Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

CRUCEA în imaginaţia copiilor


Simpozion şi Concurs Naţional
ediţia a IX-a, 2020

Realizator: CLUBUL COPIILOR ROMAN

Temă Simpozion şi Concurs: ,,Troiţa, crucea ca stâlp al cerului”


Proiect înscris în CAERI 2020, poziţia 1219
Secţiunea I: Simpozion pentru cadre didactice şi elevi de gimnaziu şi liceu.
Secţiunea II: a. Concurs de lucrări plastice şi imagini foto printate, pentru copii (5-18
ani).
Organizator: CLUBUL COPIILOR ROMAN
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale.

Locul şi perioada de desfăşurare: Clubul Copiilor Roman, 22 martie 2020 (Duminica Sfintei
Cruci).

Parteneri:
1. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
2. Biserica ,,Sf. Arhangheli” Roman;
3. Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” Cuci, judeţul Neamţ;
4. Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Roman;
5. Colegiul Naţional ,,Roman-Vodă”;
6. Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman;
7. Şcoala Gimnazială comuna Bozieni, judeţul Neamţ;
8. Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
SECŢIUNEA I
SIMPOZION
Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi
copiilor din ciclul gimnazial şi liceal. Fără taxă de participare.
Tema simpozionului: ,,Troiţa, crucea ca stâlp al cerului” Tematica simpozionului
permite o vastă abordare a acestui simbol milenar. Troiţa este emblema identităţii noastre
creştine şi are o largă răspândire pe tot teritoriul ţării noastre, atât în zona rurală cât şi în zona
urbană, cu un distinct aspect zonal.

Referatele se vor încadra în următoarele cerinţe:

a. Vor avea între 2-4 pagini în format A4;


b. Vor fi scrise în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
literă 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri;

c. Titlul lucrării (cu majuscule centrat), autorul şi instituţia unde funcţionează

(aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Times New Roman Bold;

d. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie autor, titlu, editură, localitate, an;

e. Conţinutul lucrării trebuie să respecte tematica propusă în regulament, să aibă


originalitate şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

f. Imaginile folosite în lucrare trebuie să fie color.

Simpozionul se va desfăşura sub formă de participare directă şi indirectă. Pentru


participarea directă nu se asigură cazare.
Referatele se trimit la adresa: Clubul Copiilor Roman, strada Sucedava, Nr. 145,
Localitatea Roman, Judeţul Neamţ, Cod 611064, cu menţiunea: Pentru Simpozionul ,,Crucea,
în imaginaţia copiilor”. Cadrele didactice participante vor primi diplome şi adeverinţe de
participare. Relaţii suplimentare: concurs_crucea@yahoo.ro

SECŢIUNEA II
CONCURS
a. Concurs de lucrări plastice
Concursul se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-18 ani. Fără taxă participare.

Tema concursului: ,,Troiţa, crucea ca stâlp al cerului”


În regulamentul concursului din acest an, solicităm o lucrare plastică realizată într-una
din tehnicile: pictură – desen. Tema concursului ,,Troiţa, crucea ca stâlp al cerului”,
permite o vastă abordare din punct de vedere plastic al acestui simbol milenar. Troiţa este
emblema identităţii noastre creştine şi are o largă răspândire pe tot teritoriul ţării noastre, atât
în zona rurală cât şi în zona urbană, cu un distinct aspect zonal. Cadrul didactic va coordona
activitatea plastică si va selecta lucrările pentru trimiterea acestora în faza naţională a
concursului. Lucrările trebuie să fie făcute numai de copii! Juriul va aprecia ingeniozitatea
creativă specifică vârstei copilului. În acest sens solicităm cadrului didactic coordonator, doar
să dirijeze actul creativ!
Lucrarea plastică trebuie făcută pe foaie de bloc, format A4. În partea dreaptă, jos, pe
faţa lucrării, se va pune o etichetă micuţă, scrisă la calculator cu următoarele date: titlul
lucrării, numele şi prenumele concurentului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele cadrului
didactic coordonator. După jurizare, lucrările trimise în concurs vor fi expuse, apoi legate în
volume de carte. Deoarece lucrarea trimisă în concurs va reprezenta fila unui volum de carte,
rugăm cadrele didactice să selecteze pentru concurs doar lucrări plastice de bună calitate,
finalizate, îngrijit realizate (fără pete şi înscrisuri pe verso). Juriul va ţine cont şi de aspectul
îngrijit al lucrărilor.
b. Concurs imagine foto printată. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu.
Tematica se referă la imaginile foto ale Troiţelor din zona în care locuiţi. Aceste imagini
trebuie listate la imprimantă, pe hârtie xerox de bună calitate, în format A4. Nu hârtie
fotografică!
Un număr maxim de trei lucrări se trimit în concurs pe adresa: Clubul Copiilor Roman,
Strada Sucedava, nr. 145, Localitatea Roman, Judeţul Neamţ, Cod 611064, cu menţiunea:
Pentru Concursul ,,CRUCEA în imaginaţia copiilor”.
Lucrările însoţite de Fişa de înscriere (un exemplar) şi Acordul de parteneriat (2
exemplare ştampilate şi înregistrate), se trimit în concurs până pe data de 1 martie 2020.
Lucrările trimise în concurs nu se returnează, ele vor fi jurizate pe categorie de vârstă şi tehnică
de lucru. Se vor acorda diplome pentru Premiile I, II, III, Premii speciale pentru creativitate,
Menţiuni. Pentru cadrele didactice coordonatoare se oferă doar adeverinţe de participare. Se va
trimite şi un plic autoadresat timbrat corespunzător, solicitat pentru trimiterea diplomelor,
adeverinţelor de participare şi Acordului de parteneriat. Relaţii suplimentare:
concurs_crucea@yahoo.ro
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi imaginile lucrărilor pentru mediatizare în
presa scrisă şi vizuală.

Urmează Fişa de înscriere şi Acordul de parteneriat:


FIŞA DE ÎNSCRIERE

CRUCEA în imaginaţia copiilor


Simpozion şi concurs naţional, ediţia a IX-a, 2020

Tema de lucru: ,,Troiţa, crucea ca stâlp al cerului”

ORGANIZATOR

CLUBUL COPIILOR ROMAN


Numele /prenume cadru didactic/specializarea………………………………….................................

Şc./Grăd./Lic./Clubul/Palatul:………………………………………………………………………...
Adresa instituţiei şcolare: ……………………………………………………………………………..

Telefon, adresă e-mail a cadrului didactic coordonator:…………………………………………….....

Adresa unde doriţi să primiţi diplomele..................................................................................................

Participare simpozion - tema referatului………………………………………………………………

Participare concurs – Tabel copii participanţi

Nr. Numele şi prenumele Clasa/ Secţiunea Titlul lucrării


elevului/preşcolarului
crt. Grupa Pictură/Desen

1.

2.

3.
Director, Îndrumător,

Clubul Copiilor Roman Instituţia şcolară.......................................

Nr..……...din………….... Nr………. din…………………...........

ACORD DE PARTENERIAT
Proiect cuprins în C.A.E.R.I. 2020, la poziţia 1219.

1 PĂRŢILE ACORDULUI
- Clubul Copiilor Roman, strada Sucedava, nr. 145, loc. Roman, jud. Neamţ, reprezentat prin
prof. Ilie Boloca, în calitate de director şi prof. dr. Monica D. Carp, coordonatoare proiect.
- Instituţia şcolară ..............................................................., str..........................................,
nr....., localitatea ……................................., judeţul............................, reprezentată prin
director, prof. ....................................... şi prof. ............................................................... în
calitate de partener.

Au convenit la încheierea prezentului Acord de parteneriat:

2. OBIECTUL ACORDULUI: Asocierea părţilor în vederea realizării proiectului ,,CRUCEA


în imaginaţia copiilor”, Simpozion şi Concurs naţional, ediţia a IX-a, 2020.
OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR:
Obligaţiile şi responsabilităţile Clubului Copiilor şi a Cercului de Artă Decorativă:
 să mediatizeze regulamentul Simpozionului şi Concursului;
 să organizeze Simpozionul şi Concursul;
 să respecte termenul de desfăşurare a proiectului;
 să jurizeze lucrările primite în concurs;
 să expedieze diplomele, adeverinţa de participare şi acordul de parteneriat.
Obligaţiile şi responsabilităţile instituţiei şcolare partenere………………………………
 să mediatizeze regulamentul Simpozionului şi Concursului în unitatea şcolară;
 să pregătească lucrările în raport cu regulamentul Simpozionului şi Concursulu;
 să selecteze lucrările copiilor şi să le trimită în concurs;
 să respecte termenii limită de trimitere a lucrărilor;
 să evite orice situaţie generatoare de risc care poate afecta în mod negativ desfăşurarea
concursului.
3. DURATA ACORDULUI: Acordul este valabil pentru lunile februarie - mai 2020.
4. CLAUZE FINALE: Concursul naţional ,,CRUCEA în imaginaţia copiilor”, ediţia a IX-a
face parte din categoria activităţilor extraşcolare 2020 şi urmăreşte valorificarea potenţialului
creativ al fiecărui concurent.

Clubul Copiilor Roman Instituţia şcolară.....................................


Director, Director,
Prof. Ilie Boloca Prof...................................................
Coordonator proiect, Partener, prof.....................................
Prof. Dr. Monica D. Carp