Sunteți pe pagina 1din 13

RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ

Denumire: FIȘE DE LUCRU


Autor: COLPACCI TANȚA
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC ”PETRE S.
AURELIAN” SLATINA
Modulul: SISTEME DE SERVIRE
Domeniul: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Clasa: A X-A ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Scopul materialului propus1: DIDACTIC (DE UTILIZAT LA
CLASĂ/CU ELEVII)

1
Detalii în anexa 1 la PO nr. 113/15.11.2017 privind evaluarea și selecția Resurselor educaționale deschise
Fișa de lucru nr.1
Domeniul: Alimentație publică
Calificarea: Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Realizați încasarea contravalorii serviciilor pentru produsele urmatoare:
3 ciorbe de burta a 8 lei/porția,paste bologneze a 14 lei/porția și 3 beri Heineken a 6 lei/porția.
Timp de lucru :
10 min

Denumirea ..........................................................
Nr.de înreg.fiscală...............................................
Localitatea..........................................................
Județul ...............................................................
NOTĂ DE PLATĂ Nr...........................

Masa Camera Ospatar


Nr. Nr.

Denumirea U/M Cantitate PU Valoare lei


preparatelor

Data Semnătura Total de plată


Ospătarului din care TVA
Fișa de lucru nr.2
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
15 min

Identificați tipurile de pahare


din imaginea de mai sus în
coloana A si scrieți în coloana B
pentru ce fel de băuturi se
servesc.
Coloana A Coloana B
1. Pah…………………………….. 1. pentru servirea ………………………....
2. Pah……………………………... 2. pentru servirea ……………………….....
3. Pah……………………………… 3. pentru servirea ………………………….
4. Pah……………………………... 4. pentru servirea…………………………..
5. Pah……………………………… 5. pentru servirea
6. Pah……………………………… …………………………..
7. Pah……………………………... 6. pentru servirea
8. Pah……………………………... …………………………..
9. Pah……………………………... 7. pentru servirea
10. Pah…………………………….. …………………………..
11. Pah…………………………….. 8. pentru servirea
12. Pah…………………………….. …………………………..
13. Pah…………………………….. 9. pentru servirea
14. Pah…………………………….. …………………………..
15. Pah…………………………….. 10. pentru servirea
16. Pah…………………………….. …………………………..
17. Pah…………………………….. 11. pentru servirea
18. Pah…………………………….. …………………………..
19. Pah…………………………….. 12. pentru servirea
20. Pah…………………………….. …………………………..
21. Pah…………………………….. 13. pentru servirea
22. Pah…………………………….. …………………………..
14. pentru servirea
…………………………..
15. pentru servirea
…………………………..
16. pentru servirea
…………………………..
17. pentru servirea
…………………………..
18. pentru servirea
…………………………..
19. pentru servirea
…………………………..
20. pentru servirea
…………………………..
21. pentru servirea
…………………………..
22. pentru servirea ………………………….
Fisa de lucru nr.3
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
10 min

Completați în tabelul de mai jos obiectele de inventar numerotate în fig.1,existente într-un mise-en-
place:

Aranjarea mesei pentru întâmpinarea clienților

Fig.1. Mise en place de întampinare


1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
10 min

Fisa de lucru nr.4


Completați în tabelul de mai jos obiectele de inventar numerotate în fig.2,existente într-un mise-en-
place:

Fig.2.Mise en place pentru mic dejun


1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
10 min

Fisa de lucru nr.5


Completați în tabelul de mai jos obiectele de inventar numerotate în fig.3,existente într-un mise-en-
place:

Fig.23.Mise en place simplu


1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
10 min

Fisa de lucru nr.6


Completați în tabelul de mai jos obiectele de inventar numerotate în fig.4,existente într-un mise-en-
place:

Fig.4.Mise en place semicomplet


1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
Domeniul : Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof.Colpacci Tanța
Timp de lucru :
10 min

Fisa de lucru nr.7


Completați în tabelul de mai jos obiectele de inventar numerotate în fig.5,existente într-un mise-en-
place:

Fig.5.Mise en place complet


1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=
21=
Fisa de lucru nr.8
Domeniul :Alimentație publică
Calificarea:Ospătar
Prof. Colpacci Tanța
Timp de lucru : 20 min
Nume si prenume :
Aplicație practică
UC.7. Pregatire locului de servire pentru o nouă comandă
UC.3. Aplicarea NPM și PSI
UC.5. Organizarea locului de muncă
Sarcini:
Elevului i se cere să se realizeze pregătirea locului de servire a mesei pentru o nouă comandă,având
urmatoarele etape:
- Debarasarea locului de servire;
- Înlocuirea fețelor de masă și a șervețelelor (dacă este cazul);
- Realizarea mise-en-place-ului simplu de întmpinare din desenul de mai jos;

Resurse necesare:
-sala de servire amenajată și mobilată corespunzător
-obiecte de inventar (veselă,tacâmuri,aspirator de mână)
-lavete cârpe,prosoape curate
-accesorii specific sălilor de servire (vază cu flori,tichet nr.de masă)
-echipamente pentru igienizarea spațiului de servire

Notă:fiecărui element îndeplinit, este apreciat cu un punctaj stabilit în funcție de specificul


procesului de muncă și complexitatea acestuia.
Punctaj maxim:90 puncte
Punctaj din oficiu 10 puncte
Fișa de observare directă
Nume si prenume:

UC7.Pregatire locului de Elemente urmărite la Punctaj Punctaj Sarcină Observații


servire pentru o nouă observare stabilit realizat îndeplinită
comandă (SÎ)
UC3.Aplicarea NPM și PSI
UC5. Organizarea locului
de muncă
Da Nu
UC7.Pregatire locului de Execută debarasarea mesei
servire pentru o nouă utilizând obiecte de inventar
comandă adecvate(tava,cărucior
debarasare).
SÎ.1.Adună cu atenție toate Activitatea de debarasare 5p
obiectele de inventar respect tehnicile de debarasare
folosite,în vederea și normele de igienă.
spălării,cf. normelor Îndemânare
ig.sanitare. Eficiență
SÎ.2. Debarasează cu atenție Realizează debarasarea cu
locul servirii,fără a deranja atenție,fără a deranja
clienții,corespunzător clienții,respectând tehnicile de
tehnicilor de debarasare. debarasare.
Debarasarea se realizează 5p
cf.tehnicilor de debarasare,fără
a deranja clienții.
Atenție
Amabilitate
SÎ.3. Verifică permanent Realizează verificarea
dacă fața de masă este curate aspectului feței de masă,dupa
și așezată ordonat,înlocuid-o fiecare client,înlocuind-o dacă
dacă este cazul,cf.normelor este cazul. 5p
igienico-sanitare. Fețele de masă sunt
verificate și aranjate după
fiecare client.
Spirit de observare
Professionalism
SÎ.4. Înlocuiește permanent Realizează operațiunea de
șervețelele cu altele curate înlociure a șervețelelor cu
aranjându-le unele curate,aranjându-le cu
corespunzător,cf. normelor simț estetic. 5p
igienico-sanitare. Șervetelele sunt înlocuite cu
unele curate respectând
normele igienico-sanitare.
Simț estetic
SÎ.5. Realizează cu Realizează permanent noul
professionalism noul mise- mise- en- place, cu
en-place cf. procedurilor professionalism.
interne ale unității. Mise-en- place-ul este realizat 10p
respectând regulie de etică și
tehnica servirii.
Professionalism
Îndemânare
Total UC.7 30p
UC.3.Aplicarea NPM și Respectă legislația și
PSI normele de protecția muncii
SÎ.1. Își însușește cu specific locului de muncă
responsabilitate legislația și cf.normativelor în vigoare și a
normele de protecția muncii procedurilor de lucru interne.
cf.cu specificul locului de Respectarea legislație în 5p
muncă,cf.normativelor în vigoare privind SSM ls locul
vigoare și a procedurilor de de muncă se face participțnd
lucru interne. la toate instructajele făcute de
angajator.
Responsabilitate
Implicare
SÎ.2.Îintreține cu Asigură întreținerea corectă 5p
responsabilitate a echipamentului de
echipamentul de protecție,cf.procedurii specific
protecție,păstrându-l locului de muncă.
cf.procedurii specific Intreținerea corectă a
locului de muncă. echipamentului de protecție se
face respectând instrucțiunile
tehnice,prevăzute în
manualele de utilizare.
Responsabilitate
Implicare
SÎ.3. Își însușește clar și Aplică correct procedurile
correct procedurile de PSI însușite la instuctajul
protecția muncii și de prim periodic teoretic și practic,
ajutor prin participarea la cf.procedurilor de lucru
instuctajul periodic, interne și a normelor de lucru. 5p
cf.procedurilor de lucru Aplicarea corectă a
interne și a normelor de procedurilor PSI este
lucru. certificată de existența fișei
individuale de PSI și a
semnării ei de către lucrător.
Responsabilitate
Implicare
SÎ.4.Utilizează cu rapiditate Respectă cu strictețe modul
și competență echipamentele de folosire a echipamentelor
de stingere a incendiilor de stingerea incendiilor aflate
aflate în dotare pentru în dotare pentri eliminarea
eliminarea pericolelor pericolelor ivite,cf.normelor
ivite,cf. instrucțiunilor de protecția muncii și PSI. 5p
specifice locului de muncă. Respectarea modului de
folosire a echipamentelor de
stingere a incendiilor, se face
cf.instucțiunilor tehnice
preăzute în manualele de
utilizare.
Responsabilitate
Implicare
Rigurozitate
Total UC.3 20p
UC5. Organizarea locului Realizează permanent 4p
de muncă curățenia la locul de muncă, la
SÎ.1.Efectuează cu atenție sfârșitul schimbului sau de
curățenia curentă a locului câte ori este nevoie,respectând
de muncă la sfârșitul normele de protecție a
schimbului de muncă sau de mediului și cele igienico-
câte ori este nevoie sanitare.
respectând normele de Realizarea permanentă a
protecție a mediului și cele curățeniei la locul de muncă,se
igienico-sanitare. face cf.procedurilor în vigoare
(principia,personal,ritmicitatea
operațiunilor).
Responsabilitate
Implicare
Simț de răspundere
SÎ.2. Menține cu Aplică metodele folosite 4p
responsabilitate locul de pentru curățenie,astfel încât
muncă și spațiile de locul de muncă și spațiile de
depozitare în stare depozitare să fie în stare
curată,cf.normelor de curate,cf.normelor de igienă în
igienă în vigoare și a vigoare și a regulamentelor
regulamentelor interne. interne.
Aplicarea metodelor folosite
pentru curățenie constă în
aspirare,
măturare,scuturare,ștergere
umedă,spălare,etc.
Responsabilitate
Implicare
Simț de răspundere
SÎ.3.Menține cu Întretine corect 4p
responsabilitate echipamentul de servire curat
echipamentul de servire și aranjat,astfel încât
curat și aranjat astfel încât să permită utilizarea lui în
să permit utilizarea lui în condiții de siguranță,cf.
condiții de normelor de securitate și
siguranță,cf.normelor de sănătate în muncă în vigoare.
securitate și sănătate în Întreținerea corectă a
muncă,in vigoare. echipamentului de servire
curat și aranjat,pentu utilizarea
lui în condiții de siguranță,se
face cu respectarea
instrucțiunilor și indicațiilor
tehnice.
Professionalism
SÎ.4.menține cu atenție Întreține corect mobilierul 4p
mobilierul curat și pregătit curat și pregătit, astfel încât să
în vederea servirii permit să permit servirea
clienților cf.specificațiilor clienților cf.specificațiilor de
de servire. servire.
Intreținerea corectă a
mobilierului curat se face cu
respectarea instrucțiunilor date
de producător.
Professionalism
Grijă față de bunurile firmei
SÎ.5.Aranjează corect Așează și aranjează correct 4p
fețele de masă și șervețele fețele de masă și șervețtelele
curate pe curate pe mese.
mese,cf.standardului în Fețele de masă sunt aranjate
vigoare și a specificațiilor corespunzător,cf.standardului
de servire. în vigoare.
Simț estetic
Atenție
SÎ.6.Pregătește atent Arnjează cu atenție 4p
condimentele și condimentele și
acompaniamentele acompaniamentele respectând
stocând-ule în condiții de normele igienico-sanitare.
igienă. Condimentele și
acomaniamentele sunt stocate
în condiții de igienă.
Atenție
Responsabilitate
SÎ.7.Aranjează corect Crează un moment plăcut de 4p
mesele,cf.specificațiilor de lucru,aranjând mesele cf.
servire. specificațiilor de servire.
Mesele sunt aranjate cu simț
estetic astfel încât acestea să
corespundă specificațiilor de
servire.
Simț estetic
Implicare
SÎ.8.Realizează corect Realizează mise-en-place-ul 4p
mise-en-place-ul cu profesionalism respectând
respectând ordinea cerută ordinea cerută de tehnica de
de tehnica servirii cf servire.
standardului în vigoare. Mise-en-place-ul este
realizat cf.standardului în
vigoare.
Rapiditate
Atentie distributivă
SÎ.9.Aranjează cu simț Aranjează decorațiunile 4p
estetic decorațiunile florale florale astfel încât acestea să
repartizându-le pe fiecare nu deranjeze
masă cf. procedurilor de clienții,respectând procedurile
lucru. de lucru.
Aranjamentele florale sunt
aranjate pe fiecare masă în
centrul acesteia.
Simț estetic
Rigurozitate
SÎ.10.Efectuează Realizează decorațiuni ți 4p
permanent aranjamentele aranjamente florale în
și decoratiunile florale în concordanță cu serviciul ce
concordanță cu tipul de urmează a fi efectuat.
serviciu ce urmează a fi Decorațiunile și
efectuat,cf.procedurilor de aranjamentele florale sunt
lucru. realizate cu simț estetic în
funcție de cerințele clienților
și specificul serviciului
prestart.
Simț estetic
Atenție
Total UC 5 40p
Total UC 7, UC 3, UC 5 90p
Din oficiu : 10p
Punctaj maxim : 100p
Grilă de apreciere: Fiecare sarcină îndeplinită este apreciată cu un punctaj stabilit în funcție de procesul de
muncă depus și complexitatea acestuia.