Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Data: 01.10.2014

Școala: Școala Gimnazială Nr.184

Clasa: a V-a

Profesor:

Aria curiculară: Om și societate

Disciplina: GEOGRAFIE

Subiectul: Întroducere în Geografie. De la localitatea natală la planetă

Tipul lecției: recapitulare și sistematizarea cunosștiințelor

Competențe generale:

1.Reprezentarea spațiului geografic

2.Relaționarea elementelor geografice, pe baza unor resurse diferite

3. Utilizarea adecvată a limbajului geografic specific


Obiective operaționale - la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili :
O1 - să stabilească un traseu
O2 -să menționeze instrumenet de măsurare a distanței
O3- să recunoască punctele cardinale
O4- să precizeze așezarea Româiei și vecinii acesteia

Metode didactice: conversația explicația, lucrul cu manualul,


Mijloace de învățământ: manual, Harta fizică a României, Atlas Geografic
Organizarea activității: frontală,
Locul de desfășurare: sala de clasă
Bibliografie:
1.Dulamă M.E (2007), Didactica geografiei – manual pentru studenți și profesori, Editura Bons Office, Chișinău
2.Ionescu J., Dumitru D., (2013), Geografie –manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică și Pedagogică, București
Activitate didactică
Etapele lecţiei Obiective Metode
Activitatea profesorului Activitatea elevului
didactice
1.Organizarea - Pregătirea clasei, comunicarea normelor de conduit pe -Pregătesc caietul, manualul, atlasul Conversația
clasei parcursul orelor de geografie, prezentarea succintă a materiei -Comunică absenții
2 min
2.Captarea
atenției și
anunțarea temei -Întreb elevii dacă își mai aduc aminte ce este geografia și ce -Elevii, îndrumați, descoperă că Conversația
10 minute cred că vom studia anul acesta la geografie. Le propun să ne geografia este știința care studiază
reamintim ce am învățat anul trecut Pământul

3.Dirijarea -Solicit elevilor să își imagineze că trebuie să ajungă într-un -Elevii vor explica ce traseu vor Conversația
lecţiei O1 anumit loc ( sala de sport) și le cer să îmi explice cum urma pentru a ajunge la locul Explicația
35 min procedează pentru a ajunge acolo menționat

-Discut cu elevii despre modalitățile de măsurare a distanței. ÎI -Elevii răspund: cu rigla,metrul,


O2 întreb cu ce instrumente/prin ce mijloace pot măsura distanța pasul etc Conversația

O3 - Desenez pe tablă o roză și solicit elevilor să indice punctele -Un elev notează pe tablă punctele Conversația
cardinale cardinale

-Referitor la România, solcit elevilor să menționeze, utilizând -Elevii menționează vecinii


O4 harta, vecinii
-Utilizând harta solicit elevilor să identifice culorile utilizate -Elevii meționează culorile Lucrul cu
pentru reprezentarea realității geografice, iar apoi să identifice convenționale și localizează harta
pincipalele unități de relief, râurile și orașele elementele cerute
Anunțarea teme Conversația
3 min Menționez elevilor că ora viitoare vom avea un scurt test;
solicit recapitularea materiei de clasa a v-a