Sunteți pe pagina 1din 27

Informație despre rezultatele activității Guvernului pentru primele 100 zile

Raport privind implementarea obiectivelor imediate


ale Programului de activitate al Guvernului

Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse


1. JUSTIȚIA:
1.1 Ajustarea Ajustarea Realizat În scopul efectuării unei evaluări
Conceptului de reformă Conceptului la efective, atât sub aspectul
a Curții Supreme de recomandările profesionalismului, dar și al integrității
Justiție și evaluarea Comisiei de la judecătorilor, se propune resetarea
extraordinară a Veneția și ODIHR activității și componenței celor două
judecătorilor și colegii deja existente (Colegiul de
procurorilor, în strictă selecție și Colegiul de evaluare a
conformitate cu performanțelor). fiind elaborată
recomandările Comisiei propunerea de proiect pentru
de la Veneția și ale evaluarea judecătorilor.
ODIHR La data de 03.01.2020, prin intermediul
canalelor diplomatice, propunerea de
proiect a fost transmisă către membrii
Grupului ad-hoc de experți ai
Consiliului Europei, constituit în
vederea susținerii eforturilor de
consolidare ale sectorului justiției din
Republica Moldova.
1.2 Identificarea unui Realizat Prin Legea nr.128/2019 au fost operate
Procuror General modificări în Legea nr.3/2016 cu
independent și integru în privire la Procuratură.
conformitate cu legislația Prin Decretul Președintelui Republicii
în vigoare Moldova nr.1334 din 29.11.2019 dl
Alexandr Stoianoglo a fost numit în
funcția de Procuror General.
1.3 Identificarea și Elaborarea unui În curs de În lucru.
înlăturarea Plan de acțiuni realizare
vulnerabilităților justiției privind asigurarea
în raport cu interesele unei justiții
nejustificate ale independente
politicului, ale
businessului, dar și
protejarea împotriva
presiunilor grupărilor
criminale
1.4 Investigarea și În curs de Sunt în proces de elaborare intervențiile
tragerea la răspundere realizare de politici.
penală a persoanelor care
se fac vinovate de
devalizarea sistemului
bancar al țării, de
punerea în aplicare a
schemelor de delapidare
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
a patrimoniului public și
privat
1.5 Identificarea Realizat În vederea discutării problemelor
soluțiilor urgente în actuale ale puterii judecătorești cu
vederea neadmiterii de identificarea soluțiilor de rigoare, în
blocaje în funcționarea special cele care vizau activitatea
puterii judecătorești Consiliului Superior al Magistraturii,
ministrul justiției a avut mai multe
discuții cu reprezentanții instanțelor
judecătorești. De asemenea, au avut loc
mai multe întrevederi, de toate nivelele
din toată țara, precum și cu majoritatea
membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii.
2. ORDINEA PUBLICĂ
1.1. Implementarea 2.1.1. Realizarea Realizat Raportul privind prevenirea
unui set de acțiuni studiului privind criminalității organizate a fost prezentat
urgente pentru stoparea fenomenul la 23.01.2020 cu scrisoarea MAI
creșterii nivelului infracțional pentru nr.14/283.
criminalității grave și stabilirea Acțiunile identificate de Raport pentru
deosebit de grave în țară prognozelor, prevenirea și descoperirea
riscurilor și infracțiunilor, depistarea și reținerea
identificarea infractorilor anunțați în urmărire
mecanismelor și penală, transportului anunțat în căutare,
direcțiilor de stabilirii persoanelor dispărute fără
intervenție veste, debitorilor și altor categorii de
persoane căutate de către organele de
drept, sînt implementate cu antrenarea
subdiviziunilor specializate de
patrulare, investigație și a celor cu
destinație specială.
2.1.2. Aprobarea În curs de Proiectul HG privind aprobarea
Strategiei naționale realizare Strategiei naționale antidrog pentru anii
antidrog pentru anii 2020-2026 (Nr. unic 640/MAI/2019) a
2020-2026 fost prezentat la 11.02.2020 cu
scrisoarea MAI nr.38/547 pentru a fi
examinat în ședința Guvernului.
2.2. Restabilirea și 2.2.1. Evaluarea Realizat La 13.11.2019 a fost definitivată
consolidarea numărului sarcina tehnică a softului SIA„Registrul
capacităților funcțiilor vacante de stat al armelor” - livrabil pentru faza
instituționale și în cadrul I de implementare a proiectului.
profesionale ale subdiviziunilor Elaborarea Sistemului informațional
subdiviziunilor polițienești automatizat „Registrul de stat al
polițienești, prin armelor” va finaliza la 8 aprilie 2020.
identificarea și angajarea 2.2.2. Lansarea Realizat Pe parcursul lunilor noiembrie 2019 –
cadrelor cu pregătire procesului de ianuarie 2020 au fost desfășurate
profesională înaltă angajare a cadrelor acțiuni pentru stabilirea necesarului și
cu pregătire angajarea cadrelor cu pregătire
profesională înaltă profesională înaltă. În acest scop au
în instituțiile fost desfășurate 157 de concursuri
polițienești pentru ocuparea funcțiilor vacante la
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
care au participat 237 de persoane,
dintre care câștigători au fost 186
(inclusiv 68 femei și 118 bărbați).
La funcții de conducere au fost
promovați 20 angajați ai Poliției.
Pentru desconcentrarea subdiviziunilor
de patrulare întru reducerea timpului de
reacționare la apelurile de urgență și
asigurarea prezenței angajaților Poliției
în teritoriul administrativ deservit, au
fost transferate 42 de funcții vacante
din cadrul Inspectoratului Național de
Patrulare în subordinea subdiviziunilor
teritoriale.
Pentru uniformizarea structurii și
eficientizarea activității dispeceratelor
zonale au fost modificate categoriile de
funcții din cadrul acestora.
2.3. Elaborarea și 2.3.1. Aprobarea Realizat A fost aprobată HG nr.39 din 29
implementarea unui plan Planului de acțiuni ianuarie 2020.
de măsuri eficiente privind siguranța
pentru reducerea rutieră pentru anii
numărului de accidente 2020-2021
rutiere
3. ADMINISTRAREA PUBLICĂ
3.1. Restabilirea Realizat 84,04% din functionari (74 poziții) au fost
funcționalității restabiliți în funcții (membrii Guvernului,
administrației publice conducătorii autorităților administrative
centrale prin centrale, secretar de stat, SGG, șefi și șefi
adjuncți ai OT)
consolidarea
managementului
ministerelor la nivel de
secretari de stat
3.2. Reangajarea în Realizat Reântorși în serviciul public mai mulți
instituțiile publice a specialiști și experți pe domeniile de
profesioniștilor activitate a Guvernului.
tehnocrați disponibilizați
de guvernul precedent pe
criterii politice
3.3. Angajarea pe 3.3.1. Finalizarea Realizat Au fost angajate 7 persoane în funcții
principii de procesului de de conducere de nivel superior în
profesionalism și angajare la pozițiile rezultatul concursurilor/promovărilor.
meritocrație a vacante de
conducătorilor de conducători în
instituții publice, cadrul instituțiilor
inclusiv în cazul publice, conform
Serviciului Vamal criteriilor de
profesionalism și
meritocrație
3.3.2. Identificare Realizat Prin Ordinul MF a fost numit directorul
a candidatului SV.
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
pentru funcția de
director al
Serviciului Vamal
în baza criteriilor
de profesionalism
și meritocrație, a
calităților și
competențelor
profesionale
necesare deținerii
funcției
3.4. Evaluarea eficienței Elaborarea și În curs de Este în proces evaluarea eficienței.
structurii actuale a aprobarea realizare
administrației publice modificărilor
centrale și reorganizarea cadrului normativ
ministerelor și conex reorganizării
instituțiilor pentru ministerelor
sporirea calității
politicilor promovate și a
serviciilor prestate
pentru cetățeni și
business
4. POLITICA EXTERNĂ
4.1. Asigurarea în 4.1.1. Organizarea În curs de
mod profesionist a vizitei Ministrului realizare
continuității dialogului Afacerilor Externe
politic, economic, al României
cultural și umanitar 4.1.2. Organizarea Realizat La 12 decembrie 2019 a avut loc vizita
proactiv al Republicii întrevederii de lucru a Prim-ministrului Republicii
Moldova – în capacitatea bilaterale a Prim- Moldova la Kiev cu prilejul reuniunii
sa de subiect al relațiilor ministrului Șefilor de Guvern ai GUAM, care a
și dreptului internațional Republicii oferit, inclusiv, posibilitatea
– cu celelalte state ale Moldova cu desfășurării unei întrevederi cu
comunității omologul omologul ucrainean, în cadrul căreia au
internaționale, în primul ucrainean fost abordate mai multe subiecte
rînd cu partenerii actuale de pe agenda bilaterală.
strategici și tradiționali
ai țării noastre
4.2. Promovarea unei 4.2.1. Monitorizar Realizat În contextul obiectivelor care vizează
politici externe ea implementării integrarea europeană menționăm că de
echilibrate, prin prevederilor la învestirea Guvernului dialogul politic
continuarea procesului Acordului de cu UE a fost una dintre prioritățile
de implementare efectivă Asociere, inclusiv activității, de rând cu implementarea
și plenară a prevederilor prin intermediul Acordului de Asociere, fiind
Acordului de Asociere reuniunilor monitorizate evoluțiile prin intermediul
cu Uniunea Europeană și bilaterale RM-UE platformelor stabilite în acest sens atât
ale Acordului de liber prevăzute de Acord pe plan intern, cât și în raport cu UE.
schimb (DCFTA), 4.2.2. Promovarea Realizat A fost emis Decretul Preşedintelui nr.
demarînd, totodată, proiectului 1426 din 03.01.2020.
procesul de restabilire a Decretului privind
relațiilor pragmatice, aprobarea semnării
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
strategice și mutual Deciziei
avantajoase cu Federația Comitetului de
Rusă, în conformitate cu Asociere în
interesele naționale ale Configurația
Republicii Moldova Comerț Republica
Moldova –
Uniunea Europeană
de actualizare a
Anexei XV la
Acordul de
Asociere
4.2.3. Modificarea Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului
Hotărârii nr.714 din 27.12.2019.
Guvernului nr.
102/2018 cu privire
la comisiile
interguvernamental
e de colaborare
economică,
comercială,
științifică și tehnică
4.3. Întreprinderea 4.3.1. Participarea Realizat A fost asigurată participarea delegației
acțiunilor necesare în delegației RM la lucrările reuniunii Consiliului
vederea obținerii Republicii ministerial de la Bratislava, desfășurată
suportului politic din Moldova la cea de- în perioada 5-6 decembrie 2019 și
partea comunității a 26-a Reuniune a promovarea procesului de reglementare
internaționale pentru Consiliului a conflictului transnistrean pe plan
facilitarea procesului de Ministerial al internațional, un argument elocvent în
reglementare politică OSCE. acest sens fiind adoptarea Declarației
definitivă a conflictului cu privire la procesul de negocieri în
transnistrean formatul „5+2” privind reglementarea
transnistreană în cadrul celei de-a 26-a
reuniuni a Consiliului miniștrilor
afacerilor externe ai OSCE de la
Bratislava.
4.4. Demararea Realizat A fost asigurată participarea
acțiunilor Ministrului Afacerilor Externe la
corespunzătoare în lucrările reuniunii Consiliului
vederea examinării Ministerial al OSCE de la Bratislava. În
experienței existente pe alocuțiunea rostită, ministrul de externe
plan extern, care ar putea a transmis miniștrilor prezenți mesaje
fi utilă în procesul de legate de importanța promovării unei
recunoaștere politici externe echilibrate, care
internațională a statutului presupune dezvoltarea unor relații de
de neutralitate al parteneriat și cooperare atât cu Vestul,
Republicii Moldova cât și cu Estul, un factor deosebit în
acest sens fiind consolidarea pe plan
extern a statutului de neutralitate,
consfințit în Constituția țării noastre.
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
4.5. Aprofundarea 4.5.1. Încheierea În curs de Sunt în proces de negociere 2 proiecte
gradului de comunicare acordurilor între realizare de acorduri:
cu reprezentanții RM și alte state în - proiectul Acordului între Republica
diasporei moldovenești domeniul Moldova și Republica Elenă în
și identificarea securității sociale domeniul securității sociale (a doua
modalităților adiționale rundă de negocieri a avut loc la 13-15
de asistență a noiembrie 2019 la Chișinău);
concetățenilor noștri - proiectul Acordului în domeniul
aflați în afara Republicii securității sociale între Republica
Moldova Moldova și Regatul Spaniei (prima
rundă de negocieri a avut loc la Madrid,
19-22 noiembrie 2019).
4.6. Consolidarea 4.6.1. Elaborarea În curs de
capacităților funcționale unei noi realizare
și administrative ale organigrame,
Ministerului Afacerilor sporirea statelor de
Externe și Integrării personal și
Europene în vederea înființarea
sporirii calității și subdiviziunilor de
eficienței serviciului cooperare
diplomatic al Republicii strategică pe
Moldova anumite domenii
4.6.2. Sporirea În curs de
securității realizare
cibernetice în
cadrul serviciului
diplomatic.
4.7. Scoaterea 4.7.1. Elaborarea Realizat A fost elaborat proiectul de Lege pentru
serviciului diplomatic al proiectului de Lege modificarea Legii cu privire la serviciul
Republicii Moldova de de modificare a diplomatic (număr unic
sub influența partidelor Legii nr. 761/2001 20/MAEIE/2020). Prin acest proiect
politice, prin modificarea cu privire la este completată Legea cu privire la
Legii cu privire la serviciul serviciul diplomatic cu prevederi ce țin
serviciul diplomatic în diplomatic de cerința de neapartenență la partide
sensul interzicerii politice pentru ocuparea funcțiilor
afilierii politice a diplomatice. Proiectul este în proces de
membrilor serviciilor avizare, dar soluția rezidă în
diplomatice consolidarea instituțională
4.8. Atragerea Realizat Pe parcursul ultimelor trei luni, au fost
expertizei internaționale demarate, în regim de urgență, discuții
în vederea susținerii cu reprezentanții Consiliului Europei în
prioritare a procesului de vederea expertizării, de către Comisia
reformă a justiției, pentru de la Veneția, a inițiativelor de
a asigura finalitatea modificare a mai multor acte
acestui exercițiu legislative, dar și de consultare și
complex spre beneficiul oferire a asistenței tehnice pe întreg
poporului Republicii conceptul de reformă a justiției.
Moldova
5. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI
SECURITATE ENERGETICĂ
5.1. Consultarea și 5.1.1. Elaborarea În curs de La 30.01.2020 a fost constituit Grupul
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
promovarea proiectului studiului privind realizare de lucru interinstituțional în vederea
de lege aferent inițiativei atribuțiile asigurării procesului de creare a
Președintelui Republicii Ombudsmanului, instituției de Ombudsman (avocat) în
Moldova cu privire la inclusiv domeniul activității de afaceri.
instituirea funcției de instrumentele de Actualmente, Consiliul Economic pe
Avocat al antreprenorilor soluționare a lîngă Prim-ministru analizează
cazurilor de abuz, practicile internaţionale privind
evaluarea atribuţiile şi forma organizatorico-
legislației și juridică a instituției de Ombudsman
practicilor care (avocat) în domeniul activității de
cauzează abuzuri, afaceri.
analizarea
deficiențelor
sistemului
sancționator,
elaborarea și
promovarea
soluțiilor
5.2. Restabilirea Realizat Mecanismul AIR este funcţional,
funcționalității urmare aprobării noii Metodologii de
mecanismului de analiză a impactului în procesul de
evaluare a impactului de fundamentare a proiectelor de acte
reglementare pentru a normative (HG nr.23/2019) şi
evita sporirea presiunii Regulamentului de activitate a
administrative asupra Grupului de Lucru pentru
mediului de afaceri reglementarea activității de
întreprinzător (HG nr.348/2019), care a
intrat în vigoare în 19.10.2019.
Prima ședința a Grupului de Lucru într-
un format nou a avut loc la 05.11.2019.
5.3. Implementarea În curs de La etapa definitivării sunt:
unui set de măsuri realizare - Proiectul hotărârii Guvernului cu
menite să reducă povara privire la aprobarea Metodologiei de
administrativă asupra stabilire a obiectivelor şi indicatorilor
mediului de afaceri de performanță a organelor de control
de stat asupra activității de
întreprinzător (nr. unic 538/MEI/2019)
;
- Proiectul de lege pentru modificarea
unor acte legislative, care include
modificări la Legia nr.160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător (nr. unic
51/MEI/2020);
- Proiectul de lege pentru modificarea
Legii nr.231/2010 cu privire la
comerțul interior (nr. unic
566/MEI/2019), în scopul asigurării
implementării procedurii de notificare
în comerț, inclusiv on-line prin
Sistemul de Ghișeu Unic;
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
- Proiectul de lege privind modificarea
unor acte legislative cu referire la
patenta de întreprinzător și activitatea
independentă (Legea nr.93/1998 cu
privire la patenta de întreprinzător,
Legea nr.845/1992 cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi, Codul
fiscal nr.1163/1997 ș.a.).
5.4. Asigurarea 5.4.1. Realizat Circa 4700 consumatori (spitale,
funcționalității sectorului
Monitorizarea instituţii de învăţământ, blocuri
termoenergetic pentru activității locative, case particulare şi agenţi
perioada rece a anului S.A.”Termoelectric economoni) din mun. Chişinău şi mun.
a” și S.A. ”CET- Bălţi, conectatţi la sistemul de
Nord” în vederea alimentare centralizată cu energie
asigurării termică, sunt asiguraţi în mod fiabil cu
funcționalității servicii calitative de aprovizionare cu
sistemului energie termică în perioada rece a
termoenergetic pe anului.
parcursul sezonului
de încălzire.
5.5. Întreprinderea 5.5.1. Asigurarea Realizat A fost prelungit termenul contractului
măsurilor menite să prelungirii sau de furnizare a gazelor naturale cu SAP
asigure aprovizionarea semnării unui nou „Gazprom” şi a contractului de
cu gaze naturale a contract de organizare a transportării gazelor
consumatorilor din furnizare a gazelor naturale în regim de tranzit din
Republica Moldova după naturale și 01.01.2020
1 ianuarie 2020 pregătirea
scenariilor
alternative de
furnizare a gazelor
naturale pentru
consumatorii din
Republica
Moldova, începând
cu 1 ianuarie 2020
5.5.2. Inițierea Realizat A fost adoptată Legea nr.195 din
negocierilor și 20.12.2019.
aprobarea semnării
Acordului de
suport al
proiectului și
rambursare
„Instrument de
procurare a gazelor
în situație de
urgență” între
Republica Moldova
şi Banca Europeană
pentru
Reconstrucție și
Dezvoltare
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
5.5.3. Promovarea Realizat A fost aprobată Hotărîrea Guvernului
proiectului hotărîrii nr.660 din 17.12.2019.
Guvernului cu
privire la
impunerea
obligațiilor de
serviciu public în
vederea asigurării
securității
aprovizionării cu
gaze naturale
6. FINANȚELE PUBLICE
6.1. Elaborarea și 6.1.1. Consolidare Realizat Politica fiscală și vamală pentru anul
consultarea cu a finanțelor publice 2020, a fost consultată cu mediul de
reprezentanții și stimularea afaceri, adoptată prin Legea privind
businessului a activității agenților modificarea unor acte legislative nr.170
proiectului politicii economici prin din 19.12.2019.
bugetar-fiscale pentru modificarea unor
anul 2020, care ar acte legislative,
stimula creșterea reieșind din
economică și atragerea obiectivele
investițiilor politicii-fiscale
pentru anul 2020
6.1.2. Simplificare Realizat Regulamentul privind evidența și
a evidenței calcularea amortizării mijloacelor fixe
mijloacelor fixe în în scopuri fiscale și a Catalogului
scopuri fiscale prin mijloacelor și imobilizărilor
aprobarea necorporale a fost aprobată (HG nr.704
Regulamentului din 27.12.2019)
privind evidența și
calcularea
amortizării
mijloacelor fixe în
scopuri fiscale și a
Catalogului
mijloacelor și
imobilizărilor
necorporale
6.1.3. Aprobarea Realizat Regulamentului privind desfășurarea
Regulamentului concursului ,,Loteria fiscală” a fost
privind aprobat (HG nr.657 din 17 decembrie
desfășurarea 2019), care are drept scop încurajarea
concursului achitărilor efectuate prin card,
,,Loteria fiscală” contribuind, astfel, la combaterea
evaziunii fiscale.
6.2. Asigurarea 6.2.1. Executarea Realizat Pe parcursul a anului 2019, veniturile
executării bugetului bugetului de stat și totale ale BPN au constituit 62 949,2
public național pentru bugetelor locale mil. lei, fiind în creștere cu 8,5 % (4
anul 2019, inclusiv prin sistemul 953,3 mil. lei) față de aceeași perioadă
valorificarea surselor de trezorerial al a anului trecut.
finanțare a deficitului Ministerului Cheltuielile și activele nefinanciare ale
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
bugetar Finanțelor BPN au însumat 65 971,9 mil. lei, cu
10,7% (6 363,0 mil. lei) mai mult
comparativ cu aceeași perioadă a anului
precedent. Din volumul total al
cheltuielilor, cheltuielile capitale pentru
proiecte de investiții au crescut într-un
ritm mai rapid, cu 14,5% comparativ cu
cheltuielile curente care au crescut cu
10,3%. Menționăm că, la situația din 31
decembrie 2019, cheltuielile de
personal pe BPN au fost executate în
volum de 15 648,8 mil. lei, fiind în
creștere cu 13,9 % (1 915,7 mil. lei)
față de anul trecut.
Executarea BPN, la situația din 31
decembrie 2019, s-a încheiat cu deficit
de 3 022,7 mil. lei.
6.3. Elaborarea, Realizat Legea bugetului de stat pentru anul
consultarea și aprobarea 2020 a fost consultată pe platforma
Legii bugetului de stat Comisiei naționale pentru consultări și
pentru anul 2020 negocieri colective, adoptată prin
Legea nr.172 din 19.12.2019.
6.4. Consultarea și Realizat Proiectului de modificare a Legii
aprobarea proiectului de nr.270/2018 privind sistemul unitar de
modificare a Legii salarizare în sectorul bugetar a fost
nr.270/2018 privind adotat (Legeanr.175 din 19.12.2019),
sistemul unitar de scopul căreia este remedierea
salarizare în sectorul problemelor identificate la
bugetar implementarea legii nominalizate.
6.5. Elaborarea și Realizat A fost aprobată Hotărîrea Guvernului
adoptarea cadrului cu privire la repartizarea și
normativ pentru redistribuirea unor alocații aprobate
asigurarea redistribuirii prin Legea bugetului de stat pentru anul
mijloacelor bugetare și 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei
achitării salariilor în nr.1 la Hotărîrea Guvernului
sectorul bugetar, inclusiv nr.594/2019 privind repartizarea și
pentru angajații din redistribuirea unor alocații aprobate
cadrul autorităților prin Legea bugetului de stat pentru anul
publice locale 2019 nr.303/2018 (HG nr.639 din
11.12.2019)
7. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI
OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
7.1. Consultarea și Realizat A fost adoptată Legea nr.173/2019
aprobarea Legii
bugetului asigurărilor
sociale de stat pentru
anul 2020
7.2. Consultarea și Realizat A fost adoptată Legea nr.174/2019
aprobarea Legii
fondurilor asigurării
obligatorii de asistență
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
medicală pentru anul
2020
7.3. Aprobarea 7.3.1. Elaborarea Realizat Emis Ordinul comun al MSMPS și
cadrului normativ și aprobarea CNAM nr.1515/375-A din 31.12.2019
necesar pentru Criteriilor de „Criteriile de contractare a prestatorilor
contractarea prestatorilor contractare a de asistență medicală în cadrul
de servicii medicale în prestatorilor de sistemului asigurării obligatorii de
cadrul sistemului servicii medicale în asistență medicală pentru anul 2020”
asigurării obligatorii de cadrul sistemului
asistență medicală pentru asigurării
anul 2020 obligatorii de
asistență medicală
pentru anul 2020
7.4. Modificarea 7.4.1. Majorarea Realizat A fost aprobată HG nr.578/2019 care
cadrului normativ în cuantumului prevede majorarea mărimii ajutorului
scopul majorării mărimii ajutorului pentru pentru perioada rece a anului de la 350
ajutorului social pentru perioada rece a lei la 500 lei.
perioada rece a anului anului cu 150 lei
7.5. Identificarea 7.5.1. Promovarea Realizat A fost adoptată Legea nr.158/2019.
mijloacelor bugetare proiectului de lege
pentru alocarea unui cu privire la
suport financiar unic în acordarea
preajma sărbătorilor de suportului financiar
iarnă pentru pensionari și unic beneficiarilor
beneficiarii de alocații de pensii și alocații
sociale de stat sociale de stat
7.6. Întreprinderea 7.6.1. Modificarea Realizat - Adoptată Legea nr.169/2019
măsurilor necesare și aprobarea (prevede majorarea indemnizației
pentru amendarea Regulamentului pentru medici și farmaciști de la 45 mii
cadrului normativ în privind salarizarea lei la 120 mii lei, iar pentru personalul
vederea majorării angajaților din medical și farmaceutic cu studii medii –
salariilor angajaților din instituțiile medico- de la 36 mii lei la 96 mii lei.)
instituțiile medico- sanitare publice - Aprobată HG nr.22/2020 (prevede
sanitare publice încadrate în majorarea cu 10% a salariilor
încadrate în sistemul sistemul asigurării angajaților încadrați în sistemul
asigurării obligatorii de obligatorii de asigurărilor obligatorii de asistență
asistență medicală asistență medicală medicală, începînd cu 1 aprilie 2020
pentru circa 49 400 salariați, iar costul
acestei majorări se estimează în sumă
de circa 299 019,6 mii lei)
7.7. Restabilirea 7.7.1. Implementa Realizat Campanie initiate.
programelor cu caracter rea Programului
social anulate de „Un doctor pentru
guvernul precedent, tine”
inclusiv a programului
„Un doctor pentru tine”,
etc.
8. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTURĂ
8.1. Avizarea proiectului 8.1.1. Aprobarea În curs de Proiectul Avizului a fost elaborat și
de lege pentru Avizului la realizare urmează a fi prezentat Guvernului spre
modificarea Codului cu proiectul de lege aprobare.
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
privire la știință și privind modificarea
inovare al Republicii Codului cu privire
Moldova știință şi inovare al
Republicii
Moldova
nr.259/2004
8.2. Aprobarea 8.2.1. Aprobarea Realizat A fost aprobată HG nr.53 din 5
Metodologiei de Metodologiei de februarie 2020 cu privire la aprobarea
finanțare instituțională a finanțare Metodologiei de finanțare instituțională
organizațiilor de drept instituțională a a organizațiilor de drept public din
public din domeniile organizațiilor de domeniile cercetării și inovării
cercetării și inovării, drept public din
inclusiv a instituţiilor de domeniul cercetării
învăţămînt superior de și inovării
stat 8.2.2. Aprobarea În curs de Proiectul de hotărâre de Guvern este
Metodologiei de realizare elaborat și urmează a fi prezentat
finanțare bugetară Guvernului spre aprobare.
standard a
instituțiilor de
învățământ
superior
8.3. Demararea 8.3.1. Elaborarea În curs de Proiectul de hotărâre de Guvern este
consultărilor cu Consiliul și aprobarea realizare elaborat și urmează a demara procesul
Rectorilor din Moldova Programului de consultări publice.
pentru elaborarea național de
Programului național de susținere a
susținere a învățământului
învățămîntului superior superior
8.4. Finanțarea cu Realizat Din bugetul de stat au fost finanțate
prioritate a sporturilor cu suplimentar federațiile sportive
potențial de calificare la naționale pentru pregătirea și
Jocurile Olimpice de la participarea la turneele de calificare
Tokyo către Jocurile olimpice /paralimpice de
vară de la Tokyo 2020
8.5. Finalizarea În curs de Este în process de realizare Foaia de
lucrărilor la complexul realizare parcurs privind finalizarea și darea în
Arena Chișinău, Aqua exploatare a complexului „Arena
Center & Club de Tenis Chișinău” până la 1 mai 2020.
din municipiul Chișinău
9. SECTORUL AGRAR
9.1. Deblocarea 9.1.1. Reluarea Realizat În decembrie 2019 de către Federația
exporturilor de produse negocierilor cu Rusă a fost acordată o cotă
agroalimentare pe piața reprezentanții suplementară de 1000 autorizații pentru
Federației Ruse și Federației Ruse efectuarea transportului bilateral/tranzit
extinderea listei privind: de mărfuri. Pentru anul 2020 Republica
exportatorilor de produse - Suplinirea Moldova a primit 16 000 de autorizații
proaspete, băuturi numărului de de transport.
alcoolice și produse autorizații de Extinderea, de la 01.01.2020, a listei
conservate transport; categoriilor de mărfuri exportate pe
- Extinderea listei piața rusă fără taxe vamale pentru 4
exportatorilor de categorii de produse:
Obiective Acțiuni Statut Măsuri întreprinse
produse de origine - carne de bovină;
vegetală în stare - semințe de floarea soarelui;
proaspătă și - zahăr;
conservată precum - alcool etilic.
și a băuturilor Au fost excluse taxele de export pentru
alcoolice cinci categorii de mărfuri:
- legume;
- mere, pere și gutui proaspete;
- caise, cireșe, vișine;
- legume conservate;
- vinuri.
Lista exportatorilor de fructe și legume
pe piața rusă a fost extinsă cu 205 de
companii moldovenești.
9.2. Modificarea Legii 9.2.1. Modificarea În curs de A fost inițiat procesul de modificare a
nr. 276/2016 cu privire Legii nr. 276/2016 realizare actului normativ
la principiile de cu privire la
subvenționare în principiile de
dezvoltarea agriculturii subvenționare în
și mediului rural, cu dezvoltarea
accent pe stimularea agriculturii și
investițiilor în mediului rural
prelucrarea și
comercializarea
produselor agricole și
creșterea economică
durabilă la nivel local,
inclusiv, prin
diversificarea
activităților non-agricole
9.3. Revizuirea În curs de A fost inițiat procesul de modificare a
regulamentului de realizare actului normativ
subvenționare în
agricultură și aprobarea
acestuia pînă la sfîrșitul
anului
Raport privind implementarea Planului de acțiuni al Guvernului 2020-2023
(perioada ianuarie – februarie 2020)

Nr. Termen de
Obiectivul Acțiunea Statut Statut/ măsuri întreprinse
ord. realizare
I. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT
1.1. Promovarea 1.1.1. Promovarea Februarie 2020 Realizat Proiectul de lege pentru
măsurilor de proiectului de lege modificarea Constituției
consolidare a privind modificarea Republicii Moldova a fost
justiţiei în Constituţiei aprobat prin HG nr.
conformitate cu Republicii Moldova 33/22.01.2020.
recomandările în partea ce ţine de
Comisiei de la sistemul
Veneţia şi ale judecătoresc
Biroului pentru
Instituţii
Democratice şi
Drepturile Omului
1.16. Îmbunătăţirea 1.16.1. Revizuirea Ianuarie 2020 Realizat Cuantumul remunerării
organizării şi cuantumului avocaților a fost majorat prin
administrării remunerării hotărîrea Consiliului Național
sistemului de avocaţilor care pentru Asistența Juridică
asistenţă juridică acordă asistenţa Garantată de Stat nr.7 din
garantată de stat juridică garantată de 17.12.19.
stat (majorarea
unităţii
convenţionale)
1.22. Fortificarea 1.22.1. Elaborarea Iunie 2020 Realizat Prin HG nr.23 din 22.01.2020 a
sistemului proiectului de fost aprobat Regulamentul
avertizorilor de hotărîre a privind procedurile de
integritate (din Guvernului privind examinare şi raportare internă a
interiorul şi procedurile de dezvăluirilor practicilor ilegale
exteriorul sectorului) examinare şi
raportare internă a
dezvăluirilor
practicilor ilegale
II. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SECURITATEA CETĂȚENILOR
2.2. Extinderea 2.2.1. Darea în Februarie 2020 Realizat
implementării exploatare a
conceptului de sectoarelor de poliție Au fost renovate și date în
activitate modernizate pentru exploatare 3 izolatoarele de
polițienească îmbunătățirea relației detenție provizorie din cadrul
comunitară la nivel dintre poliție și Inspectoratului de Poliție
național, reorientînd comunitate Edineț, Rîșcani, Sectorului de
activitatea respectivă Poliție nr.1 din Fălești. Pentru
a subdiviziunilor renovarea edificiilor s-au
polițienești spre una investit 10,4 milioane de lei,
proactivă oferiți de Uniunea Europeană.
2.3. Reorganizarea 2.3.4. Aprobarea Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.39 din 29
conceptului de Planului de acțiuni ianuarie 2020
patrulare la nivel privind siguranța
național rutieră pentru anii
2020-2021
2.10. Reorganizarea 2.10.1. Crearea Ianuarie 2020 Realizat Inspectoratul Național de
unor subdiviziuni Inspectoratului Securitate Publică a fost creat
strategice și Național de prin Ordinul ministrului
operaționale ale Securitate Publică afacerilor interne nr.821 din
Poliției și 27.12.2019
operaționalitatea
acestora
2.17. Consolidarea 2.17.1. Elaborarea Iunie 2020 Realizat A fost aprobată Hotărîrea
și eficientizarea proiectului de lege Guvernului nr.57 din 6.02.2020.
mecanismului de cu privire la
administrare a rezervele materiale
rezervelor de stat și de stat și de
de mobilizare mobilizare
III. POLITICĂ EXTERNĂ
3.5. Implementarea 3.5.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat În luna ianuarie curent a fost
plenară a publicarea raportului elaborat și prezentat Raportul
prevederilor privind realizarea privind îndeplinirea Planului
Acordului de Planului Național de național de acțiuni pentru
Asociere și ale acțiuni privind implementarea Acordului de
Acordului de liber implementarea Asociere Republica Moldova-
schimb (DCFTA) cu Acordului de UE în anii 2017-2019, ale cărui
Uniunea Europeană Asociere pentru anii constatări vor constitui un punct
și aprofundarea 2017-2019 de pornire important în
relațiilor bilaterale negocierea noii Agende de
cu statele sale Asociere cu UE care va avea loc
membre; pe parcursul anului 2020.
3.6. Implementarea 3.6.9. Aprobarea Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată Hotărârea
angajamentelor de Regulamentului Guvernului nr.641 din
transpunere a privind menținerea 17.12.2019.
legislației UE, navigabilității
asumate în baza aeronavelor și a
acordurilor bilaterale produselor, reperelor
cu UE și dispozitivelor
aeronautice și
autorizarea
întreprinderilor și a
personalului cu
atribuții în domeniu
3.6.10. Elaborarea Ianuarie 2020 În curs de Proiectul de hotărâre de Guvern
Regulamentului de realizare (nr. unic 523/MEI/2019) a
stabilire a cerințelor trecut repetat procedura de
tehnice și a avizare. Se aşteaptă expertiza de
procedurilor la CNA, după care va fi
administrative examinat AIR-ul la proiect.
referitoare la
personalul navigant
din aviația civilă
3.6.11. Modificarea Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată Hotărârea
Hotărîrii Guvernului Guvernului nr.2 din 03.01.2020.
nr. 1608/2003 cu Proiectul de lege a fost adoptat
privire la în I lectură de către Parlament,
recunoașterea iar actualmente se examinează
societăților în cadrul Comisiei juridice,
internaționale de numiri şi imunităţi.
clasificare a navelor
3.6.12. Modificarea Martie 2020 Realizat HG a fost aprobată în şedinţa
Hotărîrii Guvernului Guvernului din 12.02.2020.
nr.997/2006 cu
privire la
implementarea
Codului internațional
de management
pentru exploatarea în
siguranță a navelor și
pentru prevenirea
poluării
3.6.27. Elaborarea Decembrie Realizat A fost aprobată HG nr. 564 din
proiectului de lege 2022 19.11.2019.
pentru modificarea
Legii comunicațiilor
poștale nr. 36/2016
3.6.37. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.8/2020
aprobarea Normei
sanitar-veterinare
privind stabilirea
condițiilor de
sănătate animală și
publică la importul și
plasarea pe piață a
unor produse de
origine animală
3.6.38. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobat în cadrul ședinței
aprobarea Cerințelor de Guvern din 22 ianuarie 2020
sanitar-veterinare
față de aditivii
pentru hrana
animalelor
3.6.39. Elaborarea și Februarie 2020 În curs de Proiectul de lege privind
aprobarea proiectului realizare modificarea unor acte
de lege privind legislative a trecut procesul de
modificarea unor avizare a tuturor autorităților,
acte legislative ulterior a fost remis prin
scrisoarea nr.19-07/821 din
18.02.2020 către CNA pentru
efectuarea expertizei
anticorupție.
Tergiversarea promovării
proiectului de lege este motivată
de modificările care se operează
în special în Legea nr.279/2017
privind informarea
consumatorului cu privire la
produsele alimentare,
modificările se referă la noile
completări și detalii privind
modul de etichetare a
alimentelor.
Ca urmare aceste prevederi au
un impact major atît asupra
activității de întreprinzător cît și
asupra societății civile (a
consumatorilor), deaceea s-au
organizat întruniri și consultări
suplimentare cu mediul de
afaceri pentru reglementarea și
aplicarea justă de către
operatorii din domeniul
alimentar a prevederilor Legii
nr.279/2017.

3.6.40. Elaborarea și Februarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.42/2020


aprobarea Cerințelor
privind utilizarea
durabilă a produselor
de uz fitosanitar
3.6.49. Aprobarea Ianuarie 2020 Realizat În vederea asigurării unui sistem
proiectului de lege modern de achiziții publice,
privind achizițiile în conform standardelor UE și
sectoarele transpunerii prevederilor
energeticii, al apei, Directivei 2014/25/UE a
al transporturilor și Parlamentului European și a
al serviciilor poștale Consiliului din 26 februarie
2014 a fost aprobat proiectul de
lege privind achizițiile în
sectoarele energeticii, al apei, al
transporturilor
și al serviciilor poștale de
Guvern (HG nr.703 din
27.12.2019) şi remis pre
examinare Parlamentului.
3.6.57. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul înregistrat cu numărul
aprobarea realizare unic 561/MSMPS/2019 se află
Regulamentului în procesul de avizare. Totodată,
sanitar privind la data de 03 februarie a fost
plasarea pe piaţă şi transmis pentru examinare
utilizarea produselor Grupului de lucru al Comisiei
biocide de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător.
3.6.58. Instituirea Ianuarie 2020 În Proiectul înregistrat cu numărul
unei proceduri curs de unic 227/MSMPS/2019 se află
comune de realizare în procesul de avizare. Totodată,
autorizare pentru la data de 22 ianuarie a fost
aditivii alimentari, transmis pentru examinare
enzimele alimentare Grupului de lucru al Comisiei
și aromele de stat pentru reglementarea
alimentare activităţii de întreprinzător.
3.14. Aprofundarea 3.14.2. Organizarea Decembrie Realizat În marja vizitei oficiale a
relaţiilor strategice unui schimb de 2020-2023 Președintelui RM în Turcia (29-
cu Republica Turcia vizite la nivel înalt şi 30 decembrie 2019) a fost
în conformitate cu desfăşurarea desfășurată prima ședință a
prevederile şedinţelor Consiliului de Cooperare
Declaraţiei privind Consiliului de Strategică la nivel înalt, co-
caracterul strategic cooperare strategică prezidat de șefii de Guvern ai
al relaţiilor la nivel înalt dintre Republicii Moldova și
bilaterale, prin Republica Moldova Republicii Turcia.
organizarea primei şi Republica Turcia, Au fost semnate 4 acorduri
şedinţe a co-prezidat de bilaterale privind: conversiunea
Comitetului mixt la Guvernul Republicii și recunoașterea reciprocă a
nivel de şefi de state Moldova şi permiselor de conducere;
preşedintele formarea și instruirea
Republicii Turcia personalului din organele de
drept; transportul internațional
combinat de mărfuri; instituirea
reciprocă a centrelor culturale.
Pentru anul 2020 a fost
convenită organizarea la
Chișinău a primei ședințe a
Grupului comun de lucru pentru
Planificare Strategică
IV. DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ
4.5. Îmbunătățirea 4.5.2. Aprobarea Ianuarie 2020 În curs de Proiectul hotărârii Guvernului
mediului de afaceri Metodologiei de realizare cu privire la aprobarea
pentru a majora stabilire a Metodologiei de stabilire a
numărul de obiectivelor şi obiectivelor şi indicatorilor de
întreprinderi fiabile indicatorilor de performanță a organelor de
motivate să performanță ai control de stat asupra activității
investească în organelor de control de întreprinzător (nr. unic
Republica Moldova 538/MEI/2019) este în proces
și să implementeze de definitivare.
inovații, capabile să 4.5.29. Lansarea Ianuarie 2020 Realizat Modulul de iregistrare a
creeze locuri de subsistemului subiectiilor din cadrul
muncă atractive, să „e-Commerce-VAT” susitemului „e-Commerce-
asigure VAT”a fost lansat la
productivitate înaltă 01.01.2020.
și producție
competitivă
orientată spre export
4.13. Facilitarea 4.13.1. Aprobarea Ianuarie 2020 În curs de Proiectul de hotărâre de Guvern
creării noilor locuri Regulamentului realizare (număr unic 553/MEI/2019) a
de muncă și privind mecanismul fost restituit pentru definitivare
majorării salariilor de utilizare a (nr.31-06-878 din 04.02.2020),
mijloacelor conform Procesului-verbal nr.3
financiare alocate al ședinței de lucru la Prim-
din bugetul de stat ministru din 4 februarie 2020.
pentru susținerea
agenților economici
în vederea instruirii
ucenicilor prin
învățămîntul dual
4.13.2. Revizuirea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul de hotărâre de Guvern
modificarea cadrului realizare (nr. unic 536/MEI/2019) se
normativ actual în definitivează în baza obiecțiilor
vederea ajustării și recomandărilor recepționate
listei de produse în procesul de avizare.
foste în folosință ce
cad sub interdicția de
import și
comercializare
4.18. Asigurarea 4.18.5. Extinderea Decembrie Realizat A fost aprobată Hotărîrea
securității implementării 2020 Guvernului nr.17 din
economice a statului controlului comun la 15.01.2020.
și fluidizarea frontiera moldo-
traficului pe ucraineană, inclusiv
perimetrul de pe segmentul
frontieră transnistrean
4.20. Restructurarea 4.20.2. Aprobarea Februarie 2020 În curs de Proiectul a fost elaborat și
Î.S. „Calea Ferată proiectului de lege realizare urmează a fi prezentat
din Moldova” cu privire la aderarea Guvernului spre aprobare.
Republicii Moldova
la Convenția privind
transporturile
internaționale
feroviare (COTIF)
din 9 mai 1980,
semnată la Berna,
care va genera
majorarea veniturilor
Î.S. „Calea Ferată
din Moldova” prin
atragerea traficului
de tranzit
suplimentar
4.25. Dezvoltarea 4.25.10. Modificarea Februarie 2020 În curs de Proiectul a fost elaborat şi
domeniului Regulamentului cu realizare actualmente se elaborează AIR-
construcții, privire la ul aferent. Însă, proiectul
urbanism și administrarea urmează a fi promovat după
amenajarea mijloacelor pentru modificarea Legii 721/1996
teritoriului finanțarea sistemului privind calitatea în construcţii.
de documente
normative în
construcții
(Hotărîrea
Guvernului
nr. 1436/2008)
4.25.12. Sporirea Februarie 2020 În curs de Proiectul este la etapa de
cerințelor față de realizare definitivare, după care se va
calificarea iniția promovarea acestuia.
specialiștilor în
domeniu prin
modificarea
Regulamentului cu
privire la atestarea
tehnico-profesională
a specialiștilor cu
activități în
construcții
(Hotărîrea
Guvernului
nr. 329/2009)
V. FINANȚE PUBLICE
5.1. Respectarea cu 5.1.17. Deschiderea Lunar Realizat Raportul privind executarea
strictețe a datelor despre bugetului de stat și bugetelor
calendarului bugetar executarea bugetului autorităților administrației
prin promovarea în de stat și bugetelor publice locale la situaţia din
termenele prevăzute autorităților 31.12.2019 a fost plasat pe
de legislație a administrației platforma www.date.gov.md
documentelor de publice locale
politici fiscale și
vamale, a legilor
bugetare anuale
5.2. Respectarea 5.2.1. Aprobarea Februarie 2020 În curs de Proiectului de lege pentru
angajamentelor proiectului de lege realizare modificarea unor acte
asumate de pentru modificarea legislative în vederea reducerii
Republica Moldova unor acte legislative riscurilor de supraîndatorare a
prin tratatele și în vederea reducerii populației a fost transmis
convențiile riscurilor de Guvernului spre promovare
internaționale, supraîndatorare a (scrisoare nr. 18-03/33/133 din
dezvoltarea relațiilor populației 10.02.2020)
de parteneriat cu
donatorii externi și
organizațiile
internaționale de
finanțare
5.7. Extinderea și 5.7.1. Modificarea Februarie Realizat A fost aprobată HG
îmbunătățirea Regulamentului 2020 nr.643 din 17.12.2019.
serviciilor Agenţiei Naţionale
electronice prestate pentru Reglementare
cetățenilor și în Comunicaţii
antreprenorilor Electronice şi
Tehnologia
Informaţiei
(Hotărîrea
Guvernului
nr. 905/2008)
5.7.2. Asigurarea Februarie Realizat A fost aprobată HG nr.644 din
funcționării 2020 17.12.2019.
Instituției publice
„Serviciul Național
de Management al
Frecvențelor Radio”
5.7.10. Elaborarea Martie 2020 Realizat Au fost aprobate 4 hotărîri de
proiectelor de legi Guvern:
privind ratificarea -Hotărîrea Guvernului nr. 681
actelor Uniunii din 27.12.2019;
Poștale Universale, -Hotărîrea Guvernului nr. 682
aprobate la din 27.12.2019;
Congresul -Hotărîrea Guvernului nr. 683
extraordinar de la din 27.12.2019;
Addis-Abeba la 7 -Hotărîrea Guvernului nr. 684
septembrie 2018 din 27.12.2019
5.7.17. Facilitarea Iunie 2020 Realizat A fost aprobată Hotărîrea
comerțului legal, Guvernului nr. 11 din
micșorarea timpului 15.01.2020.
de vămuire a
mărfurilor și a
resurselor financiare
prin modificarea
procedurilor de
vămuire electronică
a mărfurilor
5.7.20. Dezvoltarea Iulie 2020 Realizat A fost aprobată Hotărîrea
Sistemului Guvernului nr.55 din 5 februarie
informațional 2020.
,,Monitorizarea
electronică a
vînzărilor” în
vederea creșterii
eficienței
administrării fiscale
5.8. Îmbunătățirea 5.8.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobat prin Decizia
procesului de aprobarea Consiliului executiv al
evidență a Conceptului privind Serviciului Fiscal de Stat nr.3
contribuabililor prin modernizarea din 15.01.2020.
dezvoltarea Registrului fiscal de
Registrului stat
contribuabililor și a
Registrului
salariaților
5.10. Identificarea și 5.10.2 Revizuirea şi Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată prin Ordinul
reducerea ajustarea Serviciului Fiscal de Stat nr.
decalajului fiscal și metodologiei de 610 din 27.12.2019.
vamal pentru estimare a
segmentele decalajului fiscal
economiei naționale
cu riscuri sporite de
evaziune
5.16. Extinderea și 5.16.1. Elaborarea Februarie 2020 În curs de Proiectul hotărîrii Guvernului
promovarea cadrului realizare este elaborate şi urmează a fi
programelor de stat normativ pentru transmis pentru examinare în
privind acordarea compensarea din şedinţa Secretarilor generali .
compensațiilor din bugetul de stat a
bugetul de stat persoanelor care au
pentru procurarea angajat un credit
primei locuințe imobiliar în afara
Programului de stat
„Prima casă”
VI. Protecție socială și ocrotirea sănătății
6.1. Consolidarea și 6.1.5. Modificarea Martie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.706 din
diversificarea Regulamentului 27.12.2019.
prestațiilor sociale privind modalitatea
pentru sporirea de calculare a
măsurilor de pensiilor și
protecție socială a modalitatea de
persoanelor în etate confirmare a
și a celor cu stagiului de cotizare
dizabilități pentru stabilirea
pensiilor (Hotărîrea
Guvernului nr.
165/2017)
6.3.Promovarea 6.3.1. Majorarea Decembrie Realizat A fost aprobată HG nr.674 din
politicilor proactive anuală a 2020 27.12.2019.
de susținere a cuantumului
familiilor cu copii și indemnizaţiei unice
a copiilor rămași la naşterea copilului
fără ocrotire 6.3.2. Majorarea Decembrie Realizat A fost aprobată HG nr.673 din
părintească anuală a 2020 27.12.2019.
cuantumului
indemnizaţiei unice
la plasament,
indmenizației lunare
și indemnizației
unice la împlinirea
vîrstei de 18 ani,
acordate copiilor
plasaţi în serviciile:
tutelă/curatelă,
asistenţă parentală
profesionistă şi casa
de copii de tip
familia
6.3.3. Modificarea Martie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.40 din 29
cadrului normativ în ianuarie 2020.
contextul
eficientizării
procedurii de
adopție,
reglementarea
aspectelor privind
returnarea copiilor la
locul habitual de trai,
inclusiv
reglementarea
custodiei pentru
protecția copiilor ai
căror părinți sînt
plecați peste hotare
6.3.4. Reglementarea Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.708 din
modului de 27.12.2019.
organizare și
funcționare a
Serviciului regional
de asistență integrată
a copiilor
victime/martori ai
infracțiunilor și a
Standardelor minime
de calitate
6.3.5. Reglementarea Februarie 2020 În curs de Proiectul (înregistrat cu nr. unic
modului de stabilire realizare 685/MSMP/2019) se
și plată a definitivează în baza obiecțiilor
indemnizațiilor și recomandărilor recepționate
pentru unele în procesul de avizare.
categorii de copii și
tineri
6.7.Asigurarea 6.7.1. Perfecţionarea Februarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.19 din
accesului modului de 15.01.2020
persoanelor aflate în organizare și
situație de dificultate funcționare a
la servicii sociale de serviciilor sociale
calitate „Locuință protejată”,
„Plasament familial
pentru adulţi” și
„Casă comunitară”
conform necesităților
prestatorilor și
beneficiarilor de
servicii, inclusiv în
contextul realizării
procesului de
dezinstituționalizare
și de prevenire a
instituționalizării
6.8. Consolidarea 6.8.1. Majorarea Decembrie Realizat A fost aprobată HG nr.677 din
programului de anuală a pragului 2020 27.12.2019.
ajutor social în indicatorilor de
scopul țintirii celor bunăstare
mai defavorizate 6.8.2. Indexarea Martie 2020 Realizat Proiectul HG a fost aprobat în
familii anuală a venitului cadrul ședinței SGG din
lunar minim garantat 30.01.2020 și transmis spre
avizare.
6.9.Ajustarea 6.9.1.Asigurarea Ianuarie 2020 Realizat Proiectul HG a fost aprobat în
cadrului normativ la compatibilității ședință de Guvern din 12
standardele legislației naționale februarie 2020.
internaționale în cu prevederile
domeniul prevenirii Convenției
și combaterii Consiliului Europei
violenței în familie privind prevenirea şi
și asigurării combaterea violenţei
egalității de gen împotriva femeilor şi
a violenţei domestice
6.9.2.Modificarea Februarie 2020 În curs de Proiectul înregistrat cu numărul
Regulamentului realizare unic 603/MSMPS/2019, se
privind procedura de definitivează în baza obiecțiilor
repatriere a copiilor și recomandărilor recepționate
și adulților – victime în procesul de avizare și
ale traficului de urmează a fi transmis
ființe umane, a Guvernului.
persoanelor aflate în
situație de
dificultate, precum și
a copiilor neînsoțiți
(Hotărîrea
Guvernului nr.
948/2008)
6.11. Asigurarea 6.11.1.Promovarea Februarie 2020 În curs de Se efectuează analiza farmaco-
accesului pacienților proiectului de lege realizare socio-economică (CNAM)
la servicii de calitate privind asigurarea
de care au nevoie, temeiului legal
atunci cînd au pentru reglementarea
nevoie și acolo unde compensării
au nevoie dispozitivelor
medicale în
condițiile asigurării
obligatorii de
asistență medicală
6.11.4. Revizuirea Ianuarie Realizat A fost aprobată HG nr.51 din
Programului unic al 2020-2022 05.02.2020
asigurării obligatorii
de asistență medicală
6.19. Îmbunătățirea 6.19.3. Modificarea Martie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.22 din
condițiilor de muncă Regulamentului 22.01.2020.
și motivare privind salarizarea Majorarea cu 10% a salariilor
corespunzătoare a angajaților din angajaților încadrați în sistemul
angajaților din instituțiile medico- asigurărilor obligatorii de
sistemul de sănătate sanitare publice asistență medicală, începînd cu
încadrate în sistemul 1 aprilie 2020
asigurării obligatorii
de asistență medicală
(Hotărîrea
Guvernului nr.
837/2016)
6.21. Restabilirea 6.21.1. Decembrie Realizat Au fost aprobate 4 Ordine ale
programelor cu Implementarea 2020 ministerului cu privire la
caracter social Programului „Un demararea Programului „Un
anulate de guvernul doctor pentru tine” doctor pentru tine” (Ordin nr.
precedent, inclusiv a 1512/2019, Ordin nr.
programului „Un 1513/2019, Ordin nr.
doctor pentru tine” 1514/2019, Ordin nr.
1518/2019).
Orarul vizitelor coloanelor
mobile în teritoriu – publicat pe
site-ul ministerului p/u luna
februarie
03-28.02.2020, servicii
stomatologice pentru copiii din
8 sate ale r-nului Orhei;
04-21 februarie, screening
pulmonar pentru populația din r-
le Telenești și Criuleni.
6.24. Asigurarea 6.24.1. Aprobarea Decembrie Realizat A fost aprobată HG nr.678 din
garanțiilor minime anuală a 2021 27.12. 2019.
ale veniturilor cuantumului
salariale ale salariului mediu
angajaților din lunar pe economie,
sectorul real prognozat pentru
anul următor
VII. EDUCAȚIE, CERCETARE, CULTRĂ, TINERET ȘI SPORT
7.6. Continuarea 7.6.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat Cele 2 metodologii au fost
reformei curriculare aprobarea elaborate și aprobate prin
și înnoirea Metodologiei de ordinul Ministrului educației,
manualelor, cu organizare a culturii și cercetării.
asigurarea procesului de
concomitentă a evaluare a
formei printate și manualelor școlare şi
digitale a Metodologiei de
selectare a experților
pentru evaluarea
manualelor școlare
7.16. Creșterea 7.16.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul Programului național
autonomiei aprobarea realizare de dezvoltare a învățămîntului
universitare, Programului național superior pentru anii 2020-2025
concomitent cu de dezvoltare a a fost restituit MECC pentru
întărirea învățămîntului efectuarea analizei de impact și
responsabilității și superior revizuirea acestuia prin prisma
transparenței în cerințelor unificate față de
instituțiile de documentele de politici.
învățămînt superior
7.18. Creșterea 7.18.3. Revizuirea Februarie 2020 În curs de Proiectul metodologiei se află în
calității și relevanței Metodologiei de realizare proces de definitivare.
programelor de evaluare externă a
studii universitare calității în vederea
autorizării de
funcționare
provizorie și
acreditării
programelor de
studii și a instituțiilor
de învățămînt
profesional tehnic,
superior și de
formare continuă
(Hotărîrea
Guvernului nr.
616/2016), conform
bunelor practici
internaționale
7.21. Elaborarea 7.21. Elaborarea Februarie 2020 În curs de Proiectul se află la etapa finală
planului de acțiuni planului de acțiuni realizare de elaborare.
pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea
studiilor doctorale studiilor doctorale
7.29. Elaborarea 7.29.2. Aprobarea Mai 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.24 din
unor politici Regulamentului 22.01.2020
eficiente de privind serviciile
stimulare a prestate de
consumului cultural bibliotecile publice
7.29.3. Aprobarea Februarie 2020 În curs de Proiectul Regulamentului a fost
Regulamentului cu realizare elaborat și se află la etapa
privire la modul de avizării.
susținere financiară a
teatrelor, circurilor și
organizațiilor
concertistice
7.29.13. Elaborarea Februarie 2020 În curs de Documentul se află la etapa
și aprobarea Planului realizare finală de elaborare.
de
conservare/restaurare
a monumentelor
istorice
VIII. SECTORUL AGRAR ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ
8.2. Eficientizarea 8.2.1. Elaborarea Februarie 2020 În curs de Proiectul de lege privind
sistemului de proiectului de lege realizare asigurarea subvenționată în
asigurări în privind asigurarea agricultură
agricultură și subvenționată în
majorarea suportului agricultură (în
statului redacție nouă)
8.4. Eliminarea 8.4.2. Modificarea Februarie 2020 În curs de Se elaborează AIR-ul. Proiectul
barierelor netarifare anexei nr.1 la realizare urmează a fi transmis la avizare
la exportul Hotărîrea
produselor Guvernului
agroalimentare nr.115/2013 privind
controlul nitraților în
produsele de origine
vegetală
8.7. Elaborarea 8.7.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul de lege pentru
cadrului legislativ cu aprobarea proiectului realizare modificarea Legii nr.115/2005
privire la agricultura de lege pentru cu privire la producția
ecologică modificarea Legii agroalimentară ecologică
nr.115/2005 cu urmează a fi transmis la avizare
privire la producția
agroalimentară
ecologică
8.10. Revitalizarea 8.10.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de A fost elaborat și urmează a fi
sectorului zootehnic aprobarea realizare transmis spre examinare în
prin subvenționarea Programului național ședința secretarilor generali
din partea statului a de dezvoltare a
noilor tehnologii și a apiculturii în
procurărilor de Republica Moldova
animale de prăsilă, pentru anii 2020-
cu accent pe 2026
producerea laptelui 8.10.2. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de A fost elaborat și urmează a fi
și a cărnii aprobarea realizare transmis spre examinare în
Programului național ședința secretarilor generali
de dezvoltare a
sectorului laptelui
pentru anii 2020-
2026
8.11.Revizuirea 8.11.3. Elaborarea și Martie 2021 Realizat A fost aprobată HG nr.9/2020
cadrului normativ și aprobarea proiectului
de planificare de lege pentru
strategică aferent modificarea Legii
sectorului vitivinicol nr.1100/2000 cu
și al băuturilor privire la fabricarea
alcoolice și circulația
alcoolului etilic și al
producției alcoolice
8.19. Creșterea 8.19.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.616/2019
competitivității aprobarea proiectului
producției agricole de lege pentru
prin susținerea modificarea Legii
asocierii nr.312/2013 privind
producătorilor și grupurile de
stimularea producători agricoli
investițiilor în și asociațiile acestora
agricultura cu
valoare adăugată
înaltă
8.27. Asigurarea 8.27.1. Elaborarea și Februarie 2020 În curs de În trimestrul III 2019 a fost
accesului la apă al aprobarea realizare lansat concurs pentru angajarea
producătorilor Metodologiei privind experților pentru elaborarea
agricoli calculele de metodologiei în cauză, nu a fost
gospodărire a apelor depus niciun dosar pentru
în agricultură participare.A fost anunțat
concurs repetat.
IX. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESURSELE NATURALE
9.2. Dezvoltarea și 9.2.1. Elaborarea și Mai 2020 Realizat A fost aprobată HG nr.43/2020
consolidarea aprobarea proiectului
cadrului normativ în de lege privind
domeniul evaluării controlul asupra
impactului de riscului de accidente
mediu, prevenirii și majore care implică
controlului integrat substanțe periculoase
al poluării mediului
9.4. Consolidarea 9.4.4. Modificarea Februarie 2020 În curs de Proiectul de modificare a
managementului Hotărîrii Guvernului realizare Hotărîrii Guvernului
integrat al resurselor nr.950/2013 în nr.950/2013 a trecut procedura
de apă vederea asigurării de avizare și se află la etapa
calității apelor de definitivării în baza obiecțiilor
suprafață prin și propunerilor la proiect
epurarea/pre-
epurarea eficientă a
apelor uzate
9.4.5. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul se află la etapă finală
aprobarea realizare de elaborare.
Regulamentului de
organizare și
funcționare a
Agenției „Apele
Moldovei”
X. DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI PLANIFICARE SPAŢIALĂ
10.4. Implementarea 10.4.1. Elaborarea și Ianuarie 2020 În curs de Proiectul Instrucțiunii privind
prevederilor Legii aprobarea realizare elaborarea secțiunii specializate
nr. 835/1996 privind Instrucțiunii privind „Apă și sanitație” a Planului de
principiile elaborarea secțiunii Amenajare a Teritoriului
urbanismului și specializate „Apă și Național (PATN), a fost
amenajării sanitație” a Planului elaborat și perfectat Tabelul de
teritoriului, precum de amenajare a sinteză a obiecțiilor și
și inițierea elaborării teritoriului național propunerilor (recomandărilor).
proiectului secțiunii La moment a fost perfectat
specializate „Apă și dosarul pentru prezentare spre
sanitație” a Planului aprobare prin ordin ministrului.
de amenajare a
teritoriului național
XII. REINTEGRAREA ȚĂRII
12.1. Intensificarea 12.1.3. Aprobarea la Decembrie Realizat La cea de-a 26-a reuniune a
cooperării cu reuniunile anuale ale 2020-2023 Consiliului miniștrilor afacerilor
partenerii Consiliului externe ai OSCE (Bratislava,
internaționali în Miniștrilor 05-06 decembrie 2019) s-a
reușit aprobarea unei noi
formatul „5+2” Afacerilor Externe ai Declarații cu privire la
pentru formarea statelor participante negocierile în procesul de
consensului privind la OSCE a reglementare transnistreană în
formula de Declarației cu privire formatul „5+2”.
reintegrare a țării la negocierile în
procesul de
reglementare
transnistreană
12.4. Extinderea 12.4.1. Asigurarea Iunie 2021 Realizat A fost aprobată HG nr.5/2020
serviciilor publice înregistrării și
pentru locuitorii din documentării la
stînga Nistrului și subdiviziunile
apărarea drepturilor teritoriale ale
omului autorităților
naționale competente
a vehiculelor
conduse de cetăţeni
ai Republicii
Moldova cu
domiciliul în
regiunea
transnistreană