsurării  Metode de măsurare cantitativă;
economice;  Modelul econometric- instrument de analiză
- să examineze unele procedee de verificare a
ipotezelor; calitativă şi cantitativă.
- să nominalizeze principalele exigenţe faţă de
- concluziile ştiinţifice;
- să cunoască şi să afle metode de analiză
calitativă;
- să efectuieze analiza cantitativă;
- să elaboreze modelul econometric.

5
6
- să elaboreze planul de redactare;  Etapele redactării;
- să alcătuiască bibliografică;  Reguli generale privindredactarea
- să selecteze anexele;  unei
lucrări ştiinţifice;
- să alcătuiască întroducere;  Exigenţile specifice redactării unei lucrări
- să scrie adnotare;  ştiinţifice;
- să cunoască şi să aplice algoritmul de bază al  Susţinerea publică a unei lucrări ştiinţifice.
expunerii verbale.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

VI. LUCRUL INDIVIDUAL — STUDIU DE CAZ

Studiu de caz va fi realizat pe una din temele prezentate


mai jos:

Cerintele pentru efectuare:


1. Determinati problema stiintifica;
2. Argumentaţi actualitatea temei cercetate si identificati metodologia de cercetare;
3. Formulaţi scopul şi obiectivele cercetării;
4. Formulati denumirea capitolelor;
5. Prezentaţi bibliografia pentru tema cereetată .

Finante publice si fiscalitate


1. Rolul sistemului fiscal în Republica Moldova la etapa actuală.
2. Rolul şi componenţa cheltuielilor în fonnarea bugetului de stat.
3. Rolul impozitelor în economia modernă.
4. Impactul politicii tarifare asupra producătorului autohton.
5. TVA şi rolul ei în fonnarea veniturilor bugetare.
6. Controlul financiar public în Republica Moldova.
7. Sistemul de pensii si necesitatea reformării în Republica Moldova.
8. Rolul politicii financiare în dezvoltarea economiei.
9. Rolul politicii bugetar-fiscale în asigurareaereşterii economice.
10. Impozitele directe ca componentă a venituriior bugetului public: probleme si soluţii.
11. Impozitele indirecte şi rolul lor economice şi social.
12. Asigurarea condiţiilor pentru finanţarea mediului de afaceri.
13. Fenomenul de evaziune fiscală.
14. imprumuturile de stat şi rolul acestora în acoperirea cheltuielilor statului.
15. Rolul finanţelor publice în economie şi societate.
16. Curtea de conturi şi rolul ei in gestiunea finanţelor publice.
17. Paradisurile fiscale.
18. Spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
19. Impozite şi echitate fiscală.

Administrarea bancară
1. Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit.
2. Leasingul.
3. Carduri bancare.
4. Creditul şi sistemul bancar în economia contemporană.
5. Băncile comerciale şi rolul lor.
6. Piaţa monetară în Republica Moldova.

6
7. Sistemul bancar - domeniu specific de executare a managementului bancar.
8. Gestiunea şi evaluarea riscului de dobândă în bănci.
9. Dezvoltarea serviciilor bancare electronice.
10. Riscurile bancare şi supravegherea lor.

Gestiunea finantelor şi contabilitatea în afaceri


1. Rolul gestiunii financiare.
2. Aspectele teoretice ale analizei economico - financiare a întreprinderii.
3. Finanţarea firmei pe termen mediu şi lung.
4. Productivitatea si eficienţa.
5. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
6. Politica financiară a întreprinderii.
7. Rezultatele financiare ale întreprinderii şi căi de optimizare.
8. Politica investiţională a întreprinderii.
9. Diagnosticul financiare - instrument de evaluare şi optimizare.
10. Gestiunea creditelor comerciale în cadrul întreprinderii.
11. Importanţa economico - financiară în procesul decizional.
12. Gestiunea mijloacelor fixe la întreprindere.
13. Managementul proceselor investiţionale în cadrul întreprinderii.
14. Planificarea financiară pe termen lung la întreprindere.
15. Funcţia de control a finanţelor întreprinderii.
16. Investiţiile şi finanţarea lor.
17. Riscurille în activitatea financiară a întreprinderii.
18. Creditele bancare ca sursă de finanţare a întreprinderii.
19. Amortizarea ca sursă de finanţare a activităţii întreprinderii.
20. Evaluarea stării financiare ale întreprinderii.
21. Gestiunea activelor circulante.
22. Mecanismul de creditare a entităţilor economice.
23. Impactul operaţiunilor de fuziune şi achiziţii de companii asupra performanţelor
financiare ale acestora.

Tabelul 1. Criterii de evaluare a studiului de caz


Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
produsului componente ale cazului componente, dar una din componente lipseşte
ele nu este realizată
conform strategiilor
2. Relevanța Este relevantă Este adecvată scopului, Fără aspecte concrete
metodologiei aplicate Corespunde cazului dar a condus la
cercetat şi a condus la soluţionarea parţială a
soluţionarea completă a cazului (în proporţie de
cazului (90-100%) 70-80%)
3. Gradul de Foarte bine Bine Parțial
soluţionare a cazului Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
integrală a algoritmului algoritmului de circa 50-60% din
de soluţionare a cazului soluţionare a cazului sarcinile formulate
90-100% 70-80%, dar conţine pentru soluţionarea
unele devieri cazului
neesenţiale
8
4.Gradul de Foarte bună Bună Parțială
argumentare a Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
soluțiilor bazate pe un studiu care necesită mici argumentate, unele
profund a cazului concretizări generale fără
argumentări.
5. Evaluarea Demonstrează Conține erori Nu a reușit să
modului de cunoașterea profundă a conceptuale în formuleze soluții
rezolvare a cazului cazului. rezolvarea cazului clare și coerente
privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea Conform cerințelor Cu abateri Cu abateri
produsului formulate nesubstanțiale de la substanțiale de la
cerințele regulamentare cerințele
regulamentare

LUCRUL INDIVIDUAL - REFERAT

Teme propuse spre cercetare sub formă de referat


1. Abordarea istorică a metodologiei cercetării economice.
2. Filosofia — baza metodologică a ştiinţei economice.
3. Clasificarea ştiinţelor economice. Ştiinţa economică pozitivă şi normativă.
4. Esenţa şi rolul analizei calitative în cercetarea economică.
5. Esenţa şi rolul metodelor procedeelor de măsurare cantitativă.
6. Modelul econometric — instrument modern al analizei economice.
7. Abordări metodologice ale mercantilismului.
8. Metodologia liberalismului clasic.
9. Metodologia şcolii istorice germane şi a doctrinei instituţionale.
10. Metodologia curentului neoclasic.
11. Metodologia marxistă.
12. Metodologia keynesistă şi neokeynesistă.
13. Metodologia neoliberalismului.
14. Metodologia sintezei neoclasice.

Tabelul 2. Cerinţe privind structura, strategiile de realizare şi termenii prezentării produsului


activităţii individuale
Structura Produsului Strategii de realizare
1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei
2. Cuprins 2. Studiul Bibliografic
3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), care se va conţine: 3. Delimitarea ariei de studiu:
3.1.Justificarea temei (expuse succint într-un aliniat); 3.1. dimensiunea temporală (perioada supusă
3.2.Scopul (oglindeşte finalitatea investigaţiei efectuate) și analizei);
obiectivele concrete ale investigaţiei (care desemnează 3.2. dimensiunea spațială (o entitate
rezultatele scontate în urma analizelor, calculelor); economică, un domeniu de activitate,
3.3.Obiectul investigaţiei (redă domeniul, sfera, sectorul,
bugetul local al unui raion, UE, spațiul
domeniul de activitate, entitatea economică, etc. la care se
referă);
CSI, etc.);
3.4.Metodologia de cercetare aplicată, care cuprinde: 4. Formularea obiectivelor investigaţiei
a) baza informațională (cadrul legislativ şi normativ, surse 5. Selectarea metodologiei necesare pentru
metodologice, monografice, lucrări ştiinţifice, baze de date investigaţie (lecturarea, observarea, analiza
statistice, etc.) de document, chestionare, etc.);
b) metodele de cercetare utilizate (cantitative și calitative); 6. Planificarea investigaţiei;
3.5. Cuvinte-cheie. 7. Analiza și procesarea informațiilor
4. Expunerea conținutului structurat în acumulate;
9
compartimente/capitole, corespunzător disciplinei sau temei 8. Redactarea conținutului conform Normelor
investigate. de redactare şi perfectarea propriu-zisă a
5. Concluziile, opiniile, sugestiile şi/sau recomandările proiectului;
personale (1-2 pagini). În acest compartiment se sugerează 9. Realizarea produsului final al investigaţiei
soluţii referitor la problemele constatate și direcțiile
în forma solicitată (pe suport de hârtie in
ulterioare posibile de investigare.
6. Referințe la sursele bibliografice, citate în textul de bază
volum de max.10 pagini), PPT, în format
al referatului, perfectate în modul corespunzător, nu mai electronic (format document Word, Excel)
puțin de 5 surse. etc.)
7. Anexe 10. Prezentarea produsului și susținerea lui în
termenele stabilite;
Pentru prezentarea produsului studentul-
doctorand va pregăti o comunicare verbală
de 5 - 7 minute în care va relata succint
principalele rezultate ale investigaţiei
realizate.

Tabelul 3. Criterii de evaluare a produsului activităţii individuale.

Criterii de evaluare a Descriptori de performanță


proiectului de
investigaţie 9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
produsului componente ale componente, dar una din componente ale
proiectului ele nu corespunde proiectului lipseşte
strategiilor de realizare

2. Corespunderea Corespunde integral Corespunde în mare parte Corespunde esenței


temei investigaţiei cu parțial
esența materialului
analizat şi obiectivele
formulate
3. Relevanța Este relevantă este adecvată scopului Fără aspecte concrete
metodologiei aplicate
în cercetare
4. Gradul de Un grad înalt de realizare Un grad mediu de Este generală fără
realizare a cu calcule şi analize realizare cu analize aspecte concrete
investigației profunde, parţiale.

5.Prezentarea Sunt prezentare constatări Sunt prezentate concluzii Sunt prezente sugestii
concluziilor și proprii, concluzii, sugestii şi sugestii referitoare la superficiale și
sugestiilor referitoare la eficientizarea eficientizarea activităților neargumentate
activităților efectuate și desfășurate, dar lipsește referitoare la activitățile
argumentarea acestora argumentarea acestora. desfășurate.
6. Perfectarea Corespunde strategiei de Corespunde strategie de Nu sunt respectare
produsului realizare realizare dar cu unele rigorile stabilite
abateri
7.Prezentarea A prezentat în termenele A prezentat în termenele Prezentare slabă.
produsului și stabilite proiectul. stabilite proiectul Răspunsuri evazive,
susținerea lui în Prezentarea bună, Prezentarea bună. unele - incorecte la
termenele stabilite laconică, completă, expusă Răspunsuri corecte, parțial întrebările formulate de
într-un limbaj profesional. complete la întrebările comisie privind
Răspunsurile sunt corecte, comisiei rezultatele cercetării
complete și laconice la efectuate,
întrebările comisiei A prezentat referatul cu
întârziere

10
CERINȚE REFERITOR LA LUCRUL INDIVIDUAL – REFERAT ŞTIINŢIFIC

Redactarea Lucrului individual trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:


 Lucrului individual se perfectează folosindu-se fontul Time New Roman cu dimensiunea de 12
pt. Spaţiul între rînduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele cîmpuri laterale.
 Paginile au următorul cîmp: în stănga – 30mm, sus- 25mm, în dreapta – 15 mm, jos – 25 mm.
 Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 14 pt., bold, centrat), a paragrafelor- cu
litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold. Central). Capitolele se numerotează prin
cifre romane. După necesitate.
 Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează indicîndu-se
numărul capitoluli şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabel 1.2 (tabelul doi din
capitolul întîi).
 Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii sub- figură. În mod
obligatoriu este necesar de indicat unităţile de măsură, cu abrevierile generale acceptate : mln.
, p. , cca. , ş.a.
 Formulele/ecuaţiile vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sfirşitul rîndului.
Explicaţia simbolurilor utilizate se prezintă sub formulă în ordinea în care ele urmează. Figurile
care depășesc 2/3 din pagini sunt plasate la anexe
 Dacă tabelul nu poate fi plasat pe o singură pagină, continuarea acestuia va începe cu indicarea
,,Continuarea tabelului 2.1”. Denumirea coloanelor în cazul dat nu se respectă, indicându-se
doar numărul acestora.
 Toate paginile se numerotează, începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima pagină, fără a
admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu şi cuprins nu se pune numărul paginii.
Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii, jos. Numerotarea începe cu pagina 3,
Introducere şi este unică pe tot parcursul lucrării.
 În mod obligatoriu se utilizează literele cu diacritice specific limbii române (ă, â, î, ş, ţ şi
majusculele lor).
 Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
 Nu se admit însemnări, corecţii, conturi de litere, ştersături, pete, adăugări la pagină etc.
 Imprimarea pe hîrtie trebuie să fie calitativă.
 Lucrului individual trebuie să fie expus într-un limbaj profesional, evitîndu-se greşeli
gramaticale. Frazele trebuie sa fie concise şi clare. Expunerea materialului se face de la
persoana a treia, folosindu-se un limbaj impersonal.
 Lucrului individual se copertează într-un singur exemplar în mapă cu copertă incoloră.

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI


Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea / prezentarea lucrului individual, aprecierea în
rezultatul participării active la discuţiile din cadrul seminarului precum şi pe parcursul semestrului se
organizează cel puțin 2 lucrări de control (testări). Notarea la cursuri va depinde de eficienţa
participării la discuţiile din timpul orelor de curs și seminare. Se vor lua în considerare nu numai
numărul şi frecvenţa contribuţiilor, ci şi calitatea lor. Vor fi apreciate răspunsurile bazate pe comentarii,
făcînd referire la diverse opinii ale savanţilor autohtoni şi străini şi publicaţii ştiinţifice, pe perspective
noi şi relevante sau pe promovarea unor sinteze de valoare. Vor fi apreciate intervenţiile relevante şi
calitative în discuţia studiilor de caz.
Evaluarea finală se va materializa într-un examen scris, care include 2 subiecte din
cadrul cursului studiat. Testul pentru examen este foarte cuprinzător în ceea ce priveşte problemele
abordate şi cuprinde cîteva din subiectele discutate la curs. Fiecare subiect al testului cuprinde sarcini
de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:
7
 Atestarea curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
 Aprecierea la examenul final – 40%

VIII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


1. Nadejda Șișcan, Galina Ulian „Istoria și metodologia științei economice”, Manual, CEP USM,
ISBN 978-9975-71-871-4, Chișinău, 2016.-220p.
2. Eugenia Feuraș „Metodologia cercetării economice” . Editura ASEM. Chișinău, 2008, 303p.
3. Gheorghe Răboacă, Dumitru Ciucur „Metodologia cercetării științifice economice”. Editura
Fundația România de Mâine, București, 2004, 303p.
4. Ion Pohoață „Epistemologia şi metodologie în ştiinţa economică”. Editura Economică, București,
2011, 292p.
5. Dumitru Zaiț, Alain Spalanzani. „Cercetare în economie și management”. Editura Economică,
București, 2006, 223p.
6. Dumiru Moldovanu. Ulian Galina (coordonatori) „Gîndirea economică contemporană principalele
curente (note de curs), Chisinău, ASEM, 2001- 180 p.
7. Ulian Galina, Şişcan Nadejda – ”Abordări metodologice ale cunoașterii științifice a proceselor
economice” Analele USM, 2006
8. Galina Ulian, Victoria Ganea „Modelarea matematică a procesului de finanțare venture a
proiectelor de inovare”, Conferința științifico-practică internațională „Competitivitatea Economiei
Naționale În Contextul Procesului De Globalizare Internațională”, 2-3 noiembrie 2012. pag.41-49.,
Chișinău 2012
9. Ulian Galina, Șarco Vasile „ Viziunea doctrinară asupra fenomenului de fraudă și evaziune fiscală”
Conferinţa Ştiinţifică Internațională „Potențialul de finanțare al pieței financiare nebancare și
perspectivele dezvoltării acesteia” p.177-180, 27-28 noiembrie, 2015,A.S.E.M., Chişinău,2015.
10. Ulian Galina „Rolul Științei în modernizarea învățământului superior”, Conferința Științifică
internațională „Instruirea și cercetarea: modalități de integrare”, 16 aprilie 2008 – Chișinău.

12