Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA PUI
Pui, strada Republicii, nr.64,Tel. 0254/779101; fax 0254/779009
E-mail: primariapui@yahoo.com

AVIZAT,
PRIMAR,
STOICA VICTOR-TIBERIU

STRATEGIA DE CONTRACTARE
privind achizitia publica de:

Lucrări de execuție pentru obiectivul “MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ȘEREL


ȘI GALAȚI, COMUNA PUI, JUDEȚUL HUNEDOARA".

1. Date privind autoritatea/entitatea contractanta


DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
COMUNA PUI
Adresa postala: Localitatea PUI, Str. Republicii, Nr.64,cod postal: 337345, Romania.
Punct(e) de contact: LOCALITATEA PUI, Str. Republicii, Nr.64, În atenţia STOICA VICTOR-
TIBERIU, Tel. +40 0254 779101, email: primariapui@yahoo.com, Fax: +40 0254 779234, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE): Unitate Administrativ Teritoriala-Servicii publice locale

2. Obiectul achizitiei
Lucrări de execuție pentru obiectivul “MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ȘEREL
ȘI GALAȚI, COMUNA PUI, JUDEȚUL HUNEDOARA".

45212300-9 Lucrări de construcții de clădiri destinate activităților artistice și culturale (Rev.2)

Lucrări de execuție – 1.496.738,78 lei împărțită astfel:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 15.605,97 lei


Construcții și instalații obiecte de bază – 1.351.183,95 lei
Montaj utilaje și echipamente tehnologice – 23.991,27 lei
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 92.564,40 lei
Dotări – Pichet PSI complet echipat – 4.658,50 lei
Organizare de șantier – 8.734,68 lei

Având în vedere faptul că obiectivele supuse executării lucrărilor de reabilitare sunt localizate în
localități diferite, sunt emise Autorizații de Construire individuale pe obiectivul de investiții, sunt
realizate documentații tehnice separate, achiziția lucrărilor se va realiza prin separarea pe loturi
distincte – respectiv Lotul 1 și Lotul 2.
Lotul 1 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare și dotare cămin cultural Galați, comuna Pui,
județul Hunedoara;
Lotul 2 - Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare și dotare cămin cultural Șerel, comuna Pui,
județul Hunedoara;

Prin contractul de achiziție publică aferente Lotul 1 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare
și dotare cămin cultural Galați, comuna Pui, județul Hunedoara - se vor executa lucrări de reabilitare –
consolidare structură de rezistență planșee, grinzi și corni șarpantă, înlocuire învelitoare cu țiglă
ceramică la terasa exterioară. De asemenea se vor executa lucrări de reabilitare termică prin izolarea
pereților exteriori cu polistiren expandat și extrudat, izolarea termică a planșeelor, precum și realizarea
de utilități prin montarea de cazane de încălzire termică și radiatoare. Se vor reface instalațiile electrice
și se va dota clădirea cu instalație de sonorizare, instalație termică și sanitară.

Lucrări de execuție – 821.857,23 lei împărțită astfel:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 3.726,80 lei


Construcții și instalații obiecte de bază – 750.186,21 lei
Montaj utilaje și echipamente tehnologice – 12.577,95 lei
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 48.494,99 lei
Dotări – Pichet PSI – complet echipat – 2.329,25 lei
Organizare de șantier – 4.542,03 lei

Prin contractul de achiziție publică aferente Lotul 2 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare
și dotare cămin cultural Șerel, comuna Pui, județul Hunedoara - se vor executa lucrări de reabilitare –
consolidare structură de rezistență planșee, grinzi și corni șarpantă, înlocuire învelitoare cu țiglă
ceramică la terasa exterioară. De asemenea se vor executa lucrări de reabilitare termică prin izolarea
pereților exteriori cu polistiren expandat și extrudat, izolarea termică a planșeelor, precum și realizarea
de utilități prin montarea de cazane de încălzire termică și radiatoare. Se vor reface instalațiile electrice
și se va dota clădirea cu instalație de sonorizare, instalație termică și sanitară.

Lucrări de execuție – 674.881,55 lei împărțită astfel:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 11.879,17 lei


Construcții și instalații obiecte de bază – 600.997,74 lei
Montaj utilaje și echipamente tehnologice – 11.413,33 lei
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 44.069,41 lei
Dotări – Pichet PSI – complet echipat – 2.329,25 lei
Organizare de șantier – 4.192,65 lei

3. Modalitatea de atribuire
3.1 Determinarea si justificarea valorii estimate
Prin contractul de achiziție publică aferente Lotul 1 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare
și dotare cămin cultural Galați, comuna Pui, județul Hunedoara - se vor executa lucrări de reabilitare –
consolidare structură de rezistență planșee, grinzi și corni șarpantă, înlocuire învelitoare cu țiglă
ceramică la terasa exterioară. De asemenea se vor executa lucrări de reabilitare termică prin izolarea
pereților exteriori cu polistiren expandat și extrudat, izolarea termică a planșeelor, precum și realizarea
de utilități prin montarea de cazane de încălzire termică și radiatoare. Se vor reface instalațiile electrice
și se va dota clădirea cu instalație de sonorizare, instalație termică și sanitară.

Lucrări de execuție – 821.857,23 lei împărțită astfel:


Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - 3.726,80 lei
Construcții și instalații obiecte de bază – 750.186,21 lei
Montaj utilaje și echipamente tehnologice – 12.577,95 lei
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 48.494,99 lei
Dotări – Pichet PSI – complet echipat – 2.329,25 lei
Organizare de șantier – 4.542,03 lei

Prin contractul de achiziție publică aferente Lotul 2 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare
și dotare cămin cultural Șerel, comuna Pui, județul Hunedoara - se vor executa lucrări de reabilitare –
consolidare structură de rezistență planșee, grinzi și corni șarpantă, înlocuire învelitoare cu țiglă
ceramică la terasa exterioară. De asemenea se vor executa lucrări de reabilitare termică prin izolarea
pereților exteriori cu polistiren expandat și extrudat, izolarea termică a planșeelor, precum și realizarea
de utilități prin montarea de cazane de încălzire termică și radiatoare. Se vor reface instalațiile electrice
și se va dota clădirea cu instalație de sonorizare, instalație termică și sanitară.

Lucrări de execuție – 674.881,55 lei împărțită astfel:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 11.879,17 lei


Construcții și instalații obiecte de bază – 600.997,74 lei
Montaj utilaje și echipamente tehnologice – 11.413,33 lei
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 44.069,41 lei
Dotări – Pichet PSI – complet echipat – 2.329,25 lei
Organizare de șantier – 4.192,65 lei

3.2 Alegerea si justificarea procedurii de atribuire


In conformitate cu prevederile Legii 98/2016, conform art. 7 alin.2, autoritatea contractantă
are dreptul de a aplica PROCEDURA SIMPLIFICATA în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a
contractului de achiziţie publică de lucrari este mai mică decât 24.977.096 lei.
Tinand cont de nota justificativa pentru stabilirea sumei supusa achizitiei valoarea estimata a
contractului de lucrari, conform bugetului aprobat este de 821.857,23 lei – LOTUL 1, respectiv
674.881,55 lei – LOTUL 2.
In conformitate cu prevederile Legii 98/2016, conform art. 7 alin.2, autoritatea contractantă
are dreptul de a aplica PROCEDURA SIMPLIFICATA în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a
contractului de achiziţie publică de lucrari este mai mică decât 24.977.096 lei.
Deoarece valoarea estimata a contractului de lucrări, conform bugetului aprobat este de
821.857,23 lei – LOTUL 1, respectiv 674.881,55 lei – LOTUL 2 reprezintă o valoarea mai mica de
24.977.096 lei, se alege PROCEDURA SIMPLIFICATA drept procedura de atribuire a contractului de
achizitie publica de lucrari.
Modalitatea de desfasurare a procedurii de achizitie publica a contractului de lucrari va fi on-line,
conform metodologiei de derulare a achizitiilor publice publicat de AFIR.
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: ON LINE
Durata contractului: 17 luni (de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a
lucrarilor).

Împărțirea pe loturi: DA

Având în vedere faptul că obiectivele supuse executării lucrărilor de reabilitare sunt localizate în
localități diferite, sunt emise Autorizații de Construire individuale pe obiectivul de investiții, sunt
realizate documentații tehnice separate, achiziția lucrărilor se va realiza prin separarea pe loturi
distincte – respectiv Lotul 1 și Lotul 2.

Lotul 1 – Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare și dotare cămin cultural Galați, comuna Pui,
județul Hunedoara;
Lotul 2 - Execuție lucrări pentru obiectivul Modernizare și dotare cămin cultural Șerel, comuna Pui,
județul Hunedoara;

3.3 Alegerea si justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea

Situaţia personală a candidatului sau ofertantului


Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la
art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în


conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează
a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /
actul constitutiv;
 după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul
susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele
documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are
obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există
prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața
unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are
competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea,


derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar - Stoica Victor Tiberiu; Viceprimar-
Creciunesc Doinel; Secretar- Becus Camelia-Simona; Contabil Sef - Voichescu Adriana; Consilieri
locali- Baluse Violeta Otilia, Ceuta Antonela Florina, Barbuti Ioan, Donca Aleodor, Filip Miron,
Groza Ioan Ilie, Baltean Petru, Leja Valentin, Simion Valeriu Petru, Luca Ionita Ivascu, Vitan
Constantin, Mara Sabin; Comisie de evaluare: Radoni Ioan – inginer urbanism, Vlaiconi Ovidiu-
Sorin – inginer topograf, Consilier achiziții publice- Revitea George Marcian, Expert tehnic cooptat –
Bora Marian Emilian

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:


Cerința nr.1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile
legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află
în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a
realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației
lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă
– informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității
profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine,
documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie
prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și
corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va
prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala:

Cerinta 1: Experiența similară

Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin
800.000 lei, fără TVA pentru Lotul 1 și 670.000 lei fără TVA pentru Lotul 2. Se acceptă însumarea
valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.

Prin lucrări similare, se înțelege:


- lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere construcții civile publice sau private.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu


informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta
distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.

La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept
experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul
documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost
responsabil în execuția lucrărilor.

Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la


solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
- procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces
verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția
lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în
domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele
informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada
(inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor.

Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu


art. 182 din Legea nr.98/2016.

Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența
unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin
raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.
Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele
anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea
resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților
susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de
susținere asumate prin angajament.
După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator
(impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din
care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de
asociere.

Cerința nr. 2 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic
intenţionează să o/le subcontracteze

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze
și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul
depunerii ofertei.

Modalitate de îndeplinire:
DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi
subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se
bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la
situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016
precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE
doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea
de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge
subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se
încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată –
înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

3.4 Alegerea si justificarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare utilizati

In conformitate cu prevederile legii 98/2016, art. 187 alin. 3 lit. a) s-a ales criteriul de atribuire Pretul
cel mai scazut, si au fost stabiliti cu respectarea prevederilor alin. (5).

Autoritatea contractanta utilizeaza creiteriul de atribuire „pretul cel mai scazut” intrucat procedura se
refera la un contract de lucrari, iar executantul nu se poate abate de la proiectul lucrarii (caietul de
sarcini) neputand sa aduca astfel imbunatatiri de natura tehnica cuantificabile intr-o unitate monetara
optima.

4. Modalitatea de achizitie

Resursele necesare pentru realizarea achizitiei sunt resursele profesionale de care dispune autoritatea
contractanta, daca va fi cazul se va completa cu expert cooptat.

Relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului: Resursele umane


disponibile in raport cu derularea procesului de achizitie publica vor fi persoane responsabile cu
achizițiile publice si persoane din cadrul echipei de implementare a proiectului.

5. Contractul
5.1 Tipul contractului

Tipul de contract: contract de achizitie publica de lucrari.

5.2 Riscuri
Alocarea riscurilor in cadrul contractului si masuri de gestionare a acestora:

Regula generala de alocare a riscului este sa se aloce riscul parții care poate sa îl suporte și sa îl
controleze cel mai bine.
Câteva exemple de riscuri ce pot aparea în desfașurarea contractului de achiziție publica, cu privire la
îndeplinirea obligațiilor asumate:
- lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost - calitate ± durata de execuție a contractului;
- schimbari substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de prestare și prețuri
mai mari pentru contractant;
-acceptarea schimbarii specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație;
-plata cu intarziere a facurilor, amanarea platilor pentru a fi revizuite preturile in scopul creserii valorii
contractuale;
- aparitia unor conditiile de mediu ce ingreuneaza finalizarea serviciilor;
- aparitia unor decalaje intre graficele de executie prezentate si situatia reala de pe teren;
Masura de gestionare a riscurilor aparute în desfașurarea contractului de achiziție publica ar putea fi:
- s-au prevazut cheltuieli neprevazute in bugetul proiectului, masura care poate solutiona aparitia unor
riscuri naturale, tehnice si chiar financiar-economice (surpari de teren,forta majora, erori de executie,
intarzieri, modificari ale cursului valutar, etc);
- s-a realizat corelarea obiectiva intre obiectivele, scopurile si rezultatele proiectului.
- s-a decis angrenarea factorilor interesati in toate etapele de derulare a proiectului.

5.3 Modalitatea de implementare a contractului


Respectarea prevederilor contractuale precum şi legislaţia naţională şi comunitară în vigoare cu privire la
fondurile structurale, achiziţiile publice, ajutorul de stat (daca este cazul), egalitatea de şanse, dezvoltarea
durabilă, măsurile de informare şi publicitate.
În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică, apare necesitatea modificării
condiţiilor/clauzelor iniţiale ale contractului, autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea şi
implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere este, raportat la circumstanţele
specifice ale contractului, substanţială sau nesubstanţială.

Garantia de buna executie:


Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din - prețul contractului fără TVA.
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la
semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
A se vedea clauza contractuala – respectiv art. 12.2 – 12.2.4.
Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și
completările ulterioare.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din
HG 395/2016.

5.4 Modalitati de plata si penalitati

Mecanismele de plata, conform proiectului de contract:


Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp
posibil.

Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori
de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor
executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi
sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru
servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în
care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi


garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a
lucrărilor executate.

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de
recepţie finală.

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor


În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contractîntr-o perioadă de 14 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din serviciile/ lucrarile
ramase de executat.

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei


convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
de 0,1% din plata neefectuată.

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

6.Alte justificari

Contractul se înscrie într-un proiect finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Responsabil achizitii,
Consilier Achiziții Publice
Revitea George Marcian