Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

SUBIECT PROBA SCRISĂ

Profilul: TEHNIC
Domeniul: MECANICĂ
Clasa: a XI-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I TOTAL: 20 puncte

I.1 Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect: 10p

1. Arborii sunt organe de mașini care au funcţia principală de:


a. amortizare a șocurilor și vibrațiilor;
b. ghidarea organelor mișcării de rotație;
c. susţinerea roţilor dinţate;
d. transmitere de puteri şi momente de torsiune.
2. Distanţa dintre două repere consecutive ale unei scări gradate se numeşte:
a. valoarea diviziunii;
b. domeniul de măsurare;
c. diviziune;
d. limită de măsurare.
3. OL 37 – reprezintă un otel carbon cu:
a. 0,37% carbon;
b. rezistenţa mecanică minimă de 37daN/mm2 ;
c. rezistenta mecanică minimă de 37N/mm2;
d. duritatea 37 HV.
4.Măsurandul este:
a. mijloc de măsurare;
b. metodă de măsurare;
c. mărimea de măsurat;
d. unitatea de măsură.
5. Proprietatea metalelor de a se opune acțiunii forțelor exterioare se numește:
a. elasticitate;
b. plasticitate;
c. rezistență la rupere;
d. reziliență.
6.În grupa instrumentelor pentru măsurat lungimi cu riglă și cursor intră:
a. șublerele și micrometrele;
b. șublerele și compasurile;
c. șublerul de exterior și calele;
d. șublerele și zoometrele.
7.Măsurile etalon pentru unghiuri sunt:
a. rigla sinus,calele unghiulare,echerele;
b. rigla tangentă,echerele ,raportoarele;
c. calele unghiulare,șabloanele,echerele;
d. raportoarele,echerele,calele unghiulare.
8.Măsurarea forțelor se execută cu aparate numite:
a. vitezometrul;
b. tahometrul;
c. dinamometru;
d. manometru.

Profil: Tehnic 1
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

9.Metoda de determinare a durității este:


a. Mohr-Westpal;
b. Pitot;
c. Bourdon;
d. Brinell.
10. Proprietatea unui material metalic de a fi tras în fire subțiri la rece fără să se rupă este:
a. sudabilitatea;
b. ductilitatea;
c. forjabilitatea;
d. elasticitatea.

I.2. Transcrieţi pe foaie de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
5p
1. Pentru construcția coliviilor de rulmenți se folosesc oțeluri speciale pentru rulmenți.
2. Arborii au funcția principală de susținere a roților dințate.
3. Materialele sinterizate se folosesc pentru construcția cuzineților.
4. Presiunea atmosferică se măsoară cu ajutorul barometrelor.
5. Densitatea este masa pe care o are unitatea de volum.

I.3. În coloana A sunt prezentate Definiţii ale unor operaţii de tăiere iar în coloana B sunt
indicate Denumiri ale operaţiilor de tăiere. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre
fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 5p

A - Definiţii ale unor operaţii de tăiere B – Operaţii de tăiere


1 Tăierea tablelor după un contur deschis a crestarea
2 Îndepărtarea marginilor nedorite după operaţia de turnare b decuparea
3 Realizarea de semifabricate cu contururi de diverse forme c perforarea
4 Tăierea după un contur închis pentru formarea găurilor d ştemuirea
Realizarea pieselor prin tăiere după un contur închis, prin
5 e retezarea
separarea lor de semifabricat
f debavurarea

SUBIECTUL II TOTAL: 30puncte

II.1 Scrieţi pe foaia de concurs cifrele de la 1 la 10, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea
corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare:
10p
a. Lubrifianţii au rolul de a ______1______ frecarea şi implicit uzura.
b. Lipirea se realizează cu aliaje de lipit numite şi ______2______ de adaos.
c. La oţeluri, sudabilitatea scade odată cu ______3_______ conţinutului de carbon.
d. Cuplajele asigură ______4______ dintre doi arbori care-şi transmit reciproc mişcarea şi puterea.
e. Funcționarea micrometrelor se bazează pe transformarea mișcării de ______5_______ a unui
șurub micrometric în mișcare de translație.
f. Asamblarea prin răcirea piesei ______6______ se aplică atunci când piesa
cuprinzătoare este voluminoasă.
g. Asamblarea prin încălzire se execută prin _____7______ piesei cuprinzătoare. Operația
poartă denumirea de _____8______ și este folosită la montajul bandajului roților, la
vagoanele de tren.
h. Pentru nituirea manuală se utilizează _____9_____ pentru formarea capului de
închidere.
i. Asamblarea prin _____10_______ se realizează prin imprimarea unei nervuri pe una sau
ambele piese asamblate.
Profil: Tehnic 2
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

II.2 Răspundeţi următoarelor cerinţe. 10p

1. Din ce materiale se confecționează niturile?


2. Definește sudarea prin topire.
3. Clasificaţi din punct de vedere constructiv lagărele cu alunecare.
4. Numiți proprietățile aluminiului.
5. Precizați elementele constructive ale lagărelor cu rostogolire radiale.

II.3 Ambreiajul cu discuri de fricţiune plane, prezentat în figura de mai jos, este un cuplaj
intermitent des utilizat. 10p

Răspundeţi următoarelor cerinţe:

a. Definiţi ambreiajele.
b. Denumiţi reperele notate cu 1, 2, 3 pe figură.
c. Precizaţi ce produce forţa de acţionare Q, atât
la pornire cât şi în timpul funcţionării.
d. Indicaţi alte două variante constructive de
cuplaje cu fricţiune.

SUBIECTUL III TOTAL: 40 puncte

III.1. 15p
a. Efectuaţi transformările: 5p
956 ns = ? s;
108 km/h = ? m/s;
628 mm2 = ? cm2;
100 Pa = ? N/m2;
373,15 K = ? °C.

b. În figura de mai jos este prezentat un procedeu de sudare. 10p

1. Identificaţi tipul de sudare şi precizaţi prin ce se caracterizează.


2. Specificaţi tipurile de procedee după natura gazelor folosite.
3. Denumiţi oricare 4 elemente ale instalaţiei.
Profil: Tehnic 3
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 27.02.2016

III.2. Alcătuiţi un eseu cu titlul ”Măsurarea forțelor” după următoarea structură de idei.
25p
a. Definiţi noţiunea de forță. Indicați și formula de calcul.
b. Precizaţi și definiți unitatea de măsură a forței.
c. Denumiți mijloacele pentru măsurarea forței prezentate mai jos, identificați părțile componente și
descrieți principiul de funcționare al acestora.
c.1. c.2.

Profil: Tehnic 4
Domeniul: Mecanică
Clasa: a XI-a

S-ar putea să vă placă și