Sunteți pe pagina 1din 3

2. Procesul de înv.: Predare-Înv.

-Evaluare
lecţia de educaţie formarea şi etapele pregătirii formarea şi organizarea şi pregătirea pregătirea pentru
muzicală specializată: dezvoltarea unei lucrări muzicale dezvoltarea îndrumarea psihologică a performanţă
specificul acesteia deprinderilor memoriei studiului individual elevilor în vederea
specifice apariţiei în public

3. Proiectarea lecţiei de educaţie muzicală specializată -demers de organizare anticipată a activităţii didactice
cunoaşterea programei proiectarea lecţiei de educaţie model de proiectare pentru strategii didactice de realizare a constituirea demersului
(lecturare, asimilare) în muzicală specializată, prin desemnarea activităţilor de conţinuturilor, conforme cu etapele
de predare a orei: procedee de
didactic pentru realizarea
perspectiva corelării între prisma realizării învăţare în care vor fi predare a tehnicii instrumentale ( unui învăţământ centrat pe
conţinut - activitate de competenţelor implicaţi elevii, a selectării structură, corelare tehnică elev prin formarea de
învăţare - competenţă resurselor cele mai eficiente instrumentală cu interpretarea, etc). a competenţe, stabilite de
conţinuturilor teoretice etc.
programa şcolară
4. Metode şi mijloace didactice specifice 5. Criterii de selectare a
repertoriului
metode de învăţământ demonstrarea eficienţei importanţa utilizării clasificarea pe diverse criterii, tehnica instrumentală/ vocală
adecvate aplicării metodei de mijloacelor de învăţământ a mijloacelor necesare pentru necesară redării juste
învăţământ necesare pentru realizarea realizarea educaţiei muzicale melodico-ritmice a lucrărilor
unei lecţii de calitate specializate ( mijloace audio, muzicale în funcţie de
video, internet etc) particularităţile psihofizice ale
elevului/ elevilor

6. Audiţia muzicală 7. Creativitatea în lecţia de educaţie muzicală


locul audiţiei mediul sonor ca repertoriul de audiţii corelarea cu modalităţi de elemente specifice raportul dintre
muzicale în lecţia premisă a formării muzicale, procedee mijloace de dezvoltare a educaţiei muzicale asimilarea
de audiţie activă cu specializate ce cunoştinţelor şi
de educaţia şi dezvoltării expresie ale altor creativităţii contribuie la formarea formarea
muzicală gustului estetic, muzică de genuri şi discipline gândirii critice, competenţelor în
specializată, cu personalităţii stiluri diferite pentru
reflexive, autonome şi vederea dezvoltării
formarea gândirii creative; personalităţii
exemple
critice şi autonome interpretative
8. Evaluarea la ora de educaţie muzicală 9. Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de
învăţământ
rolul evaluării în procesul tipuri de evaluare specifice instrumente de evaluare caracteristicile şi tipuri de relaţii
de învăţământ şi în special lecţiei de educaţie muzicală specifice lecţiei de educaţie semnificaţiile educaţionale
în lecţia de educaţie muzicală specializată ale relaţiei profesor - elev
muzicală specializată