Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU


LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUŞI
STR. TINERETULUI, NR. 3
TEL/FAX 0234.261.273
E-MAIL: ionborcea@yahoo.com
COD POŞTAL: 605100
NR. . . . . . . . DIN . . . . . . . . . . . . . .

Anexa 3

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/ Subsemnata _________________________________________________,

legitimat/(ă) cu CI seria _____________ nr_____________, emis la data de _______________,

de către__________________________________________ , în calitate de angajat, declar prin

prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către

Liceul Teoretic „Ion Borcea”, cu sediul în Buhuși, str. Tineretului, nr. 3, tel/fax 0234261273, în

calitate de angajator.

Am citit Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților
Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuși și am luat cunoștință despre faptul că refuzul meu de a
furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către Liceul Teoretic „Ion Borcea”
determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice între angajat și angajator. Dacă
datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris Liceul Teoretic „Ion Borcea”, în cel
mai scurt timp.

Data Semnătura,