Sunteți pe pagina 1din 11

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a solicitat verificarea ex-ante: Nu

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Cod de identificare fiscala: 14273221; Adresa: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: ; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@cni.com.ro; daniel.popescu@cni.com.ro; maria.chisalita@cni.com.ro;
jenica.condrut@cni.com.ro; marian.marineci@cni.com.ro; cristina.bardan@cni.com.ro;silvia.bratu@cni.com.ro;; Nr de telefon: +40
0213167383/+40 0213167384; Fax: +40 0213167381; Persoana de contact: IOANA-ROXANA TRAPIEL; Adresa web a sediului principal al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cni.com.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Alt tip

I.5) Activitate principala


Constructii si amenajari teritoriale

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgenta” –
Pachet 24 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Garceni, judetul Vaslui” Lot 2 –
„Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Scheia, judetul Iasi” si Lot 3 – „Reabilitare drum comunal DC 85 in sat
Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14273221_2020_PAAPD1105981 - L 1
14273221_2020_PAAPD1105837 - L 2
14273221_2020_PAAPD1105727 - L 3

II.1.2 Cod CPV Principal:


Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Lucrari
Proiectare si executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

urgenta” – Pachet 24 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Garceni, judetul
Vaslui” Lot 2 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Scheia, judetul Iasi” si Lot 3 – „Reabilitare drum
comunal DC 85 in sat Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani”

Valoarea estimata este de 9.596.499,54 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi.
Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.614.242,63 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 147.079,62 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.415.924,15 lei;
- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.238,86 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 34.159,24 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 17.079,62 lei;

Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.593.617,52 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 146.978,52 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.395.703,45 lei;
- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 50.935,55 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 33.957,03 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 16.978,52 lei;

Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 2.388.639,39 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 59.473,72 lei;
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.294.744,50 lei;
- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 34.421,17 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 22.947,45 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 11.473,72 lei;

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.
98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la
care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii
suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 9596499,54 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Toate Loturile
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 3

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Garceni, judetul Vaslui

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de drumuri (Rev.2)
Coduri CPV secundare:71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO216 Vaslui
Locul principal de executare:
Comuna Garceni, judetul Vaslui

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.614.242,63 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 147.079,62 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.415.924,15 lei;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.238,86 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 34.159,24 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 17.079,62 lei;

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 3614242,63; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9961 % - 36000 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 48; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Durata contractului mentionata la Sectiunea II.2.7 pentru Lot 1 cuprinde:
- proiectarea 2 luni;
- executia 10 luni;
- perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (36 luni);
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


2 - Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Scheia, judetul Iasi

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de drumuri (Rev.2)
Coduri CPV secundare:71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
comuna Scheia, judetul Iasi

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.593.617,52 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 146.978,52 lei
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.395.703,45 lei;
- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 50.935,55 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 33.957,03 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 16.978,52 lei;

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 3593617,52; Moneda: RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Valoarea garantiei de participare: 0,9739 % - 35000 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 48; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Durata contractului mentionata la Sectiunea II.2.7 pentru Lot 1 cuprinde:
- proiectarea 2 luni;
- executia 10 luni;
- perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (36 luni);
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


3 - Reabilitare drum comunal DC 85 in sat Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Lucrari de drumuri (Rev.2)
Coduri CPV secundare:71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
comuna Havarna, judetul Botosani

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 2.388.639,39 lei fara TVA, fiind compusa din:
- Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 59.473,72 lei;
- Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.294.744,50 lei;
- Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 34.421,17 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii - 22.947,45 lei si
subcap. 5.1.2. – Lucrari conexe organizarii de santier - 11.473,72 lei;

II.2.5 Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 2388639,39; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,9629 % - 23000 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 43; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
II.2.14 Informatii suplimentare
Durata contractului mentionata la Sectiunea II.2.7 pentru Lot 1 cuprinde:
- proiectarea 2 luni;
- executia 5 luni;
- perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (36 luni);
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului


Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia
in care durata de executie depaseste 12 luni si rata anuală a inflaţiei depăşeşte pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se face
anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se aplica restului de executat, fara a se raporta la
restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul: Y
=[(1+I)1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10%=0.10) iar Y = rata lunara a inlfatiei
exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la adresa www.insse.ro.
În cazul în care ajustarea prin revizuire este de tipul unui coeficient de ajustare iar acesta are valoare subunitară, prețul contractelor
nu se ajusta prin revizuire.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Se va solicita tuturor ofertantilor, ca o data cu depunerea DUAE sa prezinte daca este cazul si angajamentul tertului sustinator
(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Aceste documente pot fi:
• certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz.
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg
98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire ( ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator).
In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autoritătii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

- Manuela Irina Patrascoiu – Director General;


- Daniela Ileana Orodel – Director Economic;
- Cefalan Eduard-Adrian - Director Investiții;
- Doru Valentin Ducan - Director Adjunct Directia Investiții;
- Luiza Andrei- Director Directia Juridica si Contractare;
- Stoica Felicia-Carmen - Sef Serviciu Avizare si Asistenta Juridica;
- Dragomir Andra-Catalina - Sef Serviciu Contractare si Monitorizare Contracte;
- George Stanica – Inspector tehnic DSLPUAO
- Ioana - Roxana Trapiel - Șef Serviciu Serviciul Achiziții Publice si din Fonduri Proprii;

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire , întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

ATENTIE! Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor
la nivelul unui DUAE distinct.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita
informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,4
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerinta 1 - Experienta similara in lucrari:
Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in
ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu normele
profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare.
Prin lucrari similare se inteleg lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau
reparatii curente de drumuri de interes national/ drumuri de interes judetean/drumuri de interes local/autostrazi sau drumuri
exprese, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 3.400.000,00 lei fara TVA, pentru lotul 1; 3.300.000 lei fara
TVA, pentru lotul 2 si 2.200.000 lei pentru lotul 3 la nivelul unui contract, maximum 2 contracte.
Modalitatea de indeplinire:
Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare
publicat initial.
Operatorii economici vor completa DUAE. Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomandari,
procese verbale de receptie intocmite conform prevederilor legale sau orice alte documente relevante) trebuie sa rezulte: executia
lucrarii, valori, perioade de executie - data de inceput - data de finalizare, beneficiari - indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati, ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au
fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă
cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila
cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în euro se va
folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu:
decembrie 2015: 1 euro = 4,44 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro,
utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care
contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,4

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat


Cerinta nr. 2 Experienta similara in servicii
Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la
data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent,
ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se
atribuie prin prezenta procedura cu o valoare totala mai mare sau cel putin egala cu 147.000 lei pentru lot 1, 146.000 lei pentru lot 2
si 59.000 lei pentru lotul 3, la nivelul unui contract, maximum 2 contracte.
Modalitatea de indeplinire:
Operatorii economici vor completa DUAE. Din documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomandari,
procese verbale de predare primire) trebuie sa rezulte: prestarea serviciilor, valori, perioade de prestare - data de inceput - data de
finalizare, beneficiari - indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca serviciile au fost prestate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate la finalizarea
evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice străine vor
prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere
autorizata în limba română. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb
comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în
care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2015: 1 euro = 4,44 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte
monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea Euro
in Lei se vor urma indicatiile mentionate anterior.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Note:
1. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016. 2. Contul autoritatii contractante
RO06RNCB0081151877230037. 3. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada minima de
valabilitate a ofertei – 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. 4. In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul
de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca garantia de participare este constituita in numele asocierii si ca acopera in
mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 5. Ofertantii vor constitui garantia de participare printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari. 6. Dovada constituirii garantia
de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor, prin
incarcarea in SICAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa, insotita de traducerea autorizata in limba romana. 7.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. 8. Neprezentarea constituirii garantiei de participare conduce la declararea ofertei ca
inacceptabila. 9. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a
ofertelor, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa. 10. Retinerea garantiei de participare, se va
face, in conditiile prevazute de art. 37 alin. 1 din HG nr. 395/2016.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in
original, in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr.
395/2016.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere in conformitate cu art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 - (Formular nr. 2 - Acord de asociere).

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

c) www.anap.gov.ro
d. HG nr. 395/2016;
e. Alte acte normative conform caietelor de sarcini.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Ofertantii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
indeplineasca in mod corespunzator cerintele autoritatii contractante. Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de
sarcini. Continutul este detaliat in caietul de sarcini.
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la constatarea neconformitatii ofertei.
Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de
sarcini oferta va fi considerata neconforma.
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinte cu restul prevederiilor caietului de
sarcini se considera neconforme.
Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Confirmarea acceptarii contractului-cadru anexat invitatiei de participare, prin semnare si stampilare.


In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari/formulari de
amendamente cu privire la clauzele contractuale.
Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta.
Orice solicitare de clarificari va fi pusa in SEAP sub forma unui document din care sa reiasa denumirea operatorului economic,
numarul de inregistrare al acestui document si datele de contact ale operatorului economic( adresa, telefon, fax, e-mail).
Se va prezenta o declaratie in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea
98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro).
Informatii se pot obtine de pe site-urile: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie publică, nu
vor fi evaluate.

Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica. Propunerea tehnica, inclusiv
toate formularele mentionate mai sus, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si vor fi transmise în SEAP in format electronic numai pâna la data si
ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în invitatia de participare, in conformitate cu prevederile art. 60 alin (1) din HG
395/2016. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele mentionate mai sus, vor fi încarcate în SEAP în sectiunile specifice
disponibile în sistemul informatic numai de catre operatorii economici înregistrati.

Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Tehnice cu cerintele documentatiei tehnice, Autoritatea
Contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi incarcata in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de catre operatorii
economici inregistrati.
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA.
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la
întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata.
La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Orice neconcordanta intre partile scrise (liste de cantitati) si partile desenate (planse) se va seziza cu solicitari de clarificari
autotitatea contractanta cu respectarea termenului stabilit in fisa de date Sectiunea I .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Formularul de oferta si Anexa ( sectiunea Formulare).
2. Formularele aferente documentatiei tehnice, completate corespunzator, respectand cerintele impuse in Caietul de Sarcini.
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica.
Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea Contractanta solicita
clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SICAP in format electronic, semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii:
Oferta se depune In SEAP, numai in format electronic, pe site-ul www.e-licitatie.ro
Oferta cuprinzand, dovada constituirii garantiei de participare, formularul DUAE si propunerea tehnica vor fi prezentate on-line, sub
forma unor fisiere electronice, prin incarcarea in SEAP in format electronic cu semnatura electronica extinsa. Propunerea financiara
se depune in SEAP sub forma criptata. Avand in vedere ca procedura este online, mentionam faptul ca documentele/ofertele depuse
in SEAP vor fi semnate in format electronic cu semnatura electronica extinsa.
Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi vizualizate In SEAP IncepInd cu data si ora stabilita automat de sistem. Dupa finalizarea
verificarii, comisia de evaluare va introduce In SEAP numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile precum si ale ofertantilor ale
caror oferte au fost declarate neconforme sau inacceptabile. Dupa transmiterea acestor informatii catre SEAP si dupa vizualizarea
propunerilor financiare admisibile, comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare. Pe baza informatiilor introduse in SEAP, de
catre autoritatea contractanta, sistemul informatic genereaza automat catre toti ofertantii participanti la procedura prin mijloace
electronice Instiintari cu privire la rezultatul procedurii. Neprezentarea formularului DUAE, a propunerii tehnice, a propunerii
financiare (criptate) si a documentului care atesta constituirea garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

are ca efect declararea ofertei ca inacceptabila.


Se va prezenta o declaratie in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea
98/2016.
Inainte de depunerea ofertei in SEAP, operatorii economici vor depune toate diligentele pentru asigurarea accesibilitatii si
functionalitatii pentru toate componentele acesteia (fiserele continand DUAE in format.xml/.pdf, propunerea tehnica, propunerea
financiara, garantia de participare) pentru a facilita accesul comisiei de evaluare la oferta, in integralitatea ei. Riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv forta majora, cad In sarcina operatorului economic.

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie si/sau copie “conforma cu originalul” in vederea participarii la
prezenta procedura.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita atestare,
autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau
o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind Insotita de mentiunea“sau echivalent”.

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se solicita operatorilor
economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor
de calificare si din cadrul celorlalte documente care Insotesc oferta si elaborarea unui Opis astfel Incat acestea sa poata fi
identificate In mod facil.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei
clarificari aduse documentatiei de atribuire In timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la
solicitarile de clarificari, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care
pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile stabilite, natura/continutul ofertei sau executia contractului.

1. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI


Fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate In: - sectiunea "Motive de
excludere" si Criterii de selectie - inscrierea in Registrul Comertului si Capacitatea tehnica si profesionala" - in situatia in care
sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si sau profesionala.
Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE, Formularul nr. 5 si Anexa nr. 1 - „Angajament ferm privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului”. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaza de
sustinere din partea unui tert) In urma aplicarii criteriului de atribuire.
2. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul In care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea referitoare la
proportia de subcontractare.
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat.
Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare (care sa contina cel putin urmatoarele:
- Denumire subcontractant
- Date de identificare subcontractant.
- Denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant.
- Procentul lucrarilor executate de catre subcontract).
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaza de sustinere din partea unui tert) In urma
aplicarii criteriului de atribuire.

3. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA.


Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa
constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate
informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire. Documentele justificative, care probeaza
Indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe primul loc iIn urma aplicarii criteriului de atribuire.
Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de asociere. Acesta va fi prezentat Intr-un singur exemplar si va
fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la
dispozitie).

Sectiunea VI Informatii suplimentare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul
loc au preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SIEAP ofertantilor care au ofertat cel
mai mic pret, o noua propunere financiara caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel
mai scazut.
2. Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si
elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea contractantă
asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata
Autoritatii Contractante (AC), în scris. AC precizează ca orice solicitare suplimentară pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a
necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare.
3. Plata in avans - conform HG nr. 264/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Pretul contractului si Plata – conform prevederilor contractuale.
5. Autoritatea contractantă informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de
depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.
Nota:
Pentru incarcarea documentelor in SEAP, recomandam operatorilor economici ca acestea sa fie arhivate in arhive de maxim 48 MB
semnate cu semnatura electronica extinsa , pentru a inlesni procesul de evaluare a ofertelor.
Nu se vor depune alte documente decat cele solicitate prin documentatia de atribuire.
Ofertantii vor prezenta datele de identificare (adresa, nr. te, fax, e-mail etc) ale tuturor operatorilor economici participanti la procedura
(asociati/subcontractanti/terti sustinatori, dupa caz).

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform prev. L.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. – Directia Juridica – Serviciul Contencios
Adresa: Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, sector 5; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 050122; Tara: Romania; Codul NUTS: ;
Adresa de e-mail: office@cni.com.ro; Nr de telefon: +40 213167383/84; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cni.com.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05.02.2020 15:39 Pagina 11