Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Clasa: a VI-a

Obiectul: Limba şi literatura română

Subiect: Fabula Câinele şi căţelul de Grigore Alexandrescu

Tipul lecţiei: de însuşire a noilor cunoştinţe

MOTIVAŢIA: Elevii au posibilitatea să-şi completeze cunoştinţele prin descoperirea unei specii
literare noi, să descopere asemănări/deosebiri între personaje animaliere şi tipuri umane. Astfel
textul literar poate fi valorizat şi dintr-o perspectivă pragmatică, deoarece propune un mod de a
vedea lumea animalieră în mod analog cu cea umană. Prin folosirea metodelor activ-participative
se urmăresc efecte preponderent formative.

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE :

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog

2. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit

3. identificarea modurilor de expunere într-un text

4. redactarea textelor cu destinaţii diverse

CONŢINUTURI ASOCIATE:

C1: organizarea replicilor într-un dialog complex;

C2: identificarea problemei principale abordate într-un text literar: acţiunea, participanţii la
acţiune, timpul şi spaţiul, subiectul operei literare, momentele subiectului;

C3: caracteristicile operelor epice, naraţiunea la persoana a III-a, rolul dialogului într-o
naraţiune, rolul figurilor de stil învăţate, trăsături ale speciei literare –fabula;
C4 : rezumatul unui text citit, aprecieri personale referitoare la textul epic studiat, relatarea unor
fapte/ întâmplări.

Metode şi procedee: spargerea gheţii, conversaţia, brainstorming, cubul, lectura activă,


învăţarea prin descoperire, ciorchinele, eseul de cinci minute.

Resurse şi managementul timpului:

Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual clasa a VI-a, Editura All, fişe de lucru,
tabla, planşe, volume de fabule, laptop, proiector, boxe.

Resurse de timp: - timpul de desfăşurare: 50 minute

Forme de organizare: frontală, pe grupe şi individuală

Bibliografie:

1. Dobra Sofia – Ghid de limba şi literatura română pentru clasele V-VII - Editura
Plus,2004
2. Alexandrescu Grigore – Fabule – Editura Gramar , Bucureşti, 2007
Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică

crt. instruirii Resurse Resurse Forme de Evaluare


procedura materiale organizare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor

1. Moment Profesorul asigură ordinea Se pregătesc pentru ora Conversaţia Frontal


organizatoric şi pregăteşte materialele de limba şi literatura
necesare pentru lecţie. română. Elevul de serviciu
2 min. Notează absenţele. numeşte absenţii.

2. Verificarea Elevii au avut ca temă, Elevii citesc compunerile,


temei realizarea unui text descriptiv fac observaţii, aprecieri,
cu titlul Tablou de primăvară corectări. conversaţia Caietele de teme Frontal
Aprecieri
5 min. în care să valorifice Individual verbale
cunoştinţele însuşite în urma
unităţii adjectivul.

Profesorul verifică tema


cantitativ şi calitativ, solicitând
elevilor, prin sondaj, să
citească compunerile, să facă
observaţii şi corectările ce se
impun.

Profesorul face aprecieri


asupra modului de realizare a
temei.
3. Captarea Profesorul împarte elevilor Elevii lucrează individual
atenţiei/discuţii Anexa 1 ce cupinde un rebus pentru a rezolva rebusul.
pregătitoare în care prin rezolvarea corectă Un elev citeşte răspunsul Conversaţia Fişe de lucru Frontal Aprecieri
vor descoperi titlul noii lecţii. găsit. verbale
5 min Individual
Rebusul propune totodată şi o
scurtă actualizarea a
cunoştinţelor anterioare
despre adjectiv.

4. Anunţarea După rezolvarea corectă a Ascultă, apoi scriu pe Conversaţia


subiectului şi rebusului, profesorul notează caiete data şi titlul lecţiei.
obiectivelor pe tablă titlul lecţiei: Fabula , Caiete Frontal
lecţiei precizând subiectul şi Îşi exprimă opinia despre
Brainstorming Tabla Individual
competenţele specifice. conţinutul textului.
3 min Atenţionează elevii asupra
corectitudinii scrisului.

Solicită elevilor să facă


preziceri despre conţinutul
textului.
5. Profesorul împarte colectivul Ascultă sarcinile de lucru. Lectura activă Fişele de lucru Frontal Aprecieri
de elevi în şase grupe de verbale
lucru. Prin rostogolirea Solicită lămuriri dacă este Cubul Cubul individule şi
cubului elevii îşi aleg sarcina cazul. de grup
Ciorchinele Tabla Individual
pe care urmează să o Rezolvă, sarcinile indicate,
îndeplinească. emit opinii proprii, Învăţarea prin Textul suport Lucrul în
descoperire echipă Observare
Dirijarea După ce fiecare grupă a adresează întrebări.
învăţării Conversaţia sistematică a
rezolvat sarcina primită, Lucrează în echipă
profesorul le cere să citească comporta-
25min pentru realizarea sarcinii mentului
răspunsurile scrise. de grup. elevilor
Apoi, pe baza răspunsurilor Notează pe fişele de lucru
primite, profesorul notează la primite trăsăturile fabulei.
tablă trăsăturile fabulei .
Notează în caiete definiţia
La final prin deducere, le cere fabulei .
elevilor să formuleze definiţia
fabulei.

6. Asigurarea Profesorul oferă elevilor câte Elevii analizează imaginile Eseul de cinci Planşe Frontal Aprecieri
feedback-ului o imagine cu un animal şi le primite şi scriu minute verbale din
cere acestora să îşi imagineze Slideuri pe Individual partea
compunerile.
10 min într-o scurtă compunere o Conversaţia proiector profesorului
situaţie moralizatoare a cărei La solicitarea profesorului, Caietele elevilor şi a colegilor
citesc ce au scris şi primesc
protagonist să fie acesta. În
realizarea compunerii vor comentariile ce li se cuvin .
trebui să ţină cont de
trăsăturile nou descoperite ale
fabulei.
La final, numeşte 3-4 elevi
care vor citi compunerile.
ANEXA 1.

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V U L
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E

1. Adjectivul este o parte de vorbire ........................deoarece îşi schimă forma în funcţie de


gen, număr şi caz.
2. Atunci când stă pe lângă un substantiv cu care se acordă în gen , număr şi caz, adjectivul
are funcţia sintactică de .....................................
3. Substantivul format de la adjectivul bolnav prin articulare, este: ...................................
4. Adjectivul cuminte este adjectiv cu .....................forme flexionare.
5. Gradul de comparaţie care exprimă gradul cel mai înalt al calităţii este :
..............................
6. Adjectivele care îşi păstrează aceeaşi formă ş pentru masculin şi pentu feminin (plural şi
singular ) se numesc adjective ...................................

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E
Notaţi figurile de stil din
text.
Ce figură de stil este
predominantă?

I
Din câte părţi este
constituit textul?
Rezumaţi acţiunea primei
părţi.

II
Identificaţi personajele
care participă la acţiune.
Notaţi câteva trăsături
pentru fiecare.

III
Precizaţi care este
învăţătura care se
desprinde din text.
Încercaţi să o expli-
caţi.

IV
Extrageţi din text o
structură care
marchează timpul
acţiunii.
Unde se petrece
acţiunea?
V
Care sunt modurile de
de expunere folosite în
text? Cărui gen literar îi
aparţine?

VI