Sunteți pe pagina 1din 4

BAREM DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE – 18.01.

2017 (seria a II-a)

+ 1 punct din oficiu

Subiectul I. – 3 puncte. Răspunsurile corecte sunt marcate cu litere boldate și italice.


1. Revocarea unei donații (având ca obiect un imobil) pentru ingratitudine:
a. nu afectează drepturile reale constituite în favoarea terților de către donatar, anterior cererii de
revocare, dacă donația este una obișnuită (fără sarcini);
b. nu afectează drepturile reale constituite în favoarea terților de către donatar dacă donația a fost una
cu sarcini;
c. poate fi solicitată și în raport cu moștenitorii donatarului, dacă la momentul decesului donatarului nu
expirase termenul de un an pentru promovarea acțiunii;
d. nu poate interveni dacă acțiunea este promovată de moștenitorii donatorului, aceștia putând doar
continua acțiunea începută de donator în timpul vieții sale.

2. Darul manual:
a. nu poate privi dreptul de uzufruct asupra unui bun mobil corporal,(valoarea bunului este de 5.000 lei);
b. nu poate avea ca obiect un autoturism în valoare de 20.000 lei, dat fiind că există un sistem de evidență
înmatriculare al acestora;
c. este forma de donație care se întâlnește în ipoteza în care donatorul remite direct o sumă de 10.000 lei
vânzătorului unor bijuterii către un cumpărător pentru care donatorul face plata;
d. este un contract real;

3. Depășirea de către mandatar a limitelor mandatului acordat:


a. se sancționează cu nulitatea actului încheiat de mandatar cu terțul, cel puțin pentru partea din act
pentru care mandatarul nu a avut mandat;
b. atrage răspunderea mandatarului față de terțul cu care a contractat;
c. atrage răspunderea mandatarului față de mandant;
d. este o situație care justifică din punct de vedere juridic revocarea unui mandat gratuit acordat
mandatarului;

4. În cazul vânzării cu opțiune de răscumpărare:


a. exercitarea de către vânzător a opțiunii de răscumpărare are ca efect transferul dreptului de proprietate
de la cumpărător la vânzător;
b. există cuprinsă implicit în contractul de vânzare-cumpărare o promisiune unilaterală de vânzare în sens
invers, de la cumpărător spre vânzătorul inițial;
c. se permite exercitarea opțiunii și de către moștenitorii beneficiarului dreptului de răscumpărare, chiar
dacă părțile contractante nu au stabilit o asemenea posibilitate;
d. ce are ca obiect o cotă de proprietate asupra unui bun, exercitarea opțiunii de răscumpărare poate
interveni și ulterior partajului, dacă nu s-a împlinit termenul contractual convenit, dar numai dacă bunul a
fost atribuit în întregime cumpărătorului din contract.

5. Dreptul convențional de preempțiune constituit pentru încheierea unui contract de vânzare-


cumpărare:
a. va putea fi exercitat, în absența unui termen contractual, în termenul general de prescripție de 3 ani de
la data constituirii sale;
b. pentru a fi opozabil terțului contractant trebuie obligatoriu să fie înscris în sistemul de publicitate legală;
c. poate fi cedat de titularul său prin acte cu titlu gratuit;
d. va determina ca o convenție de vânzare-cumpărare încheiată de promitent cu un terț să fie
considerată a fi sub condiție suspensivă, chiar dacă părțile contractului de vânzare-cumpărare nu au avut
o asmenea reprezentare la momentul contractării;

6. Vânzarea pe încercate și vânzarea pe gustate au în comun următoarele:


a. criteriile în raport de care se apreciază corespondența bunului cu așteptările cumpărătorului sunt
identice;
b. ambele sunt contracte de vânzare-cumpărare afectate de o condiție suspensivă;
c. în lipsa unor clauze contractuale contrare, ori a unor uzanțe, expirarea unui termen de 30 de zile de la
data predării bunului, fără vreo manifestare ulterioară de voință din partea cumpărătorului, va avea ca
efect existența unui contract irevocabil de vânzare-cumpărare;
d. transferul dreptului de proprietate se realizează la data încheierii fiecărui contract;

7. Pieirea parțială fortuită, din patrimoniul vânzătorului, a unor bunuri de gen ce constituie obiectul unui
contract de vânzare-cumpărare:
a. conferă cumpărătorului dreptul de a solicita anularea contractului, dacă pieierea a avut loc anterior
încheierii contractului, iar cumpărătorul nu a avut cunoștință de această pieire;
b. permite cumpărătorului să solicite pe cale judiciară o reducere a prețului, corespunzător pierderii
suferite de vânzător, dacă pieierea a avut loc anterior încheierii contractului;
c. dacă bunurile de gen au fost individualizate prin arătarea locului în care se află, iar pieirea a intervenit
ulterior încheierii contractului, cumpărătorul poate opta pentru rezoluțiunea contractului;
d. nu poate afecta întinderea obligațiilor vânzătorului, acesta fiind ținut să-și execute întocmai obligația
contractuală asumată;

8. Acțiunea în revocarea contractului de întreținere:


a. poate fi promovată de creditorul întreținerii dacă acesta s-a lipsit de mijloacele care îi permiteau să-și
îndeplinească obligația legală de întreținere față de alte persoane;
b. poate fi promovată în condițiile dreptului comun ale acțiunii revocatorii;
c. odată admisă la solicitarea unui creditor al întreținutului, va profita tuturor creditorilor acestuia;
d. instanța poate obliga debitorul întreținerii, contrar voinței sale, să asigure alimente persoanei față de
care întreținutul are această obligație legală;

9. Contractul de locațiune a unui birou pentru o societate de avocatură și contractul de locațiune a unei
locuințe au în comun următoarele:
a. în cazul ambelor contracte chiria poate fi stabilită și altfel decât în bani;
b. evacuarea chiriașului se va putea face în cazul ambelor contracte doar în baza unei hotărâri
judecătorești;
c. ambele conferă un drept de preferință chiriașului pentru încheierea unui nou contract de locațiune;
d. fiecare dintre ele va înceta de îndată în caz de înstrăinare a bunului cu privire la care poartă locațiunea,
chiar înainte de împlinirea termenului fixat pentru locațiune, dacă părțile au prevăzut încetarea
contractului;

10. Nedeterminarea convențională a prețului într-un contract va atrage întotdeauna consecința


anulabilității acelui contract dacă în speță este vorba despre:
a. un contract de antrepriză;
b. un contractul de mandat constituit cu titlu oneros;
c. un contractul de vânzare-cumpărare în care este implicat ca vânzător un profesionist;
d. un contractul de locațiune, chiar dacă locatorul ar fi un profesionist.

11. Contractul de promisiune de donație privitor la un bun mobil:


a. pentru a fi valabil trebuie să fie încheiat în formă autentică;
b. permite beneficiarului să solicite pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de donație în
cazul neexecutării benevole a promisiunii;
c. instanța judecătorească poate dispune revocarea contractului dacă beneficiarul promisiunii de donație a
atentat la viața promitentului donator;
d. poate conține sarcini pentru beneficiarul promisiunii;

12. Dacă părţile unui contract convin plata de către cumpărător a unei sume de bani către vânzător, cu
titlu de arvună cu rol de dezicere în favoarea cumpărătorului:
a. arvuna trebuie plătită de cumpărător la momentul încheierii contractului, iar nu la momentul
exercitării opţiunii de dezicere;
b. această sumă de bani nu reprezintă o garanţie a executării obligaţiilor contractuale asumate de
cumpărător;
c. clauza contractuală de stabilire şi reglementare a funcţionării arvunei cu rol de dezicere nu este o
clauză penală;
d. cumpărătorul va putea renunţa în mod tacit la exercitarea dreptului de dezicere;

Subiectul II. – 3 puncte, câte 1 punct fiecare grilă (0,25 puncte fiecare enunț).

1. În situația în care prețul într-un contract de vânzare-cumpărare:


a. este derizoriu, nu vom fi neapărat în prezența unui contract de donație, pentru aceasta fiind
nevoie de animus donandi;
b. nu hotărârea judecătorească va stabili prețul, ci instanța doar va desemna un expert care va
stabili prețul, nefiind supus cenzurii instanței evaluarea făcută de expertul desemnat;
c. Prețul trebuie să fie achitat anterior primirii declarației de rezoluțiune unilaterală a contractului
pentru a nu se produce desființarea contractului.
d. art. 1721 C.civ. prevede alte momente de la care ar curge dobânzile în funcție de anumite
criterii: data transferului proprietății, ori data predării.

2. În materia contractului de mandat


a. nu e un caz de încetare a mandatului întrucât legea stabilește limitativ cazurile de încetare
b. revocarea mandatului se poate produce oricând, chiar și dacă există o interdicție de revocare, o
asemenea clauză fiind lipsită de eficacitate juridică, caracterul revocabil al mandatului fiind de
esența sa;
c. în principiu, aceste bunuri vor putea fi urmărite de creditori. Numai în măsura în care mandatul
are dată certă anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau executorii aceste bunuri vor putea
fi sustrase de la urmărirea creditorilor.
d. contractul de mandat poate fi încheiat și verbal, astfel că nu se impune ad probationem forma
scrisă a mandatului;
3. Produc efecte juridice următoarele clauze de înlăturare a obligației de garanție pentru
evicțiune:
a. cauzele ulterioare de evicțiune, inexistente la încheierea contractului, ar putea viza tulburările
de fapt ale locatorului. Locatorul nu se poate exonera de obligația de garanție pentru fapta
proprie.
b. dacă cumpărătorul achiziționează bunul pe riscul său, nu funcționează practic obligația de
garanție pentru evicțiune din partea vânzătorului. Clauza produce efecte.
c. fiind vorba despre o donație cu sarcini în care donatorului îi incumbă obligația de garanție
pentru evicțiune, exonerarea donatorului este posibilă;
d. nu există nici o piedică pentru înlăturarea obligației de garanție pentru evicțiune în aceste
ipoteze.

Speța – 3 puncte
1. Formularea problemei incidenței textului legal privitor la nulitatea contractului, în condițiile în
care doar unul dintre creditori decedează (0,25 puncte); motivul decesului - boala anterioară
încheierii contractului, decesul în termen de 30 zile de la încheierea contractului sau alte cauze
(0,25 puncte);
2. Moștenitorii lui A ar putea solicita fie rezoluțiunea contractului de întreținere, fie echivalentul
lipsei de întreținere care nu a fost prestată față de A pentru intervalul 1 ianuarie 2014-1 iunie 2015
(0,25 puncte). În caz de rezoluțiune, B nu ar putea opune doar o rezoluțiune pro parte a
contractului, întrucât deși și-a executat obligația de întreținere până la sfârșitul vieții lui C,
obligația fiind indivizibilă se va dispune rezoluțiunea integrală a contractului (0,25 puncte)
3. Moștenitorii lui C nu ar putea solicita rezoluțiunea contractului, fiind terți față de contract, dar
ar putea solicita echivalentul lipsei de întreținere care nu a fost prestată față de C. A ar avea
deschisă calea acțiunii în rezoluțiunea contractului de întreținere. (0,25 puncte)
4. Dacă cel decedat ar fi B, în absența unei înețelegeri între moștenitorii celui decedat pe de o
parte și A și C pe de altă parte, la solicitarea uneia dintre persoanele menționate va putea
transforma prestația de întreținere într-o sumă de bani. Nu vor putea solicita rezoluțiunea
contractului, neexecutarea în continuare a contractului nefiind imputabilă debitorului (0,25
puncte);
5. În cazul refuzului de primire a întreținerii, debitorul poate solicita la rândul lui transformarea în
bani a prestației de întreținere, chiar la un cuantum majorat decât cel impus doar de mecanismul
de echivalare (0,25 puncte). Odată transformată această prestație, debitorul va putea recurge la
mecanismul ofertei urmată de consemnarea sumei la o instituție de credit, la dispoziția
creditorilor (0,25 puncte). Dacă optează pentru rezoluțiunea contractului, va avea dreptul la
restituirea echivalentului întreținerii prestate (0,25 puncte).
6. Atât A, cât și C vor putea obține executarea silită a obligațiilor lui B, după cum A are la îndemână
și acțiunea în rezoluțiunea contractului. Transformarea în bani se va putea realiza la alt cuantum
decât cel pe care l-ar impune o simplă transformare, fiind sancționat astfel comportamentul
debitorului contractual (0,25 puncte) Rezoluțiunea nu se va putea produce urmare a declarării ei
unilaterale, ci doar pe cale judiciară (0,25 puncte).Urmare a rezoluțiunii, B nu ar avea dreptul la
restituirea echivalentului prestațiilor efectuate, aceasta fiind din vina sa (0,25 puncte).