Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS”

Adresa: str. Cosminului 40, Timișoara, Cod poștal: 300 720


Tel.: 0256.489 700, Fax: 0256. 464 925
E-mail: office@liceul-iris.ro
Web: www.liceul-iris.ro
NR.168 din 23/01/2020

ORGANIZEAZĂ

SIMPOZION NAŢIONAL
„FAMILIA - PORTRETUL SOCIETĂŢII”
EDIȚIA a IV –a

27 MARTIE 2020
TIMIȘOARA

Cuprins în CAEJ 2019/2020, poziția 26

Motto: “Familia este molecula societății umane.”


David Boia
ARGUMENT

Simpozionul Național “Familia-portretul societății” reprezintă o oportunitate de a reflecta asupra


felului în care familiile, relațiile de colaborare părinte – copil – școală sunt afectate de schimbările sociale și
economice – și asupra a ce putem face noi pentru a consolida familiile, cât și asupra rolului pe care îl are
familia în educația copilului.
Activitățile derulate în cadrul simpozionul național “Familia-portretul societății” reprezintă un punct
de pornire pentru educația economică aplicată și le da factorilor implicați posibilitatea interacțiunii cu
comunitatea, determinând competențe și atitudini pozitive esențiale pentru viața personală și profesională,
aduce părinții mai aproape de școală și școala mai aproape de comunitate.
Simpozionul Național “Familia-portretul societății” își propune implicarea activă a elevilor,
părinților și a cadrelor didactice în viața socială a comunității și promovează acțiunea civică democratică.

SCOPUL SIMPOZIONULUI
Promovarea schimbului de experiență în vederea dobândirii unei imagini în ceea ce privește formarea
și educarea copiilor în școală și familie, colaborarea școală – familie, promovarea dialogului, a comunicării
și colaborării între cadrele didactice din unități școlare diferite.

OBIECTIVE

o sensibilizarea cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia


în societatea contemporană; dar și o buna ocazie de a celebra uniunea dintre soț, soție și copii;
o stabilirea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ, culturale și societățile private
din Timișoara precum și schimbarea mentalității față de copiii cu CES;
o descoperirea şi dezvoltarea calităţilor morale;
o descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevii;
o dezvoltarea gândirii și capacităţii creatoare, a simţului estetic al elevilor;
o valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei democratice și
artistico-plastice.

REGULAMENT DE ORGANIZARE/PARTICIPARE:
1. REGULAMENT SIMPOZION NAȚIONAL (pentru profesori) : Comunicări
științifice (eseuri, prezentări Power Point, lucrări științifice) având următoarele secțiuni;
Secțiunea I. Familia românească tradițională/tendințe actuale

Secțiunea II. Valori și atitudini privind familia

Secțiunea III. Familia prima noastră școală


Înscrierea participanților
 se face prin completarea link-ului https://forms.gle/5wbQe2JDFQk1c6J19 în
perioada 02.03-23.03.2020
Trimiterea lucrărilor
 lucrarea și declarația(Anexa 1) pentru participanții la SIMPOZION va fi transmisă on-
line pe adresa de e-mail simpozion2020familia@gmail.com până în data de
23.03.2020
Redactarea lucrărilor
 Lucrarea va fi redactată pe formatul A4, la un rând, cu margini de 20 mm (text aliniat
„justified”), obligatoriu cu caractere românești (DIACRITICE), font: „Times New Roman”
de 12.
 Titlul va fi scris cu majuscule(Times New Roman,14, bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, aliniat dreapta se va scrie numele autorului, unitatea școlară/ județul;
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman);
 obligatoriu bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordinea alfabetică, astfel:
nume, prenume autor, anul, titlul, editura;
 este necesar să folosiți semnele diacritice corespunzătoare limbii române! (lucrările care
nu corespund nu vor fi publicate)
 o lucrare la comunicări științifice poate avea un singur autor;
 vor intra în concurs doar materialele care respectă condițiile de realizare a lucrărilor;
 lucrarea trebuie să conțină minim 2 pagini și va fi transmisă în format electronic prin e-mail,
în fișier cu următoarea denumire: numele autorului_titlul lucrării.
Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu respectă întocmai cerințele de redactare, cele care sunt
transmise în afara calendarului de înscriere, organizatorii nu au obligația de a notifica participanții dacă nu
sunt respectate cerințele de redactare a lucrărilor.
Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra originalității, faptul că nu a mai fost publicată în
altă parte, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menționată în lucrare, declarație pe propria
răspundere (anexa 1).
Un exemplar de acord de parteneriat(Anexa 2) semnat și ștampilat se trimite scanat pe adresa de
mail simpozion2020familia@gmail.com, până în data de 23.03.2020.

• Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal.
2. REGULAMENT CONCURS (pentru elevi): Concurs Național ,,Familia
mea” cu lucrări realizate de elevi, având următoarele secțiuni:
Secțiunea I. Creații literare (poezie, compuneri, eseuri)

Secțiunea II. Creații artistice (desen, pictură, colaj)

Secțiunea III. Postere, fotografii .

Creațiile literare pot fi scrise și în alfabetul Braille.

Înscrierea participanţilor
- se face prin completarea formularului de înscriere, accesând link-ul:

https://forms.gle/AAfRNjvRVmVknNqm7
Trimiterea lucrărilor
- trimiterea lucrǎrilor și a fișei de înscriere se va face prin poştǎ, în perioada 02.03-23.03.2020, pe
urmǎtoarea adresǎ:
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS
STR. COSMINULUI NR.40
TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ
Cu mențiunea – pentru Simpozion ,,Familia – portretul societății ”2020

- Termenul limită de trimitere a acordului de parteneriat și a lucrărilor este 23.03.2020;


Redactarea lucrărilor
• Creațiile literare pot fi în format scris sau tehnoredactat respectând tematica concursului
• Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, respectând
tematica concursului.
• Fiecare cadru didactic poate coordona un număr de maxim 2 lucrări, la o singură secţiune
sau categorie de vârstă.
• O lucrare poate avea un singur autor;
• Lucrarea trebuie să fie astfel realizată încât să evidenţieze cât mai bine tematica concursului;
• Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.
• Pe verso lucrărilor, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, nume
le şi prenumele cadrului didactic îndrumǎtor, e-mail cadru didactic.(anexa 3)

• Odată cu lucrările, în plic va fi trimis și Acordul de parteneriat (Anexa4) , avizat de


conducerea unităţii (se trimite un singur exemplar, iar unul se păstrează de către cadrul didactic
participant)
• Nu se percepe taxă de participare
• Lucrǎrile înscrise în concurs nu se restituie.
• Nu se admit contestaţii.
• Se vor acorda diplome, în format electronic, pentru premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare
secţiune și ciclu de învățământ. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanţi.
Diplomele vor fi însoţite de tabelul cu premiile acordate, pentru fiecare secţiune și ciclu de
învățământ
• Diplomele şi tabelul cu premiile acordate vor fi trimise fiecărui cadru didactic participant pe adresa
de e-mail indicată în formularul de înscriere.
• Nu trimiteți plicuri autoadresate, nici o diplomă nu va fi trimisă prin poștă.
• Participanții care nu respectă toate etapele înscrierii, vor fi descalificați (inscrierea online,
trimiterea lucrărilor și a fișei de înscriere în perioada stabili tă).
• Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail: simpozion2020familia@gmail.com
• PERSOANA DE CONTACT:
Prof. Dorin Brăileanu-telefon 0721334849
Prof. Teodora Anghel 0724398991
• Comisia de evaluare a lucărilor elevilor participant la concurs este hotărâtă de către coordonator și
organizatori proiectului. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia
artistică.

GRAFICUL DE DESFĂȘURAREA AL SIMPOZIONULUI NAȚIONAL


,,Familia Portretul Societății” ȘI CONCURSUL NAȚIONAL ,,Familia Mea”

- 02.03-23.03.2020 Inscrierea și primirea lucrărilor

- 27.03.2020 Desfășurarea simpozionului și jurizarea lucrărilor de către organizatorii și partenerii


concursului.
 12.00 -12.45 – Deschiderea lucrărilor simpozionului
 12.45 – 13.00 – Pauza de cafea
 13.00 – 14.00 - Prezentarea lucrărilor ( masă rotundă)
 14.00 – 15.30 – Evaluarea simpozionului
- - 04.05.2020-29.05.2020 trimiterea diplomelor de participare și a revistei
cu ISSN pentru Secțiunea I în format electronic, precum și a diplomelor
în format electronic, adeverințelor pentru participanții la Secțiunea II

Se vor acorda adeverințe, diplome de participare și revista în format electronic cu ISSN


Anexa 1.

DECLARAȚIE

NUMELE ȘI PRENUMELE:______________________________________________________

• ADRESA:
_______________________________________________________________________________

• TELEFON:
________________________________________________________________________________

• UNITATEA ȘCOLARĂ:
________________________________________________________________________________

• LOCALITATEA:
________________________________________________________________________________

• JUDEȚUL:
________________________________________________________________________________

• FUNCȚIA DIDACTICĂ:
________________________________________________________________________________

• TITLUL LUCRĂRII:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA CU CARE VOI


PARTICIPA LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL ,, Familia - portretul societății„ ESTE
ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA EI
A FOST UTILIZATĂ DOAR BIBILOGRAFIA MENȚIONATĂ ÎN
LUCRARE/PREZENTARE.

DATA, SEMNĂTURA,

................................................ .....................................................
Anexa 3.

ETICHETĂ PENTRU LUCRĂRI

UNITATEA ŞCOLARĂ.................................................................................................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE
ELEVULUI.................................................................................................................................................

CLASA.......................................................................................................................................................

SECŢIUNEA ..............................................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII......................................................................................................................................

CADRUL DIDACTIC COORDONATOR........................................................................................................

LOCALITATEA/JUDEȚ................................................................................................................................