Sunteți pe pagina 1din 16

Ecologia – o şansă pentru mileniul trei

Nr. 11 (333) Noiembrie 2019

Publicaţie de ecologie, turism şi cultură Director: Alecu Reniţă

Niciodată toamna nu fu mai frumoasă...

Toamna în ţinutul Lăpuşna Foto: Alecu Reniţă

BASARABIA MEA
Alecu RENIŢĂ

Î
ntr-o lume întoarsă cuvânt de taină ești, dacă timp de o viaţă îţi O simfonie a veșniciei și frumuseţii mă înso- rează și se rânduiesc orizonturile pe harta
pe dos, ai sentimen- caut sensul și descifrarea, fără să-ţi înţeleg ţea, deschizându-mi panoramele de basm matinală a cerului, – atunci, în acele clipe
tul zădărniciei să până la capăt tăcerile, supliciile și martirii? și drumurile de dor. Mă mișcam printre divine am simţit străfulgerarea și revelaţia
scrii, cu inimă de îndră- Spune-mi ce ești, cine ești tu, Basarabie, – oameni binevoitori, printre locuri fascinan- – altarul pe care îl căutam de atâta vreme e
gostit, despre Baștină, Părinţi, Credinţă, pământ roditor de la margine de Ţară, hotar te, mănăstiri rupestre, icoane îmbătrânite, cu mine, e peste tot unde mă mișc, e chiar
Patrie. Mai ales când simţi nevoia să nu te de civilizaţie latină, vatră râvnită, abandona- biserici uitate, rugăciuni abia șoptite. Mă Basarabia întreagă!
asemeni cu un robot răblăgit, ci să atingi tă și uitată, arcași încremeniţi pe crenelurile lăsam vrăjit de peisajele blânde, întinse ca Uneori, îngerii se lasă din ceruri și vin pe
lucrurile sfinte cu aripi de înger păzitor, să cetăţilor de pe Nistru, misionari de credinţă o salbă de mărgăritare de la Cristineștii lui pământurile nedreptăţite să aline suferinţele
miști ușurel dantela de la fereastra copilăriei, creștină, carte de rugăciuni cu filele rupte, Hașdeu de lângă Hotin până la Ismailul și durerile oamenilor umiliţi și năpăstuiţi.
să revezi cuibul matern și chipurile dragi, să răzeși neîncovoiaţi de hoardele de nomazi, mareșalului Averescu de pe Dunăre, de Unii îngeri, văzând răbdarea cristică a basa-
deschizi larg ochii și să savurezi priveliștile logos al Domnului și cuvânt al lui Eminescu, la Suliţa de pe Prutul de Sus până la Șaba rabenilor și dâra de sânge lăsată de istoria
din pragul casei părintești, să alergi prin poligon de experimente moscovite, casă fără de la gura Nistrului, de la mănăstirile din lor, au luat chipul localnicilor și au rămas să
ierburile primăverii și să te speli cu roua de ușă, zbor frânt, hartă sfâșiată de străini, apropierea Carpaţilor până la nisipurile vieţuiască între ei, împrăștiind în sufletele
dimineţii, să te oprești pe malul râului ce neam de vulturi în colivie, românime de de aur de la Budachi, de pe ţărmul Mării nedreptăţiţilor seminţele iubirii, omeniei și
străbate vatra satului și să asculţi poveștile sacrificiu? Ce ești tu, baștina mea? Care Negre. Oriunde mă purtau drumurile, încrederii în justiţia lui Dumnezeu. Poate
Naturii depănate de apa curgătoare, să pri- este destinul și rostul tău în lume? Încotro descendenţii legendarilor domnitori mol- de aceea, în localităţile basarabene, chipu-
vești păsările cerului și să le rogi să-ţi spună îţi duci rana neînchisă și crucea îmbibată de doveni, îmi arătau cu mândrie casele lor rile mamelor, copiilor și ale bătrânilor par
cum arată Patria ta de la înălţime. În această sânge nevinovat? iubitoare de fraţi, iar dulcea limbă română desprinse de pe icoane sau de pe frescele cu
lume pe dos te încearcă sentimentul, de ce să Basarabie, vatră de rugăciune, catedrală desprinsă de pe buzele basarabenilor – o îngeri din biserici. Nici o nenorocire și nici
evadezi din sufletul viu al limbii române și de pelerinaj în aer liber. Ţi-am căutat altarul adevărată victorie în faţa străinătăţii – părea o crimă abominabilă comise de Rusia ţaristă
să te arunci în fluviul otrăvit al cinismului ani în șir. Am tăiat cărări noi spre locuri o minune învăluită între balada lui Ciprian sau sovietică – dezmembrarea Ţării, ocupa-
și derizoriului, al cuvintelor moarte, golite ascunse, am scotocit în grotele din stâncile Porumbescu și rapsodia lui George Enescu. rea Basarabiei, asasinarea elitelor românești,
de scânteia divină? Nistrului, Prutului și Răutului, am atins De la un drum la altul, de la o mărturisire a masacrele colective, arestările, deportările,
O putere răbufnită din adâncuri te face să pietrele sfinţite din zidurile cetăţilor voie- unor mari inimoși la alta, mă convingeam că prigonirea lui Hristos, incendierea lăcașelor
îmbraci în metafore frumuseţile descoperite vodale, am colindat văile, luncile și colinele altarul pe care îl căutam, nu fusese răpit sau sfinte, desproprietărirea, comunizarea – nici
de-a lungul anilor, te îndeamnă să aduni înveșnicite de târguri și sate cu hrisoave distrus, că se afla la loc sigur, iar rugăciunile un experiment diabolic nu le-a schimbat
vârstele și anotimpurile vieţii într-o imagi- domnești. Pelerinajul meu spre altarul tău se înălţau, după secole de asuprire, în aceeași originea, limba și seminţia, nu le-a zdrun-
ne-simbol sau într-o baladă fără sfârșit, te tăinuit derula pe o hartă a memoriei stră- limbă a lui Dosoftei, Creangă și Mateevici. cinat temeliile și nu i-a oprit din drumul lor
îmbunează până începi să le mărturisești vechi, o hartă transmisă din tată în fiu ca Ce bucurie să descopăr că nimic esenţial de a ajunge Acasă, la stupul-matcă, de a fi
tuturor compatrioţilor că Icoana meleagului pe un jurământ și datorie sacră. Dealurile din substanţa românească, a peste patru împreună cu tot roiul, cu tot neamul româ-
natal se păstrează în suflet și se transmite îmbrăcate în codri seculari, șesurile pes- milioane de băștinași, nu se amestecase cu nesc. Fiindcă pentru basarabenii get-beget,
din generaţie în generaţie ca cea mai de preţ triţate de flori, costișele brodate în verde, rasa nomado-mongoloidă năvălită dinspre indiferent de regimuri, Acasă a însemnat
avere și moștenire. Patria?! Ce o fi? Un zbor lanurile poleite cu aur, orizonturile pierdute Est, cu aere de stăpână. Ce tresărire prevesti-
totdeauna România întreagă – cea de la
de renaștere continuu peste casa de Acasă, în depărtări chemătoare – toate purtau în ele toare, ce fior necunoscut m-a străbătut, la un
Nistru până dincolo de Tisa și Dunăre, din
un zbor blând prin paradisul în care se află iubirea Creatorului și prospeţimea începu- răsărit de soare, într-o dimineaţă de gustar,
Carpaţi până în Dobrogea și Marea Neagră.
tot neamul tău, de la începuturi și până în turilor. Basarabia, ce splendoare alunecată când, de pe o stâncă uriașă înălţată peste
eternitatea lui? Iar tu, Basarabia mea, ce din palmele lui Dumnezeu la facerea lumii! apele Nistrului, priveam cum se transfigu- Continuare în pag. 2
DESCOPERĂ MOLDOVA! Noiembrie 2019

BASARABIA MEA Călătorie pe Nistru: de la Socola la Poiana (2)


Continuare din pag. 1

L
a o aruncătură de băț de Vadul
Basarabie, ce fericire e pentru mine că m-am născut în
Rașcov se află frumosul sat
Casa Ta și sunt al tău, că m-ai lăsat să mă contopesc cu lup-
Socola, renumit datorită stân-
tătorii tăi și să mă fac una cu pământul tău martirizat. Cum
cilor semeţe și a schiturilor săpate în
să-ţi mulţumesc, Basarabie, că mi-ai îngăduit să te iubesc în
aceste pietre milenare.
timpurile, când iubirile erau interzise și condamnate!? Ce
cuvinte de recunoștinţă să-ţi aduc că atunci când erai singură, Silvia URSUL
părăsită și ostracizată, fiindcă priveai cu jind peste Prut, ai
avut încredere și m-ai acceptat să fiu împreună cu tine, în Socola, suspendată
carcera lor, în GULAG-ul lor. Poate, după atâţia ani de tăcere, între cer și pământ,
îndrăznesc să te privesc în ochi și să-ţi mărturisesc, fiindcă mi s-a înfățișat plină
tu ești veșnică, iar ceasul meu e trecător – la școală și în anii de farmec. M-a făcut
de studenţie stăpânii de la Moscova m-au învăţat să le iubesc s-o botez cu numele Urme ale crestinătăţii deasupra Socolei
ţara lor, nu pe a mea. Cei mai erudiţi profesori universitari ne de „Meteora moldo-
venească”, cu referire la unul dintre cele
cultivau abil dragostea faţă de Rusia și dispreţul amestecat cu
mai mari complexe de mănăstiri ortodoxe
ură faţă de România. Și eu, împreună cu generaţiile de după din Grecia, construite pe piloni din piatră
război, am primit, un pașaport fals, cu o identitate falsă. Ca naturală (Meteora, în sensul etimologic de
să nu mori de foame și să fii în rând cu lumea resemnată, „meteorit”, înseamnă ad literam „mijlocul
pentru o bucată de pâine străină, regimul te obliga să minţi cerului” sau „suspendat în aer”). La fel ca
frumos, să amăgești convingător consângenii, să îndrugi și la Meteora, la Socola au trăit din vremuri
cu nerușinare că moldovenii au fost smulși din robie, din îndepărtate pustnici care au decis să-și
ghearele românilor și eliberaţi de armata roșie. Condiţiile dedice viața lui Dumnezeu în cea mai aspră
înjositoare le impunea regimul, dar persoana decidea să le sihăstrie. Acest complex rupestru (care îl
accepte sau nu. Pentru oamenii de creaţie, minciuna com- întrece cu mult pe cel de la Orheiul Vechi)
binată cu românofobia, era scara pe care urcau în „raiul” se întinde o distanță de șapte kilometri
Moldovei Sovietice. Foarte mulţi s-au dus în mormânt, fără de-a lungul Nistrului. Cercetările arată
să se pocăiască, fără să-și ceară iertare de la poporul pe că aici sunt peste 80 de peșteri așezate în
care l-au schilodit și îndobitocit. Creierul mutilat al mol- mai multe nivele. Câteva din aceste peșteri
(chilii) au aproape 1000 de ani vechime,
dovenilor poartă numele tuturor celor care au colaborat cu
datând din perioadele timpurii de răspândi- Cascada din Rezervaţia „Poiana-Curătura”
ocupanţii, au elogiat puterea sovietică și au minţit conștient re a creștinismului în această parte a lumii.
că moldovenii nu sunt români, vorbesc o altă limbă decât Majoritatea din ele rămân ascunse din cauza
româna, iar ţara lor e URSS, și nu România. În timpurile pădurii ce acoperă o mare parte din masivul
cele mai mârșave, când eram scuipat – și de cei de sus și de pietros. Din acest motiv au rămas puțin
cei de jos – de străini și colaboraţioniști pentru credinţa mea cercetate, mai ales că multe sunt accesibile
românească, nu am acceptat de dragul carierei profesionale, doar pentru cei care pot face alpinism. Eu
să rostesc, pentru protocol sau ritualul de angajare, măcar o mi-am promis că într-o bună zi voi reveni
silabă împotriva României și a Neamului românesc. Silă și aici pentru a escalada întreaga stâncă și a
milă mi-a fost și îmi este de corul trădătorilor, fariseilor și scotoci complexul rupestru pe la toate eta-
rătăciţilor. În faţa lui Dumnezeu vii singur, cu viaţa ta, cu fap- jele ca să văd chiliile celor care înălțau rugi,
tele bune și rele, cu păcatele tale, nu cu regimul sau partidul privind către frumosul Nistru prin fereastra
pe care le-ai servit. Mă simt curat și demn în faţa Ţării mele săpată în stâncă. Mă trec fiorii doar când Nistrul, drumul pe apă de la Socola la Poiana
mă gândesc cum au creat tot acest complex
– România! În anii de ocupaţie sovietică, contrar ideologiei spatele satului, pe care coboară seara turme- când boierul polonez avea în stăpânire o
alambicat de camere, culoare, intrări și ieșiri
oficiale, am spus haitei comuniste de la Chișinău, cu preţul în rocă pură... le de capre și oi înapoi spre case. Istoricii au uriașă plantație de viță de vie. Pivnițele
libertăţii mele, că Basarabia este românească, nu rusească. Am urcat pe stânca din spatele satului găsit pe aceste locuri urmele unei așezări ale gândite și proiectate de nobil aveau avan-
De-a lungul vieţii mele, când toţi considerau că Uniunea pentru a admira priveliștea de milioane ce se cărei vestigii aparțin culturii cucuteniene. tajul că erau apărate din 3 părți de uscat
Sovietică va fi veșnică, nu am fraternizat cu comisarii roșii, deschide din vârful semeț. Aici apele Nistru- Din păcate, cercetările au fost sumare și au de către pantele accidentate și împădurite,
nu am intrat în partidul lor, nu am îndoctrinat moldovenii și lui sunt despărțite de o mică insulă invadată scos la lumină doar câteva dovezi istorice. ceea ce îngreuna accesul către depozitele
nu am elogiat ocupanţii. Pentru mine, Basarabia a avut și are de sălcii, însă se unesc imediat și trec leneș Totuși, aceasta a permis celor interesați de răcoroase. Singura parte mai expusă era
chipul frumos și blajin al mamei mele nemuritoare. România pe lângă sat. Alunecă, apoi, aidoma unui istoria Nistrului să creioneze o imagine a dinspre Nistru, însă pe acolo trebuia să
e tot ce am mai sfânt și, visez, ca în tinereţea mea, ca în anii șarpe spre alte ținuturi pe care le intuiești vremilor pierdute în negura timpului, când ajungi cu barca sau să fii înotător foarte bun
de Eliberare Naţională, să prind măreaţa Zi a Reîntregirii după meandrele fluviului ce curge de mii oameni preistorici salutau Nistrul în fiecare ca să ajungi la licoarea lui Bachus ascunsă
naţiunii române. de ani prin peisaje spectaculoase. dimineață, aidoma locuitorilor de astăzi ai în măruntaiele pământului. Din păcate, nu
La Socola, fața stâncii care dă spre Nistru Socolei. se cunoaște nimic mai mult despre acest
S-a crezut că moldovenii și-au pierdut memoria, limba,
e de-a dreptul verticală, înghesuind ca într-o Ce s-a ales din așezările astea, vă stăpân al locului, de casa în care trăia sau de
originea și Ţara. Nu este adevărat! S-a crezut că înghiţită de întrebați? De ce se găsesc doar urme, linii activitatea pe care o avea la Poiana. Ne-au
imperiu, Basarabia a dispărut fără urmă în oceanul slav. Nu strâmtoare micul sat ce se întinde mai mult
de-a lungul decât de-a latul. Câteva minți de fundații sau pietre rătăcite prin plantații rămas pivnițele, ca niște martori muți, ai
este adevărat! Ea a înviat din morţi, și „cu moarte pe moarte de viță-de-vie? Istoricii zic așa: cetățile vremurilor în care satele Nistrului fremătau
mai șmechere au găsit niște poteci subțirele
călcând”, vine la tine, pentru totdeauna – România mea, care merg în zig-zag, pe unde urci mai astea mai trăiesc și astăzi; sunt în gardurile de viață. Prin aceste pivnițe m-am plimbat
România noastră. E crezul unui român basarabean, e crezul mult de-a bușilea, dar care te răsplătesc cu gospodarilor, în pereții caselor care stau să și eu și m-am mirat de calitatea foarte bună
neamului românesc din Basarabia. o priveliște superbă odată ce ajungi în vârf. se prăbușească, în orice construcție pentru a lucrărilor, a felului în care piatra fixată în
Alecu RENIŢĂ Eu am ales o altă cale: drumeagul mai lat din care a fost nevoie la un moment dat de piatră pământ a rămas acolo timp de sute de ani,
gata prelucrată. Cetățile nu au dispărut, așa a felului în care bolțile beciurilor au rămas
cum nimic în natură nu dispare: totul se aproape intacte, au păstrat răcoarea prinsă

SATELE MOLDOVEI
transformă. Poate că și casele de astăzi vor în ele și mai pot rezista încă sute de ani de
ajunge să se regăsească în cine știe ce temple acum încolo.
ridicate de urmașii noștri. La o aruncătură de băț de aceste beciuri
Istoria pietrei e aceeași pe toată întinde- începe Rezervația peisagistică Poiana-Cură-
rea Nistrului: aproape la orice aruncătură de tura, o arie protejată ce se întinde între satele
băț se află fantoma vreunei cetăți, rămasă și Poiana (Șoldănești) și Tarasova (Rezina).
astăzi, sub altă formă, în propriile noastre La o mică depărtare de Nistru, pe niște roci
așezări. îmbrăcate în mușchi, curge o cascadă mică
La Poiana, următoarea noastră destinație, ce izvorăște de sub calcare puternic minera-
ne-am convins de același lucru. Aici, între lizate. De fapt, apa este neobișnuită și destul
versanții abrupți și stâncoși, acoperiți de de rară pe la noi: are un conținut înalt de
copaci și tufișuri, au fost scoase la lumina magneziu și concentrație foarte joasă de cal-
zilei oseminte din paleolitic și eneolitic (anii ciu. Cascada se revarsă pitoresc peste toate
4000 – 3000 î. Hr.), iar istoricii au estimat etajele de piatră, peste straturile de mușchi
că au existat mai multe așezări ce datează pufoși ca niște bureți. Locul acesta ascuns
din diverse epoci (anii 400 – 200 î. Hr., anii prin pădurile nistrene mi-a fost descoperit
900 – 1200 d. Hr. sau chiar secolele 1400 – vederii de Alex Guțaga de la Kayakingtours.
1600 î. Hr.). md, care a știut unde anume să oprească
Dintr-o perioadă mai recentă datează barca din drumul ei pe Nistru, s-o tragă la
rămășițele unui conac, despre care se zice mal și să găsească poteca spre cascada ne-
Satul din imaginea publicată la concurs în luna octombrie este Socola din raionul Șoldănești. Face parte că ar fi polonez. Din el au rămas doar niște marcată pe nici o hartă cunoscută de mine.
din comuna Vadul-Rașcov. Este atestat în 1586. Răspunsul corect ne-a fost transmis de: Alexandru Malenchi pivnițe destul de bine conservate (dacă luăm Moldova, străbătută la pas (pe dealuri)
din Pârlița, Ungheni; Maia Zlotea, Maria Buga și Radu Carbinschi din Mereni, Anenii Noi. Câștigătorii vor în considerare faptul că au fost bombardate sau cu ajutorul vâslei (pe râuri) e foarte
primi câte un calendar de masă pentru anul 2020. Concursul continuă! Cei care vor recunoaște localitatea în timpul celui de-al doilea război mondial). pitorească! Dacă v-am intrigat, vă îndemn să
Beciurile acestea probabil au fost construite mergeți prin aceste locuri pentru a verifica
din imagine vor primi un set de cărți poștale. Termen limită: 6 decembrie 2019.
în perioada țaristă sau chiar mai devreme, dacă v-am zis adevărul.

2 Toate visele par imposibile până când le îndeplinește cineva. Barry Neil Kaufman
Noiembrie 2019 GONG!

Stop! arderii frunzelor Ce scria revista NATURA


în noiembrie 2007
Lilia Curchi Ce s-a schimbat de atunci...

Care va fi viitorul
F
iecare toamnă umple de ceaţă satele noastre. Este
de la fumul înnecăcios ce se ridică de la mormane rezervaţiei „Trifăuţi”?
de frunze adunate prin grădini și ogrăzi. Asta deși n vara acestui an, pe la mij-
arderea frunzelor este și nocivă, și interzisă.
Per s o an e l e
expuse fumului
Protecţia Mediului din SUA, mai
multe focare locale de ardere simulta-
Î locul lunii iulie, s-a ivit posi-
bilitatea să vizitez una din
rezervaţiile peisagistice foarte
de la arderea frunzelor pot avea iritaţii nă a frunzelor pot provoca poluarea apropiate sufletului meu – rezer-
ale ochilor și nasului, dificultăţi de res- aerului asemeni poluării de la fabrici, vaţia „Trifăuţi”, care se întinde pe
piraţie, tuse și dureri de cap. Bolnavii autovehicule și echipamente de gazon. Nistru, în aval de orașul Soroca,
de inimă, astm sau alte boli respiratorii Substanţele nocive rezultate din luând forma unui amfiteatru
sunt deosebit de sensibili la poluanţii arderea frunzelor se acumulează în deosebit de important. Cei care
atmosferici. Alte probleme de sănătate stratul de aer de la suprafaţa solului, au ajuns la monumentul „Badea
agravate de fum includ infecţii pulmo- fiind emanate diferite elemente toxice, Mior”, sus, pe „acoperișul” orașu-
nare, pneumonii, alergii. Simptome precum: monoxidul de carbon, dioxi- lui Soroca au văzut acea panora-
precum tuse, respiraţie șuierătoare, dul de sulf, funinginea, oxizii de azot, mă superbă care se deschide spre
dureri în piept și lipsa respiraţiei ar hidrocarburile și dioxinele, cei mai Trifăuţi. Dar nu despre amintirile
putea să apară și după câteva zile de la toxici și periculoși compuși organici mele frumoase care mă leagă de
expunerea la fumul frunzelor. Poate fi de compoziţie complexă. această gură de rai de pe malul
nociv pentru copiii mici, pentru oame- Totuși, există mai multe alternative Nistrului vreau să vă scriu, ci
nii în vârstă și cei cu boli pulmonare la arderea frunzelor. Compostul din despre neliniștile pe care le-am
sau cardiace. frunze este cea mai ecologică alter- adunat în orele de reîntâlnire cu
Experţii spun că fumul de frunze nativă la ardere. Frunzele uscate se acele locuri de neuitat.
conţine substanţe chimice periculoa- descompun mai greu, dar acest proces Ţin foarte bine minte cum
se, cum ar fi monoxidul de carbon, poate fi facilitat prin amestecarea cu arăta rezervaţia peisagistică „Tri-
care se poate lega cu hemoglobina deșeuri organice sau materiale vege- făuţi” în anul 1978, atunci când
din fluxul sanguin și poate reduce tale verzi, cum ar fi iarba. am descoperit-o. Avea prospeţi-
cantitatea de oxigen din sânge și O altă opţiune este mulciul din mea unui loc sacru, unde soroce-
plămâni. Un alt produs chimic nociv frunze – el poate fi presurat în jurul nii veneau în zilele de odihnă să
frecvent întâlnit în fumul de frunze plantelor, a pomilor. Acest lucru Mesaj explicativ pregătit de echipa AO „EcoVisio” admire izvoarele puternice, lacul
este benzo (a) pirena, care s-a dove- va oferi multe beneficii, inclusiv și pădurea seculară ce acoperea
dit a provoca cancer la animale și eliminarea buruienilor, conservarea năvirii nu v-au speriat, iar avantajele menajere, vor achita amendă de la malul drept pe o lungime de
se crede că este un factor major în umidităţii și moderarea temperaturii ecologice nu v-au convins, să știţi că ac 600 până la 1200 de lei, iar persoanele câţiva kilometri. Multe instituţii
cancerul pulmonar cauzat de fumul solului. de cojoc este legea. Persoanele fizice juridice - o amendă în mărime de la 4 de stat din Bălţi, Soroca, Florești,
de ţigară. Potrivit Agenţiei pentru Dacă pericolele poluării și îmbol- care vor arde frunzele și deșeurilor 500 până la 9 000 de lei. Drochia doreau să construiască
case de odihnă pe malul Nistru-

Un strigăt de deznădejde Ialpug, groapă de canalizare


lui, dar numai un număr foarte
limitat a obţinut autorizaţia de
a-și ascunde căsuţele de lemn
între arborii seculari. Oricum,

R
âul Ialpug, unul dintre puţine-
Către Mișcarea Ecologistă din Moldova, le cursuri de apă din Câmpia loturi s-au repartizat pentru
Moldovei de Sud și din bazinul unele organizaţii, chiar au apă-
dlui Alecu Reniță rut și unele construcţii, care mai
hidrografic al Dunării, este în comă.
mult sau mai puţin se înscriau în
Domnule președinte! Analizând cercetările Serviciului peisajul riveran.
Noi, un grup de locuitori din satul Suruceni, suntem nevoiți să Hidrometeo, identificăm următoarele Acum, după o perioadă de
recurgem la acest canal de comunicare pentru a solicita sprijinul caracteristici pentru râul și bazinul 10-15 ani de tăcere și inactivitate,
dvs. întru sensibilizarea cetățenilor, organelor administrației locale hidrografic Ialpug: insuficienţă de lucrurile au început să se schim-
și centrale, asociațiilor de mediu asupra situației ecologice catastro- apă, râu cu o curgere abia vizibilă, mai be, și nu spre bine. Ceea ce se
fale din localitate. mult baltă cu apă stătătoare și vegetaţie observă, fără nici o investigaţie,
În anul 2004, în contextul lipsei unui loc pentru depozitarea acvatică, baraje și zăgazuri, agricultură este că în arealul rezervaţiei „Tri-
deșeurilor, Inspectoratul Ecologic Ialoveni a autorizat în aceste scopuri intensivă până la malul apei, poluare și făuţi”, pe locul vechilor căsuţe de
un teren, pentru un termen de 4 ani. Însă această gunoiște primitivă deșeuri. Aceasta deși, Ialpugul era odinioa- calitate (clasa a V-a), adică o poluare foarte lemn, încep să apară construcţii
și fără statut legal funcționează și astăzi, iar pe parcursul ultimilor ră mândria Bugeacului. ,,Ialpugul poartă puternică. Concluzia analizei de laborator, capitale, înconjurate cu garduri
ani zeci de tone de plastic ard permanent. Un fum extrem de nociv pe valurile apelor sale întreaga istorie a în conformitate cu prevederile Regula- de beton, urâte și unele și altele,
acoperă zi și noapte satul, punând în pericol viața locuitorilor și, în Bugeacului, veche-străveche de pe când mentului cu privire la cerinţele de calitate de parcă au fost proiectate de
primul rând, a copiilor. geto-dacii lui Burebista și Decebal sălășlu- a mediului pentru apele de suprafaţă, este Strâmbă Lemne și Muma Pădu-
Mai mult, acest depozit de deșeuri este situat în imediata apropiere iau stepele nord-pontice”, scria odinioară fără echivoc: „Starea râului în zona con- rilor. Nu am reușit să clarific cine
a râulețului Suricea, care nu departe se revarsă în râul Ișnovăț. În valea Mihail Sadoveanu. trolată (Comrat) corespunde clasei V de a autorizat – sau poate nici nu au
acestor râuri se află un lanț de bazine acvatice unde este crescut pește Starea gravă a râului Ialpug este subiect calitate (foarte poluată)”. fost autorizate – construcţiile care
și sunt amenajate tot mai multe zone de agrement. de știri de zeci de ani, dar situaţia nu se Aceiași constatare găsim într-un studiu au început să răsară și care strică
Impactul aerului poluat prin arderea permanentă a plasticului schimbă. Elizaveta Rotari, directoarea al Serviciului Hidrometeo din 2015 - con- și desfigurează minunatul peisaj
este dezastruos. Satul Suruceni ocupă primele locuri în Moldova la televiziunii din Comrat, spune că râul Ial- form investigațiilor fizico-chimice, calita- de pe malul Nistrului. Scriu aceste
ămbolnăvirile cu cancer, tuberculoză, astm, hepatită și alte afecțiuni pug a fost cândva perla stepei Bugeacului, tea apei râului Ialpug corespunde clasei a rânduri pentru a preîntâmpina
provocate de poluare. care era renumită pentru bogatele resurse un proces care, căpătând amploa-
V-a (foarte poluată). Până astăzi lucrurile
Din păcate, administrația publică locală și raională, și serviciile de apă. Acum șaptezeci de ani, nivelul re, poate degrada și distruge
desconcentrate, au ignorant semnalele disperate ale cetățenilor au rămas neschimbate.
apei permitea plimbările cu barca, înotul ireversibil un loc de un pitoresc
conștienți de pericolele poluării. și pescuitul. Astăzi, râul seamănă cu o „Lipsa de reacție a instituţiilor naţionale
copleșitor. Cred că autorităţile
În acest context, rugăm să ne ajutați în abordarea organelor mlaștină uscată. abilitate este chiar mai periculoasă decât
sorocene, inclusiv inspectorii
centrale de resort și a organizațiilor ecologiste cu privire la situația De fapt, de-a lungul municipiului apa din râul Ialpug”, este de părere Anatol de mediu, cunosc valoarea deo-
gravă din Suruceni. Comrat, râul este format din ape uzate Zalevschii. sebită a acestui areal protejat de
Suntem dispuși să conlucrăm cu noua administrație publică locală care provin de la întreprinderi și populație. Potrivit activiștilor, administrația lege și vor fi mult mai atenţi la
și organizațiile neguvernamentale pentru a înlătura pericolul grav care Potrivit ecologiștilor locali, doar o treime municipiului Comrat este interesată să eventualele pofte egoiste ale unor
planează asupra sănătății și vieții oamenilor din Suruceni. din gospodăriile din Comrat sunt conectate rezolve această problemă, dar lipsesc surse- îmbogăţiţi peste noapte, care tot
Cu mult respect, la sistemul de canalizare, ceea ce repre- le financiare pentru construcţia unei staţii mai neobrăzat se bagă în locurile
Alexandru VREMEA, Dumitru Gripco, Alexandru Manţoc zintă un indicator nesatisfăcător pentru de epurare. Pe cont propriu, administrația cele mai pitorești din Moldova.
Vlad Darie și alţi peste 50 de locuitori ai satului Suruceni o municipalitate cu aproximativ 25.000 Comratului efectuează, o dată pe an, Ţinutul Sorocii este un ţinut
de persoane. Cea mai mare parte a apelor curățarea malurilor de gunoi, ceea ce este deosebit de pitoresc, care poate
uzate netratate, spun activiștii, provin de la insuficient și de scurtă durată. Este nevoie dezvolta, spre beneficiul comu-
fabrica de unt și cascaval. de programe educaționale ecologice pentru nităţilor locale, turismul ecologic,
Recent, activistul de mediu Anatol Zale- locuitorii municipiului. Locuitorii Găgău- rural și nautic. Protecţia și îngri-
vschii a documentat situația râului Ialpug ziei își doresc îmbunătățirea situației râului jirea arealelor naturale, păstrarea
în aval de orașul Comrat, a prelevat probe și Ialpug și speră că râul va învia. lor intactă, conservarea biodiver-
le-a transmis pentru analiză la laboratorul Din păcate, fără intervenţia autorităţi- sităţii și a peisajelor, constituie
Agenției de Mediu din orașul Chișinău. condiţia de bază pentru prestigiul
lor, amenzilor dure și respectarea preve-
Rezultatele investigaţiilor au arătat un și frumuseţea ţinutului sorocean,
derilor de mediu, Ialpugul, asemeni altor
conținut sporit de nitriți și reziduuri în apă. pentru atragerea turiștilor străini
Poligonul neautorizat din satul Suruceni arde zi Toți ceilalți indicatori (COD, BOD5, azot râuri mici și mari din Moldova, riscă să și autohtoni, care doresc să simtă
şi noapte, iar autorităţile ignoră de amoniac, nitrați, conținut total de fosfor, rămână un canal pentru deșeurile indus- armonia și liniștea naturii.
semnalele disperate ale cetăţenilor duritate totală, magneziu) demonstrează triale și menajere.
Aurel DUMITRU
că apa din râul Ialpug e de cea mai proastă Iulia AMARIEI

Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alţii, responsabilitatea pentru toate acţiunile tale. Dalai Lama 3
ACTUALITATEA Noiembrie 2019

Revista presei
în R. Moldova şi străinătate
Recifii coralieri - rezervoarele noastre de apă
Cuvântul Lucia TĂUT
Toltrele Prutului la Văratic
Ziarul regional Cuvântul publică un interviu

M
cu directorul SA Salubritate Șoldănești, Mihai oldova nu are
Ioncu, care spune că în domeniul colectării și munți, spun unii.
gestionării deșeurilor se activează ca în fabula De fapt, să zică
„Racul, broasca și o știucă”. „În ultimul an, am cine vrea ce-o vrea, dar noi
reușit să selectăm și să comercializăm circa 16000 avem „munții” noștri. Nu o
kg de carton, 2970 kg de plastic (PET) și 1680 dată s-a întâmplat ca peisa-
kg de peliculă. Rata de colectare, chiar de este jele de pe malurile Nistrului și Prutului să fie
modestă, se datorează în mare parte insistenței confundate cu unele montane. Deci, noi avem
noastre. Este un principiu pe care ni l-am pro- munți, dar de o altă structură și de o altă dimen-
pus și în privinţa căruia nu facem cedări. (…) siune. Munți moșteniți de la mările antice.
Legislația prevede clar: colectarea deșeurilor se Stânci, recifi, toltre sau chiar poale de munți
face separat. Pentru respectarea acestui principiu putem numi depunerile imense de corali ce
există organul de control și supraveghere, care, crează peisaje unice în partea de nord a țării.
în opinia noastră, are o implicare deocamdată De la Criva până la Cobani, în zona Prutului
foarte pasivă. Totodată, acest lucru trebuie să fie de Mijloc, găsim aceste frumuseți ale naturii,
asigurat de către administraţiile publice locale adevărate comori. E regretabil că multe dintre
care, cu părere de rău, preferă calitatea unui ele au fost distruse pentru dobândirea pietrei
spectator pasiv în acest proces în loc să fie un de calcar. Doar cu implicarea ecologiștilor s-a Foto: Lucia Tăut
actor activ”, declară Mihai Ioncu. reușit conservarea stâncilor și pentru generațiile
Europa Liberă viitoare. în jur de un kilometru, iar în înălțime 50-80 de Din punct de vedere economic, recifii cora-
Prin structura lor, acești recifi ne pot servi metri. E drept că, nu toți recifii pe care îi avem lieri atât ai noștri, cei de la suprafață, cât și cei
Eleva Tatiana Manastîrlî din satul Copceac, adevărate rezervoare și filtre naturale de apă. au o structură la fel de poroasă. Chiar și așa, dacă din Australia, aflați în ape, au o valoare extrem
Ceadâr Lunga, a fost premiată la un recent Valeriu Țarigradschi, geograf și specialist în îi vom păstra pe cei care îi avem, ar fi suficient de mare. S-a estimat că prețul economic global
forum din Kazahstan pentru experimentele la geologie, e de părere că în contextul schimbă- să ne asigure cu apă potabilă. al recifelor de corali acvatici variază de la 29,8
nivel național cu așa-numita omidă de ceară, ce rilor climatice, anume aceste stânci ne pot fi Mulți dintre noi încă nu conștientizăm cât miliarde dolari SUA la 375 miliarde dolari SUA
populează stupii după plecarea albinelor, trans- adevărate rezervoare cu apă potabilă. Aceasta de valoroase sunt aceste toltre ale Prutului. Ele pe an. 25% din toate speciile marine trăiesc în
mite radio Europa Liberă. pentru că, având o structură poroasă, golurile sunt asemenea recifelor de corali care se găsesc recife de corali de mică adâncime, deși acestea
Alături de profesorul ei de biologie, Tatiana a se pot umple cu apele atmosferice - ploi sau în adâncul mărilor, lângă Australia. Doar că la ocupă mai puțin de 0.1% din suprafața oceanică
descoperit că aceste omizi digeră pungile de poli- zăpezi -, scurgându-se până la structurile tari noi, aceste minunății sunt în toată frumusețea a lumii. De o valoare imensă sunt și recifii din
etilenă. Eleva crede că omizile reprezintă soluția de piatră, apa se va filtra, curăța căutând ieșirea lor, la suprafață. Iar pentru un biolog, recifele R. Moldova, dar, din păcate, lipsesc analize de
cea mai eficientă împotriva poluării cu plastic: spre suprafață. Astfel, pot apărea izvoare cu apă de corali sunt adevărate laboratoare, în care acest fel.
„Când stupii nu sunt îngrijiți sau din anumite bună de băut. se pot realiza cercetări științifice de o infinită Cu certitudine, recifii de corali sunt
motive albinele își părăsesc stupii, aceștia încep Acum să ne imaginăm ce cantități uriașe de varietate. Toltrele sunt sisteme bio-ecologice, amenințati în întreaga lume. Iar procesele de
să fie populați de omizi care mai sunt numite „de apă am putea avea numai de la o stâncă asemeni care au avut un rol deosebit de important în protectie și restaurare ar trebui să fie de cea mai
ceară”. Unii prisăcari acoperă stupii cu pungi de celei de la Buteși sau Cobani care au în lungime procesul de formare în mările calde. mare importanță.
plastic și am rămas uimiți să vedem că omizile

Ignoranţa faţă de darurile Naturii...


mănâncă acest plastic. Ele transformă plasticul
în alcool de-hidric. Într-un final, scăpăm de poli-
etilenă și obținem un compus organic ce poate
fi utilizat în alte scopuri. Se pare că au în orga- Claudia PARTOLE La aceste spuse, unii ar putea reacționa
cu supărare, replicând: „Cum poți să-ți
Lecţii despre climă
nism un element care are capacitatea să dizolve

U
n curs opțional care educă despre stilul

O
plasticul. Tare sperăm că cercetătorii vor reuși mul este, permiți a învinui pe toți laolaltă de pro-
să înțeleagă despre ce fel de element este vorba, totuși, de fanarea și pângărirea naturii?!” Bine, dar de viață prietenos climei și mediului a
să-l multiplice și astfel să distrugă polietilena”. firea sa nici să-i alegi pe acei care nu „traumează” fost lansat la Chișinău, de către Pro-
leneș. Preferă, când Natura de acei care o distrug, e imposibil gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
The Independent
e vorba de sănăta- și nici se poate. Pentru că și nefacerea de (PNUD). Denumit „Cutia Climatică”, progra-
Pădurile din România și recentele evenimente te, să înghită pastile, nimic în favoarea Naturii (e în defavoarea mul educațional a fost elaborat de PNUD cu
tragice legate de acestea (cei doi pădurari care în loc să urmeze un ei!) sau indiferența egalează cu același gest sprijinul financiar al Guvernului Federației
au fost uciși în timp ce încercau să protejeze tratament naturist, consumând ceaiuri de nepăsare față de ceea ce avem mai de
pădurile) au atras atenția presei internaționale.
Ruse, Fundației Coca-Cola și Facilității Glo-
din plante, punându-și cataplasme, de valoare, dar pentru care nu plătim nimic. bale de Mediu (GEF).
Jurnalistul Stephen McGrath a venit în România asemenea, din plante sau, în anumite Poate acesta și o fi fiind motivul pentru
și a ajuns la o concluzie extrem de îngrijorătoare, cazuri, aplicând argila sau alte ungu- care suntem așa precum suntem în relația În Republi-
aceea că pădurile din țara noastră sunt în pericol. ente fabricate urmând careva rețete cu mediul înconjurător? Dacă într-o bună ca Moldova,
Jurnalistul britanic a subliniat faptul că Româ- practicate de bunii și străbunii noștri. zi ni s-ar spune: „Pentru că bătătoriți în parteneri-
nia are cea mai mare suprafață de păduri seculare, Există o mulțime de remedii populare! iarba acestui spațiu, veți plăti suma de at cu Centrul
însă aceste păduri idilice sunt amenințate de Numai că acestea, într-adevăr, acționează X, să zicem euro, iar pentru consumarea Național de
„mafia lemnului”. mai lent, nu dau o reacție imediată și, plantei cutare (de cimbrișor, gălbenele, Mediu, 174 de
„Cu o suprafață totală de aproximativ 7 mai ales, necesită insistență, răbdare și coada șoarecelui, pătlagină, rostopască profesori din
milioane de hectare de pădurii acest „Amazon încredere. Dar este mult mai simplu să sau oricare altă plantă, că toate au un 155 școli, ală-
al Europei” găzduiește cea mai mare populație înghiți câteva pastile, să suporți câteva rost!), va trebui să achitați XX euro, să turi de 3100
de urs brun de pe continent, dar și carnivore împunsături de perfuzie sau injecții și... vedeți cu câtă atenție am păși peste acel de elevi, au testat materialul educativ din „Cutia
precum lupi și râși. Dar această sălbăticie, care Cât ai zice pește, te-ai făcut sănătos! răzor sau „covor” verde, cât de atenți am Climatică”. Conținutul a fost adaptat contextului
este în mare măsură nepătrunsă, este amenințată Te-ai pus pe picioare... Nici pentru un rupe plantele medicinale (fără a le trauma național, tradus și publicat, pentru a fi utilizat
de exploatarea ilegală, care acum s-a transformat moment nu realizezi, însă, impactul care rădăcinile sau păstrându-le sămânța). opțional la orele de geografie, biologie, fizică,
într-o bătălie care implică violență și corupție, se produce în momentul unei asemenea Pentru că am plăti! Oare chiar am devenit științe și educație ecologică.
culminând cu uciderea recentă a doi pădurari”, însănătoșiri „grabnice”; nu meditezi robii incurabili ai banului și consumatori „Cutia Climatică” echipează noua generație
scrie The Independent, citat de Digi24.ro. asupra consecințelor: care pot fi acestea iresponsabili? Cu părere de rău, da! cu cunoștințele necesare cu privire la acțiunile
Bioscience și cât de nociv acționează asupra corpu- În cartea (de o valoare inestimabilă!) climatice și impactul schimbării climei, modelând
lui nostru toate preparatele medicinale a Mariei Treben „Sănătate din farmacia comportamentul elevilor și contribuind în cele din
Peste 11.000 de oameni de știinţă din 153 de
care au la bază, totuși, produși chimici. Domnului” (apărută la editura HUN- urmă la un viitor durabil, cu o generație bine infor-
ţări au vorbit despre „o urgenţă climatică” care
ar putea aduce „suferinţe nespuse” dacă nu se Ce se întâmplă cu noi? De unde această GALIBRI, Budapesta) am găsit un mată”, a afirmat Dima Al-Khatib, reprezentantă
iau măsuri urgente pentru conservarea biosferei. nepăsare, indiferență a noastră față de îndemn pentru fiecare: „Pentru fiecare rezidentă PNUD în Republica Moldova.
„Oamenii de știinţă au obligaţia morală de noi înșine? boală a crescut o mică plantă...”, iar mie „Cutia Climatică” este concepută pentru elevii
a avertiza clar umanitatea cu privire la o mare Natura, de la începuturile vieții pe mi-au rămas fixate în memorie cuvintele cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani. Curriculumul
ameninţare existenţială”, au declarat semnatarii pământ, a avut și mai are, până acum, luate de autoare din Sfânta scriptură: este flexibil, incluzând activități în grup, proiecte
într-un articol apărut în revista Bioscience. o mare grijă față de noi. Ea rămâne a „Dumnezeu lasă doctoria să crească din și experimente, precum și materiale pe care elevii
„Criza climatică a venit și se accelerează mai fi acea farmacie vie – unică!, oferită pe pământ și un înțelept n-o disprețuiește...” le pot utiliza în mod individual. Acesta oferă atât
repede decât se așteptau cei mai mulţi oameni gratis - tuturora! Numai că noi, fie că Revin la ideea exprimată de mine la profesorilor, cât și tinerilor posibilitatea de a prelua
de știinţă”, se declară în articol. nu-i credem, fie că-i ignorăm oferta și început: Natura întotdeauna a avut grijă controlul asupra educației privind schimbările
Semnatarii sugerează șase pași pentru a redu- ajutorul, fie că nu ne pasă de propria de noi și ne-a asigurat o viață sănătoasă, climatice, implicându-i într-un mod interactiv
ce cele mai grave efecte ale schimbărilor clima- noastră viață. Orice-ar fi, ignoranța noi, însă, n-am știut și, cu atât mai mult în subiectele abordate și combinând învățarea cu
tice: înlocuirea combustibililor fosili cu energii noastră față de darurile Naturii a deve- acum, nu știm cum să ne folosim de divertismentul.
regenerabile, cu emisii reduse de carbon; redu- nit o boală generală. Se scrie mult, se aceste daruri divine. Urmează ca profesorii instruiți să folosească
cerea emisiilor unor poluanţi precum metanul; avertizează permanent, dar... Mergem P.S. Îndemnul meu ar fi să ne „hăr- „Cutia Climatică”, ca suport informațional-didactic
protejarea ecosistemelor terestre; consumarea în cu pași victorioși spre propria pieire! nicim” atunci când e în joc sănătatea în cadrul orelor, iar elevii să cunoască astfel mai
principal de alimente pe bază de plante și de mai Și dacă ar fi doar „propria”... Astfel noi noastră și a oamenilor dragi nouă, bine subiectul schimbărilor climatice și să adopte
puţine produse pe bază de animale; crearea unei contribuim, în modul cel mai implicit, precum și a întregii Omeniri, a cărei un comportament potrivit. Deocamdată, publicația
economii fără carbon; și stabilizarea populaţiei la distrugerea acestei bogate „farmacii” celule minuscule suntem și ar fi bine să a fost produsă într-un tiraj de 200 de exemplare.
umane. destinate întregii omeniri și vieții pe fim fiecare o particulă sănătoasă, dar nu Delia MORARU
pământ. distructivă...

4 Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne. Octavian Paler
Noiembrie 2019 ÎMPREUNĂ
Aurelian SILVESTRU
Educaţia şi cultura,
Bocetul fundamentul unui popor sănătos
Silvia STRĂTILĂ

O
rază de soare sărută fruntea merge într-o bună zi cu toţii, când trâmbiţașii Cerului
unui pictor îngândurat și vor slobozi chemarea de pe urmă?

C
singur. Stă abătut în faţa Vorbind, desenează cu pensula cuvintele prin aer. Cu ăutam pentru o lecție de sinteză, la tema creației
șevaletului și nu face nimic. Parcul e plin de lume. Totul cât mai mult comunicăm, cu atât mai mult am impresia lui Eminescu, un articol din publicistica sa. Acest
se mișcă, freamătă, vorbește. Doar el pare încremenit în că întunericul din pânza lui nu mai e o pată neagră de domeniu literar al poetului-jurnalist e atât de opu-
așteptarea unei mari minuni. vopsea, ci o lacrimă, o nostalgie, o speranţă încă nerostită. lent, încât nimic n-ar trebui să îngreuneze alegerea unui
Las ziarul la o parte și îndrăznesc să mă apropii. Sunt – Da, tinere. Oprește-te din când în când și medi- articol. Mi-i teamă însă dacă acesta ar putea avea „succes”
curios. tează. Nu te grăbi. Fii cât mai des alături de cei dragi. sau ar ajunge la inima și cugetul tinerilor imberbi de astăzi.
Dânsul tresare. Mă examinează pe furiș și, dintr-odată, Iubește-i, spune-le cuvinte de încurajare și nu uita Dacă am ține cont de îndemnul rafinat al criticului literar
devine comunicativ. că întunericul pândește din interiorul tău. Mai bine Alex Ștefănescu, care este și titlul cărții sale, Eminescu ar trebui citit „poem cu
– E atâta viaţă în jur, îi zic. întreabă-te, cum vei pleca din viaţă? Cu teamă sau cu poem”. Pentru că adesea deslușesc pe fețele liceenilor din generația media (tineri
– Exact cât și reversul ei, răspunde. împăcare? Strigând și blestemând sau mulţumind celor firmaci sau miss/misterlook-uri din era vizualului), nerăbdarea de a sfârși cât mai
– Ce pictaţi? apropiaţi că te-au iubit? repede studierea creației eminesciene, am căutat câteva eseuri critice în cărțile
El ezită puţin, apoi face un pas în lături, lăsându-mă Vorbele lui mă duc cu gândul la copilărie… lui Mihai Cimpoi. O fac din obligație profesională, din simțul datoriei despre
în faţa pânzei. Îmi îngrop ochii în ea, dar nu văd decât Aveam doar șase ani, când m-a mușcat un șarpe. care Seneca spunea că „Adevărata bucurie e un lucru serios”. La eminescologul
o pată neagră. Tata se afla în preajmă și m-a dus în goana calului la basarabean citesc în fiecare pagină a cărții „Cicatricea lui Ulise” lucruri pentru
–Ce-i asta? spitalul din Cotiujenii-Mari. Eram extenuat și speriat, dar mine fascinante despre Eminescu și Alecsandri: „Alecsandri este dedicat creă-
– Bocetul mitic. cea mai mare spaimă abia urma să se prăvale peste mine... rii literaturii naționale, Eminescu e preocupat și animat de idealuri de artă cu
Un fluture vine în zbor spre opera sa, gustă din mirosul Din lipsă de paturi, medicii m-au plasat într-un salon problematică transcendentă; Alecsandri este un mulțumit și un contemplator
iute al vopselei și, ameţit, pleacă în altă parte. Artistul se cu un bolnav de astmă. Era un om în vârstă. Tușea îngro- al naturii, Eminescu este durerea întruchipată și face din elementele naturii
întunecă la chip. Indiferenţa lui îl doare. Se simte obligat zitor. Murea din mers. un desen psihic; Alecsandri e un horațian, fericit și îmbătat de detaliu, autorul
să-mi lămurească: Pe după miezul nopţii, bătrânul a sărit din așternut și, „Luceafărului” este purtat de demonie, problematizând și pornind disperat spre
– Negrul e la fel de viu ca și culoarea albă. Doar că speriat de nu se știe ce, a vrut să fugă, dar s-a împiedicat enigma lumii” etc.
albul este trecător, iar negrul – veșnic. de pat, a căzut pe dușumea și, zvârcolindu-se în chinuri Mă gândesc deseori cum să-l conving pe liceanul de astăzi, care se ascunde,
Îmi dau seama că am în faţă nu atât un pictor, cât un nemaipomenite, a început să strige cu glas sfâșietor: chiar se supără pe soarele generos ce pătrunde în sala de clasă, și trage furios
filosof. – Mamă! Mamă! Rătuiește-mă, te rog! perdelele, de fapt jaluzelele, nu pentru a cădea pe gânduri, adică a căuta esențe
– Din punctul meu de vedere, moartea e o altă stare a Înainte să apară medicii, și-a dat sufletul acolo, în ale cunoașterii într-un dialog cu profesorul, ci ca lumina să nu-l deranjeze ca
vieţii. O stare din care nu poţi reveni. semiîntuneric, sub ochii unui copil înspăimântat care nu să vadă cine și ce a mai postat pe Instagram. În asemenea caz mă gândesc cum
– Au spus-o și alţi nemulţumiţi, în alte vremuri, încerc înţelegea de ce, oare, în clipa când îi părăsește viaţa, până să-l aduc pe omul modern rupt de viață mai aproape de creație, de Alecsandri
să-l temperez. și bătrânii își cheamă mamele în ajutor… sau Eminescu. Nu este ușor să convingi un suflet opac la cultură că pentru
– Posibil. Deși… Din câte știu, rar cine ţine cont de Mult mai târziu, am înţeles că omul niciodată nu e Alecsandri, de exemplu, soarele era un simbol al permanenței divine „eternul
faptul că moartea e soră geamănă cu viaţa. Dar unde mai copil decât în clipa morţii, iar mama (la orice vârstă) călăuz al universului” (Mihai Cimpoi), de aceea mai era numit poetul soarelui.
(dacă nu în moarte) se află cea mai mare parte dintre rămâne întruchiparea ocrotirii divine aici, pe pământ, Alegerea întunericului în locul luminii ne face să gândim obtuz. Bineînțeles că
rudele noastre? Unde (dacă nu în moarte) sunt zecile de după cum și Dumnezeu e întruchiparea ocrotirii materne fiecare își dorește și luptă pentru a-și crea un confort material și psihologic, însă
mii de generaţii care au trăit până la noi? Și unde vom acolo, în Ceruri. când e vorba de cultură, nu poți fi opac. Devenind reticenți sau indiferenți la o
cultură solidă, scria Mihai Cimpoi în cartea sa „Critice” (vezi articolul „Eminescu
și bolile românilor”, ed. 2001, p. 192), noi, românii, ne-am simțit mereu afectați

Premii pentru artiștii Dunării de „inferiorită”. Vindecarea o găsim în răspunsul lui Nietzsche, care afirma că
„în cazul popoarelor sănătoase cultura își vădește un rost terapeutic și salvator:
pe cele bolnave ea nu face decât să le îmbolnăvească și mai grav”. Fiind opaci la

E
venimentul de decernare a cultură, la Eminescu, la Alecsandri, ne vom afla mereu într-o căutare utopică a
premiilor în cadrul concursului bunăstării, iar mediul nostru, fie că se numește R. Moldova sau altfel, va rămâne
„Fii un artist al Dunării”, ediția Babilonul cel de toate zilele.
2019, a adunat iubitorii de frumos,
de natură, de ape curate. La sediul Cum e corect?
Mișcării Ecologiste din Moldova și
a revistei NATURA, au trecut pragul
elevii ale căror lucrări au intrat în
CA L A CARTE!
top 10, conform rezultatelor jurizării NE MAI VĂZÂND sau NEMAI-
de experți naționali. Micii artiști ai VĂZÂND?
Dunării au venit însoțiți de profesorii
Verbele derivate cu prefixul ne- şi PRIM-PLAN sau PRIMPLAN
lor coordonatori sau părinți.
compuse cu adverbul mai se scriu, Se scriu cu cratimă substantivele
Premiile oferite de Mișcarea Eco- la participiu şi la gerunziu, într-un
logistă din Moldova și revista Natura compuse cu unitate semantică și
singur cuvânt. gramaticală mai mică decât a celor
(cărți și enciclopedii, rechizite pentru Învingătorii concursului Aşadar, vom scrie: nemaivăzând, scrise într-un cuvânt, având struc-
studii, maiouri și traiste ecologice) „Fii un artist al Dunării”, ediţia 2019 precum şi nevăzând, nemaiîntâlnit tura: adjectiv + substantiv. Deci, e
au fost primite cu mult entuziasm de etc. corect să scriem prim-plan (prim-
învingători. de Parteneriatul Global pentru Apă Mihaela Brumă, clasa a 6-a, Liceul PIUREU sau PIURE? ministru, prim-viceprim-ministru,
„Toate lucrările au redat un mesaj din Europa Centrală și de Est (GWP Teoretic „Emil Necula”, satul Mereni,
Pot fi folosite ambele forme: viceprim-ministru, prim-secretar,
ecologic profund, iar în procesul CEE) în comun cu Comisia Interna- Anenii Noi, cu lucrarea video „Nimic
piureu, piure. prim-dirijor, prim-solist etc.).
jurizării am apreciat creativitatea, ţională pentru Protecţia Fluviului nu se pierde în Natură”;
inspirația, dar și materialele folosite”, Dunăre (ICPDR). În Republica SIMPLU sau SIMPLIST? Doctor Honoris Causa sau doctor
Sabina Pîslari, clasa a 5-a, Gimna-
a remarcat Ionel Căpiță, membru al Moldova, la etapa națională, respon- A avea o judecată simplă sau o honoris causa?
ziul Buciumeni, Ungheni, cu lucrarea
juriului. După etapa națională, cele sabilitatea desfășurării compeției „Rugăciune”; judecată simplistă? Trebuie să reţinem că titlurile ști-
10 lucrări din top urmează a fi juri- revine Mișcării Ecologiste din Mol- Alexandru Malenchi, clasa a 7-a, Simplu poate să desemneze o inţifice și onorifice se scriu cu literă
zate la nivel internațional, intrând dova. Concursul încurajează copiii gândire practică, tangibilă, uşor de mică: doctor honoris causa, doctor
Liceul „A. Mateevici”, satul Pârlița,
în competiție cu lucrările de top ale să atragă o mai mare atenție la râurile înţeles şi lipsită de complicaţii. în filosofie, membru de onoare al
Ungheni, cu lucrarea „Dunărea”;
elevilor din toate țările dunărene. din preajma localităților și să reflecte, Simplist – denotă o judecată Academiei Române.
Ionela Chercheja, clasa a 12-a,
Câștigătorul la nivel internațional va prin artă, ce înseamnă mediul încon- superficială, unilaterală, bazată pe BINE-CRESCUT sau BINE
Liceul „”Mihail Kogălniceanu”,
primi titlul de Artist al Dunării și va jurător pentru ei. simplism, săracă. CRESCUT?
Chișinău, cu lucrarea „Nu aștepta
fi recompensat cu premii motivante. Învingătorii concursului „Fii un TARIFE sau TARIFURI? Bine-crescut (cuviincios) (copil~)
până Dunărea este distrusă - iubește-o
Concursul „Fii un artist al Dună- artist al Dunării”, ediția 2019, sunt adj. m., pl. bine-crescuţi; f. bine-
și respect-o”; Trebuie să reţinem faptul că plu-
rii” este organizat anual, din 2004, (ordine aleatorie): crescută, pl. bine-crescute
Cosmin Popa, clasa a 9-a, Gim- ralul cuvântului ,,tarif” este ,,tarife”.
naziul Braniște, Râșcani, cu lucrarea Aşadar, forma greşită este ,,tarifuri”, Bine crescut (dezvoltat bine) adv.
„Apa - izvor al vieții”; dar cea corectă este ,,tarife”. + adj. (aluat ~)
Mădălina Zatic, clasa a 3-a, Gim- Rubrică îngrijită de Ionel CĂPIŢĂ
naziul Corjova, Criuleni, cu lucrările
„În curând ne vom hrăni cu plastic!”
și „Oare unde am nimerit? Ce va fi cu
soarta noastră?”;
Premiul cel mare a fost decernat
lui Vadim Zatic, clasa a 9-a, Gim-
naziul Corjova, Criuleni, pentru
lucrarea „Efectele încălzirii globale
duc la ieșirea din apă a diferitor plante
și animale ”.
Mișcarea Ecologistă din Moldova
Hristina Minciună (dreapta), îndrumătoarea
aduce sincere felicitări tuturor elevilor
temerarilor elevi de la Corjova
care au participat la concurs.

Fericiţi cei a căror inima cunoaște pasiunea prieteniei. Panait Istrati 5


ŞCOALA Noiembrie 2019

Fortificarea educaţiei ecologice


în şcolile din arealul Rezervaţiei „Orheiul Vechi”
n ultimii doi ani (2018 şi 2019), vaţiei”, care a avut scopul de a oferi

Î Serviciul Forestier al SUA spri-


jină educaţia de mediu a tineri-
lor din Republica Moldova. Astfel,
cunoştinţe mai aprofundate tineri-
lor din Rezervaţia cultural-naturală
„Orheiul Vechi” despre importanţa
împreună cu Mişcarea Ecologistă şi valoarea peisajului şi de a sen-
din Moldova – organizaţie parteneră sibiliza comunitatea în această
la nivel local, sunt implementate privinţă, ajutându-i pe tineri să devi-
proiecte menite să sensibilizeze, nă mesageri şi promotori ai patri-
să ofere cunoştinţe şi să genere- moniului local. În 2019, Serviciul
ze participarea activă a tinerilor la Forestier al SUA susţine desfăşura-
conservarea şi promovarea patri- rea proiectului „Fortificarea educa-
moniului natural şi cultural. În 2018, ţiei ecologice în şcoli. Competenţe
a fost realizat cu succes proiectul şi experienţe de interpretare a
„Tinerii din Orheiul Vechi – vocea naturii”, implementat de Mişcarea Elevii Liceului Teoretic Holercani în drumeţie
pentru promovarea durabilă a rezer- Ecologistă din Moldova. la Orheiul Vechi

O școală pentru natură şi cultură


Fişă de proiect
Denumire: „Fortificarea educației eco-
Descifrăm
logice în școli. Competențe și experiențe
de interpretare a naturii”
limbajul naturii
Scop: de a genera înțelegere și parti- Proiectul a demarat cu o serie de lecţii
cipare activă a tinerilor și a profesorilor despre interpretarea patrimoniului natu-
din localitățile Rezervației Orheiul Vechi ral, desfășurate de Mișcarea Ecologistă
și din împrejurimile sale în valorificarea din Moldova în cele 10 instituții de învă-
patrimoniului natural al acestei regiuni ţământ din localităţile Trebujeni, Fur-
ceni, Ivancea, Piatra, Susleni, Holercani,
Obiective: Marcăuţi, Mașcăuţi și Orhei. La lecţii
- Dezvoltarea competențelor de interpre- au participat peste 200 de elevi care au
tare a patrimoniului natural în rândul aflat ce înseamnă interpretarea naturii,
tinerilor din localitățile Rezervației care este modul de punere în valoare a
Orheiul Vechi și din împrejurimile Elevii Liceului Teoretic „I.L.Caragiale” în patrimoniului natural prin elemente de
sale; excursie la Orheiul Vechi interpretare și de ce ar trebui să facem
- Creșterea gradului de cunoaștere și acest lucru.
participare a tinerilor din localitățile Pentru a cultiva tinerei generaţii grija valoroase și posibilitatea de a participa la
Rezervației Orheiul Vechi și din împre- faţă de mediu este nevoie de dedicaţie, efort, o tabără de vară, unde copiii au participat
jurimile sale în activitățile de promova- perseverență, materiale de instruire, dar și de la un atelier de arhitectură privind crearea
re și vizibilitate ale Rezervației; sprijin pentru acţiuni concrete pentru mediu, machetei Rezervației Orheiul Vechi, drumeții
în mediu și pentru mediu. De-a lungul a nouă și lecții în aer liber privind biodiversitatea,
- Consolidarea legăturilor între profeso-
luni, Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu semnalizare a traseului forestier Curchi-
rii din localitățile Rezervației Orheiul
sprijinul US Forest, a aplicat această abordare Donici, vizionare de filme, jocuri și activități
Vechi și din împrejurimile sale și cre-
în cadrul proiectului „Fortificarea educației distractive. De asemenea, în cadrul proiectului
area de oportunități pentru aplicarea
ecologice în școli. Competențe și experiențe a fost anunțat un Program de Micro-granturi
activităților de învățare experimentală
de interpretare a naturii”. De la ore tematice pentru școlile partenere.
a mediului (învățarea prin observare și
în sălile de curs, la excursii, de la asimilarea Potrivit Elenei Scobioală, coordonatoarea
interacțiune cu mediul) în paralel cu
informaţiei la aplicarea cunoștinţelor acu- proiectului, aceste activități au contribuit la
instrumentele și metodele clasice de
mulate, de la declaraţii la acţiuni concrete – crearea competențelor tinerilor pentru inter-
învățare în clasă.
acești pași au fost parcurși de participanţii la pretarea patrimoniului natural și cultural,
Donator: US Forest Service (Serviciul Elena Scobioală la o lecţie
activităţile proiectului, care a fost realizat în sporind cunoștințele lor și participarea la
Forestier al Statelor Unite ale Americii) de interpretare a naturii la
10 școli din zona Rezervației Orheiul Vechi și activități de promovare ale acestuia. De ase-
Susleni
Organizaţia de implementare: Mișca- împrejurimile sale. Astfel, în fiecare din cele menea, proiectul a sprijinit profesorii din zona
rea Ecologistă din Moldova (coordonatoa- 10 școli partenere au fost organizate instruiri pilot a proiectului să-și creeze oportunități După instruire, profesorii au ghidat
re, Elena Scobioală) privind interpretarea patrimoniului cultural pentru aplicarea activităților de învățare elevii în cadrul excursiilor tematice în
Parteneri: Rezervația cultural-naturală și natural în rândul tinerilor din localitățile prin observare și interacțiune cu mediul, în zona rezervației Orheiul Vechi. Cu un
Orheiul Vechi și 10 școli din satele Ivan- Rezervației Orheiul Vechi și din împrejuri- paralel cu instrumentele și metodele clasice bagaj impresionant de cunoștinţe și
cea, Trebujeni, Furceni, Mașcăuți, Holer- mile sale, excursii în zona rezervației Orheiul de învățare în clasă. observaţii, elevii au putut participa la
cani, Marcăuți, Susleni, Orhei și Piatra. Vechi, concurs de creativitate privind cel În proiect au fost implicați 10 profesori care concursul de creare a cărţilor poștale
mai bun mesaj de interpretare a patrimoniu- coordonează realizarea activităților la nivel dedicate patrimoniului natural al Rezer-
Perioada de implementare: Martie -
lui Rezervației Orheiul Vechi. Câștigătorii local și care lucrează constant cu peste 200 de vaţiei Orheiul Vechi.
Noiembrie 2019
concursului de creativitate au primit premii elevi cu vârsta cuprinsă între 11-16 ani.

Traseu forestier
Traseul Curchi-Donici reprezintă
un drum forestier care a fost semnali-
zat cu indicatoare (săgeţi și piloni) de
copiii participanţi la tabăra de educaţie
ecologică. Astfel, deși este intersectat
de cărări și alte drumuri forestiere, nu
vă  veți rătăci. La capăt de traseu, din
ambele direcţii (în parcarea Mănăstirii
Curchi și la poarta Casei-muzeu A.
Donici), Mișcarea Ecologistă a instalat
și câte un panou de informare cu detalii
privind linia traseului, precum și alte
informaţii importante pentru drumeţi.
La ilustrarea panourilor au fost folosite
Lecţie despre biodiversitate pentru participanţii la desene ale copiilor din arealul Rezer- Lecţie despre interpretarea patrimoniului
Tabăra de ecologie şi spiritualitate pentru elevii de la Marcăuţi
vaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

6 Lucrurile măreţe se obţin încet. Dar nu obţii nimic dacă stai pe loc. Zig Ziglar
Noiembrie 2019 ŞCOALA

Un exponat creat de copii Cărţi poștale dedicate


patrimoniului natural
C ărțile poștale sunt o modalita-
te de interpretare a patrimo-
niului cultural și natural, iar
autorii lucrărilor alăturate se pare că
au însușit bine lecția despre crearea
sunt cărțile poștale realizate de copiii
câștigători ai Concursului de creație,
organizat în cadrul proiectului „For-
tificarea educației ecologice în școli.
Competențe și experiențe de inter-
redimensionate și multiplicate sub
forma unor adevărate cărți poștale,
iar acum sunt gata să „vorbească”
lumii despre frumusețea Rezervației
Orheiul Vechi! Vă propunem să le
mesajelor de interpretare! În imagini pretare a naturii”. Desenele au fost admiraţi și dvs!

În procesul de creare a machetei Rezervaţiei


Orheiul Vechi - Marina Guţan şi Daniela Sofronenco

La începutul lunii august Centrul de Expoziţie de la Orheiul Vechi s-a îmbogă-


ţit cu un nou exponat – este vorba despre macheta Rezervaţiei cultural-naturale
Orheiul Vechi. Astfel, pe lângă piesele de muzeu ce prezintă valoarea Peisajului
arheologic Orheiul Vechi (vase de ceramică, bijuterii, instrumente și obiecte din
diferite perioade istorice), aici putem să cunoaștem îndeaproape și potenţialul
natural al Rezervaţiei, în ansamblu. Macheta, expusă în sala Centrului de Expoziţie
de la intrarea în s. Butuceni, conţine informaţii privind tipurile de ecosisteme
specifice arealului, formele de relief și denumirile acestora, fiind un mijloc de
interpretare a naturii, dar și un instrument de orientare în spaţiu pentru vizitatori,
care pot astfel vizualiza mai bine hotarele Rezervaţiei Orheiul Vechi.
Macheta a fost realizată din straturi suprapuse de placaj, fiind asamblată, cu
grijă, de copiii din Ivancea, Trebujeni, Furceni, Mașcăuți, Holercani, Marcăuți, Laura Roşca, s. Piatra Evelina Rusu, s. Ivancea
Susleni, Orhei și Piatra. Aceștia au participat, în perioada 21-28 iulie 2019 la
atelierul de arhitectură dedicat realizării acestui exponat, desfășurat în cadrul
taberei de educaţie ecologică, organizată de Mișcarea Ecologistă din Moldova la
Mănăstirea Curchi.
„Prin acest exponat, dar și prin activităţile pe care le desfășurăm în acest areal,
dorim să sensibilizăm comunitatea locală și vizitatorii privind existenţa unui
potenţial natural care are nevoie de grijă. Am implicat copiii în această activitate
pentru că ne-am dorit să-i determinăm să-și cunoască valorile și să le promoveze,
să-i ajutăm să conștientizeze rolul și importanţa lor ca membri ai unei comunităţi
ce face parte dintr-un areal cu statut protejat. La fel, credem că această machetă
va prezenta interes pentru vizitarea satelor și comunelor mai puţin cunoscute de
pe teritoriul Rezervaţiei, cum ar fi Mașcăuţi, Furceni ș.a, care în prezent nu sunt
valorificate”, a precizat Elena Scobioală, coordonatoarea proiectului.

Proiecte mici pentru Livia Catan, s. Susleni Daniela Batrîncea, Valeria Ursu, s. Marcăuţi

rezultate mari
În cadrul proiectului, o importantă (concurs de design peisagistic – elevii
componentă a fost cea de finanţare a sunt invitați să lucreze în grupuri și să
micro-proiectelor în școlile partenere. creeze propriile lor proiecte de design
Inițial, în luna mai, Mișcarea Ecologis- peisagistic pentru un sector din curtea
tă din Moldova a organizat o sesiune școlii. Proiectul câștigător va fi realizat
de instruire pentru profesori. Au fost din fondurile Programului de Micro-
definite noțiuni cheie în domeniul granturi).
atragerii de fonduri extrabugetare, 4. Liceul Teoretic I. Luca Caragiale,
surse de finanțare, bune practici de Orhei - Art forum (crearea pungilor -
fundraising, precum și condițiile pro- eco pictate cu motive ale Rezervației
gramului de micro-granturi organizat Orheiul Vechi și organizarea unei
de MEM. În rezultatul competiţiei, au tombole); ateliere de instruire, lecții
fost desemnate câștigătoare următoa- publice și excursii în Rezervația Orhe- Felicia Muntean, Patricia Muntean, s. Furceni Ana Batrincea, s. Holercani
rele șapte proiecte, pentru activități iul Vechi. O activitate importantă este
educaționale și de voluntariat, de plan- amenajarea unei săli de curs în aer
tare și ecologizare a parcurilor, design liber, pe tematica Rezervației Orheiul
peisagistic și promovarea patrimoniu- Vechi.
lui din Rezervația Orheiul Vechi: 5. Liceul Teoretic Holercani –
1. I.P. Gimnaziul Mașcăuți - pro- Înverzirea parcului din curtea școlii.
movarea patrimoniului satului 6. Gimnaziul Grigore Vieru, Orhei
Mașcăuți - parte a rezervației Orheiul - Înverzirea parcului din curtea școlii
Vechi și ecologizare a spațiului public și târg de obiecte decorative realizate
din curtea gimnaziului. Conferință din deșeuri.
științifică, expoziție, activități de 7. Gimnaziul Trebujeni - înverzirea
plantare - toate realizate de tineri, parcului din curtea școlii și activități
implicând alte școli din regiune. de sensibilizare a comunității locale.
2. I.P. Gimnaziul Piatra - activități Aceste granturi sunt o motivație
educaționale și de voluntariat cu pentru profesorii din școlile amplasate Ludmila Carţîn, s. Maşcăuţi Marina Guţan, or. Orhei
tinerii, privind ecologizarea parcului în arealul Rezervației Orheiul Vechi și
Casei-muzeu „Conacul familiei Lazo” din împrejurimile sale, să propună și
(punctul final al traseului de observare să implementeze proiecte de implicare
a păsărilor din zona Orheiul Vechi). a tinerilor în valorificarea resurselor
3. I.P. Gimnaziul Vasile Lupu, Sus- naturale și culturale la nivel local și
leni – implicarea tinerilor în activități regional. În toate instituțiile proiectele
de design peisagistic în curtea școlii sunt în derulare.

Pagini realizate în cadrul proiectului


„Fortificarea educației ecologice în
școli. Competențe și experiențe de
interpretare a naturii”, implementat
de Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu
sprijinul Serviciului Silvic al SUA (US
Forest Service). Detalii pe pagina web:
www.mem.md Mihaela Melnic, or. Orhei Liviu Jomiru, s.Trebujeni

Oamenii cu curaj și caracter le par întotdeauna stranii celorlalţi. Hermann Hesse 7


INVITATUL DE ONOARE Noiembrie 2019
Viorel BURLACU, interpret, chitarist, compozitor:

Am ales să rămân în Basarabia ca să lupt


pentru reîntregirea neamului meu românesc
– Domnule Viorel Burlacu, sunteţi 1981, demnitarul a fost scos din casă Dumnezeu le pune la punct pe toate,
cunoscut ca profesor, compozitor, chita- odată cu sicriul bunelului Filip. Dar nu inclusiv pe ale mele.
rist, interpret, orchestrator și aranjor. port nici o ură faţă de acel demnitar, am
– Pe care dintre cântecele Dumnea-
Eu vă respect, în primul rând, pentru învăţat împreună cu copiii lui...
voastră le-aţi scoate în prim-plan la o
ceea ce interpretaţi și cum interpretaţi. O altă rudenie este axată pe linia
serată de creaţie?
În muzica Dumneavoastră vibrează bunelului de pe tată - Grigore Burlacu,
mereu sentimentul de dragoste faţă de care a învăţat, zicea, de dascăl la Uni- – E ca și cum ai întreba un părinte
neamul românesc. Mai puţini știu, însă, versitatea „Alexandru Ioan Cuza” din pe care dintre copiii săi îl iubește mai
de unde și cum a încolţit în sufletul lui Iași. Spre sfârșitul celui de-al Doilea mult. Actualmente lucrez la un reper-
Viorel Burlacu această dragoste. Care Război Mondial, a fost înregimentat toriu cu cântece patriotice, deoarece
trăsnete v-au aprins cu dor de Ţară într-o unitate de recruţi suspectaţi de mi se pare că, de la o vreme, cântecul
inima? antisovietism. L-am căutat. Am găsit patriotic și-a pierdut din valoare. Este
informaţii cu sigiliu „Soverșenno un gen de cântec mai mult bărbătesc,
– E mult mai prozaic și mult mai
secretno” („Strict secret”). Bunelul dar nu se prea înţelege pentru ce trebu-
dureros... Sunt născut în Basarabia
Burlacu a fost împușcat în ceafă, în ie să lupte bărbaţii. Din albumul meu
(îmi place să spun Basarabia, nu
Polonia. După mai multe căutări, cu de cântece patriotice aș menţiona „Crez
Republica Moldova), în satul Bujor din
ajutorul „Crucii Roșii” din Polonia, am român” (versuri Efim Chicu), „Rugă
raionul Hâncești, într-o familie care a
practicat muzica, deși n-a avut parte aflat că zace într-o groapă comună din pentru Basarabia” și „Doina Prutului”
de studii muzicale speciale. Asta – sudul acestei ţări. (versuri Ion Buzdugan, membru al
pentru că, până prin 1964, persoanele Am mai avut un bunel vitreg, Ion Sfatului Ţării).
care erau considerate „dușmani ai Eșanu, care a stat la închisoare șase Vreau să vă spun că nu există încă
poporului sovietic” n-au avut dreptul ani. Întors rănit de pe front în sat, un disc cu muzica lui Viorel Burlacu.
este înfiat. Ce v-a determinat să-l înfiaţi adecvat în orice situaţii impuse de viaţă
la „prea multă carte”. Buneii mei erau l-au numit președinte, iar atunci când Dar am făcut discuri cu alţi autori,
pe al patrulea? – asta pentru mine este primordial.
consideraţi „dușmani ai poporului” i s-au dat listele cu cei cărora trebuia ultimul – cu actorul Nicolae Jelescu.
– Indiferenţa celor din jur, inclusiv Activitatea mea de bază este, totuși,
deoarece au negat puterea sovietică. să le cureţe podurile, fiind însoţit de Sunt versuri de Mihai Eminescu, citite.
a celor din propriul neam, m-a afectat muzica. Am mai făcut studii de regie
Unul dintre ei, Filip Gabura, a fost doi soldaţi, el le spunea oamenilor, în După ce am imprimat vocea, reieșind
mult. Mama lui Eugen, răpusă de can- și actorie, psiho-pedagogie, manage-
monarhist în perioada interbelică și taină, unde să ascundă tot ce au, căci el din faptul cum Nicolae a citit, am făcut
cer, m-a rugat să-l ajut. Cum să-l ajut? ment, dar abandonez din activităţi
membru al Partidului Naţional-Libe- va căuta cu soldaţii în altă parte. Până muzica. Este un disc superb, a apărut la
Locuiam într-o cameră de 14 m.p., în în favoarea muzicii. M-am agăţat de
ral. Era om bogat, avea la Bujor mai la urmă, l-au prins ce face și a primit București, într-un tiraj destul de mare.
cămin, cinci persoane. Unica șansă era chitară și de studio. Ziceţi că lumea mă
multe imobile, printre care și ateliere 12 ani de pușcărie. Nu știu cum, dar Acum lucrăm la un alt CD cu Nicolae
să-l înfiem. Legea nu ne permitea să cunoaște... Nu prea, pentru că eu sunt
de lucru. În satul nostru avea reședinţa bunica Maria a insistat ca acest soroc să Jelescu, care include versuri de Lucian
înfiem un copil, din cauza insuficien- un incomod autorităţilor din cauza că
Nicolae Semigradov, unul dintre cei fie împărţit la doi și, astfel, din 12 ani, 6 Blaga, Mircea Cărtărescu, Nichita
ţei spaţiului locativ. Dorin Chirtoacă, promovez Unirea. Există liste negre
mai influenţi boieri în Moldova, cu i-a stat ea la pușcărie, iar alţi 6 – bunelul Stănescu, Grigore Vieru, Dumitru
primar de Chișinău, ne-a oferit toată prin dulapuri ascunse care arată că
imobile la Bârlad, Iași, Huși, iar în meu vitreg... Matcovschi ș.a.
susţinerea legată de acte, ne-a dat un numele meu trebuie să fie neglijat. Am
satul Șișcani, peste deal de Bujor, avea – Chiar dacă sunteţi nepotul unei apartament. Ne-a susţinut și Direcţia lăsat cântatul la petreceri, pentru că la – De cine sunteţi susţinut în activi-
o fabrică de vinuri. Deși era de pro- mari tragedii, al unei mari dureri, Municipală pentru Protecţia Dreptului ele cânţi ceea ce ţi se comandă, astfel tatea artistică?
venienţă rusă, manifesta un adevărat spuneţi că, pe la vârsta de 11 ani, aţi Copilului, inclusiv Mitropolia Basara- se clatină verticalitatea. Atunci când – Dacă aţi privit filmul „Baronul
spirit naţionalist român. Semigradov conștientizat că i-aţi cerut lui Dum- biei, Misiunea Socială „Diaconia”. la noi degradează limba română, nu Munchhausen”, trebuie să vă amintiţi
a susţinut înflăcărat Unirea din 1918. nezeu să vă nașteţi anume aici. Chiar poţi să promovezi o altă limbă. Tu vrei epizodul în care el spune: „Și atunci
Bunelul Filip era prieten cu boierul n-aţi vrut să plecaţi, precum au râvnit – Ca profesor, unde activaţi? să consolidezi și să promovezi cultura, m-am tras de păr în sus și m-am scos
Semigradov, dar și cu fiul acestuia, Vic- și mai râvnesc aproape toţi tinerii, din – Din 1994, sunt angajat la Acade- valorile naţionale românești, dar ţie ţi din mlaștină cu tot cu cal”. Astfel și
tor, care, atunci când au venit „elibera- R. Moldova? mia de Muzică, Teatru și Arte Plas- se comandă cântece rusești... eu: singur îmi aleg calea pe care merg.
torii”, învăţa la Paris. Toader Gabura, tice (AMTAP). Din anul II de studii, Dorm foarte puţin. Am foarte multe
– Părinţii noștri, cu scopul de a ne – Iată că aţi atins o problemă la care
fratele mamei mele, este încă în viaţă doamna Claudia Crăciun, prorector deplasări, azi pot fi în România, iar
proteja, nu ne povesteau se s-a întâm- ar trebui să revenim: artiștii - inclusiv
și el mi-a povestit că, întors acasă după pe activitatea didactică, dar și conducă- mâine în Transnistria.
plat cu ei. Tot ce am aflat ne-au povestit scriitorii, actorii, interpreţii, pictorii
1944, de cum a ajuns în centrul satului, toare de curs, m-a angajat în calitate de
buneii, pentru că ei nu aveau frică, - au și rolul de a educa societatea, de – Spuneaţi că chiar zilele trecute aţi
Victor Semigradov a fost arestat, bătut secretar-dactilograf, lucram mai mult
erau oameni cu demnitate și onești, cu a o mobiliza în promovarea valorilor fost la Râbniţa. Cui aţi cântat acolo?
cu ranga și întrebat insistent: „Gde noaptea, pentru că ziua eram la ore.
tradiţii sănătoase. Bunăoară, bunelul noastre naţionale, dar, în ultimii ani,
zoloto?” („Unde-i aurul?”). Degrabă Din 1998, după absolvire, am rămas la – Liceul teoretic român „Evrica” din
Ion și bunica Frosea își spuneau unul această activitate nu mai este conside-
l-au aburcat într-o mașină înfundată AMTAP în calitate de lector, am fost Râbniţa a împlinit 30 de ani de activi-
altuia „dumneata” sau „matale”, nu rată o misiune. De ce?
și l-au dus într-o direcţie necunoscută. și bibliotecar. În cadrul AMTAP, coor- tate. M-a invitat doamna directoare
„tu”. Obligator mergeam la ei în fiecare – Pentru că s-a lovit îndelungat în
De atunci, nimeni n-a mai știut de donaţi de Dna Claudia Crăciun, am Eugenia Halus. Cum să nu mergi la
duminică. În casa lor se vedea mâna de măduva, în coloana spirituală a nea-
dânsul... fondat o mediatecă cu susţinerea fun- un asemenea eveniment? M-a însoţit
gospodină... mului nostru. Sunt și azi mulţi sateliţi
După revenirea sovieticilor, bunelul daţiei Soros. Sunt angajat în continuare Alexei Păluţă, care este președintele
Când am mai crescut, mi-am dat care umblă de colo-colo în căutarea
Filip, pe linia mamei, care a avut activi- al „Mediatecii” și lector la AMTAP, Asociaţiei „Tighina” cu sediul la Bucu-
seama de tot ce s-a întâmplat în anii unui câștig mai bun. Îi înţeleg, probabil
tăţi în administraţia română, a rămas unde am lucrat la Catedra de Știinţe rești și Nicolae Mocanu, producător la
de groază și am iertat totul... De ce aș n-au cu ce să-și achite facturile, cu ce
ferm pe poziţiile sale, dar nici n-a vrut Filozofice, la Catedra de Management TVR. Am fost priviţi cu suspiciune la
pleca de aici? Nu bogăţia îl face pe om. să-și hrănească copiii. Dar eu nu prac-
să se refugieze peste Prut. În rezultat, și Culturologie și la Catedra de Regie. „vama transnistreană”, dar am reușit să
Am ales să rămân în Basarabia ca să tic acest lucru. Nu știu cât voi rezista,
a fost dus în Siberia. Mama avea pe Predau disciplinele „Coloana Sonoră”, ajungem. Sala a cântat în picioare „Noi
lupt pentru integrarea neamului meu
atunci cinci ani, se juca la poartă cu alţi „Elemente de istorie a showbiz-ului”, dar, slavă Domnului, deocamdată am suntem români”. Nu e prima dată când
românesc. Nu contează că se numește
copii și ţine bine minte aceste lucruri. ultima incluzând cele ce s-au întâmplat susţinere din partea unor oameni de participăm la asemenea evenimente.
„românesc”. La 1859, ţara întregită
Ea își amintește cum a venit o mașină în Basarabia în perioada interbelică, bună credinţă. Mai sunt și membru al Pentru acești oameni puternici merită
putea să fie numită Dacia sau chiar
ziua, în amiaza mare. Bunelul purta sovietică, dar și post-sovietică. Show- Uniunii Compozitorilor și Muzicologi- să mergi încolo. Am avut activităţi
Moldova. Important e ca să fim împre-
straie albe și, când au început să-l bată biz-ul este o activitate artistică din care lor din România, de unde mi se plătește prin România și cu Ion Iovcev, direc-
ună cu neamul. Într-o așchie de ţară,
cu paturi de arme, costumul s-a făcut se fac bani. El exista și la Filarmonică, pentru dreptul de autor. Astfel, merg torul liceului român din Tiraspol.
vom continua să fim slabi și ignoraţi.
roșu de sânge. Fraţii mamei, Toader atunci când activau artiști ca Iurie înainte și mă conduc de porunca a cin- Casa socrilor mei este așezată exact pe
Nu mă refer la partea militară, ci la
și Sergiu, au luat-o pe ea și pe sora ei Sadovnic sau Mihai Dolgan, deși ei cea din Biblie: „Cinstește pe tatăl tău și malul Nistrului, de partea cealaltă e
cea economică. De exemplu, dacă mă
de trei ani, Eleonora, și au stat câteva rămâneau doar cu salariul. pe mama ta, ca să-ţi fie bine și să trăiești Transnistria. În toamna aceasta, când
duc la Soroca, Bălţi, Cahul sau chiar
luni ascunși în pădure, erau căutaţi Deci, sunt angajat permanent la ani mulţi pe pământul pe care Domnul băteam cercurile la poloboace, ecoul
Râbniţa, primesc pentru un concert...
să fie duși la orfelinate. Sora mamei a AMTAP, dar mai am și un studio Dumnezeul tău ţi-l va da ţie”. E tocmai răsuna tocmai în regiunea secesionistă.
niște bănuţi. Dacă mă duc în România,
fost dată de suflet, i-au dat alt nume. personal privat, fac muzică pentru lucrul pe care îl scapă acei care pleacă
am și un onorariu mai mare, care îmi – M-am convins că toate străduin-
După vreo 9 ani, bunelul s-a întors teatru, film, aranjamente pentru artiști, masiv din Republica Moldova. Asta ne
va face și o pensie mai bună. ţele Dumneavoastră urmăresc scopul
din Siberia dar de curând iar a fost luat precum Vali Boghean, Iurie Sadovnic afectează grav existenţa. Cine va duce
La vârsta de 11 ani am fost victima de a trezi în sufletul basarabenilor
la închisoare pentru că împreună cu și multă-multă lume frumoasă din ţară la capăt lucrurile rămase neterminate?
unui accident rutier. Revenit acasă de sentimentul de dragoste faţă de neam
alţi bărbaţi din sat au apărat biserica, și din afară. Buneii mei au murit pentru ţară
la spital, imobilizat total, am întins și Ţară, cu speranţa că numai Unirea ne
luându-se de mâini, formând un zid și pentru neamul acesta. Datorită lor
mâna spre etajeră, am luat cartea pe – Și la care dintre aceste activităţi poate oferi un viitor stabil. Cum credeţi,
din propriile corpuri, împotriva bul- mai vorbim azi limba română, știm
care am ajuns-o. Primul cuvânt pe care multidimensionale o să vă concentraţi calamităţile politice care au avut loc în
dozerului sovietic. Motivul închisorii ce înseamnă sarmale, ce este o ie naţi-
l-am citit atunci a fost „Dumnezeu”. De atenţia pentru o mai pronunţată cari- ultimii ani în R. Moldova au urmărit
a fost de fapt reuniunile clandestine onală. Mă miră și pe mine faptul că
atunci, le fac pe toate cu Dumnezeu, eră artistică? spulberarea acestui sentiment?
cu rădăcina din „Arcașii lui Ștefan”, Președintele ţării, născut într-un sat
întru Dumnezeu. Și mai știu că viaţa
„așteptau americanii”, după cum spu- –Nu am ispita carierei, a titlurilor de codru, care are studii superioare – Dar nu trebuie să-mi cer voie de
omului are sens numai atunci când el
neau cei care aveau pică pe el. Unul sau onorurilor. Eu mă concentrez pe și copii daţi la studii în unul dintre la cineva ca să-mi iubesc neamul! Eu
trăiește pentru altcineva.
dintre ei este azi demnitar în Partidul calitatea de a fi și de a rămâne om. Ce cele mai elevate licee din republică să trăiesc și activez pentru aceasta, vreau
Comunist. Se instalase cu traiul în casa – Am rămas plăcut surprins să aflu rost au titlurile, dacă nu-l poţi ajuta pe uite asemenea lucruri. Este clar că o ca studenţii și copiii mei să crească
bunelului. Când bunelul a murit, în că aveţi patru copii, dintre care unul omul de alături? Omul trebuie să fie face din interese de business. Oricum, oameni cu verticalitate, nu trădători

8 Sfatul cel mai important: iubește cu tot sufletul și iartă. Arsenie Papacioc
Noiembrie 2019 ANIVERSĂRI
sau mancurţi. Totuși, consider
că sentimentul dragostei faţă de
România este mai pronunţat acum.
Mai ales la tinerii care au făcut stu-
Un viguros stejar – Alecu Reniţă
dii, la noi și în România. Ei nu mai
au frica de altădată și sunt mereu în
centrul evenimentelor. Dar realita-
tea îi dezechilibrează...
A lecu Reniţă,
Reniţă președinte al Mișcării Ecologiste din Mol-
dova și director al revistei NATURA - publicație de
ecologie, turism și cultură, este omagiat la 8 noiembrie.
O personalitate marcantă pentru neamul românesc, ecologistul, zia-
Bunelul meu spunea simplu: ristul, omul politic Alecu Reniță este felicitat de oameni de cultură,
„Dacă ești dezamăgit, înseamnă prieteni și colegi din Basarabia și România.
că ești prost...”. Dacă ai intelect,
calculează, nu te amăgi, ca apoi să Tudor Ungureanu, putem să apasăm pe butonul aparatu-
lui, numai că fotografia lui Alecu are
te dezamăgești. Unii și-au pus mari Ansamblul etno-folcloric un sens adânc. Este o fotografie care
speranţe în politicianul Filat. Dar „Ştefan Vodă”: ne dovedește cât de frumoasă este
el a fost ca și alţii – nici mai rău, Alecu Reniţă este asemeni unui țara noastră și cât de important este
nici mai bun. Cred că a făcut multe stejar viguros. Un stejar spiritual. Îl să vedem sensul acestei frumuseți.
lucruri bune, dar a fost folosit ca ţap cunoaștem de pe baricade, de la înce- Visez de mai mult timp ca imaginile
ispășitor. Sau: cine l-a format pe Vlad Acasă, în Munţii Carpaţi
puturi, de la marele val de deșteptare pe care le-a adunat cu inima din
Plahotniuc? Lumea din jur i-a format naţională. Eram cu toţii împreună, Basarabia, să ajungă în fiecare școală,
pe ambii, ca și pe ceilalţi. Trebuie să îngenunchiat, doar în biserică și în fața spiralei: cu cât mai tare apeși pe ea,
la Uniunea Scriitorilor, când l-am pentru a apropia generațiile tinere de bunului Dumnezeu. cu atât mai puternic aruncă. Acesta e
ne asumăm riscul de a spune cuiva cunoscut pe Alecu Reniţă. Se discuta frumusețea naturii.
că nu face bine. În acest sens, avem Viața lui Alecu Reniță este un mecanismul concrescut în Omul Alecu
acel articol al marelui Valentin Mân- Cu ocazia aniversării, primește feli- exemplu demn de urmat pentru tinerii Reniţă – odată și pentru totdeauna.
exemplul lui Mihalcea Hâncul, care dâcanu - „Veșmântul limbii noastre”. citările noastre și respectul nu numai
se împotrivea domnitorului când era ziariști. Este un model al unui adevărat Datorită acestui fapt, n-au reușit să-l
Tot atunci ne-am creat și noi ca grup ca președinte al Mișcării Ecologiste, nu talentat om de cultură, care nu este frângă niciun sistem ticăloșit prin care
cazul. E cunoscută zicala „Vodă – da, folcloric, „Ștefan Vodă”, ca o explozie doar ca redactor-șef al revistei NATU-
iar Hâncul – ba”. Avem nevoie de neapărat nevoie să fie un om foarte i-a fost dat să treacă.
în spaţiu, cu sumane și căciuli. RA, dar și respectul față de un Om. mare de succes – să fie cât o lacrimă
oameni puternici. După fuga lui Vlad Pe verticală îl ţin mereu credinţa și
Frate Alecu, îţi zic la mulţi ani! La Un Om care lasă o amprentă adâncă de mic, dar neapărat la fel de pur ca
Plahotniuc, toţi au început să-l detes- adevărul, dragostea de Neam și Ţară.
o sută de ani sper să fim împreună în în istoria națională și în protecția ea. Eu îl respect enorm de mult pentru
te, chiar și acei care au mâncat dintro Iar pe linia întâi l-au bătut în cuie
Țara noastră reîntregită și să-ţi cânt mediului. tot ceea ce face. Revista NATURA, pe
strachină cu el, au trăit din banii lui. durerea acestui Neam, durerea acestui
din versurile lui Adrian Păunescu și
Aceasta este o lașitate, pentru care în Grigore Vieru, și să vedem că această Lilia Curchi, care o citesc cu mare plăcere, este de o Pământ, lăsat moștenire de înaintași,
ținută aleasă, nobilă și cunosc foarte care l-au apărat cu preţul vieţii. E omul
Georgia te-ar trage în ţeapă. Omul palmă de pământ rămâne urmașilor revista NATURA: multă lume care o adună număr de
care se află la putere trebuie să fie care nu-și vede rostul împlinit decât
urmașilor noștri, precum ne-a lăsat-o Când am venit prima dată în număr, ca pe o enciclopedie. Acesta
stopat atunci când greșește. La noi să-și ducă pașii în România Reîntre-
Ștefan cel Mare și Sfânt! sediul Mișcării Ecologiste am găsit este meritul, în primul rând, al redac-
nu se întâmplă acest lucru și de aceea gită, atât de mult iubită.
am ajuns acolo unde suntem. Am
Valentin Dolganiuc, o echipă profesionistă, mobilizată în torului șef, a domnului Alecu Reniță, De când îl știu, de-o viaţă e prieten
protejarea mai multor arii naturale care știe să-și aleagă echipa și s-o ajute și condrumeţ cu ceea ce e sfânt, ce face
avut un prieten care a trăit 103 ani. deputat în Parlamentul din R.Moldova. Prima amplă acțiune să lucreze. El este omul care cunoaște să ne numim oameni, vrednici urmași
Îi spunea părintele Nicanor Lemne, Independenţei: în care m-am implicat a fost „Salvați că talentul nu are zile de odihnă și mai ai părinţilor, moșilor și strămoșilor
slujitor în biserica din Siliștea Sna- Ne cunoaștem de-o viață. Te știu ca peștera Emil Racoviță” - o acțiune în știe că lumea este imperfectă, contează noștri.
govului. El zicea: „Dacă nu vă plac pe un român desăvârșit, care a luptat care am învățat de la dl Alecu Reniță nu cum o găsești când vii, dar cum o Să ai așa un om în preajmă e de-a
preoţii care sunt, faceţi-vă voi preoţi toată viața pentru identitatea națională și echipa MEM cum să interacționezi lași când pleci. El mai are mult până dreptul un noroc. Mă bucur că acest
și fiţi mai buni ca dânșii”. Exact așa e românească încă din anii tinereții și cu autoritățile, cum să mobilizezi presa s-o lase, de aceea îi doresc multă putere noroc ne-a întâlnit. La mulţi ani,
și cu politicienii... niciodată nu s-a frânt. Îți doresc și în și cum să obții ca însăși președintele de muncă, forță creativă, mult caracter prietene!
– De ce v-aţi mai întoarce în continuare să rămâi pe aceleași poziții republicii să vină la monumentul natu- și multă demnitate.
și, atât cât timp îți va da Dumnezeu ral pentru protecția căruia ne zbăteam. Silvia Ursul,
satul Bujor?
zile pe acest pământ, să lupți pentru Luarea de atitudine și jurnalismul Vlad Pohilă, Mişcarea Ecologistă din
– Pentru că acolo sunt rădăcinile cel mai sfânt ideal care trebuie să se de mediu sunt legate de numele lui scriitor şi publicist:
mele, e un loc mistic, precum la Moldova:
întâmple aici. Pentru ca acest teritoriu Alecu Reniță. A educat generații de Alecu Reniță îmi este coleg de
Soroca. De ce, credeţi, a vrut să tră- național românesc care se numește ecologiști de primă mărime și patrioți, Numele lui Alecu Reniță este sino-
iască acolo unul dintre cei mai mari breaslă și de generație. A învățat cu un nim cu preocuparea față de mediu,
astăzi Basarabia să revină în spațiul care să iubească natura Moldovei. an în urmă la facultatea de Jurnalism
boieri moldoveni ai timpului? Putea românesc acolo de unde a fost rupt Revista NATURA a devenit o adevă- o viață dedicate naturii. Domnia
să trăiască la Sankt-Petersburg sau în a Universității de Stat. E dintre puținii sa a depus o cantitate uriașă de
la 1812. Știu că Dumnezeu îi încearcă rată școală și universitate, care cultivă colegi de facultate care în anul III
Kazan... Satul Bujor este împăienjenit doar pe cei puternici și nu în zadar te-a dragostea de neam, țară, limbă, istorie, energie pentru păstrarea mediului
de tuneluri subterane, ca și Lăpușna, obținuse un fel de notorietate. Numele înconjurător,iar datorită eforturilor
încercat și pe tine cu această povară - cultură și natură. lui era pe buzele mai multor oameni și
Cahul sau Soroca. Sunt acolo lucruri de a lupta pentru neamul românesc Alecu Reniță, votant al Declarației dlui astăzi avem generații care pot și
se vorbea că Alecu ar fi comis o mani- sunt capabile să transmită, din om în
interesante, au conace, parcuri. din care facem parte. de Independență, a stat la începutul festare anti-sovietică pentru care a și om, mai departe iubirea și preocupa-
Părinţii mei au venit la Bujor, căci La mulţi ani! Idealul nostru româ- mișcării de ecologizare a R.Moldova, fost exmatriculat, deferit judecății și rea față de natură.
tata s-a născut în satul Cioara, pe nesc să se împlinească! a militat pentru interzicerea tran- aruncat în GULAG-ul rusesc. El nu a Mulți ani înainte marcați fiecare
malul Prutului, iar neamul mamei zitării de deșeuri radioactive prin
mele a venit din zona Nisporenilor. Valeriu Ţarigradschi, R.Moldova, a luptat pentru salvarea
vorbit niciodată despre aceasta. Alții, de grija și constanta preocupare față
invocând niște fleacuri, se dădeau mari
În Bujor trăiește mama, un frate, veteran de frunte al Mişcării Rezervației „Prutul de Jos”. De numele de natură. Îi doresc dlui Alecu Reniță
luptători antisovietici. Alecu a purtat
nepoţi, verișori – oameni pentru care Ecologiste din Moldova: dlui Alecu Reniță se leagă inițierea și o tăcere și o discreție pură, fiindcă
să rămână la fel de vocal în frumoasa
merită să trăiești. derularea campaniei de reîntoarcere misiune de a vorbi cu suflet și cu
Încă în veacul trecut ne-am cunos- niciodată nu i-a plăcut să rupă cămașa
Pe mine mă atrage încolo și un a pădurilor în patrimoniu poporului. emoție despre natură celui mic și celui
cut, în sânul naturii, lângă „Stânca de pe el.
plop. De când mă ţin minte, plopul Mare”, satul Cobani. De fapt, cu Alecu Întreaga societate a înțeles, astfel, mare, celui de la țară și celui de la oraș,
Este un maestru al scrisului, o voce celui născut sensibil, dar și celui care
stă pe un pisc, la o margine de deal și Reniţă, ne-a unit o tragedie care avea că pădurea ne aparține nouă, tutu- puternică, o pană măiastră. Aș aminti
parcă te anunţă că aici e satul Bujor. să se întâmple atunci în anii `80 - era ror și nu poate încăpea în mâinile de-a lungul anilor a împietrit în fața
că Alecu Reniță a lucrat în anii cei mai problemelor naturii.
Prin împrejurimi a fost cândva o în pericol să dispară un recif corali- bogătașilor care taie copacii seculari grei și cei mai frumoși la săptămânalul
livadă de cireși, unde se afla și satul er. Ne-am înfrățit pentru a salva un pentru ca să construiască vile. „Literatura și Arta”. Apoi, ca ziarist, a Varvara Buzilă,
vechi. Acolo sunt fântâni și bordeie monument al naturii și de-atunci am Aurelian Silvestru, fondat revista NATURA.
subterane, pe care urmează să le Muzeul Naţional de Etnografie
început o activitate extraordinară, L-am admirat dintotdeauna pe
descoperim. dragă sufletului nostru, pentru pro- directorul Liceului şi Istorie Naturală:
Alecu Reniță pentru fermitatea lui în
tecţia naturii. După salvarea „Stâncii „Prometeu” din Chişinău: dragostea pentru România, pentru Alecu Reniță este unul dintre cei
– Ce vă doriţi cel mai mult în mai valoroși intelectuali de la noi, care
această viaţă? Mari”, a urmat reciful „Butești”, decla- Despre Alecu Reniță se poate vorbi românism, pentru reîntregirea Țării.
rarea „Sutei de Movile” ca arie pro- foarte multe și foarte frumoase lucruri. a contribuit foarte mult la afirmarea
– În plan spiritual, îmi doresc tejată, formarea Rezervaţiei naturale Eu aș porni de la faptul că Alecu Reniță Ionel Căpiţă, scriitor: identității noastre naționale și la forti-
ca lumea să se întoarcă cu faţa spre „Pădurea Domnească”. L-am urmat în este un copil foarte talentat și foarte Numai el știe cât îl costă de-a ficarea conștiinței sociale. Mă bucur că
Dumnezeu. Dacă omul are credinţă, bătălia pentru viața Nistrului, pentru responsabil. Spun copil, deoarece la lungul vieţii, ca să se menţină pe linia am privilegiul acesta de a comunica cu
atunci are și demnitate și responsa- viața Prutului, precum și multe-multe vârsta înțelepciunii, la care a ajuns întâi, pe verticală – în confruntare domnul Alecu Reniță, uneori la modul
bilitate. În plan social, îmi doresc alte realizări care astăzi ne dovedesc că Alecu Reniță, și-n condițiile în care cu atâtea furtuni năpăstuitoare, fie direct, alteori la cel indirect. Dar bucu-
ca ţara noastră să se reunească, să am mers pe o cale dreaptă. ne aflăm astăzi în R.Moldova, doar mai mari, fie mai mici. Dacă era să ria este și mai mare când văd împliniri-
ne bucurăm și noi, basarabenii, de Ce înseamnă numele dlui Alecu având un suflet de copil poți crede se situeze comod, ca mulţi alţii, în le domniei sale ca pentru un exemplu
viaţă plină. Sub aspect material, aș Reniţă? Aici, în raionul Glodeni, el este într-un viitor și poți lupta pentru mijlocul codrului neatins de viforul pentru toți ceilalți. A ales un domeniu
vrea să am o casă încăpătoare, în asociat cu „Stânca Mare”, cu Grota de lucruri înălțătoare și frumoase așa năprasnic, cu siguranţă că nu ar fi fost de maximă controversă - cel al relației
care să pot face Saloane de tipul la Butești, dar nu numai. Alecu Reniță cum face Alecu Reniță. Și el toată târât prin GULAG-ul rusesc pentru omului cu natura. Când a fost deputat
celor din Franţa, în care se produ- este sinonim cu revista NATURA, cel viața a fost un gladiator al cuvântului antisovietismul manifestat, pe când în Parlament a creat cadrul legislativ
ceau poeţii, pictorii, muzicienii… mai longeviv drapel al mediului dintre în arta cuvântului. L-am văzut mereu era student la Universitatea de Stat din al protecției mediului în R. Moldova.
Îmi doresc ca oamenii să iasă din Prut și Nistru. Alecu Reniţă este aso- luptând, mereu încercând să obțină Moldova. Au încercat să-l „reeduce” Pentru mine, cele realizate de către dl
zona sărăciei, căci din cauza ei ciat cu legislaţia de mediu, cu crearea victorie în fața oponenților împotriva ca să creadă, cu trup și suflet, în „vii- Alecu Reniță, pe traseul vieții dumisa-
comit multe fapte indecente. Întru Ministerului Mediului și a Fondului nedreptății pentru drepturile omului, torul luminos” al omenirii, bazat pe le, sunt foarte edificatoare.
toate cu Dumnezeu. Ecologic. Toate realizările acestea au pentru drepturile naturii. Uneori, frică și teroare, numai că, în cazul lui Mulți ani, spre binele dumitale,
cerut mari eforturi, iar apoi au fost era atacat pe la spate, dar nu ceda Alecu Reniţă, luptător neîngenunchiat domnule Alecu Reniță, căci binele
– NATURA vă urează noi succe-
promovate prin intermediul revistei niciodată, nu se lamenta, totdeauna pentru eliberarea naţională de sub dumitale știu că este și binele întregii
se, domnule Burlacu.
NATURA. Fotografiile lui Alecu se ridica și mergea înainte. Niciodată jugul cotropitorilor de la Kremlin, a țări!
Gheorghe BUDEANU Reniță te uimesc. Oricare dintre noi nu l-am văzut îngenunchiat. Și dacă a funcţionat cu prisosinţă principiul Pagină organizată de: Lucia TĂUT

Izvorul învinge stânca nu prin putere, ci prin perseverenţă. H. Jackson Brown 9


CASA ŞI FAMILIA TA Noiembrie 2019
ÎN GRĂDINA CU FLORI
LA PLĂCINTE,
Crizantema, regina toamnei
C
rizantemele, cunos- funcţie de particularităţile creș-
cute mai mult și sub terii soiului.
denumirea de tufă- Deși se cultivă ca o plantă
nele, dumitriţe, margarete de anuală, crizantema este o plantă
toamnă, sunt un gen de flori perenă. Ea domină grădinile în
format din aproximativ 30 de
ÎNAINTE! specii de plante perene, aparţi-
nând familiei Asteraceae, native
perioada de toamnă, începând
să înflorească la sfârșitul lunii
august și continuând până la
Ciorbă ca la ţară Asiei și Europei de nord-est. sfârșitul lunii noiembrie.
Ingrediente: 500 gr carne de oi, 1 pahar fasole albă, 2 Pentru a se „comporta” cel
cartofi, 2 cepe, 1 morcov, 1 rădăcină de pătrunjel, ½ rădăcină
Plantarea mai bine, crizantema necesită un
de ţelină, 3 roșii, 6 pahare de apă, 2 pahare borș acru sau un şi îngrijirea sol bine drenat expus la soare sau
pic de sare de lămâie, 1 ardei iute, 1 lingură leuștean verde crizantemelor penumbră. Se cultivă în ghivece
tocatt, 1 lingură verdeaţă (mărar și pătrunjel) tăiată, sare. Florile, colorate variat, sunt sau jardiniere. Udarea se face
Mod de preparare: Fasolea se fierbe până este pe jumă- reunite în calatidii de forme, des, dar nu în exces, de preferat La români însă, crizantemele ma de puterea Divinităţii. Astfel,
tate gata. Carnea se taie bucăţi mici, se pune în apă rece și mărimi și tipuri diferite: mar- dimineaţa devreme. roșii, numite și „dumitriţe”, sunt conform unor vechi legende
se fierbe până este gata. Bulionul se strecoară, în bulion garete, anemone, spider (păian- Dacă este plantată în jardini- asociate liniștii, împăcării, iertării, creștine, se spune că steaua care
se pune fasolea, rădăcinile, tăiate fidea, cartofii tăiaţi felii. jen), pompon, globuloase. Plan- eră sau ghiveci, necesită lunar o dar și tristeţii. Românii le consi- i-a condus pe Magi la Bethleem,
Cu 5-7 minute înainte de a lua de pe foc, se adaugă roșiile ta poate fi orientată cu una sau fertilizare obișnuită. Dacă însă deră „florile Sfântului Dumitru”, arătându-le acestora locul în
mărunţite, leușteanul, borșul, se dă în clocot, se sărează, se mai multe tulpini florale, iar este plantată în grădină nu mai celebrat de Biserica Ortodoxă la care se născuse Mântuitorul, s-a
presară cu verdeaţă, se pune ardei iute. fiecare tulpină poate fi condu- necesită fertilizări suplimentare. 26 octombrie (stil nou). întrupat sub forma unei crizan-
Ciorba se servește în castroane de ceramică. să cu o singură inflorescenţă teme aurii. De asemenea, o altă
Simbolistica Istorie
Cartofi umpluţi cu brânză de vaci în vârf (crizantema standard legendă creștină prezintă poves-
şi şuncă sau unifloră) sau cu mai multe Crizantema are o conotaţie De altfel, crizantemele au tea unei fetiţe care, având mama
inflorescenţe în vârf (crizantema pozitivă în ţări precum Japonia, fost cultivate în China încă din foarte bolnavă, se ruga neîncetat
Ingrediente: 2 cartofi (mai mărișori), 100 gr șuncă tăiată
cubuleţe, 100 gr brănză de vaci, 50 gr cașcaval ras, o ceapă, crenguţă, spray, buchet). Statele Unite sau Australia, secolul al XV-lea î.Hr. Pentru a Maicii Domnului, dăruindu-i
cimbru, piper, sare. De foarte mare importanţă unde simbolizează sărbătoarea vă da seama cât de importante au o floare de crizantemă. Într-o
Mod de preparare: Se spală cartofii, înţepându-se din într-o cultură de crizanteme mamelor. Este floarea luminii și fost și sunt crizantemele pentru noapte, însă, fetiţei i-a apărut
loc în loc cu furculiţa, după care se bagă la cuptor, la copt, sunt lucrările de tăiere, iar cea a soarelui, în Japonia, iar pentru popoarele asiatice, vă spunem în vis Maica Domnului, care i-a
pentru 30-40 de minute, în funcţie de puterea cuptorului. mai principală dintre acestea, chinezi, reprezintă, în general, doar că un oraș antic chinez spus că mama sa va mai trăi tot
Când sunt gata, se lasă puţin să se răcorească, după care se în vederea obţinerii tipului odihna, liniștea, dar și viaţa a fost numit Ju-Xian, care în atâtea zile câte petale are și floa-
taie în jumătăţi, pe lungime. de floare, este bobocitul. Mai senină, cu excepţia crizantemei traducere înseamnă „orașul-cri- rea pe care avea să i-o dăruiască.
Cu o lingură, se scobește miezul cu grijă ca să nu se exact, pentru obţinerea crizan- albe, care semnifică jelirea sau zantemă”. Planta a fost introdusă Fetiţa s-a trezit, s-a dus la floare
rupă marginea cartofului, pe care-l punem într-un castron. temei standard, după lucrarea necazul. În schimb, în multe în Japonia probabil în secolul al și a văzut că mai are doar cinci
Ceapa se taie mărunt și se călește foarte puţin împreună de bobocit se oprește pe plantă ţări europene, este considerată VIII-lea, iar împăratul a fost atât petale, ceea ce însemna că viaţa
cu șunca. un singur boboc, cel principal o floare funerară, fiind folosită de impresionat de aceasta încât a mamei sale avea să se încheie
Peste miezul de cartof se adaugă celelalte ingrediente sau unul secundar, dar care la înmormântări. De altfel, în adoptat-o ca sigiliu imperial. De după doar cinci zile. Fetiţa a
(mai puţin cașcavalul), se asezonează cu sare și piper după este cel mai bine plasat, restul Occident, se obișnuiește ca, altfel, în Japonia există un „Fes- început atunci să rupă fiecare
gust și se amestecă. fiind eliminaţi. Pentru obţine- de Ziua Tuturor Sfinţilor (1 tival al Fericirii” dedicat florii. petală în cât mai multe bucăţele.
Se umplu cu acest amestec cartofii și se bagă din nou la rea crizantemei crenguţă, sau noiembrie), să se ducă crizante- Deși atât de apreciată în ţările Fecioara Maria i-a îndeplinit
cuptor, pentru 20 minute. „olandeze”, cum li se mai spune me rudelor trecute la Domnul, asiatice, veţi rămâne surprinși să dorinţa fetiţei, așa că mama sa
La jumătatea timpului, se scoate tava și se presară caș- prin unele florării, se elimină, semnificând, astfel, regretul faţă aflaţi că floarea a fost adusă în a rămas alături de ea încă mulţi
cavalul ras peste cartofi. prin această lucrare, bobocul de persoanele decedate. Europa în secolul al XVII-lea. ani. De atunci, se spune că florile
Pot fi serviţi ca și garnitură, alături de o friptură cu principal și, opţional, o parte În Europa se evită oferirea Linnaeus a numit-o conform de crizanteme au foarte multe
puţin sos de iaurt și usturoi, sau pot fi serviţi ca fel principal dintre bobocii laterali. Elimina- acestor flori cu ocazia unor săr- prefixului grecesc chrys-, care petale, de mărimi și forme dife-
alături de o salată generoasă. rea bobocilor se face prin rupere, bători cu caracter romantic sau a înseamnă auriu (culoarea ini- rite, simbolizând dorinţa arză-
Salată de toamnă cu varză, conopidă atunci când aceștia sunt suficient unor evenimente fericite din viaţa ţială a florilor), și -anthemon, toare a fetiţei și bunătatea fără
şi sfeclă roşie de mari pentru a putea fi apucaţi noastră, dar în ţări precum SUA, însemnând floare. margini a iubitoarei Fecioare
Ingrediente: 1 varză roșie, 1 conopidă, 1 sfeclă roșie, între degete, dar lucrarea trebuie Japonia sau China, aceste flori Cu toate acestea, există multe Maria. Cel puţin așa susţin cei
1 legătură mărar, ulei de măsline, oţet de mere, piper, sare. repetată de mai multe ori, în sunt primite cu zâmbetul pe buze. legende care leagă mult crizante- de pe site-ul lumeaflorilor.com.
Mod de preparare: Se toacă mărunt varza roșie, se Expresii înaripate
presară cu sare și se freacă în mâini să se înmoaie și să-i
accentueze gustul. Se procedează astfel dacă dorim să (folosite zi de zi) Regulile de aur ale bunicii
servim imediat salata, fără a o lăsa să se odihnească după (despre folosirea condimentelor)
preparare, pentru a se înmuia varza. - A prinde (pe cineva) cu mâna în sac (sau în traistă,
Sfecla roșie se fierbe în apă cu o lingură de oţet și un în sân) = a surprinde pe cineva furând sau înșelând. * Frunzele de baraboi sunt bune * Boabele de ienupăr se pun în
praf de sare, după care se taie cubuleţe. Nu este cazul să o - A muri cu zilele în mână (pop.) = a muri înainte la salate, supe și la sosuri cu oţet. salate și la castraveciori muraţi, la
curăţăm de coajă, înainte de fierbere, deoarece se înlătură de vreme. * Frunzele de lămâiţă se folosesc ceaiuri și vinuri.
foarte ușor după fierbere. Procedând astfel, sfecla va avea - A se spăla pe mâini (sau a-și spăla mâinile = a) a pier- pentru aromă, la salate și sosuri * Boabele de anason sunt folosite
un gust dulce-acrișor. de ceva; b) a refuza să-și ia răspunderea unei probleme picante. la prepararea prăjiturilor și lichio-
Conopida se spală bine pentru a înlătura eventualele fire (dificile) sau a unei fapte reprobabile. * Frunzele de salvie se pun la rurilor.
de nisip și se rupe bucheţele potrivite. - A-i mânca inima (sau sufletul) (cuiva) (pop. și fam.) pește, fasole, carne de porc, de pasă- * Cuișoarele sunt un ingredient
Ca dressing se prepară un clasic, foarte cunoscut, respec- = a supăra, a necăji, chinui (pe cineva) peste măsură. re și la alte fripturi. exotic folosit pentru aromă la toate
tiv vinegreta din ulei de măsline, oţet de mere, mărar, sare - A-l mânca (pe cineva) spinarea (sau pielea, pop., * Frunzele de rozmarin se folo- mâncărurile și preparatele din
și piper proaspăt măcinat. Raportul de ulei/oţet trebuie să cojocul) (pop. și fam.) = a se comporta ca și cum ar vrea
sesc la rasolul de pește, la rizotto, carne de porc, pește, sosuri picante,
fie de 3 la 1, respectiv la trei linguri de ulei, una de oţet. să fie bătut.
sosuri picante pentru fripturi de castraveţi muraţi, ciorbe, marinate.
Într-un bol se pune uleiul și o lingură de oţet și se ames- - A-l mânca (pe cineva) palma dreaptă (în superstiţii)
porc sau de berbec, mâncăruri din * Busuiocul, frunzele și crengu-
tecă bine până devine o suspensie, și își schimbă culoarea și = a avea o senzaţie de mâncărime în palma dreaptă, semn
că va trebui să dea o sumă de bani sau să dea mâna cu pasăre, cârnaţi și vânat. ţele se recomandă la supe, sosuri,
consistenţa. Mărarul tocat mărunt se adaugă în dressing, se
cineva. * Frunzele și florile de cimbru pește, omlete, vânat, rasol de carne,
presară piper măcinat și sare. Se lasă dressingul să se odih-
nească 10-15 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă. - A-l mânca (pe cineva) palma stângă (în superstiţii) sunt bune la fripturile de oaie, vin, cârnaţi.
Legumele se amestecă bine cu dressingul și salata-i gata. = a avea o senzaţie de mâncărime în palma stângă, semn marinate, sosuri, maioneze, sosuri * Levănţica se folosește la salate
că va primi o sumă de bani. picante, piureuri, soteuri. Cimbrul și mâncăruri.
Chec de post cu nuci şi gutui - A se bate cap în cap = a) (înv.) a se învecina; b) a fi mai este numit și „regele condi- * Nucșoara, plantă exotică, se
Ingrediente: 2 căni de apă minerală, 2 căni de zahăr, în contradicţie, a nu se potrivi. mentelor”. folosește la sosuri, creme, vânat,
4 căni de făină, 1 cană ulei, 1 praf de copt, zahăr vanilat, un - A se bate cu pumnii în (sau peste) cap (fig; pop. și * Floarea de sulfină albastră este piureuri, sos de vin.
praf de sare, în plus: 2 linguri cacao, 100 gr gutui din compot, fam.) = a fi supărat; a fi disperat. excelentă la supele de primăvară, * Șofranul se folosește la ciorbe
200 gr nuci măcinate sau alune. - A-l bate Dumnezeu = a fi pedepsit pentru păcatele la salate, ciorbe și sosuri pentru pescărești, sosuri, preparate cu orez
Mod de preparare: Se amestecă apa minerală cu zahă- sale. fripturi. și prăjituri.
rul, făina, uleiul și praful de copt până se omogenizează * Cu boabele de coriandru se * Maghiranul este și el un fel
compoziţia. Din compoziţia rezultată se opresc 4 linguri, aromează cârnaţii, sosurile de carne, de „prinţ al condimentelor”, căci
în care se pune cacao. Compoziţia albă se amestecă cu nucă varza murată, prăjiturile, vinurile. se recomandă la toate preparatele
măcinată și cu bucăţi de gutui din compot. * Boabele de cicoare sunt bune culinare picante.
Se unge tava cu ulei și se tapetează cu făină, după care pentru aromarea oţetului de vin, * Menta sălbatică se folosește la
se toarnă compoziţia albă, iar peste ea cea cu cacao și cu pus la castraveţi muraţi. salate, fripturi de oaie, mâncăruri,
ajutorul unei furculiţe se împrăștie compoziţia de cacao cu
* Boabele de chimen sunt folo- creme.
mișcări circulare prin toată tava.
Se dă tava la cuptorul preîncălzit cca 40-45 de minute. site la brânzeturi, ceaiuri, supe, * Izma de grădină este bună
Timpul de coacere poate fi diferit în funcţie de fiecare cârnaţi, mâncăruri cu sos, fripturi pentru aromarea preparatelor din
cuptor în parte, astfel se va face testul cu scobitoarea. de oaie, ciuperci, diferite aluaturi carne de berbec, lichioruri, prăji-
Se lasă să se răcească după care se poate tăia. și lichioruri. turi, infuzii.

10 Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. Buddha


Noiembrie 2019 MEDICINA NATURISTĂ

Afecţiunile reumatice Remedii populare


împotriva răcelii
A
fecţiunile reumatice, cum Artrita reumatoidă
ar fi artrita, sunt foarte Este o boală frecventă ce afectează
comune în sezonul de membrana sinovială ce delimitează Apă sărată
toamnă, cauzând creșterea sen- articulaţiile, manifestându-se prin Amestecă 230 ml de apă caldă
sibilităţii și dureri articulare în durere, rigiditate, inflamare, degrada- cu jumătate de linguriţă de sare și
urma expunerii la temperaturi rea articulaţiei și pierderea funcţiilor fă gargară, pentru a ameliora sta-
mai scăzute. acesteia. rea gâtului. Poţi să aplici această
Artrita reumatoidă procedură de maximum 4 ori pe zi.
Aceste afecţiuni sunt caracterizate Cântăreţii profesioniști folosesc, de
prin inflamaţii (înroșire și încălzire, juvenilă obicei, această metodă.
inflamare și durere) și pierderea Este cea mai comună formă a Pentru nasul înfundat, poţi înlo-
funcţiilor unuia sau mai multor artritei în perioada copilăriei, cau- Artrita infecţioasă mic cu fluid care căptușește și lubrefi- cui în reţeta de mai sus sarea cu
structuri conectoare sau de suport ale zând durere, rigiditate, inflamare ază zona în care elementele articulare bicarbonat de sodiu. Apasă una din
organismului: articulaţii, tendoane, și pierderea funcţiilor articulaţiei; Artrita infecţioasă este provocată
de agenţi infecţioși (bacterii, viru- (inclusiv os, tendon, ligament, mușchi nări cu degetul și, folosind o pipetă,
ligamente, oase și mușchi. poate fi asociată cu erupţii cutanate introdu câteva picături de soluţie în
suri). Artrita cu parvovirus și artrita sau piele) se freacă una de alta.
Simptomele comune includ dure- sau febră și poate afecta diferite părţi nara rămasă deschisă. Lasă soluţia să
re, inflamare și rigiditate. Unele ale corpului. gonococică sunt 2 tipuri de artrită Tendinită
se scurgă și repetă de două ori pentru
afecţiuni reumatice pot implica, de infecţioasă. În cazul acestui tip de Afecţiune ce presupune inflamarea
asemenea, organele interne.
Fibromialgia artrită, diagnosticarea precisă și tra-
fiecare nară.
tendoanelor (cordoane dure de ţesut Ţine o cutie de șerveţele faciale
Există peste 100 de boli reumatice, Este o afecţiune cronică care cau- tamentul antibiotic sunt cruciale în care conectează mușchii de oase)
zează durere la nivelul ţesutului care în fiecare cameră, ca atunci când te
printre care: eliminarea infecţiei și minimizarea cauzată de suprasolicitare, injurii
asigură suportul și mișcarea oaselor apucă strănutul, să nu fie nevoie să
Osteoartrita degradărilor la nivel articular. sau afecţiuni reumatice. Tendinita mergi prea departe.
și a articulaţiilor. Durere, rigiditate
Este cel mai comun tip de artrită Artrita psoriazică produce durere și sensibilitate și poate
și afectează în prima fază cartilajul,
și puncte sensibile apar la nivelul
restricţiona mișcarea articulaţiilor Tradiţionala
mușchilor și tendoanelor, în special Apare în cazul pacienţilor cu pso-
putând cauza durere articulară sau la nivelul gătului, splinei, umerilor și riazis, putând afecta articulaţiile din învecinate. supă de pui
rigiditate. orice zonă a corpului, de la articula- Băile calde, acupunctura, antiin- Oamenii de știinţă sunt încă
șoldurilor.
Dizabilităţile apar de cele mai ţiile mici ale mâinii până la articulaţii flamatoarele, analgezicele și simpla derutaţi de eficienţa supelor de pui
multe ori în situaţiile în care boala Guta evitare a plimbărilor în condiţii de în calitate de remedii naturale pentru
intervertebrale.
afectează coloana sau articulaţiile care Acest tip de artrită rezultă în urma vreme rece și/sau ploaie sunt măsuri răceală. Cercetările arată că acestea
susţin greutatea corpului (genunchi, depozitării excesive de acid uric în Bursita ce trebuie adoptate în prevenirea și te ajută să scapi de nasul înfundat și
șolduri). sânge (hiperuricemie). Reprezintă inflamaţia bursei, sac ameliorarea simptomelor bolii. pot chiar să prevină infecţia. În orice
caz, este caldă, reconfortantă și o
Cura anticancer a terapeutului Rudolf Breuss cale sigură de a-i oferi organismului
Chimenul în Terapeutul Rudolf Breuss a scris o Cum se ţine cura în mod
tău hrana necesară pentru a lupta
cu boala.
carte, intitulată „The Breuss Cancer Cure:
corect Apă fierbinte cu
terapia naturistă Advice for the Prevention and Natural
Treatment of Cancer, Leukemia and În caz de cancer sau leucemie, cura
propriu-zisă trebuie efectuată timp de
lămâie şi miere
Apa fierbinte cu lămâie și miere
Other Seemingly Incurable Diseases”

C
himenul are o aromă puternică, dulce, cu o ușoară tentă – „Leacul lui Breuss împotriva canceru- 42 de zile consecutiv, și până la 21 de zile este savuroasă și calmantă, fiind
amăruie și picantă. Gustul amărui-picant este o particulari- pentru alte boli. Se efectuează astfel: unul dintre cele mai bune remedii
lui, leucemiei și a altor boli incurabile
tate specifică. Dacă este folosit în combinaţie cu coriandrul, Dimineaţa: 1/2 ceașcă ceai pentru naturale împotriva răcelii. Atât
similare”, care a fost tradusă în 7 limbi și
gustul amărui dispare. rinichi se bea rece, cu lingura, sorbind mierea, cât și lămâia, au proprietăţi
a fost vândută în peste 1 milion de copii.
Este recomandată prăjirea chimenului înainte de măcinare. Va încet și amestecându-l foarte bine cu sali- antibacteriene. Lămâia este o sursă
În prezent, există mii de mărturii ale
prinde o aromă caldă, asemănătoare nucilor; gustul nu va mai fi vă, apoi se înghite. După 20-30 minute se naturală de vitamina C, apreciată
pacienţilor vindecaţi, care atestă faptul
atât de aspru. Chimenul negru are o aromă mai dulce, mai delicată bea o ceașcă de ceai de salvie, cu lingura și pentru beneficiile sale asupra imu-
că tratamentul faimosului terapeut Breuss
decât seminţele albe. amestecat bine cu salivă. La un sfert de oră
i-a vindecat. nităţii. Este demonstrat că mierea
Și astăzi chimenul este încă recomandat împotriva balonărilor și se ia câte o gură de suc care nu se înghite
Cura austriacului Rudolf Breuss contribuie la înlăturarea tusei și la
a flatulenţei. Există popoare care au obiceiul de a servi seminţe de imediat și se insalivează. Până la prânz se
(1899–1990) se bazează pe detoxifierea un somn liniștit, mai ales în cazul
chimen, după masă. iau aproximativ 10-15 înghiţituri de suc.
totală a organismului și pe menţinerea copiilor.
În reţete culinare este folosit masiv în bucătăria germană și austri- La prânz: 1/2 ceașcă de ceai pentru
lui la limita subzistenţei, fără proteină, Atenţie: mierea poate conţine
acă pentru condimentarea renumitei brânze Munster, a găluștelor, a rinichi. Până seara se mai bea din când
din studii ajungându-se la concluzia că spori toxici, destul de periculoși
cărnii de porc, a cărnii de gâscă și a cârnaţilor. Se folosește în pâine, în când câte o înghiţitură de suc și o cană
într-o astfel de situaţie, sângele devorează pentru copiii mai mici de un an. Dacă
prăjituri și dulciuri. de ceai de năpraznic.
tot ceea ce este străin corpului. Mai exact, ești în căutare de remedii naturale
Crenguţele tinere de chimen sunt folosite în salate și mulţi mănân- Seara: doar 1/2 ceașcă de ceai de
ea constă în faptul că, timp de 42 de zile, pentru răceală și gripă pentru bebe-
că rădăcinile fierte ca legume. rinichi. În situaţiile de slăbiciune se poate
nu este permis a se consuma altceva decât luși, poţi folosi lămâia, dar lasă mie-
Chimenul este un condiment de bază în majoritatea sosurilor consuma/bea și o cană de supă de ceapă.
sucuri de legume și ceaiuri corespun- rea până când copilul va fi mai mare.
picante din India. Este folosit în supe, salate de varză, sfeclă, chifle,
pogaci, pâine, ostropel, în mâncărurile marocane pe bază de carne
zătoare, pregătite în condiţii specifice. Reguli de bază Ghimbir
de miel și la condimentarea cărnii în Mexic. Prin autoînfometare în timpul curei, prin
privarea corpului de unele elemente (mai – Totul se soarbe, nu se bea, și se ames- Ghimbirul este unul dintre cele
Chimenul negru este folosit, cel mai des, la mâncărurile indiene tecă bine cu salivă înainte de a fi înghiţit;
ales proteine), corpul consumă sau elimi- mai populare remedii pentru simp-
pe bază de orez. – se strecoară foarte bine atât sucul,
Chimenul este utilizat și în Olanda pentru condimentarea brân- nă tot ce nu ii aparţine, inclusiv tumoarea tomele de răceală. Pe lângă acel gust
canceroasă și orice depozite de reziduuri. cât și ceaiurile, fiind interzisă ingerarea puţin picant pe care îl dă mâncării,
zeturilor, după reţete străvechi, medievale. oricărui element solid, reziduu de plantă
Pentru un plus de savoare în viaţa culinară, încercaţi să folosiţi Rudolf Breuss spune că este bine să cercetările arată că este foarte bun
nu provocăm cancerul și, dacă se poate, din ceai sau legumă din suc; în lupta cu anumite tulpini virale
și chimen în marinatele pe bază de lămâie pentru pui, curcan, porc – sucul de cartof dă un gust rău, însă
și miel. La fel, puteţi adăuga chimen la chili, fripturi condimentate, să nu-l agresăm, ci să facem tratamente prezente, de obicei, în răceala obiș-
naturiste, ale căror rezultat este, adesea, este extrem de necesar celor cu tumori la nuită. Are un efect calmant și pentru
marinate pentru grătar și diverse sosuri. Încingeţi chimenul cu ficat; dacă nu se suportă gustul sucului
usturoi în ulei de măsline, turnaţi-l peste legume sau cartofi copţi. salvator. Dacă l-am provocat în vreun fel gât, te va ajuta să te simţi mai bine și
și credem că l-am „lichidat”, de obicei cu cartof, se bea separat un ceai de coji va adăuga și o notă deosebită unei
Modalităţi de a include chimenul în ne înșelăm. Altfel spus, dacă o tumoare de cartofi;
băuturi fierbinţi cu miere și lămâie.
– ceaiul pentru rinichi nu se bea decât
alimentaţie mică și inofensivă este tăiată sau apăsată,
3 săptămâni, NU MAI MULT, după care
Atenţie: ghimbirul poate fi con-
- Adăugaţi chimen proaspăt în salate sau în sandwich-uri, pentru atunci ea poate deveni „sălbatică”, celulele traindicat celor care suferă de hiper-
canceroase pătrund în sânge și iau naștere se continuă cura până la 42 de zile. Pe
un gust deosebit; tensiune, de diabet și femeilor însăr-
metastazele. Așadar, este indicat să lăsăm perioada celor 42 de zile, nu se consumă
- poate fi servit înăbușit sau prăjit lângă feluri de mâncare pe cinate, de aceea e bine să discuţi cu
în pace noduleţele și nodulele. Prin cura NIMIC – doar sucul și ceaiurile. Impor-
bază de fructe de mare; medicul în aceste cazuri.
cu sucuri și ceaiuri, se oprește alimenta- tant de reţinut - nu se bea suc mai mult de
- adăugaţi chimen în supe sau ciorbe;
rea din exterior cu albumină – tumoarea 500 ml pe zi; nu se va bea suc de legume Vitamina C
- adăugaţi chimen în amestecul de umplutură favorit sau în fără a se bea și ceaiurile prescrise; ceaiuri-
aluaturi. canceroasă trăiește doar prin aportul de Vitamina C este unul dintre
albumină. Organismul nu poate trăi fără le, de asemenea, se vor bea înghiţitură cu remediile naturale împotriva răcelii
Valori nutriţionale pentru 100 gr de această substanţă, iar sângele „înfome- înghiţitură, amestecate cu salivă; nu se iau pe care le poţi administra copilului
medicamente în timpul curei, vitamine;
chimen: tat” de albumină atacă în corp tot ce este
nu se fac injecţii, etc. Pe perioada curei
cu ușurinţă. Fructele citrice, kiwi,
Vitamina E: 25 mg suplimentar: vegetaţiile, aglomerările de căpșunile, roșiile, broccoli, gogoșarii,
impurităţi și tumorile. O astfel de cură este interzis cu desăvârșire fumatul - se stă conţin vitamina C din abundenţă și
Vitamina C: 21 mg în aer curat și se evită efortul fizic exage-
Vitamina B9 (acid folic): 10 mcg este o adevărată operaţie fără cuţit, pe care au și un gust plăcut.
o execută sângele omului. Orice tumoare rat. Nu se va face această cură în paralel Atenţie: fructele și legumele
Fier: 16.2 mg sau îndată după operaţie sau (nici atât!)
Zinc: 5.5 mg este devorată în decurs de 42 de zile. Mai bogate în vitamina C pot fi contra-
mult, deoarece, în timpul formării celule- după raze și citostatice, ci doar după 2-5 indicate în cazul anumitor boli, cum
Potasiu: 1,35 mg luni. Cel puţin o dată pe zi - clismă cu apă
Indice Glicemic: Scăzut lor canceroase, metabolismul mineral din ar fi afecţiunile gastrointestinale, de
celule este dereglat, sucurile de legume, caldă + mușeţel (Chamomilla chamomilla,
Praful de chimen este mai tare decât seminţele întregi, aroma aceea cere sfatul medicului în aceste
cu un conţinut de minerale asimilabile, Chamomilla recutita).
chimenului este accentuată prin prăjire sau încălzire. situaţii.
compensează respectivul deficit. Sursa: doctorulzilei.ro

Când un om ţi se pare aspru, gândește-te totdeuna că o cetate întărită nu e și o cetate dușmană. Nicolae Iorga 11
FRUMUSEŢE Noiembrie 2019

Clubul dietelor de slăbit Traista cu bancuri


La gura sobei
– De ce vrei să divorţezi de ţigan?
- întreabă judecătorul.
– Pentru că ţiganul nu mai e de
rangul meu!

Consumă ouă şi citrice!


– Dar tu, ţigane, de ce divorţezi?
– Apoi dom” judecător, nici ea nu
mai e de ranga mea!
Luni ***
Micul dejun: 2 ouă fierte, un grapefruit, o ceașcă de O bunicuţă stă pe piaţă și vinde Moldoveanul iară:
ceai verde mere. - Mărășești!
Prânz: o portocală, un ou fiert, 150 gr carne de pui
Cină: 200 gr carne de pui, un pahar de iaurt. Detalii de care trebuie să ţii cont în dieta – Mere, mere de la Cernobâl! Un - Bă-i Oituz!
cu ouă tip se apropie și îi spune: La care moldoveanul înfuriat:
Marţi Pentru cele mai bune efecte ale dietei, este important
Mic dejun: 2 ouă fierte, o ceașcă de suc de citrice proaspăt – Nu mai zi că-s de la Cernobâl, - ‘nchide, bă, geamul că mă
să folosești ouă proaspete, de fermă, preferabil organice. cine o să ţi le cumpere?
Prânz: 2 portocale, 150 gr carne de pui, un pahar de apă rășești!...
Cină: 2 ouă fierte, un grapefruit, o ceașcă de lapte. Porţiile recomandate vizează ouă de găină. Poţi folosi
– Cumpără dragule, cumpără! ***
și ouă de prepeliţă - două ouă de prepeliţă la fiecare ou
Miercuri de găină. Care pentru șef, care pentru mama- Un englez, un australian și un
Mic dejun: un ou fiert, un pahar de apă cu o linguriţă de Carnea de pui utilizată în dietă trebuie fiartă și poate soacră!
zeamă de lămâie proaspătă moldovean sunt prinși de către niște
fi sărată după gust, dar este important să o mănânci fără *** canibali. Șeful acestora le spune:
Prânz: 200 gr carne de vită sau viţel, un grapefruit
piele. Poţi adăuga sare și la carnea de vită. Porţiile mici Într-un salon de frumuseţe:
Cină: 2 ouă fierte, un pahar de apă. - Dacă îmi spuneţi un cuvânt în
de carne pot fi fierte doar în apă sau pentru un gust mai - Să-mi faceţi manichiura ca a lui
Joi plăcut poţi folosi carne dintr-o supă cu legume, dar fără engleză pe care să nu-l știu, vă dau
Mic dejun: omletă din 3 ouă cu verdeţuri Britney Spears, coafura ca a Angeli-
adaos de grăsime. drumu!
Prânz: salată, 2 ouă fierte sau 150 gr carne de pui nei Jolie și pedichiura ca a lui Naomi
Pentru ca acizii din citrice să nu-ţi provoace dureri Englezul zice: „Butterflay”.
Cină: un ou fiert, 2 grapefruituri, un pahar de apă. Campbell.
de stomac, este important să bei cât mai multă apă plată. Canibalul:
Vineri Alege o apă minerală plată, cu un conţinut cât mai scă- - Dar faţa așa o lăsăm, ca a lui
Mic dejun: o salată făcută din 2 ouă fierte și mărunţite, 1 - Mă!, blegule, am fost la Hanno-
zut de nitriţi și nitraţi, dar cu alcalinitate cât mai mare. Gerard Depardieu?
morcov fiert, 1 linguriţă de smântână cu conţinut scăzut Verifică pe ambalaj pH-ul și optează pentru o apă cu un *** ver și știu că e „fluturele”! La ciorbă
de grăsime, verdeţuri la discreţie pH cât mai mare faţă de valoarea neutră 7. cu tine!
Prânz: 3 morcovi proaspeţi, o ceașcă de suc de portocale Un om mergea cu trenul prin
Ce şi cum mănânci după dieta cu ouă Moldova. Australianul: „Butterfly”.
Cină: 100 gr pește marin fiert, o linguriţă de zeamă de
lămâie pentru pește, un ou fiert, o ceașcă de apă. Odată ce ai ţinut cele 7 zile de dietă, este recomandat să Cu el în compartiment un mol- Canibalul:
Sâmbătă continui să mănânci ouă și citrice, în cantităţi mai reduse, dovean. - Bă!, da tu ești surd? Înseamnă
Mic dejun: 150 gr brânză de vaci cu conţinut redus de pentru a permite metabolismului să se obișnuiască mai Se apropie de gara Oituz și omul „fluturele”. La carnaţi cu tine!
grăsime, o ceașcă de suc de citrice ușor cu schimbarea. nostru deschide fereastra să vadă Moldoveanul zice: „Butterflayly”.
Prânz: 2 ouă fierte, 2 grapefruituri Poţi face sport de-a lungul întregii săptămâni, dar nu La care, canibalul-șef îi spune:
Cină: apă minerală la discreţie. gara.
exagera, deoarece această dietă se bazează pe un deficit
Moldoveanul din spate: - Bă!, ai scăpat!... Nu știu ce e! Da,
Duminică caloric mare.
Mic dejun: 2 ouă fierte, jumătate de grapefruit mediu Atentie! Dacă ai probleme de sănătate legate de nivelul - Mărășești... zi-mi ce înseamnă!
Prânz: 200 gr carne de vită sau viţel, o portocală colesterolului, este indicat să apelezi la sfatul unui medic Omul nostru: Moldoveanul:
Cină: apă plată la discreţie. înainte de a urma dieta cu ouă. - Oituz! - Păi, „fluturili”!

ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE
Paraschiva MĂMĂLIGĂ
Mama şi bunica Patriciei
(Sfârșit. Început în nr. 10 din octombrie) Nu putea, nu avea dreptul. Așa că în fiecare zi trăia „Mama și copilul”. I-au cumpărat un pătuţ și cele
cu teama că fata lui se va îndrăgosti. necesare unui bebeluș. Erau în culmea fericirii!

N
u întotdeauna poveștile de dragoste, începute frumos, au un De ce te temi, nu scapi însă. E și firesc ca o fată Acest puiuţ de om l-a readus la viaţă pe Traian și
final la fel de fericit. Nu întotdeauna viaţa este o poezie – se atât de perfectă să iubească, să fie iubită. Atunci grijile de mamă au făcut-o pe Miruna să uite de
întâmplă de toate – coborâri și urcușuri, dezamăgiri și împli- când i-a făcut cunoștinţă cu iubitul ei, a avut o necazurile ei.
niri, bune și rele. Depinde cum poţi înfrunta viaţa, depinde cât curaj strângere de inimă, dar a acceptat. Nu peste mult Într-o bună zis i-a vizitat Ovidiu. Îi povestise
și voinţă ai, dar și cât noroc. Se mai spune că norocul omul și-l face singur. Este timp i-a spus fericită că e însărcinată. Atunci chiar maică-sa cu atâta entuziasm despre fetiţă, despre
un grăunte de adevăr și aici – dacă ai răbdare, ești cumpătat, înţelegător, iertător, a simţit că se prăbușește pământul sub picioarele Traian. Pentru prima dată de când maică-sa pleca-
sufletist și inimos… norocul vine singur la tine. lui. Era ca o mlădiţă fragilă, putea să mai aștepte, se, a dorit s-o vadă. De ce oare? Avea nevoie iar de
Plecând de acasă, și-a închiriat o cămăruţă la Îi spunea Traian, Traian Vasile, directorul dar nu a putut s-o oprească. Era prea îndrăgostită bani? Ceva îl mâna încolo, parcă un vânt, parcă o
margine de oraș. Nu-și dorea mare confort, vroia trustului. Au găsit limbă comună chiar de la de acel băiat și ca el să n-o părăsească a mers la risc presimţire. Fără să bănuiască ceva, sună la ușă. Îi
doar liniște și pace. Cu Laurenţiu nu mai ţinea bun început. Evident, s-au plăcut reciproc. Însă ca să nască acel copil. deschise Traian și imediat ce-l văzu, îl înșfăcă de
legătura, se simţea trădată. Îi era dor de Ovidiu, Miruna îl mai iubea în taină pe Laurenţiu, nu Cu cât mai mult îl asculta Miruna, cu atât îi guler – din cauza ta, tu ai omorât-o pe Nicoleta!
era vinovată faţă de el - că n-a avut grija cuvenită era divorţată și aștepta că el o va căuta. Mai era la devenea mai drag sufletului ei. Îl înţelegea și se Fiind ocupată cu micuţa, Miruna n-a înţeles
la timpul potrivit, că l-a părăsit acum. Totodată mijloc și Ovidiu, faţă de care avea mari regrete, străduia să-i aline durerea. Avea mari emoţii când ce se întâmplă. Când l-a văzut pe Ovidiu și-a dat
era sigură că fiu-su n-ar fi urmat-o, chiar dacă speranţe și responsabilităţi. Era sânge din sângele Nicuţa, fata lui Traian a fost internată la mater- seama – Patricia era fiica lui Ovidiu, dar și nepo-
îi propunea să meargă cu ea. În primul rând, e ei, os din osul ei, cum să nu ţină cont de părerile nitate. A doua zi, pe la cinci dimineaţa, un sunet ţica ei. Pe de altă parte era și nepoţica lui Traian.
destul de matur ca să ia singur o decizie cu cine și doleanţele lui? strident de telefon a ridicat-o brusc din așternut, Îi era atât de rușine! A început imediat a-și strânge
să rămână, ș-apoi, ea nu poate să-i ofere atâţea Traian avea o poveste de viaţă cu totul aparte. era Traian. Plângea. Îl sunase de la maternitate lucrurile să plece, crezând că nu mai are rost să
bani de câţi are nevoie pentru chefuri și petreceri Când Nicoleta, fata lui avea numai trei anișori, se să-i spună că are o nepoţică, dar și că… Nicoleta rămână. Traian o va urî pentru tot restul vieţii.
interminabile. întorceau vara de la mare cu mașina. Un Opel a a făcut un stop cardiac. El s-a apropiat încet, a luat-o în braţe pe Patri-
Năpădită de probleme din toate părţile, nu apărut ca din senin pe contrasens și le-a tăiat calea. Miruna a înţeles că Traian, care e un bărbat atât cia, a pus-o drăgăstos în braţele ei și i-a zis: „Uite,
dispera. Zi de zi bătea pe la ușile redacţiilor și Mașina lor s-a făcut zob, iar Emanuela, soţia lui, a de puternic, acum are nevoie de susţinere, moral cum îţi zâmbește! Dumnezeu a vrut așa! El a voit
editurilor în speranţa că o va angaja cineva. Obo- decedat pe loc. Atât a reușit doar să-i spună – „Vă și fizic. Nu avea pe nimeni, dar nici putere să se ca tu să fii mama ei. Nu putem fugi de adevăr. E
sită după o zi întreagă de umblătură fără rost, un iubesc! Ai grijă de Nicuţa!”. Asta a și făcut toată ocupe de înmormântare. Ș-apoi, nepoţica, cine va sânge din sângele nostru. Dumnezeu ne-a luat
sunet de telefon o făcu să tresară din aţipire. La viaţa – a avut grijă de fiica lor, fără răgaz, fără a se avea grijă de ea? ceva drag, dar ne-a dat îndoit. Ne avem unul pe
celălalt capăt de telefon o voce blândă de bărbat gândi la el, fără a visa să-și refacă cândva viaţa… Au organizat împreună funerariile, l-a susţinut altul, suntem bunei, suntem și părinţi. Să iertăm
o întrebă cu multă delicateţe: „Am înţeles că aţi Nicoleta a însemnat totul pentru el. Chiar dacă cum a putut, căci greul cel mare de-abia începea. și vom fi iertaţi!”.
trecut pe la noi și căutaţi de lucru. Mai știu că era mică când s-a întâmplat cumplitul accident, Peste câteva zile urmau s-o aducă acasă de la mater- Astfel, Traian și-a văzut rostul vieţii în acest
sunteţi ziaristă și mai scrieţi și poezii. Nu pot să fata a suferit destul de mult pierderea mamei și nitate pe Patricia, căci așa au hotărât s-o numească. copil, alături de femeia pe care o iubea. Miruna
vă las pe drumuri, suntem din aceeași breaslă și vă a rămas pentru toată viaţa cu sechele la inimă. Copilul avea nevoie de mamă. Și Miruna s-a oferit a divorţat de Laurenţiu convingându-se, că sunt
consider o rudă de-a mea. N-aș vrea să vă simţiţi Medicii i-au dat verdictul – să nu nască niciodată, să devină mama Patriciei. Copleșit de durere, dar romantice serile cu cântec și poezie, petrecute la
umilită, dar pentru moment aș putea să vă propun dacă vrea să trăiască. și mulţumit de moment, îi propune Mirunei să-i cenacluri, iar în viaţă e cu totul altfel. Deci, a înţeles
să fiţi secretara mea…” Anii au trecut. Nicoleta a crescut o fată fru- devină soţie. O iubea demult, chiar din prima zi că abia acum iubește cu adevărat. Gurile rele ar
Miruna nu avea de ales, așa că chiar a doua moasă, deșteaptă, bine educată. Cine nu s-ar fi când o văzuse, dar nu îndrăznea. Acum și Miruna spune că a avut noroc. Ovidiu s-a maturizat și res-
zi s-a prezentat la acel trust mediatic, pentru a îndrăgostit de ea!? Tatăl o iubea enorm, dorindu-i a hotărât să divorţeze de Laurenţiu. El n-o mai ponsabilizat. El s-a atașat de Patricia, o vizita zilnic,
prelua funcţia de secretară. Nu avea îndoieli, era tot binele din lume. Știa că într-o bună zi fata se căutase până atunci. Iar Ovidiu o mai telefona din se juca cu ea, o scotea la plimbare și îi aducea daruri.
încrezută că se va descurca. Venea din același va îndrăgosti, știa că va trebui să se căsătorească, când în când, să-i ceară bani, atunci când taică-su Laurenţiu a fost cel mai afectat. El abia acum a rea-
domeniu. Când s-a deschis ușa, i s-au înmuiat știa că nu va avea dreptul s-o oprească. Copiii sunt era plecat ori nu-i dădea suficient. lizat că chiar cu toţi banii din lume n-o mai întoarce
picioarele – în faţa ei stătea un bărbat zvelt, aproa- temelia unei familii și ea neapărat și-i va dori. Dar Miruna s-a mutat în casa lui Traian. Au adus-o pe Miruna. Ea a plecat definitiv din viaţa lui! Deci,
pe de tot încărunţit, nu rupt din soare de frumos, asta însemna pieirea ei… Cum, însă, s-o convingă? pe Patricia de la maternitate și și-a procurat o carte și-a zis, pentru ultima dată - punct și de la capăt.
incomparabil cu Laurenţiu, dar cu un chip atât de
cald și luminos… Pagini organizate după „Formula AS”, „Asul Verde”, ziare.com şi alte surse de Paraschiva MĂMĂLIGĂ

12 Dacă aștepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l așteaptă. Woody Allen
Noiembrie 2019 DEOCAMDATĂ... ENIGME

Sculptura misterioasă de la sediul CIA Antologia


„Natura”
A mplasat în curtea CIA din Langley, Virginia, Kryptos, un
obiect criptografic, îi ispitește de aproape 30 de ani pe
spărgătorii de coduri din jurul lumii și chiar și pe experţii
agenţiilor de spionaj. Sculptura este compusă dintr-o placă de
cupru în forma literei „S”, înconjurată de alte elemente, cum ar
fi o bucată de lemn pietrificat, o secţiune de granit verde și roșu,
cuarţ alb și un bazin cu apă. Pe piesa de cupru sunt încrustate
cifruri, într-un șir de aproximativ 1.700 de litere întinse pe patru
secţiuni. Doar trei dintre cele patru mesaje au fost descifrate. Frunze de toamnă
Kryptos, botezat după cuvântul din greaca veche care înseamnă
„ascuns”, a fost realizat de Jim Sanborn în 1991. Traian Demetrescu
Pică frunzele de toamnă,
După cum amintește ‘Amusing Pla- Howard Carter, descriind deschide-
Scuturate de furtună,
net’, cele trei mesaje au fost descifrate rea mormântului lui Tutankhamon,
Și picând ca o ninsoare
la doi ani de la dezvelirea sculpturii. în 1922: „Încet, exasperant de încet,
Fac pământului cunună.
Primul este o frază poetică, pe care a resturile care blocau partea de jos a
compus-o chiar Sanborn: „Între nuan- ușii au fost îndepărtate. Cu mâinile Melancolic, prin fereastră,
ţele subtile și absenţa luminii se află tremurând, am făcut o mică deschi- Mi-arunc ochii către ele,
nuanţa iqluziei.” Eroarea adăugării zătură în colţul din stânga sus. Apoi, Și privindu-le le-asamăn
unui „q” a fost intenţionată, pentru a lărgind puţin deschizătura, am strecu- la care se referă Sanborn este celebrul York Times’ l-a intervievat, Sanborn Cu iluziile mele...
face mesajul cât mai greu de descifrat. rat o lumânare și am aruncat o privire. ceasornic public cunoscut drept „Cea- a spus că „există mai multe ceasuri cu
Al doilea face aluzie la un obiect Aerul fierbinte care ieșea din încăpere sul din Berlin” sau „Berlin-Uhr”. El adevărat interesante în Berlin”, însă a Azi...
îngropat: „Era complet invizibil. a făcut lumânarea să tremure, însă însuși este un mister, indicând timpul mărturisit pentru ‘Wired’ că „ceasul Pe când trăiam fără să știu
Cum este posibil? Au folosit câmpul puteam distinge ca prin ceaţă detalii prin intermediul unor lumini colorate Berlin l-a intrigat cel mai mult”. Ce e iubirea și durerea,
magnetic al Pământului. X Informa- din încăpere. X Poţi să vezi ceva? Q” . și cerându-i privitorului să calculeze Asta era acum cinci ani. Într-un Mereu doream să le cunosc
ţia a fost strânsă și transmisă pe sub Însă al patrulea cifru, cel mai scurt ora exactă pe baza unei scheme com- alt interviu pentru ‘Wired’, Sanborn Și să le împărtășesc puterea.
pumânt într-o locaţie necunoscută. dintre ale, conţinând numai 97 de plexe. Cele patru lumini roșii de pe a mărturisit că, atunci când CIA i-a
X Cunoaște Langley toate acestea? litere, i-a băgat în ceaţă pe criptografi, șirul de sus denotă fiecare câte cinci comandat sculptura Kryptos, i s-a Azi, când trăiesc știind ce e
Ar trebui să știe – informaţia este chiar și pe cei mai buni dintre ei, care ore. Al patrulea rând este format din cerut să noteze soluţia cifrurilor și Iubirea, ca și suferinţa,
îngropată undeva. X Cine cunoaște lucrează pentru Agenţia de Securitate patru lumini roșii ce denotă fiecare s-o predea agenţiei într-un plic sigilat. Îmi pare rău că n-am știut
locaţia exactă? Numai WW. Acesta a Naţională. Crezând că avea să moară câte o oră. Al treilea rând este alcătuit Se pare că Sanborn i-a dat plicul fos- Să preţuiesc ce-i neștiinţa.
fost ultimul său mesaj. X 38 de grade, înainte de a vedea misterul elucidat, din 11 câmpuri roșii și galbene, care tului director CIA William Webster.
57 de minute, 6.5 secunde spre nord, Sanborn a oferit un indiciu în 2010, denotă fiecare câte cinci minute. Rân- Sanborn menţionează acest lucru în
77 de grade, 8 minute, 44 de secunde
spre vest. X Stratul doi.” Există încă o
revelând că 6 dintre ultimele 97 de
litere ortografiază cuvântul „Berlin”.
dul de jos are alte patru câmpuri gal-
bene, fiecare denotând câte un minut.
al doilea mesaj criptat, care spune:
„Cine cunoaște locaţia exactă? Numai
Să ne-mbogăţim
eroare în text – cuvântul „pumânt”.
De asemenea, sunt menţionate niște
Cum asta nu a fost de ajuns, Sanborn
a oferit încă un indiciu, patru ani mai
Pentru a-ţi da seama cât este ceasul,
trebuie să aduni totul – orele și minu-
WW.” Dar Sanborn nu i-a oferit lui
Webster răspunsul integral: „Nu
cultura generală
coordonate care indică un loc situat târziu – cuvântul următor era „ceas”. tele separat. Așa că, dacă două lumini i-am spus toată povestea. Nu i-am dat 1. La ce se referea teoria
la aproximativ 45 de metri sud-est de Asta înseamnă că mesajul se termină roșii de pe rândul de sus și trei lumini ultima secţiune, care nu a fost, încă, dominoului, prin care S.U.A.
sculptură. cu „ceas Berlin”. roșii de pe al doilea rând sunt aprinse, descifrată. Asta face parte din meserie, a justificat intrarea sa în
Al treilea mesaj al Kryptos este Există multe ceasuri deosebite în ora exactă va fi dată de relaţia 2 x 5 nu? Lumea este plină de înșelătorii”, a războiul din Vietnam?
un extras din jurnalul arheologului capitala germană, însă probabil că cel + 3 x 1, adică ora 13.00. Când ‘New adăugat artistul. Apărută după cel de-al Doilea Război
Mondial, teoria dominoului a descris

CityTree, „băncile vii” Fapt...„divers”


pericolul extinderii comunismului, în
special în statele Asiei de Sud. Ea s-a
folosit de imaginea jocului cu piesele
care pot curăţa aerul În Polonia, o vacă a fugit de la fermă de domino aranjate una după alta, în
care căderea unei piese atrage după sine
şi s-a alăturat unui grup de zimbri prăbușirea întregului rând.
din oraşele poluate 2. Cine a scris nuvela

C
a multe alte orașe din întreaga lume, Londra suferă din
cauza calităţii proaste a aerului. De obicei, această capitală
întrece limita anuală de poluare în doar câteva săptămâni,
I ată un lucru pe care nu îl întâlnești în
fiecare zi. Se pare că o vacă din Polo-
nia s-a plictisit atât de mult de viaţa
de animal domestic la o fermă, încât a
evadat și s-a alăturat unui grup de zimbri
un singur organism, iar vaca este exclusă”,
spune Kowalczyk. Bărbatul a adăugat
că, probabil, turma apărase vaca de lupii
care vânează la periferia pădurii în timp
„Metamorfoza” (1915),
romanul „Procesul” (1925)
şi fragmentul de roman
„Castelul” (1926)?
dar este posibil ca lucrurile să se schimbe. de iarnă. Ea nu părea a fi sub vreo ame- Scriitorul austriac Franz Kafka (1883-
de la marginea pădurii Białowieża, la gra- ninţare, însă Kowalczyk a avertizat că, în 1924). Kafka, de meserie agent de asigu-
niţa cu Belarus. Ea a trăit timp de câteva schimb, ar fi putut constitui un pericol rări, a trăit mai mult la Praga. Personajele
luni alături de noua sa familie, reușind să pentru zimbri. În asemenea cazuri, se sale principale trebuie să lupte într-o
supravieţuiască în sălbăticie pe perioada poate ajunge la împerechere, ceea ce ar lume absurdă și anonimă, împotriva
iernii, până în primăvara anului 2018. contamina fondul genetic al celor 600 unor puteri ascunse și nedefinite și, de
Prima persoană care a observat-o a fost de zimbri din pădurea Białowieża cu aceea, cu atât mai ameninţătoare.
ornitologul Adam Zbyryt. La început, a niște progenituri hibride. Populaţia de
crezut că specimenul maroniu-roșiatic 3. Care sunt caracteristicile
zimbri a Poloniei a dispărut după Primul dadaismului?
era un zimbru care suferise o mutaţie Război Mondial și a fost restaurată cu
genetică. Însă, după ce a focalizat binoclul Dadaismul, care a apărut în 1916 la
ajutorul specimenelor din captivitate. Zürich și a devenit o mișcare artistică
pe animal, și-a dat seama că era o vacă „Un alt pericol îl constituie faptul că viţeii
Limousine, o rasă franceză populară în internaţională, nu este atât un stil, cât
hibrizi sunt mari și vaca ar putea muri la o atitudine ironică, în special anti-bur-
Polonia. Aceasta părea sănătoasă și în
naștere”, a declarat biologul. gheză. Forţele creatoare inhibate de
largul ei printre celelalte bovine.
Fotografiile cu vaca printre zimbri Povestea animalului rebel care a fugit canoanele culturale urmau să se elibe-
au devenit virale în Polonia. Biologii au de abator ca să hălăduiască liber printre reze; dadaiștii foloseau ca mijloace de
Anul trecut, englezii au depășit într-o lună limita impusă de zimbri a avut un mare succes pe pagina exprimare colajele sau asamblările din
presupus că, odată cu lăsarea iernii, se va
Uniunea Europeană pentru întregul an, dar tot atunci londonezii întoarce la ferma din care evadase, dar de Facebook a lui Kowalczyk. Unul dintre obiecte „banale”. Printre dadaiști s-au
au urat bun venit primului lor CityTree. La mică distanţă de Picca- s-au înșelat. Apoi, după câteva luni, a fost cei care îi urmăresc pagina a repostat numărat Tristan Tzara, Hans Arp ș.a.
dilly Circus, pe Glasshouse Street, se află o bancă neordinară ce ar fotografia cu descrierea: „Data viitoare
putea avea un mare impact asupra locuitorilor metropolei. Această
zărită din nou, de data aceasta de biologul
când o să mi se pară că un lucru mă 4. Despre ce vrăjitoare din
inovaţie „verde” a fost adusă în capitală de primărie și de furnizorul
și expertul în zimbri Rafał Kowalczyk.
oprește de la a-mi îndeplini visele, o să mă
mitologia greacă este vorba
Bărbatul le-a spus celor de la ‘Associated atunci când se spune că un
de CityTree, Evergreen Systems. Acoperit cu mușchi, „dispozitivul” Press’ că vaca ar putea supravieţui în săl- gândesc la vaca devenită zimbru”. În cele
din urmă, oamenii au reușit să ia bovina
bărbat este „vrăjit”
poate absorbi în mod natural poluarea și particulele fine din aerul băticie datorită părului gros comun rasei
înapoi înainte de venirea verii, reușind
de o femeie?
înconjurător. Compoziţia sa asigură umbra la care mușchii se pot Limousine. Doctorul Kowalczyk, director Despre Circe (în gr. kirke). Când
dezvolta în acest peisaj urban. Structura este echipată cu flux de al Institutului de Cercetare pentru Mami- să prevină reproducerea. „O problemă o
Ulise, împreună cu însoţitorii săi, a ajuns
apă și este monitorizată prin internet, iar performanţa sa poate fere de la Academia Poloneză de Știinţe, constituia faptul că, la sfârșitul iernii, ea
în călătoria sa de întoarcere de la Troia
fi măsurată și menţinută în mod eficient. Un sistem CityTree este a descris situaţia ca fiind „extraordinară”, ar fi putut urma zimbrii în pădure, un
la Itaca pe insulele ei, Circe i-a transfor-
suficient de inteligent pentru a calcula singur calitatea apei, umi- spunând că este pentru prima oară când habitat pe care nu îl cunoștea. Cu cât mai mat prietenii în porci, în timp ce Ulise
ditatea, temperatura aerului și, desigur, nivelul de poluare. Green vede o asemenea scenă: „Nu este prea mult timp petrecea în turmă, cu atât era s-a protejat cu ajutorul unei buruieni.
City Solutions a „plantat” această tehnologie revoluţionară pentru integrată în grup. Zimbrii acţionează ca mai riscant”, a spus Kowalczyk. După ce a învins-o, el a rămas la ea un
a lupta cu poluarea și cu căldura din Londra. Capacitatea sa de a an întreg; însoţitorii lui și-au recăpătat
curăţa aerul este de 275 de ori mai mare decât cea a unui singur chipul omenesc.
copac, potrivit companiei germane. Atâţia arbori într-o singură „Cultură generală. 3000 de întrebări și
bancă? Este ca și cum te-ai afla într-o zonă verde. CityTree poate răspunsuri”, Matthias Edbauer
elimina gazele nocive, praful și poate filtra anual până la 265 de
tone de dioxid de carbon. Compania germană a instalat peste 20
de CityTree în zone urbane din diferite ţări și procesul continuă. Selecţie de Tudoriţa ALBU
după: www.descopera.ro; www.incredibilia.ro;
Fiecare dispozitiv care absoarbe poluarea demonstrează eficienţa
www.theguardian.com; www.news.mongabay.com
și importanţa tehnologiei pentru rezolvarea problemelor de mediu.
Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea. Albert Einstein 13
TIMPUL PREZENT Noiembrie 2019

Cel mai frumos parc din România Vetrele noastre strămoșești

din Simeria se află pe locul trei în Europa și pe locul


11 în lume.
Baimaclia
prof. Anatol EREMIA
Parcul dendrologic Simeria are și o poveste extrem
de interesantă, fiind înființat în urmă cu trei secole.
Primele specii exotice au fost introduse pe la mijlocul
secolului al XVIII-lea. Multe specii au fost aduse din
Extremul Orient, America de Nord, China, Japonia,
însă nu toate au rezistat climei pe parcursul anilor.
S at, reședinţă de comună în raionul Cantemir. Este
situat la izvoarele râului Salcia Mică. Atestat docu-
mentar în 1700. Coordonate geografice: 46°11'11" lat.
N, 28°23'17" long. E. Altitudinea localităţii faţă de nivelul
mării – 217 m. Suprafaţa totală a teritoriului - 39, 2 km2.
Parcul a aparținut de-a lungul timpului familiilor Gospodării individuale – 1650 (2012). Populaţia: 2603 loc.
nobiliare de origine maghiară. Se pare că aici a ajuns (2004), 2639 loc. (2014). Structura etnică (2004): 95,83%
chiar și regele Ferdinand în anul 1923. Între timp, români, 9% ucraineni, 0,8% ruși ș.a. Comuna Baimaclia include în componenţa
zona a devenit parc de agrement, pe alocuri cu acces sa satele Acui, Baimaclia și Suhat. Distanţe: 25 km până la Cantemir, 150 km
restrâns pentru a se aclimatiza unele specii de arbori până la Chișinău. Staţie de c. f. la Cantemir, gara Prut (27 km).
și arbuști exotici. În zilele noastre, Parcul Simeria Menţiuni documentare. Sat identificat de unii cercetători cu ,,Tomeștii pe
deține cea mai valoroasă, veche și pitorească colecție Salcia” din 1516. În 1770 este notat cartografic ca așezare nogaică cu denumi-
Mircea MITROFAN de plante lemnoase din România. rea Baimakly. A fost repopulat de români după evacuarea triburilor tătărești
Parcul dendrologic Simeria este o destinație din Basarabia (sf. sec. al XVIII-lea). 1778 august 8. Domnitorul Constantin

Î
n Transilvania, în județul Hunedoara, pe malul perfectă pentru îndrăgostiți de peisaje. Pe teritoriul Moruzzi poruncește să i se permită logofătului Ioan Cantacuzino să strângă
stâng al râului Mureș, am găsit cel mai frumos parcului sunt numeroase izvoare, care sunt captate dăjdiile de pe moșiile satelor Baimaclia, Borceag, Ciobalaccia, Tartaul. 1817.
parc din România. Se întinde pe o suprafață de în cele patru lacuri și în cele din urmă aceste ape Sat cu populaţie majoritară românească, 35 gospodării ţărănești, moșia apar-
70 de hectare și conține peste două mii de specii de ajung în Canalul Strei, iar în final în râul Mureș, care ţinând spătarului Ioan Sturza, acesta stăpânind 2600 fălci de pământ, inclusiv
arbori și arbuști. Arboretumul Simeria sau Parcul mărginește Arboretumul în partea nordică. Printre 2070 fălci lucrător, 500 fălci de pășune și 30 fălci sub vatra satului; 2 mori de
dendrologic din orașul Simeria, este fondat în anul bijuteriile naturale ale parcului se numără un exemplar apă, 5 mori de vânt. 1819. Proprietar de moșii la Baimaclia, Taraclia, Ţiganca,
Ciucur-Meșe, Câietu și în alte sate din ţin. Greceni era Iancu Sturza, spătar,
1995 și declarat arie protejată de interes național. Am de plop alb cu un diametru de 2,10 metri, denumit și
consilier colegial, nobil basarabean. 1835. Sat cu mulţi locuitori longevivi,
vizitat de curând acest parc și pot să vă spun că este „gigantul Arboretumului” și un veteran al stejarilor cu trăitori pe moșia vătămanului Grigore Ghica: Mihălache Manoilă – 110 ani,
o zonă care atrage în fiecare an tot mai mulți turiști. un diametru de 1,74 metri și o înălțime de 33 metri. Pe Damian Ciobanu – 101 ani, Vasile Coroi – 90 de ani, Nicolae Blănaru – 86 de
teritoriul parcului mai întâlnim ienupărul de Virginia, ani ș.a. 1861. Sat de răzeși, împroprietăriţi de Alexandru Ioan Cuza, având 60
După ce ai cumpărat un bilet de la intrare te poți chiparoșii californieni, nucul negru, arțarul american,
plimba până nu te mai țin picioarele. Vei descoperi de case și 70 de familii, biserică de lemn din 1812. 1878. Baimaclia, sat în jud.
bambusul, vița de Canada, salcâmul, catalpa mare, Ismail, 190 de case, 1077 de locuitori, 2740 desetine de pământ, 42 de cai, 230
flori pe care nu le-ai mai văzut niciodată, arbori de molizi, pini și fagi. de vite cornute mari, 750 de oi, 6 mori de apă și de vânt, grădini, livezi. 1897.
dimensiuni impresionante, lacuri acoperite cu poduri Chiar dacă nu am avut norocul să ne iasă în cale La recensământul general din acest an Baimaclia avea deja 1821 locuitori (944
de lemn, alei cu arbuști înfloriți, monumente, oaze o vietate cât de mică, ghidul ne-a dezvăluit câteva bărbaţi și 877 femei).
de liniște și sălbăticie. Am ajuns în perioada când dintre speciile întâlnite în parc: veverițe, vulpi, pisici
parfumul magnoliilor plutea în aer. M-am plimbat sălbatice, reptile, amfibieni, șoareci de pădure, dar și
aproximativ o oră prin parc și am reușit să descopăr în o mulțime de păsări.
premieră o mulțime de specii de plante. Fiecare specie Parcul dendrologic din Simeria este un simbol
are o scurtă descriere în română și latină. pentru locuitorii orașului, care au și tarife speciale în
În parc sunt amenajate băncuțe de lemn la umbra comparație cu vizitatorii din alte zone. Pe lângă bogata
arborilor seculari. Am aflat de la ghidul nostru că floră și faună, turiștii au ocazia să viziteze și Castelul
acest parc nu are un număr suficient de îngrijitori și Bela Fay, o clădire declarată monument istoric, astăzi
de aceea pare un loc mai sălbatic. Partea bună e că sediu administrativ al Stațiunii INCDS Simeria.
simți din plin frumusețea autentică a naturii. Acest La doi pași de Simeria se poate vizita Dealul Cetății
parc poate fi vizitat în fiecare anotimp pentru că oferă Deva, Măgura Uroiului, Calcarele din Dealul Măgura, Elevii de la Baimaclia
oricând peisaje spectaculoase. Aici găsiți cea mai veche Pădurea Bejan, Castelul Corvinilor din Hunedoara, la întâlnirea cu echipa revistei NATURA
și valoroasă colecție de plante exotice și autohtone din Sarmizegetusa Regia și Sarmizegetusa Ulpia Traiana,
România. Conform Enciclopediei Britannica, parcul orașul Simeria și stațiunea Geoagiu-Băi. Menţiuni din sec. al XX-lea: 1904. „Dicţionarul geografic al Basarabiei”,
apărut la București, înregistrează pentru această localitate 274 de case, 1820
de locuitori români și ruteni, 104 cai, 647 de vite cornute mari și 370 de oi.
1912. Pe moșia satului ia fiinţă un cătun-colonie cu populaţie germană, 158
de locuitori veniţi din alte colonii germane din Basarabia. 1918. La reforma
agrară din 1918-1924 cei 476 de ţărani din localitate au fost împroprietăriţi
cu 2710 ha de pământ. 1922. Baimaclia, comună cu 537 clădiri, 2219 locui-
tori, 2 mori cu aburi, 2 fabrici de ulei, o fabrică de sumane, școală primară,
biserică ortodoxă (din 1812 până în 1898 de lemn), sinagogă, ambulatoriu,
târg săptămânal joia. 1929. Baimaclia, comună rurală în jud. Cahul, 2410
locuitori, biserică ortodoxă, sinagogă, spital, 2 școli primare românești, 2 școli
germane, 2 școli israelite, târg săptămânal de vite, de produse agroalimentare
și industriale. Banca populară „Avântul”. Cooperativa agricolă „Cuza-Vodă”,
mori, fabrici de ulei, băcănii, cafenele, restaurante. 1930. Baimaclia, sat în
jud. Cahul, plasa. Ștefan cel Mare, 2639 de locuitori, dintre care 1697 romani,
509 evrei, 174 ruși, 112 germani, 74 bulgari, 6 polonezi, 5 armeni, 2 găgăuzi.
1937. Localitatea dispunea de obiectivele edilitare și social-economice: spital,
PASTILA AMARĂ farmacie, poștă, telefon, telegraf, obor de cereale, târg de vite, de mărfuri și
produse alimentare, fabrici de ulei, cașcaval și bere, 3 brutării, 80 de prăvălii,
Ionel CĂPIŢĂ
Omul simbol un han. 1943. Comuna Baimaclia includea în componenţa sa satele Baimaclia,
Acui de Jos, Acui de Mijloc, Acui de Sus, Enăchești (azi Enichioi), Floricica și
General Poetaș. 1959-1989. Informaţii de recensăminte: 2855 loc. (1959), 2622
loc. (1970), 2522 loc. (1979), 2446 loc. (1989).

C
ine nu-l E bine, totuși, că lumea e deprinsă care-l întărește și-l oţelește pe acel Obiective edilitare, economice, sociale (informaţii de actualitate): întreprin-
cunoaș- cu reacţia celor care se simt rău, când arbore ce stă neclintit în calea tutu- deri agroindustriale și comerciale, unităţi de prestări servicii, ambulatoriu,
te? E des- altuia îi este bine, cu reacţia celor care ror răutăţilor. Din motive lesne de spital, farmacie, liceul teoretic „Mihai Eminescu”, grădiniţe de copii, casă de
tul doar să-i pro- se îmbolnăvesc și mai tare, când văd înţeles, arborii mici nu „pricep” că cultură, biblioteci, oficiu de telecomunicaţii, centrală telefonică, hotel, fabrică
nunţi numele... E că ei sunt bolnavi, iar cineva e sănă- arborii mari sunt acei care îi apără de pâine, moară, unităţi de prestări servicii, magazine, cantine.
om văzut și apreciat de toată lumea, și tos... Vai, cine nu știe că și broasca s-a de rele. Rămași fără apărare, n-au Entităţi onomastice. Denumirea satului reprezintă numele diviziunii tribale
– nu de flori de cuc! Orice gând, orice dorit a fi elefant? Ei, și? Fiecare e doar decât să stea ei în calea vântului... ce-i tătărești baimakly. Toponimul străin limbii și tradiţiilor onomastice românești a
cuvânt – să le pui la rana sufletului. Îţi așa cum l-a creat Dumnezeu. E greu va mătura cu ușurinţă. Nu degeaba rămas să dăinuie peste vremi, deoarece diriguitorii regimurilor de sorginte rusă,
dau leac de ce te doare. Mai ales de ești oare de înţeles acest adevăr elemen- se spune: „Dă Doamne minte și pe ţarist și sovietic, n-au avut nici un interes să substituie numele topice turanice din
rănit de dragoste de Ţară și de Neam, tar? Sau poate vorba ceea: piatră!” Dar de unde?! Dacă n-are cui regiune. Nomenclatura topică minoră a satului însă a rămas intactă sub aspect
de dor de Mamă, Tată, Soră, Frate, - Măi omule, ce faci? da, nici Dumnezeu nu dă. Miră însă etimologic autohton: Pădurea Baimacliei, Pădurea Câietului, Rădiul, Răzășia,
de ești rănit de nedreptate. E omul - Dau foc la arăturî! altceva: când Dumnezeu îţi dă har cu Salcia, Staniștea, Șesul, Șleahul Baimacliei, Târgul Vechi, Valea Acuiului, Velniţele.
Luminii, Adevărului și Libertăţii, - Păi, nu vezi că arătura nu arde? vârf și apăsat și mulţumită acestui har Românești sunt și antroponimele, numele de familie ale locuitorilor din sat:
al Credinţei în împlinirea Idealului - Ei șî ci? Eu – rău sî fac! tu ajungi să fii venerat și urmat de-o Andone, Arabagiu, Balan, Blănaru, Boboc, Bostan, Burlacu, Butuc, Calancea,
nostru Sfânt. Spunând doar astea, Altminteri cum? Altminteri poate lume, tot tu ești acela care, cu bună Călin, Cazacu, Cioclea, Coroi, Darie, Donea, Fănari, Grecu, Grigoriţă, Gruia,
bănuiesc că de-acum nici nu-i nevoie că nici n-am fi noi: această lume cu știinţă, te lași să-ţi cânte osanale sub Guiban, Hariton, Marian, Moldovanu, Moraru, Movileanu, Negru, Petrescu,
să-i pronunţ numele că v-aţi și dat bune și rele. fereastra casei tale, ba și mai și – des- Popa, Sârbu, Tampei, Trișcă, Văluţă. Numele comun al locuitorilor: baimaclian,
seama despre cine e vorba. Nu, n-aţi Doare, totuși, că vânturile mari chizi larg toate geamurile și asculţi, baimacliană (baimacliancă); baimaclieni, baimacliene (baimaclience).
greșit. El este. Da, e omul care pentru dau la pământ arborii mari, care stau mulţumit de sine, vocile pestriţe din Monumente istorice. Situri arheologice, vetre ale unor așezări umane pre-
tot neamul a devenit simbol. Din în calea tuturor primejdiilor. Bine- corul pierzaniei tale. Nu știu, zău nu istorice, premedievale și medievale. Monument de cult religios: Biserica Sf.
păcate, se pare, că anume asta îi supără Marele Mucenic Dumitru (1898).
înţeles că reușesc ele, vânturile, să-și știu cine te-o fi blestemat? Cine ne-o
cel mai mult pe unii: de ce El și nu ei facă mendrele, mai ales atunci, când fi blestemat? Cine măsura sfântă ţi-a
Acest număr de revistă a fost tipărit cu sprijinul
simbolizează lupta pentru Renaștere acești arbori ajung sleiţi de puteri, luat? Cine? Altul ești tu pentru Neam Ministerului pentru Românii de Pretutindeni – www.
Naţională, pentru Adevăr și Dreptate, sub povara anilor... Până atunci, ca și altul te vrea Neamul, omule, ce- mprp.gov.ro Conţinutul revistei nu reprezintă poziţia
pentru Libertate și Reîntregire. să vezi, tot vântul puternic este acel ntruchipezi Tămăduirea. oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

14 Nimeni nu te poate face să te simţi inferior fără consinţământul tău. Anna Eleanor Roosevelt
Noiembrie 2019 «NATURA» LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
Scrisoarea lunii
CE NUME PURTĂM
Două inimi gemene. Două lacrimi. Doi îngeri Dr. Maria COSNICEANU

Ludmila HÂRJĂU conștiinţa de neam. Viaţa lor, nemilos de scurtă, nu poate fi


deplânsă, nici invidiată, pentru că prin jertfă, prin arderea BUZU
ei de tot, ea s-a ridicat deasupra a toate, atrăgând infinitul”.

27 de ani de când avem doi Numele Buzu este o formă de masculin de la substanti-
îngeri ai neamului în În noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, soţii Ion și vul feminin buză, substantiv de la care, pe parcursul anilor,
ceruri. Ion și Doina. Doi Doina Aldea-Teodorovici își pierd viaţa într-un accident în diferite perioade, s-a format o serie de derivate, folosite
îngeri păzitori care au luptat pentru rutier lângă București. Adevăratul motiv pentru produce- ca porecle și devenite cu timpul nume de familie și numiri
ca noi să revenim la valorile noastre, la rea acestui accident nu s-a aflat niciodată. Prima variantă de localităţi. Numele Buză și derivatele sale sunt atestate în documentele mol-
neamul nostru, la ce este sfânt și drag. - că totul a fost doar o întâmplare nefericită, iar a doua vari- dovenești și în cele basarabene începând cu sec. al XV-lea; Ion Buză (Budză),
Ion și Doina, două lacrimi care ne dor. antă - că moartea îndrăgiţilor artiști ar fi fost provocată de la 1535) ; Buzu Vasile din Chiperceni, martor, la 1612.
Pentru copiii care citesc aceste rânduri și nu știu cine serviciile secrete, fiind în tandem cu nefericitul eveniment Mihul Buzat, slugă domnească, stăpân în Buzaţi, la 1481; Buzatul, stolnic,
au fost și ce au făcut Ion și Doina Aldea - Teodorovici, produs asupra poetului Dumitru Matcovschi. Impactul la 1548; Ionașcu Buzăscul, pitar mare, a dat de zestre moșiile Rogojeni și Vâr-
trebuie să știţi că am avut doi neîntrecuţi cântăreţi care în activităţii patriotice al artiștilor luase o așa amploare, ce tejeni lui Vasile Mârzacu, marele șetrar, la1651; Buzescu, mare comis, în sfatul
anii grei în care se identifica identitatea noastră ca popor, nu convenea nici puterii de la București, nici puterii de la domnesc, la 1618; Buzea, slugă domnească, la 1552, 1586; Buzău Petru, fost
ei au militat pentru re-unirea Basarabiei cu România, au Chișinău, cu atât mai mult celei de la Moscova. jude în Buzăni, la 1604; Toader Buzilă din Leușeni, la 1774; Grigorie Buzișo-
optat pentru revenirea la scrisul latin și la limba română *** rul ot Cercelești, la 1670; Căpitan Gavril Buzul, răzeș de Peresecina, martor
și sunt primii care în anii `90 au cântat despre Eminescu Ion și Doina. Două inimi gemene. Două lacrimi. Doi hotarnic, la 1797.
și limba română. La 27 august 1991, Ion și Doina Aldea- îngeri. Iartă-ne Doina, iartă-ne Ioane, pentru că nici azi nu
Azi, în republică, cu numele Buză sunt înscrise 356 de persoane, Buza –
Teodorovici au cântat pentru Suveranitate și Independenţă a fost pedepsit nimeni pentru că o ţară întreagă v-a pierdut.
1065, Buzan – 196, Buzatu – 203, Buzăscu – 3, Buzea – 7, Buzilă – 242, Buzu
la  Marea Adunare Naţională, apoi au plecat, imediat, Iartă-ne, Doina, iartă-ne Ioane, nici azi nu suntem o
ţară. – 1095, Buzuleanu – 1.
la Festivalul de la Mamaia, România, unde Doina avea să
spună: ,,Vin aici direct din Piaţa Marii Adunări Naţionale
din Chișinău, să vă aduc salutul libertăţii noastre”.
Iartă-ne Doina, iartă-ne Ioane, pentru că și azi Sărbă-
toarea Limba noastră cea română încă mai este numită
COTOROBAI
,,limba naţională”, ,,limba natală”, ,,limba maternă”, încă Numele Cotorobai vine dintr-o poreclă ce are la bază cuvântul regional
În mai 1992, împreună cu poeţii Grigore Vieru și Adri-
an Păunescu, au cântat în faţa luptătorilor din războiul de mai deranjează cuvântul ,,română”. (din regiunea Cernăuţi) cotoroabă, cu sensul „pisică”, „mâţă”. De la forma
pe Nistru, pentru a le ridica moralul. S-au aflat la o distanţă Iertaţi-ne pentru că suntem încă cu rusul în cârcă, nu augmentativă cotoroboaie „mâţă mare” a apărut porecla de forma masculină
de circa 300 de metri de tancurile și lunetele inamicilor. a plecat niciodată și nu ne-a mai lăsat în legea noastră. cotorobai, trecută apoi în numele Cotorobai.
Dar cred că cea mai bună descriere a făcut-o poetul Iertaţi-ne că au trecut aproape 30 de ani și suntem tot Numele Cotorobai este atestat în documentele basarabene. La 1657, în docu-
Grigore Vieru: ,,Trei mari fapte au săvârșit Ion și Doina: acolo, la început, fără o identitate clară, fără un nume clar, mentele Lăpușnei, într-o spiţă de neam din satul Ciuciuleni este înregistrată
au dezvoltat cântecul nostru, siluit îndelung de străinisme cu o populaţie săracă și în buzunare și în speranţe. Măria Cotorobaiasa. La 1760 este atestat un Aftini Cotorobai, răzeș în Paltina.
și falsuri, redându-i demnitatea naţională; au recreat la noi Iertaţi-ne pentru că idealurile voastre nu sunt și ale În Recensământul Moldovei de la 1774, în satul Crâstești, ţinutul Orhei-Lăpuș-
genul cântecului patriotic (nu cred că vom greși așezând noastre, iertaţi-ne pentru că încă nu am reușit să renaștem, na este atestat Antohi Cotorobaie. Într-o jalbă din anul 1828 se spune că la
arta lor alături de frumuseţea și strălucirea muzicii lui să ne refacem. întemeierea satului Puhoi erau numai două odăi, cea dintâi a Cotorobăeștilor.
Ciprian Porumbescu) și au reafirmat alături de alte vitejești Iertaţi-ne pentru că acești copii ai zilelor noastre încă nu Azi, în republică, cu numele Cotorobai sunt înregistrate 2255 de persoane.
inimi basarabene, fie artistice, fie știinţifice, fie politice, au un exemplu, așa cum aţi fost voi pentru noi, iertaţi-ne.
COTRUŢĂ
Numele Cotruţă provine de la porecla cotruţă, care are la bază substantivul
Promovează compostarea urbană respectiv, cu diferite sensuri după regiuni, toate în legătură cu vatra (cupto-
rul sau căminul) din casele ţărănești: „vatra de sub horn, unde se face focul;
porţiunea de vatră care se întinde de la gura sobei, între sobă, cuptor și horn”.
Ask a Worm: tinerii care „pregătesc” hrană pentru viermi Porecla Cotruţă a fost dată unui om leneș, care stă mereu pe-acasă și pe lângă

T ineri, activi și preocupaţi de mediu, așa sunt Eugen foc: „Nu-s cotruţă să stau în casă”. Numele Cotruţă apare în documentele
Guzun, Gabriela Isac și Mihaela Peștereanu, autorii basarabene la 1775: Toader Cotruţă, care avea un zapis pentru șase soliști din
proiectului Ask a Worm. Ei își doresc ca oamenii să moșia Bogzești ţinutul Orhei. La 1805, în documentele Orheiului, este atestat
înţeleagă că, în realitate, gunoiul este o resursă care trebuie neamul Cotruţeștilor, răzeși de moșia Zăhăicana ce stăpâneau a treia parte din
utilizată raţional. Astfel, cei trei promovează o metodă moșie. În aceleași documente, la 1813, sunt atestaţi (Gligoraș Cotruţ și Petrachi
prin care deșeurile alimentare ajung în pământ și participă Cotruţ, răzeși, martori la vânzarea unor părţi din moșia Hoginești. Forma
la circuitul natural. Iniţiativa Ask a Worm este numită în corectă a numelui este Cotruţă.
onoarea viermilor din fructe și râmelor din sol. Azi, în republică, cu numele Cotruţă sunt înregistrate 528 de persoane. Cu
„Există puţine deșeuri fermentată”, adică „murătu- formele incorecte Cotruţa – 840 și Cotruţ – 12 persoane.
care într-adevăr pot fi numi- ră”. Deșeurile de bucătărie
te gunoi - adică nu mai au nu putrezesc, ci se supun DAVID
niciun folos. Deșeurile ali- fermentării anaerobe într- Numele David provine din prenumele David, care reproduce numele ebraic
mentare sunt unele dintre o căldare închisă ermetic. Dawidh, purtat de semilegendarul rege al Israelului, între anii 1012 și 972 î. Hr.,
cele mai reprezentative în Pentru a porni acest proces, de compostare sau să-l folo- cea mai mare pondere revine
considerat fondatorul unui regat unit și independent. David este considerat
acest sens. Resturile din deșeurile se presoară cu sească pe terenul propriu. deșeurilor menajere (94,2%),
autorul cunoscuţilor Psalmi ce alcătuiesc Psaltirea. După ipotezele lingviștilor,
hrana noastră ar trebui să tărâţe „bokashi” – care con- Pe viitor, tinerii intenţi- urmate de deșeurile stradale
onează să instaleze minim numele ebraic Dawidh ar avea un dublu înţeles. Primul sens ar fi „drăgălaș,
se întoarcă în sol, să devină ţine un amestec de bacterii colectate din spaţii publice,
câte un punct de compostare iubit”, „cel iubit de părinţi”, „cel iubit de Dumnezeu”. Cel de-al doilea sens ar fi
hrană vietăţilor, să se trans- benefice: lactobacili, drojdii străzi, parcuri, spaţii verzi
în fiecare sector al orașului. „conducător”, deoarece se presupune că numele ar fi fost, iniţial, un supranume
forme în humus și să ajute la și bacterii fotosintetice pur- (3,9%).
Astfel, va fi mai comod fie- oficial al împăratului. Preluat de primii creștini, prenumele David se răspândește
creșterea noilor roade care purii. Cu ajutorul lor, restu- Deși deșeurile menagere
cărui cetăţean care deja pre- în Europa. Din greacă, prin filieră slavă, prenumele David pătrunde și la români,
să ajungă pe mesele noastre. rile alimentare se „murea- pot deveni compost, acest
compostează să ducă găleata lucru nu este valorificat. fiind atestat din sec. al XV-lea ca prenume și ca patronim. În documentele mol-
Sau, pur și simplu, să îmbu- ză” și se conservează. Când dovenești, la 1424, este atestat Stanciul David, dăruit de domn cu satul Badeuţi
nătăţească solul terenurilor conţinutul căldării ajunge în spaţiul special amenajat. Potrivit Strategiei de Mediu
„Dorim să ne extindem și 2023, în R. Moldova are loc și altele trei sate pe Putna, din 1433 fiind și martor în sfatul domnesc. La 1569
degradate”, spun membrii pe sol, începe procesul de este atestat David Davideanul. La 1529 – Dan Davidescul, ţinutul Neamţ. În
echipei Ask a Worm. compostare normală - doar să lucrăm și cu industria o diminuare a calităţii solu-
gastronomică, astfel încât rilor, inclusiv din cauza unui documentele basarabene, documentele Lăpușnei și ale Orheiului, prenumele
Ideea proiectului s-a năs- că mai eficient și mai rapid
mici restaurante și cantine să aport tot mai mic de substan- David este atestat la 1593, 1611 (David biv pârcălab), 1617 – David din Cruglic,
cut în 2017, în timp ce Chiși- decât de obicei. 
înceapă să separe deșeurile ţe organice și îngrășăminte. martor la hotărnicia satului Mășcăuţi, ţinutul Orhei ș.a. la 1774 sunt atestaţi:
năul era împânzit de gunoi, Gabriela și Eugen spun că
care nu putea fi evacuat din au încercat metoda și văzând organice și să încerce metoda Aceasta deși se cunoaște Ionică David în Roșcani și Iancu David în Zberoaia, ţinutul Orhei.
cauza protestului locuitori- că funcţionează de minune Bokashi”, spune echipa Ask că, compostul ameliorează Azi, în republică, cu numele David sunt înscrise 2103 persoane.
lor din Bubuieci care bloca- au vrut să-și împărtășească a Worm. solul, intensifică creșterea Davâd este forma populară rusească, de la pronumele David. Pe fiul lui
seră trecerea camioanelor cu descoperirea cu alţii. „În În același timp, cei trei plantelor, facilitează drena- David rușii l-au numit Davâdov și cu mare „generozitate” așa-zișii elibera-
deșeuri spre gunoiștea din momentul acela visam „să colegi își doresc ca oamenii jul apei, inhibă germinaţia tori, care au venit cu tancurile peste noi, i-au numit și pe români tot Davâd
satul lor. conectăm” oamenii din oraș, să devină mai conștienţi de buruienilor, previne erozi- și Davâdov.
În căutarea unei soluţii, care au nevoie să „scape” acţiunile lor și să încerce să
unea solului cu până la 20%
cel puţin pentru uz pro- de resturi organice, cu fer- fie parte a soluţiilor pentru
și minimizează folosirea de
priu, și-au amintit de meto- mierii din suburbii, care ar un mediu mai curat.
fertilizatori chimici. Colegiul redacţional:
da Bokashi, despre care le composta aceste resturi și ar Cele mai multe În Europa funcţionează
Alecu Reniţă (redactor-şef),
povestise cândva o voluntară beneficia de îngrășământ. În deşeuri menajere sute de programe de com- Orice articol publicat în revista
din Olanda. Bokashi este schimb, fermierii ar putea posting urban. În Moldova Lilia Curchi (redactor-şef coordonator), „NATURA” reflectă punctul de vedere
o metodă de a trata deșeu- să ofere producţia lor - mai le produc
avem, deocamdată, doar al semnatarului şi poate să nu coincidă
rile alimentare ca ele să se sănătoasă, direct la consu- oamenii iniţiativa a trei tineri care au
Paraschiva Mămăligă (secretar),
Petru Pascaru (designer), Ionel Căpiţă, cu cel al redacţiei.
„conserveze” și să ajungă în mator”, spun tinerii. Biroul Naţional de Sta- creat „Ask a worm”.
natură atunci când putem să Cei care doresc să încea- tistică informează că, în Dinu Rusu, Gheorghe Budeanu, Vlad Pohilă, Adresa redacţiei: str. S. Lazo, nr.13,
Cristina STRATON or. Chişinău, 2004, Moldova
le ducem - o dată în câteva pă compostarea acasă, în volumul deșeurilor, cea mai Aurelian Silvestru, Sorenela Reniță, Silvia Ursul,
zile, o dată în săptămână, o schimbul a 50 de lei primesc mare pondere o au deșeu- Acest material este realizat de Sânziana Pop (săptămânalul „Formula AS”), tel./fax: 23-71-49
dată în lună - fără a pierde două găleţi ermetice de 10 rile menajere colectate de Asociaţia Jurnaliștilor de Mediu și
Cristian Lascu („National Geographic” E-mail: natura@natura.md
nutrienţi, fără a emana gaze litri și 300 gr de tărâţă Boka- la populaţie – 67,9%, după Turism Ecologic din R. Moldova
(AJMTEM), în cadrul proiectului România), Mihai Ogrinji („România Pagina WEB: http//www.natura.md
de seră și a cauza neplăceri shi. Apoi, individual, după care urmează volumul deșe- facebook.com/Natura.md
„Presa în sprijinul democraţiei, Pitorească”), Eugen Statnic (Germania),
oamenilor din jur.  procesul de pre-compostare urilor de la instituţii, agenţi incluziunii și responsabilităţii în
Numele de Bokashi vine acasă (care durează aproxi- economici - 32,1%. Anali- Dan Hazaparu (FDDR), Tipar: Editura „Universul”
Moldova (MEDIA-M)”, finanţat de
din japoneză și se traduce mativ 10-14 zile), pot să-și zând structura deșeurilor USAID și UK Aid și implementat de Elena Scobioală, Ioana Bobână. Tiraj: 5000 ex. Comanda: 1968
drept „materie organică ducă „produsul” la un punct municipale, constatăm că Internews în Moldova.

Adevăratul succes înseamnă să nu te oprești niciodată din a îmbunătăţi. Jordan Belfort 15


LUMEA Noiembrie 2019

Oraşul regăsirii de sine

Sorenela RENIŢĂ

Extrase dintr-o conversaţie:


„Păi, când vii în vizită?”.
„Hai, să vedem... Nu e o perioadă Vedere spre
Palatul Regal din Stockholm, Suedia Biserica Riddarholm
prea favorabilă pentru mine acum”.
„Cu atât mai mult - trebuie să mai sensibili la lovituri. Ne este ruși- dimpotrivă - emană un calm conta-
schimbi peisajul un pic!”. ne, multora, să admitem asta. Efectul gios, iar asta e o performanţă, ţinând
„Nu... O parte din mine vrea, dar cumulativ al acestor stări, însă, ne cont de cât de aglomerat e. Aproape
nu e momentul potrivit”. roade pe dinăuntru. Recunosc - am nimeni, însă, nu pare grăbit. Chiar
„Ei, dacă aștepţi momentul vrut și eu, de câteva ori, să șterg dacă geografia l-a „condamnat” la
„potrivit”... Ai vreun proiect acum aceste rânduri. Încă vreau. Pentru că deficit de vitamina D, Stockholmul
care te ţine ocupată?” sunt sumbre ca vremea de afară, pe se arată a fi o capitală fericită atât la
„Din păcate, nu, dar... hei, unde alocuri, și nu mă regăsesc atât de bine suprafaţă, cât și în profunzimile sale.
ai dispărut?”. în ele. Mă consider mai optimistă ca Iar asta... se simte. Se simte în cali-
10 minute mai târziu: spiritul bacovian, totuși. Dar sunt tatea și stilul de viaţă, în atmosfera
și ele, ocazional, parte din mine. liniștitoare, în frumoșii localnici și
„Am găsit un bilet foarte bun Am învăţat că asemenea momente atitudinea lor, în căsuţele simpatice
pentru data de șase”. te călesc și te-nvaţă să apreciezi mai și colorate cum sunt cele din Gamla
„Ei, nu...” mult ce ai atunci când ai și pe cine ai Stan (Orașul Vechi), în particular Stockholm, unul dintre cele mai
„Cum adică „nu”? L-am luat, alături în astfel de situaţii. Uneori, Stortorget (Piaţa Mare/Centrală), frumoase oraşe ale Scandinaviei
deja.” acela ești chiar/doar tu. Alteori, pot în monumentele de arhitectură de
„???” fi oameni de aproape ori de la zeci, înaltă clasă (Kungliga slottet/Palatul altele, ca acesta, sunt despre locul ce-mi apăruse pe ecran, (mi)-era
sute și mii de kilometri depărtare.] Regal, Stadshus/Primăria, National- și momentul potrivit pentru o gură străin. Îmi suna, de fapt, mobilul,
[Retrospectivă - introspectivă: Așa încep, în cazul meu, majo- museum/ Muzeul Naţional de Arte de aer proaspăt (rece, mai ales dacă la care era conectat ceasul de pe
Uneori, avem impresia că totul ritatea „aventurilor” memorabile - Plastice etc.), în subteranele/staţiile se-ntâmplă să fie iarnă) și pentru o încheietura mâinii, dar telefonul nu
atârnă de un fir de aţă care acuș- spontan și aduc cu ele, nu de puţine de metrou asemănătoare unor galerii resetare. De aceea, voi întoarce pagi- era la mine, ci cufundat silenţios în
acuș, într-un moment de supremă ori, schimbări de 180 de grade. În de artă care te lasă mască (T-Cen- nile jurnalului la fila care surprinde geanta Irinei.
vulnerabilitate, se va rupe. Din câteva zile, ușor morocănoasă de tralen, Stadion, Solna Centrum, succint acest punct de turnură pen- N-am să vă descriu graba cu care
exterior, însă, puţini ar putea bănui parcă-mi murise motanul (pe care Kungsträdgården, Rådhuset ș.a.), tru mine. au sărit toate lucrurile din rucsac ori
luptele interioare pe care le ducem, nu-l am), resemnată în legătură cu în parcurile și pădurile care îmbră- Ziua de dinainte de zborul înapoi, dialogul pe care l-am avut cu per-
fiindcă majoritatea acestor lupte lanţul de nereușite și ghinioane ce ţișează cu drag orașul (Djurgården, am mers cu prietena care mă iniţiase
soana minunată de la celălalt capăt
rămân a se fosiliza înăuntru, cât tu mă urma de un timp îndelungat și Tyresta nationalpark/ Parcul Naţi- în câteva dintre tainele capitalei
al firului, care crezuse că am ieșit la
zâmbești senin celorlalţi. Și ceilalţi fără mari speranţe că ceva bun o să onal Tyresta, Hagaparken/Parcul suedeze, la o promenadă în zona
ţie... Continuăm să tragem de noi, Skansen. Urcam dealul cu spor, când alergat. Și eu aș fi crezut la fel, la cât
iasă din călătoria asta (încurajatoare Haga)... Stockholmul nu e doar o
chiar și atunci când parcă suntem brăţara-sport, pe care se-ntâmpla s-o mi se precipitase respiraţia. Am să
imagine, știu), mă porneam spre -15 poveste de scris și spus - e, mai ales,
gata de a ceda (ca-n poezia „Dacă...” °C. În suflet, însă, aveau să se produ- o stare de simţit. am doar de o lună, a-nceput să se vă zic, însă, că apusul din acea seară,
a lui Rudyard Kipling). Tempoul în că dezgheţuri și să urce mercurul la Dacă unele articole au fost mai cutremure sub straturile temeinice privit din vaporașul care ne ducea în
care mergem, „teama” de a rămâne vreo 21°C. mult despre descoperirea orașelor de haine. Am crezut că mă anunţa centru, la Slussen, a fost mai frumos
în urmă (darwinismul social), ritmul „Orașul regăsirii de sine” este o în sine, despre estetică arhitecturală că am atins limita minimă de pași ca de obicei, iar luminile „orașului
de viaţă nesănătos, stresul, poluarea, frumoasă metaforă pe ape. Deși se și istorie, despre ce puteţi admira pe zi. După al doilea „zbârnâit”, regăsirii de sine”- mai vii.
mâncarea necalitativă biologic etc. extinde pe 14 insuliţe, nu-i o fiinţă dacă o luaţi la dreapta, treceţi podul însă, m-am prins că are un mesaj mai „Știi, Irina... o să-ţi iau și eu un
ne-au făcut pe mulţi mai fragili și deloc „împrăștiată” ori agitată. Ba sau intraţi într-o anumită clădire, important de transmis. Numărul bilet în curând”.

PREMII PENTRU GRUPURI DE ABONAŢI (instituţii de învăţământ, colective etc.)


a m p a n ia d e a b o n a re 2 0 2 0
125 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA C
Colecţia de 16 volume „Enciclopedia Britannica” - una dintre cele
mai de încredere surse de informare în orice domeniu.
100 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA
2 tablouri fotografice (60*90 cm, pânză) cu peisaje din patrimoniul
natural, semnate de Alecu Reniţă.

PREMIAZĂ
R E V I S TA Î N T R E G I I FA M I L I I
!
75 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA
Set de 10 tablouri fotografice (40*60 cm, oracal) cu peisaje din Indice de abonare:
patrimoniul natural, semnate de Alecu Reniţă. PM 67805 (persoane fizice) – 72 lei
40 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA PM 67804 (persoane juridice) – 144 lei
Abonarea on-line este disponibilă la adresa:
Set din 5 jocuri educative „Râurile Moldovei” și set de 12 imagini www.natura.md
„Monumente ale naturii” (format A3)
20 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA Pentru a participa la concurs:
Expediază pe adresa redacţiei (mun. Chișinău, str.
Set din 3 jocuri educative „Râurile Moldovei” și 5 calendare de S.Lazo 13, MD – 2004) sau pe e-mail (natura@natura.
ISSN 1857-2677

9 771857 267700

masă pentru anul 2020 md), până pe 31 decembrie 2019 copia abonamentului
anual, precum și datele personale: numele, prenumele,
PREMII PENTRU ABONAȚII INDIVIDUALI (abon. anuale, prin tragere la sorţi) numărul de telefon, adresa electronică. Toate abonamen-
tele anuale intră în tragere la sorţi. La concurs participă
30 calendare de masă pentru 2020 30 jocuri „Râurile Moldovei” și abonamentele anuale perfectate on-line. Rezultatele vor
fi anunţate în numărul ianuarie 2020 al revistei NATURA.
20 maiouri cu logo-ul NATURA 10 traiste cu logo-ul NATURA Pentru detalii, scrieţi-ne la adresa natura@natura.md
sau telefonaţi-ne la 022-23-71-49; 022-23-74-23;
20 cărţi poștale (set) NATURA 10 „Enciclopedia păsărilor” 079406812 . Responsabil Lilia Curchi.