Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr. 1 la Nr. 1811602
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, 14.08.2019
“Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului de conducere - comandant detașament I
la DETASAMENTUL DE POMPIERI BACĂU

Nr.
Tematică Bibliografie
crt.
Statutul cadrelor militare: Dispoziţii generale, Îndatoririle şi
drepturile cadrelor militare, Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor, Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor Legea nr. 80 din 1995 privind
militare în gradele următoare, Aprecierea, încadrarea şi Statutul cadrelor militare, cu
1.
promovarea în funcţie a cadrelor militare, Trecerea în rezervă sau modificările și completările
direct în retragere a cadrelor militare, limitele de vârstă şi stagiile ulterioare
minime în grad.
Apărarea împotriva incendiilor: Dispoziţii generale,
Legea nr. 307 din 12.07.2006
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, Exercitarea
privind apărarea împotriva
2. autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor,
incendiilor, cu modificările și
Serviciile de urgenţă voluntare şi private, Răspunderea juridică,
completările ulterioare
Dispoziţii finale
Protecţia civilă în România: Pregătirea pentru protecţia civilă, Legea nr. 481 din 08.11.2004
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, limitarea și privind protecţia civilă,
3.
înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim
Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie
ajutor calificat: Dispoziţii generale, Primul ajutor de bază şi
2006 privind reforma în
primul ajutor calificat, Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi
4. domeniul sănătăţii, cu
descarcerare (SMURD), Asistenţa de urgenţă în caz de accidente
modificările și completările
colective,
ulterioare;
calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească
Sănătatea şi securitatea în muncă: Dispoziţii generale, Domeniu
de aplicare, Obligaţiile angajatorilor, Obligaţiile lucrătorilor, Legea nr. 319/2006 - Legea
Supravegherea sănătăţii, Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi securităţii şi sănătăţii în muncă,
5. raportarea evenimentelor, Grupuri sensibile la riscuri, Infracţiuni, cu modificările și completările
Contravenţii, Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în ulterioare, cu modificările și
domeniu, Dispoziţii finale. completările ulterioare;

Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi O.I.G. al IGSU nr. 1144/I.G.


conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă din 29.09.2008 pentru
profesioniste: Destinaţia şi misiunile unităţilor şi subunităţilor de aprobarea normelor tehnice de
intervenţie. Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de aplicare a Ordinului ministrului
intervenţie ale unităţilor şi subunităţilor de intervenţie. Pregătirea administraţiei şi internelor nr.
intervenţiei în situaţii de urgenţă. Organizarea intervenţiei în 1134 din 13.01.2006 pentru
6.
situaţii de urgenţă. Desfăşurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă. aprobarea Regulamentului
Întrebuinţarea şi conducerea forţelor şi mijloacelor pentru privind planificarea, pregătirea,
intervenţie. Raportarea şi analiza intervenţiilor. organizarea, desfăşurarea şi
conducerea acţiunilor de
intervenţie ale serviciilor de
urgenţă profesioniste.
NESECRET 1 din 4
Nr.
Tematică Bibliografie
crt.
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă: OUG nr. 21 din 15.04.2004
Dispoziţii generale; Organizarea Sistemului Naţional; Atribuţiile privind Sistemul Naţional de
7. componentelor Sistemului Naţional. Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare
OUG nr. 1 din 29.01.2014
privind unele măsuri în
domeniul managementului
Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale situaţiilor de urgenţă, precum şi
8.
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr. 21/2004
privind SNMSU, cu modificările
și completările ulterioare;
HG nr. 1490 din 09.09.2004
Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru pentru aprobarea Regulamentului
Situaţii de Urgenţă: Dispoziţii generale, Atribuţii, Organizare şi de organizare şi funcţionare şi a
9. funcţionare, Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru organigramei Inspectoratului
îndeplinirea atribuţiilor specifice, Asigurarea materială, Dispoziţii General pentru Situaţii de
finale Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
HG nr. 1492 din 09.09.2004
Serviciile de urgenţă profesioniste: dispoziţii generale; principii privind principiile de organizare,
de organizare şi funcţionare; atribuţii; personalul inspectoratelor funcţionare şi atribuţiile
10.
pentru situaţii de urgenţă şi atribuţiile acestuia. serviciilor de urgenţă
profesioniste, cu modificările și
completările ulterioare;
Managementul tipurilor de risc: Dispoziţii generale;
Autorităţi responsabile pe tipuri de risc, Domenii de acţiune,
Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei, Repartizarea
HG nr. 557 din 2016 privind
11. funcţiilor de sprijin, Dispoziţii finale, Tipuri de risc, riscuri
managementul tipurilor de risc;
asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune, Lista
activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de
sprijin;
Documentele de pregătire, organizare, conducere, O.I.G. al IGSU nr. 1146/I.G.
desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a din 28.10.2008, cu modificările
acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru și completările ulterioare,
situaţii de urgenţă : Prevederi generale. Documentele de pentru aprobarea Dispoziţiilor
organizare a acţiunilor de intervenţie. Documentele de pregătire a tehnice de elaborare a
documentelor de pregătire,
12. acţiunilor de intervenţie. Documente pentru conducerea şi
organizare, conducere,
desfăşurarea acţiunilor de intervenţie. Documente pentru evidenţa, desfăşurare, evidenţă, analiză,
analiza, evaluarea şi raportarea acţiunilor de intervenţie. evaluare şi raportare a
acţiunilor de intervenţie ale
serviciilor profesioniste pentru
situaţii de urgenţă.
Tehnica şi tactica stingerii incendiilor : Dezvoltarea O.I.G. nr. 1416/IG din
incendiului. Stingerea incendiilor la clădiri, depozite de mărfuri 29.07.2013 - Ghid privind
13. şi complexe comerciale, săli aglomerate, obiective din industria tehnica şi tactica stingerii
alimentară și industria prelucrării lemnului. Tehnici şi substanţe de incendiilor - ISU 04.
stingere.

NESECRET 2 din 4
Nr.
Tematică Bibliografie
crt.
Ordinul M.A.I. nr. 360 din 2004
pentru aprobarea criteriilor de
Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi performanţă, privind structura
dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: organizatorică şi dotarea
14. serviciilor profesioniste pentru
Criterii generale, Criterii
operaţionale, Cerinţe privind dotarea; situaţii de urgenţă, cu
modificările și completările
ulterioare;
Ordinul M.A.I. nr. 1134/2006
pentru aprobarea Regulamentului
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
privind planificarea, pregătirea,
conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
organizarea, desfăşurarea şi
profesioniste: Dispoziţii generale, Planificarea, pregătirea,
15. conducerea acţiunilor de
organizarea şi desfăşurarea intervenţiei, Documente de planificare,
intervenţie ale serviciilor de
pregătire, organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză a
urgenţă profesioniste, cu
acţiunilor de intervenţie. modificările și completările
ulterioare;
Planul roşu de intervenţie: competenţe de întocmire, avizare şi
Ordinul comun M.S./M.A.I. nr.
aprobare; instituţiile cu atribuţii în domeniu şi responsabilităţile
1168/203 din 2010 pentru
acestora; domeniul de aplicare; activarea şi declanşarea Planului
16. aprobarea Planului roşu de
roşu de intervenţie; fluxul decizional; comanda şi controlul;
intervenţie, cu modificările și
comunicaţiile; informarea publicului şi a mass-media;
completările ulterioare;
Managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea O.M.A.I. nr. 135/2015 pentru
terenurilor de muniţie rămase neexplodate din timpul conflictelor aprobarea „Normelor tehnice
armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor - privind managementul
competenţe şi responsabilităţi. activităţilor de intervenţie pentru
17. asanarea terenurilor de muniţie
rămasă neexplodată in timpul
conflictelor armate şi executarea
lucrărilor de distrugere a
zăpoarelor”.
Intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă Ordinul I.G. nr. 1413/IG din
la incendii: Organizarea turei de serviciu. Operaţiuni pentru 29.07.2013 - Instrucţiuni privind
desfăşurarea intervenţiei la incendii; Obligaţii privind sănătatea şi intervenţia serviciilor de urgenţă
18. securitatea în muncă, Utilizarea, întreţinerea şi depozitarea profesioniste - Intervenţie la
echipamentului special de protecţie, Organizarea acţiunilor de incendii - ISU 01, cu
intervenţie. modificările și completările
ulterioare.
Ordinul I.G. nr. 13/I.G. din
Organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în 29.07.2019 privind organizarea
19. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile şi executarea serviciului de
subordonate; permanenţă în IGSU şi unităţile
subordonate.
Ordinul I.G. nr. 160/IG din
Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii pentru situaţii 04.08.2015 - Instrucţiuni de
de urgenţă:Principii generale, organizare şi funcţionare a
20. Organizarea şi funcţionarea bazelor de operaţii, Atribuţiile bazelor de operaţii pentru situaţii
personalului desfăşoară activităţi în cadrul bazei de operaţii, de urgenţă - ISU 09, cu
Dispoziţii finale; modificările și completările
ulterioare.

NESECRET 3 din 4
Nr.
Tematică Bibliografie
crt.
Ordinul I.G. nr. 14437 din
23.06.2009 - Concepţia generală
privind planificarea, pregătirea,
Concepţia generală a IGSU privind planificarea, pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea
21. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de
acţiunilor de răspuns în situaţii
urgenţă. Anexe:proceduri specifice
de urgenţă, cu procedurile
asociate, cu modificările și
completările ulterioare.
Ordinul I.G. nr. 1414/IG din
29.07.2013 - Instrucţiuni privind
Instrucţiuni privind Intervenţia Serviciilor de Urgenţă Intervenţia Serviciilor de
Profesioniste în Acţiuni de Căutare – Salvare - Generalități;
22. Urgenţă Profesioniste în Acţiuni
Organizarea si desfășurarea intervenției; Salvarea persoanelor
de Căutare – Salvare - ISU 02,
blocate în spatii libere aflate sub dărâmături.
cu modificările și completările
ulterioare.

NOTA: Se va studia varianta actualizată a legislaţiei menţionate mai sus, care să cuprindă toate
modificările şi completările ulterioare intervenite asupra actelor normative respective, până la data
publicării anunţului.

COMISIA DE CONCURS

PRESEDINTE MEMBRII
____________ ____________
____________

NESECRET 4 din 4