Sunteți pe pagina 1din 33
Anexd Regulament privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara Capitolul 1 Dispozitii generale Art. 1 — in conformitate cu prevederile art. 19 si art. 59 din Legea cadastrului sia publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicaté, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor si modalitatilor prin care se intocmesc documentatiile cadastrale necesare inscrierii imobilelor in cartea funciara. Art. 2 — (1) Documentatiile cadastrale, denumite in continuare documentatii, pot fi: a) documentatii pentru prima inregistrare a imobilelor; b) documentatii pentru dezmembrarea imobilelor; c) documentatii pentru comasarea imobilelor; d) documentatii pentru actualizarea informatiilor cadastrale (inscrierea sau extinderea constructiilor definitive pe un teren inscris in cartea funciara, modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafetei, descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate, reconstituirea cArtii funciare pierdute, distruse sau sustrase, schimbarea categoriei de folosinta pentru o parte din imobil). (2) Prin documentatii se realizeazi identificarea, masurarea si descrierea imobilelor, la data intocmirii lor si se asigura inregistrarea actelor si faptelor juridice referitoare la acestea. Capitolul 2 Dispozitii cu privire la intocmirea documentatiilor Art. 3 — (1) Documentatiile se intocmesc intr-un dosar unic, ce include atat partea tehnicd necesara receptiei cadastrale cat si actele juridice necesare inscrierii in cartea funciara. (2) Dup& receptia cadastral si inscrierea documentatiilor in cartea funciara, beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare, planul de amplasament si delimitare a imobilului si/sau releveul. (3) In zonele de aplicare a Decretului — lege nr.1 15/1938, pentru imobilele situate in intravilan, se va proceda la identificarea numarului cadastral cu numarul topografic de parceli din cartea funciara existenta. in zonele care fac obiectul legilor fondului funciar, pentru imobilele situate in extravilan, inscrise in vechile carti funciare, nu se face identificarea numarului topografic din cartea funciaré veche, exceptie facand situatiile in care asupra lor sunt inscrise constructii. Art. 4 — (1) Realizarea documentatiilor necesare inscrierii in cartea funciara a imobilelor presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) identificarea pe teren a amplasamentului imobilului; b) documentarea tehnica, ¢) efectuarea lucrarilor de teren si birou si elaborarea documentatiilor; d) depunerea documentatiilor la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru si publicitate imobiliaré (denumit in continuare birou teritorial) si inregistrarea in Registrul General de Intrare. (2) Receptia cadastral si inscrirea in cartea funciara, se realizeazi in cadrul oficiului teritorial, dup’ depunerea documentatiei. (3) Receptia documentatiilor de comasare sau dezmembrare a imobilelor se finalizeaza cu eliberarea anexelor 11 si 16, urmand ca inscrierea in cartea funciara a dezmembriarii sau comasarii si se efectueze dupa intocmirea actului autentic. Art. 5 — (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza astfel: a) in cazul imobilelor aflate la prima inregistrare, proprietarul impreund cu persoana autorizati identificad amplasamentul imobilului pe limite naturale sau conventionale, in vederea efectuarii masurdtorilor. inainte de efectuarea misuratorilor, in situatia in care imobilul nu este imprejmuit, este obligatorie materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de cdtre persoana autorizata, in prezenta proprietarului, cu picheti (tarusi) marcati cu vopsea, pe baza elementelor tehnice continute in actele de proprietate sia altor documente grafice puse-la dispozitie de proprietar. Materializarea cu borne se efectueaza doar la solicitarea proprietarului. b) in cazul imobilelor care fac obiectul documentatiilor pentru dezmembrarea, comasarea si actualizarea informatiilor cadastrale, proprietarul impreuna cu persoana autorizaté, pe baza documentatiilor cadastrale existente, extraselor de carte funciard pentru informare si altor documente grafice, verificd si valideazi amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor ce definesc limitele imobilului se efectueaza doar la solicitarea proprietarului. (2) in cazul imobilelor aflate la prima inregistrare, pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului si a limitelor acestuia, in conformitate cu elementele tehnice continute in actele de proprietate, alte documente grafice puse la dispozitie de proprietar, persoana autorizata nu realizeazi documentatia. (3) Proprietarul suport costurile aferente materialului si manoperei operatiunilor de materializare a limitelor imobilului. (4) Materializarea limitelor imobilului, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este in responsabilitatea persoanei autorizate care executi lucrarea. (5) in cazul imobilelor rezultate in urma operatiilor de dezmembrare, persoana autorizati va materializa punctele ce definesc noile limite, fnaintea receptiei documentatiei, cu picheti (tarusi) marcati cu vopsea. Materializarea cu borne se efectueaza doar la solicitarea proprictarului. Predarea amplasamentelor catre proprietar se va face in baza unui proces verbal de predare-primire (anexa 14). (6) in anexa 10 se va specifica modalitatea de materializare a punctelor ce definesc limitele imobilelor. Art. 6 — Documentarea tehnica consta in: a) analizarea situatiei existente, conform datelor si documentelor detinute de proprietar; b) solicitarea de informatii aflate in baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1 (inventar de coordonate, plan de incadrare in zona, plan parcelar, ortofotoplan, coordonate ale punctelor de vecinatate, extras de carte funciara pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere in posesie si schite anexe ale acestora, in cazul imobilelor dobandite in baza legilor proprietitii); ¢) stabilirea termenului de realizare a lucrarilor. Art. 7 (1) Executia lucrarilor consta in : a) masuratori pentru realizarea retelelor geodezice de indesire si ridicare in sistem national de proiectie Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita si in interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificari si validari ale datelor existente. Punctele retelei de ridicare vor fi materializate conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin picheti (tarusi) marcati cu vopsea , a caror descriere topografica trebuie si se regadseasca in anexa 10. b) ridicarea detaliilor planimetrice: - limitele imobilelor se vor determina la jumatatea grosimii gardului, cu exceptia cazurilor in care cei doi proprietari vecini indica altfel; in anexa nr. 11, la rubrica mentiuni, punctul “A. Date referitoare la teren“, se va nota daca imobilul este sau nu imprejmuit; - limitele constructiilor permanente se vor determina la nivelul solului. c) prelucrarea datelor. Suprafetele rezultate vor fi rotunjite la mp. d) elaborarea documentatiilor, prin redactarea si intocmirea dosarului lucrarii in format analogic si digital. (2) Erorile admise sunt: © eroarea de identificare a punctului de contur: - in cazul imobilelor imprejmuite + 10 cm, - in cazul imobilelor neimprejmuite + 30 cm. . eroarea pozitiei punctelor de contur ale imobilelor, fara a lua in considerare erorile punctelor retelei geodezice de sprijin + 10 cm; . eroarea de pozitie absoluta a punctelor, incluzand erorile mentionate si erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, - in cazul imobilelor imprejmuite + 20 cm - incazul imobilelor neimprejmuite + 40 cm. in cazul realizarii masuratorilor intr-un sistem local de coordonate, cu integrarea in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 19 aliniatul 2, eroarea de pozitie absoluta a punctelor nu va depasi + 1,50 m, nu va depasi: Art. 8 — (1) Depunerea documentatiei la birourile teritoriale se face de citre proprietar, mandatar sau de persoana autorizata in numele proprietarului, in cazurile prevazute la art. 2 lit. a) si d) conform cererii de inscriere prevazuta in anexa nr. 2. (2) in cazurile prevazute la art. 2 lit. b) si c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de inscriere, de catre biroul notarului public, in numele proprietarului si al persoanelor interesate, pe baza documentatiei receptionate, potrivit cererii intocmiti conform anexei nr. 3. (3) Depunerea documentatiei se face direct la sediul biroului teritorial. (4) Inregistrarea cererii se realizeazi la compartimentul registratura din cadrul biroului teritorial si const in : a) preluarea documentatiei, verificarea existentei documentelor mentionate in cerere si inregistrarea in Registrul General de Intrare; b) verificarea tarifelor achitate si transmiterea spre solutionare. (5) Tariful de receptie si/sau de inscriere in cartea funciara se achit la depunerea cererii de receptie/inscriere. (6) Daca la verificarea pieselor din dosar se constata lipsa unor piese sau la verificarea tarifului se constata unele neconcordante, cererea nu se inregistreazi in Registrul General de Intrare si se returneaza solicitantului, in vederea completarii. Art. 9 - Completarea indexului cadastral, intocmit conform anexei nr. 4, se realizeazi de cAtre asistentul registrator in urmatoarele cazuri: a) prima inregistrare; b) dezmembrare; ¢) comasare. Art. 10 — (1) Receptia cadastrala consta in: a) verificarea continutului documentatiei; b) verificarea existentei in baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a ‘intocmit documentatia si valabilitatea autorizatici; ©) verificarea concordantei intre persoana autorizati care a intocmit documentatia, cea care solicit receptia si cea mentionati in declaratia pe proprie raspundere intocmit& conform anexei nr. 5; d) localizarea amplasamentului imobilului in baza de date graficd, cu verificarea corectitudinii incadrarii limitelor acestuia; e) verificarea suprafetelor; f) corespondenta intre atributele descriptive si elementele grafice; g) alocarea numarului cadastral in indexul cadastral, daci documentatia este corecta. fn cazul in care se considera necesar si periodic, prin sondaj, se vor efectua verificari pe teren, cu privire la corectitudinea intocmirii documentatiei de catre persoana autorizata. 2) in cazul in care documentatia este incompleta, se intocmeste referatul de completare cu specificarea datelor, documentelor sau informatiilor care lipsesc sau care necesita refacere/modificare, impreuna cu motivatiile corespunzatoare, conform anexei nr.7. Nu pot fi folosite ca motivatii documente, date si informatii care nu au fost A furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se inainteazi compartimentului de registratura din biroul teritorial, in vederea transmiterii persoanei autorizate pentru rezolvare, in termenul specificat expres in referat si spre stiinta proprietarului , cu adresa de inaintare conform anexei nr.8. Acesta se va emite o singura dati pentru un dosar depus pentru receptie sau inscriere in cartea funciara. (3) Documentatia receptionat’& se transmite de catre inspectorul cdruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar in cazul dezmembrarilor sau comasiarilor compartimentului de registratura pentru a fi transmis persoanei autorizate sau beneficiarului. (4) Dac documentatia nu a fost receptionata datoriti nerespectrii prevederilor cu privire la convocarea pentru lamuriri sau depasirii termenului stabilit prin referatul de completare sau a fost intocmita incorect, persoana care a verificat documentatia completeazi nota de respingere din referatul de completare si 0 transmite impreund cu documentatia asistentului-registrator, in vederea intocmirii incheierii de respingere. Prin documentatie intocmita incorect se intelege: a) m&suratori gresite: la integrarea imobilului in sistemul retelei geodezice de referinta si la ridicarea punctelor de detaliu; b) calcule efectuate gresit; ¢) neconcordante intre detaliile topografice continute in planul de amplasament si delimitare si cele existente pe teren. (5) Angajatul oficiului teritorial nu poate receptiona documentatiile al caror beneficiar este el sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv, persoanele juridice la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori, precum si documentatiile fntocmite de el anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoane fizice autorizate cu care este sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/ directori/administratori. (6) in cazul in care se afla in una din situatiile mentionate la alin. (5) angajatul oficiului teritorial este obligat si se abtina si sA instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane. (7) Angajatilor Agentiei Nationale de Cadastru gi Publicitate Imobiliara, ai oficiilor teritoriale, precum si ai Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie le este interzis si execute, in calitate de persoane fizice autorizate, documentatii cadastrale sau. sa detina calitatea de actionari/asociati/directori/administratori la persoane juridice autorizate in domeniu. Capitolul 3 Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala. Art. 11 - (1) Numerotarea cadastrala se realizeazi pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale" publicat de Institutul National de Statistica. (2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ — teritoriale, indiferent de categoria de folosin{a, apartinand aceluiasi proprictar, formeaza imobilul, care se identifica printr-un numéar cadastral gi se inscrie intr-o carte funciara. (3) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legdtura intre baza de date grafica si baza de date textuala in sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara. Art. 12 - (1) Imobilele se numeroteazi pe unititi administrati ordinea inregistrarii solicitarilor cu numere de la | la n folosind cifre arabe. (2) Atunci cand imobilul nu a mai fost inscris in cartea funciara, i se acorda numar cadastral intreg, in continuarea ultimului numar atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva. (3) in situatia in care imobilele care fac obiectul unei documentatii noi au fost inscrise in cartea funciara cu numere cadastrale intregi, fractionare, fractionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciara, din comasari de numere intregi etc.) acestea se numeroteaza cu numere cadastrale noi, in continuarea ultimului numiar cadastral intreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv. (4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinta se determinaé prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata totali a imobilului si se mentioneaza in ,,A. Date referitoare la teren” din anexa 11 sau in sTabelul de miscare parcelara pentru dezmembrare/comasare imobil” din anexa 16. Vor fi avute in vedere numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan si mai mare de 300 mp in extravilan. (5) in cadrul fiecarui imobil, constructiile se identific&d printr-un cod atasat numarului cadastral, alcatuit din litera “C” urmata de un numéar de la 1 la n (ex.: Cl, €2,C3,..). (6) in cazul constructiilor-condominiu, proprietitile individuale se numeroteazi astfel: la numarul cadastral al imobilului (teren) gi codul constructiei se adauga codul proprietatii individuale (ex.: /78-C/-U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178, constructia C1 si unitatea individuala 25). Tipurile de unitati individuale se evidentiaza in cartea funciara colectiva, conform anexei nr. 9. teritoriale in Capitolul 4 Continutul documentatiilor necesare la prima inregistrare Art. 13 — (1) Atribuirea numarului cadastral in baza unei documentatii cadastrale si deschiderea c&rtii funciare, conform prevederilor legii nr.7/1996, reprezinti prima inregistrare a imobilului. (2) Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara cuprinde: a) solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1; a b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2; c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5; d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10; e) plan de incadrare in zona cu evidentierea amplasamentului, se. 1:2000 — 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz; f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 — 1:5000, dupa caz — conform anexei nr. 11, in 3 exemplare; g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar sau imputernicitul acestuia, daca imobilul face obiectul legilor proprietatii; h) releveele sc. 1:50 — 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului — conform anexei nr.12; i) tabel de miscare parcelara (fisa imobilului), conform anexei nr.13; in cazul unititilor individuale se intocmeste fisa imobilului dupa modelul tabelului de migcare parcelara; j) misurtorile efectuate in reteaua de indesire prin tehnologia GPS (Global Positioning System) vor fi prezentate conform anexei nr.15, in format digital; 1) calculul suprafetelor; m) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara; n) actul de proprietate; ©) certificatul fiscal sau adeverinta de rol fiscal; P) copie act de identitate. (3) in cazul apartamentelor situate in clidiri pentru care exist’ deschisa carte funciara colectiva, documentatia cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c) d) ,e), h), i), m), n), 0) sip) de laalin. (1). (4) Pentru constructiile noi de tip condominiu care nu au partile comune definite in actele de proprietate sau pentru care se doreste modificarea acestora, documentatia se completeaza cu tabelul din anexa nr. 9 - cartea funciara colectiva. (5) Suprafata construita desfasurata, stabilita conform prevederilor codului fiscal, se va calcula prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. Aceasta suprafaté se va nota in anexa nr. 11 la rubrica mentiuni, punctul “B. Date referitoare la constructii“. ‘Capitolul 5 Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezmembrarii unui imobil Art. 14 — Dezmembrarea este operatia tehnici de impartire a unei suprafete de teren inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale. Art. 15 - (1) Documentatia pentru dezmembrare contine: a) solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1; sag b) cerere de receptie a documentatiei pentru dezmembrare, conform anexei nr. 3; ce) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrdinarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5; d) extras de carte funciara pentru informare; e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmitA conform anexei nr. 10; f) copia planului de amplasament si delimitare pentru imobilul initial, receptionat de OCPI; g) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 — 1:5000 cu propunerea de dezmembrare - conform anexei nr.16, in 4 exemplare; hy planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezmembrare - conform anexei nr.11, in 4 exemplare; i) plan de incadrare in zoni cu evidentierea amplasamentului, sc. 1:2000 — 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiténdu-se scara 1:10000, dupa caz; j) calculul suprafetelor; k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara; I) copie act de identitate. (2) Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara. Capitolul 6 ‘Continutul documentatiilor necesare inscrierii comasarii a doud sau mai multe imobile cu limite comune Art. 16 (1) Comasarea este operatia tehnicd de unificare a douad sau mai multe imobile inscrise in cartea funciara, prin care rezult4 un imobil nou. (2) Documentatia pentru comasarea a doud sau mai multe imobile cu limite comune inscrise in cartea funciara, va cuprinde: a) solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1; b) cerere de receptie a documentatiei pentru comasare, conform anexei nr. 3; ¢) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrdinarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5; d) extras de carte funciara pentru informare; e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10; f) plan de amplasament si delimitare cu propunerea de comasare - conform anexei nr. 16, in 4 exemplare g) plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din comasare - conform anexei nr. 11, in 4 exemplare; h) copii ale planurilor de amplasament gi delimitare pentru imobilele initiale, receptionate de OCPI; i) plan de incadrare in zona cu evidentierea amplasamentului, sc. 1:2000 — 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz; j) calculul suprafetelor; k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara; 1) copie act de identitate. (3) Operatiunea de comasare a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideazi operatiunea in baza de date grafic si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara. Capitolul 7 Continutul documentatiilor necesare imobilelor care necesita actualizarea documentatiei cadastrale (inscrierea sau extinderea constructiilor definitive pe un teren inscris in cartea funciara, modificarea limitei de proprictate, modificarea suprafetei, descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate, reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, schimbarea categoriei de folosinta pentru o parte din imobil) Art. 17—Documentatia va cuprinde: a) solicitare informatii i conventie, conform anexei nr.1 b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2; ¢c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10; d) copii ale planurilor de amplasament si delimitare a imobilutui initial, receptionate de OCPI; e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 — 1:5000, cu prezentarea situatiei actualizate, daca este cazul, conform anexei nr.11, in 3 exemplare; f) plan de incadrare in zona cu evidentierea amplasamentului, sc. 1:2000 — 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiténdu-se scara 1:10000, dupa caz; g) masuratorile efectuate in reteaua de indesire prin tehnologia GPS (Global Positioning System) vor fi prezentate conform anexei nr.15, in format digital, acolo unde este cazul; h) calculul suprafetelor, daca este cazul; i) extrasul de carte funciara pentru informare; j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara; k) autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificdrii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, in conditiile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului gi publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicaté — conform anexei nr.17, daca este cazul; 1) tabel de miscare parcelara (fisa imobilului), conform anexei nr. 13; m) act autentic, hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila, proces verbal intocmit in forma autentic’, conform anexei nr.18, care va avea atasat planul de amplasament si delimitare a imobilului in cauza si va face parte integrantd din anexa, adeverinta de la primarie privind schimbarea categoriei de folosinta, dupa caz; n) copie act de identitate. Capitolul 8 tranzitorii si finale Art. 18 — (1) Solicitarea de date si informatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor in vigoare, pentru activitatile desfasurate de catre Agentia Nationala si institutiile sale subordonate. (2) In cazul in care imobilul care face obiectul intocmirii documentatiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja inscrise in cartea funciar, persoana autorizata solicit iar oficiul teritorial pune la dispozitie, conform tarifelor in vigoare, punctele din reteaua de ridicare si punctele determinate pe limita comuni a acestora. in acest caz, persoana autorizata are obligatia si utilizeze punctele din retea, sa verifice punctele de pe limita comuna si si confirme corectitudinea acestora. Daca se constata neconcordante, erori sau greseli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate si argumentate in anexa 10. Daca punctele din reteaua de ridicare si de pe limita comuna sunt determinate in sistem local, coordonatele vor fi calculate in sistemul national de proiectie Stereografic 1970. Art, 19 — (1) Masuratorile pentru intocmirea documentatiilor se efectueaza in sistemul national de proiectie Stereografic 1970. (2) in situatii prezentate si argumentate in scris de persoana autorizat’, lucrarile se pot incadra in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 pe baza de coordonate aproximative, determinate grafic, prin identificarea gi extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune intre plan gi teren) pe baza de planuri/harti/ortofotoplanuri existente. (3) in acest caz, cele trei puncte sunt reprezentate prin bore sau detalii topografice de mici dimensiuni (stalpi, capace canal, colturi de bazin, stanci, etc.) iar descrierile topografice corespunzatoare vor fi prezentate in anexa 10. (4) Documentatia se pred pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea — conform modelelor din anexele prezentate si in formate care s permit accesul si transferul de date. (5) La oficiile teritoriale la care nu a fost implementata aplicatia e-Terra, este obligatoriu ca pe lang fisierul ep, persoanele autorizate si aduca si fisierul in format dxf, pentru integrarea datelor in sistemele informatice existente. (6) Persoana autorizata trebuie si descrie, in anexa nr.10, modul cum a realizat lucrarea iar in cazul verificarilor in teren trebuie si puna la dispozitie toate datele necesare efectuarii verificarii. Masuratorile efectuate vor fi arhivate la sediul persoanei autorizate pe termen de 5 ani. Art. 20- (1) Raspunderea privind cunoasterea limitelor imobilului, indicarea, si conservarea acestora revine proprietarului, (2) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea gi materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar, revine persoanei autorizate. (3) Raspunderea pentru atribuirea numarului cadastral, confirmarea suprafetei rezultata din masuratori $i integrarea imobilului in baza de date revin specialistului care a efectuat receptia cadastral. Art. 21 — fn cazul constatarii diferentelor de suprafata, in conformitate cu prevederile art. 258, alin.8 din Codul Fiscal: a) daca suprafata rezultaté din masuratori este mai mare decat suprafata din actele de proprietate sau cea mentionaté in cartea funciara, documentatia se receptioneaza gi suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza anexei nr.18 completaté in prezenta persoanei autorizate. Vecinii vor fi convocati la data efectuarii masuratorilor prin scrisoare recomandaté cu confirmare de primire. in situatia in care vecinii nu se prezinté la convocare, masuratoarea se execut& in lipsa acestora iar documentatia poate fi depusa pentru receptie insotita de confirmiarile de primire a convocirii ficute de persoana autorizata. b) dacd suprafata din misuratori este mai mic4 decat suprafata din actele de proptietate sau cea mentionatd in cartea funciara, documentatia se receptioneaza si suprafata din misuratori se inscrie in cartea funciara numai in baza declaratiei proprietarului privind suprafafa determinata din masurdatori, conform anexei 5. In sensul prezentului regulament se considera diferenta de suprafata, diferente de +2% intre suprafata masurata si suprafata din actele de proprietate sau cea mentionata in cartea funciara. Art. 22 — Daca la receptia documentatiei cadastrale se identifica erori care depasesc toleranta admisd pentru limitele imobilelor invecinate de 40 cm pentru imobilele imprejmuite si 80 cm pentru imobilele neimprejmuite, rezultate din erorile de pozitie absoluta ale punctelor, stabilite la art.7, alin.2, se procedeaza astfel: a) se informeazi gi se convoacd persoanele autorizate care au executat documentatiile si proprietarii imobilelor in cauza, prin adresa intocmité conform anexei nr.8; b) se modificd documentatiile cadastrale pe baza solutiilor tehnice date de persoanele autorizate, cu acordul proprietarilor imobilelor, prin declaratie autentica, in termen de 10 zile lucratoare de la data convocarii. in cazul nerespectarii termenului din vina persoanei autorizate, aceasta va fi sanctionaté cu amenda sau suspendarea autorizatiei, conform art. 64 alin. (2) litera g si alin.(3) din Legea cadastrului si a publicititii imobiliare nr, 7/1996, republicata; ) in lipsa acordului proprietarilor, solutionarea se face pe cale judecdtoreasca. Art. 23 — (1) in cazul dezmembririlor-comasarilor, numarul cadastral alocat documentatiei are valabilitate un an de la data acordarii acestuia. (2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei care au primit incheieri de respingere la cartea funciara, vor fi anulate. Art.24 — In situatia in care se constata cd un plan de amplasament si delimitare, receptionat anterior este in mod eronat integrat in baza de date grafice (rotatie sau translatie), fara afectarea dreptului de proprietate a imobilului respectiv, pentru lucrarile determinate in sisteme locale de coordonate sau pentru cele integrate pe baza de coordonate grafice in sistemul de proiectie stereografic 1970, oficiul teritorial poate modifica amplasamentul imobilului in baza de date grafice iar proprietarul va fi instiintat de aceasta operatiune tehnica, prin emiterea unei adrese intocmita de inspector si aprobati de inginerul sef. Art. 25 — Elementele liniare, punctuale si de caroiaj, semnele conventionale si atributele textuale din continutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezinté modele care pot fi adaptate corespunzator in conformitate cu normele, instructiunile, standardele gi atlasele de semne conventionale in vigoare. Art. 26 — Dispozitiile cap. 3 din prezentul regulament se aplic& obligatoriu in cadrul oficiilor teritoriale care au implementat sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara. Art. 27 — In cazul imobilelor pentru care se soliciti dezmembrari, comasiri sau actualiziri ale documentatiei cadastrale si care au documentatii receptionate anterior intrarii in vigoare a Ordinului nr.634/2006 al Directorului General al Agentici Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si se constata diferente de suprafata in sensul celor prevazute la art. 21 din prezentul Regulament, se poate efectua in prealabil modificarea de suprafata, o singura data. Art.28 — (1) in cazul redepunerii unei cereri, documentatia va fi insotiti de referatul de completare sau respingere. (2) Documentatiile cadastrale intocmite in vederea exproprierilor sunt exceptate de la fluxul integrat de cadastru si carte funciara si vor primi numéar cadastral la solicitarea expropriatorului; pentru aceste documentatii nu se solicita certificatul fiscal sau adeverinta de rol fiscal . (3) Sunt exceptate de la fluxul integrat de cadastru si carte funciara cererile de atribuire a numarului cadastral, fara inscriere in cartea funciara, pentru imobilele cuprinse in anexelor 5 si 6 specificate in Protocolul incheiat intre ANCPI si UNNPR, in certificate de mogstenitor sau in adeverinte eliberate in baza legilor fondului funciar insotite de procesul-verbal de punere in posesie. Art, 29 — Anexele nr, 1-18 constituie parte integranta din prezentul regulament. CATRE ANEXA 1 OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA........0..000004+ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.........:s:sesee0eee Nr. de inregistrare *. 0... ...0d(data) oss. I, SOLICITARE INFORMATII Subsemnatul (numele gi prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizatey . cu domiciliul (sediul social) in, ceteans sts posesor al BCI seria.........Mf.ssesecseeeeee in vederea intocmirii documentatiei cadastrale teritoriul administrativ al localitatii... cadastral/topografic sau adresa _ imobilului). . pentra imobilul situat pe cat prin (tarla, parceld, nr. va solicitim urmatoarele informatii IL, CONVE! Intre mentionat si. in calitate de proprietar al imobilului mai sus ersoand fizied/juridied autorizati au convenit urmiitoarele: ly eer . va exeeuta o documentatia cadastrala pentru imobilul mai sus mentionat. 2. Termenul de executie a document data...... (exclusiv recepfia) este de. ile, incepand cu 3. Onorariul convenit pentru lucrarile mentionate la punctul I este: = conform contractului/eomenzii nr. Idata).. - de 4, Plata va fi efeetuatd prin......... Be jin urmtoarele conditii... 5, Persoana fizic& / juridicd autorizati va depune documentatia necesard receptiei si inscrierii in cartea funeiara si Va ridica incheierea de carte funciara si extrasul de carte funciard de informare. 6. Prezenta conventie se incheie in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru: a fi depus la oficiul de cadastru gi publicitate imobiliara in vederea obtinerii informatiilor solicitate i unul in documentatia supusdi {nserierii in cartea funciara. 7. Numarul de ordine al documentatiei din registrul de evidenti a lucririlor realizate gi verificate este MY... eee data... 8. Alte clauze si conditionatri Proprictarul a luat la cunostingé de prevederile at. 21,22 si 23 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1634/2006. Proprietar Executant Nume, prenume (denumire) Nume, prenume (denumire) Semnitura (sfampila) Semnatura si stampila Data * Nr. de inregistrare dat de Serviciul Arhiva si Informatii Se va completa in cazul in care nu exist’ contract incheiat cu beneficiarul ANEXA 2 CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, Ne. de inregistrare IM(lata) seve CERERE DE RECEPTIE §I iNSCRIERE ‘Subsemnatul(a) in localitatea 00 legitimat(@) cu CVBI tel./fax. sna domiciliat(a) nr, » CNP aaa prin mandatarul , emai ' vi rog s& dispuneti : 1. OBIECTUL RECEPTIEI : (i= prima inregistrare (atribuire numir cadastral); J+ inscriere actualizare documentatic cadastrald (inscrietea sau extinderea constructiilor definitive, pe un teren inscris in cartea funciari, modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafetei, descrierea dezmembrimintelor dreptului de proprietate, reconstituirea cirtii funciare pierdute, distruse sau sustrase, schimbarea categoriei de folosinté pentru o parte din imobil). IL OBIECTUL iNSCRIERT : O- intabularea * (1+ inscrierea provizoric ** Demantanna 9% goss ysc02: O- radierea **** MOBILUL este identificat prin Cartea Funciara nr. ................5 a comunei/ orasului/ municipiului wees si numirul cadastral al imobilului. wee «+ Situat in TE, seseoy DL . sara, 28D. os S@CHOT 5 ACTUL JURIDIC care justified cererea, anexat in original sau in copie legalizata : Solicit comunicarea raspunsului prin posti_] | lasediul birouluiteritorial | fax d S-a achitat tariful de: . cu codul nr. .... - lei prin chitanfa nr. DATA SEMNATURA = Drept de propriclate, uz, uuu, abit, servile, concestune, ipoled, privilegiu ee + Act sub condijie suspensiva, hottrre judeeatoreascd care nua rnasirevocabii + Incepacitate, act sub condite rezolutorie sau eu termen, locajunea, preemiunes, promisiumea de insrainare, sechestruljudictar yi asigurator schimbarea rangulutipoteci, actu in justtie asupra imobilulu th cauza, orice ate fapte sau dreptutipersonale etc. +++ Drepturi reale,ipotec,privilegu. ANEXA3 ‘CATRE, OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA. BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA. Nr.de inregistrate ......esssssool(dat.... (CERERE DE RECEPTIE, PENTRU DEZMEMBRARE/COMASARE Subsemnatul(a)... domiciliat(@) in localitatea..... sir, 5 MM...-+-5 legitimat(a) cu CVBI seria ...... nr. sess CNP 3 $€1./PAX. ce sseseeneeeee coe prin mandatarul.. Pentru dezmembrarea/comasarea imobilului/imobilelor identificat/identificate prin (adresa fiecdrui imobil, numérul cadastral, numdrul de carte funciari) va inaintim alaturat documentatia aferent&, intoemitd conform prevederilor Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, in vederea receptiei si obtinerii noilor numere cadastrale. S-a achitat tariful de cafecsosseseeee pentru serviejul cu codul nr. lei prin chitanta nr... . Data Semnatura Judetul .. Unitatea Administratiy - Teritoriala ANEXA 4 Cod SIRSUP ... Indexul cadastral al imobilelor Numar | Numirde | dresa imobilului/denumirea : carte . Observatii cadastral locului funciara ANEXA 5 CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA. BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA. DECLARATIE Subsemnatul (a) domiciliat(a) in str. legitimat (@) cu CV/BI localitated ...scssserserereeee seria . .nr. CNP . prin prezenta declar pe propria raspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in (adresa imobilului). 2 sub sanctiunile prevazute de art. 292 Cod Penal, cd nu am instrdinat imobil sau o parte a acestula. imi asum intreaga raspundere pentru punerea la dispozitia persoanei autorizate. + a urméatoarelor acte doveditoare a dreptului de proprietate. in vederea identificarii limitelor imobilului m&surat, pentru executarea masuratorilor in vederea intocmirii documentatiei cadastrale, participand la masuriitoare. Declar ca planul de amplasament gi delimitare intocmit pentru imobilul proprietatea mea, corespunde cu situatia existent in teren, nu existi litigii pe rolul instantelor judecatoresti in legatura cu limitele imobilului si am luat la cunostinta de suprafata terenului, asa cum a fost ea determintd de persoana autorizata. (nume, prenume), autorizatie seria___nr. , conform identificarii in teren. Alte mentiuni... Data Semnitura proprietar, Data in prezenta persoanei autorizate Semnatura Model de parafa 60mm Anexa nr. 6 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Nume si prenume. Functia 18 mm Nr. Inregistrare /data, ANEXA7 OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA BIROUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA, Referat nr. M(din data) La cererea (nr.inregistraré), Ndata inregistrarii) Domnului/Doamnei Domiciliul, Analizind cererea dumneavoastra privind receptia si inscrierea in cartea funciara inregistraté. sub nr. /data, pentru imobilului situat in unitatea adminis teritoriala (UAT) s(adresa). este necesar ca, in maxim 10 de zile de la data comunicarii, s& prezentati la: I Cadastru* 1A Noti de completare (urmitoarele documente) IB Nota de respingere a receptionarii documentatiei cadastrale — (se completeaza in cazul neprezentarii documentelor solicitat, depdsirii termenului limita: stabilit prin referatul de completare sau documentatie incorectd) [ | Inspector, I Publicitate imobiliara: IIA Nota de completare ( urmdtoarele documente) IIB Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial (se completeaza daca existi piedici in cea ce priveste efectuarea inscrierii in cartea funciard) Asistent-registrator, * Refératul de completare poade fi emis si separat de inspectorul de la cadasiru saw asistentul-registrator ANEXA8 OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, Citre, DUD-na/S.C Domiciliul/Sediul Avand in vedere cererea inregistrata sub num&rul din data ¥ va rugim : a pana la data de , si depuneti la registratura OCPUBCPI, cu sediul in str. mr. tel/fax. actele mentionate in referatul anexat, necesare completirii documentatiei cadastrale. la data’ de, ora camera nr, > la sediul din, str. nr._ tel/fax. si va prezentati pentru lamuriri suplimentare necesare solutionarii documentatiei cadastrale, in cazul in care neprezentirii la termenul stabilit, cererea dumneavoastra urmeazi a fi respi i, conform art.49 coroborat cu art. 50 alin.1 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata. Data INSPECTOR / REGISTRATOR. Anexa 10 Descrierea lucririlor topografice si geodezice > date privind localizarea si identificarea imobilului; > descriere generali a luci ® metode si aparaturd utilizate la masuratori; » sistemul de coordonate; > modul de materializare a punctelor de pe limita imobilului; ® starea punctelor geodezice utilizate; > inventarul de coordonate pentru punctele refelei de ridicare si indesire determinate in cadrul lucririi; ® descrierile topografice ale punctelor retelei de ridicare si indesire determinate in cadrul lucrarii. Executant Semnitura si stampila Data intocmirii Anexa I1 Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 500 Intravilan/Extravilan [Nr cadastral Suprafata ‘Adresa_imobilului Cartea Funciar’ nr UAT al. hese : n ‘A, Date referitoare la teren ones Camponede Suprafaa*** Menjiuni 1 Ce 177 Tmprejmuit cu gard de beton Total 177 B, Date referitoare la construc{il Cod] Suprafaja construtt la sol sae constr. (im) f C1 B Sup. const. desfiguraté = 146 mp C2 9 Sup. constr desfigurati'= 9 mp 3 12 Sup. eonstr, desfiguratsi= 12 mp Total 100 INVENTAR DE COORDONATE Executant, Sistem de proiecte: ..... Pet. Em) N@ Semnitura gi lampila 1 354 110,903 3a4830.460 2 $54079.411 344801241 Data 3 354061,082 344819,322, Se confirma suprafata din misuritori si 4 354087,840 344848811 introducerea imobilului in baza de date Paratfa Suprafata misuratd=1177 mp Semnatura gi nt. inregistrare/data*® Stampila BCPI * Tn situatia in care exist numere cadastrale penira imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral, ** Reprezint’ nr. inregistrare/data de la cerere de receptie si inscriere (anexa 2) *** Suprafafa se va rotunji la mp Anexa 12 RELEVEU APARTAMENT Scara 1: 100 Nr. Cadastral al terenului Suprafata terenului_| Adresa imobilului Cartea Funciara colectiva mr. UAT Cod unitate individuala (U) CF individual Baa J ae ai fle 1 fs | ®| 3.50 | 3.44 rr io 356 ® .00} 2 L/ L/ © 350 Nr Denamire Suprafafa will ‘fncipere ‘fnelpere [mp] T Domitor 1 10.35 2 Sufragerie 18.00. 3 Domnitor 2 72:30 4 Vestibul 6,70 3 Bucatarie 8.50 6 Camara 1.25 7 WC Serviciu 2.20 3 Baie 430 9 Debara_ 0,50 Suprafatai Utila = 64.30 mp 70 Bateon | 3.50 ii Balcon 2 3.70 12 Baleon 3 3.20 Suprafati Totala = 75.00_my Executant, Data (Nume, prenume, semnaturi, stampili) Wr Recenientt inregistrare/data ‘Semnatura gi parata ‘Stampila BCP *Reprezinti nr, inregistrare/data ceretii de receptie sin soriere (anexa 2) Adresa imobilului UAT. TABEL DE MISCARE PARCELARA (FISA IMOBILULUD), Nr. cadastral ANEXA 13 A. TEREN SITUATIA DIN ACTE SITUATIA ACTUALA Tdentificator | Suprafafa 3: Nrparcela/ = repens | 288) accaepopiane | urpacets’ | dance | PE | ceo | vewiendiadiiad | ROP parte imobilului se masurata nr topografic | _ (mp) de folosints B. CONSTRUCTIE SITUATIA DIN ACTE SITUATIA ACTUALA 7 Suprafaté Cod ; ropa |S) accacpopiene | deane | Decseermnnmatue | consenener | nemneemmonnnn | OPE parte 3 ‘masurata (mp) destinatie NOTA: se explic& modificarile intervenite cu privire la descrierea imobilului, constatate la teren fata de situatia din acte, dach este cazul Recepfionat Intocmit ANEXA 14 Proces - verbal de predare a amplasamentului imobilului situat (adresa imobilului) Incheiat la data in temeiul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, in conformitate cu Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, Subsemnatul (domiciliul, CNP), persoana fizica autorizaté, autorizatie seria. , nr. ___clasa/categoria __ am_predat amplasamentul pentru imobilul situat in (adresa imobilului), proprietarului imobilului sau mandatarului_acestuia (mume si prenume), (domiciliul, CNP). Coordonatele punctelor care definesc amplasamentul [Nr. crt. E(m) N(m) Descriere punct Am predat Am primit Persoana fizica autorizati Proprietar Prezentul proces-verbal a fost incheiat in exemplare . Anexa 15 Fis de masuratori prin tehnologie GPS in cazul retelelor de indesire (coneetate prin masuratori de punctele de triangulatie ordinele I-IV gi reteaua GPS clasele A i B) se vor preda: © figele tehnice ale echipamentelor utilizate: denumire, tip gi serie receptor, nr. de frecvente, tip antend, proprictarul echipamentelor; © coordonatele plane (XS,YS) in plan de proiectie Stereografic 1970 (Stereografic Bucuresti) ale punctelor comune (si a cotelor normale MN75, pentru transformari 3D) utilizate la realizarea transformarii de coordonate 2D (respectiv 3D); schema cu dispunerea punctelor determinate si vectorii masurati (schita retelei); © coordonatele plane (XS,YS) in plan de proiectie Stereografic 1970 (Stereografic Bucuresti) ale punctelor comune (si a cotelor normale MN75, pentru transformari 3D) utilizate la realizarea transformarii de coordonate 2D (respectiv 3D); © tabelul sesiunilor de misur&tori efectuate (punctele stationate, data si intervalul orar de stationare, intervalul de inregistrare utilizat, inaltimea si tipul antenei in fiecare punct stationat): © fisiere pe suport magnetic, in format RINEX' continnd misuratorile efectuate, inclusiv cele achizitionate din alte surse (stati GPS permanente), denumirea punctului, inaltimea corecta si tipul antenei, intervalul de inregistrare; ® rezultate ale prelucrarii vectorilor (bazelor) masurati (coordonate relative sau distante inclinate, indicatori de precizie) prezentate in format la alegere; © coordonatele compensate ale punctelor gi precizii in-sistem cartezian geocentric (X,Y,Z) si/sau clipsoidal (B,L,h) aferente elipsoidului WGS84 sau GRS80 gi rezultatele transcalculului in sistem de referint4 national (XS,YS) pentru punctele determinate, optional cota normal (MN75) determinata prin. transformare de coordonate 3D; parametrii determinati gi utilizati la realizarea transformarii de coordonate (2D sau 3D); c.m.p. a unitatii de pondere si corectiile aferente punctelor comune rezultate Ia transcalculul de coordonate; © valorile ondulatiilor geoidului in cazul utilizirii acestora, Forma de prezentare a rezultatelor intermediare si finale este precizata in tabelul urmator, care include numarul maxim de elemente posibil a fi predate. [ COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (¢lipsoid WGS84 sau GRS80) Pcr Xw Yw Zw By Ly Hy ‘COORDONATELE. ‘OTELE PUNCTELOR COMUNE (élipsoid Krasovski 1940) PCr x: Y: HY N® Be Lx Wy XV Ziq PARAMETRIT LOCALI DE TRANSFORMARE (HELMERT) pt.transformare 3D: (AX.dY,dZ,m,rx,ry,t2), So, Vx,Vy.Vz__pt.transformare 2D: (dx,dy.m.r), So, Vx.V3 ‘COORDONATELE PUNCTELOR NOI_(elipsoid WGS84 sau GRS80) 51 PRECIZIT PCT Xw Sw Yw Sy Zw Sew Bw Sp ew Si Hy Si COORDONATELE PUNCTELOR NOI (clipsoid Krasovski si/sau plan de proiectie) PCT Xx Yq 2x By Ix Bic Xs Ys N* Hy *- numai pentru transformiiri 3D; ** -in cazul fn care se cunoaste pentru tranformari 3D Notatii utilizate: (Xw,.¥w,Zw) ~ coordonate carteziene geocentrice ~ elipsoid WGS84/GRS80 (Xx. ¥Zx) — coordonate carteziene geocentrice ~ elipsoid Krasovski 1940 (By,Lw,Hw) — coordonate elipsoidale — elipsoid WGS84/GRS80 (By,LxHx) — coordonate elipsoidale — elipsoid Krasovski 1940 (Xs,¥) — coordonate plane — plan de proieetie national (dX,dY,m,rx) sau (AX,dY,dZ,m,rx,ry,12) - cei 4 (7) parametri ai unei transformari Helmert 2D(3D) S,- e.mp.a unit&tii de pondere, Vx,Vy,(Vz) - corectii in punctele comune utilizate in transf. Helmert Hy~ cote normale in sistem de referin{a national (MN1975) Saw, Siw» Szw— precizia de determinare a coordonatelor earteziene geocentrice Sow » Siw + Saw ~ precizia de determinate a coordonatelor elipsoidale Nx ~ ondulatia (cvasi) geoidului (relativ la elipsoidul Krasovski 1940) Anexa 15 Fis4 de masuratori prin tehnologie GPS in cazul retelelor de indesire (conectate prin masuratori de punctele de triangulatie ordinele I-IV si refeaua GPS clasele A si B) se vor preda: © fisele tehnice ale echipamentelor utilizate: denumire, tip si serie receptor, nr. de frecvente, tip antena, proprietarul echipamentelor; © coordonatele plane (XS,YS) in plan de proiectie Stereografic 1970 (Stereografic Bucuresti) ale punctelor comune (si a cotelor normale MN75, pentru transformari 3D) utilizate la realizarea transformarii de coordonate 2D (respectiv 3D); © schema cu dispunerea punctelor determinate si vectorii masurati-(schita retelei); © coordonatele plane (XS,YS) in plan de proiectie Stereografic 1970 (Stereografic Bucuresti) ale punctelor comune (gi a cotelor normale MN75, pentru transformari 3D) utilizate la realizarea transformirii de coordonate 2D (respectiv 3D); * tabelul sesiunilor de masurStori efectuate (punctele stationate, data si intervalul orar de stationare, intervalul de inregistrare utilizat, inaltimea i tipul antenei in fiecare punct stationat); © figiere pe suport magnetic, in format RINEX' continand masuratorile efectuate, inclusiv cele achizitionate din alte surse (stati GPS permanente), denumirea punctului, iniiltimea corectd gi tipul antenei, intervalul de inregistrare; © rezultate ale prelucrarii vectorilor (bazelor) masurati (coordonate relative sau distanfe inclinate, indicatori de precizie) prezentate in format la alegere; © coordonatele compensate ale punctelor si precizii in sistem cartezian geocentric (X,¥,Z) sau elipsoidal (B,L,h) aferente elipsoidului WGS84 sau GRS80 si rezultatele transcalculului in sistem de referint& national (XS,YS) pentru punctele determinate, optional cota normala (MN75) determinata prin transformare de coordonate 3D; parametrii determinati si utilizati la realizarea transformarii de coordonate (2D sau 3D); emp. a unititii de pondere si corectiile aferente punctelor comune rezultate la transcalculul de coordonate; © valorile ondulatiilor geoidului in cazul utilizarii acestora. Forma de prezentare a rezultatelor intermediare si finale este precizati in tabelul urmator, care include numéarul maxim de elemente posibil a fi predate. ‘COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (¢lipsoid WGS84 sau GRS80) pcr Xw Vw Zw By Ly Hy COORDONATELE si COTE! PUNCTELOR COMUNE (elipsoid Krasovski 1940) PCT Xs _Y. Wy ONY, BA Le H* Xie We Ze PARAMETRI LOCALT RANSFORMARE (HELMERT) pl.transformare 3D: (AX,dY,dZ,m,rx,ry,r2), So, Vx,Vy.Vz__ pt-transformare 2D: (dx,dy.m.r). So, Vx.Vy COORDONATELE PUNCTELOR NOI (lipsoid WGS84 sau GRS80) si PRECIZIT PCT Xw Siw Yu Sw Zw Sw Bw Spy Ly Siw Hw Suw COORDONATELE PUNCTELOR NOI (clipsoid Krasovski si/sau plan de proiectie) PCT Xx Ye 2 Bx Lx ‘Hix Xs Ys NF Hy -numai pentru transformiri 3D; ** - in cazul fn care se cunoaste pentru tranforméri 3D Notatii utilizate (Xw,¥v.Zy) ~ coordonate carteziene geocentrice ~ elipsoid WGS84/GRS80 (Xx,¥ «,Zx) ~ coordonate carteziene geocentrice — elipsoid Krasovski 1940 (By,Lyy.Hw) — coordonate elipsoidale ~ elipsoid WGS84/GRS80 (Bk.Lx.Hx) — coordonate elipsoidale ~ elipsoid Krasovski 1940 (%s,¥)— coordonate plane ~ plan de proiectie national (dX,dY.m,rx) sau (4X,dY,dZ,m,rx,ry,t2) - cei 4 (7) parametri ai unei transformari Helmert 2D(3D) S,- emp. a unitatii de pondere, Vx,Vy,(Vz) - corectii in punctele comune utilizate in transf: Helmert Hy — cote normale in sistem de referintd national (MN1975) Ssw, Syw. Szw— precizia de determinare a coordonatelor carteziene geocentrice Saws Siw » Sw - precizia de determinare a coordonatelor elipsoidale Ng — ondulatia (evasi)geoidului (relativ la clipsoidul Krasovski 1940) Anexa 16 Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare/comasare Scara 1: 500 Intravilan/Extravilan Nr. cadastral Suprafata ‘Adresa imobilului Cartea Funciara nr. UAT Tabel de migcare parcelara pentru dezmembrare/comasare imobil Situatia actual Situatia viitoare (Gnainte de dezmembrare/comasare) (dupa dezmemibrare/comasate) Wr Categoria Categoria ”) folosings s ” folosings Total Executant, Parafa Semnitura gi stampila ‘Semnatura si nr. nregistrareldata** Stampila BCPI Data in situagia in care existd numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece nurmdrul cadastral ** Reprezint& ne. fnregistrareldata de la cerere de receptie i Inseriere (anexa 2) * Suprafata se va rotunji la mp Anexa 17 Primaria. Nr. EE ‘CERTIFICAT de atestare a edificirii/extinderii constructiei Urmare a cererii inregistrate cu mr. de mai sus, de catre , se adevereste de noi ca pe terenul situat in ; inscris/neinscris in cartea funciara or. » a localitatii , cu nr. cadastral/topografic , identificat cu actul de proprietate. ¥ exista o constructie edificata in anul , descrisi in documentatia anexata. Edificarea/extinderea constructiei este realizaté fara autorizatia de construire. Prezentul certificat s-a eliberat pentru inscrierea constructiei in cartea funciara, in conditiile art. 55 alin.(1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata. Primar, Secretar, Anexa 18 Proces - verbal de vecinatate a imobilului situat in incheiat la data in temeiul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata si in conformitate cu Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, Subsemnatul/a (nume, prenume, domiciliul, CNP) declar sub sanctiunea prevazuté de art.292 din Codul Penal cA planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul proprietatea mea, situat in (adresa imobilului), corespunde cu situatia existent in teren si nu exista litigii pe rolul instantelor judecatoresti in legdtura cu limitele imobilului. Declar c& am luat la cunostinta de propunerea de modificare a suprafetei terenului, conform identificirii executate de persoana autorizata (nume, prenume), autorizatie seria. nr, Subsemnatii, proprietari ai imobilelor invecinate: 1 (domiciliul, CNP), 2. (domiciliul, CNP), 3 (domiciliul, CNP), 4 (domiciliul, CNP), am procedat la recunoasterea limitei si vecinatatilor imobilului mai sus mentionat, dupa cum urmeaza : Limita , vecin cu imobilul (adresa imobilului) Limita , vecin cu imobilul (adresa imobilului) Limita , vecin cu imobilul (adresa imobilului) Limita , vecin cu imobilul (adresa imobilului) Modalitatea de imprejmuire a imobilului, forma, traseul limitei si numele/denumirea vecinatatilor sunt in conformitate cu planul de amplasament si delimitare anexat, semnat de noi, care face parte integrant& din prezentul proces-verbal. Subsemnatii proprietari ai imobilelor invecinate cu imobilul in cauz’, recunoastem, sub sanctiunile previzute de art. 292 Cod Penal, limitele stabilite prin prezentul proces- verbal si PAD anexat, am Iuat la cunostinti de propunerea de modificare a suprafetei terenului, suntem de acord cu acestea si nu avem nici un fel de litigiu de hotar cu imobilul mentionat mai sus. Prezentul proces-verbal a fost incheiatin___ exemplare. Proprietar Proprietarii imobilelor invecinate ANEKA® Cartea Funciara Colectiva ar. | var ‘A. Partea | - DESCRIEREA IMOBILULUI Tread Descrierea arora Suprafata toronutui impy_[_Obsarvati Ne cartes Funct Toa Deseraea parr comune Tne