Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de concesionare lucrari publice


Tip legislatie: Legea nr 100/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Judetul Neamt

Adresa postala: Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Punct(e) de contact: Mihail POPESCU, Tel. +40
0233212890, Email: achizitiipublicecjneamt@gmail.com, Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, Judetul Neamt

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii

10 - Prestari de servicii pentru comunitate

Locul principal de prestare: judetul Neamt

Codul NUTS: RO214 - Neamt

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


„Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, Judetul Neamt, România“ care presupune delegarea prin concesiune a
gestiunii activitatii de operare a Depozitului judetean de deseuri nepericuloase amplasat în comuna Girov, judetul Neamt, inclusiv dreptul si
obligatia de administrare si de exploatare a infrastructurii aferente acestei activitati constituita din depozit si alte bunuri aferente acestuia
(activitate componenta a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de
eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor
nr. 101/2006).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90530000-1 Exploatarea rampelor de gunoi (Rev.2)

79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2)

90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)

90531000-8 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, Judetul Neamt
Valoarea estimata fara TVA: 235.436.049 RON
Valoarea estimata fara TVA: 235,436,049.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


252 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Ajustarea pretului contractului se va face in conformitate cu ordinul nr.109/2007 al ANRSC. Ajustarea poate fi solicitata anual, dar nu mai
devreme de 12 luni de la data inceperii contractului, parametrul de ajustare fiind ” indicele preturilor de consum” comunicat de Institutul
National de Statistica.Indexarea se va face la solicitarea scrisa a concesionarului, transmisa cu minim 60 de zile inainte de data
indexarii.Ajustarea tarifelor se va face dupa urmat. formula: Delta(t)=[Delta(ct) + Delta(ct) x r%]/Q, unde: Delta(ct)-cresterea cheltuielilor
totale determinate de influentele reale primite in costuri; r%- cota de profit a operatorului;Q-cant.programata in unitati de masura specifice,
luata in calcul la nivelul avut in vedere la det.tarifului actual;In sitiatia in care la activ. specifica serv. de salubrizare se include o cota de
dezvoltare pt.infrastructura sistemului public, formula de ajustare se adapteaza in mod corespunzator. Modificarea tarifelor se face potrivit
formulei: T(1)= T(0) + Delta(t), unde: T(1)- tariful modificat; T(0)- tariful actual; Delta(t)- cresterea de tarif

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 2/9


Fisa de date
Garantia de participare:100.000 lei. Perioada de valabilitate: cel putin 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de
participare va fi constituita în favoarea Autoritatii Contractante prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile
legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul si pana la data limita de depunere a ofertelor. La
garantia de participare emisa in moneda straina se va lua in calcul cursul de referinta stabilit de BNR valabil in cea de a 3-a zi lucratoare
inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata in anunt. Instrumentul de garantare va fi prezentat in original in conformitate cu textul
din Formularul 5, cu mentionarea procedurii pentru care a fost emisa si a beneficiarului (Autoritatea Contractanta). Garantia de participare
emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Ofertele care nu sunt
însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate precizate vor fi respinse ca
inacceptabile. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca
acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia trebuie sa fie irevocabila si sa prevada ca plata garantiei se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform legislatiei aplicabile in materie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

- prin facturarea cantitatilor de deseuri acceptate la depozitare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Legea serviciilor comunitare de utilitate publica nr. 51/2006; e) Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localitatilor f)
Ordin ANRSC nr. 109/2007, Ordin ANRSC nr. 110/2007, Ordin ANRSC nr. 111/2007, Ordin ANRSC nr. 112/2007 Alte acte normative
incidente (conform ANRMAP).
e) HOTARÂRE Nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 3/9


Fisa de date
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1. Neincadrarea in prevederile art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii;operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator dupa caz) va prezenta declaratia cuprinsa în Formularul 6.6 din documentatia de
atribuire, în original. Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune, exceptiile
prevazute de lege fiind de stricta aplicare.
Pentru sustinerea îndeplinirii cerintelor de la art. 80 alin. (1) ofertantii individuali sau membrii unui grup de operatori economici vor avea în
vedere sa anexeze Formularului 6.6 certificate constatatoare (Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre bugetele
competente ale bugetului general consolidat; Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul
economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la buget (buget local, buget de stat etc.). Din certificatele prezentate trebuie sa rezulte faptul ca, la momentul prezentarii,
operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata restante in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, inclusiv pentru
fiecare punct de lucru (pentru taxele si impozitele locale). Se vor prezenta formularele tip in original, copie legalizata sau copie lizibila
semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul”, emise de organele competente.
Persoanele juridice straine pot prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati competente din
tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat, in
conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

CERINTA 2. Neincadrarea in prevederile art. 43 si 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; Operatorul
economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta declaratia cuprinsa in Formularul 6.8 din documentatia de atribuire, în original.
Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:Arsene Ionel – Presedinte; Asaftei Ion- Vicepresedinte; Dulama
Laurentiu-Cristinel- Vicepresedinte; Soroceanu Daniela - Secretarul Judetului; Bulai Oana-Gianina - Administrator public; Bosovici Bogdan -
Director executiv, Directia Juridica si Relatii International; Mititelu Cristina - Director executiv adjunct, Directia Juridica si Relatii
Internationale; Grapinoiu Maria - Catalina - Sef Serviciu, Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica; Coarda Rozalica - Sef Birou,
Biroul Coordonare Administratie Publica si Comunicare; Balau Andreea-Roxana (suspendata – concediu crestere copil) - Vidu – Afloarei
Elena - Sef Serviciu, Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului; Parau Daniela - Sef Serviciu, Serviciul
Programe Europene; Afloarei Anca- Sef Serviciu, Serviciul Turism; Popa Mihaela- Sef Serviciu, Unitatea de Implementare a Proiectelor;
Vasiliu Veronica - Director executiv, Directia de Management; Buzenschi Nicoleta- Sef Serviciu, Serviciul Resurse Umane; Popescu Mihail-
Sef Birou, Biroul Achizitii Publice; Condurache Ionel – Sorin- Sef Serviciu, Serviciul Patrimoniu; Conache-Gavriliu Angela - Sef Serviciu,
Serviciul Managementul Unitatilor Sanitare, Asistenta Sociala, Învatamânt, Cultura; Galban Cornel- Viorel- Sef Serviciu, Serviciul
Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari în Constructii; Bâzgan-Deliu Adriana - Gabriela - Director, Directia Logistica, Protocol si
Întretinere; Popa Radu - Sef Serviciu, Serviciul Administrativ, Protocol si Întretinere; Conache- Gavriliu Doru- Director executiv, Directia
Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana, Ilie Elena- Sef Serviciu, Serviciul Infrastructura Judeteana, Bosovici Adriana Elena -
Director general Directia Generala Buget Finante, Niculita Ana – Roxana - Sef Serviciu, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe,
Nica Nicoleta- Sef Serviciu, Serviciul Contabilitate, Jora Luminita - Sef Serviciu, Serviciul Venituri Bugetare.
Consilieri judeteni: Acatrinei Dumitru; Aciocârlanoae Aurel; Afloari Mihai; Agaleanu Lucian-Corneliu; Andoni Dragos Nicolae; Apostoae Ilie;
Baciu Vasile; Banu Gabriela; Boaca Dan; Bourceanu Adrian; Buhusanu Bogdan; Ciubotaru Madalina-Veronica; Ciudin Mircea; Constantin
Dan –Vasile; Corduneanu Eduard; Cosma Florin-Mihai; Diaconu Adrian; Dumitrascu Dionisie; Grumezescu Florin; Hopsa Florin-Adrian;
Isciuc Mihaela-Elena; Luca Iulian; Lucaci Gabriel; Nechita Marius-Mihai; Nica Vasile; Nistor Olga; Pelepco Lucian-Florin; Puscasu Neculai;
Radu Tudorel; Stavarache Valentin Constantin; Stoica Mihai-Doru; Ungurianu Cristian.
Nota:
Autoritatea contractanta poate solicita si alte documentele justificative prin care operatorii economici sa probeze indeplinirea cerintelor de
mai sus. Aceste documente pot fi, fara a se limita la: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din 100/2016
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; alte documente edificatoare, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


CERINTA 3. Ofertantul va prezenta in original Formularele 6.1 si 6.2 completate iar pentru persoane juridice/fizice romane se va anexa:
Certificat constatator de eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, în original, copie legalizata, sau copie cu
mentiunea “conform cu originalul” din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale la momentul prezentarii.

Persoane juridice/fizice straine vor anexa: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata "conform cu originalul", semnate si stampilate de reprezentantul legal si
traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

In cazul in care mai multi operatori economici participa cu oferta comuna, fiecare participant are obligatia de a demonstra indeplinirea
cerintei si se completeaza suplimentar Formularul 6.3 cu informatii despre operatori economici care participa cu oferta comuna. In cazul in
care asocierea este declarata castigatoare operatorii economici care au depus oferta comuna se obliga sa legalizeze asocierea nu mai
tarziu de semnarea contractului cu mentionarea corespunzatoare a cerintelor de la punctul VI.3. in cuprinsul acordului de asociere.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului clasat pe primul loc sa
prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 4: Valoarea mediei cifrei de afaceri anuale globale din ultimii 3 ani Demonstrarea situatiei economice se realizeaza prin
(2014, 2015, 2016) incheiati financiar trebuie sa fie echivalentul a cel putin completarea cerintei corespunzatoare din Formularul 7.1 si 7.2
7.000.000,00 lei. Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la din documentatia de atribuire, însotite de urmatoarele
sustinerea tertului si la participarea in comun a mai multor operatori documente justificative: copii certificate pentru conformitate cu
economici la procedura de atribuire se aplica în mod corespunzator. Cf. art. originalul, ale situatiilor financiare ale companiei (bilantul contabil
76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016, in situatia utilizarii unui sustinator la data de 31.12 insotit de dovada inregistrarii la organul fiscal
pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, acesta trebuie sa competent, contul de profit si pierderi sau oricare alte documente
completeze Angajamentul ferm prezentat in Formularul 6.10 din Sectiunea prin care se poate demonstra situatia financira) pe ultimii 3 ani
III – Formulare. (2014, 2015, 2016). Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru
conversie vor fi utilizate ratele medii anuale de schimb Leu/alta
valuta comunicate de BNR (www.bnr.ro) pentru anii respectivi.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 4/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 5: Informatii privind experienta similara. Ofertantul trebuie sa Declaratie privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani -
probeze ca ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a Formularul 7.3 din Sectiunea III - Formulare; Lista principalelor
realizat minim 1 contract de operare depozite de deseuri nepericuloase servicii prestate în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016)- Anexa la
Nota: Atunci când un grup de operatori economici depune Formularul 7.3 din Sectiunea III - Formulare; Referinte privind
oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se contracte de operare a depozitelor conforme de deseuri -
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor Formularul 7.3(i) din Sectiunea III - Formulare; Indeplinirea
grupului. Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la cerintei se confirma prin prezentarea unor certificate, procese
sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod verbale de receptie,recomandari, copii ale contractelor sau orice
corespunzator. In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea alt document emis sau contrasemnat de catre beneficiar. Din
capacitatii tehnice si profesionale, acesta trebuie sa completeze documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul
Angajamentul ferm prezentat in Formularul 7.6 din Sectiunea III – contractului, denumirea contractului sau documentului relevant,
Formulare. obiectul contractului sau tipul serviciilor prestate, tipul deseurilor
gestionate, infrastructura operata si capacitatile aferente,
perioada în care s-a derulat serviciul prestat similar cu cele ce
urmeaza a fi executate în cursul derularii prezentului contract de
concesiune, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale
(recomandari beneficiar). NOTA: a) Pentru fiecare dintre
contractele / documentele prezentate in dovedirea experientei
similare, ofertantii au obligatia sa faca dovada platii la zi a
redeventei, asa cum este ea stipulata in fiecare contract, dovada
care trebuie confirmata de autoritatea contractanta/locala. b)
Pentru fiecare dintre contractele / documentele prezentate in
dovedirea experientei similare, ofertantii trebuie sa prezinte
dovada existentei fondului de inchidere si monitorizare
postinchidere a depozitelor, in conformitate cu obligatiile
contractuale, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor
de mediu. Dovada se va face prin orice document provenit de la
Autoritatea Contractanta sau Clientul privat respectiv.
CERINTA 6: Personalul cheie propus pentru executia contractului: - Toti ofertantii vor prezenta: -Lista personalului cheie care va fi
Manager de contract - absolvent de studii superioare cu diploma de licenta, angajat în executia contractului - Formularul 7.5 din Sectiunea III
cu experienta profesionala de minim 5 ani si cu experienta în minim 1 - Formulare; -Angajamentul ofertantului privind resursele umane
contract /proiect în cadrul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele de – Formularul 7.5(iiii) din Sectiunea III - Formulare. - urmatoarele
depozitare controlata a deseurilor sau/si administrarea depozitelor de documente pentru fiecare din persoanele propuse pentru
deseuri conforme; managerul de contract va raspunde de îndeplinirea ocuparea pozitiilor cheie: Curriculum Vitae în formatul prezentat
prezentului contract de concesiune; managerul de contract va raspunde de în Formularul 7.5 (i); copie (certificata pentru conformitate cu
îndeplinirea prezentului contract de concesiune. - Operator pentru statia de originalul) a diplomei de absolvire a studiilor superioare sau
tratare ape uzate- absolvent cu studii medii sau pstliceale, cu experienta medii, dupa caz; copii (certificate pentru conformitate cu
specifica de minimum 1 an în operarea unei statii de tratare a apelor uzate originalul) ale documentelor care atesta experienta specifica (de
de tip osmoza inversa; - Conducator punct lucru descarcarea deseurilor- ex: atestate, certificate, recomandari, contracte etc); copii
absolvent studii medii sau cu studii superioare cu diploma de licenta si cu (certificate pentru conformitate cu originalul) ale documentelor
experienta de cel putin 1 an în activitati de descarcare si manipulare a care atesta ca persoana respectiva este angajat al ofertantului
deseurilor si utilajelor pe amplasamentul celulei în exploatare. Prevederile (permanent sau în baza unui contract pe perioada
art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la ne/determinata) sau Declaratie de Disponibilitate pentru
asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzator. • In personalul cheie- Formular 7.5(ii), în cazul în care persoana
situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii tehnice si respectiva nu este angajat permanent al ofertantului; Declaratie
profesionale, acesta trebuie sa completeze Angajamentul ferm prezentat in privind inexistenta conflictului de interese – Formularul 7.5(iii);
Formularul 7.6 din Sectiunea III – Formulare.
CERINTA 7:Declaratie privind partea/partile din contract care sunt Se va completa Formularul 6.4 din Sectiunea III- Formulare;
îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, daca este cazul Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de
acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale identificare ale subcontractantilor propusi. Va fi prezentata
subcontractantilor propusi. Va fi prezentata Declaratia privind partea/partile Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite
din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializareaacestora de subcontractanti si specializarea acestora (Formularul 6.4 din
(Formularul 6.4 din Sectiunea III - Formulare). Nota: Daca ofertantul declarat Sectiunea III - Formulare). Nota: Daca ofertantul declarat
câstigator intentioneaza sa subcontracteze o parte sau anumite parti din câstigator intentioneaza sa subcontracteze o parte sau anumite
contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor încheiate parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea
între acesta si subcontractantii nominalizati în oferta, înainte de data contractelor încheiate între acesta si subcontractantii
încheierii contractului de achizitie publica. nominalizati în oferta, înainte de data încheierii contractului de
achizitie publica.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 8: Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de
sistemului de management al calitatii. management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul
contractului in conformitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se
va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau
alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea
cerintei (de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate
procedurata, etc.), toate valabile la momentul prezentarii. În
cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte
acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care
reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”dupa certificat sau,
dupa caz, documentul doveditor. Nerespectarea cerintei duce la
descalificarea ofertantului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 5/9


Fisa de date
CERINTA 9:Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent a Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de
sistemului de management al mediului. management de mediu pentru activitatile care fac obiectul
contractului in conformitate cu SR EN 14001 sau echivalent. Se
va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau
alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea
cerintei, toate valabile la momentul prezentarii. În cazul în care
exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat,
sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta
partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz,
documentul doveditor. Nerespectarea cerintei duce la
descalificarea ofertantului.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Costul cel mai scazut in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Intra in licitatie


electronica
1 Pretul ofertei 90.00%

Descriere: Componenta financiara:Pretul ofertei P1 - Nivelul tarifului de depozitare pentru acceptarea


deseurilor municipale si asimilate la depozitul Girov (Tdm)
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Prin acest criteriu se atribuie punctaje pentru tarifele propuse de
ofertanti pentru tariful (Tdm) pentru acceptarea deseurilor municipale si asimilate la depozitul judetean
de deseuri Girov; tariful se exprima în lei/tona. Pentru cea mai mica valoare a tarifului de depozitare
ofertat (Tdm min) se acorda punctaj maxim (P1max) = 90 de puncte. Pentru orice alta valoare a tarifului
de depozitare Tdm ofertat, punctajul se acorda folosind algoritmul de calcul: Punctajul pt. criteriul
“Pretul Ofertei P1” obtinut de catre ofertantul (n) se calculeaza cu formula P1(n) = P1max*[Tdm
min/Tdm (n)] în care: P1(n) - este punctajul obtinut de ofertantul n (n putând lua valori cuprinse între 1 si
numarul maxim de oferte admisibile si conforme) pentru oferta sa, cu privire la valoarea tarifului Tdm;
P1max - este punctajul maxim care se poate obtine pentru tariful Tdm; punctajul maxim este P1max =
90 pct;Tdm min - este tariful minim ofertat pentru tariful de depozitare Tdm, de catre oricare dintre
ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile si conforme; Tdm (n) - este tariful ofertat de
ofertantul n (n putând lua valori cuprinse între 1 si numarul maxim de oferte admisibile si conforme)
pentru tariful Tdm. Ofertantul va prezenta în anexa la Propunerea financiara fundamentarea tarifului
Tdm pentru primele 12 luni de serviciu, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007, constând
într-o fisa de fundamentare si un memoriu tehnico-economic
2 Pretul ofertei P2 - Nivelul 10.00%
redeventei serviciului
Descriere: Pretul ofertei P2 - Nivelul redeventei serviciului

Algoritm de calcul: Redeventa serviciului se va oferta procentual, dar nu mai putin de 15% din valoarea
anuala facturata si încasata fara TVA a tuturor componentelor serviciului prestat de catre operator, asa
cum sunt acestea definite în contractul de delegare. Se vor acorda punctaje pentru nivelul ofertat al
redeventei, conform urmatorului Algoritm de calcul: Ofertele cu un nivel al redeventei serviciului mai mic
de 15% din valoarea anuala facturata si încasata fara TVA a tuturor componentelor serviciului prestat,
vor fi declarate inadmisibile si vor fi respinse. Pentru un nivel de 15% se vor acorda 0 puncte. Pentru cel
mai mare nivel al redeventei situat peste nivelul impus de 15% din valoarea facturata si încasata, fara
TVA a tuturor componentelor Serviciului prestat de catre operator, (Rs max) se acorda punctaj maxim
(P2max) = 10 de puncte. Pentru orice alt nivel al redeventei serviciului (Rs) ofertate, situat între nivelul
maxim si nivelul de 15%, punctajul se acorda folosind algoritmul de calcul: Punctajul pentru criteriul
“Pretul Ofertei – P2” obtinut de catre ofertantul (n) se calculeaza cu formula P2(n) = P2max*[Rs (n) / Rs
max] în care: P2(n) - este punctajul obtinut de ofertantul n (n putând lua valori cuprinse între 1 si
numarul maxim de oferte admisibile si conforme) pentru oferta sa, cu privire la nivelul redeventei
serviciului Rs; P2max - este punctajul maxim care se poate obtine pentru nivelul redeventei serviciului
Rs; punctajul maxim este P2max = 10 pct; Rs max - este nivelul maxim ofertat pentru redeventa
serviciului Rs, de catre oricare dintre ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile si conforme;
Rs (n) - este nivelul redeventei ofertat de ofertantul n (n putând lua valori cuprinse între 1 si numarul
maxim de oferte admisibile si conforme) pentru redeventa serviciului Rs. Valoarea punctajului obtinut se
calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire (daca a treia zecimala este cuprinsa în intervalul 1-4,
rotunjirea se face prin lipsa). Punctajul total obtinut de ofertantul (n) – Ptotal(n) se calculeaza cu
formula: Ptotal(n) = P1(n)+ P2(n).
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 6/9


Fisa de date
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 luni

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi alcatuita din urmatoarele capitole: Programele de realizare a serviciilor si resursele alocate A. Programul perioadei
de mobilizare, in conformitate cu Formularul 8.1 din Sectiunea III - Formulare; B. Descrierea din punct de vedere tehnic a unor practici si
solutii de operare a depozitului de deseuri, cu prezentarea Sistemului de management de mediu si a Politicii de mediu, precum si
prezentarea Planului de investitii propus pentru perioada concesiunii, in conformitate cu Formularul 8.2 din Sectiunea III – Formulare; C.
Prezentarea Organigramei structurii Ofertantului care va asigura executia Serviciului (ofertant unic sau membri ai Asocierii) - Formularul 8.3
(i) din Sectiunea III - Formulare; D. Lista personalului care va fi implicat in executia contractului - Formularul 8.3(ii) E. Declaratie privind
echipamentele pe care Ofertantul se angajeaza sa le utilizeze in executia contractului, in conformitate cu Formularul 8.4 si Anexa la
Formularul 8.4 din Sectiunea III - Formulare; F.Declaratie privind respectarea obligatiilor legale cu privire la sanatatea si protectia muncii, in
conformitate cu Formularul 8.5 din Sectiunea III- Formulare. A. Programul perioadei de mobilizare, in conformitate cu Formularul 8.1 din
Sectiunea III - Formulare; B. Stabilirea numarului si tipului de utilaje specifice ce urmeaza a fi utilizate pentru executia serviciului, in
conformitate cu Formularul 8.2 din Sectiunea III – Formulare insotit si de contracte de vânzare –cumparare cu operatori specializati în
gestionarea materialelor reciclabile aflate în derulare sau alte documente relevante; C. Prezentarea Organigramei structurii Ofertantului care
va asigura executia Serviciului (ofertant unic sau membri ai Asocierii) - Formularul 8.3 din Sectiunea III - Formulare; D. Declaratie privind
echipamentele pe care Ofertantul se angajeaza sa le utilizeze in executia contractului, in conformitate cu Formularul 8.4 si Anexa la
Formularul 8.4 din Sectiunea III - Formulare; Declaratie privind respectarea obligatiilor legale cu privire la sanatatea si protectia muncii, in
conformitate cu Formularul 8.5 din Sectiunea III- Formulare.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va prezenta urmatoarele documente: A. Formularul de oferta (Formularul 3 din Sectiunea III - Formulare). In acest
formular se va include oferta de pret (tariful unitar pe tona pentru deseurile municipale si asimilate acestora Tdm, tariful unitar pe tona pentru
alte deseuri nepericuloase admise la depozitare Tadn si procentul aferent redeventei). Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, fara
TVA; B. Formularul 4 - Anexa la Formularul de Oferta din Sectiunea III – Formulare, in care se prezinta modul de calcul al tarifului Tdm pe
baza Fisei de fundamentare a tarifului, insotita de un Memoriu tehnico-economic, aferent fisei de fundamentare, intocmit conform Ordinului
ANRSC Nr. 109 din 2007. Ofertantul va include si o fisa de fundamentare distincta pentru celelalte categorii de deseuri nepericuloase
acceptate la depozitare, intocmita cu respectarea Ordinului ANRSC nr. 109/2007. La fundamentarea tarifelor, ofertantii vor lua in calcul toate
cheltuielile necesare. In cazul in care o oferta nu va lua in calcul toate cheltuielile specifice, atunci ea va fi considerata neconforma, in
conditiile art. 93, alin. (3), din Legea nr. 100/2016. C. Formular de confirmare a insusirii documentatiei contractuale (Formularul 9 din
Sectiunea III - Formulare). La propunerea financiara va fi atasat un CD/DVD continând formatul electronic al modului de calcul al tarifelor,
completat atat in varianta .pdf cat si intr-o varianta editabila de tip .xls sau .xlsx.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 7/9


Fisa de date
Oferta trebuie sa contina toate documentele solicitate în Fisa de date a achizitiei, completate în mod corespunzator. Documentele solicitate
vor fi prezentate în ordinea precizata mai jos. Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta în mai multe volume, cu conditia includerii în
oferta a unui opis general care sa identifice si sa numeroteze toate volumele, indicând si cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va
avea un opis propriu, indicând numerotarea paginilor. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens,
acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor legale. DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC OFERTA (vor fi prezentate separat): 1.
Scrisoare de înaintare (Formularul 1) 2. Împuternicire scrisa (Formularul 2) 3. Garantie de participare, în original (Formularul 5) VOLUMUL 1
- INFORMATII GENERALE SI PRIVIND ELIGIBILITATEA SI CALIFICAREA Formularele si documentele solicitate la sectiunea III.2.
VOLUMUL 2 – PROPUNEREA TEHNICA (cf. IV.4.1) VOLUMUL 3 – PROPUNEREA FINANCIARA (cf. IV.4.2) Ofertele (inclusiv anexele la
acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise doar urmatoarele: a)
adresa ....................................... b) denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de
participare la procedura de atribuire a contractului; c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A
OFERTELOR, DATA........., ORA ..........”. d) numele/denumirea Ofertantului. Oferta va contine plicuri sigilate care vor cuprinde fiecare volum
separat, marcat corespunzator. Plicul/coletul va contine si un CD/DVD cu o copie electronica a propunerii tehnice si propunerii financiare. În
cazul în care exista discrepante între versiunea electronica si versiunea tiparita, originala, va fi luata în considerare aceasta din urma. Oferta
trebuie sa cuprinda toate documentele specificate în prezenta Fisa de date a achizitiei. Fiecare oferta completa va fi întocmita într-un
exemplar original si 2 (doua) copii în limba româna, marcate clar prin cuvintele “ORIGINAL” sau “COPIE”. În cazul în care exista discrepante
între acestea, versiunea originala va prevala. Exemplarul original al Ofertei va fi tiparit si semnat de persoana sau persoanele împuternicite
sa semneze în numele Ofertantului, în baza imputernicirii prezentate de catre Ofertant, conform Formularului 2. Toate paginile în care au
fost operate adaugiri sau modificari vor fi semnate de persoana sau persoanele împuternicite sa semneze oferta, în dreptul fiecarei astfel de
modificari sau adaugiri, si vor purta stampila ofertantului. Paginile vor fi numerotate consecutiv, pe ultima pagina fiind trecuta mentiunea
„ULTIMA PAGINA”. Oferta nu va contine modificari sau corecturi, cu exceptia cazului în care acestea au fost necesare în urma unor
instructiuni ale Autoritatii Contractante sau a unor erori comise de catre Ofertant. În astfel de cazuri, modificarile vor fi însotite de semnatura
persoanei/persoanelor împuternicite sa semneze oferta. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregatirii si depunerii ofertei sale,
precum si a documentelor care o însotesc. Autoritatea Contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru cheltuieli suportate de
Ofertant în legatura cu orice aspect al pregatirii si depunerii ofertei sale si nu le va rambursa. Ofertantul va sigila originalul si copiile în plicuri
separate, marcând corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si “COPIE”. Plicul/coletul continand oferta trebuie sa fie marcat cu denumirea si
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta este declarata întârziata. Plicurile se vor
introduce într-un plic/colet exterior, închis corespunzator si netransparent. În acest plic/colet se vor introduce si documentele care însotesc
oferta. În absenta sigilarii si marcarii ofertei conform cerintelor, Autoritatea Contractanta nu îsi asuma raspunderea pentru ratacirea ofertei
sau deschiderea acesteia înainte de data si ora sesiunii de deschidere a ofertelor. Autoritatea Contractanta nu îsi asuma nici o raspundere
pentru depunerea cu întârziere sau la alta adresa a ofertelor. Ofertele primite dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor vor fi
respinse fara a fi evaluate. Toate Ofertele primite dupa data si ora limita de depunere a ofertelor specificate în Anuntul de participare vor fi
declarate întârziate si vor fi returnate nedeschise, împreuna cu garantiile de participare asociate. Ofertantul are dreptul de a-si modifica sau
de a-si retrage oferta numai înainte de termenul limita pentru depunerea ofertei (indicat în Anuntul de participare) si numai printr-o solicitare
scrisa în acest sens. În cazul în care Ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura
primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pâna la data si ora limita pentru depunerea ofertelor.
Înstiintarile cu privire la intentia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate în plic, marcate si înaintate conform
prevederilor prezentei Fise de date a achizitiei, iar plicul va fi marcat cu cuvintele „MODIFICARE” sau „RETRAGERE”. Ofertantul nu are
dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertele vor fi deschise în sedinta publica,
la ....................................., str. ................................ nr. ......., municipiul .........................., la data de ........., ora locala ..............., de catre
Comisia de Evaluare desemnata în acest scop si în prezenta reprezentantilor desemnati ai Ofertantilor. Conditii de participare la sedinta de
deschidere a ofertelor: Participantii (reprezentanti ai ofertantilor) trebuie sa prezinte împuternicirea scrisa prin care sunt autorizati sa
angajeze ofertantul si/sau sa îl reprezinte în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, împuternicire care contine în mod
expres limitele acestui mandat – în original, precum, si copie dupa un document de identitate (BI/CI/pasaport) al persoanei care reprezinta
ofertantul. Plicurile marcate “RETRAGERE” vor fi deschise si citite primele. Ofertele pentru care au fost prezentate înstiintari cu privire la
intentia de retragere, în conformitate cu prevederile prezentei Fise de date a achizitiei, nu vor fi deschise, ci returnate ca atare Ofertantului.
Apoi vor fi deschise plicurile marcate cu “MODIFICARE”, iar continutul modificarii va fi citit în paralel cu Oferta respectiva. Modificarile sunt
permise doar în cazul în care înstiintarea privind modificarea (i) contine o solicitare îndreptatita de modificare si (ii) este citita în cursul
sedintei de deschidere a ofertelor. În continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte plicuri/colete si vor fi facute publice urmatoarele
informatii: numele ofertantilor, prezenta garantiei de participare necesare, preturile ofertelor, precum si orice alte informatii pe care comisia
de evaluare le considera necesare. Cu exceptia ofertelor depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite
în anuntul de participare si a celor neînsotite de garantie de participare, nici o alta oferta nu va fi respinsa în cursul sedintei de deschidere a
ofertelor. Comisia de evaluare va întocmi un „Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor”, care va fi semnat de toti membrii Comisiei
de Evaluare, precum si de reprezentantii Ofertantilor care au participat la sedinta de deschidere a ofertelor. Procesul-verbal al sedintei de
deschidere a ofertelor va fi pus la dispozitia tuturor ofertantilor si va include, ca minimum: informatii privind numele ofertantilor, eventualele
înstiintari cu privire la intentia de modificare sau retragere, prezenta garantiei de participare necesare, preturile ofertelor. Întreaga procedura
de atribuire este confidentiala si este supusa politicii Autoritatii contractante de acces la documente. Deciziile Comisiei de evaluare se iau de
comun acord, iar dezbaterile au loc în sedinta închisa. Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra secretul profesional. Nu este
permisa dezvaluirea de informatii cu privire la verificarea, explicarea, opinii exprimate de comisie dupa compararea ofertelor sau
recomandari privind atribuirea Contractului, catre ofertanti sau orice alte persoane care nu sunt oficial implicate în derularea procesului,
pâna la momentul în care poate fi facuta cunoscuta identitatea Ofertantului câstigator. Orice încercare a vreunui Ofertant de a aborda direct
pe oricare dintre membrii comisiei de evaluare sau personalul Autoritatii Contractante, pe parcursul perioadei de evaluare, în scopul obtinerii
de informatii confidentiale privind procesul de evaluare, va fi considerata motiv legitim de descalificare a ofertei sale. Înainte de a se angaja
în efectuarea unei analize amanuntite a ofertelor, Comisia de evaluare va verifica daca fiecare oferta: - a fost semnata în mod corespunzator
- este însotita de Garantia de participare solicitata - respecta substantial cerintele Documentatiei de Atribuire. O oferta admisibila este cea
care respecta cererile si specificatiile din Documentatia de Atribuire, fara abateri sau omisiuni substantiale. Pot fi considerate ca fiind
substantiale acele abateri sau omisiuni care: a. influenteaza în vreun fel scopul, calitatea sau executia serviciilor, sau b. restrictioneaza
drepturile Autoritatii Contractante sau obligatiile ce revin Ofertantului în cadrul contractului, într-o maniera neconforma cu Documentatia de
Atribuire, sau c. a caror corectare ar afecta negativ pozitia concurentiala a altor Ofertanti care au depus oferte conforme. Ofertele care nu
corespund cerintelor pot fi respinse de catre comisia de evaluare în cadrul procesului de verificare a conformitatii ofertelor. Autoritatea
Contractanta îsi rezerva dreptul de a cere Ofertantului sa clarifice orice parte a Ofertei sale, în cazul în care Comisia de Evaluare considera
acest lucru necesar pentru evaluarea ofertelor. Solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea vor fi facute în scris sau prin fax. În nici un
caz nu va fi propusa sau solicitata modificarea pretului sau a continutului ofertei, cu exceptia cazurilor în care este necesara corectarea unor
greseli de calcul descoperite de Comisia de Evaluare în urma analizarii ofertelor. Nici o solicitare de clarificare nu va viza corectarea unor
erori de forma sau a unor restrictii majore, de natura sa afecteze derularea normala a contractului sau sa afecteze negativ mediul
concurential.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va lua in calcul, in ordine, urmatoarele
criterii de departajare: 1. Criteriul 1 (Nivelul tarifului de depozitare); 2. Criteriul 2 (Nivelul redeventei serviciului ). Operatorul economic care se
considera vatamat într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia
achizitiilor publice, poate solicita anularea actului cu respectarea corespunzatoare a procedurii prevazute de Legea nr. 101/2016. CONDITII
ASOCIERE/GRUPURI OPERATORI CARE DEPUN O OFERTA: a. Asocierea poate sa îndeplineasca în mod cumulativ cerintele privind
capacitatea economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala. b. Fiecare operator economic membru al asocierii va depune,
dupa caz, formularele si documentele de calificare solicitate si indicate la sectiunea III.2. c. Cu aplicarea corespunzatoare a art. 40 din Legea
100/2016, Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor îndeplini si cerintele suplimentare enumerate în continuare: - Formularul de
Oferta trebuie semnat astfel încât sa creeze efecte juridice pentru toti membrii asocierii. A se vedea Formularul 3 din Sectiunea III - Formulare.
- Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin înaintarea unor
împuterniciri în acest sens, semnate de reprezentantii autorizati ai fiecarui membru al asocierii. A se vedea Formularul 2 din Sectiunea III -
Formulare. - toti membrii asocierii declara ca îsi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru executarea contractului si ca, în
eventualitatea în care unul din membrii asocierii înceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra în lichidare, membrii ramasi vor executa si
finaliza Serviciile; - liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si în numele oricaruia si a tuturor
membrilor asocierii, angajând astfel raspunderea individuala si solidara a acestora; - liderul asocierii este raspunzator pentru executia
contractului, inclusiv pentru efectuarea platilor pe care le va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre
acestia, astfel încât Autoritatea Contractanta va fi eliberata de orice obligatii de plata ce pot rezulta din Contract si/sau prestarea serviciilor prin
efectuarea platii numai catre asociatul principal; - Toti membrii asocierii se obliga sa ramâna în asociere pe toata durata de executie a
contractului. - liderul asocierii se obliga ca, în cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pâna la data încheierii contractului de
achizitie publica. Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici se aplica în
mod corespunzator.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Neamt

Adresa postala: Str.Alexandru cel Bun nr.27, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610003, Romania, Tel. +40 0233212890, Fax: +40 0233211569

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-12-2017 09:42 Pagina 9/9