Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 1

YSQ-S3
Date prelucrare statistica:
Initialele:______________
Genul: M F
Varsta:________________
Nivel de studii:__________
Resedinta (rural/urban): ___________ Data:_______/_____/2013

Instruc iuni: lista de mai jos cuprinde afirma ii folosite de o persoana pentru a se
descrie pe sine. V rug m citi i cu aten ie fiecare afirma ie i decide i cât de bine v
descrie pe dvs.. Când nu sunte i sigur/ , r spunde i în func ie de ceea ce sim i i nu în
func ie de ceea ce crede i c este adev rat. Alege i valoarea dintre 1 i 6 care crede i
v descrie cel mai bine si scrie i num rul în locul din fa a afirma iei.

1 – total neadev rat în ceea ce m prive te


2 – de cele mai multe ori neadev rat în ceea ce m prive te
3 - mai degrab fals decât adev rat în ceea ce m prive te
4 – mai degrab adev rat decât fals în ceea ce m prive te
5 – de cele mai multe ori adev rat în ceea ce m prive te
6 – m descrie perfect

Va rugam sa raspundeti la toate afirmatiile, indicand o valoare intre 1 si 6

1___ În general nu am avut pe cineva care s se îngrijeasc de mine, c reia (c ruia)


-i împ rt esc din via a mea, sau c reia (c ruia) s -i pese mult de tot ceea ce se
întâmpla cu mine.
2___ M-am ag at de cei apropia i mie pentru c m-am temut c m vor p si.
3__ Simt c oamenii vor profita de mine.
4___ Nu-mi g sesc locul nic ieri.
5___ Nici o femeie/b rbat pe care o/îl doresc nu m poate iubi odat ce îmi va vedea
defectele.
6___Este important pentru mine s fiu pl cut( ) de aproape toat lumea pe care o tiu.
7___Chiar si când lucrurile par s mearg bine, eu cred c este doar temporar.
8___Dac fac o gre eal , merit s fiu pedepsit( ).
9___ Aproape orice din activit ile mele de la coala sau la serviciu nu este atât de bine
cut ca a celorlal i.
10___ Nu m simt capabil( ) s m descurc singur( ) în fiecare zi a vie ii mele.
11___Nu pot sc pa de sentimentul ca ceva r u este pe cale sa se întâmple.
12___Nu am fost în stare sa m despart de p rin ii mei în felul in care o fac ceilal i de
vârsta mea.
13___Cred c dac fac ceea ce cred, dau numai de necazuri.
14___M schimb in func ie de oamenii cu care sunt pentru ca ei s m plac mai mult.
15___Dac uneori se întâmpla ceva bun, mi-e teama c ceva r u va urma.
16___Dac nu fac tot ce pot, pot sa m a tept s pierd.
17___Sunt genul care de obicei sfâr te prin a avea grija de cei apropia i mie.
18___Sunt prea con tiincios (con tiincioas ) s ar t sentimente pozitive fa de ceilal i
(afec iune, preocupare).
19___Trebuie s fiu cel mai bun în tot ce fac; nu accept sa fiu al doilea dintre cei mai
buni.
20___Am probleme când trebuie sa accept „nu” ca r spuns când vreau ceva de la
ceilal i.
21___Nu m pot motiva s îndeplinesc sarcini plictisitoare i de rutina.
22___Încerc sa m adaptez.
23___Nu po i fi totdeauna atent; ceva r u va ap rea întotdeauna.
24___Nu exist nici o scuz dac fac o gre eal .
25___ În general oamenii nu au fost lâng mine ca s îmi ofere c ldur , sprijin i
dragoste.
26___ Am atâta nevoie de ceilal i încât m îngrijorez c îi voi pierde.
27__ Simt c nu trebuie s las garda jos în prezen a altor oameni pentru c altfel m
vor r ni inten ionat.
28___ Sunt fundamental diferit( ) de ceilal i oameni.
29___ Nici unul din cei pe care îi doresc eu nu va putea sa stea lâng mine odat ce
va cunoa te cu adev rat.
30___Stima mea se bazeaz mai ales pe felul cum m vad ceilal i.
31___Oricât de mult a munci, mi-e teama c a putea s fiu falit( ) financiar.
32___Oamenii care nu- i cunosc limitele îndeajuns ar trebui pedepsi i în vreun fel.
33___Sunt incompetent( ) când este vorba de realiz ri.
34___M gândesc la mine ca i la o persoan dependent când este vorba de via a de
zi cu zi.
35___Simt c un dezastru (natural, chimic, medical sau criminal) se poate întâmpla în
orice moment.
36___P rin ii mei i cu mine tindem s ne implic m în via a i problemele celuilalt.
37___Simt c nu am alt posibilitate decât s îndeplinesc dorin ele altora, altfel m vor
respinge.
38___S am bani i s tiu lume bun m face sa fiu mai valoros(valoroas ).
39___M îngrijorez de faptul c o decizie gre it poate duce la dezastru.
40___In general nu accept scuzele altora. Ei nu sunt doritori s accepte responsabilit i
i s suporte consecin ele.
41___Sunt o persoan bun deoarece m gândesc la al ii mai mult decât la mine.
42___Mi se pare jenant s -mi exprim sentimentele altora.
43___Încerc s fac tot ce pot; nu m mul umesc cu suficient.
44___Sunt deosebit( ) i nu trebuie s accept restric ii puse de ceilal i.
45___Daca nu îmi pot atinge un scop devin repede frustrat( ) i renun .
46___Petrec mult timp pentru aspectul fizic, pentru ca oamenii sa m valorifice.
47___Sunt obsedat( ) des de deciziile minore deoarece consecin ele unei gre eli par
serioase.
48___Dac nu îmi fac treaba ar trebui s suf r consecin ele.
49___ Foarte mult timp din via a mea nu am sim it c sunt special( ) pentru cineva.
50___ M tem c oamenii de care m simt apropiat( ) m vor p si sau abandona.
51__ Este doar o problem de timp ca cineva s ajung s m tr deze (s m în ele).
52___ Locul meu nu e aici; sunt singuratic( ).
53___ Nu merit dragostea, aten ia i respectul celorlal i.
54___Realiz rile sunt mai valoroase pentru mine dac oamenii le observ .
55___M simt mai bine pretinzând c lucrurile nu-mi vor merge bine, ca s nu m simt
u dac lucrurile nu merg bine.
56___M gândesc des la gre elile pe care le fac i sunt furios( ) pe mine.
57___ Majoritatea celorlal i sunt mai capabili decât mine în domeniile profesionale i în
realiz ri.
58___ Sunt mai pu in capabil decât majoritatea oamenilor.
59___M tem ca o sa fiu atacat( ).
60___Este foarte greu pentru mine i p rin ii mei s p stram detalii intime despre
celalalt f s ne sim im vinova i i în ela i.
61___In rela ii, las pe cealalt persoana sa aib un cuvânt de spus.
62___Sunt atât de preocupat( ) s m adaptez, încât uneori uit cine sunt eu.
63___M concentrez mai ales asupra evenimentelor i situa iilor de viat negative.
64___Când oamenii fac ceva r u am probleme s aplic expresia: „Iart si uita”.
65___Sunt atât de ocupat( ) s m ocup de oamenii de care îmi pas , încât am pu in
timp pentru mine.
66___Mi se pare greu s ar t c ldura i spontaneitate.
67___Trebuie sa-mi îndeplinesc toate responsabilit ile.
68___Detest s fiu constrâns sau re inut din ceea ce vreau eu sa fac.
69___Nu sacrific satisfac ia imediat pentru ob inerea unui scop îndep rtat.
70___Mi se pare greu s -mi fixez propriile scopuri f s m gândesc cum ceilal i vor
spunde alegerilor mele.
71___Tind s fiu pesimist( ).
72___Port pic chiar dac persoana s-a scuzat.
73___ În cea mai mare parte a timpului nu am avut pe cineva care s m asculte într-
adev r, care s m în eleag , sau care s investeasc în mine sentimente adev rate.
74___ Când simt c cineva la care in se îndep rteaz de mine, devin disperat( ).
75___ Sunt destul de suspicios (suspicioas ) în privin a motivelor altora.
76___ M simt str in( ) de ceilal i oameni.
77___ Simt c nu pot fi iubit( ).
78___Când m uit la deciziile din via a mea îmi dau seama c le-am f cut pe
majoritatea cu gândul la aprobarea de c tre ceilal i.
79___Oamenii apropia i mie, m consider îngrijorat( ).
80___M sup r când cred c cineva a renun at prea repede.
81___ Nu sunt atât de talentat cum sunt ceilal i la munca.
82___Judecata mea nu poate fi bun in toate situa iile de zi cu zi.
83___M tem ca o sa-mi pierd to i banii i o sa devin un(o) nevoia ).
84___Simt des c daca p rin ii mei tr iesc prin mine, nu mai am via a mea pe cont
propriu.
85___Întotdeauna îi las pe ceilal i s ia decizii pentru mine, deci nu tiu ce vreau pentru
mine.
86___Chiar dac nu îmi place cineva tot vrea ca el(ea) s m plac .
87___Dac oamenii se entuziasmeaz de ceva, m simt inconfortabil i simt c i-a
avertiza c ceva merge gre it.
88___M enervez când oamenii se scuz i îi învinuiesc pe ceilal i pentru problemele
lor.
89___Întotdeauna am fost genul care a ascultat problemele altora.
90___M controlez atât de mult c oamenii cred ca nu am emo ii.
91___Simt ca este o presiune constant asupra mea s îndeplinesc i s realizez
diferite lucruri.
92___Simt c nu trebuie s urmez regulile normale i conven iile pe care ceilal i le fac.
93___Nu m pot for a s fac lucruri care nu îmi plac, chiar când tiu c este pentru
binele meu.
94___Când nu primesc mult aten ie din partea altora m simt pu in important( ).
95___Nu conteaz de ce fac o gre eala; când fac ceva gre it trebuie sa pl tesc.
96___ Rar am avut o persoan care s m sf tuiasc sau care s m îndrume când nu
am tiut ce s fac.
97__ Câteodat sunt atât de îngrijorat( ) c oamenii m p sesc încât îi îndep rtez eu
de mine.
98___ De obicei sunt vigilent( ) fa de motivele pe care oamenii le au.
99___ Întotdeauna m simt înafara grupului.
100___ Am prea multe defecte de neacceptat în foarte multe aspecte pentru a m l sa
cunoscut( ) altora.
101___ Caut recunoa tere i admira ie atunci când îmi spun p rerea la o întâlnire sau
întrunire. .
102___M lupt cu mine însumi (îns mi) pentru lucrurile în care am e uat.
103___ Nu sunt atât de inteligent( ) ca i ceilal i când este vorba de scoal sau
serviciu.
104___Nu am încredere in capacitatea mea de a rezolva toate problemele care apar.
105___M tem ca am o boala grava, de i nu a fost diagnosticat nimic grav de c tre
doctor.
106___Simt des c nu am o identitate separat de a p rin ilor mei sau de a partenerului
(partenerei) meu (mele).
107___Am o mul ime de probleme când cer sa-mi fie respectate drepturile i s -mi fie
luate în seam sentimentele.
108___Complimente i recompens ri multe m fac sa m simt valoros (valoroas ).
109___Sunt o persoan rea care merit s fie pedepsit .
110___Ceilal i oameni m cunosc ca f când prea mult pentru al ii i nu destul pentru
mine.
111___Oamenii m vad inflexibil( ) din punct de vedere emo ional.
112___Nu pot s -mi cer scuze pentru gre elile mele.
113___Simt c ceea ce am de oferit are mai mare valoare decât contribu iile altora.
114___Rar am fost în stare s m bazez pe propriile mele hot râri.