Sunteți pe pagina 1din 31
NISTERUL EDUCATIFL $1 CERCETARH ORDIN privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inseriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 fn temeiul art. 23 si 29 din Legea educafiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, MINISTRUL EDUCATIEI $1 CERCETARIL emite prezentul o1 Art. 1 — Se aproba Calendarul inscrierii in invagiméntul primar pentru anul scolar 2020-2021, previzut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul odin. Art. 2~ Se aprobi Metodologia de inscriere a copiilor in invafaméntul primar pentru anul scolar 2020-2021, prevaizuta in anexa nr. 2, care face parte integranti din prezentul ordin. Art. 3 - Direcjia General Educatie Timpurie, Invatimént Primar si Gimnazial, Directia Generala invajaimant Secundar Superior si Educafie Permanent, Direcjia Generali Minoritati si Relatia cu Parlamentul, Directia Generala Infrastructuré, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Roménici, Partea I. MINISTRU, MONICA CRISTINA AN} bug Ho data M702, 2020 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti “Tels +40 21 405 62 23, Fax: +40 21 312.4779 wweedu.r0 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invétaméntul primar pentru anul scolar 2020-2021 METODOLOGIE DE INSCRIERE A COPIILOR iN INVATAMANTUL PRIMAR pentru anul scolar 2020-2021 Cap. I Dispozitii generale Art. 1. - In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr, 1/2011, cu modificitile si completirile ulterioare, invajimantul primar cuprinde clasa pregititoare si clasele LIV. Art. 2, - (1) Conform legii, invatimantul primar este parte a invatiméntului obligatoriu. @) Numérul de locuri care se alocé, prin cifra de scolarizare, pentru clasa Pregatitoare, in invajémantul de stat, este cel putin egal cu numérul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invafamantul primar, asigurand astfel fieckrui copil un loc. ) Inspectoratele scolare solutioneaz orice situafie legati de inscrierea in invatamantul primar in interesul educational al elevului sin limitele leg. Art, 3. (1) Inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020- 2021 se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Parintii divortafi depun la inscriere o copie a hotararii judecdtoresti definitive din care rezulté modul in care se exerciti autoritatea parinteasci si unde a fost stabilit& locuinfa minorului. (3) In sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se infelege inclusiv resedinta. Art. 4. - (1) Fiecare locuint3 este arondata unei unitafi de invitamant aflata in Proximitatea sa, numits in continuare scoala de circumscriptic. Totalitatea stravilor arondate unititii de invafimant formeaza circumscriptia scolar a unitatii de invafamant respective. @) In vederea inscrierii in clasa Pregatitoare a tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare, inspectoratele scolare iau in considerare propunerile conducerilor unititilor de invatimant referitoare la numarul de clase pregititoare rezultate in urma recensimantului copiilor realizat, pentru fiecare circumscriptie scolar, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale. (3) Numarul de clase pregttitoare cuprins in planul de scolarizare alocat de inspectoratul scolar fiecirei unitéti de invatamant fine cont de capacitatea de cuprindere a acestela, determinati de numérul sililor de clas in care poate fi Crganizat, in mod corespunzator, procesul de invafimant la clasa pregatitoare, dar gi la celelalte clase ale gcolii, si de obligativitatea cuprinderii in unitatea de a tuturor copiilor din circumscriptia scolar’. La alocarea num Pregatitoare se tine cont de numarul copiilor care au implinit varst invatimantul primar, de arondarea strizilor la unititile de invat 1 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. ! Privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invtméntul primar pentru anul scolar 2020-2021 mai buna oportunitate educationala identificata, precum si de efectivul maxim de 25 de elevi la clas prevazut de art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, (4) Inspectoratele gcolare pot decide reconfigurarea circumscriptiilor scolare pani la data inceperii inscrierilor, astfel incét si asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare, in situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din citcumscriptia scolara stabilita in anul scolar anterior, precum si in alte situatii justificate, cum ar fi eliminarea segregarii scolare, rezultati din segregarea pe ctiteriul mediului de rezidena. De asemenea, in situatia unit3tilor de invstamant care au un numar mare de solicitari, inspectoratele scolare pot decide extinderea activitafii acestora in alte unitati de invatimant care au spatii disponibile. () Circumscriptiile scolare, planul de scolarizare, respectiv numarul de clase Pregatitoare alocate sunt afisate la fiecare unitate de invafimént, inclusiv pe site-ul acesteia, daci exist’, si pe site-ul inspectoratului scolar, conform Calendarului inscrierii in invatiméntul primar pentru anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa nr. 1 la ordin (calendarul inscrieri), pentru informarea parintilo:/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali si a publicului interesat. (6) Pentru informarea publicului interesat si pentru a permite pirintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali luarea unor decizii in cunostint’ de cauzi privitoare la optiunea pentru o unitate de invatimant sau alta, fiecare unitate de invajamant pune la dispozitie gi informatii referitoare la locul de desfisurare a activitatii corespunzatoare clasei pregititoare (in spatiul scolii sau al unei gridinite), Ja posibilitatea organizrii programului ,Scoala dupa scoala”, la organizarea si dotarea spatiului scolar etc. (7) In localitatle in care functioneaz unitati de invatamant teologic/ confesional, de arte si sportiv, precum si unititi de invatamant cu profil pedagogic care scolarizeazi nivelul de invajémant primar, inspectoratele gcolare decid daca acestor unitati li se aloca sau nu circumscriptie scolara. 8) in cazul in care unititilor de invitimént mentionate Ia alin. (7) Ii se aloca circumscriptie scolara, procedura de inscriere in clasa pregatitoare este cea previzutd la cap. V, VI si VIL. (9) in cazul in care unititilor de invatamant mentionate la alin. (7) nu li se alocé circumscriptie gcolara, procedura de inscriere in clasa pregatitoare este cea prevazuta la cap. XI pentru unitatile de invatimant particular. Cap. II Condifii de inscriere in invatémantul primar Art, 5. - (1) Périntii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020 inclusiv, a ANEXA nr. 2 Ia ordinul MEC nr. / brivind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de Inscriere a copiilor in invatméntul primar pentru anul scolar 2020-2024 inscrie copiii in invatimantul primar in clasa_pregatitoare, Prevederile legii si ale prezentei metodologii. (2) Inspectoratele scolare si unitatile de invafamant au obligatia de a asigura Permanent informarea si consilierea pirintilor / tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali referitor la prevederile legii si ale prezentei metodologii in cea ce priveste inscrierea copiilor in invitamantul primar. Directorul unititii de invajamant desemneaza persoana/persoanele, in functie de numarul de clase, care réspunde/rispund la intrebatile/solicitirile parinfilor/ tutorilor legal instituiti/ Feprezentantilor legali. Persoanele desemnate au obligatia de a cunoaste aceste Prevederi, precum si optiunile pe care le au parintii/ tutorii legal instituiti/ Repreventantii legali privind alegerea unit3fii de invapimént tn care isi pot inscrie copii si trebuie sX poata oferi detalii referitoare la confinutul activitatilor educationale care se desfisoari in clasa pregatitoare, Ia abordarea didactic’, Ia oieanizarea programului scolar etc. Consilierea se face avand in vedere, cu prioritate, interesu! educational al copilului. 9) Tnspectoratele scolare si unititile de invafimant, cu sprijinul organizafiilor Ronguvernamentale $i institujile administratiei locale, desfégoar’ campanii de mediatizare a procesului de inscriere in invafimantul primar a copiilor care provin din medii defavorizate, ai caror pirinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au tin aeces redus la informatii, aflati in dificultate (copii lasati in grija rudelor, copii care Tocuiesc in zone izolate sau care provin din familiisSrace, copii romi etc) Att. 6. - (1) Parintii ai cdror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv pot si-si inscrie copiii in invapamantul Primar ‘in clasa pregititoare, daci dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare. @) Inscrierea copiilor menfionati la alin. (1) in clasa Pregatitoare se face la solicitarea Serisd a parintilor/ tutorilor legal instituiti/ imputernicitilor legali, dack evaluares dezvoltarii psihosomatice a acestora, faicuta de specialist, atest Pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregstitoare. (8) Parinfii ai copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu opteaz’ pentru inscrierea copiilor in clasa Pregatitoare in anul scolar 2020-2021, sau ai celor pentru care evaluarea mentionati ‘a alin, 2) arata cd dezvoltarea psihosomaticd nu poate asigura Parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare vor fi consiliati in vederea insctierii copiilor la gradinita, in grupa mare, Art. 7. (1) Evaluarea dezvoltatii psihosomatice a copiilor, mentionaté la art. 6 alin. (2), se efectueaz4 sub coordonarea Centrului judetean de resurse si asistenta educafionala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse gi Asistenfi Educationala (CIRAE/CMBRAE), jin perioada prevazuti de calendarul inscrierii pregititoare, conformitate cu ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului sia Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 (2) in evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor este implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, acolo unde este necesar. (3) Comisia judefeani/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invafamantul primar, denumiti in continuare comisia judefeand/a municipiului Bucuresti, poate decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor atat la sediul CJRAE/CMBRAE, cat gi in diferite zone ale judefului/municipiului Bucuresti, cu prioritate in gradinife, pentru a facilita accesul parintilor gi al copiilor la aceasta evaluare. (4) Parinfii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali ai copiilor mentionati la art. 6 alin. (1) si (3) depun la CJRAE/CMBRAE o cerere tip in care solicit’ evaluarea psihosomatice a copilului. in situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor si in alte zone ale judetului/municipiului Bucuresti, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face si la sediul unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea. (5) Perioada de desfaigurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institufiilor la care se desfasoaré evaluarea sunt stabilite de comisia judetean’/a municipiului Bucuresti si sunt afigate la toate unitatile de invafamant si pe site-ul inspectoratului scolar. Activitatea de evaluare a dezvoltarii psihosomatice va fi planificata in intervalul orar 10,00-18,00, astfel incat programul de desfaisurare s& sprijine accesul parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali la serviciile de evaluare. (6) La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiectrui copil, rezultatul evaluarii este comunicat, in scris, parintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea, Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat. (7) Rezultatul evaluarilor dezvolt&rii psihosomatice a copiilor din judef/municipiul Bucuresti este inscris intr-un proces-verbal, semnat de specialistii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei _judetene/a municipiului Bucuresti, care asigur& pastrarea sa la dosarul comisiei. Art. 8, - in clasa pregatitoare din invafaméntul special si invatamantul special integrat cu clasa/ grupa sunt inscrisi copii cu cerinfe educationale speciale, care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scris a parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani Ja data inceperii anului scolar. ANEXA nr. 2 la ordinul MEC / privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invéimantul primar pentru anul scolar 2020-2021 Cap. III Alegerea unitatii de invatimént la care va fi inscris copilul Art, 9. - (1) Tofi copiii ai céror parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali solicita inscrierea in clasa pregititoare la scoala de circumscriptie sunt inmatriculati la unitatea de invafimant solicitat. @) Pe locurile ibere, se inseriu si, ulterior, se inmatriculeaza copiii care provin din alte circumscripfii scolare, inclusiv din alte localititi, in conformitate cu solicitarile PArin{ilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali si cu prevederile prezentei metodologii. 2) In sensul prezentei metodologii, numarul locurilor libere la clasa Pregatitoare este stabilit ca diferent intre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numérul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clas’, De exemplu, daca in circumscriptia scolar’ a unei unitati de invitamént exist’ 40 de copii care trebuie inscrigi la clasa pregatitoare, iar scoala a primit prin planul de Scolarizare 50 de locuri la clasa pregatitoare, numarul de locuri libere este de 10 (50- 40). Art. 10. - (1) In situatia in care intr-o unitate de invat4mant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali al c&ror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere definit conform art. 9, se aplica criterii de departajare generale si specific, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Criteriile generale de departajare care se aplicd in situatia previzuta la alin, (1) sunt urmatoarele: a) existenfa unui certficat medical de incadrare in grad de handicap a copilului b) existenja unui document care dovedeste ci este orfan de ambii parinfi. Situatia copilului care provine de la o casi de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileazA situatiei copilului orfan de ambii p&rinti; ©) existen{a unui document care dovedeste c& este orfan de un singur parinte; 4) existenfa unui fratefa unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invapamant respectiva. () In cazul in care numérul cererilor de inscriere primite de la parinfi/ tutori legal instituifi/ reprezentanfi legali din afara circumscriptiei gcolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescitoare a numérului de criterii generale de departajare cumulate de citre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criteriile mentionate la alin, ©), apoi copiii care indeplinesc doua dintre criteri gi, in final, copii care ‘indeplinese doar unul dintre criteriile mentionate la alin, (2), La stabilirea numarului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate indeplini un copil s-a {inut seama de faptul c4 un copil poate indeplini cel mult 3 criterii generale, in Foriteriul mentionat la alin.(2), lit-b) nu poate fi indeplinit simultan cu criteri alin.(2), lit). ANEXA nr. 2 la ordinul MEC ar / privind aprobarea Calendarului sia Metodologiei de inscriere a copillor in invatémantul primar pentru anul scolar 2020-2021 (4) in caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care indeplinesc acelasi numar de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea mentionata la alin. (2). () Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatimant si se aplica in situatia prevazuta la alin. (1), dup’ aplicarea criteriilor generale mentionate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de invatimant indici documentele doveditoare pe care périntele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie si le depuna in momentul completarii/validarii cererii- tip de inscriere. (6) Criteriile specifice de departajare mentionate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, in conformitate cu. prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/200. privind Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicaté, cu modificérile ulterioare, si trebuie s tind cont de faptul c& tofi copiii au drepturi egale de acces la educatie, indiferent de conditia social si materiala, de sex, rasi, nationalitate, confesiune. (7) Criteriile specifice mentionate la alin. (5) nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera prezentei metodologii. (8) in cazul in care la o unitate de invs{imant, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alti circumscriptie gcolara, fratele siu geamén/sora sa geamand este admis/admisa la aceeasi unitate de invatimant, peste numarul de locuri alocat. Art. 11, - (1) Criteriile specifice de departajare mentionate Ia art. 10 alin. (5) sunt elaborate in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali — sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor/asociatia de parinti. (2) Criteriile specifice de departajare mentionate la art.10 alin. (5) sunt aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, dupa acordarea avizului de legalitate de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar. @) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunta public, la data mentionata in calendarul inscrierii, prin afigare la sediul unitatii de invatamant. (4) Dupi aceasta data, modificarea criteriilor specifice de departajare ori adiugarea altor criterii este interzisa. Cap. IV Informarea publicului privind procedura de inscriere Art. 12, - (1) Comisiile/Comisia judefeana/a municipiului Bucuresti asigurd instituirea si functionarea unui telverde, care va functiona pana la data de 19.04.2020,la care parintii si alte persoane interesate pot obfine, gratuit, informatii referitoare la inscrierea copiilor in invafamantul primar. (2) Numérul telverde mentionat la alin. (1) este 0 800 816 xyz, ui indicativul judefului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021. 6 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului sia Metodologiei de inscriere a copiilor in invataméntul primar pentru anul scolar 2020-2022 () Comisiile judefene si a municipiului Bucuresti au obligatia si asigure afigarea tuturor informatiilor referitoare la fnscrierea in invatéméntul primar, inclusiv circumscriptiile gcolare gi planul de scolarizare, la fiecare unitate de invatimant din judet, precum gi pe site-ul inspectoratului scolar. (4) Toate unititile de invatamant in care se va desfigura activitatea clasei Pregatitoare in anul scolar 2020-2021, organizeaza o ,,Zi a portilor deschise”, in perioada prevéizuté de calendarul inscrierii, zi in care parinfii/tutorii legal instituiti/ Teprezentantii legali, copii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unititii de invatamant implicat in aceasta activitate. Pentru a facilita comunicarea dintre Parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali. si personalul didactic $i informarea familiilor privind oferta educationala, la aceasta activitate participa iii de invatamant, cadre didactice care predau la clasa pregatitoare, reprezentanti ai parintilor elevilor care frecventeaz’\ clasa Pregatitoare in anul scolar 2019 - 2020, precum si alte persoane desemnate de conducerea unitatii de invatamant. (9) Inspectoratele scolare posteaza pe site-ul institufiei, pe prima pagin’, la rubrica Anscrierea in invattimantul primar 2020”, urmatoarcle date: a) informatii cu privire la circumscriptiile scolare, pentru fiecare unitate de inva}amant: denumirea si adresa unititii de invatamant, strzile/adresele arondate unitatii de invatamant, numarul de clase pregatitoare alocate, adresa site-ului unitiii de invajimént (pentru unitatile care au site), in format standard; ») informatii cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului scolar: numarul de telefon telverde, data de la care acesta este functional, programul de functionare etc; ©) Metodologia de inscriere a copiilor in invagamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 si calendarul inscrierii, (6) Comisiile/Comisia judefeané/a municipiului Bucuresti coordoneaza organizarea sedintelor de informare si consiliere a patinfilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentanfilor legali copiilor inscrisi la grdini& gi care incep invatamadntul primar in anul scolar 2020-2021. () Toate unitatile de invajamant au obligatia de a oferi informatii referitoare 1a Procedura de inscriere a copiilor in inv’iméntul primar. Périnti/ tutorii legal instituifi/ reprezentanfii legali se adreseaza celei mai apropiate unitati de invatimant, care ii indruma in privinfa pasilor pe care trebuie s& ii parcurg§, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (8) Fiecare unitate de invafimant incarc’ pe site-ul propriu, pe lang denumirea gi adresa unitafii de invafimant, strazile/adresele arondate unitatii de invat’ numérul de clase pregatitoare alocate si alte informatii care si permit’ He tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali s% cunoasca activitatga Specific” clasei pregititoare din cadrul unit8tii, cum ar fi: posibilitatea organizari ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei Ge inscriere a copiilor in invtaméntul primar pentru anul scolar 2020-2021 de invatamant in cadrul unei gradinife aflate in structura scolii sau in consorfiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului ,Scoala dupa scoala”, fotografi ale Spatiului in care se desfasoard activitatea la clasa pregatitoare. Pentru asigurarea Protectiei datelor personale, in fotografiile care sunt postate pe site nu trebuie sk apara persoane (copii sau cadre didactice). (9) in situatia in care unititile de invatimant nu au site propriu, informatiile mentionate la alin. (8) vor fi incarcate pe site-ul inspectoratului scolar. (10) Comisiile judefene si comisia municipiului Bucuresti iau toate masurile pentru comunicarea, catre mijloacele de comunicare in masi, a informatiilor legate de inscrierea in invajaméntul primar, inelusiv posibilitatea de informare la telverde gi numéarul acestuia. Cap. V Procedura de inscriere in invatamantul primar Art, 13. - (1) Cererea-tip de inscriere se poate completa online sau la secretariatul unitatii de invatmant la care parintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal doreste inscrierea copilului. (2) Completarea cererii-tip de inscriere se face in perioada prevazut de calendarul insctierii, prin introducerea in aplicatia informatica a datelor furnizate de parinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal. (3) Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la unitatea de invatimant la care parintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal doreste inscrierea, in prezenfa parintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programérii realizate de catre unitatea de invafimant, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (Iuni-joi), respectiv 8,00 - 17,00 (vineri). (4) Validarea cererii-tip de inscriere const in compararea datelor introduse in aplicatia informatics cu documentele depuse de citre parinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal, tiparirea, verificarea si semnarea de cdtre parinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal a figei tiparite. () in perioada prevazuté de calendarul inscrierii, conducerile unitatilor de invafamant asiguré prezenfa unui numar suficient de persoane din comisia de inscriere gi stabilese programul de Iucru al comisiei in ture, atét in program de dimineafa, cat si de dupa amiazé, in intervalul orar 8,00-18,00 (Iuni-joi), respectiv 8,00 > 17,00 (vineri), pentru a sprijini participarea pirintilor/ tutorilor legal instituiti/ imputernicifilor legali la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de inscriere. (6) Conducerile unitatilor de invatamént si inspectoratele scolare se asigurd ci Programul de completare/validare a cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar este adaptat solicitarilor _parintilor/tutorilor/imputernicitilor legali, permite Procesarea tuturor solicitarilor si asigura fluenta procedurilor, evitand a (7) in vederea asigurarii fluentei procedurilor sia evitarii aglomerati invafamant asigura inclusiv posibilitatea de programare telefoni 8 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / Privind aprobarea Calendarului si a Metodologie! de inscriere a copillor in invatimantul primar pentru anul scolar 2020-2021 /tutorilorfimputericifilor legali pentru completarea si/sau validarea cererilor-tip de inscriere. Numarul de telefon la care parinfii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali pot apela este afisat la avizierul unitatii de invatamant, pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar (8) Unitatile de invafimant informeaza parinti/ tutorii legal instituiti/reprezentantii legali 4 ordinea in care se programeaz’ telefonic Pentru completarea si/sau unitatii de invatamant, la avizierul acesteia gi pe site-ul gcoli, dca acesta exist, si este comunicaté direct parintilor/tutorilor legal instituiti/ imputernicitilor legali la momentul programatii telefonice sau al prezentirii pentru completarea/validarea cererii-tip de inscriere. Art. 14. - (1) in situafia in care cererea-tip de inscriere se completeaza la sediul uunititii de invafamant la care se doreste inmatricularea copilului, completarea datelor in aplicatia_—_informatic’. «se face in prezenta parintelui/tutorelui/imputernicitilor legali, de citre un membru al comisiei de inscriere din scoala. In acest caz, imediat dup’ completarea cererii-tip de inscriere, se realizeazA validarea acesteia. Comisia de inscriere din fiecare unitate de invajimant asiguré imprimarea unui numar de cereri-tip de inscriere, care sf fie completate de mand de catre parinti/tutori legal instituiti/ imputerniciti legali, in situatia in care completarea cererilor-tip de inscriere nu se poate face direct in aplicatia informatics, din motive obiective, cum ar fi intreruperea alimentirii ce energie electrica, imposibilitatea temporara a conectari la internet si altele asemenea in aceste cazuri, eoreactvantii legali sunt informati c8, dupa remedierea situatiei speciale, vor fi inwitati din nou la unitatea de invajimant pentru a verifica datele introduse in aplicatia informatica, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tiprit din calculator, ©) Parintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, in momentul completarit cererii - tip de inscriere Ja unitatea de invatimant, sau, dup& caz, in momentul validarii acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu implineste varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie — 31 decembrie alaturi de documentele menfionate la alin. (2) pitintele/ tutorele le [ebrezentantul legal depune gi 0 copie a documentului prin care CI comunicd rezultatul pozitiv al evaluarii dezvoltirii psihosomatice a co 9 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului sia Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 (4) In cazul in care solicits inscrierea la alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe lang documentele mentionate la alin. (2) si, dupa caz, la alin. (3), parin{ii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali depun si documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare, stabilite in conformitate cu art. 10 6) in cazul in care solicita inscrierea la alta unitate de invatimént decét scoala de circumscripfie, parintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal mentioneaz’, prin bifarea acestei optiuni in cererea-tip de inscriere, daca este de acord cu inscrierea copilului la scoala de circumscriptie, in situatia in care acesta nu este admis la scoala solicitata, din lipsa de locuri libere. Art. 15. - (1) in momentul prezentirii la unitatea de invatimant pentru completarea cererii-tip de inscriere, pirintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii egali sunt informati c& aplicatia informatic’ nu permite inscrierea copilului la mai multe unitati de invafamant. (2) in cazul in care aplicatia informatica semnaleaza ca pentru copilul respectiv a mai fost depusa o cerere de inscriere la alt unitate de invatimant, inscrisd in baza de date, intrucat a fost validata, dosarul de inscriere nu este acceptat $i ramane valabili optiunea deja asumata pentru alta unitate de invafimant. (3) in momentul prezentarii la unitatea de invatimant pentru completarea sau validarea cererii-tip de inscriere, parinti/ tatorii legal instituiti/ reprezentanti legali sunt informati cu privire la prevederile prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numarului de locuri libere gia criteriile de departajare generale si specifice care sunt utilizate in cazul in care numarul de optiuni pentru respectiva unitate de invafimant este mai mare decat numérul de locuri libere. Unititile de invatamant Pun la dispozitia parintilor/tutorilor/imputernicitilor legali aceste informatii gi prin afigare (4) Pentru validarea cererii-tip de inscriere, un membru al comisiei de inscriere din unitatea de invaitimant tipareste fisa completata in aplicatia informatics, in prezenta parintelui. (6) Dupé tiparire, cererea-tip de inscriere este verificat si semnati de parinte/tutore legal instituit/ imputernicit legal. (6) in cazul existenfei unei erori in transcrierea datelor, parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentantii legali o semnaleazA pe loc, iar membrul comisiei de inscriere din unitatea de invatamant procedeazi la corectarea greselii in baza de date computerizati si retipareste cererea-tip de inscriere corectati din calculator, in vederea semnarii de citre parinte/tutore legal instituit/imputernicit legal. Art. 16. - (1) Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, cuprinderea copiilor in clasa pregititoare se face in dou’ etape succesive, dupa cum urmeaza: a) prima etapa, in care repartizarea copiilor se face pe baza info cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti/(1 instituiti/ reprezentanti legali, folosind aplicatia informatical : 10 ANEXA nr. 2 la ordinul MEC nr. / privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copillor in invt&méntul primar pentru anul scolar 2020-2021 deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invtimént, luate in urma aplic&rii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare. b) adoua etapa, in care este asigurata inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive. (2) In situatii exceptionale, consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare pot ajusta planul de scolarizare pentru a asigura accesul la educatie al tuturor copiilor care trebuie sa igi facd debutul scolar in anul 2020-2021. (3) Inspectoratele gcolare informeazA directiile de specialitate permanenta din Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) despre aceste situatii si despre deciziile luate pentru solufionarea lor. Cap. VI Prima etapa de inscriere in invatamantul primar Art. 17. - (1) in prima etapa, procesarea cererilor-tip de inscriere se desfasoara Ja Comisia national de inscriere a copiilor in invatimntul primar, denumit& in continuare Comisia nafionald, cu ajutorul aplicatiei informatice si la nivelul unitatilor de invatimant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali. (2) Procesarea cererilor-tip de inscriere se face in ordine, respectand urmatoarele prioritati: a) in prima faz sunt admisi la scoala de circumscriptie copiii ai caror parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au solicitat acest Iucru in cererea-tip de inscriere. Repartizarea acestora conform solicitarii din cererea-tip de inscriere se realizeaz’ cu ajutorul aplicatiei informatice; b) in a doua faz& se proceseaza cererile parinfilor /tutorilor/imputernicifilor legali care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizeazA Ja nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de cétre consiliul de administratie al unitatii de invafamant; ©) in a treia fazi sunt admisi la scoala de circumscriptie copii ai cdror parinfi/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alti unitate de invatAmént decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculafi, din lips’ de Jocuri, Repartizarea acestora se realizeaza cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in cererea-tip de inscriere a fost bifata optiunea de inscriere la scoala de circumscriptie, in cazul neadmiterii la scoala solicitata. Art. 18. - (1) in prima faz, cu ajutorul aplicatiei informatice, toti copii parinfi/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali au solicitat inscrie1 circumscriptie sunt inmatriculati conform optiunii. u ANEXA nr. 2 Ia ordinul MEC nr. / Privind aproberea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invlamantul primar pentru anu scolar 2020-2021 (2) Dupa incheierea primei faze, Comisia nafional& comunica comisiilor de inscriere din unitatile de invatamant locurile ramase bere, stabilite in conformitate cu Prevederile art. 9 alin. (3). Art 19. (1) In a doua faza de inscriere, in conformitate cu calendarul inscrierii si cu programul afigat, la fiecare unitate de invatémant la care au rémas locuri libere, comisia de inscriere din unitatea de invatamant analizeara cererile-tip de inscriere gi documentele depuse de pirintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali ai copiilor care au domicilul in afara cizcumscriptiei scolare, libere, comisia de inscriere valideaz’ inscrierea copiilor respectivi in unitatea de invatamant, far’ nicio restrictie. @) in cazulin care numarul solicitérilor este mai mare decat numarul locurilor libere, comisia de inscriere din unitatea de invafimant aplicé.criteriile Senerale si apoi, daci este necesar, pe cele specifice, in vederea stabi care vor fi admisi Att. 20. - (1) Pand la data precizata in calendarul inscrierii, comisia de inscriere din fiecare unitate de invatamént la care au ramas locuri libere dupa prima fazi alte circumscripti scolare si stabileste lista copiilor care sunt inmatriculati la unitatea de invatamant, in clasa pregatitoare. Decizia se ia in functie de numarul de locuri bere, de numarul de cereri si pe baza criteriilor de departajare. (2) in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr, 1/2011, cu modificirile $i completarile ulterioare, la solicitarea unitatilor de invafimént, consiliile de administrafie ale inspectoratelor scolare pot aproba, in situatii exceptionale, depasirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregititoare la care numarul solicitérilor de fnscriere ale Périnfilor/ tutorilor legal instituiti/ judeene/a municipiului Bucuresti si Comisiei nationale, and la data prevazuta de calendar. - @) Ina treia faza a Primei etape de inscriere, cu ajutorul aplicatiei Hep eseaza cererile parintilor/tutorilor/imputernicitilor legal care tate de invajimant decat scoala de Greumscriptie, dar nu au fost admisi, din lips’ de locuri si au optat, in cererea-ti inscriere, pentru intoarcerea la scoala de circumscriptie sto @) Avand in vedere c& locurile copiilor menfionafi la alin. (1) au fost regen eoala de circumscriptie pand la aceasti faz’, tof copiii din circumscriptid s 12