Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea
Facultatea
Specializarea
I.
Denumire disciplină
II.
Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Cod disciplină Semestrul3) Categoria2) Credite Curs Seminar Laborator Proiect

III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marchează cu x)
IV.
Titular disciplină
Curs Seminar Laborator Proiect
Numele şi prenumele
Instituţia
Catedră/Departament
Titlul ştiinţific
Gradul didactic
Încadrarea (norma de
bază/asociat)
Vârsta
V.
Obiectivele disciplinei (*curs şi aplicaţii, maxim 5 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării) 1)
VI.
Conţinutul disciplinei Nr. ore/săpt.
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
*Se vor detalia toate capitololele, şi se vor defalca pe cele 14 săptămâni de şcoală (cursuri)

VI.2. Seminar (dacă este cazul)


*Se vor enumera şedinţele de seminar cu denumirea aferentă, şi se vor defalca pe cele 14 (sau 7)
săptămâni de şcoală. Dacă nu există seminar la disciplină atunci se vor sterge randurile aferente
şi se va renumerota capitolul VI.

VI.3. Lucrări de laborator (dacă este cazul)


*Se vor enumera şedinţele de laborator cu denumirea aferentă, şi se vor defalca pe cele 14 (sau 7)
săptămâni de şcoală. Dacă nu există laborator la disciplină atunci se vor sterge randurile aferente
şi se va renumerota capitolul VI.

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)


*Se vor enumera şedinţele de proiect cu denumirea aferentă, şi se vor defalca pe cele 14 (sau 7)
săptămâni de şcoală. Dacă nu există proiect la disciplină atunci se vor sterge randurile aferente.

VII.
Bibliografie
*Se vor enumera referinţele bibliografice, cele mai semnificative, pentru curs, seminar şi proiect (max.10
referinte)
VIII.
Forme de activitate Metode didactice folosite
Curs *se va descrie amănunţit modul de desfăşurare a orelor de curs
Seminar *se va descrie amănunţit modul de desfăşurare a orelor de seminar
Laborator *se va descrie amănunţit modul de desfăşurare a orelor de laborator
Proiect *se va descrie amănunţit modul de desfăşurare a orelor de proiect
IX.
Forme de Evaluare % din nota
activitate finală
Examen *se va descrie amănunţit modul de evaluare a studentului la examen:
(Colocviu) cunoştinţe pentru nota 5
cunoştinţe pentru nota 6
.......................................
cunoştinţe pentru nota 10
Seminar *se va descrie amănunţit modul de evaluare a studentului la seminar (dacă
există o astfel de evaluare):
cunoştinţe pentru nota 5
cunoştinţe pentru nota 6
.......................................
cunoştinţe pentru nota 10
Laborator *se va descrie amănunţit modul de evaluare a studentului la laborator
(dacă există o astfel de evaluare):
cunoştinţe pentru nota 5
cunoştinţe pentru nota 6
.......................................
cunoştinţe pentru nota 10
Proiect *se va descrie amănunţit modul de evaluare a studentului la proiect (dacă
există o astfel de evaluare):
cunoştinţe pentru nota 5
cunoştinţe pentru nota 6
.......................................
cunoştinţe pentru nota 10
Abilităţi (competenţe) dobândite de student:
*se vor enumera abilităţile dobândite de student după parcurgerea şi promovarea disciplinei în cauză

Data: Titular curs,


……… Grad didactic, Prenume, Nume
Date de contact: e-mail, pagina web etc.

Notă:
1) Toate indicaţiile marcate cu * şi scrise în ROSU se vor şterge.
2) Categoria poate fi:
DF – disciplina fundamentală; DD - Discipline de domeniu;
DS – disciplină de specialitate; DO -Discipline opţionale;
DC – disciplină complementară; DCA - Discipline de cunoaştere avansată;
DA - Discipline de aprofundare; DPC - Discipline de pregătire complementară;
3) Semestrul se va numerota de la 1 la 8

S-ar putea să vă placă și