Sunteți pe pagina 1din 20

al

Un ghid de buzunar
noilor etichete
ale UE pentru
produsele obținute
din pescuit și
te
acvacultură destina
consumatorilor

Pescuit
2
Un ghid de Știați că, începând cu data de 13

buzunar al noilor decembrie 2014, normele pentru


etichetele care însoțesc toate produsele
etichete ale UE obținute din pescuit și acvacultură

pentru produsele destinate consumatorilor din UE se vor


schimba? Prezentul ghid de buzunar va

obținute din explica ce trebuie să figureze pe noile

pescuit și etichete și care sunt informațiile


suplimentare care pot fi prezentate.

acvacultură
destinate Acesta este un ghid util pentru a vă ajuta să
aplicați noile norme. El nu este nici un

consumatorilor document oficial sau juridic, nici o listă 1

exhaustivă de cerințe.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să
consultați legislația menționată la pagina 15
și linkurile indicate pe ultima copertă a
acestui ghid.
A. Produse neprelucrate și
anumite produse prelucrate
obținute din pescuit și
acvacultură
Următoarele cerințe se aplică produselor obținute din pescuit și acvacultură de la anexa 1
literele (a), (b), (c) și (e) din Regulamentul OCP.
Pe scurt, aceste cerințe se aplică tuturor produselor neprelucrate și unor produse prelucrate
(de exemplu, produselor sărate, produselor afumate, creveților preparați în cochiliile lor).
Aceste produse pot fi „preambalate” și „nepreambalate”.
Se aplică atât regulamentul OCP (capitolul IV) cât și regulamentul ICPA (a se vedea
pagina 15).

2
1. Informațiile obligatorii ➜➜ Mențiunile pentru peștele capturat în apă dulce
trebuie să indice atât denumirea cursului de apă (râu, lac,
etc.) cât și țara în care produsul a fost capturat.
Produse preambalate și produse ➜➜ Mențiunile pentru peștii de crescătorie (acvacultură)
trebuie să indice țara de producție.
nepreambalate ➜➜ Mențiunile pentru produsele amestecate din aceeași
Denumirea comercială și denumirile specie capturate în diferite zone de captură sau recoltate în
diferite țări de acvacultură trebuie să indice cel puțin zona/
științifice: țara din care provine lotul cel mai reprezentativ din punct de
➜➜ Trebuie să fie afișate atât denumirile comerciale, cât și vedere cantitativ, și să indice faptul că produsele provin din
denumirile științifice. Aceste denumiri trebuie să corespundă regiuni/țări diferite.
celor din lista oficială întocmită și publicată de fiecare țară
din UE. Uneltele de pescuit:
➜➜ Denumirea comercială și denumirea științifică pot să ➜➜ Mențiunile pentru peștele capturat trebuie să indice una
corespundă fie integral cu denumirea produsului alimentar dintre următoarele categorii de unelte de pescuit utilizate
(Regulamentul ICPA), fie parțial, astfel cum ar fi cazul în care pentru capturarea peștelui: „plase‑pungă”, „traule”, „setci și
la denumire trebuie să fie adăugate mențiuni suplimentare. plase similare”, „setci înconjurătoare și năvoade elevatoare”,
„cârlige și undițe”, „drage”, „vârșe” și „capcane”.
Metoda de producție: ➜➜ Mențiunile pentru produsele amestecate din aceeași
➜➜ Metoda de producție ar trebui să fie prezentată utilizând specie capturate cu ajutorul unor categorii diferite de unelte
următoarele precizări specifice: de pescuit trebuie să indice categoria de unelte de pescuit
„capturat ...”; sau utilizată pentru fiecare lot.
„capturat în apă dulce ...” sau
„crescut ...”. Decongelarea:
➜➜ Produsele amestecate din aceeași specie și diferitele ➜➜ Eticheta trebuie să indice dacă produsul a fost decongelat.
metode de producție trebuie să prezinte metoda de producție Pentru produsele preambalate, aceste informații trebuie să
pentru fiecare lot. însoțească denumirea comercială. Pentru produsele
nepreambalate, informațiile nu trebuie să însoțească
Zona de captură / țara și cursul de denumirea produsului alimentar, deși acestea trebuie să
figureze pe panouri sau postere.
apă / țara de producție:
çç Aceste informații nu sunt necesare în cazul în care
➜➜ Zona de captură pentru peștele capturat în mare este produsele obținute din pescuit și din acvacultură:
zona, subzona sau diviziunea FAO în care a fost capturat
peștele. • sunt ingrediente prezente în produsul final sau
Pentru peștele capturat în Atlanticul de Nord‑Est, Marea • au fost congelate în prealabil în scopuri de siguranță
Mediterană și Marea Neagră trebuie să se menționeze sanitară sau
numele subzonei sau diviziunii, împreună cu • au fost decongelate înainte de afumare, sărare,
preparare, murare, uscare sau înainte de o combinație 3
o denumire care este ușor de înțeles pentru consumatori,
o hartă sau o pictogramă. Acestea înlocuiesc numele a acestor procese sau
zonei. • sunt produse alimentare pentru care congelarea
reprezintă o etapă necesară din punct de vedere
Pentru peștele capturat în restul lumii trebuie să fie tehnologic.
menționat doar numele zonei.
Lista cu zonele, subzonele și diviziunile (ICES) este
publicată de FAO la adresa http://www.fao.org/fishery/
cwp/handbook/h/en.
Mențiunea „A se consuma de Cerințe suplimentare pentru
preferință înainte de …” / „Data limită produsele preambalate
de consum”:
➜➜ Termenul de valabilitate minimă corespunde datei
În afară de cele enumerate mai sus, pentru
mențiunii „A se consuma de preferință înainte de …” sau „A produsele preambalate trebuie să fie furnizate
se consuma de preferință înainte de sfârșitul …”. informațiile următoare:
➜➜ Toate produsele preambalate care nu prezintă un grad
ridicat de perisabilitate trebuie să poarte data corespunzătoare Lista de ingrediente:
mențiunii „A se consuma de preferință înainte de …”. În schimb, ➜➜ O listă a tuturor ingredientelor în ordine descrescătoare
produsele foarte perisabile ar trebui să poarte data a greutății trebuie să fie prezentată lângă mențiunea
corespunzătoare mențiunii „Data limită de consum”. „Ingrediente”.
➜➜ Pentru toate produsele nepreambalate, produsele çç Acest lucru nu este necesar pentru produsele alimentare
preambalate destinate vânzării directe sau în unitățile de care conțin un singur ingredient care poartă același nume ca
vânzare la cererea consumatorului, țările UE pot decide dacă și ingredientul.
să adopte norme naționale prin care se stipulează că ar trebui
să fie indicate mențiunile „A se consuma de preferință înainte
de …” sau „Data limită de consum”.
Cantitatea de ingrediente:
➜➜ Aceasta trebuie exprimată procentual.
➜➜ Pentru moluștele bivalve vii, mențiunea „A se consuma
de preferință înainte de …” poate fi înlocuită cu mențiunea ➜➜ Ea trebuie să fie indicată în cazul în care ingredientul:
„Aceste animale trebuie să fie vii atunci când sunt cumpărate”. • apare în denumirea produsului alimentar;
• este scos în evidență în etichetare;
Alergenii: • este esențial pentru a caracteriza un produs alimentar.
➜➜ Pentru produsele preambalate, în lista ingredientelor çç Există anumite excepții de la această regulă, de exemplu,
ar trebui să fie inclusă o trimitere clară la denumirea în cazul în care este furnizată greutatea netă după scurgere.
eventualilor alergeni. Această trimitere ar trebui să apară cu
caracteristici grafice (de exemplu, stilul caracterelor sau
culoarea de fond) care să o diferențieze clar de restul listei
Cantitatea netă: (Greutatea netă)
de ingrediente. ➜➜ Aceasta trebuie exprimată în grame sau în kilograme.
➜➜ Pentru produsele nepreambalate, produsele ➜➜ Greutatea netă după scurgere a produsului alimentar
preambalate destinate vânzării directe sau în unitățile de trebuie să fie, de asemenea, indicată în cazul în care produsul
vânzare la cererea consumatorului, informațiile referitoare alimentar este prezent sub formă lichidă (și sub formă
la alergeni sunt, de asemenea, obligatorii. Cu toate acestea, congelată sau congelată rapid).
statele membre ale UE pot adopta măsuri naționale cu privire ➜➜ În cazul în care produsul alimentar a fost glazurat,
4
la „mijloacele” prin care sunt furnizate aceste informații. greutatea netă declarată a produsului alimentar trebuie să
➜➜ În cazul în care lista de ingrediente nu există, prezența excludă glazura. În acest caz, una dintre aceste patru
alergenilor trebuie să fie semnalată după cum urmează: posibilități ar trebui să fie indicată pe etichetă (de exemplu
„conține ...”. pentru 250 g):
a) Greutatea netă = 250 g și greutatea netă după
çç Acest lucru nu este necesar în cazul în care denumirea
scurgere = 250 g
produsului alimentar face referire în mod clar la alergen(i).
b) Greutatea netă = greutatea netă după scurgere =
250 g
c) Greutatea netă după scurgere = 250 g
d) Greutate netă (fără glazură) = 250 g

Condiții de depozitare și de utilizare:


➜➜ Trebuie indicate toate condițiile speciale de depozitare
și/sau de utilizare.
Numele sau denumirea comercială și Adaosul de apă:
adresa operatorului din sectorul ➜➜ Adaosul de apă trebuie să figureze în lista de ingrediente,
alimentar: în conformitate cu cerințele regulamentului ICPA.
➜➜ Ar trebui să fie indicate numele și adresa operatorului ➜➜ Pentru produsele obținute din pescuit care au un aspect
din sectorul alimentar responsabil cu informațiile referitoare de tranșă, ciozvârtă, felie, porție, file sau de produs integral
la produsele alimentare și în numele căruia este comercializat obținut din pescuit, adaosul de apă trebuie, de asemenea, să
produsul alimentar. fie indicat în denumirea produsului alimentar în cazul în
care apa adăugată reprezintă mai mult de 5 % din greutatea
➜➜ În cazul în care operatorul nu se află în UE, trebuie să fie produsului finit.
indicate numele și adresa importatorului.
Adaosul de proteine de origine
Țara de origine sau locul de
animală diferită:
proveniență:
➜➜ Denumirea produsului alimentar trebuie să indice
➜➜ Acest lucru trebuie să fie indicat acolo unde absența prezența adaosului de proteine și originea lor animală.
acestei indicații ar putea induce în eroare consumatorul.
Peștele reconstituit:
Instrucțiuni de utilizare:
➜➜ Produsele care creează impresia că sunt constituite dintr‑o
➜➜ Numai în cazul în care sunt necesare. singură bucată de pește, dar care în realitate sunt compuse
din mai multe bucăți diferite combinate cu ajutorul altor
Declarația nutrițională (începând cu ingrediente (de exemplu, aditivi alimentari, enzime alimentare)
13 decembrie 2016): sau prin alte mijloace, trebuie să indice acest lucru.
➜➜ Aceasta include valoarea energetică și cantitatea de ➜➜ Operatorul are obligația să utilizeze termenul „pește
grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare reconstituit”.
la 100 g sau 100 ml. Pot fi incluse vitaminele, mineralele și
alte elemente nutritive specifice. Marca de identificare:
➜➜ În plus, aceasta poate fi exprimată „pe porție” sau ca ➜➜ În cazul în care produsul este produs în UE, trebuie să fie
procent din „doza de referință”. indicate numele țării, numărul de aprobare al unității de
➜➜ Produsele neprelucrate care conțin un singur ingredient producție și marcajul CE, sau traducerea sa în alte limbi ale
sau o singură categorie de ingrediente sunt scutite de UE.
declarație. ➜➜ Pentru produsele importate, numai numele țării terțe și
numărul de aprobare al unității sunt obligatorii.
„Ambalat în atmosferă protectoare”:
➜➜ Această mențiune trebuie să fie inclusă în cazul în care Data ambalării: 5
produsul a fost ambalat în anumite gaze. ➜➜ Această dată trebuie să fie indicată pentru moluștele
bivalve vii.
„Data congelării” sau „Data primei ➜➜ Această dată trebuie să cuprindă cel puțin ziua și luna.
congelări”:
➜➜ Această cerință se aplică numai produselor neprelucrate.
➜➜ Data trebuie să fie indicată după cum urmează: „Congelat
în ziua/luna/anul”.
2. Informațiile voluntare Statul de pavilion al navei:
➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare.

În plus față de informațiile obligatorii solicitate, Informațiile de mediu, etice sau


următoarele informații pot fi furnizate dacă sunt sociale:
clare, lipsite de ambiguitate și verificabile, și nu ➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare.
induc în eroare consumatorul.
Tehnicile și practicile de producție:
Informațiile voluntare nu trebuie afișate în ➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare.
detrimentul spațiului disponibil pentru informațiile
obligatorii. Conținutul nutrițional / Declarația
nutrițională:
Data capturării/recoltării: ➜➜ Operatorii din sectorul alimentar sunt încurajați să furnizeze
în mod voluntar declarația nutrițională în următoarele cazuri:
➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare.
• până în momentul în care aceasta devine obligatorie, la 13
decembrie 2016;
Data debarcării: • pentru produsele vizate de una sau mai multe scutiri de la
➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare. producerea declarației nutriționale din anexa V la Regulamentul
ICPA. Puteți consulta regulamentul pe site‑ul Comisiei
Portul de debarcare a produselor Europene indicat pe coperta spate.
obținute din pescuit: ➜➜ Începând cu 13 decembrie 2014, această informație
➜➜ Numele portului în care peștele a fost debarcat pentru voluntară respectă aceleași reguli de exprimare și de prezentare
prima dată. ca și declarația nutrițională obligatorie.

Detalii suplimentare privind uneltele Altele:


de pescuit: ➜➜ Orice alte informații pe care operatorul din sectorul
alimentar le consideră utile pentru consumator, cu condiția ca
➜➜ În conformitate cu documentația corespunzătoare. acestea să fie clare, lipsite de ambiguitate și verificabile.
➜➜ Pe lângă cele șapte categorii de unelte de pescuit obligatorii
enumerate în secțiunea 1, se pot adăuga informații mai
detaliate, cum ar fi uneltele enumerate în coloanele 2 și/sau
3 din anexa III la Regulamentul OCP. Puteți găsi mai multe
6 informații despre Regulamentul OCP la sfârșitul acestui ghid.
➜➜ În cazul în care peștele a fost capturat cu ajutorul altor
tehnici de pescuit care nu sunt menționate (de exemplu,
manual sau prin scufundări), acestea pot fi indicate în mod
voluntar.
7
Exemplu de etichetă ➜➜ Denumirea
pentru un produs comercială și numele
proaspăt neprelucrat științific

preambalat
MACROU (Scomber scombrus)
➜➜ Categoria de unelte
de pescuit

Cu Traule
➜➜ Greutatea netă Cantitate netă: 250g
Denumirea și adresa
întreprinderii: xxx
➜➜ Operatorul din sectorul Irlanda
industriei alimentare XXX-­-YYY-­-ZZ
EG
8

OBLIGATORIU REGULAMENTUL OCP


Marcajul
VOLUNTAR REGULAMENTUL ICPA
de
identificare
De notat că, pentru produsele neprelucrate și nepreambalate, informațiile obligatorii
din Regulamentul OCP trebuie să fie afișate, printre altele, pe panouri sau postere
➜➜ Metoda de producție ➜➜ Zona de captură
Island

Finnland
Russland

Norwegen
Schweden

➜➜ Portul de
Estland

Lettland
Däne-
mark Litauen
Irland

Pescuit în nordul Mării debarcare


United Weißrussland
Kingdom

Nieder- Polen
lande

Belgien Deutschland
Ukraine

Tschechien

Celtice
Luxemburg

Slowakei Molda-
wien
Österreich
Frankreich
Schweiz Ungarn

Slowenien Rumänien
Kroatien

Bosnien u.
Monaco Herzegowina Serbien
Portugal

Andorra Bulgarien
Monte-
Spanien

Debarcat în Killybegs la 16/01/15


negro
Italien Maze-
donien

Alba-
nien
Türkei
Griechen-
land

➜➜ Data debarcării
Marokko Algerien
Zypern

Data limită de consum 18/01/15


Tunesien Malta

A se păstra la 0­­-­2°C
YYY Durabilitate ➜.➜➜➜ „A se consuma de
certificată preferință înainte de”/
„Data limită de consum”

➜➜ Codul QR (Flashiz) 9

➜➜ Eticheta de certificare ➜➜ Condițiile de depozitare


B. Alte produse prelucrate
obținute din pescuit și
acvacultură
Următoarele cerințe se aplică produselor obținute din pescuit și acvacultură ALTELE DECÂT CELE de la
literele (a), (b), (c) și (e) din anexa 1 la Regulamentul OCP.

Pe scurt, aceste cerințe se aplică produselor prelucrate, cum ar fi conservele, produsele compozite, produsele
pané, etc. Aceste produse pot fi „preambalate” și „nepreambalate”.

Numai Regulamentul ICPA se aplică (a se vedea pagina 15).

10
1. Informațiile obligatorii Numele sau denumirea comercială și
adresa întreprinderii din sectorul
Notă: Pentru produsele nepreambalate, numai informațiile
privind alergenii sunt obligatorii, celelalte detalii obligatorii nu
alimentar:
se aplică, cu excepția cazului în care țările din UE adoptă ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
măsuri la nivel național cu privire la ansamblul informațiilor
sau la unele dintre ele. Țara de origine sau locul de
proveniență:
Denumirea produsului alimentar: ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
➜➜ Ar trebui să fie utilizată denumirea juridică sau, în cazul
absenței acesteia, denumirea uzuală. În cazul în care nu există Instrucțiunile de utilizare:
o denumire uzuală sau aceasta nu este folosită, poate fi ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
utilizată o denumire descriptivă.
Declarația nutrițională (începând cu
Decongelarea:
➜➜ În cazul unor produse alimentare care au fost congelate
13 decembrie 2016):
înainte de vânzare și care sunt vândute decongelate, denumirea ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
produsului alimentar trebuie să fie însoțită de mențiunea
„decongelat”. Mențiuni obligatorii suplimentare:
çç Aceste informații nu sunt necesare pentru:
• ingredientele prezente în produsul final; „Ambalat în atmosferă protectoare”:
• produsele alimentare în cazul cărora congelarea este ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
o etapă a procesului de producție necesară din punct
de vedere tehnologic; Adaosul de apă:
• produsele alimentare în cazul cărora decongelarea nu
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
are efecte negative asupra siguranței sau calității
produsului alimentar.
Peștele reconstituit:
Lista de ingrediente: ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
Adaosul de proteine de origine animală
Orice ingredient sau adjuvant diferită:
tehnologic care provoacă alergii sau ➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.
intoleranțe (alergeni):
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A. Conservele de ton și de pălămidă /
sardinele și produsele similare
Cantitatea de ingrediente: sardinelor: 11

➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A. ➜➜ Și pentru aceste produse există standarde de comercializare


specifice. Acestea pot fi găsite în Regulamentele 1536/92 și,
Cantitatea netă: respectiv, 2136/89.
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A.

Data mențiunii „A se consuma de 2. Informațiile voluntare


preferință înainte de …” / „Data limită În plus față de informațiile obligatorii necesare pentru
de consum”: produsele obținute din pescuit și acvacultură, se pot furniza
informații voluntare, în măsura în care acestea sunt clare,
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A. lipsite de ambiguități, bazate pe date științifice pertinente și
nu induc în eroare consumatorul.
Condițiile de depozitare și de utilizare:
Informațiile voluntare nu trebuie să fie afișate în detrimentul
➜➜ Vă rugăm să consultați capitolul A. spațiului disponibil pentru informațiile obligatorii.
Exemplu de etichetă
pentru un produs
prelucrat (conservat)

File de MACROU în ulei


➜➜ Denumirea produsului
de măsline
alimentar

Greutate netă: 115g


➜➜ Cantitatea netă Denumirea și adresa întreprinderii: xxx

Maroc
➜➜ Operatorul din XX-YYY-ZZ
sectorul industriei
12
alimentare

OBLIGATORIU REGULAMENTUL OCP Marcajul de


identificare
VOLUNTAR REGULAMENTUL ICPA
➜➜ Lista ingredientelor
Ingrediente: Macrou (75%),
(cantitatea de ingredient
ulei de măsline, sare principal, alergeni)
Data limită de consum
10/2016 ➜➜ „A se consuma de
A se păstra la loc uscat și rece preferință înainte de”/
„Data limită de consum”

➜➜ Condițiile de
15 09 2014 15 09 14 depozitare
13

➜➜ Codul bară
Cum se afișează informațiile
obligatorii destinate consumatorilor?
➜➜ Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile și ușor
accesibile.
• Pentru produsele preambalate, acestea vor apărea
direct pe ambalaj sau pe o etichetă atașată acestuia.
• Pentru produsele nepreambalate vizate de
Regulamentul OCP, informațiile pot fi furnizate sub
diferite forme – etichete, panouri, postere sau mijloace
similare.
➜➜ Acestea trebuie să figureze într‑un loc care să atragă
atenția, să fie ușor vizibile, clar lizibile și, după, caz, indelebile.
Ele nu trebuie să fie în niciun caz disimulate, ascunse,
trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise
sau imagini sau prin orice alt element intercalat.
➜➜ Ele trebui să fie imprimate pe ambalaj sau pe etichetă
în așa fel încât să asigure o lizibilitate clară, cu caractere
folosind dimensiuni ale fontului pentru care înălțimea literei
mici x este mai mare sau egală cu 1,2 mm.
În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare
față prezintă o suprafață mai mică de 80 cm2, dimensiunea
fontului înălțimii literei mici x va fi mai mare sau egală cu
0,9 mm.
➜➜ Denumirea completă a produsului alimentar și greutatea
netă vor apărea în același câmp vizual.

14
Temei juridic

Regulamente legate de Regulamentul OCP


Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 104/2000 al Consiliului
Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de
comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă
Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea normelor comune
de comercializare pentru conservele de sardine

Regulamentul ICPA
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare
a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE
a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE
și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

Normele de igienă
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de
stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

Aditivii alimentari
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008
privind aditivii alimentari 15
Comisia Europeană
Un ghid de buzunar al noilor etichete ale EU pentru produsele obținute din
pescuit și acvacultură destinate consumatorilor

Luxemburg: Oficiul de Publicații al Uniunii Europene

2014 – 15 p. – 20 x 20 cm

ISBN 978-92-79-43884-4
doi:10.2771/83777

© Uniunea Europeană, 2014


Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.
KL-07-14-010-RO-N
nte:
Întrebări frecve
OCP dex_en.htm
ur op a.e u/ fis he rie s/cfp/market/faq/in
http://ec.e
lling/docs/qanda_
ICPA
fo od /fo od /la be llin gnutrition/foodlabe
http://ec.europa.eu/
9-2011_ro.pdf
application_reg116
Site‑uri internet t/index_ro.htm
fisheries/cfp/marke
http://ec.europa.eu/ dex_ro.htm
c.e ur op a.e u/ dg s/h ealth_consumer/in
http://e
Date de contact
pa.eu
MARE‑B2@ec.euro
@ ec .eu ropa.eu
SANCO‑INFO

ISBN 978-92-79-43884-4
doi:10.2771/83777