Sunteți pe pagina 1din 11

de ..

pove$tl
de

Traducere de Mihaela Eros

Bucuregti 2019
t,'

,lluprins

r.l
Promisiunea lui Koko ..............00
Ursuletul lui Ben .....................62
Forta fluturilor sti in unitate.. ...................64
Ai incredere in mama ta............... .............00
David qi bunica lui............. ......08
Nu risipi apa! Apa inseamni. viat5.......... .....................70
Zdna gi merele fermecate.. .......72
impitimit dupi fotbal................ ...............74
Henry gi cAinele 1ui............. .....70
Petrecerea luiJenny... ..............78
Jack gi Anny ...........80
Jimmy igi irosegte timpul .........S2
Bunitate... ..............84
Povestea lui Koko.... .................8G
Mary, fata cS,reia ii pldceau cartofii...... ......88
Tom cel obraznic.... ..................90
BunS"tatea lui Peter ..................92
Renunti la obiceiurile rele ......94
Fata nepoliticoas5....... ..............96
$oricelul .................98
Fata infumurati......... ............100
DouI prietene de nedespirtit ..................102
Copiii siritori .......104
Micuqa Meg.......... ..................106
Adela, o fati buni......... .........108
O inimibuni......... ................110
Alice cea driguqi..... ...............112
Promisiunea luiJack... ...........114
Un pungag fbrl pereche
Era odati un punga$ fhri pereche, care se supira
de fiecare dati cAnd vedea pe cineva fericit. il apuca
gelozia atunci cdnd oamenii erau politicogi gi
amabili unii cu altii. Nu-i pliceau cuvintele
frumoase de genul ,,te rog'0, ,,multumesc"
etc. Nu-i suferea pe oamenii zAmbitori.
Pungaqul credea cd astfel de vorbe nu
igi aveau rostul. Aga ci s-a gAndit
si inventeze o magini care sI
poatd fura cuvintele acelea. Le-ar fi
separar $l apol ar fi vAndut literele
editorilor de carte. Mai tArziu.
a rnventat maslna
sl a Dus-o ln
functiune. Atunci
cAnd oamenii
deschideau
gura sa spuna
Irrcnrri
amabile ori

ilf j

f,
.tt
politicoase, magina urma si le inhate. $i nu
ar mai fi fost rostite niciodati. Exact aga cum
sperase pungaqul, la inceput nu s-a intAmplat
nimic.
La urma urmei, oamenii nu aveau de ce si
fie politicogi. Au inceput si fie tot timpul prost dispugi, si
facf, totul fdr5 tragere de inimi qi si se simti precum ceilalqi
de l6ngi ei. Aga cd, in citeva zile, ei au devenit artigogi qi au
inceput si se contrazrcd drn cele mai mdrunte lucruri.
Se adresau intotdeauna nepoliticos unii celorlalti.
Ydzdnd asta, pungagul nostru era fericit la gAndul
ci ii reuqise de minune planul. Dar n-a observat niqte
fetige foarte speciale, care aveau probleme
de anz gi erau nevoite sf, comunice folosind
limbajul semnelor. Acestea au continuat sd
fie amabile gi politicoase, pentru ci maqina
pungagului nu le putea fura gesturile. Apoi,
fetele qi-au dat seama ce se intAmplase cu
toti ceilalti. in curAnd au descoperit cd
vorbele acestora erau furate de o maginf, mare care
ii apartinea punga$ului. Fetele l-au urmirit pAni
la ascunzitoarea lui din vArful unei coline de lAngd
mare, unde au fost surprinse sf, vadi maqiniria care
era ocupatd si separe toate cuvintele in litere. La
un moment dat, pungagul s-a dus sd tragd un pui de
somn, aga cd fetele s-au apropiat pe furig de magini gi au
stricat-o. $i aga oamenii au inceput sd fie iar politicogi gi
amabili unii cu altii.
t
7
Nu facefi niciodati haz de nimeni
Cu multi vreme in urmi", era un
rinocer care se infuria foarte usor.
Odatd, o lestoasi a pdtruns pe teritoriul
lui. Rinocerul s-a infuriat gi a incercat
s-o alunge pe aceasta de pe domeniul
siu. in acel moment, testoasa s-a retras
in carapacea ei qi nu s-a mai migcat deloc. Rinocerul a
inceput si izbeasci in carapace pentru a o determina si
iasf, afarf,. Loviturile lui erau din ce in ce mai violente. O
lovea cu putere cu cornul siu, ficind-o pe biata testoasi
si zboare in toate directiile. De la distanti, totul semina
cu o partidi de fotbal, lestoasa fiind pe post de minge. in
curAnd, toate maimutele s-au adunat
pentru a se distra pe seama luptei lor.
in furia lui, rinocerul n-a observat ci
acestea fdceau haz vdzdndu-le lupta.
CAnd s-a oprit sd se odihneasci putin, le-a
auzit cum se distrau pe seama lui. Nicr
rinocerului, nici festoasei, care tocmar
iegise din carapacea ei, nu le-a
convenit ci o aduniturd de
maimute fbceau haz pe
seama lor. A,qa ci
dupi ce au
schimbat

8
priviri pline de subinteles, testoas a a rntrat la loc in
carapacea ei. De aceasti dat[, rinocerul s-a dat
inapoi cAqiva pagi foarte linigtit, a privit
la testoasi, apoi la maimute, gi-a luat
avAnt gi a lovit cu putere carapacea.
Atacul impotriva maimutelor a
transformat locul intr-un fel de salon
de spital. Zdceau toate acolo, pline de tiieturi
qi vAn5.tdi, qi numai de rAs nu le mai ardea.
Intre timp, rinocerul gi testoasa
gi-au luat tf,lpdgiqa, zAmbindu-gi
precum nigte vechi amici, iar
maimutele gi-au dat seama c5"
era timpul si-gi giseasci un
mod mai bun de a se distra
decAt si faci haz pe seama
altora.

---....-..,-:-.., _
-,..-.-,.

ffi
'iE:-
\
Fili loiali
Erau odati trei prieteni -
Pinguinul, Renul gi Vulpea.
intr-c, zi, Pinguinul qi
Renul au descoperit un loc
plin de fructe Di erau tare
incAntati, gAndindu-se ci
gisiserf, destule incAt si le
ajungd pentru mai multe zile. Au
decis si tini asta ?n secret. in timp
ce se intorceau, s-au intAlnit pe
drum cu Vulpea. Vf,zAndu-i pe
cei doi prieteni ler iciti ncvoie
mare, aceasta i-a intrebat de ce
erau a$a. I-au spus ci nu aveau
cum si-i explice, pentru ci


era un secret, dar Vulpea i-a asigurat
ci ea nu avea sf, dezviluie niminui ce
aveau sd ii spunf,. Aqa ci i-au spus
despre descoperirea lor. Atunci cAnd au
ajuns in sat, Vulpea gi-a uitat promisiunea qi
a impirtiqit tuturor secretul. Atunci, toate animalele din sat
s-au dus in locul acela plin de fructe gi s-au infruptat din toate.
Mai tArziu, ajungAnd gi Pinguinul, gi Renul acolo, n-au mai
gisit nimic. Erau supf,ragi pe Vulpe, aga cl au decis si-i dea o
lecgie. Au ciutat un alt loc plin cu de-ale gurii, iar cAnd s-au
reintAlnit cu Vulpea, s-au preficut ci nu vor si-i mai spuni
nimic, pentru cf,-gi incdlcase promisiunea. Dar c6.nd Vulpea
i-a asigurat cf, de asti datd n-avea si le mai dea in vileag
secretul, i-au spus ci ddduseri de un lac plin cu
pe$ti. in ciuda promisiunii sale, Vulpea nu a
pistrat nici de data asta secretul. in ziua
urmf,toare, impreuni cu toate celelalte
animale, inclusiv urgii polari, Vulpea s-a
dus acolo. Negdsind nimic, animalele
s-au simtit ingelate gi i-au tras Vulpii
o scirmineali in toatA regula. Aceasta
a invitat ci e foarte important ca
apropiaqii si aibd incredere in tine,
dar mai intAi trebuie s-o cdgtigi
prin loialitate gi prin tinerea
promisiunilor.
l1
Fericitul ingrijitor al parcului
Un b5.iat obraznic gi prietenul
siu au pornit dis-de-diminea!5.
spre un parc de distracgii. Au ajuns
in apropierea lui, gi l-au vizut pe
ingrijitorul parcului care cAnta gi dansa
in vreme ce mf,tura. Locul era aga de curat
incAt celor doi biieqi obraznici li s-a pirut alrruzarrt si afle
cum de miturf,torul muncea aga de voios, cu noaptea-n
cap. Au decis sf, se distreze pe seama lui. Dar bS.rbatului
nici ci-i pf,sa, gi continua si cAnte qi si danseze in timp ce
mitura. CXnd cei doi prieteni au vdzut cd
acestuia nu-i p5,sa qi igi vedea de treaba lui in
continuare la fel de vesel ca inainte, au inceput sI
arunce buclqele de hdrtie pe jos. in acel moment,
mai mulgi vizitatori au intrat in parc. VizAndu-i
pe cei doi aruncAnd cu bucdqele de hArtie, qi-au
inchipuit ci era una dintre activitf,gile din parcul de
distracqii. A.ga ci li s-au aliturat imediat gi au inceput
si facd acelagi lucru. Dintr-odati, parcul s-a
umplut de gunoaie gi ardta ca vai
de el, iar mituritorul nu mai
putea face fa\d".
,,Ei bine, au spus
autoritigile parcului,
ce se petrece
atcrl
t2
Fiecare ciuta cAte ceva.
S-a dovedit ci, in cursul acelei z1le, toatd.lumea
scipase diferite obiecte, dar parcul era aga
de plin de gunoi, incAt de fiecare dati cAnd cineva
scipa ceva pe jos era aproape imposibil sa mai giseasci acel
Iucru. Atunci, cu totii au decis sA curete parcul pentru a-qi
gf,si lucrurile. Mituritorul i-a incurajat gi fiecare a miturat
cAntAnd gi dansind de zor. Asta s-a transformat intr-una
dintre activititile preferate ale parcului. Toati
lumea se distra in vreme ce fXcea curat, in
timp ce obriznicutii au invdtat cd
nu trebuie si arunce gunoaie la
intAmplare.

S-ar putea să vă placă și