Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA nr.

3 la metodologie
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Școala Națională de Studii Politice și Administrative
1.2 Facultatea / Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
1.3 Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale
1.4 Domeniul de studii Științe Politice
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii/Calificarea Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Etica în relaţiile internaţionale
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40
Tutoriat 4
Pregătire examinări 30
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 144
3.9 Total ore pe semestru 200
3. 10 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 

4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Prezenţă minim 50 %
cursului
5.2. de desfășurare a  Prezenţă minim 50 %
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate

 Prezentarea conceptelor şi temelor centrale privind dimensiunea etică a relațiilor internaționale;


 Prezentarea dezbaterilor contemporane cu privire la dimensiunea etică a relațiilor internaționale;
Competenţe profesionale

 Analizarea rolului valorilor actorilor și a eticii în diferite contexte ale relațiilor internaționale;
 Explicarea raportului dintre istorie şi etică în Europa de Est;
 Interpretarea modului de aplicare a principiului dreptăţii în relaţii internaţionale;
 Analizarea unor coduri etice;
 Analizarea dimensiunii etice a unor aspecte concrete ale vieții economice și sociale, precum criza
financiară, sărăcia şi foametea, migrația, războiul, terorismul, tortura;
 Utilizarea în analiză a mai multor aplicaţii etice şi a principalelor curente etice;
 Analizarea rasismului și imigrației din perspectiva dimensiunii de gen în context francez ;
 Aplicarea conceptelor specifice dimensiunii etice la contexte specifice româneşti.

 Utilizarea unor modalităţi logice şi riguroase de analiză conceptuală şi cercetare;


transversale
Competenţe

 Întărirea capacităţilor de lucru în grup, comunicare cu alte grupuri în cadrul dezbaterilor organizate;
 Dezvoltarea spiritului critico-constructiv în analizarea dezbaterilor contemporane;
 Deprinderea unui stil de comunicare clar şi concis în cadrul prezentării propriilor poziţii;
 Disponibilitatea pentru analizarea şi interpretarea valorilor şi semnificaţiilor unor evenimente, situaţii
sau comportamente.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul „Etica în Relaţiile Internaţionale” îşi propune să familiarizeze studenţii
cu temele centrale în dezbaterile actuale cu privire la dimensiunea etică a
relaţiilor internaţionale şi să le furnizeze intstrumentele necesare pentru
analizarea acestor dezbateri.
7.2 Obiectivele specifice  cunoaşterea de către studenţi a conceptelor şi temelor centrale din
dezbaterile şi cercetările cu privire la dimensiunea etică a relaţiilor
internaţionale;
 analizarea de către studenţi a dezbaterilor centrale actuale;
 analizarea contextelor internaţionale şi româneşti cu privire la aplicaţii
ale temelor etice în cazul unor evenimente contemporane;
 întărirea capacităţilor de lucru în grup și comunicare cu alte grupuri.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Curs introductiv. Prezentare generală – etica şi aplicaţiile ei în Prelegere


politică
2. Cadre teoretice: etică şi deontologie Prelegere
3. Dreptatea în relaţiile internaţionale Prelegere
4. Etică şi istorie în Europa de Est Prelegere
5. Criza financiară Prelegere
6. Sărăcia şi foametea Prelegere
7. Etici ecologiste Prelegere
8. Străinii şi imigraţia – cadre teoretice Prelegere
9. Rasismul şi toleranţa Prelegere
10. Gen şi dreptate internaţională Prelegere

11. Războiul Prelegere


12. Terorismul Prelegere

13. Temă la alegerea masteranzilor Prelegere

14. Atelier de lucru proiect final Atelier de lucru


Bibliografie
1. Codul etic al SNSPA (http://www.politice.ro/proiecte/eticauniv.pdf)
2. Coady, C. A. J., Politica şi problema mâinilor murdare, , în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică,
Polirom, Iaşi, Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
3. John Rawls, The Law of Peoples
4. Tony Judt „Problema Raului” in Europa postbelica
5. Thomas Friedman, Why How Matters, New York Times, Oct. 14, 2008,
http://www.nytimes.com/2008/10/15/opinion/15friedman.html?_r=1&th&emc=th
6. Amartya Sen Capitalism Beyond the Crisis, New York Review of Books
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/mar/26/capitalism-beyond-the-crisis/
7. Dower, Nieger, Sãrãcia . o problemã globalã, în , în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi,
Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
8. Singer, Peter, Famine, Rich and Poor in Practical Ethics Brooks, 2008
9. Elliot, Robert, Etica ecologicã, în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi, Trad. Coord. de
Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
10. Sartori, Giovani (2007), Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism. Eseu despre societatea
multietnică, Humanitas, Bucureşti
11. Pevnik, Ryan, Philip Cafaro, Mathias Risse: An Exchange: The Morality of Immigration, Ethics &
International Affairs 22, no. 1, 8 Oct. 2008
12. Appiah, Kwame Anthony (2006), Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, W.W. Norton &
Company, New York
13. Bobbio, Norberto, (2000), In Praise of Meekness. Essays on Ethics and Politics, Polity Press, Cambridge, First
publishedin Italian, Milano, 1998, Trad. Teresa Chataway, Cap: Racism Today
14. Susan Moller Okin: Is Multiculturalism bad for Women?, 2008
15. Scott, Joan Wallach (2007), The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton Cap. 5, Sexuality
16. UN Millenium Goal III http://www.undp.org/mdg/goal3.shtml
17. Morgan, Robin Sisterhood is global,
http://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/sisterhood.htm
18. McMahan, Jeff, Război şi pace, în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi, Trad. Coord. de
Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
19. Nagel, Thomas (2004), Veşnice întrebări, Editura BIC ALL, Trd. Germina Chiroiu (1979 prima apariţie,
Cambridge University Press), Cap. Război şi masacru
20. Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars, Partea a II-a, Basic Books, 1977
21. Ignatieff, Michael (2004), The Lesser Evil. Political Ethics in the Age of Terror, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey
22. Saul Similansky, Terrorism, Justification and Illusion, in Brooks, 2008
23. Mark R. Amstutz, International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, Rowman & Littlefield
Publishers; Fourth Edition edition, 2013
24. Corneliu Bjola and Markus Kornprobst, Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics,
Routledge, 2013

Bibliografie opțională
1. Gardiner, Stephen The Real Tragedy of the Commons, în Philosophy and Public Affairs , Vol. 30, No. 4
(Autumn, 2001), pp. 387-416
2. Gardner, Stephen. (2006) A Perfect Moral Storm: Climate Change, Intergenerational Ethics and the Problem
of Moral Corruption. Environmental Values 15:3, 397-413 http://www.ntva.no/seminarer/manus/ethics-climate.pdf
Online publication date: 1-Sep-2006.
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Curs introductiv. Prezentare generală – etica şi aplicaţiile ei în aplicaţii ale temelor etice în cazul
politică unor evenimente contemporane
2. Cadre teoretice: etică şi deontologie aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
3. Dreptatea în relaţiile internaţionale aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
4. Etică şi istorie în Europa de Est aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
5. Criza financiară aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
6. Sărăcia şi foametea aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
7. Etici ecologiste aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
8. Străinii şi imigraţia – cadre teoretice aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
9. Rasismul şi toleranţa aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
10. Gen şi dreptate internaţională aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
11. Războiul aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
12. Terorismul aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
13. Temă la alegerea masteranzilor aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
14. Atelier de lucru proiect final aplicaţii ale temelor etice în cazul
unor evenimente contemporane
Bibliografie
1. Tony Judt „Problema Raului” in Europa postbelica
2. Thomas Friedman, Why How Matters, New York Times, Oct. 14, 2008,
http://www.nytimes.com/2008/10/15/opinion/15friedman.html?_r=1&th&emc=th
3. Amartya Sen Capitalism Beyond the Crisis, New York Review of Books
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/mar/26/capitalism-beyond-the-crisis/
4. Dower, Nieger, Sãrãcia . o problemã globalã, în , în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi,
Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
5. Singer, Peter, Famine, Rich and Poor în Practical Ethics, Brooks, 2008
6. Elliot, Robert, Etica ecologicã, în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi, Trad. Coord. de
Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
7. Sartori, Giovani (2007), Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism. Eseu despre societatea
multietnică, Humanitas, Bucureşti
8. Pevnik, Ryan, Philip Cafaro, Mathias Risse: An Exchange: The Morality of Immigration, Ethics &
International Affairs 22, no. 1, 8 Oct. 2008
9. Appiah, Kwame Anthony (2006), Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, W.W. Norton &
Company, New York.
10. Bobbio, Norberto, (2000), In Praise of Meekness. Essays on Ethics and Politics, Polity Press, Cambridge, First
publishedin Italian, Milano, 1998, Trad. Teresa Chataway, Cap: Racism Today.
11. Susan Moller Okin: Is Multiculturalism bad for Women?, In Brooks, 2008
12. Scott, Joan Wallach (2007), The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton, Cap. 5, Sexuality
13. UN Millenium Goal III http://www.undp.org/mdg/goal3.shtml
14. Morgan, Robin Sisterhood is global,
http://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/sisterhood.htm
15. McMahan, Jeff, Război şi pace, în Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de Etică, Polirom, Iaşi, Trad. Coord. de
Vasile Boari, First Published. Blackwell, 1991
16. Nagel, Thomas (2004), Veşnice întrebări, Editura BIC ALL, Trd. Germina Chiroiu (1979 prima apariţie,
Cambridge University Press), Cap. Război şi masacru.
17. Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars, Partea a II-a, Basic Books, 1977;
18. Ignatieff, Michael (2004), The Lesser Evil. Political Ethics in the Age of Terror, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey.
19. Saul Similansky, Terrorism, Justification and Illusion, in Brooks, 2008.
20. Mark R. Amstutz, International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics, Rowman & Littlefield
Publishers; Fourth Edition edition, 2013
21. Corneliu Bjola and Markus Kornprobst, Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics,
Routledge, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor


profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este adaptat la contextul internațional și la cel românesc şi la nevoile de dezvoltare a
domeniului. Astfel, prin utilizarea, în cadrul activităților, a unor resurse de studiu de actualitate, se urmărește
sprijinirea unui parcurs ulterior al studenților relevant în raport cu piața muncii.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
răspunsurile la examen/ examen final 50%
10.4 Curs
colocviu (evaluarea finală)
participare activă prezentare în cadrul seminarului 25
10.5 Seminar/laborator
participarea la dezbateri 25
10.6 Standard minim de performanţă
Condiţii minime pentru obţinerea notei 5:
 Prezenţa minimă de 50% la activităţile de curs şi seminar
 Obţinerea unui punctaj de 5 pentru examenul final;
 Parcurgerea a cel puţin trei lucrări din bibliografia recomandată.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în departament Semnătură director departament

....................... .............................................