Sunteți pe pagina 1din 17

Borderou

- Documentaţia tehnică pt autorizaţie GA


a) date generale şi localizarea obiectivului
b) avizul de gospodărire a apelor emis la documentaţia tehnică ce a stat la baza executării lucrărilor de
investiţii pentru care se cere autorizarea.
c) valoarea debitelor care fundamentează categoria de importanţă a folosinţei;
d) programul de etapizare, elaborat pentru conformarea cu prevederile legale
e) schema generală a lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (cu prezentarea principalilor parametri
constructivi şi funcţionali), inclusiv încadrarea în ansamblul folosinţei de apă
- Borderou de calcul - determinarea volumelor şi debitelor de apă piscicolă, restitutia de apă, apa pluviala
- Regulament de exploatare, funcţionare şi întreţinere
I. MEMORIU TEHNIC
II. PREVEDERI REFERITOARE LA EXPLOATAREA LUCRÃRILOR
III. PREVEDERI REFERITOARE LA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
IV. PREVEDERI REFERITOARE LA PERSONALUL DE EXECUŢIE
V. PREVEDERI REFERITOARE LA NORMELE SANITARE ŞI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII
- Plan de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor si a fenomenelor meteorologice periculoase

- Anexe:
- Certificat de înregistrare firmă
- Contract locatiune nr. 4/28.03.2014
- Aviz GA nr. 328/22.02. 2012 - ABA Mureş
- Material grafic:
- planşa 1: Plan de localizare, Sc = 1:50 000
- planşa 2: Plan de situaţie, Sc = 1:2000
- planşele 3-4: Secţiuni transversale caracteristice, Sc = 1:1000/1:100
- planşa 5: Sectiuni longitudinale caracteristică, Sc = 1:1000/1:100

Prezenta documentaţie s-a întocmit de către SC CLARISSAN SRL Cluj,conform prevederilor Ordinului
799/2012 al MMP publicat în MO nr 151/ 7.03.2012.
S-a editat în trei exemplare complete semnate şi ştampilate în original, predate beneficiarului.

Nu ne asumăm răspunderea pt datele prezentate în orice alte documentaţii şi/sau sau copii diverse
prezentate ca fiind întocmite de SC CLARISSAN SRL care nu sunt semnate şi ştampilate în original.

SC CLARISSAN SRL, adm. ing. Cornel DIŢA...............


data: 21 mai 2015

a) date generale şi localizarea obiectivului:


2
denumirea : AMENAJARE PISCICOLĂ DE AGREMENT ORAŞTIE.

a.1) localizarea obiectivului:


- Bazinul hidrografic: Mureş;
- amplasament: în terasa de pe malul stâng al r. Mureş în zona de confluenţă cu r. Orăştie, la cca
80 m faţă de malul stâng al r. Mureş şi cca. 40 m faţă de malul drept al r. Orăştie.
- Cursul de apã/cod cadastral:
- râul Mureş/ IV-000.00.00.00.00.
- râul Orăştie/ IV-1.114.00.00.00.00.
- localitatea : mun. Orăştie - extravilan, jud. Hunedoara;
- accesul: se face pe un drum de exploataţie agricolă (de câmp) cu lungimea de cca 2 km
racordat la drumul comunal DC 42 asfaltat cu ieşire în DN 7 lângă staţia Rompetrol Orăştie.
a.2) titularul şi beneficiarul investiţiei :
 denumirea : S.C. SIB ROCK S.R.L.
 sediul: mun. Orăştie, str. Dominic Stanca nr. 23, jud. Hunedoara.
 nr. RC: J 20/321/2014; CUI: 32999010;
 cont : RO15BTRLRONCSOC248737601, Banca Transilvania
 administrator: COBLIŞ VIORICA;
 profilul activitãţii beneficiarului: conform certificatului de înregistrare seria B nr
2897467, activitatea principală a beneficiarului este : « extracţia pietrişului şi nisipului ; extracţia
argilei şi caolinului » cod CAEN 0812.

- Proiectantul lucrărilor: S.C. Clarissan S.R.L. Cluj,


- Elaborator documentaţie autorizaţie GA: S.C. Clarissan S.R.L. Cluj, str. Dorobanţilor nr. 131-
135, pct de lucru Deva: P-ţa Victoriei nr 2 (IPH) cam. 302;
- atestat GA nr 44/2013, domeniile b, d.
- reprezentant: adm. Cornel DIŢA - tel. 0740 134 982, 0731 318 878 .
- e-mail: clarissan_cluj@yahoo.com

a.3) solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de emitentul actului de reglementare;

3
b) avizul de gospodărire a apelor emis la documentaţia tehnică ce a stat la baza
executării lucrărilor de investiţii pentru care se cere autorizarea ;

 Executarea lucrărilor a fost avizată din punct de vedere al gospodăririi apelor cu Aviz de gospodărire a
apelor nr. 495/12.11.2012 emis de către ABA Mureş pt. investiţia: "Amenajare iaz piscicol" în extravilanul
localităţii Orăştie, jud. Hunedoara având ca beneficiar firma S. C. RĂZVY TRANS SPRINT S.R.L cu sediul
în mun. Orăştie, str. Dominic Stanca, nr. 23, jud. Hunedoara, CUI: 30248610.
 Această firmă a executat lucrările de excavare necesare realizării iazului piscicol concomitent cu
exploatarea agregatelor minerale din amplasament care au fost valorificate în domeniul construcţiilor în
baza Contractului de Comodat nr. 1/30.08.2012 încheiat cu proprietarii terenului respectiv. Conf. extras CF
nr 62632 mun. Orăştie.
 În urma lucrărilor de excavare și exploatare a agregatelor minerale executate de către SC RĂZVY TRANS
SPRINT SRL a rezultat heleşteul existent, contractul nr. 1/30.08.2012 fiind reziliat. Terenul aferent bazinului
piscicol cu suprafața totală de 25,0 ha a fost dat în folosință de proprietarii acestuia firmei SIB ROCK S.R.L.
în vederea exploatării iazului piscicol în baza Contractului de Locațiune nr. 4/28.03.2014 având o durată de
40 de ani.
 Autorizaţia de gospodărire a apelor este solicitată de S.C. SIB ROCK S.R.L. ca locatar al terenului luat în
folosință în baza Contractului de Locațiune nr. 4/28.03.2014 încheiat cu proprietarii acestuia și beneficiar al
fructului exploatării piscicole.

c.) Valoarea debitelor care fundamenteaza categoria de importanta a folosintei;


 Conform STAS 4273- 83, lucrările se încadrează în categoria 4 ( S< 5mii ha) şi în clasa de importanţă IV,
fiind dimensionate pentru condiţii normale de exploatare la asigurarea de 10%.
Debitele de calcul furnizate de ABA Mureş în faza de avizare a lucrărilor cu adresa nr. 12049/15.10.2012
sunt următoarele:
- Q 10% r. Mureş = 1 345,0 mc/sec
- Q10% - r. Orăştie = 130 mc/sec
Pe baza acestor debite, în faza de avizare (anul 2012) a fost întocmit de către SC GEO MINE
CONSULTING SRL Deva un Studiu de inundabilitate din care a rezultat faptul că amplasamentul este
inundabil la apariţia pe r. Mureş şi r. Orăştie a debitelor cu probabilitatea de depăşire Q 10%, cota
corespunzătoare debitului Q10% fiind de +197,7 m med MN pt r. Mureş şi de +196,5 m med MN pt. r. Orăştie
astfel încât, pt. scoaterea amplasamentului de sub inundabilitate s-a prevăzut un dig perimetral cu înălţimea
de 1,0 m.

d) Programul etapizat pentru conformarea cu prevederile legale


 Nu este cazul.

e) Schema generala a lucrarilor pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea


principalilor parametri constructivi si functionali)
4
e.1) Memoriu tehnic

date generale:

- Bazinul hidrografic: Mureş;


- amplasament: în terasa de pe malul stâng al r. Mureş în zona de confluenţă cu r. Orăştie, la cca
80 m faţă de malul stâng al r. Mureş şi cca. 40 m faţă de malul drept al r. Orăştie.
- Cursul de apã/cod cadastral:
- râul Mureş/ IV-000.00.00.00.00.
- râul Orăştie/ IV-1.114.00.00.00.00.
- localitatea : mun. Orăştie - extravilan, jud. Hunedoara;
- accesul: se face pe un drum de exploataţie agricolă (de câmp) cu lungimea de cca 2 km
racordat la drumul comunal DC 42 asfaltat cu ieşire în DN 7 lângă staţia Rompetrol Orăştie.
–coordonatorul hidroedilitar de zonă: Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg. Mureş -SGA Hunedoara;
– beneficiarul care va exploata lucrarea :
 denumirea : S.C. SIB ROCK S.R.L.
 sediul: mun. Orăştie, str. Dominic Stanca nr. 23, jud. Hunedoara.
 nr. RC: J 20/321/2014; CUI: 32999010;
 cont : RO15BTRLRONCSOC248737601, Banca Transilvania
 administrator: COBLIŞ VIORICA;
- profilul de activitate: pe amplasament, beneficiarul va desfăşura activităţile:
- 0322- Acvacultura în ape dulci şi 0312- Pescuitul în ape dulci

- Proiectantul lucrărilor: S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L. Deva;


- Elaborator documentaţie autorizaţie GA: S.C. Clarissan S.R.L. Cluj, str. Dorobanţilor nr. 131-135, pct
de lucru Deva: P-ţa Victoriei nr 2 (IPH) cam. 302;
- atestat GA nr 44/2013, domeniile b, d.
- reprezentant: adm. Cornel DIŢA - tel. 0740 134 982, 0731 318 878 .
- e-mail: clarissan_cluj@yahoo.com
– numărul avizului de gospodărire a apelor :
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 495/12.11.2012 emis de către ABA Mureş pt. investiţia: "Amenajare iaz
piscicol" în extravilanul localităţii Orăştie, jud. Hunedoara având ca beneficiar firma S. C. RĂZVY TRANS
SPRINT S.R.L cu sediul în mun. Orăştie, str. Dominic Stanca, nr. 23, jud. Hunedoara, CUI: 30248610.
- perioada de execuţie: 2013 - 2014;
- data punerii în funcţiune: 2015
- racordări la lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente- nu este cazul;

– capacităţi care generează mărimea parametrilor constructivi şi funcţionali :

5
 suprafaţa heleşteu = 21,60 ha;
 suprafaţa luciului de apă = 1,70 ha
 adâncimea medie a apei = cca. 2,50 m
 volum total de apă = 42 500 mc
 capacitate de producţie = 2 to peşte/ha luciu de apă/an = cca. 3,4 to peşte/an
 program de funcţionare: 365 zile/an, 24 ore/zi.
– încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă privind asigurarea surselor de apă şi apărarea
împotriva inundaţiilor: conform STAS 4273- 83, lucrarea se încadrează în clasa de importanţă IV şi
categoria a 3-a.;
- lucrări de combatere a eroziunii solului în zonă, executate sau necesare pentru controlul regimului
de curgere pe văi şi torenţi - nu este cazul;
– piese desenate – se anexează la documentaţie

6
e.2) datele caracteristice reale şi funcţionale prevăzute în avizul de gospodărire a apelor
emis pentru lucrarea respectivă.

 Date caracteristice prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor

În avizul GA nr. 495/12.11.2012 au fost prevăzute următoarele date caracteristice:


- SCOPUL LUCRĂRII ŞI ELEMENTE DE COORDONARE:
- Investitia are drept scop executarea unei amenajari piscicole de agrement în care se va realiza
cresterea pestelui, pe un teren avand suprafata S = 2,5 ha (realizand un luciu de apa total de 0,95 ha),
aflat în proprietatea unor persoane fizice si inchiriat de beneficiar, conform certificatului de urbanism nr.
117 / 05.09.2012 si contractului de comodat nr. 1/30.08.2012, anexate documentatiei tehnice.
- Amenajarea va fi amplasata pe malul stang al r. Mures, la min. 80 m faţa de malul raului si pe malul
drept al r. Orastie, la min. 40 m fata de malul raului, in extravilanul localitatii Orastie judetul Hunedoara.
- Accesul la amplasament se va face din drumul national DN 7, pe drumul comunal DC 42 si pe un drum
de exploatare care permite accesul la terenurile agricole din zona.
- Conform STAS 4273/83, proiectantul incadreaza lucrarile in clasa a V -a de importanta, ceea ce
inseamna ca studiul de inundabilitate al amplasamentului s-a elaborat pentru debitul de calcul cu
probabilitatea de depasire de 10%. Conform studiului de inundabilitate elaborat, amplasamentul este
inundabil la aparitia pe r. Mures si pe r. Orastie a debitelor cu probabilitatea de depasire Q10% (debite
stabilite in corelare cu clasa de importanta in care au fost incadrate lucrarile); cota corespunzatoare
debitului cu probabilitatea de depasire Q 10% este 197,7 mdM pe r. Mures, respectiv cota corespunzatoare
debitului cu probabilitatea de depasire Q10% este 196,5 mdM pe r. Orastie.
- Datele hidrologice de baza au fost furnizate de Administratia Bazinala de Apa Mures cu adresa nr. 12049
/ 15.10.2012, respectiv Q10% = 1345 mc/s pe r. Mures si Q10% = 130 mc/ s pe r. Orastie,
- Program de functionare: 365 zile/ an, 24 ore/ zi.
- Punctele amonte şi aval care delimitează amplasamentul, in coordonate Stereo 70:

nr pct X Y nr pct X Y
1 488 146 359 144 12 488 101 359046
2 488 138 359 122 13 488 119 359047
3 488 130 359 125 14 488 126 359044
4 488 148 359 172 15 488 144 359042
5 488 173 359245 16 488 176 359043
6 488014 359 143 17 488201 359050
7 488022 359 119 18 488230 359061
8 488029 359095 19 488254 359073
9 488039 359080 20 488287 359087
10 488056 359062 21 488291 359089
11 488078 359052

- Pe acest amplasament, conform delimitarii de mai sus, nu au fost identificate perimetre de protectie
pentru surse de alimentare cu apa (zone de protectie sanitara sau peri metre de protectie
hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apa), arii protejate Natura 2000, parcuri naturale /
nationale sau rezervatii naturale.

- Pentru terenul propus spre amenajare, beneficiarul detine urmatoarele acte:


 Certificatul de Urbanism nr. 117/05.09.2012, emis de Prirnaria municipiului Orastie
 Contract de comodat nr. 1/30.08.2012

- SITUATIA EXISTENTA:
7
Profilul geologic anexat documentatiei tehnice prezinta urmatoarea stratificatie:
 sol vegetal si argila nisipoasa - 0,00 -:- 1,70/2,00 m
 nisip si pietris - 1,70/2,00 m -:- 5,40 /10,60 m
 marna - 5,50 / 5,70 m -:-
Nivelul hidrostatic a apei subterane, in punctele de sondare, se intercepteaza la 0 adancime cuprinsa
intre 4,8 - 5,0 m fata de cota terenului natural.

- DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

caracteristici constructive
Helesteul se va realiza in debleu prin excavarea unui bazin, avand urrnatoarele caracteristici:
 S helesteului = 1,5 ha
 S luciu apa = 0,95 ha
 H max helesteu = 8,5 m
 H med apa = 3,50 m
 V med apa =30,0 mii mc
Pamantul rezultat in urma lucrarilor de amenajare a helesteului, va fi utilizat la executia unui dig
perimetral avand urmatoarele caracteristici constructive:
 sectiune transversal a trapezoidala
 lungime = 685 m
 inaltime = 1,0 m
 panta taluze =1: 1 ,5
Proiectantul lucrarii este responsabil de corectitudinea calculelor de dimensionare a digului
perimetral de aparare.
Helesteul va fi populat cu specii de pesti specifici apelor stagnante, iar furajarea se va face cu
concentrate ecologice.
- alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabilabila
Persoana angajata si clientii vor consuma apa imbuteliata.
Alimentarea cu apa a bazinului piscicol
Alimentarea cu apa a amenajarii piscicole se va realiza natural din subteran (panza freatica) si
apele pluviale.
Necesarul de apa pentru umplerea helesteului:
N = 30,0 mii mc / an
- Evacuarea apelor uzate
- Din cadrul obiectivului nu vor rezulta ape uzate fecaloid - menajere; amenajarea piscicola va fi
prevazuta cu toalete ecologice.
- Din amenajarea piscicola nu vor fi evacuate ape in cursuri de apa de suprafata. Golirea helesteului se
va face doar In situatii speciale sau odata la trei ani (pentru decolmatarea amenajarii si repopulare), prin
pomparea apei in r. Mures sau in r. Orastie.
- Deoarece nu se va face furajarea pestilor decat periodic cu furaje ecologice, nu vor rezulta ape uzate
poluate cu nutrienti,

- Pilieri de siguranta
8
- min. 80 m fata de malul stang al r. Mures, masurat de la baza taluzului exterior al digului perimetral
- min. 40 m fata de malul drept al r. Orastie, masurat de la baza taluzului exterior al digului perimetral
- OBLIGATIlLE BENEFICIARULUI:
 Mentinerea perrnanenta a pilierilor de siguranta impusi la cap. 3.4.
 Bornarea amplasamentului, astfel incat sa se evidentieze:
- existenta zonei de protectie (a pilierului) de minim 80 m de la malul stang al r. Mures pana la
latura helesteului riverana cursului de apa
- existenta zonei de protectie (a pilierului) de minim 40 m de la malul drept al r. Orastie pana la
latura helesteului riverana cursului de apa
- modificarea latimii pilierilor de siguranta In sensul scaderii acestora sub valorile mentionate.
Acest lucru va determina impunerea de catre autoritatea de gospodarire a apelor, titularului
prezentului aviz de gospodarire a apelor, a executiei tuturor lucrarilor necesare pentru stabilizarea
malurilor si refacerea latimii minime a pilierilor de siguranta impusi (80 m fata de r. Mures,
respectiv 40 m fata de r. Orastie).
 Amenajarea si consolidarea taluzelor bazinului piscicol pe toata lungimea laturilor, in vederea evitarii
prabusirii acestora. Solutia tehnica de consolidare se va prezenta in documentatia tehnica de solicitare a
autorizatiei de gospodarire a apelor pentru functionarea obiectivului.
 Supravegherea perrnenenta a evolutiei malului stang al r.;Mures si al malului drept al r. Orastie, In
zona amenajarii, in perioada de executie a lucrarilor de investitii prin fixarea unor borne fixe si utilizarea
acestora ca repere pentru evidentierea eventualelor modificari ale distantei de la baza taluzului exterior
al digului perimetral la linia malului cursului de apa.
In cazul pierderii stabilitatii malului stang al r. Mures si al malului drept al r. Orastie In urma lucrarilor
de amenajare, beneficiarul este obligat sa execute lucrarile de stabilizare necesare, pe cheltuiala proprie.
 Deoarece exista riscul producerii unor inundatii, in cazul aparitiei pe r. Mures sau pe r. Orastie a unor
debite mai mari decat debitele de calcul utilizate la elaborarea studiului de inundabilitate, pagubele
produse vor fi suportate integral de dvs., fara a se cere despagubiri de la Autoritatea publica centrala din
domeniul apelor sau alte institutii abilitate ale statului roman. Pentru scoaterea terenului de sub efectul
unor eventuale inundatii la debite mai mari decat debitele de calcul (Q10%), este necesara executia unor
lucrari de aparare impotriva inundatiilor dimensionate corespunzator.
 In cazul producerii unor accidente la helesteu, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice si
juridice din aval vor fi suportate in totalitate de beneficiar.
 Amenajarea locului de depozitare temporara a materialul rezultat din decoperta stratului vegetal.
 In zona arnenajarii se interzice folosirea substantelor prioritar- periculoase asa cum sunt ele definite
de H.G. nr. 351/2005 si a oricaror substante care pot produce poluarea de orice natura a solului/apei
freatice.
 Nu se permite alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport, precum si activitati de
schimb de ulei sau reparatii mecanice pe amplasamentul amenajarii.
 Sa anunte Administratia Bazinala de apa Mures si S.G.A. Hunedoara inceperea Iucrarilor, iar la
finalizarea lor sa solicite autorizarea obiectivului din punet de vedere a gospodaririi apelor.

9
 Date caracteristice reale (existente)

- Terenul pe care se află obiectivul are suprafața totală de 25 000 mp, este înscris în CF nr. 62632 mun.
Orăştie sub nr. cadastral 62632, nr topo-- și aparține următorilor prorietari persoane fizice:
- pe amplasament se află un heleşteu rezultat în urma lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale
executate de către SC RAZVY TRANS SPRINT SRL Orăştie în perioada 2013 -2014. Agregatele
minerale extrase au fost valorificate de această firmă în domeniul construcţiilor.
- lucrările au fost executate în baza Contractului de Comodat nr.1/30.08.2012 încheiat de SC RAZVY
TRANS SPRINT SRL cu proprietarii terenului fiind avizate cu Avizul GA nr. 495/12.11.2012 emis de către
ABA Mureș pt. investiția: "Amenajare iaz piscicol” în extravilanul localității Orăştie, jud. Hunedoara.
- contractul de comodat nr. 1/30.08.2012 menţionat mai sus fiind reziliat, proprietarii terenului au dat în
folosință pe o perioadă de 40 ani prin Contractul de Locațiune nr. 4/28.03.2014, terenul cu suprafața
totală de 16,0 ha aferent heleşteului, firmei SIB ROCK SRL cu sediul în mun. Orăştie, jud. Hunedoara în
vederea exploatării piscole crespunzătoare a acestuia.

- Caracteristicile amplasamentului

 Amplasamentul este situat în terasa de pe malul stâng al r. Mureş, în zona confluenţei cu r. Orăştie
aflându-se la cca 80 m faţă de malul stâng al r. Mureş şi la cca 40 m faţă de malul drept al r. Orăştie.
 Accesul se face pe un drum de exploataţie agricolă (de câmp) cu lungimea de cca 2 km racordat
la drumul comunal DC 42 asfaltat cu ieşire în DN 7 lângă staţia Rompetrol Orăştie.
 Terenurile învecinate sunt terenuri agricole, amplasamentul fiind izolat.
 Profilul litologic al amplasamentului rezultat din Studiul hidrogeologic întocmit de SC GEO MINE
CONSULTING SRL, anexat Documentației tehnice pt. obținerea Avizului de gospodărire a apelor, prezintă
următoarea stratificaţie:
- 0,0, ÷ m 1,70/2,0: sol vegetal şi argilă nisipoasă;
- m 1,70/2,0 ÷ 5,40-10,60 m : nisip şi pietriş;
- m 5,50/ 5,70 - nivel bazal marnos
 Freaticul local se stabilizează în excavaţie la cota medie + 194,60 m NR med MN (ad. medie de la
suprafața terenului = 4,0 m , coloana de apă având o adâncime medie de 2,50 m. Alimentarea freaticului
local se face din precipitaţii şi din infiltraţiile r. Mureş şi r. Orăştie care au loc în amonte de amplasament.

- Descrierea amenajării piscicole


 Amenajarea piscicolă este reprezentată de un heleșteu executat în debleu cu profil trapezoidal, cu
înclinarea taluzurilor de 1:1÷1:1,5 având următoarele caracteristici dimensionale:
 S helesteu = 2,16 ha
 S luciu apa = 1,7 ha
 H max helesteu = 6,50 m
 H med apa = 2,50 m
 V med apa = 42 500 mc
 Taluzurile heleşteului sunt stabilizate parțial până la nivelul de retenţie prin inierbare spontană.
- În scopul consolidării suplimentare a taluzurilor şi a micşorării eroziunii cauzate de valuri, beneficiarul
va lua următorele măsuri:
- taluzurile se vor consolida la bază cu o protecţie din anrocamente grele (min 200 kg/element) lansate
îngrijit la piciorul taluzului cu ajutorul unui excavator echipat cu cupă greifer;

10
- se va acţiona pt. formarea unei perdele vegetative din stuf.
Totodată, se vor planta specii macrofite acvatice care prin activitatea lor biologică conduc la îmbogăţirea
în oxigen a apei ( Poa palustris = firuţa de apă, Glyceria aqutica= mana apei, Typoides arudinacea =
ierbăluţa, etc).
Heleşteul este prevăzut cu un dig perimetral care s-a amenajat din pământul decopertat cu ocazia
executării lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale având următoarele caracteristici dimensionale:
secţiune dig: trapezoidală;
înălţime = 0,6 -1,0 m
inclinare taluzuri: 1:1-1,1,5;
lungime = 750 m
Digul este în cea mai mare parte înierbat spontan.

- cote caracteristice:
 cota medie teren = + 198,60 m, NR med MN;
 cota medie NH = +194,60 m, NR med MN
 cota medie la fundul bazinului = 192,10 m, NR med MN
 cota medie coronament dig = 199,40 m, NR med MN; conf. Studiului de inundabilitate anexat DT pt
obţinerea Avizului GA întocmit de SC GEO MINE CONSULTING SRL (noiembrie 2012), nivelul Q10%
pt. r. Mureş este situat la cota + 197,7 m med MN iar pt. r. Orăştie la cote + 196,5 m med MN astfel
încât, cota digului perimetral se află deasupra nivelulrilor Q 10%.

- alimentarea cu apă:

 Alimentarea cu apă piscicolă se face din freaticul local în regim natural şi ocazional, din apa provenită din
precipitaţii. Freaticul local asigură atât volumul de umplere cât şi necesarul de apă de primenire şi
compensare a pierderilor naturale.
 Nu este necesară alimentarea cu apă menajeră sau potabilă. Personalul de pază şi întreţinere a
amenajării piscicole va consuma apă îmbuteliată.

 Necesarul de apă piscicolă


 Necesarul de apă piscicolă include apa pentru:
- umplerea bazinelor: Vu ;
- necesarul de apă de primenire: N primenire = 5l/sec/ha - conf STAS 1343/5-89;
- necesarul pt compensarea pierderilor naturale ca evaporaţia, infiltraţii, etc.; N compensare = 0,5 l/sec/ha
(estimat în funcţie de condiţiile climatice ale zonei, litologia amplasamentului, etc).

Conform borderoului de calcul anexat, volumele şi debitele necesare de apă piscicolă sunt următoarele:
- Volumul de umplere (până la nivelul mediu de exploatare, cota + 194,60 m, NR med MN):
- VU = 42 500 mc
- Debitele necesare de apă de primenire şi compensare sunt:

N primenire N compensare N total = N primenire +N compensare


orar zilnic anual orar zilnic anual orar zilnic anual
l/s mc/h mc/zi mc/an l/s mc/h mc/zi mc/an l/s mc/h mc/zi mc/an
8,5 30,6 734,4 268 056,0 3,06 3,06 73,44 26 805,6 9,35 33,66 807,84 294 861,6

11
 Având în vedere faptul că heleşteul este plin (volumul de umplere fiind realizat în timpul execuţiei) iar
alimentarea cu apă se face din freatic în regim natural, necesarul de apă piscicolă utilizat în mod curent este
reprezentat de necesarul pt. primenire şi pt compensarea pierderilor naturale: N = Nprimenire + N compensare
- volumul de umplere se va lua în calculul consumului de apă la efectuarea golirilor periodice care se vor
executa în scopul decolmatării şi igienizării heleşteului ( odată la 3-4 ani). În perioada decolmatărilor
periodice, apa din heleşteu se va evacua în r. Mureş şi r. Orăştie cu ajutorul unor motopompe de capacitate
mare prevăzute cu furtun flexibil de lungime corespunzătoare.
 Necesarul de apă pentru primenire şi compensare este asigurat în regim natural din freaticul local.

- evacuarea apei piscicole (restituţia de apă) - se face în freatic prin circulaţia acestuia în regim natural.
Conf. STAS 1343/5-89, restituţia de apă este de 99% din necesarul de primenire.
Debitele restituite sunt următoarele (conf borderou de calcul):
- Qe orar = 30,3 mc/oră ; 8,42 l/sec
- Qe zilnic = 727,2 mc/zi
- Qe anual = 265 428,0 mc/an

- Apele meteorice
 Apele meteorice căzute pe amplasamentul helesteului reâmprospătează natural apa piscicola
determinând o creştere temporară a nivelului oglinzii apei.
 Conform borderoului de calcul, debitele pluviale sunt:
- Qpluv = 93,31 l/sec; 223,94 mc la timpul de calcul = 40 min.
 Aceste debite determină o crestere a nivelului apei cu cca 13 cm. Malurile heleşteului fiind înalte ( cca 3,5
-4 m), nu se pun probleme în cazul unor precipitaţii excepţionale care vor determina o creştere mai mare a
nivelului apei.
- Instalaţii de măsură şi control
 Nu sunt prevăzute instalaţii de măsură şi control.
- se vor monta două mire gradate pt urmărirea nivelului apei din bazine.
- se vor monta reperi topografici ficşi (4 buc) pt urmărirea stabilităţii taluzurilor;
- se vor lua măsurile necesare pt urmărirea calităţii apei prin recoltare semestrială de probe şi analizare în
laborator specializat; se va urmări încadrarea parametrilor apei piscicole în prevederile STAS 4706/86 şi
NTPA-001/2002.

Alte prevederi specifice:


- se vor lua măsurile necesare pt. întreţinerea permanentă a digul perimetral în stare corespunzătoare, prin
remedierea în timp util a eventualelor degradări, executarea consolidărilor necesare, cosirea vegetaţiei, etc;
- se vor amenaja accese corespunzătoare la apă (scări de lemn), pontoane de lemn pt. staţionarea
pescarilor şi a personalului deservent și un debarcader de lemn.
- se va amenaja o împrejmuire perimetrală corespunzătoare pt. securizarea amplasamentului amenajării
piscicole.
- se vor lua măsuri pt urmărirea vizuală a stării fizice a taluzurilor;
- se va urmări dezvoltarea vegetaţiei emerse şi submerse luându-se măsuri de îndepărtare a acesteia în
cazul constatării unei supradezvoltări care poate afecta negativ mediul acvatic;

12
 Creşterea peştelui - se va face în mod tradiţional semiintensiv, cu o productivitate medie preconizată de 2
to/ha luciu de apă iar speciile principale care vor popula bazinul vor fi reprezentate de ciprinide (crap
indigen, novac, sânger, crap chinezesc).

 Formula de populare - va fi următoarea:


- crap de doua veri 30% ; crap de trei veri 30% ; crap de patru veri 40% .
- heleşteul se va popula anual cu puiet cu greutatea de 300 -500g/buc procurat din ferme specializate,
cantitatea necesară fiind de cca 150 kg puiet /ha/luciu de apă (cca 250 kg puiet /an).

 Hrănirea peştelui - se va face atât natural cu hrana din apă reprezentată de plante, organisme pelagice şi
organisme bentonice caracteristice apelor stagnante cât şi prin furajare cu mixturi ecologice pe bază de
grâu şi porumb şi premixturi vitamino-minerale care nu conţin substanţe toxice.

Modificările intervenite față de prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 495/12.11.2012

Prevederile Avizului GA nr. 495/12.11.2012 sunt respectate, modificându-se numai anumite


caracteristici dimensionale, astfel:
specif. aviz GA 495/12.11.2012 existent
caracteristici
S heleşteu 1,5 ha 2,16 ha
S luciu apă 0,95 ha 1,7 ha
H max heleşteu 8,5 m 6,5 m
H med apă 3,50 m 2,50m
V med apă 30 000 mc 42 500 mc

- nu s-a realizat profilul trapezoidal corect al bazinului, in special linia de fund care prezintă denivelări
conducând la micșorarea adâncimii apei astfel încât, sunt necesare lucrări de rectificare pe care la va
executa beneficiarul SC SIB ROCK SRL.
Modificările prezentate se datorează executantului SC RAZVY TRANS SPRING SRL care a manifestat un
interes deosebit numai pt. extragerea agregatelor minerale, motiv pt. care proprietarii terenului au reziliat
Contractul de Comodat nr. 1/30.08.2012 încheiat cu executantul SC RAZVY TRANS SPRING SRL.

 Celelalte prevederi ale Avizului GA nr. 495/12.11.2012 au rămas neschimbate.

e.3) tipul şi cantităţile de substanţe periculoase/prioritar periculoase evacuate, conform


Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 Piscicultura nu se incadrează în prevederile Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor si


pierderilor de substante prioritar periculoase aprobat prin HG nr 351/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare.
 Din activitatea piscicolă nu rezultă substanţe periculoase definite în HG 651/2005 lista I şi II astfel încât, nu
se impun măsuri tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte a acestora sau
pentru monitorizare cu caracter special.

13
 Peştele va fi furajat cu mixturi ecologice pe bază de grâu şl porumb şi premixturi vitamino-minerale care
nu conţin substanţe toxice.
 Apa freaticului se va încadra în condiţiile de calitate prevăzute de STAS 4706/86 iar apa evacuata se va
încadra în parametrii stabiliţi de NTPA-001/2002. Urmărirea calităţii apei de alimentare si de evacuare se va
face conform Regulamentului de exploatare.
 Pe amplasament nu sunt depozitate, manevrate şi/sau transportate prin conducte substanţe periculoase şi
nu se desfăşoară activităţi care pot conduce la evacuarea indirectă de substanţe periculoase în apele
subterane. Activitatea nu se încadrează în procedura de autorizare prevăzută de HG 351/2005 cu
modificările şi completările ulterioare.
e.4.) Planuri topo - se anexează ca material grafic .
e.5.) Bilanţul de mediu: nu este cazul

Titular şi beneficiar: Întocmit:


S.C. SIB ROCK S.R.L. SC CLARISSAN SRL
adm. Viorica COBLIŞ............... adm. ing. Cornel DIŢA................

Borderou de calcul

14
1. Determinarea volumului de umplere la nivelul mediu de exploatare

- suprafaţa luciului de apă- s-a măsurat pe planul de situație întocmit pe baza ridicărilor topografice executate în luna
oct. 2015 rezultând:
Sapă = 17 000 mp
- adâncimea medie a apei (h med bazin ) s-a determinat ca medie a adâncimilor determinate pe secţiunile transversale
întocmite pe baza ridicarii topografice
SECTIUNE Hmed
P1 P2 P3 P4 Pa
1,50 m 2,60m 2,80m 2,70m 2,5m 2,42 m - se rotunjeşte la 2,50 m

Volumul de umplere: Vu = Sapă x h med = 17 000 mp x 2,5 m = 42 500 mc


2. Determinarea necesarului de apă de primenire:
- suprafaţa totală luciu de apă : Sapa = 1,70 ha
- conf STAS 1343/5-89, necesarul de apă pt primenire: Npr = 5l/sec/ha;
În cazul de faţă, necesarul de apă de primenire (Npr) va fi:
Npr = npr x S apa = 5 l/sec/ha x 1,7ha = 8,5 l/sec
Npr orar = 1/1000 N pr x 3 600 sec/oră) = 1/1000 (8,5 l/sec x 3 600 sec/oră) = 30,6 mc/oră
Npr zilnic = N pr orar x 24 ore/zi = 30,6 mc/oră x 24 ore/zi = 734,4 mc/zi
Npr anual = N zilnic x 365 zile/an = 268 056,0 mc/an
3. Determinarea necesarului de apă de compensare a pierderilor naturale:
- având în vedere zona climatică a amplasamentului, caracteristicile litologice ale terenului, acoperirea cu vegetaţie, etc,
pierderile naturale prin evaporare, infiltrare etc se estimează : kco = 0,5l/sec/ha.
Necesarul de apă pt compensarea pierderilor naturale (Nco), va fi:
Nco = kco x S apă = 0,5 l/sec/ha x 1,7 ha = 0,85 l/sec
N co orar = 1/1000 (N co x 3 600 sec/oră) = 1/1000 (0,85 l/sec x 3 600 sec/oră) = 3,06 mc/oră
Nco zilnic = N co orar x 24 ore/zi = 3,06 mc/oră x 24 ore/zi = 73,44 mc/zi
N co anual = N co zilnic x 365 zile/an = 73,44 mc/zi x 365 zile/an = 26 805,6 mc/an

4. Determinarea necesarului total de apă de primenire şi compensare a pierderilor naturale (N):


N = Npr + Nco
N orar = Npr orar +Nco orar = 30,6 mc/oră + 3,06 mc/oră = 33,66 mc/oră; în l/sec = 9,35 l/sec
N zilnic = Npr zilnic +Nco zilnic = 734,4 mc/zi + 73,44 mc/zi = 807,84 mc/zi
N anual = Npr anual +Nco anual = 268 056,0 mc/an + 26 805,6 mc/an = 294 861,6 mc/an

5. Determinarea debitelor evacuate (restituţia de apă): conf. STAS 1343/5-89, restituţia de apă este de 99% din
necesarul de primenire. Evacuarea debitelor de primenire se face în freatic prin circulaţia naturală a acestuia
Qe = 0,99 x Npr;
Qe orar = 0,99 x Npr orar = 0,99 x 30,6 mc/oră ≈ 30,3 mc/oră ; 8,42 l/sec
Qe zilnic = 30,3 mc/oră x 24 ore/zi = 727,2 mc/zi
Qe anual = 727,2 mc/zi x 365 zile/an = 265 428,0 mc/an

6. Determinarea debitelor de ape meteorice preluate în bazin

15
Debitul apelor meteorice care se colecteaza in bazine se determină conform STAS 1846/90- cu relaţia: Q pluv = m x Σ (S
x Φ) x I, unde:
- m = 0,8 = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul la durata de calcul a ploii ≤ 40 min;
-S = suprafaţa de recepţie a apelor pluviale exprimată în ha; se consideră suprafaţa helesteului la coronament
(incluzând taluzurile şi luciul de apă ) = 2,16 ha
. - Φ = coeficient de scurgere = 0,9 ;
- I = intensitatea ploii de calcul = (60 l/sec x ha la timpul de calcul t ≤ 40 min.
Qpluv = 0,8 (2,16 ha x 0,9) x 60 l/sec = 93,31 l/sec,
Qpluv 40 min = 1/1000 (40 min x 60 sec x 93,31 l/sec ) = 223,94 mc/ 40 min.
Cresterea nivelului mediu de retentie va fi: 223,94 mc : 17 000 mp ≈ 0,013 m = 13 cm;

întocmit: SC CLARISSAN SRL.................

16
FILA FINALĂ

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ
pentru autorizaţie de gospodărire a apelor

obiectiv: AMENAJARE PISCICOLĂ DE AGREMENT ORAŞTIE.


amplasament: mal drept r. Mureş, mun. Orăştie, jud. Hunedoara

 Beneficiar:
 Elaborator documentaţie: SC CLARISSAN SRL Cluj
(atestat GA nr.44/2013)

- nr. proiect: CLS-2.15/4AP


- faza: DT-autorizare
Prezenta documentaţie s-a întocmit de către SC CLARISSAN SRL Cluj,conform prevederilor Ordinului
799/2012 al MMP publicat în MO nr 151/ 7.03.2012.
S-a editat în trei exemplare complete semnate şi ştampilate în original de către adm SC CLARISSAN
SRL, predate beneficiarului.
Lucrarea intră sub incidenţa Legii drepturilor de autor nr 8/1996.
conţinut: conf. Borderou, pag. 2
Nu ne asumăm răspunderea pt datele prezentate în orice alte documentaţii şi/sau copii diverse
prezentate ca fiind întocmite de SC CLARISSAN SRL care nu sunt semnate şi ştampilate în original
de către SC CLARISSAN SRL.
adm: Cornel DIŢA………………..

17
18