Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic “ Horia Hulubei”- Magurele, Ilfov

Comisia metodica de Limba si literatura romana

REZULTATE TEZE CU SUBIECT UNIC

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Decembrie 2017

Analiza rezultatelor obţinute la simularea evaluarii nationale la disciplina Limba şi


literatura română de către elevii claselor a VIII-a permite descrierea problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor
tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

S-au constatat următoarele probleme:

1. Greşeli numeroase de ortografie şi de punctuaţie( nu sesizează rolul semnelor de


ortografie şi de punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora);
2. Absenţa unui vocabular bogat;
3. Confuzia între valori morfologice şi funcţii sintactice ;
4. Exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată a ideilor;
5. Utilizarea sintagmelor colocviale, specifice limbajului oral;
6. Cunoaşterea insuficientă a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului;
7. Dificultăţi în comentarea unor grupaje de versuri şi a unor figuri de stil;
8. Redactarea defectuoasă a textelor creative, nerespectând structura specifică.
9. Înţelegerea superficială a mesajelor textului.
10. Probleme de ortografie şi punctuaţie.
11. Dificultăţi de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil –
enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
12. Dificultăţi de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
13. Dificultăţi de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
14. Exprimare defectuoasă a unui punct de vedere argumentat şi a propriei opinii în raport
cu o temă dată;
15. Integrare inadecvată a unor argument în exprimarea unui punct de vedere;
16. Greutăţi în înţelegerea unor texte nonliterare.
Liceul Teoretic “ Horia Hulubei”- Magurele, Ilfov
Comisia metodica de Limba si literatura romana

Concluziile tezelor cu subiect unic la limba si literatura romana


Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele a VIII-a se constată că gradul de promovabilitate al


elevilor este relativ scăzut, iar rezultatele obţinute de aceştia sunt, per ansamblu, slabe sau
medii.
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care
trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de
promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate.

Clasa Activitatea propusă Programul de Rezultate anticipate


activitate
a Exerciţii de recunoaştere a părţilor de Consultaţii / Se constată o
VIII-a vorbire si de propoziţie; exerciţii de Ore suplimentare relativă
analiză morfo-sintactică şi sintactico- Teme pentru acasă; îmbunătăţire şi chiar
morfologică; Teme suplimentare; o remediere totală a
Exerciţii de construire a unui monolog Observare situaţiei dificile şi a
sau a unui dialog; exerciţii de descriere sistematică; problemelor cu care
a unor obiecte, a unor tablouri din Conversaţia euristică se confruntă elevii;
natură, a unor fenomene; exerciţii de la ora de limba şi Se observă vizibil
construire a unor naraţiuni simple; literatura română; creşterea gradului
exerciţii de utilizare expresivă a limbii. Fişe de muncă de promovabilitate a
Lectura unor texte diverse, cu scopul independentă; testelor de evaluare
de a înţelege semnificaţiile acestora şi Fişe de muncă în formativă şi
de a putea comenta sensul lor global; echipă; sumativă;
Exerciţii de identificare a structurii Teste cu itemi cu Se ating obiectivele
textelor epice şi lirice; exerciţii de alegere duală / şi standardele de
identificare a trăsăturilor specifice celor multiplă; performanţă vizate
două genuri în textele literare studiate; Teste cu itemi cu de programa
Exerciţii de identificare şi de răspuns la alegere; şcolară;
interpretare a unor procedee de Teste cu itemi cu Se poate observa
expresivitate artistică; răspuns scurt; progresul şi succesul
Exerciţii de redactare nuanţată în Teste cu itemi cu şcolar;
raport cu structura şi motivaţiile răspunsuri de
personale: exerciţii de descriere a unor completare;
personaje sau persoane considerate Teste cu itemi
Liceul Teoretic “ Horia Hulubei”- Magurele, Ilfov
Comisia metodica de Limba si literatura romana

drept modele şi de motivare a obiectivi;


opţiunilor; exerciţii de comentare a Teste cu itemi
unor secvenţe din textele semiobiectivi;
studiate sau a titlului unor texte; Teste cu itemi
Comentarea unor secvenţe din textele subiectivi;
studiate sau a titlului unor texte; Punerea în scenă a
Scrierea unor compuneri narative, unor opera literare;
descriptive, Proiecte pe teme
informative; alese de comun acord
Exerciţii de exprimare a propriei opinii cu copiii;
şi de motivare a acesteia în raport cu o Lecturi
situaţie reală sau cu o secvenţă textual suplimentare;
dată / text studiat şi de integrare Fişe de lectură;
corectă a argumentelor şi a Jurnalul de lectură;
conectorilor adecvaţi la nivelul Interpretarea unor
propoziţiei şi al frazei; exprimarea texte la prima
gusturilor, expunerea unor opinii vedere, a
despre ceva sau cineva, stabilirea unei semnificaţiei titlului
analogii, a unei comparaţii, exprimarea unei opere;
unei impresii personale; exerciţii de Referate; Redactare
folosire a unor grupuri verbale şi de eseu; Redactarea
nominale pentru a spori expresivitatea de compuneri libere;
comunicării; Portofoliul;
Exerciţii de redactare a unor texte Orele de curs; Orele
narative, descriptive şi dialogate, de limba şi literatura
exerciţii de scriere imaginativă; română;