Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 13B

METODOLOGIE
proprie privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de Admitere la studii universitare
de licenţă, forma de învăţământ IFR, în Facultatea de Inginerie Mecanică,
Industrială şi Maritimă, sesiunile iulie şi septembrie 2019

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) organizează concurs de


admitere pe următoarele domenii de studii universitare, respectiv programe de studii universitare
de licenţă, forma de învăţământ IFR (învăţământ cu frecvenţă redusă):

Domeniul de studii Denumirea programului de studii Durata Nr. total


universitare de licenţă universitare de licenţă studiilor credite
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani 240
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic 4 ani 240

1. Criterii specifice admitere studii licenţă

A. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă,


respectiv formă de învăţământ, astfel:
1. Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 13B.1), pusă la dispoziţie de către Comisia
tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins
de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă
eliminatorie în concursul de admitere.
2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de
admitere (MG):
MG =0,8⋅MB + 0,2⋅NP
în care:
MB – media generală a examenului de bacalaureat;
NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota
NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:
a) nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi
Management – programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, dacă
această probă a fost susţinută de către candidat);
b) nota de la proba chimie;
c) nota de la proba limba română (scris);
d) nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau
economie în cazul domeniului Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în
această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE,
SEE şi CE

B. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale fără


rotunjire.

C. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea
candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:
(1) criteriul 1 – media generală a examenului de bacalaureat;
(2) criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică
sau fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management) sau chimie
ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de la proba sinteză care
conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul
Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru
candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE
(3) criteriul 3 - media de absolvire a liceului.

D. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs obţinute


de candidaţi, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare domeniu de studiu de
licenţă. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale
departajarea se face conform pct. C.

2. Calendar
Sesiunea iulie 2019:
Activităţi Data
Înscriere 15 – 21 iulie 2019
Afişare liste provizorii 22 iulie 2019
Înmatriculări 22 – 24 iulie 2019
Afişare liste intermediare 25 iulie 2019
Înmatriculări 25 – 26 iulie 2019
Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi
27 iulie 2019
admişi şi înmatriculaţi

Sesiunea septembrie 2019:


Activităţi Data
Înscriere 5 – 12 septembrie 2019
Afişare liste provizorii 13 septembrie 2019
Înmatriculări 13 – 14 septembrie 2019
Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi
15 septembrie 2019
admişi şi înmatriculaţi

3. Taxe
A. FIMIM percepe taxe de înscriere, taxe de înmatriculare şi taxe de şcolarizare în
cuantumurile stabilite de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Consiliul de Administraţie şi
Senatul Universităţii.

Taxă Valoare (lei)


100 lei pentru un domeniu
Taxă de înscriere
120 lei pentru două domenii
Taxă de înmatriculare 100 lei
Taxă de şcolarizare 3200 lei/an de studiu

B. Taxele încasate nu se restituie candidaţilor în nici o situaţie.

4. Comisii

A. Comisia tehnică de admitere

B. Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie


Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 21.02.2019.

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

2
ANEXA 13B.1

SCRISOARE DE INTENŢIE pentru admiterea în anul universitar 2019-2020,


Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Nume Prenume: ________________________________________________

Data naşterii: __________________________________________________

Liceul absolvit: ________________________________________________ Anul:_______

Cod numeric personal: ______________________________ Telefon:_________________

Adresa de email: ___________________________________________________________

Motivele care au stat la baza deciziei de alegere a specializării/specializărilor pentru care aţi
optat:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Abilităţile pe care credeţi că le aveţi pentru a urma studii la inginerie:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Competenţele pe care doriţi să le obţineţi urmând studii la inginerie:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Data:__________ Semnătura:______________

3
Măsura în care consideraţi că specializarea/specializările alese contribuie la atingerea
obiectivelor dvs. profesionale:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Alte informaţii pe care le consideraţi relevante pentru motivarea intenţiei dvs. de participare
la concursul de admitere:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Data:__________ Semnătura:______________

S-ar putea să vă placă și