Sunteți pe pagina 1din 12

Modulul I : Metode interactive de predare – învățare

Disciplina: Tehnici de învățare prin cooperare

Tema Nr. 1: Proiectarea activității didactice din perspectivă constructivistă.

PROIECT TEMATIC
Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se întâmplă?
Tema proiectului: „Tainele unui măr”
Nivelul: I ( grupa mijlocie – 4-5 ani)
Durata proiectului: o săptămână: 17 – 21 octombrie 2013
Categorizarea tematică a proiectului:
„Natura și mediul înconjurător”
Categorizarea axiologică a proiectului:
Responsabilitate / grijă
Tipul proiectului: cu subiectul propus de copii şi educatoare
Scopul proiectului:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a unor aspecte din mediului
înconjurător şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia , prin efort propriu;
îmbogățirea cunoștințelor despre fructe, în special despre măr.
Argumentul:
Prin derularea acestui proiect se urmărește îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor
referitoare la măr - mărul ca pom fructifer şi mărul ca fruct. Din punct de vedere al
conţinuturilor studiate proiectul se structurează pe patru capitole: „Mărul - pomul fructifer”,
„Mărul – fructul”, „Cum mâncăm merele” (reguli de igiena alimentaţiei, utilizări) şi „Alte
fructe”. Capitolele la rândul lor sunt defalcate în două sau patru subcapitole. Proiectul iese din
rutina activităţilor prin faptul că se bazează pe observarea directă, pe acţiuni concrete, pe
explorare în mediu, realizate individual sau în echipe . La această grupă proiectul urmărește să
contribuie și la o mai bună socializare a copiilor, la îmbunătăţirea comunicării atât între ei cât
şi cu educatoarea. Părinţii au ocazia să stimuleze şi să sprijine interesul copilului pentru
cunoaştere. Chiar dacă uneori observările vor fi dirijate copiii vor avea şi posibilitatea de a
cerceta singuri iar activităţile desfăşurate pe grupe stimulează tot mai mult interesul copiilor.
Întrebări cheie / Ipoteze:
Ce lucruri interesante poate ascunde un măr?
 „Unde crește mărul?”
 „Mărul e dulce și gustos?”
 „Mere buclucaşe cum să vă-ngijim? ”
 „Alte fructe minunate, ale mărului surate – cine sunteți voi?”
 „Mărul poate fi izvor de sănătate?”
Obiective de referinţă şi exemple de comportament:
DLC
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate
de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 discută cu colegii şi cu educatoarea despre vieţuitoare, plante, fenomene ale
naturii, materiale şi produse, utilaje şi echipamente cu care intră în contact sau care le
sunt prezentate;
 ia parte la activităţile de învăţare in grup (sugerează ce este de făcut mai
departe intr-o activitate/intr-un joc etc.).
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din
punct de vedere gramatical
 învaţă cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare propriu-zisă;
intuieşte sensul unui cuvânt în cadrul jocurilor, situaţiilor de învăţare;
 pune şi răspunde la întrebări de tipul: De ce?, Unde?, Când?, Ce înseamnă?
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles
 urmăreşte linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte, ori ascultând
povestea spusă de profesor
 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia
 reţine expresii ritmate şi rimate; recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului,
pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis
 primeşte mesaje şi îndeplineşte instrucţiuni simple.
 să manifeste interes pentru citit.
 discută despre cărţi (poveşti, poezii) care i s-au citit ori la ale căror ilustraţii au
privit;discută despre personaje din poveşti

DS
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele;
 descrie caracteristici ale mediului natural şi social;
 analizează/compară reacţii ale plantelor, animalelor şi omului în diferite
situaţii, sub influenţa factorilor de mediu
 comunică în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
 adresează întrebări în legătură cu cele aspectele studiate/observate;
 cunoaşte existenţa mai multor medii de viaţă şi factorii care le pot influenţa;
 interpretează date şi simboluri din care extrage informaţii (calendarul naturii,
tabelul responsabilităţilor, jurnalul grupei);
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, fiinţa
umană ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele;
 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea
organelor de simţ;
 enumeră şi descrie părţi componente ale corpului omenesc;
 adresează întrebări în legătură cu cele observate;
 comunică în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor;
 pune întrebări legate de aspectele ce prezintă interes pentru el din tema
abordată;
 caută informaţii suplimentare despre tema studiată, antrenând părinţii,
educatoarea, alte surse de informare;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare, grosime) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 stabileşte relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii;
 descoperă şi alte însuşiri (decât mărimea) după care pot fi grupate;
 recunoaşte/explică asemănările şi deosebirile dintre grupuri.
 recunoaşte obiectele care nu pot face parte din grupa formată;
 motivează apartenenţa unui obiect la o grupă dată;
 clasifică obiecte după criteriul culorii,formei, mărimii;

DOS
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi
reguli de securitate personală;
 respectă normele de convieţuire socială;
 îşi apreciază propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii
cunoscute;
 discută despre relaţia cauză-efect într-o interacţiune umană;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
 îşi evaluează comportamentul, în raport cu normele de convieţuire socială;
 îşi apreciază propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii
cunoscute;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice.
 observă caracteristici ale materialelor din natură şi a celor sintetice (formă,
culoare, dimensiune, netezime etc.)
 colectează materiale din natură, deşeuri (materiale refolosibile) şi le găseşte
utilitatea;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite.
 execută individual sau în grup tema dată;
 execută operaţii practice simple: taie cu foarfeca (cu/fără contur), îndoaie
(pliază) hârtia, şnuruieşte, etc.

DEC
 să redea teme plastice specifice desenului;
 execută linii drepte sau curbe închise şi deschise, puncte.
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 execută efecte plastice cu pensula sau folosind diferite alte tehnici de lucru
(suprapunerea, decolorarea, pămătuful de vată, degetul, firul de aţă, stropirea
etc.).
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 execută efecte plastice cu pensula sau folosind diferite alte tehnici de lucru
(suprapunerea, decolorarea, pămătuful de vată, degetul, firul de aţă, stropirea
etc.).
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
 asociază mişcarea liberă cântecului(3 ani), mişcarea sugerată de timpii egali ai
măsurii sau de text (după 3 ani).
 să intoneze cântece pentru copii
 cântă singuri, împreună sau acompaniaţi de educatoare cântece cu o tematică
adecvata posibilităţilor lor şi temei.

DPM
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).
 răspunde motric la o comandă dată;
 execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului.
 execută exerciţii de mers, alergare şi săritură păstrând poziţia corectă;
 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte
 execută corect acţiunile motrice învăţate, în condiţii variate, cât mai aproape de
situaţiile reale
 Observare în natură
Mărul - pomul  Lectură după imagini Mărul – fructul
 Întâlnire cu invitatul Forma
fructifer  Artă: colaj, pictură
 Activitate practică:–lucrare cu materiale din Culoare Părţi
Părţi Locuri natură ( şi plastilină) a component
component unde Cum trebuie  Povestirea e
cresc îngrijiţi  Discuţii - rotundă,
e-
Gustul alungită
înfăţişare
- galbene, roşii.
- zone mai Cum se strâng ( mere coapte) - coajă,
calde merele, când se - verzi - miez şi
- la deal culeg. necoapte sâmburi
- săpaţi ,
stropiţi , - dulce -
curăţaţi de acrişor
- ramuri uscate
rădăcină
-
tulpină,  Observare
-
ramuri,  Biblioteca: lectură după imagini,convorbire
- se culeg
- frunze toamna  Vizită
- floare - cu mâna fără a  Artă: desen, pictură, colorare în contur, lipire
- fruct le lovi;  Joc de masă
 Joc de rol
 Discuţii
 Activitate matematică: joc didactic

 Observare
Cum mâncăm  Biblioteca: convorbire

merele


Vizită
Artă: desen, pictură, colorare în contur
Alte fructe
 Joc de masă
 Discuţii Fructe de
 Observare
Fructe toamnă
- para, pruna,
- compot, dulceaţă, Reguli de asemănătoa
 Biblioteca: convorbire, discuţii pomii
gutuia, struguri,
Utilizări - are vitamine
igienă a - ajută copiii
gem
- prăjitură să crească  Elemente de gospodărie
re pomii nuca -
alimentaţiei recunoaştere,
- suc - trebuie spălate înainte - Para –  Artă: desen, pictură, colorare în contur culorile şi forma
comparare
 Joc de masă
 Memorizare
 Ştiinţă: joc
Resurse:
Umane:
 12 copii de la grupa mijlocie
 specialişti : profesor de biologie, inginer agronom; asistentă medicală;
 părinţi
 educatoare
Materiale:
 Cărţi, atlase, albume, pliante, cărți cu povești pentru copii;
 Planșe didactice;
 Coşuri cu mere naturale;
 Jocuri de masă cu jetoane şi planşe, siluete, puzzle;
 Mulaje de diferite dimensiuni şi din diverse materiale: plastic, polistiren;
 Materiale din natură: seminţe, frunze;
 Materiale de construcţii, jucării, accesorii pentru jocurile de rol;
 Materiale audio-video: Cd-uri, calculatoare,aparat foto digital, DVD – player etc.
 Materiale de papetărie;
 Veselă; Ingrediente pentru compot; Prăjitură cu mere;
De timp:
- o săptămână

Metode:
 observaţia directă şi dirijată
 brainstorming – ul
 învăţarea prin descoperire
 lectura după imagini
 conversaţia
 joc didactic
 demonstraţia
 problematizarea
 jocul de rol
 explicaţia
 expunerea
 munca independentă
 turul galeriei
 mozaicul
 predarea – învățarea reciprocă;
 cubul; piramida;
 investigația de grup;învățarea în cerc;

Evaluare:
 secvențială: observarea dirijată, jurnalul proiectului – texte și fotografii,
expoziție cu lucrările copiilor aprecieri verbale, fișe;
 finală: jurnalul proiectului – texte și fotografii, expoziție cu lucrările copiilor ,
portofoliile copiilor, jurnalul grupei, activitate interactivă cu părinții și copiii; CD cu
poze din activitățile desfășurate pe parcursul derulării proiectului
Dragi părinţi

Pe parcursul săptămânii 17 – 21 octombrie 2013 vom desfăşura activităţi


care au ca temă „Mărul”. Aceste activităţi le-am numit generic: „Tainele unui
măr”. Cu ajutorul materialelor didactice pe care le vom folosi în activităţile ce
ni le propunem ( jocuri , observări , poveşti, cântece , exerciţii senzoriale , etc.
) dorim să - i ajutăm pe copii să acumuleze cât mai multe informaţii , cunoştinţe
despre fructe şi în special despre măr.
Ca de obicei ne adresăm dumneavoastră pentru a ne sprijini şi a ne fi
alături, de aceea vă rugăm să discutaţi şi acasă cu ei şi să le oferiţi reviste, cărţi,
diferite materiale, informaţii pe care apoi să le împărtăşească altor copii.
Contăm pe sprijinul dumneavoastră şi ne vom bucura dacă vom face această
călătorie prin lumea fructelor împreună .
La finalul săptămânii ( vineri) vă invităm la ora: 10 să ne vedeţi rezultatele
şi să vă bucuraţi alături de noi.

Vă mulţumesc!
educatoarea și copiii dumneavoastră
Centre deschise și materiale puse la dispoziție:

BIBLIOTECA CONSTRUCȚII ARTĂ


 truse: ARCO, Lego;
 cărţi şi reviste;  mozaic  creioane colorate,
 Enciclopedia copiilor;  beţişoare pensule, acuarele,
Atlas botanic;  figuri geometrice plastilină, lipici, hârtie
 cărți cu povești:  cuburi de lemn; creponată şi glasată, coli
Povestea unui măr;cărți cu  trusa de construcții cu albe A4 și A3, plastilină,
poezii; proverbe și pioneze / perluțe; planşete;
zicători;  materiale – suport
 povești în imagini; pentru amestecul
 decupaje şi imagini culorilor;
aduse de copii ce  coli cartonate;
înfăţişează fructe de  fişe cu fructe de toamnă
toamnă şi în special mere;  CD-player;
 planşe cu aspecte din  CD-uri cu melodii şi
activitatea oamenilor în cântece adecvate temei;
livadă;  materiale din natură:
 jetoane. frunze, rămurele,
 pliante: „Mărul şi mere,coajă de copac
sănătatea”
JOC DE ROL ȘTIINȚĂ JOC DE MASĂ
 atlas botanic;
 mere, castroane de  un coş cu mere de  Știi când?
plastic, apă; diferite mărimi şi culori  puzzle
 seturi de bucătărie;  planşe; planşă - rolul  Joc: „Alegeți și
 şorţuleţe; frunzei grupați”
 coşuleţe de plastic;  mulaje;  „Din jumătate –
 fructe de plastic.  jocuri de masă; întreg”
 șervețele;  compoturi, dulceaţă,  Găseşte umbra
 balanță; jetoane – bani; gem; fructului!
 coș cu fructe de
toamnă: pere, prune, gutui;
 jetoane cu mere
colorate;
 materiale din natură:
frunze, rămurele,
mere,coajă de copac
 calculator: soft
educațional „Piticlic și
Familia mea Toamna”
Inventar de probleme:
Ce ştiu ? Ce nu știu și vor să afle? Ce vor afla?
- merele cresc în pom; - copacul / pomul în care - înfăţişarea unui pom:
- sunt mere roşii dar şi cresc mere  rădăcină: în pământ, susţine
galbene - locuri unde cresc pomi pomul, ia hrana;
- uneori sunt verzi cu mere; cum trebuie  tulpină : înaltă sau mai scurtă,
- sunt bune de mâncat îngrijiţi pomii. groasă sau mai subţire, acoperită cu
- au coajă - cum se strâng merele, coajă – nu e netedă;
- au copaci cu mere când se culeg  ramuri: multe, lungi , scurte,
acasă - fruct: forma, culori,din groase , subţiri; au frunze ; aici cresc
- se coc toamna ce este alcătuit; câte feluri şi florile şi fructele;
de mere sunt; au nume  frunze: alungite – ovale ,
- la ce mai sunt folosite crestate; vara verzi – toamna
merele galbene , maro; împreună cu
- reguli de igiena crengile formează coroana -
alimentaţiei: dacă se rotundă;
îmbolnăvesc dacă - mai mulţi pomi fructiferi – o livadă
mănâncă multe mere; - lucrări de îngrijire: săpaţi ,
- alte fructe ce se coc stropiţi , curăţaţi de ramuri uscate;
toamna - locuri din ţară unde cresc meri ( în
- fructe ce seamănă cu zone mai calde)
mărul (la alcătuire) - se culeg toamna, cu mâna fără a le
lovi;
- înfăţişarea fructului - mărul
 forma: rotundă
 culori: galbene, roşii. ( mere
coapte)
 părţi componente: coajă, miez
şi sâmburi
 gust: dulce – acrişor
 fructele: ies din flori; întâi
sunt verzi,
- reguli de igienă a alimentaţiei:
are vitamine - ajută copiii să
crească;
- utilizări:
- compot, dulceaţă, gem
- prăjitură
- suc
- fructe de toamnă: para, pruna,
gutuia, struguri, nuca - recunoaştere,
culorile şi forma
- para seamănă cu mărul la
alcătuire;
Proiectarea activităților:
DATA/
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ZIUA
Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
CONSTRUCŢII:  Întâlnirea de dimineaţă
 „Copaci, flori, fructe” – din „Unde crește mărul?”  Bună dimineaţa, fructe dulci!Din nou
mozaic, beţişoare şi figuri geometrice împreună!
BIBLIOTECĂ: DOS AP „Pomul cu mere”  Rutine:
L  Citim imagini: „În livadă” – confecţie  Ne pregătim pentru activităţi
U ŞTIINŢĂ:
N
Deprinderi de igienă individuală şi colectivă
 „Mărul - pomul fructifer”– „Sunt curat ca …”
I
17 X observare;  Tranziţii:
Jocuri şi activităţi recreative - jocul muzical : „Câte unu pe cărare”
 Joc de mișcare: „Atinge mărul!”  Activităţi în aer liber:
 Plimbare – „În livadă”
BIBLIOTECĂ:  Întâlnirea de dimineaţă
 joc de masă: „Ştii când ?”  Dacă aş fi un măr aş fi pentru că...”
 Îţi citesc: „Povestea unui măr”,  Rutine:
Uşinski „Mărul dulce și gustos”  Ne pregătim pentru activităţi
M ARTĂ: Deprinderea de a respecta regulile grupei;
A  „Mărul” - desen; colorare în contur DŞ CM
R
„Sunt și mere viermănoase!!”
dat „Mărul” – pomul fructifer  Tranziţii:
Ţ
 „Tablou cu mere”- Mere verzi – mere - observare - recitative : „Câte unu pe cărare”
I
18 X galbene-mere roşii” – lipire sub formă de DEC EP  Activităţi în aer liber:
friză; alternare de culoare „Mărul” – pictură Jocuri distractive şi de atenţie:
Jocuri şi activităţi recreative „Unde este mărul?”
 Vizionare desene animate:
„Chemi curiosul”
M ŞTIINŢĂ: „Mere buclucaşe cum să vă-ngijim? ”  Întâlnirea de dimineaţă
I  „Cum se îngrijesc pomii”-  Un măr frumos poate fi viermănos!
E convorbire; întâlnire cu specialist; DŞ AM  Rutine:
R BIBLIOTECĂ: „Aşează merele după culoare!”  Ne pregătim pentru activităţi
C  „Livada cu meri” – activităţi ale – joc didactic Deprinderi de ordine
U oamenilor. DPM EF „Mere ordonate/ Unde este locul meu?”
R JOC DE ROL: Mersul în coloană câte doi, cu  Tranziţii:
I  „De-a gospodinele”; „La pornire şi oprire; - recitative : Câte unu, câte doi…
19 X cumpărături”
Jocuri şi activităţi recreative  Activităţi în aer liber:
 Soft educaţional: „Piticlic – Toamna” La cules de mere
ŞTIINŢĂ: Întâlnirea de dimineaţă
 „Alte fructe înrudite cu mărul” – „Alte fructe minunate, ale mărului surate!”  Fructele mele preferate
observare; (para)  Rutine:
 joc senzorial: „Spune ce-ai DLC EL  Ne pregătim pentru activităţi
gustat!” „Toamna”, de Demostene Botez Deprinderi de igienă individuală şi colectivă
J CONSTRUCŢII: – memorizare „Sunt curat ca …”
O  „Magazinul de fructe” –din DEC EM  Tranziţii:
I cuburi mari şi ARCO „Toamna bogată”*** - cântec - joc cu text și cânt: „Fructele vesele!
20 X BIBLIOTECĂ:  Joc muzical: „Bate vântul frunzele”  Activităţi în aer liber:
 joc de masă: „Găseşte umbra Jocuri distractive şi de atenţie:
fructului” „Ce fruct a dispărut?”
Jocuri şi activităţi recreative
 Soft educaţional: „Zâna Toamna”-
EducaTeca
ŞTIINŢĂ:  Întâlnirea de dimineaţă
 convorbire: „Drumul vieţii unui „Mărul – izvor de sănătate”  Sunt un fruct şi mă prezint!
pom măr”  Rutine:
JOC DE ROL:  Ne pregătim pentru activităţi
V  „De-a gospodinele”; „Spălăm DOS EPS Deprinderea de a se îmbrăca şi dezbrăca.
I fructele pentru a le servi la masă” „Mărul izvor de sănătate” „Pot şi singur!”
N ARTĂ: – convorbire  Tranziţii:
E
 „Ne jucăm cu mere” – desen; - educație pentru sănătate - Trenulețul veseliei - cântec
R
I trasare contur; pictură; colaj  Activităţi în aer liber:
21 X Jocuri şi activităţi recreative Jocuri distractive: „Rostogoleşte mărul!”
 Sărbătorirea zilei de naştere a unui
copil
 „Tainele unui măr” – conversație de
sumarizare și evaluare a temei;

S-ar putea să vă placă și