Sunteți pe pagina 1din 27

MONITORUL

REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

ANUL I. NR. 1. MAI 2005

Str. Stavropoleos, Bucureşti, 2004

EDITAT DE REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA


MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

SUMAR:

Scrisoarea d-lui László BORBÉLY........................................... 3


Scrisoarea d-lui Alexandru M. SANDU.................................... 3
Extras din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul ..........................................................................4-5
Extras din Regulamentul privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului
şi de urbanism.......................................................................6-10
Extras din Regulamentul referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România............ 11-17
Extrase din Comunicatele emise de Consiliul Superior: ......... 18

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 3 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Scrisoarea d-lui Scrisoarea d-lui prof. univ. dr. arh.


László BORBÉLY Alexandru M. SANDU
Ministru Delegat pentru Lucrări Decanul Facultãţii de Urbanism,
Publice şi Amenajarea Teritoriului Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor Ion Mincu, Bucureşti,
şi Turismului Preşedinte al Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România

România, participantă la Conferinţele Apariţia unei publicaţii nu este nicicând


europeneale ale miniştrilor responsabili cu întâmplătoare, ea însemnând un sfârşit de etapă
amenajarea teritoriului – CEMAT – sub dar şi un început; aceasta cu atât mai mult în
patronajul Consiliului Europei şi la celelalte cazul Monitorului RUR care se doreşte a fiinţa
conferinţe şi organisme internaţionale specializate, în reluarea apariţiei antebelice, atunci el
s-a alăturat, începând cu anul 1990, eforturile constituind un reper pentru urbanismul
celorlalte ţări de a jalona o activitate care cu românesc.
timpul a devenit una dintre pârghiile cele mai vii Pentru noi, acest prim număr al unei serii
ale integrări, coeziunea teritorială. noi, reprezintă, spre satisfacţia noastră,
Amenajarea teritoriului, al cărui scop încheierea unei etape pline de entuziasm,
principal îl constituie armonizarea la nivelul amăgiri şi dezamăgiri, de eforturi îndreptate spre
întregului teritoriu a politicilor economice, statornicirea în România a unui urbanism
sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel modern.
naţional şi local, asigură echilibrul în Izbindu-se uneori de mentalităţi profesionale şi
dezvoltarea diferitelor zone ale ţării şi urmăreşte politice reticiente sau, dimpotrivă, alteori
creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor beneficiind de inţelegere profesională şi politică
economice şi sociale dintre aceste zone. deschisă, aceste eforturi, iniţiate odată cu
În ceea ce priveşte urbanismul, suntem în speranţa unui urbanism democratic prin
faţa unei importante schimbări de optică: constituirea, în anul 1990, a Comisiei Naţionale
dezvoltarea progresiv-liniară a fost înlocuită cu pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, au
“dezvoltarea durabilă”, ceea ce înseamnă că în continuat prin afirmarea profesiunii ca atare,
orice operaţiune urbanistică – fie că e vorba de odată cu infiinţarea Asociaţiei Profesionale a
un nou cartier de locuinţe, fie de conversia unor Urbaniştilor din România sprijinită pe ideea
unităţi industriale dezafectate, fie de amplasarea multispecializării integrate, mai apoi prin
unor supermarketuri – se ţine cont de impactul definirea sistemului de formaţie specializată
asupra mediului, de poluarea de orice fel pe care universitară şi postuniversitară, iar mai târziu
noua investiţie o aduce, inclusiv asupra prin crearea condiţiei de statut şi reglementare
peisajului în care obiectivul se amplasează. juridică (desigur nu încă perfectă) a activităţii în
Ideea este ca această poluare să nu afecteze domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
ireversibil şansele generaţiilor viitoare de a se
bucura de un mediu curat şi sănătos. Instituirea Registrului Urbaniştilor din România
Constituirea Registrului Urbaniştilor din încheie această etapă de eforturi de aşezare a
România, cu concursul celor mai reputaţi activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului
specialişti şi sub egida autorităţii statale, în ansamblul societăţii româneşti, în sensul a
consolidează acest mers al lucrurilor, într-un ceea ce înseamnă calitate la nivelul principiilor
moment în care ritmul schimbărilor nu va trebui europene de dezvoltare spaţială durabilă.
să bulverseze sau să paralizeze o evoluţie în care
patrimoniul ul natural şi construit îşi reintră în
drepturi.
Eu personal îi doresc publicaţiei “Monitorul
Registrului Urbaniştilor din România” un
start bun şi succes în atingerea obiectivelor sale
ambiţioase.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 4 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul


publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 373 din 10 iulie 2001
Extras

........ controlată a zonelor construite;


CAPITOLUL II. d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului
Domeniul de activitate cultural construit şi natural;
Secţiunea 1. Amenajarea teritoriului e) asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat
şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale;
Art. 7. - Scopul de bază al amenajării f) protejarea localităţilor împotriva dezastrelor
teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul naturale.
întregului teritoriu a politicilor economice,
sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel ........
naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în CAPITOLUL III.
dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu- Atribuţii ale administraţiei publice
se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor
economice şi sociale dintre acestea. Secţiunea 1. Atribuţiile administraţiei publice
centrale
Art. 8. - Activitatea de amenajare a teritoriului
se exercită pe întregul teritoriu al României, pe Art. 17. - Activitatea de amenajare a teritoriului
baza principiului ierarhizării, coeziunii şi şi de urbanism la nivel naţional este coordonată
integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi de Guvern, care stabileşte, în raport cu
judeţean. conţinutul Programului de guvernare, programe
Art. 9. - Obiectivele principale ale amenajării prioritare, linii directoare şi politici sectoriale.
teritoriului sunt următoarele: Art. 18. - Ministerul Lucrărilor Publice,
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a Transporturilor şi Locuinţei(*) este organul
regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului specializat al Guvernului în domeniul amenajării
acestora; teritoriului şi al urbanismului, având în aceasta
calitate următoarele atribuţii:
b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi
colectivităţilor umane; a) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional;
c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale
şi protecţia mediului; b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
regional, care fundamentează planurile de
d) utilizarea raţională a teritoriului. dezvoltare regională;
Secţiunea a 2-a. Urbanismul c) elaborarea Regulamentului general de
urbanism;
Art. 10. - Urbanismul are ca principal scop
stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, d) avizarea proiectelor de acte normative
prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe referitoare la activitatea de amenajare a
termen scurt, mediu şi lung. teritoriului şi de urbanism;
Art. 11. - Activitatea de urbanism cuprinde toate e) colaborarea cu ministerele, precum şi cu
localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza celelalte organe ale administraţiei publice
ierarhizării şi distribuţiei echilibrate a acestora centrale, pentru fundamentarea, din punct de
în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere vedere al amenajării teritoriului şi al
întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
comunelor sau zone din acestea. f) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare
Art. 12. - Urbanismul urmăreşte stabilirea regională, consiliile judeţene şi consiliile locale,
direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor precum şi urmărirea modului în care se aplică
urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora programele guvernamentale şi liniile directoare
şi cu aspiraţiile locuitorilor. în domeniul amenajării teritoriului şi al
urbanismului la nivel regional, judeţean şi local;
Art. 13. - Principalele obiective ale activităţii de
urbanism sunt urmatoarele: g) avizarea documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, potrivit
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin competenţelor stabilite prin prezenta lege.
eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea
accesului la infrastructuri, servicii publice şi Art. 19. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale
locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei utilizează informaţii de sinteză la
b) crearea condiţiilor pentru satisfacerea nivel naţional din toate domeniile de activitate
cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale economică şi socială.
persoanelor cu handicap;
c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu (*) în prezent Ministerul Transporturilor,
funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea Construcţiilor şi Turismului (n.r.)

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 5 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

(2) Ministerele şi celelalte organe ale (2) Ministerele şi celelalte organe ale
administraţiei publice centrale sunt obligate să administraţiei publice centrale sunt obligate să
furnizeze Ministerului Lucrărilor Publice, furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice
Transporturilor şi Locuinţei, la cerere, judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de
informaţiile necesare pentru desfăşurarea activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar
activităţii de amenajare a teritoriului şi de consiliile locale sunt obligate să furnizeze
urbanism. informaţii referitoare la dezvoltarea economico-
Art. 20. - Ministerul Lucrărilor Publice, socială şi urbanistică a localităţilor.
Transporturilor şi Locuinţei poate solicita ........
autorităţilor administraţiei publice locale să Secţiunea a 5-a. Structura instituţională
elaboreze sau să modifice o documentaţie de
urbanism sau de amenajare a teritoriului, în Art. 35. - Activitatea de amenajare a teritoriului
vederea aprofundării, detalierii sau aplicării unor şi de urbanism la nivel naţional este coordonată
prevederi cuprinse în programele strategice de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor
sectoriale ale Guvernului, precum şi pentru şi Locuinţei, care exercită şi controlul statului
respectarea intereselor generale ale statului. privind aplicarea prevederilor cuprinse în
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile administraţiei urbanism.
publice judeţene Art. 36. - (1) În cadrul aparatului propriu al
Art. 21. - Consiliul judeţean coordonează consiliului judeţean, municipal sau orăşenesc şi
activitatea de amenajare a teritoriului şi de în cel al Consiliului General al Municipiului
urbanism la nivel judeţean, conform legii. Bucureşti se organizează şi funcţionează,
potrivit legii, structuri specializate în domeniul
Art. 22. - (1) Consiliul judeţean stabileşte amenajării teritoriului şi al urbanismului,
orientările generale privind amenajarea conduse de arhitectul-şef al judeţului, al
teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea municipiului sau al oraşului, respectiv de
urbanistică a locălităţilor, pe baza planurilor de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti.
amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest
scop coordonează activitatea consiliilor locale şi (2) Funcţia de arhitect-şef va fi ocupată, în
le acordă asistenţă tehnică de specialitate. condiţiile legii, de un funcţionar public având de
regulă formaţia de arhitect sau urbanist licenţiat
(2) Consiliul judeţean asigură preluarea al învăţământului superior de lungă durată.
prevederilor cuprinse în planurile de amenajare
a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul (3) În comune atribuţiile arhitectului-şef vor fi
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de îndeplinite de către un funcţionar public din
urbanism pentru teritoriile administrative ale aparatul propriu al consiliului local respectiv, cu
localităţilor din judeţ, asigură elaborarea atribuţii în domeniu şi pregătit în acest sens.
Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a ........
planurilor zonale de amenajare a teritoriului care Art. 38. - (1) Documentaţiile de urbanism şi
sunt de interes judeţean şi le aprobă conform amenajare a teritoriului se semnează de
prevederilor legii. profesionişti calificaţi în domeniu prin licenţă
(3) În activitatea de amenajare a teritoriului şi de sau studii postuniversitare de specialitate
urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite de acreditate conform legii, precum şi de alţi
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi profesionişti cu drept de semnătură.
Locuinţei, precum şi de alte ministere şi organe (2) Dreptul de semnătură pentru documentaţiile
ale administraţiei publice centrale. de amenajare a teritoriului şi de urbanism se
Art. 23. - Consiliul judeţean poate solicita stabileşte pe bază de regulament elaborat de
consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
o documentaţie de amenajare a teritoriului sau Locuinţei, în colaborare cu Asociaţia
de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor Profesională a Urbaniştilor din România,
prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a precum şi cu alte organizaţii profesionale în
judeţului; solicitarea se transmite consiliului domeniul amenajării teritoriului şi al
local, însoţită de expunerea motivelor care au urbanismului.
stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de (3) Regulamentul privind dobândirea dreptului
termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea de semnătură, precum şi Regulamentul referitor
documentaţiei. la organizarea şi funcţionarea Registrului
Art. 24. - (1) În indeplinirea atribuţiilor sale în urbaniştilor se aprobă prin hotărâre a
domeniul amenajării teritoriului şi al Guvernului.
urbanismului consiliul judeţean utilizează (4) Specialiştii calificaţi în domeniul amenajării
informaţii de sinteză la nivelul judeţului din teritoriului şi al urbanismului, care dobândesc
toate domeniile de activitate economico-socială. dreptul de semnătură, se înscriu în Registrul
urbaniştilor.
……..

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 6 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru


documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1519 din 16 septembrie 2004
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 961 din 20 octombrie 2004
Extras

CAPITOLUL I adăugarea termenului "urbanist" la formaţia


Prevederi generale academică de arhitect face referire la experienţa
în domeniu sau la absolvirea unor programe de
Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop specializare postuniversitară;
definirea dreptului de semnătura pentru d) economist-urbanist, inginer-urbanist, geograf-
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanist, sociolog-urbanist - absolventul cu licenţă
urbanism, precum şi stabilirea procedurilor sau diplomă universitară în economie, inginerie,
privind dobândirea şi exercitarea acestui drept. geografie, sociologie, care a absolvit un program
(2) Prin instituirea dreptului de semnătura se de specializare postuniversitară în domeniul
urmăresc asigurarea calităţii documentaţiilor de urbanismului şi al amenajării teritoriului; în
amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi prezentul regulament, adăugarea termenului
respectarea reglementărilor legale în procesul "urbanist" la formaţia academică de bază face
elaborării acestora, prin stabilirea responsabilităţilor referire la absolvirea acestor programe de
ce revin specialiştilor care elaborează şi/sau verifică specializare postuniversitară;
astfel de documentaţii. e) specialiştii calificaţi în domeniul amenajării
(3) Prezentul regulament are următoarele obiective: teritoriului şi al urbanismului care dobândesc
a) definirea dreptului de semnătură; dreptul de semnătură şi se înscriu în Registrul
b) stabilirea exercitării dreptului de semnătură urbaniştilor - conform Art. 38. alin. (4) din
în raport cu tipurile de documentaţii de Legea nr. 350/2001, această sintagmă se referă
amenajare a teritoriului şi de urbanism; la următoarele categorii de profesionişti:
c) stabilirea procedurilor şi condiţiilor de 1. urbaniştii diplomaţi, conform lit. b);
dobândire, exercitare şi pierdere a dreptului de 2. absolvenţii cu diplomă ai unor facultăţi
semnătură; acreditate de statul român, din următoarele
d) definirea creaţiei intelectuale în elaborarea domenii conexe urbanismului şi amenajării
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de teritoriului: construcţii-instalaţii, geografie,
urbanism, în vederea protejării dreptului de autor. sociologie, economie, ecologie, transporturi,
Art. 2. - Prezentul regulament este elaborat în telecomunicaţii, energetică, hidrotehnică, istorie,
temeiul prevederilor Art. 38. din Legea nr. care au absolvit un program de specializare
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi postuniversitară în domeniul urbanismului şi al
urbanismul. amenajării teritoriului, acreditat conform legii şi
recunoscut de Registrul Urbaniştilor din
Art. 3. - Aplicarea prezentului regulament se va România;
face corelat cu prevederile celorlalte acte 3. absolvenţii cu diplomă ai învăţământului
normative cu incidenţă asupra domeniului. superior de arhitectură sau de alte specialităţi
Art. 4. - În sensul prezentului regulament, conexe urbanismului şi amenajării teritoriului
termenii şi expresiile următoare semnifică: menţionate la pct. 2, din promoţiile anterioare
a) urbanist - profesionistul în domeniul anului 2002 inclusiv, care s-au specializat prin
amenajării teritoriului şi al urbanismului, practică profesională de cel puţin 6 ani în
calificat prin diverse formaţii academice de domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;
bază şi specializări în domeniu sau prin f) specialist cu drept de semnătură - specialistul
practică profesională; în această accepţiune, calificat în domeniul urbanismului şi/sau al
termenul urbanist se referă la toate categoriile amenajării teritoriului care a dobândit dreptul de
de specialişti definite la lit. a)-d); semnătură conform prevederilor prezentului
b) urbanist diplomat - absolventul cu diplomă regulament şi care este înscris în Registrul
al facultăţilor de urbanism, recunoscute de urbaniştilor;
statul român, cu durata studiilor de minimum g) dreptul de semnătură - dreptul pe care îl au
5 ani; acest specialist poartă titlul academic specialiştii în domeniul amenajării teritoriului şi
"urbanist diplomat"; în prezentul regulament, al urbanismului de a elabora şi/sau de a semna
referirea la acest specialist se face prin documentaţii de urbanism şi amenajarea
utilizarea sintagmei urbanist diplomat; teritoriului sau părţi ale acestora, conform
c) arhitect-urbanist - absolventul cu diplomă al schemelor A şi B;
facultăţilor de arhitectură, recunoscute de statul h) dobândirea dreptului de semnătură - procesul în
român, cu durata studiilor de minimum 6 ani, cu cursul căruia specialistul în domeniul amenajării
experienţă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al urbanismului demonstrează
teritoriului, sau care a absolvit un program de studii capacităţile sale profesionale, experienţa şi
de specializare postuniversitară în domeniul cunoaşterea cadrului juridic al domeniului şi la
urbanismului şi al amenajării teritoriului; în prezentul sfârşitul căruia i se atribuie dreptude semnătură;
regulament

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 7 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

i) atestarea dreptului de semnătură - eliberarea (3) Dreptul de semnătură implică asumarea


certificatului de atestare, înscrierea în Registrul răspunderii coordonatorului asupra calităţii
urbaniştilor şi dovedirea deţinerii dreptului de documentaţiei de amenajare a teritoriului în
semnătură prin modalităţi specifice: ştampila şi integralitate.
legitimaţia; Art. 11. - (1) Dreptul de semnătura privind
j) exercitarea dreptului de semnătură - ansamblul coordonarea elaborării documentaţiilor de urbanism
de proceduri, drepturi şi obligaţii pe care le se stabileşte după cum urmează:
îndeplineşte specialistul cu drept de semnătură a) planurile urbanistice generale şi planurile
pentru documentaţiile de urbanism şi de urbanistice zonale, precum şi regulamentele
amenajare a teritoriului. locale de urbanism aferente acestora se
…….. semnează numai de către următorii specialişti:
Art. 6. - (1) Dreptul de semnătură se acordă de urbanişti diplomaţi şi arhitecţi-urbanişti;
către Registrul Urbaniştilor din România, ca b) planurile urbanistice de detaliu se semnează
urmare a atestării sau promovării examenului numai de către următorii specialişti: urbanişti
organizat conform prevederilor prezentului diplomaţi, arhitecţi-urbanişti şi arhitecţi;
regulament. c) planurile urbanistice zonale şi regulamentele
(2) Dreptul de semnătură poate fi acordat locale de urbanism aferente pentru parcelări de
pentru coordonarea elaborării documentaţiilor locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora pot fi
de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau semnate şi de arhitecţi.
pentru elaborarea unor părţi ale acestora oricărei (2) Dreptul de semnătură implică asumarea
persoane care îndeplineşte cumulativ următoarele răspunderii coordonatorului asupra calităţii
condiţii: documentaţiei de urbanism în integralitate.
a) are capacitatea de exerciţiu deplină;
b) are calitatea de "specialist calificat în domeniul Art. 12. - (1) Planurile de amenajarea teritoriului
amenajării teritoriului şi al urbanismului", pot avea, conform conţinutului-cadru, părţi
conform prevederilor Art. 4. lit. e); structurate sub forma unor capitole sau secţiuni
c) a fost atestat sau a promovat examenul pentru care se semnează numai de specialişti cu drept de
dobândirea dreptului de semnătură. semnătură, aparţinând uneia dintre următoarele
(3) Profesioniştii din categoriile menţionate la categorii:
Art. 4. lit. e) pct. 1 şi 2 pot deveni specialişti a) cadrul natural şi calitatea mediului - urbanişti
calificaţi numai după efectuarea unui stagiu de diplomaţi, geografi-urbanişti, geografi, biologi,
practică profesională în elaborarea documentaţiilor ecologi, ingineri de mediu;
de amenajare a teritoriului şi de urbanism. b) dezvoltarea economică a teritoriului - urbanişti
diplomaţi, economişti-urbanişti;
CAPITOLUL II c) demografia şi forţa de muncă - urbanişti
Dreptul de semnătură şi categoriile de diplomaţi, geografi-urbanişti, geografi, sociologi-
documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanişti, sociologi;
urbanism d) echiparea tehnică a teritoriului - urbanişti
diplomaţi, ingineri de specialitate;
Secţiunea 1. Responsabilităţi privind dreptul e) protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural -
de semnătură urbanişti diplomaţi, geografi-urbanişti, ecologi,
........ biologi, peisagişti;
f) protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit
Art. 10. - (1) Dreptul de semnătură privind - urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti, arhitecţi,
coordonarea elaborării planurilor de amenajarea istorici.
teritoriului se stabileşte după cum urmează: (2) Planurile urbanistice generale ale municipiilor
a) planurile de amenajarea teritoriului judeţean, şi oraşelor de rangurile "0" şi "1", stabilite de lege,
planurile de amenajarea teritoriului regional, şi cele ale municipiilor, oraşelor şi comunelor ce
planurile de amenajarea teritoriului interjudeţean includ staţiuni balneoclimaterice ori turistice,
şi planurile de amenajarea teritoriului frontalier precum şi planurile urbanistice zonale ale zonelor
se semnează numai de către următorii specialişti: centrale ale municipiilor şi oraşelor de rangurile "0"
urbanişti diplomaţi, arhitecţi–urbanişti, şi "1", cele ale staţiunilor balneoclimaterice şi cele
economişti-urbanişti, geografi–urbanişti, ale zonelor urbane protejate pot avea, conform
sociologi-urbanişti şi ingineri-urbanişti; conţinutului-cadru, părţi structurate sub forma unor
(2) Dreptul de semnătura privind coordonarea capitole sau secţiuni.
elaborării secţiunilor Planului de amenajarea (3) Pentru planurile urbanistice prevăzute la
teritoriului naţional revine specialiştilor în alin. (2), următoarele părţi vor fi semnate numai de
domeniul care constituie subiectul sectiunii specialişti cu drept de semnătură, aparţinând uneia
respective, calificaţi conform prevederilor dintre următoarele categorii:
prezentului regulament. a) Echipare edilitară - ingineri de specialitate cu
specializare în urbanism;

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 8 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

b) Sociologie urbană şi demografie - urbanişti b) dovada titlului academic deţinut (copie


diplomaţi, sociologi-urbanişti sau cu experienţă în legalizată după diplomă);
domeniul sociologiei urbane, geografi; c) experienţa profesională sau programe de
c) Calitatea mediului - urbanişti diplomaţi, specializare postuniversitare absolvite;
ecologi, ingineri de specialitate; d) recomandarea a 2 specialişti cu drept de
d) Economie urbană - urbanişti diplomaţi, semnătură.
economişti-urbanişti sau cu experienţă în (2) Examenul pentru dobândirea dreptului de
domeniul economiei urbane; semnătură constă în următoarele probe:
e) Studii de istorie urbană - urbanişti diplomaţi, a) evaluarea conţinutului dosarului de înscriere în
arhitecţi-urbanişti, arhitecţi, istorici cu studii ceea ce priveşte experienţa acumulată pe durata
postuniversitare de urbanism sau cu experienţă stagiului, respectiv a practicii profesionale, în
în domeniul istoriei urbane; domeniul elaborării de documentaţii de amenajare
f) Amenajare peisagistică - arhitecţi diplomaţi, a teritoriului şi de urbanism;
urbanişti diplomaţi, urbanişti-peisagişti, ingineri b) examinarea cunoştinţelor privind reglementările
horticoli-peisagişti; în domeniul amenajării teritoriului şi al
g) Căi de comunicaţii şi transporturi - urbanişti urbanismului;
diplomaţi, ingineri de specialitate. c) interviu privind cunoaşterea problemelor
(4) Prevederile prezentului articol se aplică în recente cu care se confruntă dezvoltarea urbană
mod corelat cu prevederile reglementărilor şi teritorială în România şi experienţa de
privind conţinutul-cadru al documentaţiilor de practică profesională a specialistului.
amenajare a teritoriului şi de urbanism. (3) Probele menţionate la alin. (2) lit. a) şi b)
Art. 13. - Conductorii arhitecţi absolvenţi ai sunt eliminatorii, iar nepromovarea uneia dintre
Colegiului de Arhitectură şi Urbanism, Secţia acestea atrage nepromovarea examenului,
Urbanism, din cadrul Universităţii de nemaifiind posibilă participarea la următoarele
Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti probe.
pot dobândi drept de semnătură pentru Art. 24. - (1) Atestarea şi examenul în vederea
următoarele planuri urbanistice: dobândirii dreptului de semnătură se desfăşoară
a) planurile urbanistice zonale şi regulamentele semestrial şi se organizează de Registrul
locale aferente care au drept subiect o parcelare Urbaniştilor din România, în cooperare cu
nouă pentru realizarea în exclusivitate de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion
locuinţe, cu maximum 20 de parcele, nu mai Mincu" Bucureşti, cu Asociaţia Profesională a
mari de 1.000 m2 fiecare; Urbaniştilor din România şi cu Ministerul
b) planurile urbanistice de detaliu care au drept Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
subiect amplasarea unei construcţii de (2) Examenul se desfăşoară de regulă în
importanţă redusă, aşa cum este definită în Bucureşti, dar poate avea loc şi în alte municipii
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în din ţară, în situaţia unei ponderi semnificative a
construcţii, cu modificările ulterioare. candidaţilor din zona respectivă, cu cooptarea ca
........ membru în comisia de examinare a unui
CAPITOLUL III specialist cu drept de semnătură, din zonă, de
Dobândirea dreptului de semnătură preferinţă din învăţământul superior de profil.
…….. (3) Atestarea se desfăşoară la sediul din
Art. 22. - (1) înscrierea pentru atestarea dreptului Bucureşti al Registrului Urbaniştilor din
de semnătură constă în: România.
a) depunerea dosarului pentru atestare la Art. 25. - Acordarea dreptului de semnătură se
secretariatul comisiei de examinare; face prin hotărâre a Consiliului Superior al
b) verificarea conţinutului dosarului de către Registrului Urbaniştilor din România, în urma
secretariatul comisiei de examinare; validării rezultatelor.
c) transmiterea către comisie a dosarului Art. 26. - Pentru atestare şi pentru examinare
verificat. privind dobândirea dreptului de semnătură,
(2) Înscrierea la examenul pentru dobândirea Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor
dreptului de semnătură constă în: din România stabileşte taxe de examinare
a) depunerea dosarului de înscriere la diferenţiate pe categorii de documentaţii, care să
secretariatul comisiei de examinare; acopere cheltuielile ocazionate de funcţionarea
b) verificarea conţinutului dosarului de către comisiei de examinare, de înregistrarea şi de
secretariatul comisiei de examinare, în ceea ce gestionarea evidenţei privind dreptul de
priveşte respectarea tuturor condiţiilor cuprinse semnătură.
în prezentul regulament; ........
c) acceptarea înscrierii la examen şi programarea Art. 29. - Înscrierea la atestare sau la examen se
privind susţinerea lui. face prin depunerea unui dosar, care cuprinde:
Art. 23. - (1) Atestarea dreptului de semnătură a) cererea de înscriere;
constă în: b) curriculum vitae care să cuprindă descrierea
a) evaluarea portofoliului de lucrări înscrise de în detaliu a activităţii profesionale;
solicitant; c) diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ
superior absolvite sau, după caz, de

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 9 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

licenţă, în copie legalizată; ........


d) certificatul de absolvire a programului de CAPITOLUL V
specializare postuniversitară şi alte certificate de Dispoziţii tranzitorii şi finale
atestare a altor specializări - în copii legalizate;
e) alte documente care atestă pregătirea
profesională sau recunoaşterea activităţii Secţiunea 1. Dispoziţii tranzitorii
profesionale;
Art. 40. - Arhitecţii cu diplomă de absolvire sau
f) raportul de evaluare a desfăşurării stagiului
de licenţă care au absolvit programele de studii
profesional, dacă este cazul;
aprofundate ori master, în ţară sau la universităţi
g) portofoliul de lucrări;
din străinătate ale căror programe sunt
h) lista de cărţi, studii, articole de specialitate
recunoscute în România, pot semna
publicate;
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
i) dovada achitării taxei de examen.
urbanism, în calitate de coordonatori, fără a
……..
obţine dreptul de semnătură, până la data de 31
Art. 32. - (1) Consiliul Superior al Registrului
decembrie 2005.
Urbaniştilor din România validează rezultatele
Art. 41. - Arhitecţii care au înscrisă pe diploma
atestării sau examenului şi acordă, prin hotărâre,
de absolvire sau licenţă specializarea arhitectură
dreptul de semnătură specialiştilor care l-au
şi sistematizare, respectiv arhitectură şi
promovat, în termen de 30 de zile de la
urbanism, precum şi cei cu diplomă de arhitect
încheierea examenului şi nu mai târziu de 90 de
pot semna documentaţiile de amenajare a
zile de la depunerea dosarului complet.
teritoriului şi de urbanism, în calitate de
(2) Specialiştii care au dobândit dreptul de
coordonatori, fără a obţine dreptul de semnătură,
semnătură primesc certificate de atestare a
până la data de 31 decembrie 2005.
dreptului de semnătură, în care sunt înscrise
Art. 42. - Conductorii arhitecţi, absolvenţi ai
categoriile de documentaţii pentru care acestea
Colegiului de Arhitectură şi Urbanism, secţia
s-au acordat.
Urbanism, care au obţinut diploma până la data
(3) Certificatele de atestare a dreptului de
intrării în vigoare a Legii nr. 350/2001, pot
semnătură sunt însotiţe de o anexă care cuprinde
semna documentaţiile stabilite conform
rezultatele examenului susţinut.
prezentului regulament, fără a obţine dreptul de
(4) Specialiştii pot exercita dreptul de semnătură
semnătură, până la data de 31 decembrie 2005.
numai dupa înscrierea în Registrul urbaniştilor,
Art. 43. - (1) Profesioniştii din domeniile conexe
pe baza certificatului de atestare a dreptului de
amenajării teritoriului şi urbanismului pot semna
semnătură.
capitolele sau secţiunile de documentaţii
Art. 33. - (1) Dreptul de semnătură se acordă
prevăzute la Art. 12, fără a obţine dreptul de
pentru o perioadă nedeterminată.
semnătură, până la data de 31 decembrie 2006.
(2) Dreptul de semnătură poate fi retras în
(2) Semnarea capitolelor sau secţiunilor este
situaţia nerespectării obligaţiilor privind
condiţionată în această perioadă de pregătirea
exercitarea lui.
academică în domeniul corespunzător tematicii
(3) Suspendarea şi retragerea definitivă a
părţii de documentaţie, atestată prin diploma de
dreptului de semnătură sunt reglementate prin
absolvire sau licenţă.
Regulamentul referitor la organizarea şi
Art. 44. - Dovedirea capacităţii profesionale
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
prevăzute la Art. 40-43 se face prin anexarea la
România.
documentaţia de amenajare a teritoriului sau de
Art. 34. - (1) Specialiştii cu drept de semnătură
urbanism depusă spre aprobare a unei fotocopii
înscrişi în Registrul urbaniştilor primesc
a diplomei de licenţă sau de absolvire a studiilor
legitimaţii şi ştampile în concordanţă cu
superioare, iar dupa obţinerea dreptului de
certificatul de atestare a dreptului de semnătură.
semnătură, prin anexarea certificatului de
(2) În situaţia dobândirii mai multor certificate
atestare eliberat de Registrul Urbaniştilor din
de atestare a dreptului de semnătură, la date
România.
diferite, pentru mai multe categorii de
documentaţii, legitimaţia şi ştampila se
preschimbă, cuprinzând informaţiile actualizate, Sectiunea a 2-a. Dispoziţii finale
astfel încât fiecare specialist cu drept de
semnătură va poseda o singură legitimaţie şi o Art. 45. - La încredinţarea elaborării documentaţiilor
singură ştampilă. de amenajare a teritoriului şi de urbanism finanţate din
(3) Legitimaţia cuprinde informaţii privind: fonduri publice, în condiţiile legii, este obligatorie
calificarea academică, specializarea existenţa în cadrul entităţii elaboratoare a unui
profesională, categoria, respectiv categoriile de specialist cu drept de semnătură, în calitate de
documentaţii pentru care are drept de semnătură, coordonator, pentru categoria respectivă de
precum şi numărul de înscriere în Registrul documentaţii.
urbaniştilor. ........
(4) Ştampila cuprinde numele şi prenumele
titularului şi categoriile de documentaţii pentru
care poate fi exercitat dreptul de semnătură,
precum şi numărul legitimaţiei.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 10 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 11 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea


Registrului Urbaniştilor din România
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1519 din 16 septembrie 2004
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 961 din 20 octombrie 2004
Extras

CAPITOLUL I al profesiunii de urbanist, care se supun aprobării în


Dispoziţii generale conformitate cu legislaţia în vigoare;
7. asigură publicitatea privind specialiştii înscrişi în
Art. 1. - (1) Registrul Urbaniştilor din România, registru;
organ de specialitate aflat în subordinea Ministerului 8. propune şi participă la elaborarea de reglementări
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, este în domeniul planificării teritoriale şi de urbanism şi
autoritatea care administrează dreptul de semnătură în cel al proiectării urbane;
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 9. avizează norme metodologice privind elaborarea,
de urbanism, în condiţiile legii. avizarea şi aprobarea, precum şi conţinutul
(2) Registrul Urbaniştilor din România este instituţie documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de
publică, cu personalitate juridică, în subordinea urbanism;
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 10. organizează expoziţii de specialitate şi concursuri
Turismului, finanţată din venituri proprii, care se de urbanism, naţionale şi internaţionale;
organizează şi funcţionează potrivit art. 38 din 11. editează împreună cu Asociaţia Profesională a
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi Urbaniştilor din România publicaţii de specialitate,
urbanismul şi potrivit prezentului regulament. având rol de informare şi promovare a bunelor
(3) Registrul Urbaniştilor din România are sediul practici şi de critică în domeniu;
central în municipiul Bucureşti. 12. acordă premii pentru cele mai bune lucrări
Art. 2. - (1) Documentul pentru evidenţa realizate;
specialiştilor cu drept de semnătură pentru 13. desfăşoară activităţi cu caracter economic, al
documentaţii de amenajare a teritoriului şi de căror profit va fi utilizat pentru îndeplinirea
urbanism are denumirea "Registrul urbaniştilor". atribuţiilor;
(2) în cuprinsul prezentului regulament, referirea la 14. menţine o permanentă comunicare cu
această evidenţă se va face prin folosirea structurile sale şi cu specialiştii înscrişi în
termenului "registru". registru;
(3) în registru sunt înscrişi specialiştii care au 15. îndeplineşte şi alte atribuţii, conform legislaţiei în
dobândit dreptul de semnătură, precum şi vigoare.
profesioniştii care participă la realizarea (2) Registrul Urbaniştilor din România contribuie la
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de definirea locului şi rolului specialiştilor şi
urbanism, în condiţiile legii. profesioniştilor în dezvoltarea teritorială şi urbană,
Art. 3. - (1) Registrul Urbaniştilor din România promovează valorile profesionale şi interesul public
îndeplineşte, cu respectarea reglementărilor în în practica de amenajare a teritoriului şi urbanism.
vigoare, următoarele atribuţii: Art. 4. - în îndeplinirea atribuţiilor sale, în
1. organizează examenele privind dobândirea conformitate cu reglementările în vigoare, Registrul
dreptului de semnătură, conform Regulamentului Urbaniştilor din România:
privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 1. conlucrează permanent cu Asociaţia Profesională
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de a Urbaniştilor din România;
urbanism; 2. cooperează cu ministerele, instituţiile centrale,
2. asigură şi gestionează evidenţa specialiştilor cu prefecturile, precum şi cu autorităţile administraţiei
drept de semnătură în domeniul amenajării publice locale - consilii locale, consilii judeţene,
teritoriului şi urbanismului; primarii, precum şi cu Federaţia Autorităţilor Publice
3. stabileşte, în detaliu, modalităţile de exercitare a Locale;
dreptului de semnătură; 3. cooperează cu alte organizaţii profesionale în
4. monitorizează aplicarea şi respectarea domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului,
regulamentului privind dobândirea dreptului de precum şi cu asociaţiile profesioniştilor în
semnătură; amenajarea teritoriului şi urbanism din administraţia
5. controlează exercitarea dreptului de semnătură, publică locală - Corpul arhitecţilor şefi de municipii,
ca urmare a sesizării autorităţilor administraţiei Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe - ori cu alte
publice centrale şi locale, a altor instituţii, a asociaţii similare;
persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu şi 4. cooperează cu Universitatea de Arhitectură şi
stabileşte aplicarea sancţiunilor potrivit Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti şi cu celelalte
reglementărilor în vigoare; instituţii de învăţământ superior care desfăşoară
6. elaborează, împreună cu Asociaţia Profesională programe de formare acreditate;
a Urbaniştilor din România şi în colaborare cu alte 5. se consultă cu Ordinul Arhitecţilor din România
asociaţii ale profesioniştilor din domeniul privind practica profesională în urbanism şi în
amenajării teritoriului şi urbanismului şi cu amenajarea teritoriului;
instituţiile de învăţamânt superior de profil, Statutul
şi Codul deontologic

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 12 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

6. cooperează cu instituţiile care desfaşoară respectarea regulilor de desfăşurare a atestării


programe de formare conţinuă sau programe de sau a examenului privind dobândirea dreptului
asistenţă în domeniul urbanismului şi amenajării de semnătură;
teritoriului din ţară şi din străinătate. 4. hotarăşte acordarea dreptului de semnătură
specialiştilor care au promovat atestarea sau
CAPITOLUL II examenul şi emite certificatele de atestare;
Organizarea şi funcţionarea Registrului 5. hotarăşte înscrierea în Registrul urbaniştilor;
Urbaniştilor din România 6. constată încetarea calităţii de specialist cu
drept de semnătură;
Art. 5. - Registrul Urbaniştilor din România are 7. coordonează elaborarea şi aprobă procedurile
următoarea structură organizatorică: privind acordarea dreptului de semnătură pentru
1. Consiliul Superior; capitole sau secţiuni ale documentaţiilor de
2. comisii de specialitate; amenajare a teritoriului şi de urbanism;
3. secretariat. 8. hotarăşte suspendarea şi/sau retragerea
Art. 6. - (1) Consiliul Superior este organul de dreptului de semnătură, precum şi radierea din
conducere al Registrului Urbaniştilor din România. Registrul urbaniştilor, în condiţiile prezentului
(2) în cuprinsul prezentului regulament, pentru regulament;
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din 9. arbitrează, la cerere, litigii de natură
România va fi utilizat termenul "Consiliul". profesională între specialiştii cu drept de
(3) Consiliul are 9 membri titulari şi 6 supleanţi, semnătură înscrişi în Registrul urbaniştilor.
desemnaţi după cum urmează: (2) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în
- 3 membri titulari şi 1 supleant, de către Ministerul vigoare, următoarele atribuţii în domeniul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; practicii profesiunii de urbanist:
- 2 membri titulari şi 1 supleant, de către Asociaţia 1. coordonează elaborarea, împreună cu
Profesională a Urbaniştilor din România; Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din
- 1 membru titular şi 1 supleant, de către România, a Statutului şi Codului deontologic al
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion profesiunii de urbanist, care sunt supuse
Mincu" Bucureşti; aprobării în condiţiile legii;
- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Asociaţia 2. avizează sau, după caz, recunoaşte programe
arhitecţilor şefi de judeţe; academice de formare sau de specializare în
- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Corpul domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
arhitecţilor şefi de municipii; (3) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în
- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Ordinul vigoare, următoarele atribuţii privind cooperarea
arhitecţilor din România. cu alte organizaţii:
(4) Pot fi desemnaţi pentru funcţia de membru al 1. încheie convenţii de cooperare cu instituţii
Consiliului specialiştii şi profesioniştii în domeniul publice sau cu alte persoane juridice române
amenajării teritoriului şi urbanismului, cu cel puţin care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
10 ani de activitate profesională în domeniu şi urbanismului şi amenajării teritoriului;
reputaţie profesională recunoscută, cu drept de 2. încheie convenţii de cooperare bilaterală sau
semnătură pentru documentaţiile de urbanism şi multilaterală cu organizaţii similare de peste
amenajarea teritoriului, cu taxele plătite la zi şi care hotare.
nu au suferit sancţiuni penale sau sancţiuni (4) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în
disciplinare ori administrative în exercitarea vigoare, următoarele atribuţii în activitatea
profesiunii. curentă a Registrului Urbaniştilor din România:
(5) Membrii supleanţi ai Consiliului 1. aprobă programe şi proiecte ce urmăresc
înlocuiesc de drept membrii titulari în situaţia îndeplinirea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor
în care aceştia se află în imposibilitatea din România, în raport cu resursele disponibile;
exercitării mandatului pentru o durată mai 2. înfiinţează comisii de lucru, altele decât cele
mare de 4 luni sau a nerespectării condiţiilor prevăzute în prezentul regulament;
prevăzute la alin. (4). 3. validează componenţa comisiilor de
(6) Activitatea curentă a Registrului Urbaniştilor specialitate şi de lucru;
din România este asigurată de un secretariat 4. aprobă regulamentele de funcţionare ale
subordonat Consiliului, condus de directorul comisiilor de lucru ale Registrului Urbaniştilor
executiv al acestuia. din România;
Art. 7. - (1) Consiliul are următoarele 5. aprobă, cu acordul Ministerului
atribuţii în dobândirea exercitării dreptului de Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
semnătură: bugetul de venituri şi cheltuieli al Registrului
1. stabileşte data şi locul de desfăşurare a Urbaniştilor din România şi executarea acestuia,
atestării sau a examenului de dobândire a în condiţiile legii;
dreptului de semnătură; 6. aprobă numărul şi schema de personal
2. numeşte preşedintele Comisiei de examinare în angajat în secretariat, precum şi cuantumul
vederea dobândirii dreptului de semnătură; salariilor acestuia;
3. analizează şi soluţionează contestaţiile 7. hotărăte asupra patrimoniului Registrului
privind Urbaniştilor din România;

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 13 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

8. stabileşte sediul central al Registrului Art. 9. - (1) Preşedintele Consiliului este


Urbaniştilor din România şi înfiinţează birourile desemnat de către Consiliu dintre membrii
sale teritoriale şi stabileşte sediile acestora, după acestuia, prin vot direct, cu majoritatea simplă a
caz; voturilor.
9. stabileşte taxa pe categorii de documentaţii; (2) Preşedintele reprezintă Registrul Urbaniştilor
10. stabileşte taxele de examinare şi de înscriere din România în relaţiile cu autorităţile publice,
în Registrul Urbaniştilor din România; precum şi cu persoanele fizice şi juridice din
11. aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter ţară şi din străinătate.
economic ce au drept scop creşterea resurselor (3) Preşedintele conduce lucrările Consiliului şi
financiare ale Registrului Urbaniştilor din coordonează activitatea directorului executiv
România; conducător al Secretariatului Registrului
12. decide asupra acceptării şi folosirii de Urbaniştilor din România.
donaţii, subvenţii, sponsorizări în vederea (4) Preşedintele poate decide formarea de grupuri
îndeplinirii atribuţiilor Registrului Urbaniştilor de lucru pentru problemele aflate pe agenda
din România; Consiliului şi se poate implica în medierea
13. aprobă raportul anual al directorului litigiilor, în conformitate cu prevederile
executiv; regulamentelor aprobate de Consiliu.
14. stabileşte calendarul organizării de expoziţii (5) în situaţia imposibilităţii exercitării
de specialitate şi a concursurilor de urbanism mandatului, pe perioade determinate, preşedintele
naţionale şi internaţionale; poate delega exercitarea atribuţiilor unui alt
15. aprobă editarea publicaţiilor de specialitate; membru al Consiliului.
16. acordă premii şi aprobă cuantumul premiilor (6) În activitatea pe care o desfăşoară
care se acordă celor mai bune lucrări de preşedintele emite decizii.
specialitate; Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor
17. aprobă, cu acordul Asociaţiei Profesionale a Registrului Urbaniştilor din România, Consiliul
Urbaniştilor din România, înfiinţarea şi înfiinţează comisii de specialitate.
acordarea unor distincţii profesionale şi propune (2) Comisiile Registrului Urbaniştilor din
acordarea de ordine şi medalii ale României; România sunt:
18. aprobă cuantumul indemnizaţiei de şedinţă 1. Comisia profesională;
pentru membrii Consiliului şi comisiilor. 2. Comisia de examinare în vederea dobândirii
Art. 8. - Consiliul se întruneşte în şedinţe dreptului de semnătură;
ordinare, o data la 3 luni, la sediul Registrului 3. Comisia de cenzori.
Urbaniştilor din România, sau în şedinţe (3) Comisiile au caracter permanent pe durata
extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la mandatului încredinţat de către Consiliu.
convocarea preşedintelui sau a cel puţin 5 dintre (4) Consiliul poate decide înfiinţarea unor
membrii săi. comisii de lucru, altele decât cele prevăzute la
1. Convocarea Consiliului se face în scris, cu o alin. (2), cu caracter permanent sau pentru o
săptămână înainte de data şedinţei, cu durată limitată de timp.
specificarea datei, a orei şi a ordinii de zi a (5) O persoană nu poate face parte din mai multe
şedinţei. comisii.
2. Materialele ce urmează a fi analizate în (6) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească
şedinţele ordinare vor fi transmise membrilor aceleaşi condiţii ca membrii Consiliului, potrivit
Consiliului o dată cu convocarea pentru şedinţă. Art. 6 alin. (4).
3. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi (7) Din Comisia de cenzori va face parte un
specialişti cu drept de semnătură, alţi expert contabil.
profesionişti din domeniu, în vederea analizării (8) Consiliul poate solicita în mod justificat
problemelor de pe ordinea de zi. instituţiilor care desemnează membri în comisii
4. În activitatea ce o desfăşoară, Consiliul reexaminarea nominalizării unor membri.
adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi. (9) Componenţa şi funcţionarea comisiilor se
5. La număr egal de voturi, votul preşedintelui stabilesc prin regulament aprobat de către
Consiliului este decisiv. Consiliu.
6. Lucrările şedinţelor se consemnează într-un (10) Secretariatul comisiilor este asigurat de
registru special, care poate fi consultat numai de către Secretariatul Registrului Urbaniştilor din
către specialiştii cu drept de semnătură înscrişi România.
în registru. (11) În activitatea desfăşurată comisiile adoptă
7. La încheierea mandatului, Consiliul decizii.
întocmeşte un raport de activitate ce se transmite ……..
organizaţiilor care desemnează membrii
Consiliului, fiind accesibil specialiştilor cu drept Art. 12. - (1) Secretariatul Registrului Urbaniştilor
de semnătură înscrişi în registru. din România asigură desfăşurarea activităţii
8. Pentru participarea la şedinţele Consiliului, curente în baza hotărârilor Consiliului.
membrii acestuia primesc o indemnizaţie. (2) Secretariatul se compune din directorul
9. Şedinţele Consiliului se desfăşoară pe bază executiv şi din personalul angajat cu contract
de regulament propriu de funcţionare. individual de munca pe perioadă nedeterminată.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 14 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

(3)Organigrama este aprobată de Consiliu. (8)Taxele pot fi achitate în contul deschis de


(4) Salarizarea personalului Secretariatului Registrul Urbaniştilor din România în acest scop
Registrului Urbaniştilor din România se face sau direct la sediul acestuia.
potrivit reglementărilor în vigoare, specifice Art. 14. -(1) Bugetul Registrului Urbaniştilor din
instituţiilor publice finanţate integral din venituri România este elaborat de către secretariat şi este
proprii. aprobat de Consiliu cu acordul Ministerului
(5) Directorul executiv este numit de ministrul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în
transporturilor, construcţiilor şi turismului, conform conformitate cu reglementările în vigoare.
legislaţiei în vigoare. (2) Bugetul Registrului Urbaniştilor din România
(6) Directorul executiv are următoarele atribuţii cuprinde următoarele capitole:
principale: 1. bugetul Consiliului;
1. conduce activitatea curentă a Registrului 2. bugetul comisiilor;
Urbaniştilor din România; 3. bugetul secretariatului.
2. pune în aplicare hotărârile Consiliului şi (3) Bilanţul anual al Registrului Urbaniştilor din
deciziile preşedintelui; România este public, iar datele esenţiale se publică
3. asigură toate condiţiile pentru desfăşurarea în buletinul informativ al Registrului Urbaniştilor
lucrărilor Consiliului şi ale comisiilor de lucru din România.
ale Registrului Urbaniştilor din România; Art. 15. - (1) Pentru activitatea desfăşurată,
4. asigură gestionarea curentă a patrimoniului membrii Consiliului, cei ai comisiilor sau, după
Registrului Urbaniştilor din România; caz, ai grupurilor de lucru primesc indemnizaţii
5. asigură întocmirea şi execuţia bugetului care se acordă pentru prezenţa la întruniri,
Registrului Urbaniştilor din România; deplasări, cât şi pentru activitatea desfăşurata în
6. coordonează activităţile cu caracter economic afara acestora.
desfăşurate de Registrul Urbaniştilor din (2) Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte de către
România, conform prevederilor Art. 3 alin. (1). Consiliu.
(7) Directorul executiv prezintă Consiliului, la
fiecare reuniune a acestuia, rapoarte privind CAPITOLUL III
activitatea curentă, precum şi informări detaliate Evidenta şi înscrierea în Registrul urbaniştilor
asupra unor subiecte, ca urmare a solicitării
preşedintelui sau membrilor Consiliului. Art. 16. - (1) Înregistrarea specialiştilor cu drept de
(8) În activitatea sa directorul executiv emite semnătură în urbanism şi amenajarea teritoriului şi
decizii. a specialiştilor stagiari, precum şi evidenţa altor
(9) Regulamentul de organizare şi funcţionare al categorii de profesionişti în domeniul urbanismului
Secretariatului Registrului Urbaniştilor din şi amenajării teritoriului se organizează distinct în
România se aprobă de Consiliu. cadrul registrului.
Art. 13. - (1) Resursele financiare ale (2) Registrul cuprinde două părţi:
Registrului Urbaniştilor din România se 1. specialişti cu drept de semnătură;
constituie din taxe, donaţii, subvenţii, 2. stagiari.
sponsorizări şi venituri din activităţile cu (3) Partea referitoare la specialiştii cu drept de
caracter economic, inclusiv dobânzile bancare. semnătură cuprinde următoarele tipuri de
(2) Cuantumul taxelor se stabileşte în raport cu documentaţii şi părţi ale acesteia, pentru care este
cheltuielile necesare de organizare şi funcţionare acordat dreptul de semnătură:
a Registrului Urbaniştilor din România. 1. plan urbanistic de detaliu;
(3) Taxele ce se achită Registrului Urbaniştilor 2. plan urbanistic zonal cu secţiunea plan
din România sunt: urbanistic zonal de lotizări locuinţe;
- taxa de atestare sau examinare în vederea 3. plan urbanistic general;
dobândirii dreptului de semnătură; 4. plan de amenajarea teritoriului metropolitan,
- taxa de înscriere în registru; plan de amenajarea teritoriului periurban, plan de
- taxa privind exercitarea dreptului de amenajarea teritoriului intercomunal şi plan de
semnătură aplicată pe categorii de documentaţii. amenajarea teritoriului frontalier;
(4) Taxa privind exercitarea dreptului de semnătură 5. plan de amenajarea teritoriului judeţean, plan
se stabileşte în mod diferenţiat, de amenajarea teritoriului interjudeţean şi plan
pentru categoriile de documentaţii semnate, precum de amenajarea teritoriului regional;
şi pentru coordonarea elaborării întregii 6. plan de amenajarea teritoriului naţional.
documentaţii sau, după caz, elaborarea unor (4) Evidenţa privind alte categorii de
secţiuni ale acestora. profesionişti în domeniul urbanismului şi
(5) Cuantumul taxelor se stabileşte anual de către amenajării teritoriului are caracter informativ şi
Consiliu. este organizată pe următoarele capitole:
(6) În situaţia susţinerii examenului care are drept 1. cercetători şi elaboratori de studii de
scop verificarea doar a cunostinţelor privind specialitate;
reglementările în domeniu, cuantumul taxei de 2. specialişti în administraţia publică;
examinare se reduce cu 50%. 3. specialişti în managementul urban;
(7) Înscrierea stagiarilor în registru se face fără
taxă.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 15 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

4. specialişti în formare academică şi continuă; f) lista lucrărilor efectuate;


5. specialişti în dezvoltare economică urbană şi g) distincţii acordate de statul român, alte state,
rurală; de instituţii sau autorităţi din ţară şi din
6. specialişti în dreptul urbanismului; străinătate;
7. specialişti în mediere şi participarea h) diplome şi specializări, obţinute ulterior
populaţiei; înscrierii în registru;
8. experţi tehnici extrajudiciari în domeniul i) sancţiuni;
amenajării teritoriului şi urbanismului; j) perioadele şi motivele de suspendare a
9. alţi specialişti stabiliţi de Consiliu. dreptului de semnătură - când este cazul;
(5) În cadrul capitolelor de la alin. (4) evidenţa k) data şi motivele radierii din registru.
se organizează pe domenii de specialitate. (2) Datele înscrise în registru, potrivit alin. (1),
(6) În registru şi în evidenţa privind alte se vor adapta de Consiliu în funcţie de categoria
categorii de profesionişti, înregistrarea se face în de specialişti cu drept de semnătură şi stagiari
ordine alfabetică. stabilită la Art. 16.
(7) Consiliul stabileşte dreptul de semnătură
pentru părţi ale documentaţiilor, precum şi CAPITOLUL IV
domenii de specialitate ale altor categorii de Accesul la informaţiile din Registrul
profesionişti, în raport cu conţinutul urbaniştilor
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism. Art. 19. - (1) Registrul este public. Secretariatul
Art. 17. - Documentaţia necesară la înscrierea Registrului Urbaniştilor din România are
în registru este următoarea: obligaţia să furnizeze terţilor interesaţi
a) pentru specialişti cu drept de semnătură informaţii privind datele înregistrate în evidenţa
pentru documentaţii de amenajare a teritoriului specialiştilor cu drept de semnătură, care au fost
şi de urbanism: publicate şi care nu au caracter confidenţial.
- formular-tip de înscriere; (2) Un exemplar din evidenţa specialiştilor cu
- certificat de atestare a dreptului de semnătură drept de semnătură în domeniul urbanismului şi
eliberat de comisia de examinare; amenajării teritoriului va fi pus la dispoziţie
- dovada achitării taxei de înscriere. consiliilor judeţene şi Consiliului General al
b) pentru stagiari: Municipiului Bucureşti, pentru a fi consultat de
- formular-tip de înscriere; către cei interesaţi.
- cerere de admitere la stagiu; Art. 20. - Registrul cuprinzând evidenţa
- diplomă sau licenţă şi cea de specializare, specialiştilor cu drept de semnătură se publică în
după caz - copie legalizată; Monitorul Oficial al României, Partea I.
- recomandarea a 2 specialişti cu drept de Art. 21. - Secretariatul Registrului Urbaniştilor
semnătură care sprijină cererea de primire în din România are obligaţia de a elibera, pe
profesie ca stagiar, dintre care unul garantează cheltuiala persoanei solicitante, certificate ce vor
îndrumarea profesională efectivă pe întreaga conţine datele înregistrate, care prin natura lor
perioadă a stagiului, potrivit îndrumarului de sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de
stagiu aprobat de către Consiliu. semnătură în domeniul urbanismului şi
c) pentru alte categorii de profesionişti din amenajarea teritoriului sau la un profesionist aflat
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului: în baza de date. Certificatele vor fi inseriate, vor fi
- formular-tip de înscriere; semnate de către directorul executiv, vor conţine
- diplomă sau licenţă - copie legalizată; data eliberării, precum şi ştampila Registrului
- diplome postuniversitare, alte diplome ce Urbaniştilor din România. Eliberarea lor va fi
atestă specializări - copie legalizată; consemnată într-un registru de evidenţă.
- lista de articole, cărţi publicate, după caz;
- curriculum vitae; CAPITOLUL V
- dovada achitării taxei de înscriere. Suspendarea şi retragerea dreptului de
Art. 18. - (1) Datele înscrise în registru, pe baza semnătură
formularelor-tip de înscriere, vor avea
următoarea structură: Art. 22. - (1) Suspendarea pe o perioadă de 6-
a) numele, domiciliul şi data naşterii; 12 luni a dreptului de semnătură pentru
b) denumirea actului de absolvire a instituţiei de documentaţiile
învăţământ superior, anul eliberării, instituţia de de amenajare a teritoriului şi de urbanism se
învăţământ superior emitenta şi numărul aplică în următoarele cazuri:
acestuia; alte diplome sau acte care atestă studii a) exercitarea dreptului de semnătură la altă
postuniversitare ori specializări; categorie de documentaţii decât cea pentru
c) anul atestării dreptului de semnătură, după care a dobândit dreptul de semnătură;
caz; b) în cazul elaborării documentaţiilor fără
d) numărul de înregistrare în registru, în ordinea respectarea prevederilor legale;
cronologică a înregistrării;
e) forma de exercitare a profesiei;

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 16 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

c) nerespectarea dreptului de autor şi/sau însuşirea, Art. 25. - (1) Specialiştii înscrisi în registru
fără menţionarea autorului, a proprietătii intelectuale răspund disciplinar, în condiţiile legii.
a acestuia; (2) Pentru specialiştii înscrişi în registru, care au
d) neplata repetată a taxelor aferente documentaţiilor calitatea de funcţionari publici conform Art. 35
elaborate; şi 36 din Legea nr. 350/2001, se poate constitui
e) alte fapte care prejudiciază grav onoarea şi o comisie de disciplină.
prestigiul profesiei de urbanist, stabilite de
Consiliu. CAPITOLUL VI
(2) Decizia de suspendare are formă scrisă, se Dispoziţii tranzitorii şi finale
semnează de preşedintele Consiliului şi se
argumentează. Art. 26. - Consiliul va fi desemnat în termen de 30
(3) Decizia de suspendare îşi produce efectele de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
din momentul comunicării acesteia. regulament şi va funcţiona până la
(4) Decizia de suspendare se comunică în termen data de 31 decembrie 2005.
de 15 zile celor interesaţi, se afişează la sediul Art. 27. - Comisiile de specialitate se înfiinţează
central al Registrului Urbaniştilor din România, potrivit prezentului regulament şi funcţionează în
se înscrie în registru şi se publică cu ocazia conformitate cu reglementările proprii aprobate de
republicării acestuia. Consiliu în termen de 90 de zile de la data intrării în
(5) În decizia de suspendare a dreptului de vigoare a prezentului regulament.
semnătură se precizează termenele şi procedura de Art. 28. - Prezentul regulament poate fi modificat
contestare a acesteia. sau completat la propunerea Consiliului, aprobându-
Art. 23. (1) Hotărârea de retragere a dreptului se în condiţiile legii.
de semnătură, urmată de radierea specialiştilor Art. 29. - Calitatea de expert tehnic judiciar şi
din registru, se aplică în următoarele cazuri: extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi
a) invalidarea diplomei de licenţă, a diplomei de urbanismului se dobândeşte potrivit prevederilor
specializare sau a certificatului de stagiu; legale în vigoare.
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată
definitiv pentru o faptă în legătură directă cu
exercitarea dreptului de semnătură;
c) la cerere, prin renunţarea la exercitarea
dreptului de semnătură;
d) ca urmare a unei sancţiuni de suspendare a
dreptului de semnătură rămase definitive;
e) în caz de deces.
(2) Retragerea definitivă a dreptului de
semnătură, respectiv radierea din registru, se
face de către Consiliu, prin hotărâre în formă
scrisă, semnată de preşedintele acestuia.
(3) Efectul hotărârii luate de Consiliu survine
din momentul comunicării acesteia.
(4) Hotărârea de retragere/radiere se comunică
în termen de 15 zile celor interesaţi şi se afişează
la sediul central al Registrului Urbaniştilor din
România.
(5) Hotărârea de retragere/radiere precizează
termenele şi modalităţile de contestare a acesteia.
(6) Hotărârea de retragere/radiere, rămasă
definitivă, se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 24. - Împotriva deciziilor de neacordare,
suspendare sau retragere a dreptului de
semnătură, persoana care se consideră vătămată
poate face contestaţie la Consiliu şi se poate
adresa instanţelor judecătoreşti competente,
potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990 , cu modificările şi
completările ulterioare.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 17 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Extrase din Comunicatele emise de Consiliul Superior

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE
15 decembrie 2004

În cursul zilei de 15 dec. 2004 la sediul Ministerului Transportului Construcţiilor şi


Turismului a avut loc prima şedinţă a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din
România, constituit în baza Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1519/16
sept.2004, în următoarea componenţă:

Din partea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI


TURISMULUI (M.T.C.T.):
Titulari: - arh. Gheorghe PĂTRAŞCU, director general D.G.U.A.T.
- arh. Crişan Victor POPESCU, director general al S.C. ROSTRADA S.A.
- arh. Doina BUBULETE, director general I.N.C.D. URBANPROIECT S.A.
Supleant: - arh. Adrian ALBU - director general adjunct D.G.U.A.T.

Din partea ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA


(APUR):
Titulari: - prof. dr. arh. Alexandru M. SANDU, preşedinte APUR, decanul Facultăţii de
Urbanism din cadrul U.A.U.I.M. Bucureşti
- prof. dr. geograf Ion IANOŞ
Supleant: - arh. Gheorghe ELKAN - director S.C. INTERPROIECT CLUJ-NAPOCA.
Din partea UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” –
BUCUREŞTI:
Titular: - prof.dr.arh. Emil Barbu POPESCU, rectorul U.A.U.I.M.
Supleant: - conf.dr.arh. Constantin ENACHE – U.A.U.I.M.

Din partea ASOCIAŢIEI ARHITECŢILOR ŞEFI DE JUDEŢE (AASJ):

Titular: - arh. Mircea GRIGOROVSCHI, preşedinte A.A.S.J., arh. şef al judeţului Iaşi
Supleant: - arh. Mirela DIDĂ– secretar A.A.S.J., arhitect şef al judeţului Tulcea

Din partea CORPULUI ARHITECŢILOR ŞEFI DE MUNICIPII (CASM):


Titular: - arh. Traian Andrei LUNCAN, preşedinte C.A.S.M., arhitect. şef al
municipiului Oradea
Supleant: - arh. Simona MUNTEANU – vicepreşedinte C.A.S.M., arhitect şef al
municipiului Ploieşti

Din partea ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA (OAR):


Titular: - arh. Şerban STURDZA, preşedinte O.A.R.
Supleant: - conf.dr.arh. Vasile MITREA– membru în Comitetul Director al O.A.R.

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România a ales în unanimitate în


funcţia de preşedinte pe domnul prof. dr. arh. Alexandru M. SANDU şi pe domnul
arh. Crişan Victor POPESCU, delegat în lipsa preşedintelui.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 18 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT 22 decembrie 2004

Întrunit în a doua şedinţă pe data 22 decembrie 2004, Consiliul Superior al Registrului


Urbaniştilor din România a hotărât următoarele:

1. Componenţa Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură


MEMBRI TITULARI - 7
- din partea Consiliului Superior RUR:
- conf. dr. arh. Constantin ENACHE- preşedinte
- din partea APUR:
- arh. Şerban NĂDEJDE – membru
- arh. Andrei LUNCAN – membru
- din partea MTCT:
- arh. Gheorghe PĂTRAŞCU – membru
- arh. Mircea GRIGOROVSCHI – membru
- din partea UAUIM:
- lector drd. arh. Liviu IANĂŞI – membru,
- prof. dr. arh. Doina CRISTEA – membru
MEMBRI SUPLEANŢI - 4
- din partea Consiliului Superior RUR:
- prof. dr. geograf Ioan IANOŞ – preşedinte
- din partea A.P.U.R.:
- arh. Simona MUNTEANU – membru
- din partea MTCT:
- arh. Mirela DIDĂ – membru
- din partea UAUIM:
- conf. dr. arh. Florin MACHEDON – membru
Comisia de examinare îşi va desfăşura activitatea în Bucureşti precum şi în alte centre din ţară.

2. Componenţa Comisiei profesionale


prof. dr. arh. Peter DERER - preşedinte
prof. dr. ec. Eden ALI - vicepreşedinte
arh. Sorin GABREA - membru
arh. Ileana TUREANU - membru
arh. Doina BUBULETE - membru
arh. Eugen PĂNESCU - membru
conf. dr. arh. Vasile MITREA - membru
arh. Şerban STURDZA - membru
ing. Sefcati ABDURAIM - membru
arh. Irina POPESCU-CRIVEANU - membru
jurist Alexandrina DIACONESCU - membru
Comisia profesională va fi completată cu profesionişti din ţară, specializaţi în disciplinele
cu incidenţă asupra domeniului urbanismului şi amenajării teritoriului – urbanişti, arhitecţi,
ingineri, economişti, geografi, sociologi, ecologi, etc.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 19 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Tarife
stabilite de Consiliul Superior al RUR în şedinţa din 22 decembrie 2004

a) tarif de atestare în vederea dobândirii dreptului de semnătură 50 €


b) tarif de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură 50 €
c) tarif de înscriere în Registrul Urbaniştilor 30 €
d) tarif pentru exercitarea dreptului de semnătură aplicat pe categorii de documentaţii:
1. Planuri urbanistice
1.1. plan urbanistic de detaliu: 50 €
1.2. plan urbanistic zonal - până la 5 ha: 200 €
- între 5 şi 20 ha: 300 €
- între 20 şi 50 ha 400 €
- peste 50 ha 500 €
1.3. plan urbanistic general - comune 50 €
- oraşe 100 €
- municipii rangul II 250 €
- municipii rangul I 500 €
- municipiul Bucureşti 1000 €

2. Planuri de amenajare a teritoriului


2.1. judeţean 500 €
2.2. zonal 500 €
2.3. naţional 1000 €

Pentru înscrierea la atestare sau examen, plata se face în lei, echivalentul a 50 Euro la cursul
BNR leu/Euro, din data trimiterii dosarului la sediul Registrului Urbaniştilor din România din
strada Nicolae Filipescu, nr. 53-55, sector 2, Bucureşti, cod 020961.
In situaţia plăţii prin ordin de plată sau mandat poştal, documentele vor fi completate citeţ, cu
numele şi prenumele solicitantului şi explicaţia “tarif privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţii de amenajare a teritoriului si urbanism”.

Tarifele privind exercitarea dreptului de semnătură, stabilite în mod diferenţiat pentru


categoriile de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism, se vor aplica începând cu data
de 1 iulie 2005 şi se vor achita de cel ce coordonează elaborarea documentaţiei, ca persoană fizică,
înainte ca documentaţia să fie supusă pentru avizare în comisiile tehnice ale Consiliilor judeţelor
sau Consiliilor locale.
Dovada achitării tarifului în contul Registrului Urbaniştilor din România se va face prin
anexarea la documentaţie a ordinului de plată sau a chitanţei şi facturii, în cazul în care plata se
face direct la sediul Registrului Urbani;tilor din România.
Adresa: Registrului Urbaniştilor din România, str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, sector 2,
Bucureşti
Codul IBAN: RO48TREZ7025025XXX005839 – TREZORERIA SECTOR 2,
BUCUREŞTI.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 20 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT din 11 ianuarie 2005

Şedinţa Consiliului a fost onorată de participarea dlui. László BORBÉLY, Ministru Delegat
pentru Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, care şi-a exprimat satisfacţia privind
constituirea Registrului Urbaniştilor şi dorinţa ca această structură să funcţioneze cât mai repede şi
să devină un partener al ministerului în dezvoltarea spaţială durabilă a teritoriului şi localităţilor.
Preşedintele Registrului Urbaniştilor, prof. dr. arh. Alexandru M. SANDU, a mulţumit pentru
participare şi a asigurat ministerul de parteneriatul Registrului Urbaniştilor în atingerea
obiectivelor enunţate.
Şedinţele Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură se vor
desfăşura de două ori pe lună, începând cu data de 1 aprilie a.c.
Dosarul întocmit conform prevederilor Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
va fi depus începând cu data de 1 martie ac. la sediul Registrului Urbaniştilor din România, str.
Nicolae Filipescu nr. 53-55, sector 2, Bucureşti, tel: 2117842; 2117843; fax: 2114906, persoană de
contact arh. Liliana PETRIŞOR.
Dosarul va fi depus într-un exemplar pe hârtie precum şi pe suport magnetic direct la sediul
Registrului Urbaniştilor sau la sediile filialelor ordinului Arhitecţilor din România.
După verificarea dosarului se programează atestarea sau examinarea, după caz, în Comisie şi
achitarea tarifului de 50 € în contul registrului urbaniştilor din România.
Locul desfăşurării atestării sau examinării, pentru primele şedinţe a fost stabilit în Bucureşti,
urmând ca, pe măsura solicitărilor, Comisia să se deplaseze în principalele centre universitare din
ţară.
Indemnizaţia de şedinţă a fost stabilită la 25 € de membru al Comisiei, în cazul deplasării în
ţară. Se vor deconta cheltuielile de transport şi cazare la hotel de maxim 3 stele.
Organizarea şi funcţionarea Comisiei profesionale a fost amânată până la participarea
domnului prof. dr. arh. Peter DERER, propus să deţină funcţia de preşedinte.
Comisia a fost completată cu doi membri:
- prof. dr. geograf Alexandru UNGUREANU- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
- arh. Maria MĂNESCU director adjunct C.D.C.A.S. Bucureşti.

S-a aprobat editarea următoarelor publicaţii periodice ale Registrului Urbaniştilor din
România, al căror redactor şef a fost numit dl. arh. Popescu-Criveanu Şerban: „Urbanismul” serie
nouă, (reluare a revistei „Urbanismul” editată în anii 1930 – 1940) şi un buletin informativ al
Registrului Urbaniştilor.
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti va sprijini apariţia primelor
numere.
S-a propus completarea şi dezvoltarea Regulamentului General de Urbanism pe baza
experienţei germane şi franceze, cu suport financiar din partea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, precum şi îmbunătăţirea şi promovarea Metodologiei de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
S-a propus constituirea grupului de lucru pentru amendarea Regulamentelor şi a legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului în următoarea componenţă:
- arh. Crişan Victor POPESCU
- arh. Gheorghe PĂTRAŞCU
- conf. dr. arh. Constantin ENACHE.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 21 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT din 25 ianuarie 2005

Interviu cu candidatul la postul de Director executiv al Consiliului Superior al


Registrului Urbaniştilor din România
În conformitate cu hotărârea Consiliului Superior din 11 ian. 2005, în zilele de 21 şi 24 ian. 2005 s-
a desfăşurat la sediul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului concursul pentru
ocuparea postului de Director executiv, constând în proba de testare a cunoştinţelor pe calculator şi
interviu în plenul Consiliului Superior. La concurs s-a depus un singur dosar, cel al d-nei arh.
Liliana Elza PETRIŞOR. Consiliul Superior a hotărât că d-na Liliana Elza PETRIŞOR îndeplineşte
condiţiile pentru ocuparea postului şi a solicitat numirea în această funcţie de către ministrul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cf Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbanistilor din România, aprobat prin H.G.1519/16.09.2004.

Analiza planului tematic şi componenţa colegiului de redacţie pentru publicaţiile


Registrului Urbaniştilor din România.
D-l arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU, redactorul şef al publicaţiilor Registrului
Urbaniştilor, a propus realizarea a două publicaţii:
- „URBANISMUL-serie nouă”, revistă cu apariţie semestrială, şi buletinul
- „Urbanism administrativ”, cu apariţie trimestrială.
Pentru început, s-a hotărât editarea revistei URBANISMUL-serie nouă. Revista „ATU”-
amenajarea teritoriului şi urbanism”, editată de către Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe, va
continua, deocamdată, în aceeaşi formă, urmând ca în viitor să se analizeze posibilitatea înglobării
acesteia în revista „urbanism administrativ”.
Consiliul Superior a aprobat Colegiul de Redacţie, în următoarea componenţă:
1. arh. Adrian DAN
2. lector drd. Arh. Liviu IANAŞI
3. conf. dr.arh. Kazmer KOVACS
4. prof. dr. arh. Nicolae LASCU
5. lector drd. arh. Gabriel PASCARIU
6. ing. Florin TEODOSIU
7. arh. Ileana TUREANU
S-a hotărât ca în şedinţa viitoare a Consiliului să se prezinte propunerea de buget.

Atestarea membrilor Consiliului Superior şi ai Comisiei de examinare ale Registrului


Urbaniştilor din România.
Consiliul Superior a hotărât atestarea dreptului de semnătură, pentru arhitecţii
diplomaţi, membri ai Consiliului Superior şi ai Comisiei de examinare, precum şi a d-lui
prof. dr. arh. Peter DERER, preşedintele Comisiei Profesionale şi a d-lui arh. Şerban
POPESCU-CRIVEANU, redactorul şef al publicaţiilor Registrului Urbaniştilor.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 22 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT din 8 februarie 2005

Analiza şi aprobarea bugetului pentru publicaţiile Registrului Urbaniştilor din


România.
Dl. arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU, redactorul şef al publicaţiilor Registrului
Urbaniştilor, a prezentat propunerea de buget a publicaţiilor pentru anul 2005. S-a aprobat editarea
revistei „URBANISMUL – serie nouă”, cu apariţie semestrială şi un tiraj de 1 000 ex. S-a propus
ca dotarea redacţiei să fie realizată, la început, prin donaţii şi sponsorizări. Tot pentru început, se
va edita un Buletin informativ cu apariţie lunară, transmis prin canalele de comunicare electronică
ale A.P.U.R., O.A.R., Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe şi Corpului Arhitecţilor Şefi de
Municipii. Bugetul publicaţiilor este legat de veniturile realizate de Registrul Urbaniştilor.
Analiza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei profesionale a
Registrului Urbaniştilor din România.
Propunerea de Regulament a fost prezentată de dl. prof. dr. arh. Peter DERER, preşedintele
Comisiei Profesionale. S-a discutat necesitatea acordării unei atenţii sporite formării continue în
profesie, precum şi prioritatea măsurilor organizatorice de înfiinţare şi funcţionare a comisiei.
S-a stabilit necesitatea elaborării Codului deontologic al urbanistului pe baza principiilor adoptate
de Consiliul European al Urbaniştilor, a Statutului urbaniştilor din Quebec, a Codul deontologic al
O.A.R. şi a altor surse documentare ; coordonarea elaborării Codului va fi asigurată de dl prof. dr.
arh. Peter DERER şi d-na arh. Doina BUBULETE.
Analiza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de examinare în
vederea dobândirii dreptului de semnătură
Propunerea de Regulament a fost prezentată de dl conf. dr. arh. Constantin ENACHE,
preşedintele comisiei. Printre propuneri, menţionăm pe cea referitoare la extinderea acordării
dreptului de semnătură pentru arhitecţii cadre didactice din facultăţile de arhitectură şi urbanism,
având titlul universitar minim de lector doctorand, pentru arhitecţii din cercetare, planificare şi
proiectare de urbanism, pentru cei care îndeplinesc o funcţie de demnitar în administraţia publică
centrală şi pentru cei care conduc structuri specializate de urbanism şi amenajarea teritoriului în
administraţia publică locală. În cursul următoarei întâlniri a Consiliului Superior se vor analiza
variante de acordare a dreptului de semnătură.
Dl prof. dr. geograf Ioan IANOŞ a fost mandatat să propună criteriile pentru examinare şi atestare
a dreptului de semnătură pentru alţi specialişti (geografi, economişti, sociologi, ingineri ş.a.).
Analiza propunerii de buget pentru Registrul Urbaniştilor
S-a discutat propunerea de buget care, după finalizare, va fi aprobat de Consiliul Superior şi
de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Pentru colectarea fondurilor necesare desfăşurării activităţii se va solicita Consiliilor Judeţene şi
ale Consiliilor Locale să avizeze şi să aprobe documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului
numai după achitarea tarifului pentru exercitarea dreptului de semnătură, începând cu 1 iulie 2005,
conform prevederilor legale. În acest scop se face apel la Federaţia Autorităţilor Locale, Federaţia
Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi la colegii care conduc structurile de
urbanism şi amenajarea teritoriului din judeţe, municipii şi oraşe.
Diverse
Consiliul Superior a luat în dezbatere propunerea de reducere a tarifului pentru PUD, în
special în mediul rural, urmând ca la şedinţa următoare să se ia o decizie.
Prin comunicatul transmis la data de 12 ian. a.c, arhitecţii înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din
România au fost invitaţi să depună dosarul de atestare a dreptului de semnătură la filialele
teritoriale ale O.A.R. Această hotărâre a fost luată cu acordul conducerii O.A.R., pentru a scuti
solicitanţii de cheltuielile de transmitere a dosarului.
Întrucât au apărut unele interpretări cu privire la depunerea dosarelor, se precizează:
- atestarea dreptului de semnătură se face numai de către Consiliul Superior pe baza
raportului Comisiei de examinare a Registrului Urbaniştilor.
- arhitecţii diplomaţi şi conductorii arhitecţi care îndeplinesc condiţiile stabilite de
Regulament, pot să depună dosarul, direct sau prin filialele O.A.R., la sediul Registrului
Urbaniştilor din str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, începând cu data de 1 martie 2005.
Reamintim că tariful de atestare este echivalentul în lei a 50 € (la cursul BNR leu/Euro din data
înregistrării dosarului la Registrul Urbaniştilor).

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 23 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT din 3 martie 2005

Analiza şi aprobarea bugetului minimal pentru publicaţiile Registrului Urbaniştilor din


România.
Dl. arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU a prezentat propunerea de buget minimal pentru anul
2005. S-a luat hotărârea ca în cursul lunii aprilie 2005 să apară publicaţia "MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA", care să prezinte activitatea RUR,
evenimentele importante din domeniu, să publice lista celor care au dobândit dreptul de semnătură.
În proxima şedinţă a Consiliului Superior se va prezenta macheta primului număr al publicaţiei,
care va fi difuzat în teritoriu în format electronic, prin cele 4 canale folosite de obicei (A.P.U.R.,
O.A.R., Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe şi Corpul Arhitecţilor Şefi de Municipii).

Criteriile pentru examinare şi atestare în vederea obţinerii dreptului de semnătură a


specialiştilor, care nu sunt arhitecţi.
Criteriile au fost elaborate de un grup de specialişti şi au fost prezentate de către dl. prof. dr.
geograf Ioan IANOŞ, coordonatorul colectivului de elaborare.
S-a hotărât să fie întocmite fişe de criterii pentru fiecare profesie, care să fie distribuite spre
analiză/consultare asociaţiilor profesionale ale geografilor, sociologilor, inginerilor ş.a.

Diverse.
• D-na arh. Liliana Elza PETRISOR, director executiv al R.U.R., a prezentat forma finală a
propunerii de buget pe anul 2005, care va fi prezentată spre avizare Direcţiei Generale Economice
din M.T.C.T. După avizare se va putea obţine codul IBAN de la Trezoreria sectorului 2 Bucureşti.
• A fost aprobată în unanimitate, pe baza C.V. prezentat, angajarea începând cu data de 15
martie 2005 a d-nei ing. Anca URDA pe postul de consilier în Secretariatul RUR.
• S-a hotărât ca aplicarea tarifului pe categorii de documentaţii pentru exercitarea dreptului de
semnătură, să înceapă la data de 1 iulie 2005 şi să se încunoştinţeze pentru aceasta preşedinţii
consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor.
• S-a propus organizarea la M.T.C.T. a unei conferinţe de presă şi emiterea unui comunicat
pentru prezentarea R.U.R. şi a modalităţii de obţinere a dreptului de semnătură.
• S-a hotărât extinderea bazei de comunicare cu universităţile din ţară (Bucureşti, Iaşi,
Timişoara, Cluj, Craiova, Constanţa, Oradea ş.a.) care pregătesc specialişti în domenii conexe şi
care pot fi interesaţi în dobândirea dreptului de semnătură.
• S-a hotărât ca în toamna anului 2005 cu prilejul desfăşurării Conferinţei naţionale APUR, să
se organizeze o manifestare naţională a RUR (masă rotundă/simpozion), la care să fie invitaţi
specialişti în domeniu din Franţa şi Olanda.

Comunicat din 24 martie 2005

Propunere privind organizarea şi funcţionarea Comisiei profesionale


Dl. prof. univ. dr. Eden ALI, vicepreşedinte al comisiei, a prezentat proiectul de regulament;
materialul va fi prezentat sub o formă îmbunătăţită în şedinţa următoare.
Fişele pe profesii, în vederea stabilirii criteriilor pentru examinare în vederea
dobândirii dreptului de semnătură a specialiştilor, alţii decât arhitecţi – au fost prezentate de
către prof. dr. geograf Ioan IANOŞ. Materialul prezentat va fi completat şi prezentat, spre analiză şi
completare, în următoarea şedinţă.

Prezentarea machetei primului număr al publicaţiei "MONITORUL REGISTRULUI


URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA".
Dl. arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU a prezentat macheta şi conţinutul primului număr al
publicaţiei, care au fost aprobate.
Diverse.
Consiliul Superior a hotărât ca pentru dosarele de atestare a dreptului de semnătură să fie
cerut C.V. după modelul european. În acest scop modelul de C.V. va fi difuzat de către
Secretariatul Registrului, odată cu difuzarea prezentului Comunicat.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 24 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COMUNICAT din 5 aprilie 2005

Propunere privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei profesionale


Dl. prof. univ. dr. ec. Eden ALI, vicepreşedinte al Comisiei Profesionale, a prezentat o formă
îmbunătăţită a Regulamentului, care va fi prezentată în şedinţa următoare cu completările propuse.
S-a propus constituirea unei Comisii de Monitorizare, cu atribuţii distincte faţă de cele ale
Comisiei Profesionale, care să urmărească calitatea profesională a documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism şi respectarea Codului Deontologic al urbanistului. În şedinţa următoare
vor fi prezentate propuneri concrete privind componenţa comisiei.

Propuneri de extindere a acordării dreptului de semnătură pentru cadre didactice din


învăţământul superior de specialitate, conducători ai serviciilor specializate din
administraţia publică centrală ş.a.
În dezbaterea privind extinderea acordării dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a hotărât aplicarea întocmai a Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură aprobat prin H.G. nr. 1519/2004, urmând ca experienţa
profesională să aibă ponderea cea mai mare în atestarea candidaţilor. Titlul de doctor în urbanism
va fi determinant în obţinerea dreptului de semnătură.
În legătură cu acest subiect, dl. ing. Viorel Mircea POPESCU – vicepreşedinte al Asociaţiei
Inginerilor Instalatori din România, invitat la şedinţă, a propus următoarele:
– La şedinţele Consiliului Superior al RUR să participe, pentru informare, şi un reprezentant
al asociaţiei AIIR;
– Verificatorii şi experţii tehnici, ingineri instalatori atestaţi MLPAT, să poată participa la
examenul pentru obţinerea dreptului de semnătură. În acest scop s-a convenit ca în proxima şedinţă
dl. ing. Viorel Mircea POPESCU să prezinte lista cu inginerii instalatori atestaţi MLPAT,
precizându-se categoria de specializare şi tipul de proiecte în care au fost implicaţi.
S-a propus ca procedura de examinare a inginerilor instalatori să fie cea prevăzută de
Regulament, iar la comisia de examinare să fie invitat şi un reprezentant desemnat al asociaţiei .
Prezentarea fişelor pe profesii.
Dl. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ a solicitat amânarea discuţiei pentru şedinţa următoare,
urmând să se obţină punctele de vedere asupra criteriilor de atestare ale asociaţiilor profesionale ale
inginerilor instalatori, inginerilor de trafic, economiştilor, geografilor, sociologilor ş.a.

Prezentarea primului număr al publicaţiei MONITORUL REGISTRULUI URBANIŞTILOR


DIN ROMÂNIA.
Dl. arh. Şerban POPESCU–CRIVEANU a prezentat mai multe variante ale copertei,
conţinutului şi modului de tehnoredactare. A fost aleasă forma finală şi s-a hotărât ca viza
Bun de Tipar să fie dată de dl. arh. Crişan Victor POPESCU.

Diverse
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR a prezentat o situaţie a dosarelor primite pentru
dobândirea dreptului de semnătură. S-a convenit să se solicite completarea dosarelor acolo unde
s-a constatat că sunt materiale lipsă sau neconforme cu cerinţele stabilite prin Regulament.

În ceea ce priveşte dobândirea dreptului de semnătură de către conductorii arhitecţi, prin


Regulamentul aprobat prin H.G.1519/2004 se stabilesc următoarele:
“Art. 13. - Conductorii arhitecti, absolventi ai Colegiului de Arhitectura si Urbanism, Secţia
Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, pot dobândi
drept de semnatură pentru următoarele planuri urbanistice:
a) planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale aferente care au drept subiect o parcelare
nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 de parcele, nu mai mari de
1.000 m2 fiecare;
b) planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă
redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările
ulterioare.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 25 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Art. 42. - Conductorii arhitecţi, absolvenţi ai Colegiului de Arhitectură şi Urbanism, secţia


Urbanism, care au obţinut diploma până la data intrării în vigoare a Legii nr. 350/2001, pot semna
documentaţiile stabilite conform prezentului regulament, fără a obţine dreptul de semnătură, până
la data de 31 decembrie 2005.”
Având în vedere prevederile legale menţionate, dl. cond. arh. Sorin ALBACAN din Cluj
Napoca nu îndeplineşte condiţiile pentru dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţii
de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Eventualele observaţii privind comunicările privitoare la dosarele depuse în vederea atestării
dreptului de semnătură, se primesc la sediul Registrului Urbaniştilor din str. Nicolae Filipescu, nr.
53-55, sector 2, Bucureşti.
În situaţia depunerii dosarului direct la sediul Registrului Urbaniştilor, achitarea tarifului se
efectuează direct, urmând ca solicitantul să primească factură şi chitanţă pentru suma depusă.
La solicitarea unor presedinti de filiale OAR, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor
din România este de acord ca, potrivit unui program stabilit de comun acord cu conducerea OAR,
să se organizeze discuţii clarificatoare cu privire la modalităţile de dobândire a dreptului de
semnatură potrivit Regulamentului aprobat prin H.G.1519/2004.

COMUNICAT din 21 aprilie 2005

Şedinţa Consiliului Superior al RUR a fost onorată de participarea d-lui ing. Ioan
ANDREICA, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Domnia
sa a remarcat, ca un fapt pozitiv, implicarea în structura organizatorică a Registrului Urbaniştilor
din România a specialiştilor şi profesioniştilor cu reputaţie profesională recunoscută, din
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, din Asociaţia Profesională a Urbaniştilor
din România, din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, din
Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe, din Asociaţia arhitecţilor şefi de municipii, din Ordinul
Arhitecţilor din România, din alte organizaţii profesionale. Dl. Ioan ANDREICA şi-a manifestat
dorinţa ca RUR să funcţioneze cât mai bine şi să devină un partener al ministerului în dezvoltarea
spaţială durabilă a teritoriului şi a localităţilor .
Preşedintele delegat al Registrului Urbaniştilor din Romania, dl arh. Crişan Victor POPESCU, a
mulţumit pentru participare şi a asigurat ministerul că Registrului Urbaniştilor va fi un partener la
atingerea obiectivelor enunţate.

Propunere privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei profesionale


Dl. prof. univ. dr. ec. Eden ALI, vicepreşedinte al Comisiei Profesionale, a prezentat varianta
îmbunătăţită a Regulamentului, care va fi difuzată spre consultare.

Propunere privind Codul deontologic al urbanistului


D-na arh. Doina BUBULETE a prezentat o primă variantă a Codului Deontologic, bazată pe
principiile Consiliului European al Urbaniştilor şi ale altor structuri ale urbaniştilor din străinătate.
S-a hotărât ca în Codul Deontologic să fie cuprinse principiile practicii profesionale, iar pentru
fiecare profesie să se stabilească formule specifice, de practică, cu participarea asociaţiilor
profesionale interesate.

Prezentarea fişelor pe profesii


Dl. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ a prezentat fişele cuprinzând criteriile de dobândire a
dreptului de semnătură pentru profesiile de ecolog, economist, geograf, peisagist şi sociolog. Fişele
au fost aprobate şi urmează a fi difuzate asociaţiilor profesionale interesate.

Prezentarea primului număr al publicaţiei MONITORUL REGISTRULUI URBANIŞTILOR


DIN ROMÂNIA.
Dl. arh. Şerban POPESCU–CRIVEANU a prezentat forma finită a primului număr al
publicaţiei. Forma publicaţiei a fost aprobată de Consiliul Superior RUR şi urmează ca, după
obţinerea ISSN prin secretariatul RUR, publicaţia să fie multiplicată şi distribuită, atât electronic,
cât şi prin poştă.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 26 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Diverse
Consiliul Superior a validat lista specialiştilor ale căror dosare au fost depuse până la data de
20 aprilie 2005, atestaţi de către Comisia de examinare în vederea obţinerii dreptului de semnătură:
o arh. Abdişa ABDIŞA – Constanţa
o arh. Ion BÂRLĂDEANU - Constanţa
o arh. Bogdan Traian BOGOESCU – Bucureşti
o arh. Mariana COJOCARU - Orăştie
o arh. Cristina Laurenţia CRISTEA - Bucureşti
o arh. Gabriel DAVIDENCO - Alexandria
o arh. Laura Ioana ENACHE- Alba Iulia
o arh. Marcel MARINESCU- Brăila
o arh. Vasile MEIŢĂ- Bucureşti
o arh. Elena Liliana MIHAILOVICI- Bucureşti
o arh. Gabriela MIRION- Piteşti
o arh. Ionel Corneliu OANCEA- Iaşi
o arh. Ilie Ilisie POPA- Deva
o arh. Pavel POPESCU - Craiova
o arh. Traian POPESCU - Bucureşti
o arh. Radu Călin SPÂNU - Cluj-Napoca
o arh. Cristina STROE – Bucureşti
o arh. Ioan VELICU- Sighişoara

La secretariatul RUR există încă un număr de dosare pentru atestarea dreptului de semnătură,
care trebuie completate de arhitecţii care le-au depus.

Examinarea specialiştilor care nu sunt arhitecţi se va face după definitivarea criteriilor


privind dobândirea dreptului de semnătură. Până în luna iulie 2005 se va organiza o prima
examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
Bibliografia minimală în vederea susţinerii examenului de dobândire a dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism este următoarea:
1. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile şi
completările ulterioare.
2. Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificarile şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
4. Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor.
5. Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN):
- Secţiunea I - Căi de comunicaţie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).
- Secţiunea II - Apă: Legea nr.171/ 1997.
- Secţiunea III - Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.
- Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi: Legea nr. 351/ 2001.
- Secţiunea V - Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.
6. Hotărârea Guvernului nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism , cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1 519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătura pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România.
8. Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea şi
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”
9. Ordinul MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul- cadru al Planului Urbanistic General”
10. Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul- cadru al planului urbanistic zonal”
11. Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”

A fost aprobată în unanimitate, pe baza C.V. prezentat, angajarea începând cu data de


21 aprilie 2005 a d-nei ec. Adriana Caliopi PILU pe postul de contabil şef al RUR.

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 27 –
MONITORUL
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Monitorul RUR este o publicaţie lunară, editată acum numai pe internet şi,
pe măsură ce fondurile RUR vor permite, editată şi prin tipărire. Scopul
Monitorului este informarea rapidă a tuturor specialiştilor urbanişti din
administraţia publică, învăţământ şi proiectare asupra activităţiilor RUR şi
asupra activităţii pe care o depun cei înscrişi în Registru.

In consecinţă Monitorul RUR va conţine:


• Componenţa Consiliului Superior şi a comisiilor RUR, a
secretariatului;
• Deciziile şi comunicatele CS-RUR;
• Ordinea de zi a şedinţelor CS-RUR;
• Ştiri din activitatea DUAT ale consiliilor judeţelor;
• Ştiri din activitatea SUAT a consiliilor municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
• Lista specialiştilor cu drept de semnătură;
• Extrase din acte normative, consultaţii juridice;
• Discuţii profesionale, prezentarea unor metode şi procedee de lucru
în domeniu ş.a.;
• Semnalarea unor apariţii în domeniu – cărţi, reviste, ziare.

Sperăm că publicarea Monitorului va constitui un prim semnal al unei


activităţi menite să aducă o îmbunătăţire a muncii urbaniştilor. In acest
sens aşteptăm ca membrii RUR să contribuie cu idei şi texte la
îmbogăţirea conţinutului Monitorului RUR.

Redacţia

ANUL I. NR. 1. MAI 2005


– PAGINA 28 –