Sunteți pe pagina 1din 18

S E CR E TA RI A T

Carte de telefoane
1. Rectorat
2. Senat
3. Secretariat
4. Comisia de admitere
5. Direcţia management academic şi asigurarea calităţii
6. Direcţia doctorat şi postdoctorat
7. Direcţia investigaţii ştiinţifice
8. Serviciul relaţii internaţionale
9. Direcţia managementul resurselor
10. Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă
11. Serviciul relaţii publice şi promovarea imaginii
12. Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii
13. Biblioteca
14. Direcția tehnică
15. Serviciul intern de protecţie şi prevenire
16. Preventoriul
17. Centrul universitar de informare şi ghidare în carieră
18. Centrul universitar de formare continuă
19. Centrul naţional de tehnologii spaţiale
20. Centrul de excelenţă şi accelerare în design şi tehnologi (ZIPhouse)
21. Centrul de cercetări ştiinţifice şi implementare a tehnologiilor avansate în economia
naţională „ETALON”
22. Atelierul de instruire
23. Centrul ştiinţific de instruire şi transfer tehnologic
24. Centrul didactico-metodic şi de producţie (cantina)
25. Centrul de agrement şi sport
26. Complexul sportiv al tineretului
27. Tabăra de odihnă şi sport „Andrieş”
28. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
29. Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
30. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
31. Facultatea Tehnologia Alimentelor
32. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
33. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
34. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
35. Facultatea Inginerie Economică şi Business
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în sistemul de evidenţă nr. 0000692, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal
www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea acestor date poate fi efectuată doar în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
36. Facultatea Textile și Poligrafie
Numele, prenumele Funcţia Telefon E-mail
1. RECTORAT
viorel.bostan@adm.utm.md
Viorel Bostan Rector 23 78 61

rectorat@adm.utm.md
Lucia Untilă Anticamera 23 78 61
lucia.untila@adm.utm.md
Serghei Andronic Prorector pentru studii 23 54 00 serghei.andronic@adm.utm.md
23 54 05
Prorector pentru cercetare și
Mircea Bernic 23 54 37 mircea.bernic@adm.utm.md
doctorat
Prorector pentru probleme
Larisa Bugaian 23 37 05 larisa.bugaian@adm.utm.md
financiare şi relaţii internaţionale
Prorector informatizare, relaţia
Dinu Ţurcanu cu mediul socio-economic, 23 52 26 dinu.turcanu@adm.utm.md
imagine şi comunicare
Director Colegiu Tehnic 47 72 70
Dumitru Vengher dumitru.vengher@adm.utm.md
Anticamera 47 05 00
Ion Pocaznoi Președinte CSC 23 54 11 ion.pocaznoi@adm.utm.md
Anatolie Alexei Președinte CSS 31 91 79 anatolie.alexei@srco.utm.md
Președinte al Senatului
Cîrja Ana-Maria 31 91 79 anamaria.cirja@dtp.utm.md
studențesc
Șerșiun Alexandra Președinte BEST UTM 31 91 79 alexandra.sersun@arh.utm.md
2. SENAT
Spiridon Rusu Secretar ştiinţific al Senatului 23 27 49 spiridon.rusu@fiz.utm.md
Tatiana Gangan Operator 23 85 04 tatiana.gangan@adm.utm.md
3. SECRETARIAT
Lucia Untilă Șef Secretariat 23 78 61 secretariat@adm.utm.md
lucia.untila@adm.utm.md
Tatiana Gangan Specialist documentaţie studii cat. 23 78 61 tatiana.gangan@adm.utm.md
I
3.1 Registratura
Marina Tabacari Funcţionar documentare 23 54 41 maria.tabacari@adm.utm.md
Tatiana Bescrovnaia Secretar 23 54 41 tatiana.bescrovnaia@adm.utm.md
Natalia Niţa Secretar 23 54 41 natalia.nita@adm.utm.md
3.2 Arhiva
Alionca Negru Arhivar coordonator 43 31 72 alionca.negru@adm.utm.md
Maria Dreahlă Arhivar 43 31 72 maria.dreahla@adm.utm.md
4. COMISIA DE ADMITERE
Natalia Şestenco Șef Secţie informare, orientare 92 92 28 natalia.sestenco@tran.utm.md
profesională şi formare 23 51 85
contingent
Radu Melnic Secretar responsabil 92 92 28 radu.melnic@fcim.utm.md
23 51 85
Elena Russu Metodist coordonator 92 92 28 elena.russu@cuigc.utm.md
23 51 85
5. DIRECŢIA MANAGEMENT ACADEMIC ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
Stela Balan Șef direcţie 23 54 08 stela.balan@adm.utm.md
5.1 Serviciul Studii
Diana Munteanu Șef Serviciu 23 54 09 diana.munteanu@adm.utm.md
Natalia Bulat Specialist coordonator natalia.bulat@adm.utm.md
23 54 09
documentaţie
Violeta Lupu Metodist coordonator 23 54 09 violeta.lupu@adm.utm.md
Silvia Chetraru Specialist acte de studii 23 54 60 silvia.chetraru@adm.utm.md
5.2 Sectorul Evidenţă studenţi
Olga Tartan Specialist documentaţie de studii 23 24 81 olga.tartan@adm.utm.md
Irina Ghencea Specialist documentaţie de studii 23 24 81 irina.ghencea@adm.utm.md
Viorica Nemciuc Specialist documentaţie de studii 23 24 81 viorica.nemciuc@adm.utm.md
5.3 Secţia asigurarea calităţii
Irina Tutunaru Șef Secţie 23 79 50 irina.tutunaru@adm.utm.md
Luminiţa Bernaz Specialist în domeniu calităţii 23 76 42 luminita.bernaz@adm.utm.md
5.4 Secţia tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în educaţie
Petru Todos Șef Secţie 23 75 14 petru.todos@adm.utm.md
5.5 Editura „Tehnica-UTM”
Nicolae Radu Director 50 99 69 nicolae.radu@adm.utm.md
Elvira Gheorghişteanu Redactor coordonator 50 99 69 elvira.gheorghisteanu@adm.utm.md
Maxim Eni-Carp Inginer cat. I 50 99 69 maxim.eni-carp@tran.utm.md
Ludmila Grosu Inginer cat. I 50 99 69 ludmila.grosu@adm.utm.md
Dumitru Spoiala Inginer cat. I 50 99 69 dumitru.spoiala@adm.utm.md
Ţîganciuc Raisa Inginer cat. I 50 99 69 raisa.tiganciuc@adm.utm.md
Eugenia Balan Redactor coordonator 50 99 69 eugenia.balan@adm.utm.md
Valentina Verbeţcaia Dactilografă limbi străine 50 99 69 valentina.verbetcaia@adm.utm.md
6. DIRECŢIA DOCTORAT ŞI POSTDOCTORAT
Rodica Siminiuc Șef direcţie 23 54 48 rodica.siminiuc@adm.utm.md
Svetlana Rufală Specialist documentaţie 23 54 48 svetlana.rufala@adm.utm.md
7. DIRECŢIA INVESTIGAŢII ŞTIINŢIFICE
Sergiu Zaporojan Șef direcţie 23 53 05 sergiu.zaporojan@adm.utm.md
Victoria Iovu Șef adjunct 23 54 04 victoria.iovu@adm.utm.md
Gîrlea Elena Șef secție 23 54 04 elena.girlea@adm.utm.md
Natalia Gudima Inginer coordonator 23 54 04 natalia.gudima@adm.utm.md
Lilia Ivanova Inginer coordonator 23 54 04 lilia.ivanova@adm.utm.md
Cristea Liudmila Inginer coordonator 23 54 04 cristea.ludmila@adm.utm.md
Laborator cercetări în 23 54 37
microoptoelectronică
8. SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
Carolina Timco Șef serviciu 23 54 15 carolina.timco@adm.utm.md
Cristina Popovici Specialist coordonator de 23 22 52 cristina.popovici@adm.utm.md
programe
Olga Cernev Specialist relaţii internaţionale 23 54 59 olga.cernev@adm.utm.md
Natalia Vladei Specialist coordonator de 23 22 52 natalia.vladei@adm.utm.md
programe
9. DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR
Daniela Pojar Șef Direcţie 23 24 28 daniela.pojar@adm.utm.md
9.1 Serviciul Resurse Umane
Biroul Personal academic
Natalia Scutelnic Specialist serviciu personal 23 53 44 natalia.scutelnic@adm.utm.md
Luminiţa Lomaca Specialist serviciu personal 23 53 44 luminiţa.lomaca@adm.utm.md
Adriana Bălăţel Specialist serviciu personal 23 53 44 adriana.balatel@adm.utm.md
Biroul Personal Non-didactic
Vera Druţă Specialist serviciu personal 23 54 57 vera.druta@adm.utm.md
Iraida Talmaci Specialist serviciu personal 23 54 57 iraida.talmaci@adm.utm.md
9.2 Secţia Buget, finanţe
Natalia Chistruga Șef Secţie 23 54 12 natalia.chistruga@adm.utm.md
Tatiana Boxanean Economist coordonator 23 54 12 tatiana.boxanean@adm.utm.md
Nadejda Ciubaciuc Economist 23 54 12 nadejda.ciubaciuc@adm.utm.md
9.3 Serviciul Achiziţii Publice
Esenia Turchin Specialist principal 23 35 03 esenia.turchin@adm.utm.md
Olga Cobeţ Merceolog superior 23 35 03 olga.cobet@adm.utm.md
Olga Vieru Specialist principal 23 35 03 olga.vieru@adm.utm.md
Maria Zagoreţ Şef secţie 23 35 03 maria.zagoret@adm.utm.md
Dorin Maţco Șef depozit 31 91 40 dorin.matco@tran.utm.md
Mardari Corina Jurisconsult 23 35 03 corina.mardari@adm.utm.md
9.4 Biroul Eficientizare Resurse
Oleg Şargu Șef birou 22 34 44 oleg.sargu@adm.utm.md
10. DIRECŢIA FINANŢE ŞI EVIDENŢĂ CONTABILĂ
Svetlana Gîrlea Contabil-șef 23 51 90 svetlana.girlea@adm.utm.md
Svetlana Ambroci Contabil-șef adjunct 23 54 24 svetlana.ambroci@adm.utm.md
Daniela Gîrlea Contabil coordonator 23 54 24 daniela.girlea@adm.utm.md
10.1 Secţia Materiale
Tatiana Begleţ Contabil coordonator 21 02 39 tatiana.beglet@adm.utm.md
Natalia Bandura Contabil 21 02 39 natalia.bandura@adm.utm.md
Irina Cuşnir Contabil 23 54 24 irina.cusnir@adm.utm.md
Ana Cicimarenco Contabil 23 54 56 ana.cicimarenco@adm.utm.md
10.2 Secţia Deplasări
Elena Braşovschi Contabil 21 02 39 elena.brasovschi@adm.utm.md
10.3 Secţia Burse
Ludmila Rotaru Contabil 23 54 24 ludmila.rotaru@adm.utm.md
21 02 39
10.4 Secţia Salarii
Obirina Nina Contabil coordonator 23 54 56 nina.obirina@adm.utm.md
Anea Semenţul Contabil 23 54 56 anea.semenţul@adm.utm.md
10.5 Casa
Iulia Pojoga Contabil 22 19 90 iulia.pojoga@adm.utm.md
11. SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ŞI PROMOVAREA IMAGINII
Tamara Ciochina Specialist relaţii publice 23 27 49 tamara.ciochina@adm.utm.md
11.1 Redacția ziarului „Mesager Universitar”
Marina Romanciuc Redactor șef 50 99 19 marina.romanciuc@adm.utm.md
Ion Vârţanu Comentator publicist 50 99 19 ion.vartanu@adm.utm.md
12. DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII
Vasile Chetroi Șef direcţie interimar 23 52 39 vasile.chetroi@adm.utm.md
12.1 Serviciul Proiectare şi elaborare a sistemelor informatice şi a produselor software
Ion Ichim Șef serviciu 23 51 92 ion.ichim@adm.utm.md
Vasile Derevlenco Proiectant de software 23 51 92 vasile.derevlenco@adm.utm.md
Vladislav Guţu Proiectant sisteme informaționale 23 51 92 vladislav.gutu@adm.utm.md
Cristina Beleniuc Dezvoltator Web 23 51 92 cristina.beleniuc@adm.utm.md
12.2 Serviciul Administrarea reţelelor şi securitatea informaţiei
Dumitru Chilimari Șef serviciu 23 51 92 dumitru.chilimari@adm.utm.md
Artiom Barcuţa Administrator sisteme informatice 23 51 92 artiom.barcuta@adm.utm.md
12.3 Secţia suport comunicaţii de date şi sisteme informatice
Vasile Chetroi Șef secţie 23 51 92 vasile.chetroi@adm.utm.md
Alexandru Grăchilă Tehnician 23 51 92 alexandru.grachila@adm.utm.md
Artiom Nazari Tehnician 23 51 92 artiom.nazari@adm.utm.md
Alla Pereteatcu Secretară 23 51 92 alla.pereteatcu@adm.utm.md
12.4 DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Tudor Durbailo Inginer cat. I, FET 23 76 13 tudor.durbailo@adm.utm.md
Iurie Hramco Inginer cat. I, FEIE 23 89 02 iurie.hramco@adm.utm.md
Boris Varzari Inginer cat. I, FCIM 50 99 03 boris.varzari@adm.utm.md
Igor Rotaru Inginer cat. I, FIMIT 50 99 32 igor.rotaru@adm.utm.md
Ivan Osoba Inginer cat. I, FTP 32 95 48 ivan.osoba@adm.utm.md
Valentin Olaru Inginer cat. I, FUA 77 38 36 valentin.olaru@adm.utm.md
13. BIBLIOTECA
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor,9/9, bloc 5-519
Zinaida Stratan Director 50 99 71 zinaida.stratan@lib.utm.md
library@lib.utm.md
Georgeta Ghenghea Director-adjunct 50 99 71 georgeta.ghenghea@lib.utm.md
13.1 Oficiul Asistenţă metodologică de specialitate
Natalia Zavtur Șef oficiu 50 99 71 natalia.zavtur@lib.utm.md
13.2 Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare.
Elena Ţurcan Șef serviciu 49 70 01 elena.turcan@lib.utm.md
13.3 Oficiul Achiziţie şi evidenţa colecţiilor
Aurelia Rău Șef oficiu 49 70 01
aurelia.rau@lib.utm.md
achizitie@lib.utm.md
13.4 Oficiul Prelucrare analitico-sintetică a documentelor
Viorica Şchiopu Șef oficiu 49 70 01 viorica.schiopu@lib.utm.md
catalogare@lib.utm.md
13.5 Oficiul Resurse electronice
Valentina Nastas Șef oficiu 49 70 01valentina.nastas@lib.utm.md
digital.library@lib.utm.md
13.6 Serviciul Bibliografie. Documentare ştiinţifică.
Lilia Popov Șef oficiu 50 99 33 lilia.popov@lib.utm.md
13.7 Oficiul Colecţia literatură ştiinţifică
Lilia Sîrbu Șef oficiu 50 99 33 Lilia.sirbu@lib.utm.md
lit.st@lib.utm.md
13.8 Oficiul Cercetare bibliografică. Referinţe.
Șef oficiu 50 99 33 lilia.popov@lib.utm.md
13.9 Oficiul Ediţii speciale şi documente tehnice
Olga Moşneguţu Șef oficiu 50 99 33 olga.mosnegutu@lib.utm.md
13.10 Oficiul Beletristică
Olga Carpenco Șef oficiu 49 70 01 olga.carpenco@lib.utm.md
Filiala FIMIT
Angela Ştirbu Șef serviciu 50 99 33 angela.stirbu@lib.utm.md
fimit@lib.utm.md
Filiala FCIM, FET
Elena Dobrioglo Șef serviciu 49 70 01 elena.dobrioglo@lib.utm.md
Filiala FCGC, FIEB
Vera Gordea Șef serviciu 77 34 63 vera.gordea@lib.utm.md
Filiala FTA
Ludmila Curbanova Șef serviciu 50 99 71 ludmila.curbanova@lib.utm.md
Filiala FEIE
Ala Ianachevici Șef serviciu 23 76 12 ala.ianachevici@lib.utm.md
Filiala FUA
Liuba Constantinov Șef serviciu 77 45 11 liuba.constantinov@lib.utm.md
fua@lib.utm.md
Filiala FTP
Eugenia Nicora Șef serviciu 32 39 72 eugenia.nicora@lib.utm.md
fiu@lib.utm.md
14. DIRECȚIA TEHNICĂ
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor, 7/1, căm. nr. 2
Dorin Trofimciuc Șef direcție 31 90 15 dorin.trofimciuc@adm.utm.md
Ana Marchitan Secretară prelucrare texte 44 21 99 ana.marchitan@adm.utm.md
computer
14.1 Serviciul construcţii, reparații și intervenții
Averian Tulgara Șef serviciu 31 90 24 averian.tulgara@adm.utm.md
14.1.1. Secția reparații, construcții și urmărire lucrări
Elena Popa Șef secție 31 90 24 elena.popa@adm.utm.md
14.1.2. Secția intervenții rețele electrice și alimentare cu gaze
Marcel Josan Șef secție 31 91 53 marcel.josan@gpps.utm.md
14.1.3. Secția intervenții rețele termice, canalizare și apeduct
Vasile Revenco Șef secție 31 91 56 vasile.revenco@gpps.utm.md
14.2. Secţia transport auto
Victor Gropa Șef secţie 31 91 30 victor.gropa@tran.utm.md
14.3 Serviciul exploatare cămine și corpuri de studii
Sergiu Covaci Șef serviciu 32 33 09 sergiu.covaci@gpps.utm.md
14.3.1. Secția exploatare cămine studențești
Irina Glușco Șef secție 32 33 09 irina.glusco@gpps.utm.md
14.3.2. Secția exploatare corpuri de studii
Ion Tutuescu Șef secție 32 33 09 ion.tutuescu@gpps.utm.md
15. SERVICIUL INTERN DE PROTECŢIE ŞI PREVENIRE
Ion Şcheau Șef serviciu 31 91 83 ion.scheau@adm.utm.md
Alexandru Cudinov Inspector protecție civilă 31 91 83 alexandru.cudinov@gpps.utm.md
Serghei Russu Specialist pentru prevenire 31 91 83 serghei.russu@sav.utm.md
16. PREVENTORIUL
Cezara Andronachi Medic-șef Preventoriului 31 91 49 cezara.andronachi@adm.utm.md
Stela Manolache Medic 31 91 39 stela.manolache@adm.utm.md
Liliana Manole Asistentă medicală 31 91 39 liliana.manole@adm.utm.md
Nina Vremea Asistentă medicală 31 90 97 nina.vremea@adm.utm.md
17. CENTRUL UNIVERSITAR DE INFORMARE ŞI GHIDARE ÎN CARIERĂ
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor 9/9, bloc studii nr. 5
Sergiu Dîntu Director 92 92 15 sergiu.dintu@gddti.utm.md
Nicolae Micşanschi Șef secţie relaţii cu întreprinderile 92 92 29 nicolae.micsanschi@cuigc.utm.md
18. CENTRUL UNIVERSITAR DE FORMARE CONTINUĂ
Adresa: MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168, bloc de studii nr.1
Valentin Amariei Director +373 69554959 valentin.amariei@adm.utm.md
18.1. Secția Formare Continuă a Specialiștilor din Economia Națională
Tatiana Proca Șef secţie 23 52 26 tatiana.proca@adm.utm.md
50 99 95
Nadejda Verega Metodist coordonator 23 52 26 nadejda.verega@adm.utm.md
50 99 95
18.2. Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice
Adresa: MD-2045, Chișinău, str. Studenților, 9/7, bloc de studii nr.3
Maria Vasiliev Șef departament 50 99 16 maria.vasiliev@cfc.utm.md
Cornelia Revenco Formator 50 99 16 cornelia.revenco@cfc.utm.md
19. CENTRUL NAŢIONAL DE TEHNOLOGII SPAŢIALE
Adresa: MD-2045, Chişinău str. Studenţilor, 7, bloc de studii nr. 3
Ion Bostan Director 50 99 86 ion.bostan@cnts.utm.md
Nicolae Secrieru Vice-director 50 99 81 nicolae.secrieru@cnts.utm.md
20. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ŞI ACCELERARE ÎN DESIGN ŞI TEHNOLOGI (ZIPHOUSE)
Adresa: MD-2045, m. Chişinău, str. Studenților, 9/19
Angela Scripcenco Director executiv 50 99 90 angela.scripcenco@tctt.utm.md
Recepţie 50 99 91
21. CENTRUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI IMPLEMENTARE
A TEHNOLOGIILOR AVANSATE ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ „ETALON”
Adresa: MD-2032, Chişinău str. Burebista, 7
Veaceslav Gulco Director 55 33 11 veaceslav.gulco@etalon.utm.md
Pelagheia Bostan Contabil șef adjunct 55 55 75 pelagheia.bostan@etalon.utm.md
22. ATELIERUL DE INSTRUIRE
Ion Bodiu Șef atelier 55 30 32
23. CENTRUL ŞTIINŢIFIC DE INSTRUIRE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
Boris Carabulea Director 55 14 65 boris.carabulea@tpa.utm.md
24. CENTRUL DIDACTICO-METODIC ŞI DE PRODUCŢIE (CANTINA)
Adresa: str. Studenților, 5/2, MD-2045, m. Chişinău, Republica Moldova
Vera Toma Director 31 91 27 vera.toma@adm.utm.md
Ecaterina Vomişescu Contabil șef adjunct 31 91 95 ecaterina.vomisescu@adm.utm.md
25. CENTRUL DE AGREMENT ŞI SPORT
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenților, 3/8
Artur Cărăuş Director 31 08 65 artur.caraus@ef.utm.md
26. COMPLEXUL SPORTIV AL TINERETULUI
Adresa: MD-2068, Chişinău, str. Studenților, 2/2
Vladimir Cebotaru Director 92 07 70 vladimir.cebotaru@adm.utm.md
27. TABĂRA DE ODIHNĂ ŞI SPORT „ANDRIEŞ”
Dionisie Valachi Administrator 31 91 95 dionisie.valachi@gpps.utm.md
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Adresa: MD-2004, Chişinău, Republica Moldova bd. Ştefan cel Mare, 168, bloc de studii nr. 1
Pavel Nistiriuc Decan 23 52 36 pavel.nistiriuc@fet.utm.md
Andrei Chihai Prodecan 23 52 37 andrei.chihai@fimet.utm.md
Sergiu Finciuc Prodecan 23 51 84 sergiu.finciuc@fimet.utm.md
Elena Andreev Metodist cat. I 23 51 96 elena.andreev@fimet.utm.md
Maia Bilevici Metodist cat. I 23 51 84 maia.bilevici@fimet.utm.md
Departamentul Sisteme şi Dispozitive Electronice
Tatiana Şestacova Șef departament 23 75 05 tatiana.sestacova@sde.utm.md
Departamentul Telecomunicaţii
Nicolae Bejan Șef departament 23 52 41 nicolae.bejan@tlc.utm.md
Departamentul Fizică
Vasile Tronciu Șef departament 50 99 17 vasile.tronciu@fiz.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Tudor Durbailo Inginer cat. I 23-76-13 tudor.durbailo@adm.utm.md
FACULTATEA DE ENERGETICĂ ŞI INGINERIE ELECTRICĂ
Adresa: MD-2012, Chişinău, str. 31 August 1989, 78, bloc de studii nr. 2
Victor Gropa Decan 23 41 87 victor.gropa@ee.utm.md
Valentin Gangan Prodecan 23 76 16 valentin.gangan@ef.utm.md
Elena Vasilos Prodecan 23 76 16 elena.vasilos@ee.utm.md
Tatiana Puica Metodist cat. I 23 76 17 tatiana.puica@emm.utm.md
Galina Caminschi Specialist documentaţie studii cat. I 23 75 06 galina.caminschi@feie.utm.md
Departamentul Termoenergetică şi Management în Energetică
Dumitru Braga Șef departament interimar 23 76 18 dumitru.braga@tme.utm.md
Departamentul Inginerie Electrică
Ilie Nucă Șef departament 23 76 19 ilie.nuca@emm.utm.md
Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică
Ion Stratan Șef departament 23 75 10 ion.stratan@ee.utm.md
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport
Anatolie Popuşoi Șef departament 31 08 65 anatolie.popusoi@ef.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Iurie Hramco Inginer cat. I 23 89 02 iurie.hramco@adm.utm.md
FACULTATEA DE CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor, 9/7, bloc de studii nr. 3
Ion Balmuş Decan 50 99 05 ion.balmus@fcim.utm.md
Ceban Gheorghi Prodecan 50 99 09 gheorghe.ceban@adm.utm.md
Radu Melnic Prodecan 50 99 09 radu.melnic@fcim.utm.md
Victor Ababii Prodecan 50 99 09 victor.ababii@calc.utm.md
Valentina Lupu Specialist documentaţie studii cat. I 50 99 07 valentina.lupu@fcim.utm.md
Tamara Stratan Specialist documentaţie studii cat. I 50 99 07 tamara.stratan@fcim.utm.md
Tatiana Iepure Specialist documentaţie studii cat. I 50 99 07 tatiana.iepure@fcim.utm.md
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor
Viorica Sudacevschi Șef departament 50 99 15 viorica.sudacevschi@calc.utm.md
Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală
Victor Şontea Șef departament 50 99 10 victor.sontea@mib.utm.md
50 99 14
Departamentul Ingineria Software și Automatica
Dumitru Ciorbă Șef departament 50 99 08 dumitru.ciorba@ati.utm.md
Secţia AI
Ion Fiodorov Șef secţie 50 99 11 ion.fiodorov@ati.utm.md
Departamentul Mecanica Teoretică
Ionel Sanduleac Șef departament 50 99 12 ionel.sanduleac@mt.utm.md
Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
Mihail Braga Șef departament 50 99 02 mihail.braga@ssu.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Boris Varzari Inginer cat. I 50 99 03 boris.varzari@adm.utm.md
50 99 04
Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor
Ion Tighineanu Director 50 99 20 ion.tighineanu@cnstm.utm.md
50 99 21
Eduard Monaico Director adjunct 50 99 20 eduard.monaico@mib.utm.md
FACULTATEA TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
Adresa: MD-2045, Chişinău, str. Studenţilor, 9/9, bloc de studii nr. 5
Vladislav Reşitca Decan 50 99 60 vladislav.resitca@ftmia.utm.md
Rodica Siminiuc Prodecan 50 99 70 rodica.siminiuc@toap.utm.md
Valentina Bolboşenco Specialist documentaţie studii cat. I 50 99 70 valentina.bolbosenco@ftmia.utm.md
Virgilia Maiorov Metodist cat. I 50 99 70 virgilia.maiorov@ftmia.utm.md
Elena Guţuleac Metodist cat. I 50 99 75 elena.guţuleac@ftmia.utm.md
Stela Vlas Secretară dactilografă 50 99 75 stela.vlas@ftmia.utm.md
Departamentul Oenologie
Anatol Balanuţă Șef departament 50 99 57 anatol.balanuta@enl.utm.md
Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare
Artur Macari Șef departament 50 99 58 artur.macari@tpa.utm.md
Departamentul Alimentație și Nutriție
Aurica Chirsanova Șef departament 50 99 59 aurica.chirsanova@toap.utm.md
Departamentul Chimie
Ana Verejan Șef departament 50 99 61 ana.verejan@chim.utm.md
Departamentul Limbi Străine
Svetlana Caterenciuc Șef departament 50 99 63 svetlana.caterenciuc@lm.utm.md
FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI
Adresa: MD-2045, m. Chişinău, str. Studenţilor, 9/8, bloc de studii nr. 6
Vasile Cartofeanu Decan 50 99 40 vasile.cartofeanu@fimit.utm.md
Vasile Plămădeală Prodecan 50 99 30 vasile.plamadeala@fimit.utm.md
Ion Bodnariuc Prodecan 50 99 50 ion.bodnariuc@bpm.utm.md
Tudor Jandîc Prodecan 50 99 50 tudor.jandic@fimit.utm.md
Dumitru Odainîi Prodecan 50 99 50 dumitru.odainii@imi.utm.md
Maria Filip Metodist cat. I 50 99 30 maria.filip@fimit.utm.md
Adela Avxentiev Metodist cat. I 50 99 51 adela.avxentiev@fimit.utm.md
Departamentul Design Industrial şi de Produs
Valeriu Podborschi Șef departament 44 50 07 valeriu.podborschi@dip.utm.md
Departamentul Inginerie şi Management Industrial
Petru Stoicev Șef departament 44 03 45 petru.stoicev@imi.utm.md
50 99 45
Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Sergiu Mazuru Șef departament 50 99 44 sergiu.mazuru@tcm.utm.md
Departamentul Bazele Proiectării Maşinilor
Valeriu Dulgheru Șef departament 50 99 39 valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
50 99 88
Departamentul Transporturi
Victor Ceban Șef departament 50 99 26 victor.ceban@tran.utm.md
Departamentul Procese, Maşini şi Aparate Industriale
Natalia Ţislinscaia Șef departament 50 99 27 natalia.tislinscaia@pmai.utm.md
Departamentul Geometria Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografica
Sergiu Dîntu Șef departament 50 99 29 sergiu.dintu@gddti.utm.md
Departamentul Matematica
Leonid Dohotaru Șef departament 50 99 31 leonid.dohotaru@mate.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Igor Rotaru Inginer cat. I 50 99 32 igor.rotaru@adm.utm.md
Centrul de Creativitate Tehnică
Valeriu Dulgheru Șef centru 50 99 39 valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
FACULTATEA URBANISM ŞI ARHITECTURĂ
Adresa: MD-2060, Chişinău, bd. Dacia, 39, bloc de studii nr. 9
Sergiu Bejan Decan 77 44 11 sergiu.bejan@fua.utm.md
Andrei Buraga Prodecan 77 45 18 andrei.buraga@dmmc.utm.md
Sergiu Tronciu Prodecan 77 45 18 sergiu.tronciu@arh.utm.md
Ina Şoldan Metodist cat. I 77 38 03 ina.soldan@fua.utm.md
Tatiana Palade Metodist cat. I 77 38 03 tatiana.palade@fua.utm.md
Departamentul Arhitectura
Aurelia Carpov Șef departament 77 38 30 aurelia.carpov@arh.utm.md
Departamentul Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii
Ruslan Bordos Șef departament 77 38 14 ruslan.bordos@dmmc.utm.md
Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului
Constantin Ţuleanu Șef departament 77 38 33 constantin.tuleanu@acagpm.utm.md
Departamentul Urbanism şi Design Urban
Alexandru Cocin Șef departament 56 41 83 alexandru.cocin@udu.utm.md
Geometrie Descriptivă şi Desen (filiala FUA)
Ştirbul Ivan Responsabil 77 38 25 ivan.stirbul@gddti.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Valentin Olaru Inginer cat. I 77 38 36 valentin.olaru@adm.utm.md
FACULTATEA CONSTRUCȚII, GEODEZIE ŞI CADASTRU
Adresa: MD-2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, bloc de studii nr. 10
Livia Nistor-Lopatenco Decan 77 39 96 livia.nistor@fcgc.utm.md
Ion Albu Prodecan 77 39 92 ion.albu@fcgc.utm.md
Alexandru Pantaz Prodecan 77 39 92 alexandru.pantaz@fcgc.utm.md
Dina Apostol Metodist cat. I 77 39 92 dina.apostol@fcgc.utm.md
Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie
Anatolie Taranenco Șef departament 77 35 77 anatolie.taranenco@cms.utm.md
Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului
Svetlana Albu Șef departament 77 34 88 svetlana.albu@emi.utm.md
Departamentul Drept
Alla Climova Șef departament 77 34 96 alla.climova@dp.utm.md
Centrul de Proiectare Asistată la Calculator în Construcţii
56 41 40
FACULTATEA INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS
Adresa: MD-2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, bloc de studii nr. 10
Rafael Ciloci Decan 77 45 22 rafael.ciloci@fieb.utm.md
Stela Cucoş Prodecan 56 76 40 stela.cucos@emc.utm.md
Tamara Lepşaia Metodist cat. I 77 45 14 tamara.lepsaia@fcgc.utm.md
Departamentul Teorie Economică şi Marketing
Veaceslav Bârdan Șef departament 56 76 74 veaceslav.bardan@tem.utm.md
Departamentul Economie şi Management
Rina Ţurcan Șef departament 56 78 59 rina.turcan@emin.utm.md
Catedra Militară
Vitalie Stoian Șef catedră 57 31 36 vitalie.stoian@mil.utm.md
57 31 27
FACULTATEA TEXTILE ȘI POLIGRAFIE
Adresa: MD-2045, m. Chişinău, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, bloc de studii nr. 11
Valentina Bulgaru Decan 32 39 71 valentina.bulgaru@fiu.utm.md
Svetlana Cangaş Prodecan 32 95 46 svetlana.cangaş@fiu.utm.md
Tamara Iuncu Metodist cat. I 32 39 73 tamara.iuncu@fiu.utm.md
Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele
Marcela Irovan Șef departament 32 95 75 marcela.irovan@mctt.utm.md
Departamentul Design Vestimentar
Olga Sugac Șef departament 32 95 47 olga.sugac1@dv.utm.md
Departamentul Design şi Tehnologii Poligrafice
Viorica Cazac Șef departament 31 06 82 viorica.cazac@dtp.utm.md
DTIC, Secția Deservire a Echipamentelor Informatice
Ivan Osoba Inginer cat. I 32 95 48 ivan.osoba@adm.utm.md