Sunteți pe pagina 1din 50

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PLANUL
STRATEGIC INTEGRAT
2010-2013
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Cuprins

Introducere ...................................................................................................................................................... 3
I. Mandatul instituţiei ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
II. Viziunea instituţiei ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
III. Valorile instituţiei ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
IV. Analiza mediului intern al Secretariatului General al Guvernului ........................................................... 4
V. Analiza mediului extern al Secretariatului General al Guvernului .............. Error! Bookmark not defined.
VI. Priorităţile pe termen mediu ale Secretariatului General al Guvernului ................................................... 6
VII. Direcţii de activitate ................................................................................................................................ 7
DIRECŢIA 1: ...................................................................................................................................... 7
1. Program bugetar „Asigurarea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul
Guvernului”....................................................................................................................................... 18
DIRECTIA 2: .................................................................................................................................... 31
2. Program bugetar „Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi
evaluării asistenţei financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului Minorităţi romi” ...... 35
3. Program bugetar „Păstrarea, afirmarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice a minorităţilor naţionale din România” ....................................................... 44
VIII. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea ................................................................................................. 50

2
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Introducere

Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de coordonator al acestui proces,
a demarat introducerea sistemului de planificare strategică la nivelul administraţiei publice centrale,
demers ce vizează o mai mare predictibilitate a acţiunii guvernamentale, un management eficient al
politicilor publice, precum şi o conexiune mai puternică între planificarea politicilor publice şi elaborarea
bugetului.

Planul strategic al Secretariatului General al Guvernului acoperă atât subiecte privind funcţionarea
structurilor existente, cât şi posibile noi funcţii sau planificarea resurselor umane şi financiare necesare
îndeplinirii acestor activităţi, rolul planificării strategice fiind de a aduce planificarea politicilor publice,
elaborarea bugetului, stabilirea priorităţilor şi planificarea organizaţională sub un singur cadru de
management.

Toate acestea au ca scop final o implementare coerentă a politicilor stabilite de Executiv, precum şi
creşterea competitivităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţii Secretariatului General al Guvernului.

I. Mandatul instituţiei

Conform legislaţiei în vigoare, Secretariatul General al Guvernului este o structură cu personalitate


juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor
tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi
tehnice ale activităţii Guvernului.

II. Viziunea instituţiei

Secretariatul General al Guvernului, ca punct de legătură între ministere, îşi propune îmbunătăţirea calităţii
actului guvernamental, a procesului decizional la nivelul Executivului şi a managementului şi coordonării
orizontale a politicilor publice.

III. Valorile instituţiei

Activitatea Secretariatului General al Guvernului are la bază următoarele valori comune:


a) profesionalism
b) responsabilitate
c) eficienţă
d) corectitudine / integritate profesională
e) obiectivitate / imparţialitate.

3
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

IV. Analiza mediului intern al Secretariatului General al Guvernului

Informaţii generale. Structura organizatorică şi de personal

Conducerea Secretariatului General al Guvernului este realizata de către Secretarul General al Guvernului
si a unui secretar general adjunct. După recentul proces de reorganizare şi restructurare a instituţiei, în
componenţa SGG există un număr de 13 structuri, conform Deciziei 306/2009 după cum urmează:
Compartimentul inspectori guvernamentali, Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului, Direcţia specială,
Direcţia IT, Compartiment Relaţii Internaţionale, Inalti Reprezentanţi si Protocol, Compartiment audit,
Direcţia economică, Direcţia logistică, Direcţia politici publice, Direcţia juridică, Direcţia contencios şi
resurse umane şi Direcţia relaţii publice, Compartiment proiecte si programe. Numărul actual de posturi
existente la nivelul Secretariatului General al Guvernului este de 336.

Organigrama Secretariatului General al Guvernului se regaseste prezentata in Anexa I

Mediul intern. Puncte tari şi puncte slabe

Creşterea competitivităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţii instituţiilor administraţiei centrale constituie


obiective ale reformei instituţionale a cărei implementare se impune la nivelul administraţiei centrale.

Un proces de reevaluare a instituţiilor, din punctul de vedere al aspectelor administrative şi procedurale


dar şi al setului de atribuţii şi funcţii pe care acestea le îndeplinesc, constituie unul din fundamentele
acestei reforme.

La nivelul Secretariatului General al Guvernului, ca parte a Centrului Guvernului, necesitatea acestei


reevaluări este determinată de o serie de factori de natură externă şi internă.

Influenţa acestora asupra structurii organizatorice şi procedurilor existente, oferă o imagine asupra modului
în care poate fi realizată o recalibrare atât a atribuţiilor cât şi a obiectivelor generale şi specifice în raport
cu structura administrativă şi activităţile desfăşurate în cadrul acestei instituţii.

A. Puncte tari

Analiza mediului intern relevă o serie de puncte tari ale instituţiei, dintre care menţionăm:

• Experienţa dobândită în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică internaţională de care a beneficiat


(proiecte PHARE sau susţinute de organizaţii comunitare precum şi asistenţă acordată de Banca
Mondială).

Aceste proiecte au asigurat pregătirea necesară a personalului SGG în domenii precum formularea şi
evaluarea politicilor publice, planificare strategică, analiza impactului politicilor publice, bugetarea pe
programe, monitorizarea politicilor publice, elaborarea indicatorilor de performanţă.

• Media de vârstă relativ redusă şi pregătirea personalului (majoritatea având studii universitare si
postuniversitare) fac din Secretariatul General al Guvernului una dintre cele mai dinamice şi
flexibile instituţii din administraţia centrală.

4
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

• Flux relativ redus de personal comparativ cu alte instituţii publice (migraţia angajaţilor SGG către
sectorul privat nu este un fenomen semnificativ).

• Poziţia SGG în sistemul administrativ, ca Centru al Guvernului, care permite exercitarea atributelor
de coordonare precum şi instituţionalizarea de proceduri şi practici privind relaţia SGG - ministere
de resort

B. Puncte slabe

Dintre aspectele legate de organizarea internă a SGG unde sunt necesare îmbunătăţiri menţionăm:

• Procedurile de comunicare interdepartamentală;


• Implementarea proiectelor privind gestionarea în sistem electronic a fluxului de documente la
nivelul SGG;
• Lipsa unei strategii din punct de vedere al tehnologiei informaţiei privind fluidizarea comunicării
între instituţiile administraţiei centrale, SGG având rolul de coordonator al acestor fluxuri.

V. Analiza mediului extern al Secretariatului General al Guvernului

Mediul extern al Secretariatului General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea într-un mediu extern în continuă schimbare.
Aflându-se într-o poziţie centrală din cadrul administraţiei publice, aproape de Primul Ministru şi implicat
direct în procesul de luare a deciziei la nivelul Guvernului, SGG colaborează cu instituţii internaţionale, cu
instituţii şi autorităţi publice centrale, precum şi cu societatea civilă.

Mai exact, Secretariatul General al Guvernului colaborează, pe parcursul desfăşurării activităţii sale, atât
cu instituţii internaţionale (instituţii ale Uniunii Europene, Naţiunile Unite, Banca Mondială etc.), cât şi
cu instituţii şi autorităţi publice centrale (instituţii aflate în coordonarea SGG, Parlament, ministere şi
alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Banca Naţională a României,
Administraţiile financiare, Casele de asigurări de sănătate, Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă,
C.S.A.T., ,Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei si Internelor , Ministerul Justiţiei si
Libertatilor Cetatenesti, S.R.I., S.I.E., S.T.S., S.P.P., ORNISS, A.N.R.S., O.C.S.P.S., O.N.R.C., Consiliul
Legislativ).

Analiza mediului extern relevă o serie de aspecte importante privind activitatea SGG în contextul
instituţional actual privind realizarea obiectivelor asumate. Astfel, sistemul administrativ românesc
prezintă particularităţi privind atribuţiile de coordonare în domeniul reformei administraţiei publice.

În ceea ce priveşte sistemul instituţional există Ministerul Administratei si Internelor care coordonează
reforma administraţiei publice (la nivel central şi local), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care
are atribuţii privind selecţia, pregătirea profesională şi evaluarea funcţionarilor publici şi Secretariatul
General al Guvernului care coordonează aspectele legate de reforma sistemului de luare a deciziei şi
planificare strategică. Este evident că rezultatele şi gradul de realizare a obiectivelor asumate de
Secretariatul General al Guvernului depind în mare măsură de eficienţa activităţilor promovate de celelalte
două instituţii.

5
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

VI. Priorităţile pe termen mediu ale Secretariatului General al Guvernului

Aceste priorităţi au fost stabilite prin analiza factorilor care influenţează activitatea Secretariatului General
al Guvernului şi prin evaluarea opţiunilor de dezvoltare actuală şi viitoare care decurg din
responsabilităţile şi competenţele SGG.

Astfel, priorităţile Secretariatului General al Guvernului pentru perioada 2009 - 2013 sunt:

1. Coordonarea sistemului de planificare şi elaborare a politicilor publice

Dintre activităţile care vor fi realizate cu referire la acest domeniu prioritar, menţionăm:
ƒ Elaborarea unui manual de planificare strategica al ministerelor
ƒ Elaborarea unei metodologii unitare de monitorizare şi evaluare a politicilor publice iniţiate la
nivelul administraţiei publice centrale
ƒ Elaborarea de metodologii sectoriale pentru evaluarea ex-ante a impactului
ƒ Analiză preliminară a problematicii sarcinii administrative, dezvoltarea unei metodologii generale
de evaluare a costurilor administrative şi elaborarea unui plan de acţiune concret pentru elaborarea
şi implementarea modelului standard de costuri administrative
ƒ Informatizarea fluxului de documente între SGG şi ministerele de linie si a aspectelor legate de
securitate a fluxului documentelor si standardizării acestora.
ƒ Introducerea procedurilor de analiza a impactului aprofundata (full RIA)
ƒ Îmbunătăţirea procedurilor de consultare publica si interministeriala premergătoare elaborării de
acte normative si documente de pol publice(modificarea legii 52/2003 privind transparenţa
decizională in administraţia publica)

2. Eficientizarea procedurii de luare a deciziei în Şedinţa Guvernului

Ca activităţi prioritare concrete pot fi menţionate:


ƒ Realizarea unui sistem IT performant şi transparent care să deservească Reuniunea Pregătitoare şi
Şedinţa Guvernului, precum şi standardizarea şi securizarea circuitului documentelor.

3. Îmbunătăţirea procesului de comunicare şi coordonare interministerială

Această direcţie prioritară vizează următoarele aspecte:


ƒ Eficientizarea activităţii consiliilor interministeriale permanente în privinţa deciziilor privind
politicile publice intersectoriale
ƒ Îmbunătăţirea coordonării structurilor aflate în coordonarea SGG.
ƒ Realizarea unui intranet guvernamental la nivelul tuturor ministerelor(portal de lucru)

4. Eficientizarea managementului intern la nivelul SGG

Activităţile care vor fi implementate cu prioritate în sensul eficientizării managementului SGG sunt:
ƒ Elaborarea şi aprobarea procedurilor interne de lucru intra şi interdepartamental
ƒ Utilizarea indicatorilor de performanţă în evaluarea activităţii departamentelor
ƒ Elaborarea unei strategii de management al resurselor umane

6
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

ƒ Analiza funcţională a instituţiilor aflate în coordonarea SGG


ƒ Informatizarea întregului flux al documentelor; implementarea semnăturii electronice.

VII. Direcţii de activitate

Secretariatul General al Guvernului are doua direcţii de activitate importante, asigurând realizarea
eficientă a responsabilităţilor rezultate din reglementările în vigoare.

1. îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului şi al planificării şi elaborării


politicilor publice.
2. coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi evaluării asistenţei
financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului ,,Minorităţi-romi” şi promovarea
diversităţii etnice şi a dialogului intercultural.

DIRECŢIA 1:

Îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului şi al


planificării şi elaborării politicilor publice

A. SITUAŢIA ACTUALĂ

Această direcţie de acţiune are ca scop asigurarea furnizării informaţiilor necesare luării deciziilor la
nivelul Guvernului, ca aceste decizii să fie coerente, coordonate, asumate, transparente şi, ulterior,
implementate, precum şi asigurarea cadrului organizatoric necesar desfăşurării acestei activităţi de luare a
deciziei
În prezent, în cadrul acestei direcţii de activitate există patru componente care converg la asigurarea şi
îmbunătăţirea cadrului pentru sistemul de luare a deciziei la nivelul Guvernului:

1. Creşterea eficienţei derulării operaţiunilor tehnice specifice organizării Şedinţelor Guvernului


2. Asigurarea, iniţierea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor specifice reformei formulării
politicilor publice şi a planificării strategice, precum şi a iniţiativelor privind o mai bună
reglementare la nivelul Guvernului
3. Eficientizarea funcţiilor administrative şi de reprezentare ale Guvernului
4. Întărirea rolului SGG în managementul fluxului documentelor interne şi a procesului
comunicaţional al Guvernului prin crearea unui nod comunicaţional – coordonarea comunicării
interinstituţionale prin constituirea unei structuri puternice de tehnologia informatiei in aparatul
central de lucru al Guvernului.

7
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

ANALIZA COMPONENTELOR DIRECŢIEI DE ACTIVITATE

1. Creşterea eficienţei derulării operaţiunilor tehnice specifice organizării Şedinţelor Guvernului

Secretariatul General al Guvernului realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea


şedinţelor Guvernului şi pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate, constând în
principal în:
ƒ analizarea şi evaluarea documentelor de politici publice, instrumentelor de prezentare şi
motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor
aplicabile acestora;
ƒ organizarea, săptămânal, a reuniunilor de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului cu
reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte
autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare
ƒ supunerea spre aprobare primului-ministru a listei documentelor propuse pentru agenda de
lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul
reuniunilor de lucru pregătitoare;
ƒ organizarea şedinţelor Guvernului;
ƒ urmărirea îndeplinirii de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele
Guvernului;
ƒ definitivarea proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementarilor în
vigoare;
ƒ prezentarea actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor
care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;
ƒ asigurarea publicării instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de
urgenţă şi ordonanţelor adoptate pe pagina de Internet a Guvernului.

Secretariatul General al Guvernului asigură şi organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor


clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările ulterioare, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului.

2. Asigurarea, iniţierea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor specifice reformei formulării


politicilor publice şi a planificării strategice, precum şi a iniţiativelor privind o mai bună
reglementare la nivelul Guvernului

In cadrul acestei componente, Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii:

• Stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi


implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, asigurând:
ƒ elaborarea sistemului de planificare şi formulare a politicilor publice, a documentelor
conceptuale de bază şi a reglementărilor privind formularea politicilor publice şi
îmbunătăţirea permanentă a acestora;
ƒ aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice şi de prezentare şi motivare a
proiectelor de acte normative;
ƒ monitorizarea şi evaluarea, folosind indicatori de performanţă şi alte tehnici, a eficienţei
procesului de formulare a politicilor publice;

8
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

• Stabileşte cadrul general pentru definirea priorităţilor Guvernului şi urmăreşte corelarea


acestora cu politicile publice, asigurând:
ƒ asistarea ministerelor, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, în stabilirea priorităţilor lor
strategice şi a planurilor referitoare la politicile publice sectoriale, în conformitate cu
Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale
asumate de România;
ƒ acordarea de asistenţă ministerelor, referitoare la planificarea pe termen mediu şi alte
aspecte strategice ale procesului politicilor publice;
ƒ informarea periodică a primului-ministru cu privire la progresul şi calitatea documentelor de
politici publice elaborate de către ministere.

• Asigură suportul metodologic şi consultanţa ministerelor privind formularea politicilor


publice. În acest sens:
ƒ colaborează cu unităţile de politici publice din ministere;
ƒ asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice şi de
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative;

• Asigură introducerea şi implementarea sistemului de planificare strategică la nivelul


administraţiei publice centrale. Astfel:
ƒ coordonează procesul de elaborare a planurilor strategice ale ministerelor şi acordă acestora
consultanţă pe tot parcursul procesului
ƒ introduce şi coordonează procesul de planificare strategică şi programare bugetară la nivelul
administraţiei publice centrale
ƒ asigură întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului în privinţa planificării strategice.

• Asigură dezvoltarea de programe în parteneriat cu organisme internaţionale pentru întărirea


capacităţii instituţionale a Guvernului României în domeniul formulării politicilor publice.

3. Eficientizarea funcţiilor administrative şi de reprezentare ale Guvernului

Secretariatul General al Guvernului asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor


judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului
împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie.

Prin Direcţia Juridică, SGG analizează şi soluţionează cererile societăţilor comerciale referitoare la
acordul folosirii în denumire a termenilor menţionaţi în O.G. nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din
Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, aprobată prin Legea nr.519/2004.

Prin Direcţia Logistică se asigură îndeplinirea funcţiilor administrative ale SGG, se fundamentează
necesarul anual al achiziţiilor publice şi se elaborează programul anual al acestora, se urmăreşte execuţia
bugetului de cheltuieli de capital anual pentru SGG şi instituţiile subordonate etc.

De asemenea, SGG realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate,


asigurând:
ƒ elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului
ƒ elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate;
ƒ executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi
destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de
alte structuri stabilite prin acte normative;
9
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

4. Întărirea rolului SGG în managementul fluxului documentelor interne şi a procesului


comunicaţional al Guvernului prin crearea unui nod comunicaţional – coordonarea comunicării
interinstituţionale prin constituirea unei structuri puternice de tehnologia informaţiei in aparatul
central de lucru al Guvernului.

SGG are relaţii de colaborare cu Parlamentul, prin:

ƒ documentarea legislativă şi elaborarea dosarelor de prezentare necesare pentru susţinerea


proiectelor de legi - iniţiate de Guvern la propunerea SGG - în comisiile permanente ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi în plenul Camerelor Parlamentului, până la finalizarea
procedurilor legislative;
ƒ documentarea, analizarea din punct de vedere al legalităţii şi oportunităţii şi elaborarea, după
caz, în colaborare cu Direcţia Juridică, a punctelor de vedere cu privire la propunerile
legislative ale deputaţilor şi senatorilor, incidente domeniului de activitate specific SGG, la
solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul;
ƒ documentarea şi formularea răspunsurilor la interpelările şi întrebările care vizează activitatea
S.G.G., adresate de către parlamentari atât secretarului general, cât şi Primului-ministru.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului are atribuţii în relaţia cu publicul şi cu mass-media


(menţinerea legăturii cu reprezentanţii mass-media, primirea, înregistrarea, soluţionarea/dirijarea cererilor
primite în baza Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, promovarea prin
intermediul paginii de internet a SGG a activităţilor importante iniţiate/desfăşurate/ la care participă
reprezentanţi ai SGG).
SGG gestionează Linia Verde 0800800222, înfiinţată cu scopul creşterii gradului de transparenta a actului
de guvernare, precum şi a eficientizării modului de transmitere a informaţiilor privind activitatea SGG.
Linia Verde îndeplineşte două funcţii, de informare şi de preluare a unor solicitări din partea publicului, de
tipul petiţiilor transmise spre soluţionare autorităţilor publice competente.

Prin Direcţia informatică, Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii

• asigura administrarea sistemului informatic la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum


şi al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului.
• aplica strategia naţională privind tehnologia informaţiei la nivelul aparatului de lucru al
Guvernului;
• implementează politicile privind tehnologia informaţiei şi design, pentru dezvoltarea coerenta şi
unitară de aplicaţii informatice;
• administrează domeniul gov.ro şi stabileşte criteriile şi procedurile necesare implementarii
acestuia;
• defineste necesităţile în ceea ce priveşte achiziţiile publice de echipamente, servicii şi produse
informatice şi cerinţele pentru acestea;
• asigura proiectarea, implementarea şi mentenanta sistemului informatic, precum şi dezvoltarea
şi configurarea echipamentelor de comunicaţii pentru buna funcţionare a serviciilor de
tehnologie a informatiei;
• dezvolta şi actualizează pagina de internet a Guvernului, precum şi paginile de internet ale
structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
• asigura administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic pentru şedinţele Guvernului;
• elaborează şi asigură suportul tehnic privind informatizarea fluxului de informaţii si arhivarea
electronică.
10
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

INDICATORI PENTRU DIRECŢIA DE ACTIVITATE 1

Unul dintre indicatorii internaţionali ai Băncii Mondiale este GRICS (Governance Research Indicator
Country Snapshot), un indicator complex creat pe baza a 25 de surse de la 18 organizaţii ce folosesc câteva
sute de variabile, grupate în şase grupuri ce reflectă parametri ai administraţiei publice.

Dintre aceştia, cei mai reprezentativi pentru activitatea Secretariatului General al Guvernului, în cadrul
acestei direcţii de activitate, sunt „political stability”, „government effectiveness” şi „regulatory quality”
(stabilitate politic㸠eficacitatea Guvernului şi calitatea reglementărilor).
Indicatorii GRICS aferenţi României pentru anii 1998 - 2005 se prezintă astfel:

Indicatori
Indicator (GRICS)1
1998 2000 2002 2004 2010
a) Stabilitate politică 47.6 40.1 50.9 52.8 51.4
b) Eficacitatea Guvernului 24.6 30.6 46.3 52.9 70.8
c) Calitatea reglementărilor 58.2 35.8 55.1 49.8 64.1

GRICS este un indicator complex elaborat o dată la doi ani şi este format din câteva sute de variabile care
provin din 25 de surse diferite ale 18 organizaţii diferite. Toate variabilele sunt grupate astfel încât să
reprezinte 6 indicatori de guvernare diferiţi – vizibilitate şi răspundere; stabilitate politică; eficacitatea
guvernării; calitatea reglementărilor; statul de drept; controlul corupţiei. În contextul stabilirii unui sistem
eficient de formulare a politicilor publice, cei doi indicatori care pot oferi informaţii sunt „eficacitatea
guvernării” şi „calitatea reglementărilor”.
Aceşti indicatori şi evoluţia valorilor lor sunt prevăzute în Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de
elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale (2006 –
2010).

Alţi indicatori relevanţi pentru activitatea guvernamentală şi pentru activitatea SGG sunt indicatori interni,
uşor de monitorizat şi colectat dar care pot oferi o imagină clară asupra numărului şi tipului de acte
normative adoptate într-o anumită perioadă de Guvern, precum şi câte au fost analizate, avizate sau iniţiate
de Secretariatul General al Guvernului.
Dinamica adoptării actelor normative în ultimii trei ani e prezentată în tabelul următor:
Proiecte de lege
Anul HG OG OUG pentru aprobarea OG şi
OUG
2006 1919 64 136 195 200
2007 1588 47 158 121 205
2008 1721 28 228 94 256

Un alt indicator important pentru evaluarea activităţii Secretariatului General al Guvernului este
reprezentat de numărul de propunerile de politici publice primite de la ministere, conform HG 775/2005.

1
Sursa:Banca Mondiala, http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/sc_chart.asp
11
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Pe parcursul anului 2007, Unitatea de Politici Publice a primit un număr de 39 de propuneri de politici
publice care au primit aviz. S-au emis un număr de 27 de avize favorabile, 8 avize favorabile cu observaţii
şi 4 avize nefavorabile. Astfel, 69% dintre avize au fost favorabile, 21% au fost favorabile cu observaţii şi
doar 10% au fost nefavorabile.

Conform „raportului cu privire la implementarea reglementărilorîn domeniul evaluării preliminare


a impactului pentru perioada februarie – noiembrie 2008”, un pas inainte il reprezinta crearea bazei de
date ce poate fi accesată pe adresa http://www.sgg.ro/legislativ/. Baza de date are un rol important în
procesul de consultare interministerială, dar şi publică, deoarece include toate proiectele de acte normative
care urmează să fie adoptate in cadrul şedinţelor guvernului, cu excepţia celor care nu prezintă impact
social, economic, bugetar sau asupra legislaţiei. După ce, anterior, proiectele sunt anunţate în cadrul
şedinţelor pregătitoare, ele sunt postate pe site-ul SGG-ului. În perioada februarie – noiembrie 2008 au fost
anunţate 1385 de documente de politici publice şi proiecte de acte normative.

Trebuie menţionat, însă, faptul că, a existat un număr destul de mare de proiecte prezente pe agenda
Şedinţei Guvernului care nu au fost în prealabil anunţate. Astfel, în perioada februarie – aprilie 2008,
numărul proiectelor neanunţate a fost de 96, ceea ce reprezintă aprox. 25% din totalul proiectelor
prezentate spre adoptare în Şedinţa Guvernului.

Lucrurile s-au îmbunătăţit începând cu luna mai a acestui an, în următoarele 3 luni fiind neanunţate doar
24 de proiecte, ceea ce înseamnă 7% din totalul proiectelor supuse adoptării. O creştere a numărului
proiectelor neanunţate (67) poate fi remarcată în perioada august-noiembrie.

Chiar dacă există o tendinţă de scădere a proiectelor de documente de politici publice şi de acte normative
neanunţate, trebuie menţionat faptul că aproximativ 70% dintre acestea necesită o descriere detaliată a
impactului fie economic, social, bugetar sau asupra legislaţiei, ceea ce înseamnă că procedura de
consultare interministerială este utilă cu prioritate în cazul lor. Nerespectarea acestei proceduri generează
de multe ori modificări succesive ale proiectelor în cauză, precum şi probleme în implementarea lor.

Situatia proiectelor de documente de politici publice şi de acte normative care nu au fost anunţate

Perioada Număr proiecte neanunţate


Februarie - Aprilie 96
Mai - Iulie 24
August - Noiembrie 67
Total 187

În perioada februarie – noiembrie 2008 au fost incluse pe listele suplimentare ale Şedinţelor Guvernului
362 de proiecte de acte normative dintre care aproape jumătate (168) necesitau o analiză preliminară
detaliată a impactului, un document de politică publică elaborat anterior sau, cel puţin revizuiri substanţiale
ale instrumentelor de motivare şi prezentare.

Se remarcă, de asemenea, o creştere semnificativă a proiectelor aflate pe lista suplimentară în perioada


august – noiembrie 2008 când sunt prezentate 104 de asemenea proiecte, comparativ cu 27 în perioada
februarie - aprilie sau 37 în perioada mai – iulie 2008.

Pe lângă faptul că numărul proiectelor aflate pe lista suplimentară este în creştere în raport cu o perioadă
comparabilă a anului trecut (ianuarie – august: 240 de proiecte), în ultimul an s-a extins o practică

12
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

nereglementată într-un act normativ până în acest moment, aceea de a prezenta în cadrul Şedinţei
Guvernului proiecte „în primă lectură” sau care „se distribuie în cadrul Şedinţei Guvernului”, proiecte care
nu au respectat procedurile de anunţare şi consultare interministerială prevăzute de legislaţia aflată în
vigoare.

Au fost prezentate, în această modalitate, spre adoptare în Şedinţa Guvernului, 69 de proiecte de acte
normative în perioada februarie – noiembrie 2008.

Tabelul nr. 2 – Proiecte de documente de politici publice şi de acte normative aflate pe lista suplimentară
Perioada Proiecte aflate pe Proiecte aflate pe Proiecte prezentate în Şedinţa
lista lista suplimentară Guvernului „în primă lectură” sau
suplimentară care necesitau o care „se distribuie în cadrul Şedinţei
analiză preliminară
detaliată a
impactului
Februarie - Aprilie 46 27 26
Mai - Iulie 108 37 12
August - Noiembrie 208 104 31
Total 362 168 69

B. OBIECTIVE

Obiectivul general al acestei direcţii de acţiune este:

Asigurarea unui sistem coerent, eficient şi transparent de luare a deciziei la nivelul Guvernului şi
îmbunătăţirea sistemului de coordonare şi formulare a politicilor publice, a planificării strategice şi a
sistemului de monitorizare şi evaluare la nivelul administraţiei publice centrale

Obiectivele specifice şi acţiunile întreprinse şi planificate sunt prezentate în concordanţă cu cele 4


componente ale acestei direcţii de activitate, astfel:

1. În cadrul primei componente, "Creşterea eficienţei derulării operaţiunilor tehnice specifice


organizării Şedinţelor Guvernului", se evidenţiază următoarele obiective specifice:

ƒ Îmbunătăţirea procedurii de luare a deciziei în Şedinţa Guvernului în sensul reducerii


disfuncţionalităţilor legate de circuitul documentelor (eficientizarea operaţiunilor tehnice
specifice organizării Şedinţelor de Guvern)

Acţiunile curente desfăşurate pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt în principal:


a) Avizarea actelor normative în vederea organizării Reuniunii pregătitoare (cadrul de armonizare)
b) Organizarea reuniunii pregătitoare a şedinţei Guvernului, cu rol de filtru pentru luarea deciziei în
cadrul Guvernului.
c) Organizarea Şedinţei Guvernului

Acţiunile planificate pentru realizarea acestui obiectiv vizează îmbunătăţirea procedurilor de la nivelul
SGG privind fluxul de documente , inclusiv cele pentru Şedinţa Guvernului (se va implementa beneficiind
de asistenţa tehnică oferită de Banca Mondială) urmate de introducerea unui sistem performant de
gestionare a documentelor pentru şedinţa Guvernului, e-portofolio (ce se va realiza in urma concluziilor

13
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

raportului proiectului de asistenţa tehnică oferită de Banca Mondială şi implementat prin bugetul propriu

ƒ Asigurarea respectării procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre


adoptare Guvernului

Pentru realizarea acestui obiectiv, Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele


activităţi:
a) Avizarea conform procedurilor legale a proiectelor de acte normative
b) Definitivarea actelor normative adoptate în Şedinţa Guvernului
c) Avizarea conform a propunerilor de politici publice precum şi analiza şi avizarea documentelor
de politici publice, a proiectelor de acte normative şi a instrumentelor de prezentare şi motivare
d) Solicitarea avizelor de la Consiliul Legislativ, CSAT, CES
e) Transmiterea avizelor de la Consiliul Legislativ, CSAT, CES către instituţiile iniţiatoare
f) Comunicarea deciziilor Guvernului către autorităţile iniţiatoare
g) Prezentarea actelor normative pentru semnare şi contrasemnare

Realizarea acestui obiectiv presupune intensificarea eforturilor în ceea ce priveşte consolidarea rolului
Reuniunii Pregătitoare ca principal filtru pentru proiectele de acte normative supuse aprobării Guvernului
precum şi consacrarea rolului de mediere şi soluţionare a punctelor de vedere divergente exprimate de
instituţiile şi autorităţile publice în procesul de consultare interministerială.

ƒ Asigurarea îndeplinirii la termenele stabilite a deciziilor rezultate în Şedinţa Guvernului

Acest obiectiv este realizat prin:


a) Monitorizarea îndeplinirii deciziilor
b) Realizarea de informări privind stadiul îndeplinirii sarcinilor din Şedinţa Guvernului

Având în vedere efortul de reformă privind managementul administraţiei publice prin schimbarea abordării
de la un management de administrare, orientat pe resurse şi proces la un management orientat spre
obţinerea de rezultate concrete şi atingerea obiectivelor asumate, procesul de implementare a actelor
normative precum şi respectare angajamentelor devin esenţiale.

2. În cadrul celei de-a doua componente, "Asigurarea, iniţierea, dezvoltarea şi coordonarea


activităţilor specifice reformei formulării politicilor publice şi a planificării strategice, precum şi a
iniţiativelor privind o mai bună reglementare la nivelul Guvernului", pot fi menţionate următoarele
obiective specifice:

ƒ Dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de elaborare şi


implementare a politicilor publice

În vederea atingerii acestui obiectiv sunt realizate următoarele activităţi:


a) Avizarea documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerelor şi a celorlalte autorităţi
publice cu drept de iniţiativă legislativă
b) Coordonarea şi dezvoltarea Unităţilor de Politici Publice din cadrul ministerelor

ƒ Întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului în privinţa formulării politicilor publice,


planificării strategice şi comunicării şi coordonării interministeriale, precum şi optimizarea
sistemului de planificare, elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel
central
14
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesară realizarea următoarelor activităţi:


a) Pregătirea profesională a funcţionarilor din ministere în domeniul formulării politicilor publice
b) Elaborarea pachetelor de training diferenţiate
c) Asigurarea secretariatelor tehnice ale consiliilor interministeriale
d) Asigurarea aparatului de lucru pentru Consiliul de Planificare Strategică
e) Elaborarea procedurilor de reacţie ale SGG faţă de situaţia constatată în consiliile interministeriale
permanente

ƒ Dezvoltarea unei mai bune reglementări prin întărirea capacităţii de analiză ex-ante a
politicilor publice şi a proiectelor de acte normative şi prin cuantificarea costurilor
reglementărilor

Principalele acţiuni avute în vedere pentru susţinerea acestui obiectiv sunt reprezentate de:
• Standardizarea procedurilor pentru elaborarea studiilor de impact
• Suport metodologic adresat ministerelor pentru realizarea evaluării ex-ante şi ex-post
• Analiza şi evaluarea documentelor de politici publice precum şi a instrumentelor de prezentare şi
motivare a proiectelor de acte normative

3. În cadrul celei de-a treia componente, "Eficientizarea funcţiilor administrative şi de reprezentare


ale Guvernului", pot fi menţionate următoarele obiective specifice:

ƒ Reprezentarea cu succes a Guvernului în cauzele aflate pe rolul instanţelor

Principala activitate aferentă acestui obiectiv o constituie asigurarea reprezentării Guvernului în faţa
instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele
Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie

ƒ Administrarea eficientă la nivelul SGG

Realizarea acestui obiectiv implică mai multe activităţi :


a) Elaborarea proiectului de buget anual pentru aparatul de lucru al Guvernului cu excepţia
Cancelariei Primului Ministru
b) Executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate
realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de alte structuri
stabilite prin acte normative
c) Executarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate
d) Elaborarea strategiei de resurse umane
e) Realizare sistem de evaluare profesională aplicat specificului fiecărui departament
f) Implementare sistem de stimulente pentru angajaţii SGG
g) Coordonarea evaluării necesităţilor de training pentru angajaţii SGG. Solicitare de training destinat
să răspundă nevoilor reale
h) Evaluarea necesităţii de resurse umane la nivelul SGG şi recrutare sau utilizare resurse interne
i) Realizare bază de date a angajaţilor. Managementul curent al bazei de date
j) Avize privind denumirea societăţilor comerciale
k) Administrarea şi întreţinerea clădirii

Activităţile care vor fi realizate pentru îmbunătăţirea performanţelor în acest domeniu vizează clarificarea
procedurilor de lucru inter şi intradepartamental precum şi participarea la cursuri de perfecţionare conform
15
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

activităţii specifice (achiziţii publice, gestiune, management, contabilitate, standarde de calitate,


comunicare, managementul funcţiei publice, impactul legislaţiei şi politicilor comunitare asupra sistemului
naţional etc.).

4. În cadrul celei de-a patra componente, "Întărirea rolului SGG în managementul fluxului
documentelor interne şi a procesului comunicaţional al Guvernului prin crearea unui nod
comunicaţional – coordonarea comunicării interinstituţionale prin constituirea unei structuri
puternice de tehnologia informaţiei in aparatul central de lucru al Guvernului", regăsim următorul
obiectiv specific:

ƒ Creşterea performanţei privind managementul funcţiilor SGG şi a procesului comunicaţional


intern şi extern

Principalele acţiuni avute în vedere pentru susţinerea acestui obiectiv sunt reprezentate de:
a) Întărirea rolului SGG în managementul documentelor interinstituţionale
b) Implementarea unui sistem eficient de management al fluxului documentelor între SGG şi ministerele
de linie în vederea eficientizării desfăşurării Şedinţelor Guvernului, inclusiv reuniunilor pregătitoare ale
acestora.
c) Reunirea tuturor structurilor de tehnologia informaţiei din Palatul Victoria.

C. INSTITUŢIILE SUBORDONATE, COORDONATE SAU SUB AUTORITATEA SGG ŞI


ROLUL ACESTORA

Nu există instituţii aflate în coordonarea Secretariatului General al Guvernului cu incidenţă în această


primă direcţie de activitate a SGG.

Secretariatul General al Guvernului colaborează, însă, în vederea realizării activităţilor privind


îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului şi al planificării şi elaborării
politicilor publice, cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, instituţie finanţată prin bugetul
SGG, condusă de un ministru delegat.

Instituţiile subordonate, coordonate sau sub autoritatea sgg precum si cele finanţate din bugetul
Secretariatului General al Guvernului se regasesc prezentate in Anexa II

Prezentare succintă a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

Misiunea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

Asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament, prin:


ƒ elaborarea Programului legislativ al Guvernului;
ƒ stabilirea priorităţilor legislative ale Guvernului pe perioada sesiunilor parlamentare;
ƒ participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi
funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate
fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României,
Partea I, conform prevederilor Constituţiei, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare;
ƒ asigurarea susţinerii corespunzătoare a iniţiativelor legislative guvernamentale, precum şi a
punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative parlamentare, pe parcursul
dezbaterilor parlamentare;

16
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

ƒ elaborarea punctelor de vedere ale Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare potrivit
art.111 alin.(1) din Constituţie;
ƒ asigurarea respectării condiţiilor delegării legislative impuse de art.115 din Constituţia României,
republicată;
ƒ asigurarea exercitării controlului parlamentar de către deputaţi şi senatori asupra activităţii
Guvernului (întrebări, interpelări, moţiuni, declaraţii politice).

Atribuţii şi Obiective

ƒ crearea sistemului de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al


Guvernului, în concordanţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament
ƒ elaborarea listelor de priorităţi legislative şi susţinerea dezbaterii de Parlament cu prioritate în
vederea promovării lor în regim de urgenţă
ƒ urmărirea transmiterii la Parlament a proiectelor de legi, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor
elaborate în temeiul legilor de abilitare, către Camera Parlamentului care, potrivit art.75 alin.(1)
din Constituţia României, republicata, urmează să fie sesizată prima şi trecerea acestora prin fazele
procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
ƒ asigurarea participării reprezentanţilor Guvernului la şedinţele comisiilor permanente ale celor
două Camere ale Parlamentului, precum şi la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
de fiecare dată când prezenţa membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie
ƒ crearea sistemului de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea punctelor de vedere ale Guvernului
asupra propunerilor legislative parlamentare
ƒ avizarea din punctul de vedere al oportunităţii a proiectelor de ordonanţe de urgenţă;
ƒ elaborarea proiectului Legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe simple
ƒ asigurarea prezentării răspunsurilor scrise şi orale la întrebările şi interpelările parlamentarilor în
termenele regulamentare
ƒ asigurarea prezentării poziţiei Guvernului cu privire la moţiunile depuse la Parlament

D. LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE

Acte normative cu relevante pentru această direcţie de acţiune sunt:

ƒ Constituţia României, republicată


ƒ HG nr. 405 din 4 mai 2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
ƒ OUG nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de
lucru al Guvernului ,cu modificările şi completările ulterioare
ƒ OUG nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale
ƒ Decizia nr.154 din 25 mai 2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
ale Secretariatului General al Guvernului
ƒ Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice;
ƒ Legea nr. 7 din 18.02.2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare
ƒ OUG nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea corpului consilierilor de integrare europeană,
cu modificările şi completările ulterioare

17
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

E. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE EXISTENTE

Documentele de politici publice relevante pentru această direcţie de activitate sunt:


ƒ Strategia pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor
publice la nivelul administraţiei publice centrale
ƒ Strategia naţională de evaluare
ƒ Planul strategic al institutiei.

F. LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI PUBLICE PLANIFICATE

Principalele documente de politici publice planificate relevante pentru această direcţie de activitate sunt:
ƒ Document strategic privind sistemul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice - Ghid de
monitorizare şi evaluare

Dintre documentele cu caracter metodologic planificate, menţionăm


a) Metodologia privind elaborarea planurilor strategice integrate.
b) Metodologii sectoriale de evaluare a impactului
c) Metodologie unitara de monitorizare şi evaluare a politicilor publice iniţiate la nivelul
administraţiei publice centrale
d) Manual SCM (Standard Cost Model) adaptat la nevoile administratiei publice din Romania
e) Ghid privind indicatorii de performanţă pentru programele bugetare

G. DESCRIEREA PROGRAMELOR BUGETARE ACTUALE

Direcţia de activitate "îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului şi al planificării


şi elaborării politicilor publice" este finanţată prin Programul bugetar"Asigurarea cadrului necesar
sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului"

1. Program bugetar „Asigurarea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la


nivelul Guvernului”

Cod program 550

A. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

Secretariatul General al Guvernului are ca rol principal dezvoltarea sistemului de luare a deciziei în cadrul
Şedinţei Guvernului. Se urmăreşte astfel asigurarea furnizării informaţiilor necesare luării deciziilor la
nivelul Guvernului, ca aceste decizii să fie coerente, coordonate, asumate, transparente şi, ulterior,
implementate, precum şi asigurarea cadrului organizatoric necesar desfăşurării şedinţelor Guvernului.

În acelaşi timp, Secretariatul General al Guvernului, prin acest program bugetar, alocă fonduri pentru
activităţi de reformă a administraţiei publice centrale cu scopul de a asigura o administraţie publică
eficace, organizată raţional, transparentă şi orientată spre cetăţean, prin asigurarea unui cadru coerent de
politici publice, prin orientarea spre obţinerea de rezultate şi prin folosirea eficientă a resurselor limitate
disponibile.

Programul este structurat pe 4 componente principale, care converg la asigurarea şi îmbunătăţirea cadrului
pentru sistemul de luare a deciziei la nivelul Guvernului:
18
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

a) îmbunătăţirea procedurii de luare a deciziei în şedinţa Guvernului, prin reducerea disfuncţionalităţilor


din circuitul documentelor;

b) dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare şi elaborare a politicilor


publice şi întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategică,
comunicare şi coordonare interministerială;

c) creşterea eficienţei activităţii SGG;

d) eficientizarea comunicării interne şi externe.

În ceea ce priveşte prima componentă a programului bugetar, în decursul anului 2009 a fost modificat
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor
documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin HG nr.561/2009), regulament care reglementeaza
sistemul de luare a deciziei la nivelul Guvernului.

Punerea în aplicare a reglementărilor cu privire la evaluarea preliminară a impactului deciziilor


guvernamentale a început în ianuarie 2006 odată cu intrarea în vigoare a HG nr.775/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi a
continuat cu implementarea, începând din ianuarie 2007, a HG nr.1361/2006 cu privire la conţinutul
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Acest program bugetar contribuie şi la eficientizarea comunicării interne şi externe. Sunt incluse aici
activităţi privind relaţia cu cetăţenii şi cu presa, relaţia cu mediul organizaţiilor neguvernamentale, precum
şi dezvoltarea infrastructurii IT pentru îmbunătăţirea acestui proces.

Pe parcursul desfăşurării programului, Secretariatul General al Guvernului a beneficiat de asistenţă tehnică


din partea partenerilor externi (Phare, Banca Mondială, SIGMA).

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI BUGETAR

Obiectivul general al acestui program bugetar îl constituie îmbunătăţirea cadrului necesar sistemului de
luare a deciziei la nivelul Guvernului, pentru aceasta avându-se în vedere:

ƒ Întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului în privinţa planificării, elaborării, monitorizării şi


evaluării politicilor publice.
ƒ Dezvoltarea sistemului de planificare strategică.
ƒ Dezvoltarea unei mai bune reglementări prin întărirea capacităţii de analiză ex-ante a politicilor
publice şi a proiectelor de acte normative şi prin cuantificarea costurilor reglementărilor.
ƒ Aplicarea de proceduri coerente cu privire la proiectele asupra cărora se decide în Şedinţa
Guvernului.
ƒ Eficientizarea fluxului electronic privind circulaţia documentelor la nivel intern şi interinstituţional.

19
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

C. REZULTATELE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI PROGRAMULUI BUGETAR

Indicatori de fundamentare

Indicatorii de performanţă care sunt monitorizaţi pentru acest program bugetar sunt prezentaţi în
continuare în funcţie de rezultatul politicii respective:

1. Asigurarea unui sistem eficient de luare a deciziei


• Proiecte de acte normative amendate / modificate în termen de 1 an de la adoptare
• Nr. de proiecte de acte normative cu instrumente de prezentare care fundamentează
impactul măsurilor prevăzute in conformitate cu procedurile si standardele de evaluare
preliminară a impactului existente la nivelul administraţiei publice centrale
• Număr de documente de politici publice care primesc aviz cu observaţii
• Număr puncte de vedere formulate de SGG pentru îmbunătăţirea fundamentării
proiectelor de acte normative şi documentelor de politici publice
• Proiecte de acte normative şi documente de politici publice aprobate în şedinţa
Guvernului
• Proiecte aprobate în Şedinţa Guvernului care sunt preluate de pe Agenda Reuniunii
Pregătitoare (%)
• Nr. proiecte acte normative şi documente politici publice anunţate în Reuniunea
pregătitoare (%)
• Proiecte acte normative înregistrate la SGG pentru care se respectă termenul de avizare
(%)
• Număr planuri strategice instituţionale actualizate de ministere.

2. Întărirea capacităţii administrative în domeniul politicilor publice şi planificării strategice


• Nr. specialişti de la nivelul administraţiei publice centrale pregătiţi în domeniul
planificării şi elaborării politicilor publice
• Nr. proiecte de asistenţă tehnică contractate / în implementare
• Nr. documente metodologice elaborate în sprijinul ministerelor de resort
• Nr. sesiuni de instruire adaptate în funcţie de particularităţile ministerelor, rezultate în
urma procesului de evaluare.

3. Implementarea politicilor privind o reglementare mai bună


• Procentul de reducere a sarcinilor administrative
• Nr. planuri de simplificare elaborate
• Nr domenii evaluate utilizând metodologia SCM.

4. Eficientizarea comunicării interne şi externe


• Nr. petiţiilor/memoriilor primite sau repartizate, nesoluţionate în termen legal (30 zile),
raportat la nr. total de petiţii primite
• Nr. cereri formulate în scris nesoluţionate în termen legal (5, 10, 30 zile lucrătoare),
raportat la nr. total de cereri primite
• Nr. cererilor de informaţii de interes public, vizând activitatea SGG, formulate verbal
de jurnalişti, nesoluţionate în termen legal (24 de ore), raportat la nr. total de cereri
primite la biroul de presă SGG
• Procese câştigate de Direcţia Contencios

20
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

• Fluctuaţia personalului
• Nr. tipurilor de documente procesate electronic raportat la numărul total de tipuri de
documente interne
• Gradul mediu de utilizare a unui flux complet electronic pentru toate tipurile de
documente interne (%)
• Gradul mediu de utilizare a unui flux complet electronic pentru elaborarea tipurilor de
documente destinate corespondentei interinstituţionale (%).

Fiecare indicator este prezentat în continuare, urmărind rezultatul politicii şi rezultatul acţiunii:

Rezultatul politicii nr. 1 Titlu: Asigurarea unui sistem eficient de


luare a deciziei
Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă
Număr prognozat 2008 2009 2010
Nr. - - -
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Proiecte de acte normative amendate /


modificate în termen de 1 an de la adoptare
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPSG, DPP

Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă bază legislativă


Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: 2
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 1.1 Titlu: Proiectele de acte normative şi


documente de politici publice aprobate în
Şedinţa Guvernului fundamentate
3
corespunzător prevederilor legale în
vigoare
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent acte normative fundamentate 2008 2009 2010
corect din totalul actelor normative % 30% 45% 55%
aprobate
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Nr. de proiecte de acte normative cu


instrumente de prezentare care

2
Se va face analiza în 2009, urmând a se stabili ţintele ulterior
3
Se referă la analiza preliminară a impactului proiectelor de acte normative şi la structura şi coerenţa documentelor de politici
publice conform HG nr.1361/2006, HG nr.847/2006
21
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

fundamentează impactul măsurilor


prevăzute4 in conformitate cu procedurile si
standardele de evaluare preliminară a
impactului existente la nivelul administraţiei
publice centrale
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă (bază de date şi avize)
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 25%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent documente de politici publice care 2008 2009 2010
primesc aviz cu observaţii din totalul % 35% 30% 35%
documentelor de politici publice transmise
la avizare
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Număr de documente de politici publice


care primesc aviz cu observaţii

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual


timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 27.7%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 3

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent proiecte de acte normative şi 2008 2009 2010
documente politici publice pentru care se % 40% 50% 60%
elaborează puncte de vedere din total
proiecte şi documente
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 3: Nr. puncte de vedere formulate de SGG


pentru îmbunătăţirea fundamentării
proiectelor de acte normative şi

4
Pentru moment doar proiecte de acte normative prezentate în Reuniunea Pregătitoare, urmând ca pe viitor să fie urmărite şi
proiectele de acte normative prezentate în Şedinţa Guvernului
22
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

documentelor de politici publice


Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 1.2 Titlu: Circuit al documentelor de politici


publice şi acte normative corespunzător
procedurilor legale în vigoare pentru
prezentarea şi aprobarea documentelor de
politici publice şi proiectelor de acte
normative
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Numărul total al actelor normative şi 2008 2009 2010
documente de politici publice aprobate de Nr. 2000 1800 1600
Guvern
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Proiecte de acte normative şi documente de


politici publice aprobate în şedinţa
Guvernului
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Semestrial
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPSG, DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă a bazei de date
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 1914
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent acte aprobate în Şedinţa 2008 2009 2010
Guvernului care au fost pe agenda % 60% 70% 80%
reuniunii pregătitoare din număr total acte
aprobate în Şedinţa Guvernului
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Proiecte aprobate în Şedinţa Guvernului


care sunt preluate de pe Agenda Reuniunii
Pregătitoare (%)
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
23
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP, DPSG, DJ
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă bază de date
Ultimul rezultat cunoscut5: An: Valoare:
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 3

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent acte normative anunţate din totalul 2008 2009 2010
actelor normative aprobate % 50% 65% 80%
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 3: Nr. proiecte acte normative şi documente


politici publice anunţate în Reuniunea
pregătitoare (%)
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare:
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 1.3 Titlu: Asigurarea procedurilor pentru


respectarea legalităţii proiectelor de acte
normative
Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă
Procent proiecte înregistrate la SGG care 2008 2009 2010
respectă termenul de avizare din total % 90% 95% 98%
proiecte înregistrate
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Proiecte acte normative înregistrate la SGG


pentru care se respectă termenul de avizare
(%)
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DJ
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 84
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

5
Se va monitoriza începând cu 2009
24
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Rezultatul acţiunii nr. 1.4 Titlu: PSI6 actualizat pentru toate


ministerele
Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă
Număr planuri strategice actualizate şi 2008 2009 2010
procent din totalul ministerelor ce au Nr/ 15 / 15 / 15 /
obligaţia de actualizare a PSI % 100% 100% 100%
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Număr planuri strategice instituţionale


actualizate de ministere
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP, ministere de resort
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă a PSI actualizate
aprobate prin ordin al ministrului
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul politicii nr. 2 Titlu: Întărirea capacităţii


administrative în domeniul politicilor
publice şi planificării strategice
Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă
2008 2009 2010
Nr. 150 150 150
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Nr. specialişti de la nivelul administraţiei


publice centrale pregătiţi în domeniul
planificării şi elaborării politicilor publice
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 150
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

6
Prin PSI se înţelege planul strategic integral (componenta de management şi componenta de programare bugetară).
25
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Rezultatul acţiunii nr. 2.1 Titlu: Asistenţă acordată ministerelor de


resort în domeniile gestionate de SGG
Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă
2008 2009 2010
Nr. 2 2 1
contractate
Nr. in 2 4 4
implementare
Informaţii despre indicator

Indicator 1

Titlul indicatorului 1: Nr. proiecte de asistenţă tehnică contractate / în


implementare
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP - UIP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 3 / 3
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


2008 2009 2010
Nr. 4 3 3
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Nr. documente metodologice elaborate în


sprijinul ministerelor de resort
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 2
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Indicatorul 3

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


2008 2009 2010
Nr. 3 3 3
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 3: Nr. sesiuni de instruire adaptate în funcţie de


particularităţile ministerelor, rezultate în urma
26
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

procesului de evaluare
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 2
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul politicii nr. 3 Titlu: Implementarea politicilor privind o


reglementare mai bună

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent din sarcinile administrative 2008 2009 2010
reduse ca urmare a implementării % - 5 10
rezultatelor SCM
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Procentul de reducere a sarcinilor


administrative
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP, Planuri de simplificare întocmite de
ministerele de linie
Mecanismul de colectare a datelor: Rapoarte de monitorizare întocmite de
ministere şi statistici oficiale (CNP, INS,
DMA, BNR şi instituţii internaţionale)
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 3.1 Titlu: Evaluarea costurilor administrative


Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


2008 2009 2010
Nr. - 3 12
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Nr. planuri de simplificare elaborate


Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: DPP şi ministerele de resort
Mecanismul de colectare a datelor: Rapoarte de monitorizare întocmite de
27
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

ministere
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


2008 2009 2010
Nr. 3 12 0
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Nr domenii evaluate utilizând metodologia


SCM
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual (evaluarea domeniilor se realizează o
timp dată): dată la 4 ani)
Sursa informaţiilor: DPP şi ministerele de resort
Mecanismul de colectare a datelor: Rapoarte de monitorizare întocmite de
ministere
Ultimul rezultat cunoscut: An:- Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul politicii nr. 4 Titlu: Eficientizarea comunicării interne şi


externe

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent din totalul petiţiilor 2008 2009 2010
nesoluţionate în termenul legal % 0.046 0.023 0
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Nr. petiţiilor/memoriilor primite sau


repartizate, nesoluţionate în termen legal (30
zile), raportat la nr. total de petiţii primite
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: Direcţia relaţii Publice/ Serviciul Comunicare
şi relaţia cu cetăţenii
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă situaţie petiţii/memorii
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 0.1%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

28
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Rezultatul acţiunii nr. 4.1 Titlu: Soluţionarea / redirecţionarea către


instituţiile competente a cererilor de
informaţii de interes public formulate in scris
(L.554/2001) de persoane fizice şi juridice şi
menţinerea legăturii cu reprezentanţii mass-
media (cereri verbale)
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Număr şi procent cereri nesoluţionate 2008 2009 2010
la termen din total cereri primite în % 0 0 0
scris şi verbal
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Număr cereri de informaţii de interes public


nesoluţionate în termen legal, raportat la
numărul total de cereri primite la Biroul de
Presă SGG
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: Direcţia relaţii Publice/ Serviciul Comunicare
şi relaţia cu cetăţenii
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă privind soluţionarea
cererilor de informaţii de interes public
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 0
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 4.2 Titlu: Eficientizarea funcţiilor administrative


şi de reprezentare ale Guvernului
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent personal care părăseşte 2008 2009 2010
instituţia (raportat la total număr % 8.8% - 5% - 3%
angajaţi)
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Fluctuaţia personalului


Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: Direcţia Contencios şi Resurse Umane
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă a fluxului de personal
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 6%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

29
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Rezultatul acţiunii nr. 4.3 Titlu Eficientizarea fluxului documentelor


interne si interinstitutionale
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent documente în format electronic 2008 2009 2010
(raportat la total documente) % 20 50 80
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Gradul mediu de utilizare a unui flux complet


electronic pentru toate tipurile de documente
interne şi elaborarea tipurilor de documente
destinate corespondentei interinstituţionale (%)
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: Direcţia Informatică
Mecanismul de colectare a datelor: -
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 5%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

D. NOILE INIŢIATIVE DE FINANŢARE

Nu este cazul

E. MECANISMELE DE IMPLEMENTARE ŞI PRINCIPALELE SARCINI

Instituţia responsabilă cu implementarea acestui program bugetar este exclusiv Secretariatul General al
Guvernului. La realizarea obiectivului programului bugetar, îmbunătăţirea cadrului necesar sistemului
de luare a deciziei la nivelul Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va contribui prin direcţiile
şi serviciile sale.

F. FINANŢAREA PROGRAMULUI (cod program 550)


-mii lei-
Sursa de finanţare Execuţie Aprobat Propunere Estimare pe termen lung
2008 2009 2010
Actualizat 2011 2012 2013
OUG 34/2009
1. Buget de stat 73.065 168.064 113.773 81.792 87.960
Total cheltuieli 73.065 168.064 113.773 81.792 87.960
Capitolul...51.01. 72.102 164.507 112.423 80.442 86.610
Titlul...510110 20.162 35.561 30.619 32.757 35.297
Titlu... 510120 50.627 44.701 34.588 43.763 47.518
Titlu....510155 1.313 29.047 21.145 0 0
30
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Titlu....510156 0 55.198 26.071 3.922 3.795


Titlu...510171 963 3.557 1.350 1.350 1.350
Capitolul...67.01 0 0 0 0 0
Titlu....670155 0 0 0 0 0
2. Fonduri
nerambursabile 0 15.600 0 0 0
Total cheltuieli 0 15.600 0 0 0
Capitolul..67.08.... 0 15.600 0 0 0
Titlul..670855... 0 15.600 0 0 0
TOTAL PROG 73.065 183.664 113.773 81.792 87.960

DIRECTIA 2:

Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi


evaluării asistenţei financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului
,,Minorităţi-romi” şi promovarea diversităţii etnice şi a dialogului intercultural

A. SITUAŢIA ACTUALĂ

Această direcţie de acţiune are două componente:

1. Facilitarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi întărirea


capacităţii instituţionale a actorilor cheie implicaţi
Aceasta componenta este realizată prin activitatea Unităţii de Implementare a Programului PHARE, din
cadrul Secretariatului General al Guvernului.

2. Promovarea diversităţii etno-culturale şi a dialogului intercultural


Această componentă este realizată prin activitatea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, structură
fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi coordonată de Secretarul General
al Guvernului.

B. OBIECTIVE

Obiectivul general al acestei direcţii de acţiune este reprezentat de Dezvoltarea şi perfecţionarea unui
cadru inter-instituţional care să asigure promovarea diversităţii etno-culturale, precum şi consolidarea
dialogului intercultural existent din perspectiva europeană, prin elaborarea de strategii pentru
combaterea rasismului şi xenofobiei şi sprijinire a organizaţiilor active în acest domeniu.

Obiectivele specifice pentru prima componentă, „Facilitarea implementării Strategiei naţionale de


îmbunătăţire a situaţiei romilor şi întărirea capacităţii instituţionale a actorilor cheie implicaţi”,
sunt:

1. Gestionarea superioară a fondurilor europene destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor


Dintre activităţile desfăşurate pentru realizarea acestui obiectiv menţionăm:

31
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

• programarea financiară, în vederea implementării proiectelor (completarea sau


modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat)
• organizarea licitaţiilor/selectărilor şi a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de
asistenţă comunitară (în colaborare cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE)
• coordonarea şi monitorizarea implementării programelor, urmărind aspecte precum
realizarea obiectivelor, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate.

2. Întărirea cadrului instituţional al actorilor implicaţi în implementarea Strategiei


Pentru realizarea acestui obiectiv sunt avute în vedere următoarele activităţi:
• planificarea şi organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin program în colaborare
cu direcţiile şi structurile beneficiare ale asistenţei
• asigurarea schimbului de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu
Direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Reprezentanţa Comisiei Europene la
Bucureşti, Fondul Naţional şi cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE
• colaborarea cu instituţii beneficiare ale asistenţei şi participarea la reuniunile inter-instituţionale
în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE.

3. Promovarea accesului la servicii sociale prin facilitarea obţinerii de acte de


identitate/stare civilă/ proprietate pentru persoanele de etnie romă

Activităţile conexe acestui obiectiv sunt cele referitoare la campaniile de informare în rândul populaţiei
rome şi susţinerea proiectelor care urmăresc acest deziderat.

4. Implementarea eficienta a Strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor


Acest obiectiv se realizează prin finanţarea de proiecte în cele 4 domenii prioritare ale Strategiei precum şi
îmbunătăţirea imaginii romilor ca rezultat al campaniei publice de informare şi conştientizare.

În cadrul celei de-a doua componente, “Promovarea diversităţii etno-culturale şi a dialogului


intercultural”, obiectivele specifice sunt:

5. Afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a minorităţilor naţionale din


România şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre majoritate şi minorităţi, respectiv dintre
minorităţi
Se va realiza prin orientarea activităţii spre programe interetnice de impact, implicit sensibilizarea
majorităţii româneşti la fenomenul diversităţii

6. Creşterea gradului de respectare a drepturilor minorităţilor naţionale din România,


întărirea capacităţii organizaţionale şi eficientizarea activităţii organizaţiilor CMN
Se urmăreşte promovarea unei legi privind statutul minorităţilor naţionale din România, aşa cum prevede
noua Constituţie, precum şi ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, instrument
juridic al Consiliului Europei, precum şi monitorizarea atentă a modului în care sunt aplicate
reglementările referitoare la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

7. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre majoritate şi minorităţi naţionale, respectiv dintre


minorităţi naţionale combaterea discriminării şi promovarea tolerantei

32
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Activităţile aferente acestui obiectiv privesc implicarea în procesul de consultare şi de luare a deciziei a
reprezentanţilor minorităţilor naţionale în elaborarea politicilor publice în care sunt interesaţi sau afectaţi.

8. Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor interetnice din România, dezvoltarea unui


management mai bun al acestor relaţii în sistemul educaţional, derularea de campanii
pentru promovarea cunoaşterii şi acceptarea diversităţii
Realizarea acestui obiectiv presupune întărirea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile
internaţionale din acest domeniu precum şi promovarea de programe în vederea combaterii discriminării şi
promovării diversităţii.

C. INSTITUŢIILE SUBORDONATE, COORDONATE SAU SUB AUTORITATEA SGG ŞI


ROLUL ACESTORA

În cadrul acestei direcţii de activitate se regăsesc două instituţii, Agenţia Naţională pentru Romi şi
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, instituţii ce colaborează îndeaproape cu Secretariatul General al
Guvernului, pentru realizarea obiectivelor asumate.

Instituţiile subordonate, coordonate sau sub autoritatea sgg precum si cele finanţate din bugetul
Secretariatului General al Guvernului se regasesc prezentate in Anexa II

Prezentare succintă a instituţiilor

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI

Rolul Agenţiei Naţionale pentru Romi

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.1703/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de secretarul general al Guvernului, şi este
condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat.

Obiective ANR:

• Creşterea participării şcolare în rândul romilor


• Implementarea Programelor Naţionale de Sănătate în 100% din comunităţile de romi
• Creşterea numărului de persoane de etnie Roma angajate legal
• Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în zonele locuite în principal de romi
• Responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea măsurilor concrete de
îmbunătăţire a situaţiei cetăţenilor români de etnie roma
• Stimularea participării etniei romilor la viata economică, socială, educaţională, culturală şi
politică a societăţii
• Integrarea şi combaterea discriminării persoanelor dezavantajate (rome) pe piaţa muncii
• Sprijinirea formării şi promovării unei elite intelectuale şi economice din rândul romilor, care
să funcţioneze ca facilitator al politicilor de integrare socială şi de modernizare
• Promovarea unei vieţi active pentru cât mai multe categorii de persoane, prin combaterea
discriminării şi excluziunii.
• Continuarea studiului de analiză a nevoilor din comunitate
• Consultanţă externă pentru implementarea şi accesarea fondurilor structural
33
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

2. DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Rolul Departamentului pentru Relaţii Interetnice

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în
subordinea Primului-ministru şi în coordonarea Secretarului General al Guvernului, atribuţiile sale fiind
legate de punerea în aplicare a politicii în domeniul relaţiilor interetnice, stabilite prin Programul de
guvernare.
Misiunea Departamentului pentru Relatii Interetnice se defineşte prin promovarea diversităţii etnice din
România, prevenirea şi combaterea rasismului şi xenofobiei, cultivarea valorilor comune în scopul
consolidării sistemului de protecţie a minorităţilor naţionale din România.

Obiectivele DRI:
ƒ Promovarea diversităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase
ƒ Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul protecţiei minorităţilor
ƒ Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi a aportului minorităţilor naţionale la dezvoltarea
societăţii româneşti
ƒ Stabilirea şi menţinerea legăturilor cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate,
precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor
naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice.
ƒ Punerea în aplicare a politicilor stabilite prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor
interetnice.
ƒ Cultivarea valorilor comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea
diversităţii culturale, lingvistice, confesionale prin activităţi pe bază de proiecte

D. LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE

Sunt identificare următoarele acte normative, relevante pentru această direcţie de acţiune:
ƒ Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a
competenţei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din
Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de
Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
ƒ H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării, cu modificările şi completările ulterioare
ƒ H.G. nr. 430/2001 privind Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor cu modificările
şi completările ulterioare
ƒ O.U.G. nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu modificările şi
completările ulterioare
ƒ H.G. nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi (cu
modificările şi completările ulterioare)
ƒ H.G. nr. 834/2003 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor, cu modificările şi
completările ulterioare
ƒ H.G. nr.869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor
PHARE
ƒ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
ƒ Decizia nr.41/2006 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual
PHARE 2004-2006, denumit "Accelerarea implementării Strategiei naţionale de îmbunătăţire a
situaţiei romilor"
34
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

E. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE EXISTENTE

Sunt identificate următoarele documente de politică publică relevante pentru această direcţiei de acţiune:
1. Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin HG nr. 430/2001
2. Politici în domeniul relaţiilor interetnice

F. LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI PUBLICE PLANIFICATE

La acest moment nu exista documente de politică publică planificată.

G. DESCRIEREA PROGRAMELOR BUGETARE ACTUALE

În cadrul direcţiei de acţiune menţionate, se regăsesc următoarele programe finanţate din bugetul
Secretariatului General al Guvernului:

1. Programul „Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi evaluării


asistenţei financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului Minorităţi romi (cod program 565)”

2. Programul „Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a


minorităţilor naţionale din România (cod program 564)”

Realizarea acestei direcţii de acţiune se finanţează şi prin programele Agenţiei Naţionale pentru Romi,
incluse în bugetul Secretariatului General al Guvernului. Anexa

2. Program bugetar „Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării


tehnice, raportării şi evaluării asistenţei financiare nerambursabile comunitare
alocate sectorului Minorităţi romi”

Cod program: 565

A. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

A.1. Cadru general

Programul se înscrie în cea de a doua direcţie de acţiune descrisă în Componenta de Management a


Planului Strategic: Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi
evaluării asistenţei financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului „Minorităţi-romi” şi
promovarea diversităţii etnice şi a dialogului intercultural. Programul de faţă reprezintă unul dintre cei
doi piloni ai direcţiei de acţiune amintite, şi anume „Facilitarea implementării Strategiei naţionale de
îmbunătăţire a situaţiei romilor şi întărirea capacităţii instituţionale a actorilor cheie implicaţi”.

Componenta bugetară cod 565 corespunde programului multianual Phare 2004-2006, un instrument tehnic
şi financiar de realizare a priorităţilor Strategiei Naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aşa cum sunt
acestea evidenţiate de Planul General de Măsuri aprobat prin H.G. nr. 522/2006. Valoarea totală a
Programului Multianual PHARE 2004-2006 este de 45,66 milioane Euro. Această sumă reprezintă cele

35
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

trei linii de buget aferente programelor Phare 2004, 2005 şi 2006. Contribuţia Guvernului României se
ridică la 10,66 milioane Euro.

Prin Unitatea Implementare Program (UIP), Secretariatul General al Guvernului implementează Prioritatea
1 a Programului multianul Phare 2004-2006, Consolidarea capacităţii instituţionale şi încheierea de
parteneriate pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi a imaginii lor, în valoare totală de 28,33 milioane
Euro, din care 21.5 milioane Euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar 6,83 milioane Euro
constituie co-finanţare din partea Guvernului României.7

U.I.P. este constituită în baza Deciziei Primului-Ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi
completările ulterioare.

A.2 Proiectele aferente Programului

Proiectul Phare 2004 “Consolidarea Capacităţii Instituţionale şi Dezvoltarea de Parteneriate pentru


Îmbunătăţirea Percepţiei şi Condiţiilor Romilor” susţine problema pregătirii instituţionale în perspectiva
implementării schemei de investiţii (Schema de Grant) privind soluţionarea problemelor de identitate
civilă, aferentă proiectului Phare 2005, şi a proiectului Phare 2006 - o schema de granturi pentru locuire,
mică infrastructură, activităţi generatoare de venit şi acces la sănătate şi o campanie publică de informare şi
conştientizare.

Proiectul PHARE 2004, în valoare totală de 4.5 milioane Euro, a fost implementat în perioada
octombrie 2006 – aprilie 2008 .
Obiectivul general al proiectului a constat în promovarea incluziunii sociale a romilor prin consolidarea
capacităţilor şi pregătirea instituţiilor publice la nivel naţional, regional, judeţean şi municipal de a
conlucra cu reprezentanţii romilor pentru soluţionarea problemelor specifice cu care se confruntă
comunităţile rome.
Proiectul a constat în:
• activităţi de consolidare instituţională a instituţiilor implicate în implementarea Strategiei
Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, inclusiv a ONG-urilor rome;
• elaborarea unei metodologii de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale
de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor şi pregătirea instituţiilor implicate în acest proces;
• realizarea unei estimări a numărului de persoane de etnie romă care nu au acte de identitate,
de stare civilă sau de proprietate;
• elaborarea unei cercetări calitative şi cantitative privind incluziunea socială a romilor din
România
• desfǎşurarea unei campanii de conştientizare şi informare pentru reducerea prejudecăţilor
populaţiei majoritare vizavi de persoanele de etnie romă şi, respectiv, pentru informarea
persoanelor de etnie romă cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin.

7
Cea de a doua prioritate „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” este implementată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.

36
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Proiectul PHARE 2005, în valoare totală de 3,33 milioane Euro, din care co-finanţarea
Guvernului României este de 0,83 milioane Euro, cuprinde o schemă de investiţii de 2,83 milioane de
euro pentru facilitarea rezolvării problemei romilor fără acte de identitate şi/sau stare civilă şi/sau
proprietate. Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2007 – februarie 2009.
Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul la servicii publice şi pe piaţa muncii al
cetăţenilor de etnie romă care nu deţin acte de identitate şi/sau căsătorie şi/sau proprietate, diminuând
astfel riscul excluziunii sociale a acestei categorii de populaţie.

Obiectivul specific al proiectului este de a sprijini managementul eficient al schemei de granturi pentru
crearea de acte civile pentru persoanele cu risc de excluziune socială.
La finalul Programului, se estimează că numărul total de acte de proprietate obţinute va fi de aproximativ
4000, numărul de acte de identitate - 25 000 si 2000 de acte de stare civilă (certificate de naştere şi
căsătorie).

Proiectul PHARE 2006 are prevăzută o valoare totală de 20,5 milioane de Euro, din care
contribuţia Guvernului României este de 6 milioane Euro. Proiectul a debutat în ianuarie 2009 şi are ca
termen de finalizare luna noiembrie 2009. Programul constă în două proiecte distincte, şi anume o
schemă de granturi, prin care se finanţează proiecte în domeniile locuire şi mică infrastructurǎ, sănătate,
pregătire vocaţionalǎ şi activităţi generatoare de venit, conceptul de bazǎ fiind cel de dezvoltare
comunitarǎ; a doua componentă a programului o reprezintă faza a doua a campaniei de informare şi
conştientizare începută prin componenta PHARE 2004, ce are ca scop reducerea discriminǎrii persoanelor
de etnie romă.

A.3. Cadru instituţional

Autoritatea de Implementare tehnică a acestor proiecte este Unitatea Implementare Program din cadrul
Secretariatului General al Guvernului, iar beneficiarul final este Agenţia Naţională pentru Romi (ANR).

A. 4 Proiecte adiţionale Programului Multianual Phare 2004-2006

Unitatea Implementare Program şi-a asumat şi rolul de post-monitorizare pentru proiectul Phare
2002 “Sprijin pentru Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor”, finalizat în aprilie 2006.
Valoarea totală a Proiectul PHARE 2002 a fost de 7,6 milioane de Euro, din care 1,6 milioane de Euro a
reprezentat contribuţia Guvernului României.
Scopul proiectului a fost sprijinirea dezvoltării unor parteneriate echitabile şi durabile în domeniul
dezvoltării comunitare între comunităţile de romi şi instituţiile administraţiei publice la nivel local şi
judeţean, precum şi facilitarea accesului la serviciile de sănătate.

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI BUGETAR

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea condiţiilor romilor la nivelul comunităţilor şi a percepţiei lor în rândul populaţiei


majoritare.

Obiective specifice:

37
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

ƒ Consolidarea cadrului instituţional implicat în Strategia de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, în


vederea implementării măsurilor specifice adresate romilor

ƒ Gestionarea eficientă a finanţării destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor, printr-o absorbţie


crescută a fondurilor europene şi naţionale

ƒ Sporirea accesului la servicii sociale prin facilitarea obţinerii de acte de identitate/stare civilă/
proprietate pentru persoanele de etnie romă

ƒ Îmbunătăţirea imaginii şi percepţiei romilor

C. REZULTATELE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI PROGRAMULUI BUGETAR

Indicatorii de performanţă care sunt monitorizaţi pentru acest program bugetar sunt prezentaţi în
continuare în funcţie de rezultatul politicii respective:

1. Consolidarea cadrului instituţional implicat în Strategia de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor,


în vederea implementării măsurilor specifice adresate romilor
- Număr de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale, centrale şi ai ONG-urilor
rome instruiţi în cadrul sesiunilor de instruire
- Sesiuni de instruire pentru reprezentanţii autorităţilor implicate în implementarea Strategiei
- Număr planuri locale de acţiune
- Număr parteneriate semnate între autorităţile publice locale, SGG şi Agenţia Naţională
pentru Romi
- Număr proiecte eligibile elaborate din Phare 2004
- Număr proiecte de succes finalizate de semnatarii parteneriatelor

2. Gestionarea eficientă a finanţării destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor, printr-o absorbţie


crescută a fondurilor europene şi naţionale
- Valoarea totală contractată a proiectelor din Program
- Valoarea totală a plăţilor efectuate pentru proiectele din cadrul Programului
- Grad îndeplinire a obiectivelor proiectelor

3. Sporirea accesului la servicii sociale prin facilitarea obţinerii de acte de identitate/stare civilă/
proprietate pentru persoanele de etnie romă
- Numărul de acte (de identitate, de stare civilă, de proprietate) eliberate în cadrul proiectului

4. Îmbunătăţirea imaginii şi percepţiei romilor


- Procent abordări negative în ştiri TV cu subiect „romi”, pe perioada campaniei
- Procent abordări negative cu subiect „romi” din presa scrisă, pe perioada campaniei.

Fiecare indicator este prezentat în continuare, urmărind rezultatul politicii şi rezultatul acţiunii:

Rezultatul politicii nr. 1 Titlu: Consolidarea cadrului instituţional


implicat în Strategia de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor, în vederea
implementării măsurilor specifice
adresate romilor
Rezultatul acţiunii nr. 1.1 Titlu: Creşterea capacităţii instituţionale a
38
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

structurilor de implementare a Strategiei


Guvernului României de îmbunătăţire a
situaţiei romilor

Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Număr participanţi la sesiunile de instruire 2008 2009 2010

Nr. 2072 350 0


Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Număr de reprezentanţi ai autorităţilor


locale, judeţene, regionale, centrale şi ai
ONG-urilor rome instruiţi în cadrul
training-urilor
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul proiectului de training (Phare
timp dată): 2004)
Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Raportul final
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2006 Valoare: 745
(Phare 2002)
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Nr. planuri elaborate 2008 2009 2010
Nr. 209 0 0
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Număr planuri locale de acţiune elaborate


Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul proiectului de training (Phare
timp dată): 2004)
Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Raportul final
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei -
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 1.2 Titlu: : Crearea de reţele şi consolidarea de


parteneriate durabile în scopul elaborării
de măsuri/proiecte/programe pe domeniile
sectoriale de îmbunătăţire a situaţiei
romilor
Indicator 1
39
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Număr protocoale de parteneriat semnate 2008 2009 2010
Nr. 234 0 0
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Număr parteneriate semnate între APL, SGG


şi ANR
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul proiectului Phare 2004
timp dată):
Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Semnarea protocoalelor
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -
Tendinţa prognozată a evoluţiei -
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procentul proiectelor contractate din nr. 2008 2009 2010
total de proiecte ce pot fi finanţate % 45 0 0
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Nr. proiecte eligibile faţă de numărul minim


disponibil de proiecte în cadrul Schemei de
Grant (SG) 2006
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul evaluării selecţiei de oferte Phare
timp dată): 2006 – Noiembrie 2008
Sursa informaţiilor: Unitatea Implementare Program
Mecanismul de colectare a datelor: Rezultatul evaluării
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 155%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 3

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procentul proiectelor de succes din 2008 2009 2010
numărul total de proiecte contractate % 0 70
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 3: Procent proiecte de succes finalizate de


beneficiarii schemei de Grant Phare 2005 şi
Phare 2006

Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul proiectelor Phare 2005 şi Phare


timp dată): 2006
40
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică, OPCP


Mecanismul de colectare a datelor: Raportări narative şi financiare
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare:
Tendinţa prognozată a evoluţiei Constantă
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul politicii nr. 2 Titlu: Gestionarea eficientă a finanţării


destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor,
printr-o absorbţie crescută a fondurilor
europene şi naţionale
Rezultatul acţiunii nr. 2.1 Titlu: Absorbţia fondurilor Phare
destinate programelor de îmbunătăţire a
situaţiei minorităţii rome în cadrul
Programului Multianual
Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent al sumei totale contractate din 2008 2009 2010
suma disponibilă pentru proiectele % 49 0 0
Programului Multianual
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Valoarea totală contractată a proiectelor


aferente Liniei de finanţare din suma
disponibilă
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Noiembrie 2008
timp dată):
Sursa informaţiilor: Unitate Implementare Program, OPCP,
Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Raportări financiare
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 97,75%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent al sumei totale cheltuite din suma 2008 2009 2010
contractată pentru fiecare linie de % 91 70 0
finanţare a Programului Multianual
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Valoarea totală a plăţilor efectuate pentru


proiectele din cadrul fiecărei linii de
finanţare
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul fiecărui proiect din cadrul
timp dată): Programului Multianual
41
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Sursa informaţiilor: OPCP


Mecanismul de colectare a datelor: Raportări financiare
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 91%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul acţiunii nr. 2.2 Titlu: : Implementarea tehnică eficientă


Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procentul obiectivelor îndeplinite din 2008 2009 2010
numărul total al obiectivelor stabilite % 95 100
conform fişei de proiect
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Grad îndeplinire a obiectivelor proiectelor


Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de Anual
timp dată):
Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică, OPCP
Mecanismul de colectare a datelor: Raportări finale
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2006 (Phare 2002) Valoare: 87%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Crescătoare

Rezultatul politicii nr. 3 Titlu: Sporirea accesului la servicii


sociale prin facilitarea obţinerii de acte
de identitate/ stare civilă/ proprietate
pentru persoanele de etnie romă
Rezultatul acţiunii nr. 3.1 Titlu: Sporirea accesului la servicii
sociale pentru romi prin realizarea de acte
de identitate, stare civilă şi proprietate
Indicator

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent al numărului de acte eliberate din 2008 2009 2010
numărul estimat de persoane fără acte de 100 0 0
identitate/ stare civilă/ proprietate %
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului: Numărul de acte (de identitate, de stare


civilă, de proprietate) eliberate în cadrul
proiectului
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La finalul proiectului Phare 2005
timp dată):
Sursa informaţiilor: UIP, Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare directă
Ultimul rezultat cunoscut: An: - Valoare: -

42
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

Tendinţa prognozată a evoluţiei


(crescătoare/descrescătoare):

Rezultatul politicii nr. 4 Titlu: Îmbunătăţirea imaginii şi


percepţiei romilor
Rezultatul acţiunii nr. 4.1 Titlu: Îmbunătăţirea imaginii romilor în
mass-media, în urma implementării
campaniilor SGG

Indicator 1

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent abordări negative cu subiect 2008 2009 2010
„romi” pe perioada campaniei raportat la % 36 -
total ştiri TV cu subiect „romi”
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 1: Procent abordări negative în ştiri TV cu


subiect „romi” pe perioada campaniei
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La sfârşitul campaniei Phare 2006
timp dată):
Sursa informaţiilor: UIP, Asistenţa Tehnică, Agenţii
Monitorizare
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare mass-media
Ultimul rezultat cunoscut: An: ian 2008 Valoare: 36
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

Indicator 2

Modalitatea de calcul Indicatori de performanţă


Procent abordări negative din total ştiri în 2008 2009 2010
presa scrisă cu subiect „romi” % 24 -
Informaţii despre indicator

Titlul indicatorului 2: Procent abordări negative cu subiect


„romi” din presa scrisă pe perioada
campaniei
Frecvenţa măsurării (într-o perioadă de La sfârşitul campaniei Phare 2006
timp dată):
Sursa informaţiilor: Asistenţa Tehnică
Mecanismul de colectare a datelor: Monitorizare mass-media
Ultimul rezultat cunoscut: An: ian 2008 Valoare: 24%
Tendinţa prognozată a evoluţiei Descrescătoare
(crescătoare/descrescătoare):

43
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

D. NOILE INIŢIATIVE DE FINANŢARE

La momentul de faţă nu este cazul.

E. MECANISMELE DE IMPLEMENTARE ŞI PRINCIPALELE SARCINI

Pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităţilor ce îi revin, UIP:

a) coordonează activităţile prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a
programelor;

b) asigură managementul tehnic al proiectelor şi contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de


Fondul Naţional conform acordurilor de finanţare;

c) raportează către Ministerul Integrării Europene datele şi informatiile solicitate în calitate de coordonator
naţional al asistenţei şi pentru asigurarea funcţionării Sistemului informatic unic de monitorizare şi
evaluare a programelor de asistenţă financiară, precum si către Fondul Naţional, agenţiile de implementare
şi Comisia Europeană a documentelor prevăzute de procedurile PHARE.

F. FINANŢAREA PROGRAMULUI (cod 565)

-mii lei-
Sursa de finanţare Execuţie Aprobat Propunere Estimare pe termen lung
2008 2009 2010
2011 2012 2013
1. Buget de stat 1.865 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
Total cheltuieli 1.865 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
Capitolul...51.01. 1.865 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
Titlul...510110 1.673 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Titlu... 510120 182 500 500 500 500 500
Titlu... 510171 10 50 50 50 50 50
Capitolul...67.01. 0 0 0 0 0 0
Titlu....670155 0 0 0 0 0 0
2. Fonduri
nerambursabile 0 50.868 4.901 0 0 0
Total cheltuieli 0 50.868 4.901 0 0 0
Capitolul..67.08. 0 50.868 4.901 0 0 0
Titlul..670855 0 50.868 4.901 0 0 0
Total program 1.865 53.418 7.451 2.550 2.550 2.550

44
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

3. Program bugetar „Păstrarea, afirmarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii etnice,


culturale, religioase şi lingvistice a minorităţilor naţionale din Româniai”

Cod program 564

Acest program se înscrie în cea de a doua direcţie de acţiune prezentată în Componenta de Management a
Planului Strategic al SGG: Coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice,
raportării şi evaluării asistenţei financiare nerambursabile comunitare alocate sectorului
„Minorităţi-romi” şi promovarea diversităţii etnice şi a dialogului intercultural, fiind implementat
prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

A. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în
subordinea Primului-ministru si în coordonarea Secretarului General al Guvernului, atribuţiile sale fiind
legate de punerea în aplicare a politicii în domeniul relaţiilor interetnice.

Principalele direcţii de activitate sunt:


- Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice prin politici
afirmative;
- Aducerea la suprafaţă a valorilor diversităţii culturale;
- Încurajarea dialogului interetnic.

În vederea îndeplinirii prevederilor de mai sus, în anii 2005 – 2008 au fost sprijinite activităţi pe bază de
proiecte (peste 384 proiecte interetnice), care au urmărit cunoaşterea valorilor specifice patrimoniului
cultural al minorităţilor naţionale, promovarea diversităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a
României şi consolidarea bunelor relaţii interetnice.

În anul 2008 bugetul total alocat DRI a fost de 69.700 mii lei, din care: 65.700 mii lei au reprezentat
fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 4.000 mii lei au reprezentat
fondurile alocate DRI pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a
intoleranţei. Din aceste fonduri s-au realizat peste 43 proiecte şi activităţi ale DRI şi s-au acordat finanţări
nerambursabile unui număr de circa 77 proiecte iniţiate de diferite ONG-uri, conform Legii 350/2005.

Pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional, DRI şi Ministerul Afacerilor Externe au elaborat
proiectul legii de ratificare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, instrument juridic al
Consiliului Europei, semnat de România în 1995 şi adoptat prin Legea nr. 282/2007. Conform acesteia, se
oferă protecţie generală unui număr de zece limbi minoritare folosite pe teritoriul României
(albaneză, armeană, greacă, italiană, idiş, macedoneană, poloneză, romani, ruteană, tătară) în domeniile
reglementate de Partea a III-a din Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare (învăţământ,
justiţie, autorităţi administrative şi servicii publice, mijloace de comunicare, activităţi şi facilităţi culturale,
viaţă economică şi socială, schimburi trasnfrontaliere), iar pentru alte zece limbi protecţie specială
(bulgară, cehă, croată, germană, maghiară, rusă, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană).

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a contribuit la elaborarea Rapoartelor de monitorizare a aplicării


de către România a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, precum şi a Cartei
europene a limbilor regionale sau minoritare a Consiliului Europei. Ambele rapoarte de monitorizare (al
treilea pe Convenţia-cadru şi primul pe Carta limbilor) se află în acest moment în lucru, urmând să fie
45
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

trimise Consiliului Europei în cursul anului 2009. În vederea elaborării acestor două rapoarte, D.R.I. are o
strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi desfaşoară consultări extinse cu reprezentanţii
organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, precum şi cu reprezentanţi ai
autorităţilor centrale şi locale.

De asemenea, în anul 2008, D.R.I. a participat la elaborarea Raportului naţional de evaluare a situaţiei
drepturilor omului în România, care a fost susţinut de membrii delegaţiei române în cadrul Consiliului
Drepturilor Omului al O.N.U. în mai 2008, la Geneva.

În scopul diseminării informaţiilor despre Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare au fost
realizate broşuri informative în limba engleză şi maghiară şi au fost organizate o serie de mese rotunde şi
seminarii: “Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Implementare şi monitorizare în
România”, “Carta europeană a limbilor - suport al multilingvismului şi dialogului intercultural în
România” etc.
In 2005 D.R.I. a elaborat proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România şi l-a
supus dezbaterilor publice şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului. In prezent proiectul se află încă
în dezbaterea comisiilor de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor.

D.R.I. a iniţiat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Institutului


pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (H.G. 893/2007), înfiinţarea căruia a fost
reglementată prin Legea nr. 396/2001.

In perioada 2005-2008 au avut loc reuniuni anuale între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale, care s-au concretizat prin
semnarea în 14 noiembrie 2007 a “Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Ungare în vederea sprijinirii cercetării în domeniul minorităţilor naţionale”. Ca obiective principale
au fosrt prevăzute:
- Monitorizarea modului în care au loc conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice,
culturale şi religioase a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
- Analizarea situaţiei minorităţilor naţionale în raport cu populaţia majoritară;
- Realizarea unor studii asupra politicilor practicate de ambele state în domeniul protecţiei
minorităţilor naţionale, precum şi a componentei politice, sociale şi culturale a acestora;
- Dezvoltarea politicilor adaptate necesităţilor minorităţilor naţionale;
- Colaborarea în vederea păstrării şi cunoaşterii reciproce de către ambele state a moştenirii lor
culturale.

În domeniul drepturilor omului / drepturilor minorităţilor naţionale au fost dezvoltate relaţiile de


cooperare cu organismele europene şi internaţionale, unul din principalii parteneri fiind Comisia
Europeană. Astfel, în cadrul Programului comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001 –
2006), DRI a organizat proiectele Săptămâna diversităţii în România (2005), Caravana diversităţii
(2006), Şcoala de vară – Ia atitudine, opreşte discriminarea (2007).

Pe durata preşedenţiei Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei (15 noiembrie 2005 - 15 mai
2006), România a organizat conferinţa internaţională “Participarea minorităţilor naţionale la viaţa
publică: rolul organismelor consultative”, precum şi evenimentul de lansare în România a Campaniei
europene de tineret pentru diversitate, drepturile omului şi participare Toţi diferiţi, toţi egali.

46
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

D.R.I. s-a mai implicat şi în următoarele campanii desfăşurate sub egida unor instituţii europene: - 2007 –
Anul şanselor egale pentru toţi, organizând în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse
între Femei şi Bărbaţi (ANES) festivalul “Ziua diversităţii etnice”.

2008 - Anul european al Dialogului Intercultural (AEDI), în cadrul căruia a participat la grupul de lucru
naţional şi a fost menţionat în Raportul întocmit de organismul coordonator al campaniei AEDI în
România (Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene) ca fiind instituţia care a
contribuit cu numărul cel mai mare de programe la această campanie

Standul dialogului intercultural, Reflectăm diversitatea – mass media şi abordarea dialogului


intercultural, Ziua dialogului intercultural, Caravana dialogului intercultural, Educaţia interculturală şi
cetăţenia democratică în şcoli, Ziua europeană a limbilor, Cunoaşte-i pe romi înainte să îi judeci!).

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI BUGETAR

Obiectivele prioritare sunt cele privind :

- Promovarea diversităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a României prin orientarea


activităţii departamentului spre programe interetnice de impact, implicit sensibilizarea majorităţii
româneşti la fenomenul diversităţii.

- Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale prin promovarea


unei legi privind statutul minorităţilor naţionale din România.

- Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi a aportului minorităţilor naţionale la


dezvoltarea societăţii româneşti., prin contactul permanent şi conlucrarea cu minorităţile naţionale din
România în toate problemele care le privesc.

- Monitorizarea legislaţiei prin urmărirea mai atentă a modului în care sunt aplicate în practică
reglementările referitoare la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, cuprinse în legislaţia
existentă, precum şi o mai bună colaborare cu instituţiile publice şi cu administraţia publică locală.

C. REZULTATELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA AI PROGRAMULUI BUGETAR

Rezultatul politicii Indicatori8


1.Mai buna cunoaştere a Rezultatul actiunii - numărul de programe
diversităţii etnice, - Promovarea unor proiecte şi iniţiate, organizate şi
culturale, lingvistice şi programe interetnice şi de finanţate de DRI
religioase, în rândul combatere a intoleranţei - numărul contractelor
populaţiei majoritare, - Sprijinirea proiectelor şi de finaţare din
precum şi întărirea programelor interetnice fonduri
colaborării dintre iniţiate de diferite structuri nerambursabile,
minorităţi şi populaţia - Mediatizarea activităţilor încheiate
majoritară. mai importante pentru a -
creşte vizibilitatea - gradul de mediatizare
activităţilor realizate de DRI a activităţilor

8
Valorile indicatorilor pentru perioada 2008 – 2010 vor fi prezentate la prima actualizare a PSI
47
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

realizate
- dinamica alocaţiilor
bugetare acordate
organizaţiilor
minorităţilor
2. Sprijinirea naţionale
organizaţiilor cetăţenilor - Întărirea capacităţii de - gradul de acoperire
aparţinând minorităţilor acţiune a organizaţiilor teritorială prin sedii şi
naţionale member ale Consiliului filiale ale
Minorităţilor Naţionale organizaţiiilor
minorităţilor
naţionale
- numărul şi tirajul
- Valorificare patrimoniului publicaţiilor realizate
etno-cultural al organizaţiilor
prin susţinerea financiară a
activităţilor acestora

- Întărirea parteneriatelor cu
autorităţile centrale şi locale
- numărul de vizite în
3. Cunoaşterea realităţii comunităţi
existente în toate zonele - dinamica
Interetnice din România parteneriatelor dintre
organizaţii şi
autorităţile centrale şi
- definirea şi clarificare locale
statutului legal al
minorităţilor naţionale din
4. Continuare România
demersurilor de adoptare - consolidarea statutului - intervalul de timp până la
a Legii privind statutul democratic al minorităţilor adoptarea Legii privind
minorităţilor naţionale naţionale din România statutul minorităţilor
naţionale

D. NOILE INITIATIVE DE FINANTARE

Nu este cazul.

48
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

E. MECANISMELE DE IMPLEMENTARE SI PRINCIPALELE SARCINI

Implementarea politicilor din domeniul minorităţilor naţionale este realizată de Departamentul pentru
Relaţii Interetnice.

Potrivit prevederilor hotărârilor Guvernului, anuale, prin care sunt alocate fonduri bugetare destinate
sprijinirii domeniului minorităţilor naţionale, responsabilitatea implementării politicilor finaţate prin
programul bugetar revine, după cum urmează:

- DRI răspunde privind utilizarea şi justificarea sumelor destinate finanţării acţiunilor,


programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei;

- DRI monitorizează utilizarea sumelor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor


naţionale, pe destinaţiile legale;

- Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale răspund pentru utilizarea şi


justificarea sumelor alocate acestora

Principalele sarcini, activităţi şi proiecte ce urmează a fi implementate sunt următoarele:

- cunoaşetrea şi aplicarea Cartei Europene a Limbilor regionale sau Minoritare;


- monitorizarea aplicării Cartei în România;
- aplicare şi monitorizarea Convenţiei - cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale;
- participarea la campanii europene pe tema nediscriminării şi promovării dialogului
intercultural;
- sprijinirea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale pentru promovarea diversităţii etno-
culturale;
- acordarea sprijinului şi asistenţei financiare organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, membre ale CMN;
- acordare de finanţări din fonduri nerambursabile pentru programe, proiecte interetnice şi de
combatere a intoleranţei;
- colaborarea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în îndepliniriea atributiilor
proprii ale DRI, în conditiile legii;
- stabilirea şi menţinerea legăturilor cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate,
precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor
naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice;
- menţinerea legăturilor permanente şi colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale,
prin reprezentanţi cu competenţe teritoriale, în vederea identificării problemelor specifice şi
soluţionării acestora;
- sprijinirea cercetărilor ştiinţifice în domeniul relaţiilor interetnice, prin menţinerea de contacte
şi colaborarea cu organizaţii, instituţii şi personalităţi din domeniu.
- elaborarea şi avizarea unor proiecte de acte normative care au incidenţî asupra drepturilor şi
îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
- asigurarea mediatizării şi transparenţei activităţilor desfăşurate de DRI.

49
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PLANUL STRATEGIC INTEGRAT PENTRU PERIOADA 2010-2013

F. FINANŢAREA PROGRAMULUI (cod 564)


- mii lei-
Sursa de finanţare Execuţie Aprobat 2009 Propunere Estimare pe termen lung
2008 acutualizat 2010 2011 2012 2013
OUG 34/2009
1. Buget de stat 73 631 70 893 77 982 85 781 94 359 103 794
Total cheltuieli.... 73 631 70 893 77 982 85 781 94 359 103 794
Capitol ..51.01 3 376 4 100 4 510 4 961 5 457 6 003
Titlul.....510110 2 037 2 500 2 750 3 025 3 328 3 660
Titlul.....510120 1 309 1 500 1 650 1 815 1 997 2 196
Titlul......510171 30 100 110 121 133 146
Capitolul...67.01 70 255 66 793 73 472 80 820 88 901 97 792
Titlul ......670159 70 255 66 793 73 472 80 820 88 901 97 792
Total program 73 631 70 893 77 982 85 781 94 359 103 794

VIII. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea rezultatelor implementării planului strategic vor fi realizate de către
Direcţia Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin echipa de planificare
strategică, aceasta urmând să prezinte stadiul implementării Grupului de management şi conducătorului
instituţiei.

Pentru monitorizarea rezultatelor se vor utiliza indicatori de performanţă şi se va avea în vedere măsura în
care au fost îndeplinite priorităţile SGG, modul şi procentul în care direcţiile de activitate sunt cuprinse în
bugetul instituţiei etc. (ex. procentul de alocări bugetare pe baza programelor identificate în planurile
strategice ale instituţiei, procentul recomandărilor formulate de echipa de planificare şi incluse în
instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice privind elaborarea bugetului pe 2009, numărul de întâlniri ale
consiliilor interministeriale permanente şi număr decizii în cadrul consiliilor etc.)

Pana la sfârşitul fiecărui an, dacă este cazul, planul strategic va fi revizuit şi actualizat, în concordanţă cu
realităţile existente la momentul respectiv.

50